Conselleria de Territori i Habitatge. Conselleria de Territorio y Vivienda DOGV - Núm

Texto completo

(1)

8.2 Maquinària per a l’adequació de les conduccions d’aigua de reg.

8.3 Equips per a destrucció i incorporació al sòl de les restes de collites i cultius.

8.4 Carregadores telescòpiques.

8.5 Altres tipus de maquinària que complisca les finalitats d’este Pla d’Innovació a criteri del òrgan competent amb un informe previ tècnic.

Conselleria de Territori i Habitatge

ORDRE de 30 juny de 2006, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen les vedes de caça per a la temporada 2006-2007.[2006/8094]

La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana establix en el títol IV els següents referents per a l’activitat cinegètica; aquests són: 1/ les directrius d’ordenació cinegètica de la Comunitat Valenciana a la qual han d’ajustar-se els plans d’aprofita-ment cinegètic dels vedats de caça i altres espais cinegètics i 2/ l’ordre anual de vedes que ha de regular la caça de manera especial a les zones comunes definides en l’esmentada llei en l’article 33. Ambdós instruments, segons la mateixa llei esmentada han d’aprovar-se mit-jançant una ordre de la conselleria competent per raó de la matèria.

L’elaboració i l’aprovació de l’ordre anual de vedes per a la tem-porada de caça 2006-2007 és ineludible, tenint en compte això, sense aquesta existiria una indefinició absoluta quant a la possibilitat de la pràctica de l’exercici de la caça a les zones comunes. Aquesta inde-finició afecta tant el col•lectiu de caçadors com altres usuaris dels terrenys que tinguen la consideració de zona comuna de caça.

Per a l’elaboració de l’ordre ha de tenir-se en compte de manera especial allò que han previst els següents articles de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana: article 33, pel qual es limiten les possibilitats de la caça amb armes a un únic perí-ode no superior a huit setmanes; i l’article 42, en el fet que l’ordre anual de vedes com a instrument de la planificació cinegètica ha d’assegurar un ús racional dels recursos cinegètics.

D’altra banda quant a la caça a la resta d’espais cinegètics, la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, en la disposició transitòria segona establix que en defecte de directrius d’ordenació cinegètica s’aplicaran en aquests terrenys les resolucions aprovatòries dels plans tècnics de caça. Malgrat aquesta transitorietat prevista en la llei, existix en nombrosos tancats certa indefinició sobre el calendari hàbil de caça aplicable, tenint en compte que les respec-tives resolucions dels seus plans tècnics establixen els períodes de caça sense dates concretes, segons el que s’establix – que s’ha d’esta-blir –, de forma general per a la Comunitat Valenciana. Aquesta inde-finició, en defecte de directrius d’ordenació cinegètica de la Comunitat Valenciana, pot resoldre’s de manera simultània en aquesta ordre per raó de l’article 48.1 de l’esmentada llei.

Per tot això, complits els tràmits procedimentals previstos en l’arti-cle 49 bis de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, el conseller de Territori i Habitatge

ORDENA TITOLI

De la caça a zones comunes Article 1. Modalitats de caça a zones comunes

A les zones comunes de caça de la Comunitat Valenciana s’auto-ritza únicament les següents modalitats de caça:

Modalitats de caça amb armes

– La caça amb escopeta a llocs fixos, per a la caça de tords, estor-nells, còrvids i columbiformes que tinguen la consideració d’espècie cinegètica d’acord amb l’annex de la Llei 13/2004, de 27 de desem-bre, de caça de la Comunitat Valenciana.

8.2 Maquinaria para la adecuación de las conducciones de agua de riego.

8.3 Equipos para destrucción e incorporación al suelo de los res-tos de cosechas y cultivos.

8.4 Cargadoras telescópicas.

8.5 Otros tipos de maquinaria que cumpla los fines de este Plan de Innovación a criterio del órgano competente previo informe técnico.

Conselleria de Territorio y Vivienda

ORDEN de 30 junio de 2006 de la Conselleria de Terri-torio y Vivienda. por la cual se regulan las vedas de caza para la temporada 2006-2007.[2006/8094]

La Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana establece en su título IV los siguientes referentes para la actividad cinegética; estos son: 1/ las directrices de ordenación cinegé-tica de la Comunidad Valenciana a la cual debe ajustarse los planes de aprovechamiento cinegético de los cotos de caza y otros espacios cine-géticos y 2/ la orden anual de vedas que debe regular la caza de mane-ra especial en las zonas comunes definidas en dicha ley en su artículo 33. Ambos instrumentos, según la propia ley citada deben de aprobarse mediante orden de la Conselleria competente por razón de la materia.

La elaboración y aprobación de la orden anual de vedas para la tem-porada de caza 2006-2007 es ineludible, habida cuenta, de que sin ella existiría una indefinición absoluta en cuanto a la posibilidad de la prác-tica del ejercicio de la caza en las zonas comunes. Dicha indefinición afec-taría tanto al colectivo de cazadores como a otros usuarios de los terre-nos que tengan la consideración de zona común de caza.

Para la elaboración de la orden ha de tenerse en cuenta de manera especial lo contemplado en los siguientes artículos de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana: artículo 33, en cuanto que limita las posibilidades de la caza con armas a un único periodo no superior a ocho semanas; y el artículo 42, en cuanto a que la orden anual de vedas como instrumento de la planificación cinegética debe asegurar un uso racional de los recursos cinegéticos.

Por otra parte en cuanto a la caza en el resto de espacios cinegé-ticos, la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, en su disposición transitoria segunda establece que en defecto de Directrices de Ordenación Cinegética serán de aplicación en dichos terrenos las resoluciones aprobatorias de los Planes Técni-cos de Caza. A pesar de esta transitoriedad prevista en la ley, existe en numerosos acotados cierta indefinición sobre el calendario hábil de caza aplicable, habida cuenta que las respectivas resoluciones de sus planes técnicos establecen los periodos de caza sin fechas concretas, en función de lo que se estableciera – a establecer –, de forma gene-ral para la Comunidad Valenciana. Dicha indefinición, en defecto de Directrices de Ordenación Cinegética de la Comunidad Valenciana, puede solventarse de manera simultánea en esta orden en virtud del artículo 48.1 de la citada ley.

Por todo ello, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 49 bis de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, el conseller de Territorio y Vivienda

ORDENO TITULOI

De la caza en zonas comunes Artículo 1. Modalidades de caza en zonas comunes

En las zonas comunes de caza de la Comunidad Valenciana se autoriza únicamente las siguientes modalidades de caza:

Modalidades de caza con armas

– la caza con escopeta en puestos fijos, para la caza de zorzales, estorninos, córvidos y columbiformes que tengan la consideración de especie cinegética conforme al anexo de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.

(2)

– La caça amb escopeta de porc senglar i rabosa, en la modalitat de batuda xicoteta, queda limitada al nombre de persones participants en l’acció de la caça a 9 persones i el nombre de gossos a 15.

– Excepcionalment per a la temporada 2006-2007 s’autoritza la caça amb armes a la mala o al salt amb la restricció d’una sola peça per caçador i dia.

Modalitats de caça sense armes de foc:

– La caça del conill amb gossos i sense armes amb un màxim de 8 gossos per caçador i 15 gossos per grup.

– La falconeria – Caça amb arc

Article 2. Període, dies hàbils i horaris a zones comunes

Les anteriors modalitats de caça poden practicar-se a les zones comunes, en els períodes, dies hàbils, horaris i condicions específiques que s’assenyalen en els quadres següents:

Caça amb escopeta des de llocs fixos per a tords, estornells. I caça en batuda xicoteta per al porc senglar i la rabosa. Caça amb arc per a aqueixes espècies.

Castelló, València i Alacant

—————————————————————————————

Període Dies hàbils Horari

—————————— ————————— ———————

Del 12 d’octubre al Dijous, dissabtes, Horari general 6 de desembre diumenges i festius

————————————————————————————— Condicions específiques:

Per a la caça a llocs fixos: s’establix un quota de captures indivi-dual – per caçador i dia – de 15 tords; per a la caça de tords i estor-nells poden emprar-se únicament com a reclams els xiulets o mem-branes de boca o de manxa, així com els reclams naturals de tord comú (Turdus philomelos), tord ala-roig (Turdus iliacus) o estornell vulgar (Sturnus vulgaris) en un nombre no superior a cinc per espè-cie.

Per a la caça del porc senglar i la rabosa: tots els participants en la cacera han de portar jupetins reflectors i només podran portar bales com a munició en les escopetes, no està permesa la tinença de rifles, llevat que el seu ús haja sigut expressament autoritzat pel director dels serveis territorials per a la celebració de batudes. Els gossos de raça típica de presa no podran superar la proporció d’un a cinc respecte el nombre de gossos totals. Els posseïdors d’arma blanca han de comp-tar amb llicència de caça.

En ambdues modalitats queda prohibit disparar sobre altres espè-cies.

Caça del conill amb gos i sense armes Castelló, València i Alacant

—————————————————————————————

Període Dies hàbils Horari

—————————— ————————— ———————

Des del 23 de juliol al Dijous, dissabtes, Horari general 25 de desembre de 2006 diumenges i festius

————————————————————————————— Condicions específiques: queda prohibit l’ús de llebrers des del 23 de juliol fins a l’11 d’octubre

Falconeria

Castelló, València i Alacant

—————————————————————————————

Període Dies hàbils Horari

—————————— ————————— ———————

Des de 12 d’octubre Tots els dies Horari general fins al 31 de gener

de 2005.

– la caza con escopeta de jabalí y zorro, en la modalidad de gan-chos, quedando limitado el número de personas participantes en la acción de caza a 9 personas y el número de perros a 15.

– Excepcionalmente para la temporada 2006-2007 se autoriza la caza con armas en mano o al salto con la restricción de una sola pieza por cazador y día.

Modalidades de caza sin armas de fuego:

– la caza del conejo con perros y sin armas con un máximo de 8 perros por cazador y 15 perros por grupo.

– la cetrería – caza con arco

Artículo 2. Periodo, días hábiles y horarios en zonas comunes Las anteriores modalidades de caza podrán practicarse en las zonas comunes, en los periodos, días hábiles, horarios y condiciones espe-cíficas que se señalan en los siguientes cuadros:

Caza con escopeta desde puesto fijos para zorzales, estorninos. Y caza en ganchos para el jabalí y el zorro. Caza con arco para esas especies.

Castellón, Valencia y Alicante

—————————————————————————————

Periodo Días Hábiles Horario

—————————— ————————— ———————

Del 12 de octubre Jueves, sábados, Horario general al 6 de diciembre domingos y festivos

————————————————————————————— Condiciones específicas:

Para la caza en puestos fijos: se establece un cupo de capturas individual – por cazador y día – de 15 zorzales; para la caza de tor-dos y estorninos pueden emplearse únicamente como reclamos los pitos o membranas de boca o de fuelle, así como los reclamos natu-rales de tordo común (Turdus philomelos), Tordo alirrojo (Turdus iliacus) o estornino pinto (Sturnus vulgaris) en un número no superior a cinco por especie.

Para la caza del jabalí y zorro: todos los participantes en la cace-ría deberán portar chalecos reflectantes y sólo podrá portarse bala como munición en las escopetas, no estando permitido la tenencia de rifles, salvo que su uso haya sido expresamente autorizado por el director de los servicios territoriales para la celebración de batidas. Los perros de razas típica de agarre no podrán superar la proporción de uno a cinco respecto el número de perros totales. Los poseedores de arma blanca deberán contar con licencia de caza.

En ambas modalidades queda prohibido disparar sobre otras espe-cies.

Caza del conejo con perro y sin armas Castellón, Valencia y Alicante

—————————————————————————————

Periodo Días Hábiles Horario

—————————— ————————— ———————

Desde el 23 de julio al Jueves, sábados, Horario general 25 de diciembre de 2006 domingos y festivos

————————————————————————————— Condiciones específicas: queda prohibido el empleo de galgos desde el 23 de julio hasta el 11 de octubre

Cetrería

Castellón, Valencia y Alicante

—————————————————————————————

Periodo Días Hábiles Horario

—————————— ————————— ———————

Desde 12 de octubre Todos los días Horario general hasta el 31 de enero

(3)

Condicions específiques: s’establix un quota de captures indivi-dual – per falconer i dia – d’1 peça entre les espècies següents: per-diu, llebre, conill o aus aquàtiques cinegètiques i sense limitació per a la resta d’espècies cinegètiques. S’autoritza la caça amb auxili de gos-sos per a alçar les peces. L’ensinistrament d’aus de falconeria, amb peces degudament marcades queda habilitat des de l’1 de juliol fins al 31 de març de 2007.

TITOLII

De la caça a vedats i altres espais cinegètics declarats Article 3. Caça menor. Períodes hàbils a tancats de caça i altres espais cinegètics declarats

1. Es prohibeix la caça de la fotja comuna a les províncies de Cas-telló, València i al terme municipal de Pego a Alacant.

2. En els tancats de caça s’aplicaran els períodes hàbils establits en les corresponents resolucions dels plans tècnics de caça.

3. Els períodes hàbils que regulen la caça en els tancats els plans de caça aprovats dels quals remeten a l’ordre anual de vedes i s’esta-blixen en el següent quadre.

Condiciones específicas: se establece un cupo de capturas indi-vidual – por cetrero y día – de 1 pieza entre las siguientes especies: perdiz, liebre, conejo o aves acuáticas cinegéticas y sin limitación para el resto de especies cinegéticas. Se autoriza la caza con auxilio de perros para levantar las piezas. El entrene de aves de cetrería, con piezas debidamente marcadas queda habilitado desde el 1 de julio hasta el 31 de marzo de 2007.

TITULOII

De la caza en cotos y otros espacios cinegéticos declarados Artículo 3. Caza menor. Periodos hábiles en acotados de caza y otros espacios cinegéticos declarados

1. Se prohibe la caza de la focha común en las provincias de Cas-tellón, Valencia y término municipal de Pego en Alicante.

2. En los acotados de caza serán de aplicación los periodos hábi-les establecidos en las correspondientes resoluciones de los planes técnicos de caza.

3. Los periodos hábiles que regulan la caza en los acotados cuyos planes de caza aprobados se remiten a la orden anual de vedas se esta-blecen en el siguiente cuadro.

Obertura Tancament Durada màxima i horari

———————— ———————————————— ——————————————————

Conill amb gossos i sense armes 23 de juliol Tancament de la temporada general Horari general

————————————————————————————————————————————————————————————

Mitja veda a Alacant 15 d’agost 3 de setembre Dissabtes, diumenges i festius.

(columbiformes i còrvids cinegètics) Horari general

———————————————————————————————————————————————————————————— Mitja veda a Castelló i València 15 d’agost 10 de setembre Els dies hàbils totals en mitja veda no

(columbiformes i còrvids cinegètics) poden superar el nombre de set

Horari general

———————————————————————————————————————————————————————————— Mitja veda a Castelló i València (guatla) 6 d’agost 27 d’agost

————————————————————————————————————————————————————————————

Caça menor en general 12 d’octubre 6 de gener Horari general

———————————————————————————————————————————————————————————— A la comarca de Requena-Utiel pot postposar-se el

tancament fins al 21 de gener, retardant el dia de l’obertura almenys el mateix nombre de dies que el tancament

———————————————————————————————————————————————————————————— Pròrroga del tord a lloc fix Data de tancament 4 de febrer Horari general

al vedat de la caça en general

————————————————————————————————————————————————————————————

Aus aquàtiques 12 d’octubre 4 de febrer L’horari general i una hora

més a poqueta nit

———————————————————————————————————————————————————————————— Caça de perdiu amb reclam

a la zona baixa d’Alacant 21 de gener 25 de febrer Horari general

———————————————————————————————————————————————————————————— Caça de perdiu amb reclam

a Castelló, València i zona alta d’Alacant 28 de gener 2 de març Horari general

———————————————————————————————————————————————————————————— ***************************************

Apertura Cierre Duración máxima y horario

———————— ———————————————— ——————————————————

Conejo con perros y sin armas 23 de julio Cierre de la temporada general Horario general

———————————————————————————————————————————————————————————— Media veda en Alicante (columbiformes 15 de agosto 3 de septiembre sábados,domingos y festivos.

y córvidos cinegéticos) Horario general

———————————————————————————————————————————————————————————— Media veda en Castellón y Valencia 15 de agosto 10 de septiembre Los días hábiles totales en media veda no

(columbiformes y córvidos cinegéticos) pueden superar el número de siete

Horario general

———————————————————————————————————————————————————————————— Media veda en Castellón y Valencia (codorniz) 6 de agosto 27 de agosto

————————————————————————————————————————————————————————————

(4)

4. Per a aquelles modalitats que a continuació se citen s’establi-xen les següents condicions que s’han de complir en tots els tancats o espais cinegètics:

Modalitat Condicions específiques

————————————— ————————————————

Caça en mitja veda S’establix un quota diària màxim per caçador i dia de 8 peces entre tórtora comuna i tudó

Caça del conill amb gossos

i sense armes S’establix un màxim de 8 gossos per caçador i 15 per grup

Caça menor en general S’establix una quota diària màxim per caçador i dia de 15 tords

Pròrroga del tord a lloc fix S’establix una quota diària màxim per caçador i dia de 15 tords

Article 4t. Caça major a terrenys tancats

Als vedats de caça són susceptibles d’aprofitament cinegètic, con-forme al pla tècnic aprovat, totes les espècies cinegètiques presents al lloc amb l’excepció del cabirol. Aquesta espècie només és suscepti-ble d’aprofitament cinegètic a vedats tancats que ho tinguen aprovat en la seua corresponent resolució de pla tècnic.

En els tancats els plans de caça aprovats dels quals remeten a l’ordre anual de vedes, el període hàbil màxim per a la caça del porc senglar en batudes xicotetes o batudes comprén des del 17 de setem-bre fins a l’11 de fesetem-brer de 2007, i poden caçar-se els dissabtes, diu-menges i festius d’aquest període.

Article 5. Horari general

L’horari de caça permés, tant per a la caça a zones comunes com per a la caça a vedats i altres espais cinegètics declarats, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, és el de l’annex a aquesta ordre.

DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera

Per a tot allò no regulat en aquesta ordre, en especial quant a les espècies cinegètiques, cal ajustar-se al que disposa la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.

Segona

La pràctica de l’activitat cinegètica en els espais naturals protegits ha d’ajustar-se al que establixen els respectius PORN i PRUG.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de juny de 2006

El conseller de Territori i Habitatge, ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

4. Para aquellas modalidades que a continuación se citan se esta-blecen las siguientes condiciones a cumplir en todos los acotados o espacios cinegéticos:

Modalidad Condiciones específicas

————————————— ————————————————

Caza en media veda Se establece un cupo diario máximo por cazador y día de 8 piezas entre tórtola común y paloma torcaz Caza del conejo con perros

y sin armas Se establece un máximo de 8 perros por cazador y 15 por grupo Caza menor en general Se establece un cupo diario máximo

por cazador y día de 15 tordos Prórroga del tordo en puesto fijo Se establece un cupo diario máximo

por cazador y día de 15 tordos Artículo 4. Caza mayor en terrenos acotados

En los cotos de caza son susceptibles de aprovechamiento cinegéti-co, conforme al plan técnico aprobado, todas las especies cinegéticas presentes en el lugar con la excepción del corzo. Esta especie sólo es susceptible de aprovechamiento cinegético en cotos cercados que lo ten-gan aprobado en su correspondiente resolución de plan técnico.

En los acotados cuyos planes de caza aprobados se remitan a la orden anual de vedas, el periodo hábil máximo para la caza del jaba-lí en ganchos o batidas abarca desde el 17 de septiembre hasta el 11 de febrero de 2007, pudiéndose cazar los sábados, domingos y festi-vos de dicho periodo.

Artículo 5. Horario general

El horario de caza permitido, tanto para la caza en zonas comunes como para la caza en cotos y otros espacios cinegéticos declarados, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, es el del anexo a esta orden.

DISPOSICIONES ADICIONALES Primera

Para todo aquello no regulado en esta orden, en especial en lo relativo a las especies cinegéticas, se estará a lo dispuesto en la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana. Segunda

La práctica de la actividad cinegética en los espacios naturales protegidos deberá ajustarse a lo establecido en los respectivos PORN y PRUG.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 30 de junio de 2006

El conseller de Territorio y Vivienda, ESTEBAN GONZÁLEZ PONS En la comarca de Requena-Utiel podrá posponerse el

cierre hasta el 21 de enero, retrasando el día de la apertura al menos el mismo nº de días que el cierre

———————————————————————————————————————————————————————————— Prórroga del tordo en puesto fijo Fecha de cierre en el coto de la caza menor en general 4 de febrero Horario general ————————————————————————————————————————————————————————————

Aves acuáticas 12 de octubre 4 de febrero El horario general y una hora más

al atardecer

———————————————————————————————————————————————————————————— Caza de perdiz con reclamo en la

zona baja de Alicante 21 de enero 25 de febrero Horario general

———————————————————————————————————————————————————————————— Caza de perdiz con reclamo en

Castellón, Valencia y zona alta de Alicante 28 de enero 2 de marzo Horario general

(5)

A N N E X / A N E J O

HORES DEL CREPUSCLE CIVIL A EFECTES CINEGÈTICS A LA COMUNITAT VALENCIANA

HORAS DEL CREPÚSCULO CIVIL A EFECTOS CINEGÉTICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

JULIOL/JULIO- 2 0 0 6 D I A c c m c c v 1 6 h 06 min 22 h 05 min 2 6 h 06 min 22 h 05 min 3 6 h 07 min 22 h 05 min 4 6 h 07 min 22 h 04 min 5 6 h 08 min 22 h 04 min 6 6 h 08 min 22 h 04 min 7 6 h 09 min 22 h 03 min 8 6 h 10 min 22 h 03 min 9 6 h 10 min 22 h 03 min 10 6 h 11 min 22 h 02 min 11 6 h 12 min 22 h 02 min 12 6 h 13 min 22 h 01 min 13 6 h 13 min 22 h 01 min 14 6 h 14 min 22 h 00 min 15 6 h 15 min 21 h 59 min 16 6 h 16 min 21 h 59 min 17 6 h 17 min 21 h 58 min 18 6 h 18 min 21 h 57 min 19 6 h 18 min 21 h 57 min 20 6 h 19 min 21 h 56 min 21 6 h 20 min 21 h 55 min 22 6 h 21 min 21 h 54 min 23 6 h 22 min 21 h 53 min 24 6 h 23 min 21 h 52 min 25 6 h 24 min 21 h 51 min 26 6 h 25 min 21 h 51 min 27 6 h 26 min 21 h 50 min 28 6 h 27 min 21 h 49 min 29 6 h 28 min 21 h 48 min 30 6 h 29 min 21 h 46 min 31 6 h 30 min 21 h 45 min O C T U B R E - 2 0 0 6 D I A c c m c c v 1 7 h 31 min 20 h 11 min 2 7 h 32 min 20 h 10 min 3 7 h 32 min 20 h 08 min 4 7 h 33 min 20 h 06 min 5 7 h 34 min 20 h 05 min 6 7 h 35 min 20 h 03 min 7 7 h 36 min 20 h 02 min 8 7 h 37 min 20 h 00 min 9 7 h 38 min 19 h 59 min 10 7 h 39 min 19 h 57 min 11 7 h 40 min 19 h 56 min 12 7 h 41 min 19 h 54 min 13 7 h 42 min 19 h 53 min 14 7 h 43 min 19 h 51 min 15 7 h 44 min 19 h 50 min 16 7 h 45 min 19 h 49 min 17 7 h 46 min 19 h 47 min 18 7 h 47 min 19 h 46 min 19 7 h 48 min 19 h 44 min 20 7 h 49 min 19 h 43 min 21 7 h 50 min 19 h 42 min 22 7 h 51 min 19 h 40 min 23 7 h 52 min 19 h 39 min 24 7 h 53 min 19 h 38 min 25 7 h 54 min 19 h 36 min 26 7 h 55 min 19 h 35 min 27 7 h 56 min 19 h 34 min 28 7 h 57 min 19 h 33 min

Canvi d’horari / Cambio de horario

29 6 h 58 min 18 h 32 min 30 6 h 59 min 18 h 30 min 31 7 h 00 min 18 h 29 min AGOST/AGOSTO - 2 0 0 6 D I A c c m c c v 1 6 h 31 min 21 h 44 min 2 6 h 32 min 21 h 43 min 3 6 h 33 min 21 h 42 min 4 6 h 34 min 21 h 41 min 5 6 h 35 min 21 h 40 min 6 6 h 36 min 21 h 38 min 7 6 h 37 min 21 h 37 min 8 6 h 38 min 21 h 36 min 9 6 h 39 min 21 h 34 min 10 6 h 40 min 21 h 33 min 11 6 h 41 min 21 h 32 min 12 6 h 42 min 21 h 30 min 13 6 h 43 min 21 h 29 min 14 6 h 44 min 21 h 28 min 15 6 h 45 min 21 h 26 min 16 6 h 46 min 21 h 25 min 17 6 h 47 min 21 h 23 min 18 6 h 48 min 21 h 22 min 19 6 h 49 min 21 h 21 min 20 6 h 50 min 21 h 19 min 21 6 h 51 min 21 h 18 min 22 6 h 52 min 21 h 16 min 23 6 h 53 min 21 h 15 min 24 6 h 54 min 21 h 13 min 25 6 h 55 min 21 h 11 min 26 6 h 56 min 21 h 10 min 27 6 h 57 min 21 h 08 min 28 6 h 58 min 21 h 07 min 29 6 h 59 min 21 h 05 min 30 7 h 00 min 21 h 04 min 31 7 h 01 min 21 h 02 min NOVEMBRE/NOVIEMBRE-2006 D I A c c m c c v 1 7 h 02 min 18 h 28 min 2 7 h 03 min 18 h 27 min 3 7 h 04 min 18 h 26 min 4 7 h 05 min 18 h 25 min 5 7 h 06 min 18 h 24 min 6 7 h 07 min 18 h 23 min 7 7 h 08 min 18 h 22 min 8 7 h 09 min 18 h 21 min 9 7 h 10 min 18 h 20 min 10 7 h 11 min 18 h 19 min 11 7 h 12 min 18 h 18 min 12 7 h 13 min 18 h 18 min 13 7 h 14 min 18 h 17 min 14 7 h 15 min 18 h 16 min 15 7 h 16 min 18 h 15 min 16 7 h 17 min 18 h 15 min 17 7 h 19 min 18 h 14 min 18 7 h 20 min 18 h 13 min 19 7 h 21 min 18 h 13 min 20 7 h 22 min 18 h 12 min 21 7 h 23 min 18 h 12 min 22 7 h 24 min 18 h 11 min 23 7 h 25 min 18 h 11 min 24 7 h 26 min 18 h 10 min 25 7 h 27 min 18 h 10 min 26 7 h 28 min 18 h 09 min 27 7 h 29 min 18 h 09 min 28 7 h 30 min 18 h 09 min 29 7 h 31 min 18 h 09 min 30 7 h 32 min 18 h 08 min SETEMBRE/SEPTIEMBRE-2006 D I A c c m c c v 1 7 h 02 min 21 h 00 min 2 7 h 03 min 20 h 59 min 3 7 h 04 min 20 h 57 min 4 7 h 05 min 20 h 56 min 5 7 h 06 min 20 h 54 min 6 7 h 07 min 20 h 52 min 7 7 h 08 min 20 h 51 min 8 7 h 09 min 20 h 49 min 9 7 h 10 min 20 h 47 min 10 7 h 11 min 20 h 46 min 11 7 h 12 min 20 h 44 min 12 7 h 13 min 20 h 42 min 13 7 h 13 min 20 h 41 min 14 7 h 14 min 20 h 39 min 15 7 h 15 min 20 h 37 min 16 7 h 16 min 20 h 36 min 17 7 h 17 min 20 h 34 min 18 7 h 18 min 20 h 32 min 19 7 h 19 min 20 h 31 min 20 7 h 20 min 20 h 29 min 21 7 h 21 min 20 h 27 min 22 7 h 22 min 20 h 26 min 23 7 h 23 min 20 h 24 min 24 7 h 24 min 20 h 23 min 25 7 h 25 min 20 h 21 min 26 7 h 26 min 20 h 19 min 27 7 h 27 min 20 h 18 min 28 7 h 28 min 20 h 16 min 29 7 h 29 min 20 h 14 min 30 7 h 30 min 20 h 13 min DESEMBRE/DICIEMBRE-2006 D I A C c m c c v 1 7 h 33 min 18 h 08 min 2 7 h 34 min 18 h 08 min 3 7 h 35 min 18 h 08 min 4 7 h 35 min 18 h 08 min 5 7 h 36 min 18 h 08 min 6 7 h 37 min 18 h 08 min 7 7 h 38 min 18 h 08 min 8 7 h 39 min 18 h 08 min 9 7 h 40 min 18 h 08 min 10 7 h 41 min 18 h 08 min 11 7 h 41 min 18 h 08 min 12 7 h 42 min 18 h 08 min 13 7 h 43 min 18 h 08 min 14 7 h 44 min 18 h 09 min 15 7 h 44 min 18 h 09 min 16 7 h 45 min 18 h 09 min 17 7 h 46 min 18 h 10 min 18 7 h 46 min 18 h 10 min 19 7 h 47 min 18 h 10 min 20 7 h 47 min 18 h 11 min 21 7 h 48 min 18 h 11 min 22 7 h 48 min 18 h 12 min 23 7 h 49 min 18 h 12 min 24 7 h 49 min 18 h 13 min 25 7 h 50 min 18 h 13 min 26 7 h 50 min 18 h 14 min 27 7 h 50 min 18 h 15 min 28 7 h 51 min 18 h 15 min 29 7 h 51 min 18 h 16 min 30 7 h 51 min 18 h 17 min 31 7 h 52 min 18 h 18 min Abreviatures/Abreviaturas: · ccm (crepuscle civil matutí /crepúsculo civil matutino)

(6)

HORES DEL CREPUSCLE CIVIL A EFECTES CINEGÈTICS A LA COMUNITAT VALENCIANA

HORAS DEL CREPÚSCULO CIVIL A EFECTOS CINEGÉTICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

G E N E R / E N E R O - 2 0 0 7 D I A c c m c c v 1 7 h 52 min 18 h 18 min 2 7 h 52 min 18 h 19 min 3 7 h 52 min 18 h 20 min 4 7 h 52 min 18 h 21 min 5 7 h 52 min 18 h 22 min 6 7 h 52 min 18 h 23 min 7 7 h 52 min 18 h 23 min 8 7 h 52 min 18 h 24 min 9 7 h 52 min 18 h 25 min 10 7 h 52 min 18 h 26 min 11 7 h 52 min 18 h 27 min 12 7 h 52 min 18 h 28 min 13 7 h 51 min 18 h 29 min 14 7 h 51 min 18 h 30 min 15 7 h 51 min 18 h 31 min 16 7 h 51 min 18 h 32 min 17 7 h 50 min 18 h 33 min 18 7 h 50 min 18 h 34 min 19 7 h 49 min 18 h 35 min 20 7 h 49 min 18 h 36 min 21 7 h 48 min 18 h 37 min 22 7 h 48 min 18 h 39 min 23 7 h 47 min 18 h 40 min 24 7 h 47 min 18 h 41 min 25 7 h 46 min 18 h 42 min 26 7 h 46 min 18 h 43 min 27 7 h 45 min 18 h 44 min 28 7 h 44 min 18 h 45 min 29 7 h 43 min 18 h 46 min 30 7 h 43 min 18 h 47 min 31 7 h 42 min 18 h 49 min A B R I L - 2 0 0 7 D I A c c m c c v 1 7 h 20 min 20 h 52 min 2 7 h 18 min 20 h 53 min 3 7 h 16 min 20 h 54 min 4 7 h 15 min 20 h 55 min 5 7 h 13 min 20 h 56 min 6 7 h 12 min 20 h 57 min 7 7 h 10 min 20 h 58 min 8 7 h 08 min 20 h 59 min 9 7 h 07 min 21 h 00 min 10 7 h 05 min 21 h 01 min 11 7 h 04 min 21 h 02 min 12 7 h 02 min 21 h 03 min 13 7 h 00 min 21 h 05 min 14 6 h 59 min 21 h 06 min 15 6 h 57 min 21 h 07 min 16 6 h 56 min 21 h 08 min 17 6 h 54 min 21 h 09 min 18 6 h 53 min 21 h 10 min 19 6 h 51 min 21 h 11 min 20 6 h 50 min 21 h 12 min 21 6 h 48 min 21 h 13 min 22 6 h 47 min 21 h 14 min 23 6 h 45 min 21 h 15 min 24 6 h 44 min 21 h 16 min 25 6 h 43 min 21 h 17 min 26 6 h 41 min 21 h 18 min 27 6 h 40 min 21 h 19 min 28 6 h 38 min 21 h 21 min 29 6 h 37 min 21 h 22 min 30 6 h 36 min 21 h 23 min F E B R E R /F E B R E R O- 2 0 0 7 D I A c c m c c v 1 7 h 41 min 18 h 50 min 2 7 h 40 min 18 h 51 min 3 7 h 39 min 18 h 52 min 4 7 h 38 min 18 h 53 min 5 7 h 37 min 18 h 54 min 6 7 h 36 min 18 h 55 min 7 7 h 35 min 18 h 56 min 8 7 h 34 min 18 h 57 min 9 7 h 33 min 18 h 59 min 10 7 h 32 min 19 h 00 min 11 7 h 31 min 19 h 01 min 12 7 h 30 min 19 h 02 min 13 7 h 29 min 19 h 03 min 14 7 h 28 min 19 h 04 min 15 7 h 27 min 19 h 05 min 16 7 h 26 min 19 h 06 min 17 7 h 24 min 19 h 07 min 18 7 h 23 min 19 h 08 min 19 7 h 22 min 19 h 10 min 20 7 h 21 min 19 h 11 min 21 7 h 19 min 19 h 12 min 22 7 h 18 min 19 h 13 min 23 7 h 17 min 19 h 14 min 24 7 h 15 min 19 h 15 min 25 7 h 14 min 19 h 16 min 26 7 h 12 min 19 h 17 min 27 7 h 11 min 19 h 18 min 28 7 h 10 min 19 h 19 min M A I G / M A Y O - 2 0 0 7 D I A c c m c c v 1 6 h 34 min 21 h 24 min 2 6 h 33 min 21 h 25 min 3 6 h 32 min 21 h 26 min 4 6 h 30 min 21 h 27 min 5 6 h 29 min 21 h 28 min 6 6 h 28 min 21 h 29 min 7 6 h 27 min 21 h 30 min 8 6 h 25 min 21 h 31 min 9 6 h 24 min 21 h 32 min 10 6 h 23 min 21 h 33 min 11 6 h 22 min 21 h 34 min 12 6 h 21 min 21 h 35 min 13 6 h 20 min 21 h 37 min 14 6 h 19 min 21 h 38 min 15 6 h 18 min 21 h 39 min 16 6 h 17 min 21 h 40 min 17 6 h 16 min 21 h 41 min 18 6 h 15 min 21 h 42 min 19 6 h 14 min 21 h 43 min 20 6 h 13 min 21 h 44 min 21 6 h 12 min 21 h 45 min 22 6 h 11 min 21 h 46 min 23 6 h 11 min 21 h 46 min 24 6 h 10 min 21 h 47 min 25 6 h 09 min 21 h 48 min 26 6 h 08 min 21 h 49 min 27 6 h 08 min 21 h 50 min 28 6 h 07 min 21 h 51 min 29 6 h 06 min 21 h 52 min 30 6 h 06 min 21 h 53 min 31 6 h 05 min 21 h 53 min M A R Ç / M A R Z O - 2 0 0 7 D I A c c m c c v 1 7 h 08 min 19 h 20 min 2 7 h 07 min 19 h 21 min 3 7 h 05 min 19 h 22 min 4 7 h 04 min 19 h 23 min 5 7 h 02 min 19 h 24 min 6 7 h 01 min 19 h 25 min 7 6 h 59 min 19 h 27 min 8 6 h 58 min 19 h 28 min 9 6 h 56 min 19 h 29 min 10 6 h 55 min 19 h 30 min 11 6 h 53 min 19 h 31 min 12 6 h 52 min 19 h 32 min 13 6 h 50 min 19 h 33 min 14 6 h 49 min 19 h 34 min 15 6 h 47 min 19 h 35 min 16 6 h 45 min 19 h 36 min 17 6 h 44 min 19 h 37 min 18 6 h 42 min 19 h 38 min 19 6 h 41 min 19 h 39 min 20 6 h 39 min 19 h 40 min 21 6 h 37 min 19 h 41 min 22 6 h 36 min 19 h 42 min 23 6 h 34 min 19 h 43 min 24 6 h 33 min 19 h 44 min

Canvi d’horari / Cambio de horario

25 7 h 31 min 20 h 45 min 26 7 h 29 min 20 h 46 min 27 7 h 28 min 20 h 47 min 28 7 h 26 min 20 h 48 min 29 7 h 25 min 20 h 49 min 30 7 h 23 min 20 h 50 min 31 7 h 21 min 20 h 51 min J U N Y / J U N I O - 2 0 0 7 D I A c c m c c v 1 6 h 05 min 21 h 54 min 2 6 h 04 min 21 h 55 min 3 6 h 04 min 21 h 56 min 4 6 h 04 min 21 h 56 min 5 6 h 03 min 21 h 57 min 6 6 h 03 min 21 h 58 min 7 6 h 03 min 21 h 58 min 8 6 h 02 min 21 h 59 min 9 6 h 02 min 22 h 00 min 10 6 h 02 min 22 h 00 min 11 6 h 02 min 22 h 01 min 12 6 h 02 min 22 h 01 min 13 6 h 01 min 22 h 02 min 14 6 h 01 min 22 h 02 min 15 6 h 01 min 22 h 03 min 16 6 h 01 min 22 h 03 min 17 6 h 01 min 22 h 03 min 18 6 h 01 min 22 h 04 min 19 6 h 02 min 22 h 04 min 20 6 h 02 min 22 h 04 min 21 6 h 02 min 22 h 05 min 22 6 h 02 min 22 h 05 min 23 6 h 02 min 22 h 05 min 24 6 h 03 min 22 h 05 min 25 6 h 03 min 22 h 05 min 26 6 h 03 min 22 h 05 min 27 6 h 04 min 22 h 05 min 28 6 h 04 min 22 h 05 min 29 6 h 05 min 22 h 05 min 30 6 h 05 min 22 h 05 min

Abreviatures/Abreviaturas: · ccm (crepuscle civil matutí /crepúsculo civil matutino) · ccv (crepuscle civil vespertí /crepúsculo civil vespertino)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :