DEURES D ESTIU PER ALUMNES SUSPESOS DE 4tESO (A-B) LLATÍ.

Texto completo

(1)

DEURES D’ESTIU PER ALUMNES SUSPESOS DE 4tESO (A-B) LLATÍ.

L’examen de la matèria de LLATÍ de 4t ESO, es realitzarà el dilluns 4 de setembre de 13h a 14.30h. El mateix dia de l’examen, els alumnes suspesos hauran de lliurar les activitats següents: Blog del department: http://blocs.xtec.cat/segurcat/

1) ACTIVITATS DEL LLIBRE DE TEXT:

• Tema 1. Roma. (Pàg.11: 1, 2, 3, 4; pàg. 15: 3; pàg. 23: 16, 17) • Tema 2. Gladiator. (Pàg. 35: 3, 4)

• Tema 3. Mite de Pandora. (Pàg. 45: 1, 2, 3, 6 i 7; pàg. 54: 13)

• Tema 4. El palau del Sol. (Pàg. 61: 1,2,3,4,5,6; pàg. 64: 1,2,3 i 5; pàg 65: 7 i 8; pàg. 70: 20; pàg 75: 31.

• Tema 5. Ariadna i Teseu.(Pàg. 79: 1 i 3; pàg. 83: 2; pàg. 85: 10; pàg. 87: 16)

• Tema 6. Aríon. (Pàg. 95: 1, 2, 4, 5 i 6; pàg. 98: 1 i 2; pàg. 99: 5, 6 i 7; pàg. 105: 21 i 29)

2) FITXES:

• Fitxa A: 1ª, 2ª declinació, adjectius de 1ª classe, present i pretèrit imperfet d’indicatiu actiu.

• Fitxa B: 3ª declinació i pretèrit plusquamperfet d’indicatiu actiu. • Fitxa C: 4ª i 5ª i pretèrit perfet d’indicatiu actiu.

(2)

FITXA A_____________________________________________________________________ PRIMERA DECLINACIÓ ( g.sg. -AE)

PUELLA, PUELLAE (f.) NAUTA, NAUTAE (m.)

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N N V V Ac Ac G G D D Ab Ab

AMICITIA, AMICITIAE (f.) ROSA, ROSAE (f.)

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N N V V Ac Ac G G D D Ab Ab Canvia de nombre: a. amicitiarum: ___________________ b. insulis: ___________________ c. puellae: ___________________ d. nautam: ___________________

(3)

PRESENT D'INDICATIU (Conjuga) sum amo, amavi,

amatum 1 habeo, habui, habitum 2 mitto, misi, missum 3 capio, cepi, captum (3mixta) audio, audivi, auditum 4 1sg. 2sg. 3sg. 1pl. 2pl. 3pl.

laudo, laudavi, laudatum 1 moneo, monui, monitum 2

lego, legi, lectum 3 facio, feci, factum 3mixta munio, munivi, munitum 4 1sg. 2sg. 3sg. 1pl. 2pl. 3pl.

SEGONA DECLINACIÓ ( g.sg. -i)

DOMINUS, DOMINI (m.) AGER, AGRI (m.)

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N N V V Ac Ac G G D D Ab Ab

VIR, VIRI (m.) TEMPLUM, TEMPLI (n.)

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N N V V Ac Ac G G D D Ab Ab

(4)

ADJECTIUS DE 1ª CLASSE

1. Declina……….. ALTUS, ALTA, ALTUM

SINGULAR PLURAL

MASCULÍ FEMENÍ NEUTRE MASCULÍ FEMENÍ NEUTRE

N V Ac G D Ab

PULCHER, PULCHRA, PULCHRUM

SINGULAR PLURAL

MASCULÍ FEMENÍ NEUTRE MASCULÍ FEMENÍ NEUTRE

N V Ac G D Ab 2. Canvia de nombre... a. longam viam : b. multos servos : c. clari poetae : d. bone vir : e. parvus puer :

f. pulchrorum templorum (neutre) : g. acerbum bellum (neutre) :

3. Conjuga... IMPERFET D'INDICATIU

Arrel tema de present Característica temporal/modal desinència

1 ama- -ba- -m/-s/-t/-mus/-tis/-nt

2 mone- -ba- -m/-s/-t/-mus/-tis/-n

Arrel tema de present Vocal d'unió Característica temporal/modal desinència

3 mitt- -e- -ba- -m/-s/-t/-mus/-tis/-nt

mixta capi- -e- -ba- -m/-s/-t/-mus/-tis/-nt

(5)

sum amo, amavi, amatum 1

habeo, habui, habitum 2

mitto, misi, missum 3 capio, cepi, captum (3mixta) audio, audivi, auditum 4 laudo, laudavi, laudatum 1 moneo, monui, monitum 2

lego, legi, lectum 3 facio, feci, factum (3mixta)

munio, munivi, munitum 4

4. Analitza i tradueix... a) Bellum inter Romanos et Sabinos acerbum erat.

b) Romulos in Roma per multos annos regnabat.

c) Impigri nautae Romam navigabant.

d) Alta pinus et pulchra malus gratam umbram pueris dabant.

Vocabulari_____________________________________________________________________ bellum, -i n. guerra

inter prep. ac. entre romanus, -a, -um Romà sabinus, -i m. Sabí acerbus, -a, -um dur/a Romulus, .i m. Ròmul multus, -a, -um molt annus, -i m. any regno 1 governar

impiger, -a, -um treballador/a nauta, -ae m. mariner

per prep. d'ac. durant Roma, -ae f. Roma navigo 1 navegar altus, -a, -um alt pinus, -i f. pi

pulcher, -a, -um bonic gratus, -a, -um agradable umbra, -ae f. ombra malus, -i f. pomer puer, -i m. nen do 1 donar

(6)

FITXA B________________________________________________________________

TERCERA DECLINACIÓ ( g.sg. -IS)

1. TEMES EN CONSONANT... MILES, MILITIS (m.) LEX, LEGIS(f.)

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N N V V Ac Ac G G D D Ab Ab

CAPUT, CAPITIS (n.) COR, CORDIS (n.)

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N N V V Ac Ac G G D D Ab Ab Canvia de nombre: a. legum: ___________________ b. capite: ___________________ c. cor: ___________________ d. militem: ___________________

(7)

2. TEMES EN VOCAL -I ... HOSTIS, HOSTIS (m.) NAVIS, NAVIS (f.)

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N N V V Ac Ac G G D D Ab Ab

MARE, MARIS (n.) ANIMAL, ANIMALIS (n.)

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

N N V V Ac Ac G G D D Ab Ab Canvia de nombre: e. hostes: ___________________ f. navium: ___________________ g. animalibus: ___________________ h. mare: ___ _______________

(8)

3. PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET amo, amavi, amatum 1 habeo, habui, habitum 2 mitto, misi, missum 3 capio, cepi, captum (3mixta) audio, audivi, auditum 4 sum 1sg. 2sg. 3sg. 1pl. 2pl. 3pl. laudo, laudavi, laudatum 1 moneo, monui, monitum 2

lego, legi, lectum 3 facio, feci, factum 3mixta munio, munivi, munitum 4 1sg. 2sg. 3sg. 1pl. 2pl. 3pl. 4. ANALITZA I TRADUEIX... a) Catilina insidias consulibus paraverat.

b) Urbem in monte Palatino aedificaverant.

c) Dux et imperator ad castra pervenerant.

Vocabulari______________________________________________________________ Ad prep d'ac. : a, cap a.

aedifico 1.: construir

castra, -orum n. (castra: ac. pl.) campament

Catilina, -ae: Catilina (conspirador de la República)

imperator, imperatoris m.: emperador

insidia, -ae f. : parany consul, -is m. : cònsol paro 1: preparar mons, montis m.: mont Palatinus, -a, -um : Palatí dux, ducis m.: general pervenio 4 : arribar

(9)

FITXA C________________________________________________________________ 4a(gen. –us) i 5ª (gen.-ei) declinacions……….

1. Declina currus, currus m. ; genu, genus n. ; spes, spei f. 2. Completa aquestes afirmacions amb la resposta adequada:

a. El cas vocatiu serveix per expresar ______________ (la funció de CD, una crida, l’atribut)

b. El cas datiu expressa la funció de ( CD, CC, CI)

c. La funció d’atribut s’indica en llatí amb el cas _______________ (genitiu, acusatiu, nominatiu)

d. El CN es construiex en llatí amb el cas _______________ (genitiu, acusatiu, datiu)

e. Les preposicions acompañen dos casos: _________________ (genitiu i datiu, acusatiu i ablatiu, acusatiu i genitiu)

3. Les paraules següents estan en cas datiu. Indica de quina declinació són i en quin nombre estan:

cornui, horto, insulae, feminis, impetui, diei, domino, columnas, manibus, puero, centuriae, agro, templis, libro.

4. Canvia de nombre: a. cornua: b. rosam: c. lunis: d. rebus: e. impetuum: f. agrum: g. insula: h. fructus:

4. Conjuga el pretèrit perfet dels següents verbs: a. sum

b. illumino, illuminavi, illuminatum 1 c. habeo, habui, habitum 2

d. mitto, misi, missum 3 e. audio, audivi, auditum 4 5. Analitza i tradueix:

a. Sol diem, luna noctem illuminat. (sol, solis: sol/luna, -ae: lluna/nox, noctis: nit)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :