PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL SECTOR LA CANYERA - LLAGOSTERA -

54  Download (0)

Full text

(1)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR LA CANYERA

- LLAGOSTERA -

(2)

INDEX

MEMÒRIA

1.1.- Planejament objecte d’execució 1.2.- Bases legals i justificació de l’actuació 1.3.- Contingut del projecte de reparcel·lació

1.4.- Descripció de la unitat reparcel·lable. Situació urbanística dels terrenys.

1.5.- Descripció del planejament que s'executa.

1.- Amidaments topogràfics.

2.- Superfícies no segregades que compleixen els paràmetres urbanístics.

2.1- Parcel·les amb aprofitament lucratiu.

2.2- Parcel·les de cessió obligatòria i gratuïta.

3.- Parcel·les amb superfície inferior a la mínima.

3.1- Parcel·les fora d’ordenació, edificables, d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del POUM.

3.2- Parcel·les excloses del supòsit previst a la Disposició Transitòria Tercera del POUM. Agrupació de parcel·les ambdues inferiors a la parcel·la mínima.

4.- Agrupació de parcel·les independents del que és titular un mateix propietari.

5.- Segregació i immatriculació de noves finques registrals del que és titular un mateix propietari.

6.- Modificacions en funció del projecte d’urbanització.

RELACIÓ DE PROPIETARIS I INTERESSATS, SITUACIÓ DE LES FINQUES APORTADES.

2.1.- Relació nominal de propietaris i d’altres interessats.

2.2.- Relació de finques aportades.

2.3.- Finques inscrites subjectes a cessions.

DEFINICIÓ I VALORACIÓ DELS DRETS URBANÍSTICS APORTATS. VALORACIÓ DE LES PARCEL·LES RESULTANTS.

3.1.- Definició dels drets urbanístics de les finques aportades.

3.2.- Criteris de valoració de les finques resultants.

CRITERIS DE VALORACIÓ D’INDEMNITZACIONS

4.1.- valoració i compensació econòmica de la cessió corresponent 10% de l’aprofitament mig del sector.

4.2.- valoració i compensació econòmica del drets corresponents a les parcel·les aportades al referit sector qualificades com a cessió de sòl públic, sense possibilitat de que pugui adjudicar-se als propietaris finques resultants (article 27.1 del reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la llei del sòl).

4.2.1.-. sòl edificat o en curs d’edificació (article 24.2 del reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la llei del sòl).

(3)

4.2.2.-. sòl que no està edificat, o en el qual l’edificació existent o curs d’execució és il·legal o es troba en ruïna física (article 23.1 de la llei 8/2007).

4.3.- valoració i compensació econòmica del drets corresponents a les parcel·les aportades al referit sector que no poden participar en l’adjudicació de parcel·les resultants d’una actuació d’urbanització per causa de la insuficiència de la seva aportació (article 27.2 del reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la llei del sòl).

ADJUDICACIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS 5.1.- Criteris d’adjudicació.

5.2.- Descripció de les finques resultants adjudicades.

5.3.- Taxació dels drets a extingir o enderrocar.

DESPESES DE REPARCEL·LACIÓ I URBANITZACIÓ. COMPTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

6.1.- Definició dels costos d’urbanització.

6.2.- Distribució dels costos d’urbanització.

6.3.- Distribució de les indemnitzacions.

6.4.- Quadre resum cost provisional despeses urbanització.

LLISTAT QUADRES

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

a) Plànol de situació del polígon d’actuació urbanística objecte de reparcel·lació.

b) Plànol d’ordenació prevista en el planejament urbanístic objecte d’execució.

c) Plànol de finques aportades.

d) Plànol de finques resultants i adjudicacions.

e) Plànol de superposició de finques aportades i resultants.

(4)

MEMÒRIA.

1.1.- PLANEJAMENT OBJECTE D’EXECUCIÓ.

En data en data 27 de desembre de 1977 la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona va aprovar el Pla Parcial d’ordenació del sector La Canyera, essent objecte de dues modificacions amb posterioritat.

Per acord de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona de data 18 de gener de 1984 van ser aprovades definitivament les Normes Subsidiàries de planejament del terme de Llagostera.

En desenvolupament de les Normes Subsidiàries de planejament, per acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 21 d’abril de 1999, es va aprovar el Pla Parcial del sector La Canyera, essent objecte de publicació en el DOGC núm. 2926 de data 8 de juliol de 1999.

Per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona adoptat en sessió de data 18 de juny de 2003, es va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Llagostera, acordant la seva publicació en el DOGC núm. 4078 de data 25 de febrer de 2004.

El planejament urbanístic general classificava els terrenys de la Canyera com a sòl urbanitzable delimitat (SUD-1) destinat a usos residencials.

Per les característiques pròpies de la seva situació i finalitat els terrenys tenen una funció mixta entre primera i segona residència.

És un sector existent, que actualment es troba en fase de desenvolupament urbanístic, amb urbanització i edificació consolidada parcialment, a través del sistema d’actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica, promogut pels propietaris integrants en una Junta de Compensació.

En compliment del planejament municipal i per a la gestió urbanística del sector es va constituir la Junta de Compensació del Pla Parcial La Canyera.

En aquest sentit, per acord del Ple de l’Ajuntament de Llagostera de data 19 de gener de 1987, es van aprovar els Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial La Canyera, publicant-se al BOP de Girona de data 14 d’abril de 987, essent protocol·litzats mitjançant escriptura de data 27 de juny de 1987 de constitució de la Junta de Compensació davant el Notari de Cassà de la Selva, Sr. Joan Ignasi Sorigué i Abel, amb el número 540 del seu protocol.

La Junta de Compensació del Pla Parcial La Canyera de Llagostera està inscrita en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció General d’Urbanisme per acord de data 1 de febrer de 1989, amb el número d’assentament 328, foli 93 al dors, Tom II.

En data 30 de maig de 2007, per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, es va acordar l’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM de Llagostera a la urbanització la Canyera, promoguda per la Junta de Compensació del Pla Parcial La Canyera i

(5)

tramitada per l’Ajuntament de Llagostera, essent objecte de publicació el citat acord en el DOGC núm. 4931 de data 23 de juliol de 2007.

Conseqüència de l’esmentada modificació puntual del planejament urbanístic general s’ha procedit al canvi de la classificació del sector, de sòl urbanitzable delimitat (SUD-1) a sòl urbà no consolidat (PAU-3), i s’ha ajustat la distribució dels espais qualificats com a zones verdes, serveis tècnics i el traçat de vials, així com considerar edificables les parcel·les amb superfície inferior a la mínima que estableix el POUM per a l’àmbit, atenent a que consten inscrites com a finques independents al Registre de la propietat immobiliària de Girona amb antel·lació a l’aprovació de les Normes subsidiàries, en data 18 de gener de 1984, o posteriors però que constin en escriptura pública amb antel·lació a l’aprovació de la modificació del Pla Parcial del sector La Canyera en data 21 d’abril de 1999.

Tanmateix el citat acord s’estableix el deure de fer efectiva la cessió del sòl corresponent al 10 % de l’aprofitament urbanístic del sector a favor de l’administració actuant.

1.2.- BASES LEGALS I JUSTIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ

El projecte de reparcel·lació s’executa d’acord amb la normativa urbanística vigent al municipi de Llagostera; el Decret Legislatiu 1/2010, d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 144 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i el Decret 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.

Així mateix, i en tot allò relatiu a les valoracions del sòl, la justificació del document ve recollida en les prescripcions incloses en el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Sòl.

El present projecte de reparcel·lació es redacta en compliment de l’apartat 3.3 de la memòria de la modificació puntual del POUM de Llagostera a la urbanització La Canyera.

La referida modificació del POUM de Llagostera estableix el sistema d’actuació del sector La Canyera de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, prenent com a referència la parcel·lació ja efectuada a la urbanització pel propi planejament.

De conformitat amb l’article 134 del Decret Legislatiu 1/2010, d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’objectiu bàsic del projecte de reparcel·lació és la justa distribució dels beneficis i càrregues generats per l’ordenació urbanística, entre les persones propietàries i titulars de drets sobre les finques incloses dins del polígon d’actuació urbanística.

És fonamental també la regularització de les finques existents en el sector, amb la finalitat d’adaptar la seva configuració a les exigències del planejament.

És el document reparcel·latori, el que regularitza, engloba i distribueix totes les despeses originades pel procés urbanitzador, des de l’inici d’aquest fins a la seva finalització, mitjançant l’execució de les obres d’urbanització que corresponguin. Les mateixes venen recollides en el compte de liquidació provisional.

Alhora i partint dels drets aportats per cadascun dels propietaris -terrenys aportats-, el projecte de reparcel·lació concreta l’adjudicació dels drets resultants, definint els coeficients dels dits drets, als efectes de determinar les quotes d’urbanització a càrrec de les persones

(6)

propietàries i si s’escau, de l’administració actuant, així com la seva forma de pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys edificables.

Dita ordenació implica l’agrupació o integració del conjunt de finques compreses en el sector, per a la seva nova divisió ajustada al planejament que s’executa. També l’adjudicació de les parcel·les resultants als propietaris de les primitives, en proporció als respectius drets, i la compensació econòmica a l’Ajuntament de Llagostera, com administració actuant, en la part que li correspon, així com la cessió al mateix dels terrenys que, d’acord amb la pròpia ordenació, han de ser objecte de cessió obligatòria.

La justificació de l’actuació es concreta en els següents paràmetres establerts en el POUM:

• És un sector classificat com a de sòl urbà no consolidat.

• Les cessions de sòl públic corresponents a equipaments estan efectuades a favor de l’Ajuntament de Llagostera, en virtut d’escriptura pública de cessió en pagament de deute, atorgada en data 6 d’abril de 2001, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Ramon Castelló Gorgues.

Respecte les zones verdes estan cedides parcialment a favor de l’Ajuntament de Llagostera.

En concret les parcel·les V-12 i V-13 han estat cedides a l’Ajuntament de Llagostera en virtut d’escriptura pública de donació atorgada en data 22 de novembre de 2002, davant el Notari de Girona, senyor José Maria Estropá Torres, i en virtut d’escriptura pública d’acceptació de la donació atorgada en data 23 d’abril de 2003, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Ramon Castelló Gorgues.

La resta de les cessions de sòl públic no estan fetes ni ofertades.

• Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.

• Sector residencial amb parcel·lació preexistent i amb usos mixtos de primera i segona residència.

• Constitució d’una Junta de Compensació.

1.3.- CONTINGUT DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

El projecte de reparcel·lació s’ajusta, quant al seu contingut a allò previst a l’article 144 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

El projecte de reparcel·lació inclou el planejament objecte d’execució, la descripció de la unitat reparcel·lable, els criteris aplicats pel que fa la valoració de les finques aportades i de les resultants, així com les adjudicacions fetes, d’acord amb els drets aportats per cadascun dels interessats.

Inclou també el compte de liquidació provisional, amb el detall de les despeses d’urbanització, la concreció dels elements a indemnitzar per ser incompatibles amb el planejament, i finalment, les compensacions procedents per excés o defectes d’adjudicacions.

En aquells casos en que no és possible procedir a la redistribució material material dels terrenys per raò de la consolidació de l’edificació, el projecte contempla la confirmació de les titularitats originàries mitjançant la regularització de la descripció de les parcel·les incrites, en base al topogràfic elaborat a aquest efecte, a l’empara de l’article 165 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Són doncs objectius principals del projecte de reparcel·lació els següents:

(7)

• La regularització de la descripció de les parcel·les inscrites en base al topogràfic elaborat a aquest efecte; i la redistribució material del terrenys o regularització dels termenals en aquells supòsits que per raò de la consolidació de l’edificació sigui possible i necessària per a adptar-les a les exigències del planejament.

• Càcul del percentatge de participació en les càrregues d’urbanització.

• Descripció de les afectacions de les finques a servituds pel pas de serveis, en funció del projecte d’urbanització a executar.

• Càlcul de les compensacions que corresponguin a les finques per major o menor superfície real respecte a la aportada com a conseqüència de la seva regularització per adaptar-les a les exigències del planejament, per resultar afectades per la vialitat o espais lliures, o per servituds de pas de serveis.

• Descripció de noves finques de cessió al domini públic.

1.4.- DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT REPARCEL·LABLE. SITUACIÓ URBANÍSTICA DELS TERRENYS.

La urbanització La Canyera està situada a l’Oest del terme municipal de Llagostera, confrontant amb la carretera GI-674, de Llagostera a Caldes de Malavella, i amb la urbanització La Mata.

La situació topogràfica dels terrenys en que es troba el sector correspon a una zona amb fàcil accés a la mateixa i connectivitat amb la trama viària bàsica municipal.

Pel que fa a la situació urbanística, l’apartat 3.1 de la Memòria de la modificació puntual del POUM de Llagostera, sector “La Canyera”, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 30 de maig de 2007, la defineix, incorporant-la a l’article 123.bis del POUM, com a Polígon d’Actuació Urbanística La Canyera (PAU-3) amb els següents paràmetres:

ƒ Superfície del Sector 351.292,56 m2

SÒL PÚBLIC 110.244,55 m2 (31,38%)

ƒ Espais Lliures 45.107,54 m2 (12,84%)

ƒ Equipaments 13.732,82 m2 ( 3,91%)

ƒ Vials i aparcaments 50.882,71 m2 (14,48%)

ƒ Serveis Tècnics 521,48 m2 (0,15%) SÒL PRIVAT 241.048,01 m2 (68,62%)

ƒ Ciutat Jardí 241.048,01 m2 (68,62%)

És de destcar que, amb motiu de la nova precissió de l'àmbit ja es fan més cessions destinades a dotacions públiques de les contemplades a la modificació del POUM, i que es possible mantenir la titularitat privada de la parcel·la 1 de l’illa S (S-1), qualificada Serveis Tècnics privats (Clau 4), atenent que d’acord amb els articles 95 i 96 del POUM contempla que el sòl destinat a sistema de serveis tècnics pugui ser de titularitat privada o pública, i en conseqüència es proposa l’adjudicació al propietari de la parcel·la aportada.

(8)

En relació a l’àmbit que es desenvolupa, l’aixecament topogràfic efectuat sobre el sector ha permès concretar la seva superfície real, i en conseqüència, el projecte de reparcel·lació regularitza la superfície en base a la realitat existent. D’acord amb l’article 3 del POUM pel què fa les toleràncies necessàries (+/-5%), els amidaments del sector han quedat precisats de la següent manera:

ƒ Superfície del Sector 354.155,01 m2

SÒL PÚBLIC 112.776,81 m2 (31,83 %)

ƒ Espais Lliures 45.436,71 m2 (12,83%)

ƒ Equipaments 13.288,69 m2 ( 3,75%)

ƒ Vials i aparcaments 53.930,00 m2 (15,22%)

ƒ Serveis Tècnics 121,41 m2 ( 0,03%) SÒL PRIVAT 241.378,20 m2 (68,16%)

ƒ Ciutat Jardí 240.977,50 m2 (68,05%)

ƒ Serveis Tècnics Privats 400,70 m2 ( 0,11%)

Del projecte de reparcel·lació es desprèn que la urbanització La Canyera consta de 329 parcel·les edificables resultants, qualificades com de zona Ciutat Jardí (Clau 11i), 1 parcel·la de Serveis Tècnics privats (Clau 4), 2 parcel·les de Serveis Tècnics públics (Clau 4), 1 parcel·la d’Equipament esportiu i recreatiu (Clau 3), 14 parcel·les d’Espais Lliures (Clau 2) i 1 parcel·la de Vialitat.

Atenent al grau de consolidació de l’edificació, es proposa l’adjudicació de les titularitat originàries en aquelles parcel·les que no és possible la redistribució material dels terrenys.

Només en aquelles finques que és necessària adptar-les a les exigències del planejament s’ha procedit a efectuar una nova parcel·lació. En concret la nova parcel·lació afecta únicament a les finques aportades que resulten afectades per les zones verdes i la vialitat que estableix el POUM, i es concreta en les parcel·les aportades 8, 14, 16-a, 16-b, 24, i 26 de l’illa A; la parcel·la aportada 62, 63, i 107 de l’illa B; les parcel·les aportades: 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19-a, 19-c, 19-e, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29-a, 29-b, 29-c, 29-d, 33-bis, i 34 de l’illa C; les parcel·les aportades: 40, 41 i 42 de l’illa D; les parcel·les aportades: 8 i 9, 10, 20, i 22-4 de l’illa E; la parcel·la aportada 1 i 2 de l’illa F; la parcel·la aportada 1 de l’illa S, la parcel·la d’Equipament esportiu i recreatiu; i les parcel·les V-9, V-12 i V-13 destinades a espais públics.

L’edificació existent respon al creixement residencial de baixa densitat realitzats en habitatges unifamiliars envoltats normalment amb vegetació de caràcter privat.

El POUM de Llagostera classifica el sòl objecte de reparcel·lació com a sòl urbà no consolidat, i qualifica el sector de La Canyera amb aprofitament privat com a zona Ciutat Jardí (Clau 11i) i com a Serveis Tècnics Privats (Clau 4).

Respecte a la parcel·la de Serveis Tècnics Privats (Clau 4), es permet l’edificació d’infrestructures destinades a l’abastament d’aigua, amb una alçada màxima de 7,5 metres i una ocupació del 32 % de la parcel·la /edificació principal i auxiliar).

A la zona qualificada com a Ciutat Jardí (Clau 11i), el tipus d’ordenació és d’edificació aïllada de amb els següents paràmetres:

(9)

QUALIFICACIÓ CIUTAT JARDÍ – Clau 11i

Parcel·la mínima 600 m2

Ocupació màxima de parcel·la 32% (pral. + auxiliar)

Alçada reguladora màxima 7,00 m.

Núm. màxim de plantes Planta Baixa + 1 Planta Pis Separacions mínimes a vial i límits 3 m.

Construccions auxiliars En planta baixa

Façana mínima Lliure

Intensitat de l’edificació principal Intensitat edificació auxiliar

0,40 m2st/ m2sòl 0,12 m2st/ m2sòl

Atès l’esmentat grau de consolidació de les edificacions, i de conformitat amb l’article 134.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 138 del Decret del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el present projecte de reparcel·lació distribueix les despeses d’urbanització entre els propietaris de les parcel·les adjudicades de conformitat amb els coeficients de participació establerts en aquest.

1.5.- DESCRIPCIÓ DEL PLANEJAMENT QUE S'EXECUTA

L’objecte d’aquest projecte és la reparcel·lació del sector La Canyera, prenent com a referència, en general, la parcel·lació ja efectuada pel POUM a la urbanització, exceptuant els casos següents:

1- Amidaments topogràfics.

Els propietaris mantenen les finques aportades, amb els corresponents ajustos de la superfície que consta al Registre de la propietat, un cop realitzats els amidaments topogràfics efectuats amb més detall mitjançant la redacció del present Projecte.

2- Superfícies no segregades que compleixen els paràmetres urbanístics.

Es procedeix a parcel·lar aquelles superfícies que actualment no han estat segregades, amb el corresponent augment de cabuda de la finca matriu, sempre i quan així ho han sol·licitat expressament els seus propietaris, en compliment dels paràmetres de zonificació establerts pel POUM, i amb la conseqüent distribució dels beneficis i càrregues entre els propietaris adjudicataris de les parcel·les.

2.1- Parcel·les amb aprofitament lucratiu.

Els interessats que es troben amb aquesta situació han aportat còpia autèntica o acarada del contracte privat original o còpia autèntica de l’escriptura pública de compraventa que no ha tingut entrada o no ha estat inscrita al Registre de la Propietat.

A continuació es detalla el referit llistat d’interessats:

• Parcel·la B-63 (A segregar de la finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109): Superfície real 390,72 m2.

(10)

La finca matriu de procedència pertany a “MAS PRATS S.L.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de segregació, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 12 de setembre de 1978, davant el Notari de Barcelona, senyor Miguel Ángel Pérez de Lazárraga Fernández.

La parcel·la B-63 pertany a “LA CLOSA DE SETCASES, S.A.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda de data 23 de desembre de 1982, amb la mercantil “MAS PRATS S.A.”, atorgada en data 25 d’abril de 1995, davant el Notari de Barcelona, senyor Arturo Pérez Morente.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que la companyia “MALLART

& VALLMAJO, S.L”, va adquirir la totalitat del ple domini de la parcel·la B-63, a títol d’augment de capital, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb “LA CLOSA DE SETCASES, S.A.”, atorgada en data 25 d’abril de 1995, davant el Notari de Barcelona, senyor Arturo Pérez Morente.

• Parcel·la B-107 (A segregar de la finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109): Superfície real 730,81 m2

La finca matriu de procedència pertany a “MAS PRATS S.L.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de segregació, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 12 de setembre de 1978, davant el Notari de Barcelona, senyor Miguel Ángel Pérez de Lazárraga Fernández.

La parcel·la B-107 pertany a Leonor Díaz Sánchez, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda, a la mercantil “MAS PRATS S.L.”, atorgada en data 31 de març de 1993, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Raimundo Fortuny Marqués.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que el senyor Arno Joachim Schonherr, va adquirir una meitat indivisa del ple domini de la parcel·la B-107, a títol de compravenda; i la senyora Clara Herta Renate Schonherr, va adquirir l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compravenda, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb la senyora Leonor Díaz Sánchez, atorgada en data 10 de juny de 1993, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Raimundo Fortuny Marqués.

• Parcel·la D-25 (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 617,10 m2

La finca matriu de procedència pertany a Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

La parcel·la D-25 pertany a Miquel Angel Gené Ramis, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Maria Carme Gili Sintes, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte de compravenda

(11)

atorgat en data 8 de febrer de 1976 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, de conformitat amb l’article 9 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària sobre la Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, es posa en coneixement del Registrador que el senyor Eduard Galobardes Jorba, va adquirir la totalitat del ple domini, a títol de compravenda, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb Miquel Angel Gené Ramis i Maria Carme Gili Sintes, atorgada en data 4 de maig de 2006, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Ramón Castelló Gorgues.

• Parcel·la F-13 bis (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 457,22 m2.

La finca matriu de procedència pertany a Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

La parcel·la F-13-b pertany a Antonio Moreno Sintes, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Severa Rodríguez Canales, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte privat de compravenda atorgat en data 10 de març de 1976 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

• Parcel·la F-19 (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 656,18 m2

La finca matriu de procedència pertany a Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

La parcel·la F-19 pertany a Mariano Olmedillas Carcasona quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte privat de compravenda atorgat en data 29 de setembre de 1975 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

• Parcel·la H-12 (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 646,42 m2

La finca matriu de procedència pertany a Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

(12)

La parcel·la H-12 pertany a Julio Pon Vilà, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Maria Luisa Barreda Salvany, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte de compravenda atorgat en data 24 de febrer de 1976 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que el senyor Eduard Galobardes Jorba, va adquirir la totalitat del ple domini, de la parcel·la H-12, a títol de compravenda, en virtut de contracte privat, formalitzat en data 11 de maig de 2005, amb els Srs. Julio Pon Vilà i Maria Luisa Barreda Salvany.

• Parcel·la H-14 (A segregar de la finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109): Superfície real de 742,23 m2

La finca matriu de procedència pertany a “MAS PRATS S.L.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de segregació, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 12 de setembre de 1978, davant el Notari de Barcelona, senyor Miguel Ángel Pérez de Lazárraga Fernández.

La parcel·la H-14 pertany a Manuel Ramallete Cuello, quant a una meitat indivisa del ple domini; i a Maria del Carmen Ramallete Cuello, quant a l’altra meitat indivisa, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda, a la mercantil “MAS PRATS S.L.”, atorgada en data 15 de juliol de 1994, davant el Notari de Barcelona, senyora Belen Mayoral del Barrio.

A l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que els Srs. Manuel Ramallete Cuello i Maria del Carmen Ramallete Cuello, van adquirir la parcel·la H-14, per meitats indivises, a títol de compravenda, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda, a la mercantil “MAS PRATS S.L.”, atorgada en data 15 de juliol de 1994, davant el Notari de Barcelona, senyora Belen Mayoral del Barrio.

• Parcel·la H-16 (A segregar de la finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109): Superfície real 785,39 m2.

La finca matriu de procedència pertany a “MAS PRATS S.L.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de segregació, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 12 de setembre de 1978, davant el Notari de Barcelona, senyor Miguel Ángel Pérez de Lazárraga Fernández.

La parcel·la H-16 pertany a Antonio Puche Fernandez, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda, a la mercantil “MAS PRATS S.L.”, atorgada en data 29 de setembre de 1992, davant el Notari de Cassà de la Delva, senyor Raimundo Fortuny Marqués.

• Parcel·la I-12 (A segregar de la finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109): Superfície resultant 480,50 m2.

La finca matriu de procedència pertany a “MAS PRATS S.L.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de segregació, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 12 de

(13)

setembre de 1978, davant el Notari de Barcelona, senyor Miguel Ángel Pérez de Lazárraga Fernández.

La parcel·la I-12 pertany a “LA CLOSA DE SETCASES, S.A.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda de data 23 de desembre de 1982, amb la mercantil “MAS PRATS S.A.”, atorgada en data 25 d’abril de 1995, davant el Notari de Barcelona, senyor Arturo Pérez Morente.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que la companyia “MALLART

& VALLMAJO, S.L”, va adquirir la totalitat del ple domini de la parcel·la I-12, a títol d’augment de capital, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb “LA CLOSA DE SETCASES, S.A.”, atorgada en data 25 d’abril de 1995, davant el Notari de Barcelona, senyor Arturo Pérez Morente.

• Parcel·la I-13 (A segregar de la finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109): Superfície resultant 499,89 m2.

La finca matriu de procedència pertany a “MAS PRATS S.L.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de segregació, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 12 de setembre de 1978, davant el Notari de Barcelona, senyor Miguel Ángel Pérez de Lazárraga Fernández.

La parcel·la I-13 pertany a “LA CLOSA DE SETCASES, S.A.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda de data 23 de desembre de 1982, amb la mercantil “MAS PRATS S.A.”, atorgada en data 25 d’abril de 1995, davant el Notari de Barcelona, senyor Arturo Pérez Morente.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que la companyia “MALLART

& VALLMAJO, S.L”, va adquirir la totalitat del ple domini de la parcel·la I-13, a títol d’augment de capital, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb “LA CLOSA DE SETCASES, S.A.”, atorgada en data 25 d’abril de 1995, davant el Notari de Barcelona, senyor Arturo Pérez Morente.

• Parcel·la J-3 (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície resultant 623,09 m2.

La finca matriu de procedència pertany a Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

La parcel·la J-3 pertany a Fernando Pinto Ruiz, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a María Muñoz Giralte, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte privat de compravenda atorgat en data 9 de març de 1976 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

(14)

Sentència número 121/06 dictada pel Jutjat de 1ª instància núm. 5 de Girona de data 16 de maig de 2006, per la qual s’ordena atorgar escriptura de segregació i venta de la parcel·la J-3 als hereus del Sr. Juan Prats Perramón a favor dels Srs. Fernando Pinto Ruiz i Maria Muñoz Giralte.

• Parcel·la J-4 (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 600,00 m2

La finca matriu de procedència pertany a Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

La parcel·la J-4 pertany a Manuela Alvarez Gonzalez, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte de compravenda atorgat en data 29 de juliol de 1975 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que el senyor Emilio Ferre Bernardo, va adquirir la totalitat del ple domini, de la parcel·la J-4, a títol de compravenda, en virtut de contracte privat, formalitzat en data 30 de setembre de 2004, amb la Sra. Manuela Alvarez Gonzalez.

Sentència número 329/06 dictada pel Jutjat de 1ª instància núm. 2 de Girona en data 2 de novembre de 2006, per la qual s’ordena elevar a públic el contracte de compraventa datat a 29 de juliol de 1975.

• Parcel·la J-19 (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 502,32 m2

La finca matriu de procedència pertany a Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

La parcel·la J-19 pertany a Eusebia Sanchez Muñoz, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte privat de compravenda atorgat en data 29 de desembre de 1975 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

• Parcel·la J-20 (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 458,09 m2

La finca matriu de procedència pertany a Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

(15)

La parcel·la J-20 pertany a Maria del Carmen Chacon Sanchez, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte privat de compravenda atorgat en data 29 de desembre de 1975 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

2.2- Parcel·les de cessió obligatòria i gratuïta.

Actualment l’Ajuntament de Llagostera únicament consta com a titular únicament de les parcel·les V-12 i V-13, destinades a serveis lliures, i de la parcel·la d’estinada a equipaments.

Respecte el sòl corresponent a equipaments va ser cedit a favor de l’Ajuntament de Llagostera en virtut d’escriptura pública de cessió en pagament de deute, atorgada a data 6 d’abril de 2001 davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Ramon Castelló Gorgues.

Pel que fa a les zones verdes, corresponents a les parcel·les V-12 i V-13, van ser cedides en virtut d’escriptura pública de donació, atorgada pels Srs. Carlos Mallart Figuras i Roser Vallmajó Trayter, en data 22 de novembre de 2002 davant el Notari de Girona, senyor José Maria Estropá Torres, i en virtut d’escriptura pública d’acceptació de la donació atorgada en data 23 d’abril de 2003, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Ramon Castelló Gorgues.

Atenent a l’establert a l’article 127.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, a través del projecte de reparcel·lació es produeix la cessió de dret a l’Ajuntament de Llagostera, en ple domini i lliure de càrregues, dels terrenys de cessió obligatòria perquè siguin incorporats al patrimoni del sòl o perquè se’n faci l’afectació als usos que determina el planejament urbanístic.

A aquests efectes es relacionen les parcel·les corresponents a sòl públic pendent d’immatriculació i cessió gratuïta, com a fiques aportades, amb detall de les parcel·les exitents que resulten afectades:

• Parcel·la serveis tècnics públics S-3: Superfície aportada 89,30 m2

• Parcel·la serveis tècnics públics S-4: Superfície aportada 32,11 m2

• Parcel·la espais lliures V-1: Superfície aportada 390,50 m2

• Parcel·la espais lliures V-2: Superfície aportada 862,59 m2

• Parcel·la espais lliures V-3: Superfície aportada 899,20 m2

• Parcel·la espais lliures V-4: Superfície aportada 202,01 m2

• Parcel·la espais lliures V-5: Superfície aportada 12.002,33 m2

Les parcel·les aportades D-41 i D-42 resulten afectades per l’ampliació de la parcel·la d’Espais Lliures V-5 amb la modificació del POUM, en el entorn situat al costat de la parcel·la D-43 i l’obertura del carrer Gerani fins l’Avda. Catalunya pel POUM.

En aquest cas s’han adjudicat les parcel·les resultants D-41 i D-42 que venen determinades a la parcel·lació definida per la modificació del POUM, a la zona edificable Ciutat Jardí - Clau 11i, com a finques noves i independents, abans destinada a espais lliures, ubicada a l’encreuament dels carrers Mimosa i Petúnia.

(16)

En aquest cas la parcel·la resultant D-41 té un augment de la superfície aportada en 116,21 m2, i a través del projecte de reparcel·lació es determina la compensació econòmica de la diferència d’adjudicació en aplicació dels criteris estblerts a l’article 126.1.e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

Tanmateix la parcel·la D-40 resulta afectada per l’ampliació de la parcel·la d’Espais Lliures V- 5 i té un augment de la superfície aportada en 165,01 m2, i a través del projecte de reparcel·lació es determina la compensació econòmica de la diferència d’adjudicació en aplicació dels criteris estblerts a l’article 126.1.e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

• Parcel·la espais lliures V-6: Superfície aportada 303,98 m2

• Parcel·la espais lliures V-7: Superfície aportada 1.166,24 m2

• Parcel·la espais lliures V-8: Superfície aportada 1.589,66 m2

La parcel·la aportada C-24 resulta afectada per la parcel·la d’espais lliures V-8, minorant la superfície resultant en 221,46 m2. El projecte de reparcel·lació determina la compensació econòmica de les diferències d’adjudicació en aplicació dels criteris estblerts a l’article 126.1.e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

• Parcel·la espais lliures V-9: Superfície aportada 1.101,83 m2

La parcel·la aportada C-19-a resulta afectada per la parcel·la d’espais lliures V-9, minorant la superfície resultant en 651,61 m2. El projecte de reparcel·lació determina la compensació econòmica de les diferències d’adjudicació en aplicació dels criteris estblerts a l’article 126.1.e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

• Parcel·la espais lliures V-10: Superfície aportada 352,12 m2

• Parcel·la espais lliures V-11: Superfície aportada 17.585,07 m2

D’altra banda, la parcel·la V-14, qualificada com a “espais lliures”, consta inscrita i com del ple domini el Sr. Francisco Mestres Fulla, a títol de compravenda, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 26 de gener de 1987, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Joan Ignasi Sorigué Abel.

Em aquest cas, atenent a l’escassa quantia dels drets del propietari, al ser la superfície real de la parcel·la de 386,40 m2, i no permetre l’adjudicació d’una altra parcel·la independent amb aprofitament privat, el projecte de reparcel·lació determina la cessió de la parcel·la V-14 a l’Ajuntament de Llagostera i la indemnització en metàl·lic dels drets aportats pel Sr. Francisco Mestres Fulla, en aplicació dels criteris estblerts a l’article 126.1.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

• Parcel·la vialitat: Superfície aportada 52.045,08 m2

La parcel·les aportades 8, 14, 16-a, 16-b, 24, i 26 de l’illa A; la parcel·la aportada 62 de l’illa B;

les parcel·les aportades 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19-a, 19-c, 19-e, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29-a, 29-b, 29-c, 29-d, 33-bis, i 34 de l’illa C; les parcel·les aportades 40, 41 i 42 de l’illa D; les parcel·les aportades 8 i 9, 10, 20, i 22-4 de l’illa E; la parcel·la aportada 1 i 2 de l’illa F; i la parcel·la aportada V-9; resulten afectades per la parcel·la de vialitat, minorant la superfícies resultants en un total de 1.884,92 m2.

(17)

El projecte de reparcel·lació determina la compensació econòmica de les diferències d’adjudicació en aplicació dels criteris estblerts a l’article 126.1.e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

Tanmateix les parcel·les C-1 i S-1 resulten afectades per la parcel·la de vialitat i tenen un augment de la superfície aportada en 83,68 m2 a la parcel·la C-1, i en 8,26 m2 a la parcel·la S- 1, i a través del projecte de reparcel·lació es determina la compensació econòmica de la diferència d’adjudicació en aplicació dels criteris estblerts a l’article 126.1.e) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme.

3- Parcel·les amb superfície inferior a la mínima.

Amb l’objecte de fer efectiva la parcel·lació de l’àmbit resulta necessari considerar com a parcel·les edificables una sèrie de finques preexistents consolidades, atès que tenen una superfície inferior a la mínima establerta pel planejament, i que es mantindrien com a resultants al projecte de reparcel·lació.

Aquestes parcel·les van ser venudes o segregades directament pel promotor de la urbanització, la mercantil “MAS PRATS, S.A.” o la mateixa mercantil transformada en societat limitada “MAS PRATS, S.L.”, mitjançant el seu administrador, Sr. Juan Prats Perramon, segons les dades que consten al Registre de la Propietat número1 de Girona respecte de la Finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109, i de la Finca registral matriu de procedència 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14.

3.1- Parcel·les que no comleixen amb la superf´cie mínima però que resulten edificables, d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del POUM.

La citada regularització i normalització de les parcel·les existents a les diferents zones edificables de la urbanització La Canyera, de les que se’n fa una relació individualitzada a continuació, té cabuda en la Disposició Transitòria Tercera del POUM, en el ben entès que les citades parcel·les no compleixen la condició de ser anteriors a l’aprovació de les Normes Subsidiàries (18 de gener de 1984) però que, d’una banda, es troben entre dues parcel·les edificades i, d’altra banda, consten escripturades abans de l’aprovació del Pla Parcial del Sector La Canyera del 21 d’abril de 1999 (DOGC 262 de 8 de juliol de 1999).

• Parcel·la A-10: Superfície resultant 364,60 m2 Segregació inscrita el 6 de novembre de 1989.

• Parcel·la A-24: Superfície resultant 558,64 m2 Segregació inscrita el 18 d’octubre de 1984.

• Parcel·la B-29: Superfície resultant 546,76 m2 Segregació inscrita el 6 de novembre de 1989.

• Parcel·la B-69: Superfície resultant 549,9 m2 Segregació inscrita el 13 d’abril de 1984.

• Parcel·la D-43: Superfície resultant 566,86 m2 Segregació inscrita el 2 de febrer de 1991.

(18)

• Parcel·la D-44: Superfície resultant 530,23 m2 Segregació inscrita el 6 de novembre de 1989.

• Parcel·la F-14: Superfície resultant 565,55 m2 Segregació inscrita el 15 de juny de 1987.

• Parcel·la F-15: Superfície resultant 511,61 m2 Segregació inscrita el 6 de novembre de 1989.

• Parcel·la F-20: Superfície resultant 504,28 m2 Segregació inscrita el 27 de març de 1991.

• Parcel·la G-1: Superfície resultant 532,87 m2

Segregació escripturada el 25 de novembre de 1989.

• Parcel·la G-2: Superfície resultant 561,59 m2

Segregació escripturada el 25 de novembre de 1989.

• Parcel·la H-4: Superfície resultant 549,76 m2 Segregació inscrita el 6 de novembre de 1989.

• Parcel·la H-5: Superfície resultant 593,04 m2 Segregació inscrita el 6 de novembre de 1989.

• Parcel·la H-20: Superfície resultant 463,69 m2 Segregació inscrita el 17 de març de 1988.

• Parcel·la J-9: Superfície resultant 505,53 m2 Segregació inscrita el 28 d’abril de 1986.

• Parcel·la J-11: Superfície resultant 513,00 m2 Segregació inscrita el 27 de gener de 1988.

• Parcel·la J-15: Superfície resultant 500,50 m2 Segregació inscrita el 26 de maig de 1986.

3.2- Parcel·les excloses del supòsit previst a la Disposició Transitòria Tercera del POUM. Agrupació de parcel·les ambdues inferiors a la parcel·la mínima.

Existeixen una sèrie de sis parcel·les, formant tres parelles, que no es troben consolidades, ni tampoc s’acullen a la vigent disposició transitòria tercera del POUM, de forma que agrupant- se adquireixen la condició d’edificables.

Aquestes parelles de parcel·les són:

• Parcel·la B-62: Superfície resultant 414,74 m2 Segregació inscrita el 14 de gener de 1985.

Parcel·la B-63: Superfície resultant 390,72 m2

Escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda de data 23 de desembre de 1982 a la que s’ha denegat la immatriculació al Registre de la Propietat. La finca no s’ha pogut escripturar per estar esgotada la finca matriu registral número 4225.

(19)

Es resol l’esgotament per agregació d’ambdues finques constituint una única parcel·la resultant en proindivís, mitjançant la figura del projecte de reparcel·lació, d’acord amb l’article 126.1.d del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, establint la indemnització en metàl·lic dels drets aportats pel titular de la parcel·la B-63, pendent d’inscripció, a càrrec del titular de la parcel·la B-62.

• Parcel·la J-19: Superfície resultant 502,32 m2

Contracte privat contracte privat de compravenda atorgat en data 29 de desembre de 1975 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

Parcel·la J-20: Superfície resultant 458,09 m2

Contracte privat contracte privat de compravenda atorgat en data 29 de desembre de 1975 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

Es resol l’esgotament per agregació d’ambdues finques constituint una única parcel·la resultant en proindivís, parcel·la J-19 i J-20, mitjançant la figura del projecte de reparcel·lació, d’acord amb l’article 126.1.d del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, determinant l’adjudicació de les parcel·les resultants en proindivís.

• Parcel·la K-8: Superfície resultant 431,98 m2 Segregació inscrita el 17 d’agost de 1984.

Parcel·la K-9: Superfície resultant 445,04 m2 Segregació inscrita el 6 de novembre de 1989.

Es resol l’esgotament per agregació d’ambdues finques constituint una única parcel·la resultant, parcel·la K-8 i K-9, en proindivís, mitjançant la figura del projecte de reparcel·lació, d’acord amb l’article 126.1.d del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, determinant l’adjudicació de les parcel·les resultants en proindivís.

4- Agrupació de parcel·les independents de les que és titular un mateix propietari:

Es procedeix a l’agrupació instrumental de les finques aportades, per immatricular una finca resultant independent, per identitat del titular i proximitat, d’acord amb els criteris d’atribució de les finques resultants establerts a l’article 126.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb l’article 139 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme:

• Parcel·la A-1: Superfície registral aportada 288,80 m2 Parcel·la A-2: Superfície registral aportada 849,82 m2

Superfície total aportada 1.162,13 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

• Parcel·la A-15-a: Superfície registral aportada 1.132,00 m2 Parcel·la A-15-b: Superfície registral aportada 12,00 m2

(20)

Superfície total aportada 647,70 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

• Parcel·la B-21: Superfície registral aportada 596,60 m2 Parcel·la B-21 bis: Superfície registral aportada 51,00 m2

Superfície total aportada 647,70 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

• Parcel·la B-22: Superfície registral aportada 535,50 m2 Parcel·la B-22 bis: Superfície registral aportada 48,90 m2.

Superfície total aportada 584,40 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

• Parcel·la C-24 A: Superfície registral aportada 972,00 m2 Parcel·la C-24 B: Superfície registral aportada 164,70 m2

Superfície total aportada 1.136,70 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

• Parcel·la F-1 Superfície registral aportada 335,24 m2 Parcel·la F-2: Superfície registral aportada 526,85 m2

Superfície total aportada 871,03 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

• Parcel·la I-8 Superfície registral aportada 575,00 m2 Parcel·la I-9: Superfície registral aportada 613,10 m2 Parcel·la I-10 Superfície registral aportada 582,00 m2

Superfície total aportada 2.240,08 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

• Parcel·la L-3 Superfície registral aportada 610,88 m2 Parcel·la L-4: Superfície registral aportada 597,60 m2

Superfície total aportada 1.233,87 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

5- Segregació i immatriculació de noves finques registrals de les que és titular un mateix propietari:

Es procedeix a la segregació i immatriculació de les finques aportades, de les que a continuació es fa una relació, per identitat del titular i proximitat, d’acord amb els criteris d’atribució de les finques resultants establerts a l’article 126.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010,

(21)

de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb l’article 139 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme:

• Parcel·la aportada A-17 (finca 4464): Superfície registral aportada 1.656,80 m2

Superfície total aportada 1.732,42 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

Parcel·la A-17: Superfície aportada 1.001,79 m2 Parcel·la A-17-b: Superfície segregada 730,63 m2

• Parcel·la aportada A-25 (finca 4370): Superfície registral aportada 1.200,00 m2

Superfície total aportada 1.200,22 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

Parcel·la A-25: Superfície aportada 600,17 m2 Parcel·la A-25-b: Superfície segregada 600,05 m2

La senyora Laura Viñas Soler, va adquirir la parcel·la A-25-b mitjançant escriptura de segregació i compravenda, una porció de terreny d’aquesta finca, amb uns superfície de 600,05 m2, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AROS, S.L.”, atorgada en data 5 de juliol de 2006, davant el Notari de Sant Feliu de Guíxols, senyor Pablo Vázquez Moral, i el títol de segregació i compravenda no ha estat objecte d’inscripció i immatriculació al Registre de la propietat.

• Parcel·la aportada B-6 i B-15 (finca 3927): Superfície registral aportada 1.200,00 m2 Parcel·la B-6: Superfície aportada 600,00 m2

Parcel·la B-15: Superfície segregada 600,00 m2

• Parcel·la aportada B-7 i B-16 (finca 6936): Superfície registral aportada 1.200,00 m2 Parcel·la B-6: Superfície aportada 600,00 m2

Parcel·la B-15: Superfície segregada 600,00 m2

• Parcel·la aportada B-109-a i B-110-a (finca 4891 i 4656): Superfície registral aportada 1.866,60 m2

Superfície total aportada 1.886,37 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

Parcel·la B-109-a: Superfície aportada 681,16 m2

(22)

Parcel·la B-109-b: Superfície segregada 600,28 m2 Parcel·la B-110-a: Superfície aportada 604,93 m2

• Parcel·la aportada C-12-a i C-12-b (finca 3010 i 3125): Superfície registral aportada 6.000,00 m2

Superfície total aportada 5.698,01 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

Parcel·la C-12-a: Superfície aportada 2.077,95 m2 Parcel·la C-12-b: Superfície aportada 936,04 m2 Parcel·la C-12-c: Superfície segregada 682,47 m2 Parcel·la C-12-d: Superfície segregada 657,27 m2 Parcel·la C-12-e: Superfície segregada 662,83 m2 Parcel·la C-12-f: Superfície segregada 681,45 m2

• Parcel·la aportada C-19-a i C-19-b (finca 5569 i 5394): Superfície registral aportada 3.707,09 m2

Superfície total aportada 3.695,77 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

Parcel·la C-19-a: Superfície segregada 1.255,45 m2 Parcel·la C-19-b: Superfície segregada 600 m2 Parcel·la C-19-c: Superfície segregada 603,84 m2 Parcel·la C-19-d: Superfície segregada 600,00 m2 Parcel·la C-19-e: Superfície aportada 636,48 m2

• Parcel·la aportada C-29-a (finca 5435): Superfície registral aportada 1.200,00 m2

Superfície total aportada 1.270,18 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

Parcel·la C-29-a: Superfície aportada 646,99 m2 Parcel·la C-29-d: Superfície segregada 623,19 m2

• Parcel·la aportada E-22 (finca 5206): Superfície registral aportada 4.207,16 m2

Superfície total aportada 4.097,91 m2 segons recent medició al projecte de reparcel·lació.

(23)

Parcel·la E-22-1: Superfície aportada 700 m2 Parcel·la E-22-2: Superfície segregada 700 m2 Parcel·la E-22-3: Superfície aportada 700 m2 Parcel·la E-22-4: Superfície segregada 751,01 m2 Parcel·la E-22-5: Superfície segregada 1.246,90 m2

6- Modificacions en funció del projecte d’urbanització:

El límit de l’àmbit d’actuació del POUM es manté atenent a la delimitació real de les finques aportades, tanmateix en execució del projecte d’urbanització es proposa adoptar les següents modificacions que es concreten en actuacions potencials del projecte, que també estan contemplades al POUM, que són:

.- Incorporar al final del carrer Rosella un “cul de sac” de 16.00 metres de radi exterior.

.- Incorporar al final del carrer Petúnia un “cul de sac” de 16.00 metres de radi exterior.

.- Modificació de l’amplada del carrer Magnòlia entre els carrers Dàlia i Camèlia que passa de 7.00 metres a 6.00 metres per tal d’evitar la demolició d’una sèrie de murs de tancament existents.

.- Modificació de l’amplada del carrer Gardènia entre els carrers Hortènsia i Camèlia que passa de 8.00 metres a 7.00 metres per tal d’evitar la demolició d’una sèrie de murs existents.

.- Preveure l’existència d’un espai a l’interior de la zona verda V-11 per tal d’ubicar-hi una futura estació transformadora elèctrica i classificar-la com a servei tècnic S-4.

.- Classificar l’estació transformadora existent, que es troba a l’interior de la zona verda V-5, com a Servei Tècnic S-3.

.- Modificar la classificació de l’actual parcel·la de Serveis Tècnics S-2 com a zona verda V-14 ja que no té utilitat com a Servei Tècnic.

.- Prolongació de la zona verda V-2 fins el carrer Gardènia.

.- Adaptació a la realitat de la zona verda V-1.

.- Modificació de la zona verda V-5 per tal de reflectir el pas existent entre les parcel·les K-6 i K-5.

(24)

RELACIÓ DE PROPIETARIS I INTERESSATS, SITUACIÓ DE LES FINQUES APORTADES.

2.1.- RELACIÓ NOMINAL DE PROPIETARIS I ALTRES INTERESSATS

En compliment d’allò disposat a l’article 129 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i a l'article 145 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, es consideren interessades en l’expedient reparcel·latori, les persones propietàries de finques incloses en el sector.

Tanmateix es consideren persones interessades en l’expedient de reparcel·lació els titulars dels drets que puguin resultar afectats per la resolució, i també els titulars d’interessos legítims susceptibles d’afectació que es personin en el procediment i acreditin aquesta condició.

En qualitat de propietària de la finca registral 4.225 hem de fer constar la mercantil “MAS PRATS, S.L.”, havent quedat esgotada la finca el 23 de novembre de 1992, mancant per realitzar d’aquesta algunes segregacions pendents d’immatriculació, corresponents a contractes de compravenda en document públic i privat, motiu pel qual se sol·licita del Registrador es practiqui el corresponent augment de cabuda de la finca registral.

Aquesta finca prové de la registral 1.683, propietat inicialment de la mateixa mercantil, “MAS PRATS, S.A.” transformada en la societat limitada “MAS PRATS S.L.”, de la qual també manca per realitzar algunes segregacions pendents d’immatriculació corresponents a contractes de compravenda, en document públic i privat, motiu pel qual se sol·licita del Registrador es practiqui el corresponent augment de cabuda de la finca registral.

Actualment els titulars de la resta de la finca registral 1.683 són el Sr. Lluis Maria Munne Castellet, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i la Sra.

Mercedes Gri Espinagosa, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública atorgada en data 15 de maig de 1985, davant el Notari de Barcelona, senyor Bartolomé Masoliver Rodenas.

Respecte a ambdues finques registrals es van realitzar, segregacions i transmissions de la titularitat que no han tingut despatx al Registre de la propietat per constar en document privat o per estar esgotada la finca de la que procedeix la segregació.

A continuació es fa una relació dels interessats que es troben en aquesta situació perquè es procedeixi a l’augment de cabuda de les finques matrius i immatricul·lació de les finques corresponents per a reprendre el tracte successiu i inscriure el títol corresponent, d’acord amb les normes establertes a l’article 9 del Reial Decret 1093/1993, pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària sobre la Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.

• Parcel·la B-63 (A segregar de la finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109): Superfície real 390,72 m2.

La parcel·la B-63 pertany a “LA CLOSA DE SETCASES, S.A.”, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda de data 23 de desembre de 1982, amb la

(25)

mercantil “MAS PRATS S.A.”, atorgada en data 25 d’abril de 1995, davant el Notari de Barcelona, senyor Arturo Pérez Morente.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que la companyia “MALLART

& VALLMAJO, S.L”, va adquirir la totalitat del ple domini de la parcel·la B-63, a títol d’augment de capital, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb “LA CLOSA DE SETCASES, S.A.”, atorgada en data 25 d’abril de 1995, davant el Notari de Barcelona, senyor Arturo Pérez Morente.

• Parcel·la B-107 (A segregar de la finca registral 4225, inscrita en el Tom 2000, Llibre 96 de Llagostera, Foli 109): Superfície real 730,81 m2

La parcel·la B-107 pertany a Leonor Díaz Sánchez, quant a la totalitat del ple domini, a títol de compraventa, en virtut d’escriptura pública de ratificació i elevació a públic de contracte de compravenda, a la mercantil “MAS PRATS S.L.”, atorgada en data 31 de març de 1993, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Raimundo Fortuny Marqués.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, es posa en coneixement del Registrador que el senyor Arno Joachim Schonherr, va adquirir una meitat indivisa del ple domini de la parcel·la B-107, a títol de compravenda; i la senyora Clara Herta Renate Schonherr, va adquirir l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compravenda, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb la senyora Leonor Díaz Sánchez, atorgada en data 10 de juny de 1993, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Raimundo Fortuny Marqués.

• Parcel·la D-25 (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 617,10 m2

La parcel·la D-25 pertany a Miquel Angel Gené Ramis, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Maria Carme Gili Sintes, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte de compravenda atorgat en data 8 de febrer de 1976 amb Juan Prats Perramon, anterior propietari de la finca matriu 1683 de procedència.

Tanmateix, i a l’objecte reprendre el tracte successiu mitjançant la inscripció de l’esmentat títol, de conformitat amb l’article 9 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per l’execució de la Llei Hipotecària sobre la Inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, es posa en coneixement del Registrador que el senyor Eduard Galobardes Jorba, va adquirir la totalitat del ple domini, a títol de compravenda, en virtut d’escriptura pública, formalitzada amb Miquel Angel Gené Ramis i Maria Carme Gili Sintes, atorgada en data 4 de maig de 2006, davant el Notari de Cassà de la Selva, senyor Ramón Castelló Gorgues.

• Parcel·la F-13 bis (A segregar de la finca registral 1683, inscrita en el Tomo 1978, Llibre 95 de Llagostera, Foli 14): Superfície real 457,22 m2.

La parcel·la F-13-b pertany a Antonio Moreno Sintes, quant a una meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa; i a Severa Rodríguez Canales, quant a l’altra meitat indivisa del ple domini, a títol de compraventa, en virtut de contracte privat de

Figure

Updating...

References

Related subjects :