• No se han encontrado resultados

València, EL SUBSECRETARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "València, EL SUBSECRETARI"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

SUBSECRETARIA

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Castán Tobeñas, 77. Edif. T3 46018 VALENCIA

SECOA/CV/br Exp: 613/2016 CR

ASSUMPTE: Informe relatiu al Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s'estableix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat

En relació amb el projecte a què s'ha fet referència, remés per a al·legacions d’acord amb el que estableix l'acord de data 5 de juliol de 2016 de la Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials, s’informa que no es formula cap observació.

València, EL SUBSECRETARI

COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS

CSV:IB9TNVAJ-Y4RY4YJY-VU1PCR1U URL de validación: / URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=IB9TNVAJ-Y4RY4YJY-VU1PCR1U

Digitally signed by FRANCESC GAMERO LLUNA - DNI 24374510F

Date: 2016.12.21 14:28:13 CET

(2)
(3)
(4)

1

Marta Pinazo Sanz

De: Transparencia SECOAT [transparencia_secoat@gva.es]

Enviado el: jueves, 29 de diciembre de 2016 9:47

Para: subsecretaria_vicipi@gva.es; Marta Pinazo Sanz

Asunto: Tràmit d'al·legacions C. Educació: 12 Projectes Decret i 1 Projecte d'Ordre

Bon dia,

Es comunica que aquest Servei de Coordinació Administrativa i Suport Tècnic i de Personal, va traslladar els projectes normatius que a continuació es relaciona, a la Secretaria Autonòmica de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en la seua

qualitat de membre de la Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials, conforme a l'establit en el Decret 238/2015, de 29 de desembre, del Consell, i transcorregut el termini atorgat no ha presentat al·legacions als projectes:

Projecte d’Ordre n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la cual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Vestuari a Mida i d'Espectacles.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà

corresponent al títol de Tècnic en Activitats Comercials.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s'estableix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà

corresponent al títol de Tècnic en Estètica i Bellesa.

(5)

2

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà

corresponent al títol de Tècnic en Electromecànica de Maquinària.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà

corresponent al títol de Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera.

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà

corresponent al títol de Tècnic en Calçat i Complements de Moda.

El que es trasllada a eixa Secretaria als efectes oportuns.

Cordialment

Servei de Coordinació Administrativa i Suport Tècnic Passeig de l'Albereda Nº16, 46010 València

Telf: 961 922358

E-mail: transparencia_secoat@gva.es

Referencias

Documento similar

Aquest currículum requereix una concreció posterior en les programacions que l’equip docent ha.. d’elaborar, les quals han d’incorporar el disseny d’activitats

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacció que fa la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, establix en l’article 53 que és de

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu concretaran i desenrotllaran

En el marc general del projecte educatiu i segons les característiques del seu entorn productiu, els centres autoritzats per a impartir el cicle formatiu

València : Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, Biblioteca Valenciana, D.L.. Mar, llum i passió

A la vista d’aquestes dates i consideracions, donat el calendari d’implantació dels nous currículums, i pel que afecta els ensenyaments inclosos en el programa del banc de llibres

Projecte de Decret n /2016 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de

La Direcció General de Centres i Personal Docent ha comprovat, a través d’informe tècnic, el compliment dels requisits relacionats en l’ar- ticle 3 de l’Ordre 8/2011, de 23