• No se han encontrado resultados

Themistius (s. IV d.c.), Oratio 3.42b-c

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Themistius (s. IV d.c.), Oratio 3.42b-c"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

1

Themistius (s. IV d.C.), Oratio 3.42b-c

Autor citado: Homerus (s. VIII a.C.), Ilias 18.590-2

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Sí

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?No

¿Se puede identificar por otros medios?

¿Cómo es la adscripción? Correcta Tipo de cita: Paráfrasis

Giro con el que se introduce la cita:

[...] ὥς φησιν ῞Ομηρος [...]

Texto de la cita:

συνᾴδουσι μὲν1 αἱ βασιλίδες, ἐξάρχει δὲ ὁ κορυφαῖος, ἐπευφημεῖ δὲ ἅπασα γῆ τε καὶ θάλασσα. ὁ δὲ ὕμνος ἐμπίπλησιν2 ἁρμονίας ἅπαντα μὲν φῦλα ἑῷα, ἅπαντα δὲ ἑσπέρια γένη, αἱ νῖκαι δὲ ἡλίῳ3 συνανασχοῦσαι καὶ συνδραμοῦσαι λαμπρῶς ἄχρι τῆς ἑσπέρας συγκαταίρουσι τῷ βασιλεῖ εἰς τὴν μητρόπολιν τῶν τροπαίων. ἆρα ὑμῖν4 ὁ χορὸς οὗτος τῶν5 Δαιδάλου δοκεῖ παραπλήσιος, ὃν6 ἐκεῖνος, ὥς φησιν

῞Ομηρος, ἤσκησεν ἐν Κνωσσῷ τῇ ᾿Αριάδνῃ (Il. 18.590-92); ἢ βελτίων μὲν ὁ δημιουργὸς τοῦ χοροῦ, βελτίω δὲ καὶ τὰ ἐφεξῆς;

1 μὲν <γὰρ> αἱ Hard. // 2 ἐμπλίπλεσιν ἁρμονίας] ν ἁρ in ras. Π // 3 ἡλίῳ Α Π Iac. e coni. : * ἡ δίω Hard.

qui propos. αἱ δύο // 4 ὑμῖν om. Hard. // 5 τῷ Δαιδάλου Cob. XI 253 // 6 ὅν Α Π (Cob. XI 253 e coni.) : ὧν Hard. Dind.

Traducción de la cita:

Cantan al unísono las reinas, entona el corifeo y lo celebra toda la tierra y el mar. El himno llena de armonía todos pueblos de Oriente y todas las naciones occidentales, y las victorias que se producen con el sol y que corren gloriosamente junto a él hasta Occidente descienden junto al soberano hacia la ciudad que es madre de los trofeos.

¿Os parece este coro semejante al que el famoso Dédalo, según dice Homero (Il. 18.590- 92), dispuso en Cnosos para Ariadna? ¿No es superior el creador de este coro y superior también lo que viene después?

Motivo de la cita:

Temistio realiza una comparación entre el coro formado por las dos capitales del imperio, Roma y Constantinopla, cuyo corifeo es el propio autor del discurso, y el que Dédalo dispuso en Cnosos para Ariadna, motivo que Hefesto incluye en la armadura de Aquiles.

Menciones paralelas en autores anteriores:

1. Dionysius Halicarnassensis (s. I a.C.) Antiquitates Romanae 7.72.9

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Dionisio, en el libro VII de su obra Antigüedades romanas, expone que a la fundación de la ciudad de Roma contribuyeron colonias griegas y no

(2)

2 bárbaras. A modo de argumento, describe las celebraciones de una época anterior a la hegemonía de Roma sobre Grecia, demostrando que los romanos seguían ya las costumbres de los griegos. Explica el autor que la danza con armas era una costumbre griega muy antigua y que aparece incluso en Homero, en el pasaje de la fabricación del escudo de Aquiles. El texto es como sigue:

καὶ αὖθις ἕτερον <ἐν> αὐτῇ λέγων διακεκοσμῆσθαι Κρητικὸν ἠιθέων τε καὶ παρθένων χορὸν ὧδε εἴρηκεν (Il. 18.590-4)·

᾿Εν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις, τῷ ἴκελον οἷόν ποτ' ἐνὶ Κνωσσῷ εὐρείῃ

Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ ᾿Αριάδνῃ.

ἔνθα μὲν ἠίθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι ὠρχεῦντ' ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι.

κόσμον τ' αὐτοῦ ἀφηγούμενος, ἵνα δῆλον ἡμῖν ποιήσειεν, ὅτι ἡ τῶν ἀρρένων κίνησις ἐνόπλιος ἦν, τάδε λέγει (Il. 18.597-8)·

Καί ῥ' αἱ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἱ δὲ μαχαίρας εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων.

"Y, de nuevo, al decir que en él (sc. el escudo) se disponía ordenadamente otro coro cretense de jóvenes y muchachas, habla de la siguiente manera (Il. 18.590-4):

Y cinceló un coro el muy ilustre cojo,

semejante al que, en otro tiempo, en la vasta Cnosos, dispuso Dédalo para Ariadna, la de hermosas trenzas.

Allí, los jóvenes y las muchachas que procuran bueyes danzaban cogiéndose las manos unos a otros por las muñecas.

Y cuando relata su atavío, para demostrarnos que el movimiento de los varones se hacía con armas, dice lo siguiente (Il. 18.597-8):

Y ellas tenían hermosas coronas, mientras que ellos llevaban dagas de oro pendientes de tahalíes de plata."

Dionisio quiere demostrar que la danza con armas de los romanos tiene su origen en Grecia y recurre para ello al testimonio de Homero, concretamente al pasaje de la fabricación del escudo de Aquiles, en el que Hefesto graba este tipo de coros. La cita, además de ser explícita, es literal.

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.

2. Lucianus sophista (s. II d.C.) De saltatione 13

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En Sobre la danza, Licino elogia este arte frente a las acusaciones de Cratón, consiguiendo convencer a su interlocutor. Uno de los argumentos que aduce a favor de la danza es el siguiente:

῝Α δὲ ῞Ομηρος (Il. 18.590-2) ὑπὲρ ᾿Αριάδνης ἐν τῇ ἀσπίδι πεποίηκεν καὶ τοῦ χοροῦ ὃν αὐτῇ Δαίδαλος ἤσκησεν ὡς ἀνεγνωκότι σοι παρίημι, καὶ τοὺς ὀρχηστὰς δὲ τοὺς δύο οὓς ἐκεῖ ὁ ποιητὴς κυβιστητῆρας καλεῖ, ἡγουμένους τοῦ χοροῦ, καὶ πάλιν ἃ ἐν τῇ αὐτῇ ἀσπίδι λέγει (Il. 18.493)· “Κοῦροι δ' ὀρχηστῆρες ἐδίνεον,” ὥς τι κάλλιστον

(3)

3 τοῦτο τοῦ ῾Ηφαίστου ἐμποιήσαντος τῇ ἀσπίδι.

"Lo que Homero (Il. 18.590-2) representó en el escudo sobre Ariadna y el coro que Dédalo dispuso para ella, como lo has leído, te lo paso por alto, y también a los dos danzantes a los que el poeta llama entonces saltadores, que dirigen el coro, y lo que dice más atrás en el mismo pasaje del escudo (Il. 18.493): jóvenes bailarines daban vueltas, como si eso fuera lo más hermoso que Hefesto había creado en el escudo."

Luciano recurre a la autoridad de Homero en su defensa de la danza. El hecho de que Hefesto grabara en el escudo de Aquiles escenas de este tipo es un argumento a favor de su belleza. Como Temistio, realiza una cita explícita y parafrasea los versos Il.

18.590-2, aunque no menciona la ciudad de Cnosos.

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.

3. Pausanias (s. II d.C.) Graeciae descriptio 8.16.3

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En su amplia obra Descripción de Grecia, Pausanias habla de numerosas regiones y ciudades griegas. El libro número ocho de los diez que la componen, describe la Arcadia y, entre los lugares de los que habla, está el monte Sepia, donde se encuentra el sepulcro de Épito, mencionado ya por Homero en sus versos. Dice de él lo siguiente:

τὸν δὲ τοῦ Αἰπύτου τάφον σπουδῇ μάλιστα ἐθεασάμην, ὅτι ἐν τοῖς ἐς τοὺς

᾿Αρκάδας ἔπεσιν ἔσχεν ῞Ομηρος λόγον τοῦ Αἰπύτου μνήματος (Il. 2.603-4). ἔστι μὲν οὖν γῆς χῶμα οὐ μέγα, λίθου κρηπῖδι ἐν κύκλῳ περιεχόμενον· ῾Ομήρῳ δὲ- οὐ γὰρ εἶδεν ἀξιολογώτερον μνῆμα-εἰκότως παρέξειν ἔμελλε θαῦμα, ἐπεὶ καὶ

῾Ηφαίστου τὸν χορὸν ἐπὶ τῇ ᾿Αχιλλέως ἀσπίδι εἰργασμένον εἰκάζει χορῷ Δαιδάλου ποιηθέντι (Il. 18.590-92), σοφώτερα οὐ θεασάμενος.

"He observado con especial atención la tumba de Épito, porque en los versos sobre los arcadios Homero hace referencia a su sepulcro (Il. 2.603-4). Pues bien, es un montículo de tierra, no muy grande, protegido alrededor por un zócalo de piedra. Como es natural, debió de causarle admiración a Homero - no había visto, en efecto, un sepulcro más digno de mención -, puesto que el coro de Hefesto grabado sobre el escudo de Aquiles también lo compara con el coro hecho por Dédalo (Il. 18.590-92), por no haber contemplado nada más brillante."

Pausanias recurre a la imagen del coro de Dédalo, mencionado por Homero en el pasaje del escudo, para demostrar que el poeta refleja en sus poemas lo que le causa admiración y que esta es la razón por la que hizo referencia a la tumba de Épito. El autor, por tanto, realiza en este punto de su obra una paráfrasis laxa y al mismo tiempo explícita de los versos Il. 18.590-2.

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.

4. Pausanias (s. II d.C.) Graeciae descriptio 9.40.3

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el libro nueve de la misma obra, Pausanias describe Beocia y, en el pasaje que nos interesa, dice lo siguiente:

(4)

4 Δαιδάλου δὲ τῶν ἔργων δύο μὲν ταῦτά ἐστιν ἐν Βοιωτοῖς, ῾Ηρακλῆς τε ἐν Θήβαις καὶ παρὰ Λεβαδεῦσιν ὁ Τροφώνιος, τοσαῦτα δὲ ἕτερα ξόανα ἐν Κρήτῃ, Βριτόμαρτις ἐν ᾿Ολοῦντι καὶ ᾿Αθηνᾶ παρὰ Κνωσσίοις· παρὰ τούτοις δὲ καὶ ὁ τῆς

᾿Αριάδνης χορός, οὗ καὶ ῞Ομηρος ἐν ᾿Ιλιάδι μνήμην ἐποιήσατο, ἐπειργασμένος ἐστὶν ἐπὶ λευκοῦ λίθου (Il. 18-590-92).

"De los trabajos de Dédalo, estos dos están en Beocia: el Heracles, en Tebas y el Trofonio, en Lebadea; y otras tantas esculturas de madera, en Creta: el Britomartis, en Olunte y la Atenea, en Cnosos. Entre estos está también el coro de Ariadna, del que Homero hizo mención en la Ilíada, esculpido en mármol (Il. 18-590-92)."

En este caso, Pausanias atribuye a Dédalo ciertas estatuas que se encuentran en Beocia y en Creta, entre ellos un coro esculpido en mármol que hay en Cnosos. Para ello, recurre a la autoridad del poeta, mencionando que Homero habla de dicho coro en la Ilíada. Podríamos decir, por tanto, que la función de la cita es de nuevo argumentativa.

En cuanto a su forma, se trata de una paráfrasis menos laxa que la del pasaje anterior.

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.

5. Athenaeus grammaticus (s. II/III d.C.) Deipnosophistae 5.180e-181a

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El Banquete de los eruditos es una obra simposíaca en la que se trata una gran variedad de temas. Uno de los que se tratan en el libro V es el del canto y la danza que acompañan los banquetes. Concretamente, en el pasaje que nos interesa, Ateneo analiza los versos correspondientes a Od. 4.15-19, en los que se relata la celebración de la boda del hijo de Menelao, afirmando que estos versos han sido traídos por error desde el pasaje de La forja de las armas, ya que espectáculos como la danza y el canto, mencionados en ellos, se les atribuye a los pretendientes y a los feacios, pero no a Néstor o a Menelao. El texto continúa como sigue:

ἀλλ' ὅπερ εἶπον, ἡ τῶν ἀκροαμάτων εἰς τὸ σῶφρον τοῦτο συμπόσιον εἰσαγωγὴ παρέγγραφός ἐστιν ἐκ τοῦ Κρητικοῦ χοροῦ μετενηνεγμένη, περὶ οὗ φησιν ἐν

῾Οπλοποιίᾳ (Il. 18.590-94)·

ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ᾿Αμφιγυήεις, τῷ ἴκελον οἷόν ποτ' ἐνὶ Κνωσσῷ εὐρείῃ

Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ ᾿Αριάδνῃ.

ἔνθα μὲν ἠίθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι ὠρχεῦντ', ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι.

τούτοις γὰρ ἐπιβάλλει (Il. 18.603-606)·

πολλὸς δ' ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ' ὅμιλος τερπόμενος· <μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς φορμίζων·> δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ' αὐτοὺς μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους.

τοῖς μὲν οὖν Κρησὶν ἥ τε ὄρχησις ἐπιχώριος καὶ τὸ κυβιστᾶν.

"Pero como iba diciendo, la introducción de cantos en este sobrio banquete ha sido transferida fraudulentamente del pasaje del coro cretense, sobre el que se habla en La fabricación de las armas (Il. 18.590-94):

(5)

5 Y cinceló un coro el muy ilustre cojo,

semejante al que, en otro tiempo, en la vasta Cnosos, dispuso Dédalo para Ariadna, la de hermosas trenzas.

Allí, los jóvenes y las muchachas que procuran bueyes danzaban cogiéndose las manos unos a otros por las muñecas.

A estos versos, en efecto, añade (Il. 18.603-606):

Y una gran muchedumbre rodeaba al coro encantador regocijándose. <Entre ellos cantaba el divino aedo tocando la forminge>. Dos volatineros entre ellos giraban dando comienzo a la danza en medio de todos.

Pues la danza es tradicional entre los Cretenses, y también dar volteretas."

Ateneo cita este pasaje literalmente por razones argumentativas, para demostrar que los versos Il. 18.604-6 han sido introducidos erróneamente por la tradición en Od. 4.17- 19, debido a que, como hacen los gramáticos antiguos en general (que desconocen los procedimientos compositivos propios de la épica oral tradicional), ante la presencia de escenas repetidas en la Ilíada y la Odisea, entiende que sólo una de las apariciones es original, mientras que su repetición en otro lugar es achacable a un error.

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.

6. Philostratus Iunior (s. III d.C.) Imagines 3.10.18

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Unos de los cuadros que se describen en esta obra lleva por título "Pirro o los misios". En la imagen, Pirro lleva las armas que Hefesto forjó para Aquiles, y el autor asegura que están representadas tal y como Homero las describe. Al describir las escenas grabadas en ellas, incluye la siguiente:

λοιπός, οἶμαι, χορός τις οὑτοσὶ προσόμοιος τῷ Δαιδάλου, φασὶ δ' αὐτὸν ᾿Αριάδνῃ τῇ Μίνω πρὸς αὐτοῦ δοθῆναι. τίς δ' ἡ τέχνη; παρθένοις ηἴθεοι τὰς χεῖρας ἐπιπλέξαντες χορεύουσι (Il. 18.590-4).

"Queda, creo, un coro, este de aquí, bastante parecido al de Dédalo, que, según dicen, fue entregado a Ariadna, la hija de Minos, por él. ¿Qué representa la obra? Jóvenes que entrelazan las manos con muchachas mientras danzan (Il. 18.590-4)."

La intención con la que el autor parafrasea los versos podría ser argumentativa, para demostrar que el pintor del cuadro no se dejó ni un detalle de los que Homero describe en el escudo de Aquiles.

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.

Menciones paralelas en autores contemporáneos:

1. Callistratus sophista (s. IV d.C.) Statuarum descriptiones

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El siguiente pasaje pertenece no a una descripción de un cuadro, sino de una estatua. El autor del pasaje, al final de dicha descripción, hace el siguiente comentario:

(6)

6 ἐμοὶ μὲν δὴ θεασαμένῳ τὴν τέχνην ἐπῄει πιστεύειν, ὅτι καὶ χορὸν ἤσκησε κινούμενον Δαίδαλος καὶ χρυσῷ παρεῖχεν αἰσθήσεις (Il. 18.590-92), ὅπου καὶ Πραξιτέλης εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ ῎Ερωτος ἐνέθηκε μικροῦ καὶ νοήματα καὶ πτέρυγι τὸν ἀέρα τέμνειν ἐμηχανήσατο.

"Al contemplar la representación, llegué a creerme que también Dédalo dispuso un coro en movimiento y dotó de percepción sensorial al oro (Il. 18.590-92), puesto que también Praxíteles infundió en la imagen del pequeño Eros inteligencia y consiguió con ingenio que cortase el aire con las alas."

Calístrato, por motivos estilísticos, hace una referencia laxa al coro que Dédalo realiza para Ariadna. El autor busca resaltar el realismo de la estatua de Eros que está describiendo.

RELACIÓN CON EL AUTOR: Ambos leen directamente al original.

Comentario:

Temistio, encabezando una embajada del Senado, pronuncia su Oratio III en Roma ante el emperador Constancio II. El discurso podemos fecharlo entre el 28 de abril y el 29 de mayo del año 357 d.C., coincidiendo con la estancia del emperador en la cuidad (Ritoré Ponce, 2000: 169). El autor presenta la capital oriental del imperio como la "nueva Roma" y reclama de forma sutil la atención del emperador hacia ella. Temistio considera que Roma es el escenario perfecto para entregarle al emperador la corona de oro que le ofrece al soberano la ciudad de Constantinopla, pues aquella es la única más venerable que la que realiza la ofrenda. Es en este punto del discurso donde aparece la paráfrasis a Il. 18.590-2, es decir, a los versos en los que se menciona que Hefesto reflejó en el escudo de Aquiles el coro que Dédalo dispuso en Cnosos para Ariadna. Temistio crea una metáfora con la que expresa que Constantinopla, Roma y el resto del imperio forman un coro perfecto, cuyo corifeo es el propio autor, que entona el "himno", esto es, el discurso. Temistio compara el coro el Dédalo con el que él mismo dirige, utilizando la cita para ensalzar este último y, por tanto, con fines estilísticos.

Como hemos comprobado a través de las menciones paralelas, el coro de Dédalo se convirtió en un tópico al que recurrieron bastantes autores griegos. Hemos dejado fuera de nuestro análisis otros pasajes que no nos aportan información relevante de cara al estudio de la cita en Temistio, entre los que se encuentra uno de Gregorio Nacianceno, quien al final de su discurso Sobre la Teología incluye un poema en el que pone de manifiesto las limitaciones de la razón humana para comprender la creación de Dios (Díaz Sánchez-Cid, 1995: 40) y en el que incluye una referencia al coro de Dédalo. Tampoco hemos incluido los pasajes que pertenecen a obras de tipo gramatical o exégesis de los poemas (Porph., QH ad Il. 18.591-2 p. 231.12 Schr. [18. 590-3 p. 232 (1) MacPh.]; Hsch., κ 496; Sch.Hom., [Ab(BCE3E4)T] Σ 591-2 pp. 564-6 Erbse; Eust., ad Il.

4.1165.54-1166.41).

Conclusiones:

Temistio se hace eco de un tópico literario conocido y empleado por diversos autores griegos. Lo emplea de forma original, ya que crea una metáfora en la que compara el

(7)

7 coro formado por Roma, Constantinopla y el resto del imperio, con el de Dédalo. Por lo demás, la cita no es relevante de cara al establecimiento del texto de los poemas.

Bibliografía:

Díaz Sánchez-Cid, J. R. (1995), Gregorio Nacianceno. Los cinco discursos teológicos, Madrid.

Ritoré Ponce, J. (2000), Temistio. Discursos políticos, Madrid.

Firma:

Abigail Torre Beivide

Universidad de Oviedo, 25 de febrero del 2019

Referencias

Documento similar

Acompañantes &lt;18 y &gt;75 USD $500 afiliado por año

El registro total sobre menciones de partidos políticos en los programas de radio y televisión, corresponde a un total de 1601 codificaciones, de las cuales destacaron

Artículo 18.- Para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, el Instituto contará con Oficinas Regi strales ubicadas territorialmente en el Estado de México, las cuales estarán

Como seguimiento, Global Communities ahora tiene la tarea de desarrollar dos (2) Planes sombrillas de Monitoreo y Mitigación Ambiental (EMMP) detallados del Componente Manejo

«festeggiare il suo giorno natalizio», 34 Il Pellegrino e L’oratorio per S[anta] Geneviefa recitati in privato nelle camere della Granduchessa); al cardinale Francesco Maria,

Valor de los cánones pendientes Monto de la opción de compra Fecha de vencimiento Leasing financiero Maquinaria y equipo 60 meses $ 4,12.0 $ 1,306.2 18 de agosto de 2011

Comparar la relación entre las concentraciones plasmáticas de las citocinas TNF- α , IL-6 y la PCR-us en pacientes con síndrome metabólico (SM) e individuos sanos (edad 18-80

33 Si en una construcción en 24 días, 3 obreros pintan un edificio, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo.. 34 Si 2 agricultores tardan 10 días en arar