SIGT - Sistemes d'informació Geogràfica i Teledetecció

Texto completo

(1)

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Conèixer els mètodes més moderns de presa i tractament de dades espacials. Aprofundint en els mètodes d'adquisició i les tècniques de tractament i interpretació de les dades de teledetecció.

Conèixer els conceptes bàsics de l'estructura de dades i el funcionament dels Sistemes d'Informació Geogràfica

Altres: MARIA DE LAS NIEVES LANTADA ZARZOSA, CAROLINA PUIG POLO

Responsable: MARIA DE LAS NIEVES LANTADA ZARZOSA

Unitat que imparteix: Curs:

Crèdits ECTS:

751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental 2017

GRAU EN ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES (Pla 2010). (Unitat docent Optativa) 4,5 Idiomes docència: Català, Castellà

Unitat responsable: 250 - ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Titulació:

Professorat

Específiques:

3067. Coneixement de les tècniques topogràfiques imprescindibles per obtenir mesures, formar plans, establir traçats, portar al terreny geometries definides o controlar moviments d'estructures o obres de terra.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 112h 30m Hores grup gran: Hores grup mitjà: Hores grup petit:

Hores activitats dirigides:

19h 4h 22h 4h 30m 16.89% 3.56% 19.56% 4.00%

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials en una aula (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques aproximadament 1 hora, en la qual el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

La resta del temps es dedica a pràctiques en laboratori amb diferents eines informàtiques. Aquestes pràctiques estan orientades a aplicar els conceptes teòrics per solucionar els problemes pràctics amb una major interacció dels estudiants. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts teòrics, guies de pràctiques d'avaluació i aprenentatge dirigit, vídeos docents i bibliografia.

(2)

Tema 01. Introducció als SIGs

Tema 02. Metadades i Sistemes de Referència

Tema 03. Model ràster i vectorial

Dedicació: 2h 24m Dedicació: 12h Dedicació: 14h 23m Grup gran/Teoria: 1h Aprenentatge autònom: 1h 24m Grup gran/Teoria: 2h Grup petit/Laboratori: 3h Aprenentatge autònom: 7h Grup gran/Teoria: 3h Grup petit/Laboratori: 3h Aprenentatge autònom: 8h 23m Descripció bàsica dels temes teòrics i de les activitats a realitzar durant el curs

Conceptes bàsics de Sistemes d'Informació Geogràfica, aplicacions i programari.

Metadades

Infraestructures de dades

Inspire i serveis OGC: WMS, WFS, WCS

Sistemes de referència i proyeccions cartogràfiques

Explicació del funcionament bàsic per a la visualització d'informació espacial i metadades mitjançant diverses eines SIG diferents.

Model de dades: ràster i vectorial Creació de topologia. Errors topològics Creació de l'estructura ràster i vectorial en el SIG

Mètodes de Conversió de Formats: rasterització i vectorització. . Descripció: Descripció: Descripció: Objectius específics: Objectius específics:

Donar a l'estudiant una visió global de l'assignatura

Introducció als fonaments bàsics dels Sistemes d'Informació Geogràfica

.

(3)

Tema 04. Georreferenciació

Tema 05. Bases de dades

Tema 06. Anàlisi Espacial

Dedicació: 7h 11m Dedicació: 9h 36m Dedicació: 14h 23m Grup gran/Teoria: 1h Grup petit/Laboratori: 2h Aprenentatge autònom: 4h 11m Grup gran/Teoria: 1h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Grup petit/Laboratori: 2h Aprenentatge autònom: 5h 36m Grup gran/Teoria: 2h Grup petit/Laboratori: 4h Aprenentatge autònom: 8h 23m Georreferenciació de mapes e imatges en papel. Transformations i algorismes de remostreigs.

Escaneig d'un mapa en paper sobre el qual s'han dibuixat elements geològics interpretats en camp. Georeferenciació i digitalització d' aquests elements en el SIG.

Conceptes de bases de dades relacionals. Model entitat-relació. Claus primàries i externes. Relació de dades. Problemes pràctics de bases de dades relacionals.

Estructuració de la informació en el SIG. Unió d'informació addicional als mapes. Consulta i selecció per atributs de la informació associada als mapes.

Eines i tècniques SIG de combinació de mapes vectorials i ràsters: conectivitat, proximitat, inclusió. A partir d'una sèrie de mapes, obtenir mapes temàtics derivats emprant eines d'anàlisi espacial SIG

(4)

Tema 07. Gestió d'informació 3D

Tema 08. Introducció a la Teledetecció

Dedicació: 12h Dedicació: 7h 11m Grup gran/Teoria: 2h Grup mitjà/Pràctiques: 1h Grup petit/Laboratori: 2h Aprenentatge autònom: 7h Grup gran/Teoria: 1h Grup petit/Laboratori: 2h Aprenentatge autònom: 4h 11m Creació i visualització de models digitals d 'elevacions i models digitals del terreny en format vectorial (TIN) i ràster (GRID)

Generació d'un MDE en format TIN, visualització i la seva posterior conversió a format ràster. Operacions d'anàlisi espacial 3D per obtenir perfils, mapes derivats de pendents, orientació, fluxos, etc

Partint d'uns mapes i taules inicials, plantejar un problema per obtenir certa informació o mapes derivats que serveixin com a base a la presa de decisions.

Introducció i fonaments físics de la Teledetecció: l'espectre electromagnètic i terminologia radiomètrica. Sistemas de adquisición. Plataformas y sensores

Combinació de bandes espectrals Interpretació visual de la imatge. Criteris d'interpretació Descripció: Descripció: Objectius específics: Objectius específics: . .

Coneixements de tècniques SIG i capacitat per aplicar-los a la solució de problemes tecnològics bàsics i aplicats. Obtenir la informació o mapes temàtics necessaris per a la presa de decisions plantejada.

(5)

Tema 09. Anàlisi i classificació d' imatges

Tema 10. Aplicacions i Projectes

Dedicació: 14h 23m Dedicació: 14h 23m Grup gran/Teoria: 2h Grup petit/Laboratori: 4h Aprenentatge autònom: 8h 23m Grup gran/Teoria: 3h Grup petit/Laboratori: 3h Aprenentatge autònom: 8h 23m Eines d'anàlisi, filtres d'imatges i classificació supervisada d'imatges per obtenir mapes temàtics

Classificació supervisada d'una imatge satelital que permeti crear un mapa temàtic en format SIG.

Imatges radar (Radio Detection and Ranging) i aplicacions (estimació de subsidències) Projecte GOCE orientat a l'obtenció del geoide

Nous sensors en òrbita i les seves aplicacions

Descripció i aplicació de noves tècniques geomàtiques.

Especialment les novetats en l'àmbit de l'adquisició de dades: GNSS (GPS, Glonas, Gal·leu, etc), LIDAR, fotogrametria, etc Descripció: Descripció: Objectius específics: Objectius específics: . .

(6)

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions de diverses activitats pràctiques tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu. La seva realització es farà al·llarg de tot el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta) i els lliuraments seran per ATENEA.

La nota final serà: NFINAL= N-SIG (80%) i N-TEL ( 20%)

- La nota de la part de SIG (N-SIG) s'elaborarà a partir de les activitats individuals a l'aula (30%), el treball DGPS (10%) i el projecte SIG o PSIG(60%)

- La nota de la part de teledetecció (N-TEL) a partir d'un treball pràctic

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es realitzaran dins del període lectiu corresponent.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el període programat, es considerarà com a puntuació zero.

L'assistència a algunes pràctiques de laboratori i camp (DGPS o GPS per a SIG) és condició sinequanon per tenir nota de la mateixa.

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Bosque Sendra, J. Sistemas de información geográfica. 2a ed. corr. Madrid: Rialp, 1997. ISBN 8432131547.

Chuvieco, E. Fundamentos de teledetección espacial. 3a ed. (4a reimpr. corretgida 2000). Madrid: Rialp, 1996. ISBN 843213127X.

Peña Llopis, J. Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio: entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales: teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9. 2a ed.. San Vicente (Alicante): Club Universitario, 2006. ISBN 8484544931.

Lantada, N y Núñez M.A.. Sistemas de Información geográfica. Prácticas con Arcview. mayo 2002. Barcelona: Edicions UPC, 2002. ISBN 84-8301-612-5.

Burrough, P.A.; McDonnell, R.A. Principles of geographical information systems. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 9780198742845.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :