Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

12  Descargar (0)

Texto completo

(1)

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2015, de la Direcció

General de Política Educativa, per la qual es

concedi-xen ajudes econòmiques per a la realització d’activitats

complementàries per a l’alumnat escolaritzat en centres

d’educació especial o en unitats d’educació especial

ubi-cades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

[2015/9545]

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2015, de la

Direc-ción General de Política Educativa, por la que se

conce-den ayudas económicas para la realización de actividades

complementarias para el alumnado escolarizado en

cen-tros de educación especial o en unidades de educación

especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con

fondos públicos.

[2015/9545]

Per Ordre 67/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d’Educació,

Cultura i Esport, es va convocar concurs públic d’ajudes per a activitats

complementàries realitzades per centres d’educació especial o unitats

específiques d’educació especial ubicades en centres ordinaris

sostin-guts amb fons públics (DOCV 7556, 25.06.2015).

Segons s’establix en la citada ordre, en l’apartat 2 de l’article

quart, el finançament d’estes ajudes es realitzarà amb càrrec a la línia

T3154000 de l’aplicació pressupostària 09.02.02.421.30.4dels

Pressu-postos de la Generalitat per a l’any 2015, per un import global màxim

de 32.130 euros, havent-se adjudicat pel mateix import.

Realitzada la valoració dels projectes presentats segons el que

esta-blix la base sèptima de l’annex I i de conformitat amb la disposició final

primera de la mencionada ordre, i en virtut de les competències

esta-blides en el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual

s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació,

Investigació, Cultura i Esport, esta direcció general resol:

Primer

Assignar als centres que figuren en l’annex I les ajudes

econòmi-ques que s’assenyalen.

Denegar l’ajuda als centres que es relacionen en l’annex II, per no

ajustar-se a les bases de la convocatòria.

Segon

Els centres privats concertats hauran de justificar, en un termini de

15 dies hàbils des de la data de publicació d’esta resolució, per mitjà

de factures originals o còpies compulsades i la resta de documents de

valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o

amb eficàcia administrativa, en els termes establits reglamentàriament.

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de

la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del

Proce-diment Administratiu Comú, i 10 i 46 de la Llei reguladora de la

juris-dicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la

via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o

bé es podrà plantejar un recurs contenciós administratiu, en els terminis

i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

El recurs de reposició ha d’interposar-se davant del conseller

d’Edu-cació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar

des de l’endemà de la seua publicació.

El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini

de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

València, 19 de novembre de 2015.– El director general de Política

Educativa: Jaume Fullana Mestre.

Por Orden 67/2015, de 22 de junio, de la Conselleria de Educación,

Cultura y Deporte, se convocó concurso público de ayudas para

activi-dades complementarias realizadas por centros de educación especial o

unidades específicas de educación especial ubicadas en centros

ordina-rios sostenidos con fondos públicos (DOCV 7556, 25.06.2015).

Según se establece en la citada orden, en el apartado 2 del artículo

cuarto, la financiación de estas ayudas se realizará con cargo a la línea

T3154000 de la aplicación presupuestaria 09.02.02.421.30.4 de los

Pre-supuestos de la Generalitat para el año 2015, por un importe global

máximo de 32.130 euros, habiéndose adjudicado por el mismo importe.

Realizada la valoración de los proyectos presentados a tenor de lo

establecido en la base séptima del anexo I y de conformidad con la

disposición final primera de la mencionada orden, y en virtud de las

competencias establecidas en el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre,

del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional

de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, esta

dirección general resuelve:

Primero

Asignar a los centros que figuran en el anexo I las ayudas

económi-cas que se señalan.

Denegar la ayuda a los centros que se relacionan en el anexo II, por

no ajustarse a las bases de la convocatoria.

Segundo

Los centros privados concertados deberán justificar, en un plazo

de 15 días hábiles desde la fecha de publicación de esta resolución,

mediante facturas originales o copias compulsadas y el resto de

docu-mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico

mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos

reglamentariamente.

De conformidad con lo que establecen los artículos 107, 116 y 117

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y 10 y 46 de la Ley reguladora

de la jurisdicción contencioso-administrativa, la presente resolución,

que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida

potestativamen-te en reposición o bien cabrá planpotestativamen-tear un recurso conpotestativamen-tencioso-adminis-

contencioso-adminis-trativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

El recurso de reposición debe ’interponerse ante el conseller de

Educación, Investigación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente al de su publicación.

El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el

Tri-bunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos

meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Valencia, 19 de noviembre de 2015.– El director general de Política

Educativa: Jaume Fullana Mestre.

(2)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 03 00 11 80 C EN TR E PR IVAT SAN AG U ST ÍN AL AC AN T Pr iv . Ta lle r t at am iter api a j udo Tal ler em pr endedor es gal let as c or az ón i nqui et o 101 ,20 € / / / Tal ler ta tam ite ràp ia j ud o Tal ler em pr ened or s gal et es c or inqu iet 03 01 05 70 C EE PÚ B. SAN TO ÁN G EL D E L A G U A R D A A LA C A N T P úb. In tegr ac ión en el e nt or no s oc io com un itar io N at ac ión adapt ada 369 ,14 € / / / In te gr ac ió en el en to rn s oc io -c om un ita ri N at ac ió ada pt ad a 03015191 C E IP G LO R IA F U E R TE S A LA C A N T P úb. V iaj e f in de cur so 2014-2015 ( N at ur al S chool ) 1. 197, 04 € / / / V ia tge f i de c ur s 201 4-201 5 (N at ur al S cho ol ) 03000308 C E E P Ú B . T O M À S LL À C E R A LC O I P úb. P rogr am a hi po ter api a y equi not er api a V iaj e f in de c ur so: B eni dor m Q ui os co : " E l M os set " 1. 095, 61 € / / / P rog ram a hi pot er àp ia y e qui not er àp ia V ia tge fi de c ur s: B eni dor m Q ui os c : "E l M os set "

(3)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 03000345 C E N TR E P R IV A T J O S É A R N A U D A A LC O I P riv . Int er venc iones as is tidas c on ani m al es A ct iv idades naút ic as adapt adas A ct iv idad ac uát ic a adapt ada 624 ,54 € / / / In te rv en ci ons as si st id es am b an im al s A ct iv ita ts n àut iq ues ad ap ta de s A ct iv ita t a qu àt ic a ad apt ada 12004734 C E E P Ú B . P LA H O R TO LA N S B O R R IA N A P úb. P ongam os que habl o de M adr id 1. 198, 42 € / / / D iga m qu e pa rle m de M adr id 03010776 C E E P Ú B . G A R G A S IN D I C A LP P úb. V iaj e f in de c ur so M adr id ( S ec undar ia, T V A , P Q P I) V iaj e f in de c ur so ( Inf ant il, P rim ar ia) 2. 329, 64 € / / / V ia tge fi de c ur s M adr id ( S ec und àr ia, T V A , P Q P I) V ia tge f i de c ur s (Inf an til , P rim àr ia) 12 00 67 80 C EE PÚ B. C AST EL L VEL L C AST EL LÓ D E LA PL AN A Pú b. V iaj e a A nd or ra A nadar , a nadar Ta lle r d e co cin a 2. 427, 34 € / / / V ia tge a A ndo rra A n ada r, a na da r Tal ler de cui na

(4)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 12 00 35 96 C EE PR IV. EL C AU C AST EL LÓ D E LA PL AN A Pr iv . Pr ogr am a de nat ac ión par a ni ños c on T E A 662 ,23 € / / / P rog ram a de nat ac ió per a xi quet s am b TE A 03012013 C E E P Ú B . C O M A R C A L R A Q U E L PAYA D É N IA P úb . V iaj e a M adr id 1. 302, 24 € / / / V ia tge a M adr id 03010806 C E E P Ú B . M IG U E L D E C ER VAN TES E LD A P úb. V iaj e f in de c ur so V iaj e f in de c ur so a B eni dor m 986 ,46 € / / / V ia tge f i de c ur s V ia tge f i de c ur s a B en idor m 03010791 C E E P Ú B . V IR G E N D E LA LU Z E LX P úb. A ct iv idades ent or no-caf et er ía 509 ,58 € / / / A ct iv ita ts e nt or n-ca fe ter ia

(5)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 03017461 C E IP C LA R A C A M P O A M O R E LX P úb. C ont ac to e i nt er ac ci ón c on c abal los Ter api a c on l eo ne s m ar in os Ta lle r d e co cin a 216 ,20 € / / / C on tac te e int er ac ci ó a m b c av al ls Ter àpi a a m b l le on s m ar in s Tal ler de cui na 03004739 C E IP S A N F E R N A N D O E LX P úb. A ct iv ida des ac uát ic as : h idr ot er api a Ter api a c on c abal los 233 ,72 € / / / A ct iv ita ts a quà tique s: h idr ot er àpi a Te rà pi a a m b c av al ls 03016626 C E E P Ú B . T A M A R IT E LX P úb. V ia je a T er uel fi n d e c ur so 2. 199, 25 € / / / V ia tge a Ter uel fi de cur s 03014526 IE S N IT D E L' A LB A E LX P úb. " U n di a en el s upe rm er cado" Tal ler "O tradans a" 102 ,32 € / / / " U n di a al s upe rm er cat " Tal ler "O trad an sa "

(6)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 46015009 C E E P R IV . K O Y N O S G O D E LLA P riv . N at ac ión V iaj e f in de c ur so T V A 2. 062, 10 € / / / N at ac ió V ia tge f i de c ur s TV A 03012098 C E E P Ú B . S A N C H IS B A N Ú S IB I P úb. A ct iv idades te at ral es 420 ,63 € / / / A cti vi ta ts te atr al s 46020741 C E E P R IV . LO S S ILO S M O N C A D A P riv . PI SC IN A 493 ,88 € / / / P is cin a 03011707 C E E P Ú B . A N TO N IO S E Q U E R O S O R IH U E LA P úb. A la pi sc ina 89, 28 € / / / A la p is cin a

(7)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 46006483 C E IP V ILLA R P A LA S Í P A TE R N A P úb. 0, 00 € / / / 46 00 68 01 C EI P L LU ÍS VI VES PO BL A D E VAL LBO N A (L A ) P úb. A ni m al ad es II C ent ro d e na tur al ez a T ar ihu el a 310 ,74 € / / / A ni m al ade s I I C en tre d e na tu ra l T ar ih ue la 46 00 71 53 C EI P SER R AN O C LAVER O R EQ U EN A Pú b. Tal ler de nat ac ión Ta lle r d e co cin a Tal ler s ens or ial 196 ,47 € / / / Tal ler de nat ac ió Tal ler de cui na Tal ler s ens or ial 46016166 C E IP LA S H IG U E R ILLA S R E Q U E N A P úb. Ta ller d e co ci na -c af et er ía Tal ler de nat ac ión ada pt ad a Tal le r de c onv iv enc ia en el au la T V A 1. 228, 07 € / / / Tal ler de cui na-ca fet er ia Tal ler de n at ac ió a dap tada Tal ler de con vi vèn ci a a l 'aul a de TV A

(8)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 46 00 77 61 C EE PÚ B. SAN T C R IST Ò FO L SAG U N T Pú b. P is cin a V iaj e f in de c ur so 1. 178, 48 € / / / P is cin a V ia tge f i de c ur s 03 01 30 81 C EE PR IV. IN FAN TA EL EN A SAN T J O AN D 'AL AC AN T P riv . C am pam ent o es col ar . M ay o 2015 V am os al teat ro 389 ,60 € / / / C am pa m en t e sc ol ar . M ai g 20 15 A ne m al tea tre 46008108 C E E P Ú B . M IQ U E L B U R G U E R A S U E C A P úb. V iaj e f in de c ur so c ic lo de T V A 977 ,16 € / / / V ia tge fi de c ur s c ic le d e T V A 46008777 C E E P R IV . T O R R E P IN O S TO R R E N T P riv . E st anc ia en el al ber gue " M as B lanc o" N at ac ión 838 ,60 € / / / E st ad a en al be rg "M as B la nc o" N at ac ió

(9)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 46 00 85 22 C EE PR IV. SQ U EM A TO R R EN T M O N TE VED AT Pr iv . Vi aj e f in de c ur so " A lic ant e-Tabar ca-Ter ra M íti ca" 1. 087, 88 € / / / V ia tge fi de c ur s " A lic ant e-Tab ar ca -T er ra M íti ca" 03016602 C E IP C IU D A D D E L M A R TO R R E V IE JA P úb. Int er venc ión educ at iv a par a A C N E E en pi sc ina 180 ,76 € / / / In te rv en ci ó edu cat iv a per a A C N E E en p is ci na 46016245 C E E P Ú B . P R O FE S O R SEBAST IÁN BU R G O S V A LE N C IA P úb. V iaj e f in de c ur so de l a et apa de T V A . 995 ,63 € / / / V ia tge f i de c ur s de l a et apa de T V A . 46 02 06 86 C EE PR IV. PAR ÁL ISI S C E R E B R A L I N FA N TI L C R U Z R O JA V A LE N C IA P riv . V iaj e f in de c ur so a B eni dor m V iiaj e f in de cur so a C ul ler a 835 ,34 € / / / V ia tge f i de c ur s a B en idor m V ia tge f i de c ur s a C ul ler a

(10)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 46013426 C E IP R A Q U E L P A Y A V A LE N C IA P úb. S al im os de l a e sc uel a y apr endem os Te at ro m us ic al S em ana c ul tu ral 234 ,51 € / / / E ix im d e l 'es col a y ap re nem Teat re m us ic al S et m an a c ul tur al 46010899 C E E P Ú B . R U IZ J IM É N E Z V A LE N C IA P úb. S al ou -P or t A vent ur a 550 ,64 € / / / S al ou -P or t A ven tur a 46019866 C E IP M E S TA LL A V A LE N C IA P úb. A ct iv idades en el m edi o ac uát ic o nat ac ión-vel a H abi lidades s oc ial es en ent or no: M er cadona 99, 26 € / / / A ct iv ita ts a l m ed i a qu àt ic n at ac ió -v ela H ab ili tat s s oc ia ls e n en tor n: M er cad on a 46 02 81 19 C EE PÚ B. R O SA L LÁC ER VAL EN C IA C AST EL LAR -O LI VER AL P úb. "V am os de m ul tia ve nt ur a al pa nt an o de A lar có n" "É ras e una v ez el tea tro" "D is frut am os c on el agua" 661 ,87 € / / / "A nem d e m ul tia ve nt ur a al p ant à d' A la rc ón " "H i hav ia u na v eg ada el teat re" "G aud im de l' ai gua "

(11)

R el aci ó d 'a ju des e co m iq ues c on ced id es al s c en tr es e sp ecí fic s d' ed uca ci ó es pec ial , o u ni tat s es pec ífi qu es d' ed uca ci ó es pec ial em pl ad es en c en tr es o rd ina ris s os ting ut s am b f on s pú bl ic s per a la re al itz ac d 'ac tivi tat s co m pl em en tàr ies rea lit za des d ur an t el cu rs es co l 20 14/ 20 15 R el ac n de ayu da s ec on óm ic as co nce di das en lo s ce nt ro s es pec ífi co s d e ed uca ci ón es pec ial , o u ni dad es es pec ífi cas d e ed uca ci ón es pec ial e m pl az ad as en c en tr os o rdi na rio s s os te ni dos c on fo nd os bl ico s p ar a l a real iz aci ón d e ac tivi da des c om pl em en ta rias r eal iz ad as d ur an te e l c ur so 2014/ 2015 AN N EX I / A N EX O I C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T Q U AN TI TA T A SS IG 03 01 13 31 C EE PÚ B. SEC AN ET VI LA J O IO SA ( LA) Pú b. Vi aj e f in de cur so a P or t A vent ur a 1. 289, 82 € / / / V ia tge f i de c ur s a P or ta ve nt ur a 12 00 35 11 C EE PÚ B. L A PAN D ER O LA VI LA-R EAL Pú b. V iaj e f in de c ur so 467 ,45 € / / / V ia tge f i de c ur s 03009427 C E E P R IV . A P A D IS V ILLE N A P riv . V iaj e f in de c ur so a B eni cas im V iaj e T V A - B eni dor m 972 ,42 € / / / V ia tge f i de c ur s a B en ic às si m V ia tge TV A - B eni dor m 46 01 77 17 C EE PÚ B. PL A D E L A M ESQ U IT A XÀT IVA Pú b. Vi aj e fin de c ur so a Xàb ia 1. 014, 49 € / / / V ia tge f i de c ur s a X àbi a

(12)

R el aci ó d e cen tr es al s q ual s se' ls h a d en eg at l' aj uda R el aci ón d e c en tr os a lo s cu al es se l es h a d en eg ad o la a yu da AN N EX II A N EXO II C O D I C EN TR E LO C AL IT AT R ÈG IM AC TI VI TA T M O TI U D E L A D EN EG AC C Ó D IG O C EN TR O LO C AL ID A D R ÉG IME N A C TI VI D A D M O TI VO D E L A D EN EG A C N 46 00 64 83 C EI P VI LL AR PAL ASÍ PAT ER N A Pú b. Fal ta doc um ent ac ión o es inc or rec ta / / / Fal ta doc um ent ac ió o és inc or rec ta

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :