GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ *

Descargar (0)

Texto completo

(1)

PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI / PATRONOS DE LA FUNDACIÓN ESCODI

(*) En procés d’aprovació. Centre en procés d’adscripció a la UB. / En proceso de aprobación. Centro en proceso de adscripción a la UB.

GRAU EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ

*

Títol oficial

GRADO EN COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

Título oficial

(2)

El Grau s’adreça sobretot a qui li agrada el comerç i la

distri-bució, el comportament de les persones i el màrqueting; a

més de tenir vocació directiva, atracció per reptes nous i

exploració de nous conceptes.

ESTÀS PENSANT EN ANAR A LA UNIVERSITAT?

T’INTERESSA QUE LA TEVA ELECCIÓ SIGUI LA CORRECTA?

Podràs accedir a llocs de responsabilitat com a tècnic o

comandament intermedi en empreses de comerç, als punts

de venda o a la central de gestió de les empreses.

Les empreses del sector del comerç i la distribució requereixen incorporar professionals amb formació superior i coneixements molt específics del sector per tal d’ocupar llocs de responsabilitat. Per això, les possibilitats d’inserció són molt elevades.

El Grado se dirige sobre todo a quien le gusta el comercio y

la distribución, el comportamiento de las personas y el

marketing; además de tener vocación directiva, atracción

por nuevos retos y exploración de nuevos conceptos.

Podrás acceder a puestos de responsabilidad como técnico o

mando intermedio en empresas de comercio, en los puntos

de venta o en la central de gestión de las empresas.

Las empresas del sector del comercio y la distribución requieren incorporar profesionales con formación superior y conocimientos muy específicos del sector para ocupar puestos de responsabilidad. Por ello, las posibilidades de inserción son muy elevadas.

¿ESTÁS PENSANDO EN IR A LA UNIVERSIDAD?

¿TE INTERESA QUE TU ELECCIÓN SEA LA CORRECTA?

EN QUÈ PODRÀS TREBALLAR?

EN QUÉ PODRÁS TRABAJAR?

Aprendràs com es comporten les persones (a nivell individual i en societat) en entorns comercials i en el moment de prendre decisions de consum.

Analitzaràs els mecanismes psicosocials, econòmics, geogràfics, històrics, arquitectònics, … que incideixen en el comportament, desenvolupament i expansió de les empreses de comerç. Desenvoluparàs la capacitat d’observació, creativitat, iniciativa, capacitat d’organització, comunicació i liderat d’equips. Tot això et permetrà dissenyar conceptes comercials innovadors i prendre decisions empresarials .

Aprenderás cómo se comportan las personas (a nivel individual y en sociedad) en entornos comerciales y en el momento de tomar decisiones de consumo.

Analizarás los mecanismos psicosociales, económicos, geográfi-cos, histórigeográfi-cos, arquitectónigeográfi-cos, ... que inciden en el comporta-miento, desarrollo y expansión de las empresas de comercio. Desarrollarás la capacidad de observación, creatividad, iniciati-va, capacidad de organización, comunicación y liderazgo de equipos.

Todo esto te permitirá diseñar conceptos comerciales innova-dores y tomar decisiones empresariales.

(3)

PLA D’ESTUDIS

PLAN DE ESTUDIOS

1 er CURSO - 60 CRÉDIT OS 2 do CURSO - 60 CRÉDIT OS 3 er CURSO - 60 CRÉDIT OS 4 to CURSO - 60 CRÉDIT OS Análisis sociológico de la empresa comercial 6 Matemáticas 6 Microeconomía 6 Economía de la empresa 6 Historia económica 6 Análisis de datos 6 Gestión económica y financiera de la empresa comercial 6 Legislación comercial y marco institucional 6 Ciudad, comercio y distribución 6

Psicología del consumidor 6

Modelos y estrategias de crecimiento en la empresa comercial 6 Técnicas de investigación cuantitativas 6 Merchandising 6

Calidad y sistemas de gestión de la empresa comercial 6 Logística 6 Marketing en el punto de venta 6 TIC y E-Commerce 6 Innovación en el comercio 6 Geomarketing y SIG 6 Técnicas de venta y negociación 6 1 er CURS - 60 CRÈDIT S 2 on CURS - 60 CRÈDIT S 3 er CURS - 60 CRÈDIT S 4 rt CURS - 60 CRÈDIT S Anàlisi sociològic de l’empresa comercial 6 Matemàtiques 6 Microeconomia 6 Economia de l’empresa 6 Història econòmica 6 Anàlisi de dades 6 Gestió econòmica i financera de l’empresa comercial 6 Legislació comercial i marc institucional 6 Ciutat, comerç i distribució 6 Psicologia del consumidor 6

Models i estratègies de creixement en l’empresa comercial 6 Tècniques d’investigació quantitatives 6 Merchandising 6

Qualitat i sistemes de gestió de l’empresa comercial 6 Logística 6 Màrqueting en el punt de venda 6 TIC i E-Commerce 6 Innovació en el comerç 6 Geomàrqueting i SIG 6 Tècniques de venda i negociació 6 Macroeconomía 6 Introducción a la contabilidad 6 Introducción al derecho fiscal y comercial 6 Procesos psicológicos básicos 6 Fundamentos del marketing 6

Dirección y organización de la empresa comercial 6 Técnicas de investigación cualitativas 6 Compras y stocks 6 Antropología 6 Gestión de personas 6 Indicadores de gestión 6 Marketing estratégico 6 Gestión inmobiliaria del comercio 6 Geografía comercial:

localización comercial 6 Liderazgo de equipos 6

Trabajo final de grado 6 Optativas* Empresa familiar 6 Comercio exterior 6 Ética y RSC 6 Dirección de centros comerciales 6 Neuromarketing 3

Sociología del consumo 3

Práctica 1 6

Práctica 2 6

Macroeconomia 6 Introducció a la

comptabilitat 6 Introducció al dret fiscal i

comercial 6

Processos psicològics bàsics 6 Fonaments del màrqueting 6

Direcció i organització de l’empresa comercial 6 Tècniques d’investigació qualitatives 6 Compres i estocs 6 Antropologia 6 Gestió de persones 6 Indicadors de gestió 6 Màrqueting estratègic 6 Gestió immobiliària del comerç 6 Geografia comercial: localització comercial 6 Liderat d’equips 6

Treball final de grau 6 Optatives* Empresa familiar 6 Comerç exterior 6 Ètica i RSC 6 Direcció de centres comercials 6 Neuromàrqueting 3

Sociologia del consum 3

Pràctica 1 6

Pràctica 2 6

PRIMER SEMESTRE CRÈDITS SEGON SEMESTRE CRÈDITS PRIMER SEMESTRE CRÈDITS SEGON SEMESTRE CRÈDITS

* (l’alumnat haurà d’escollir 24 crèdits

(4)

Un dels valors clau del Grau és l’orientació vers el sector del comerç i la distribució. Per a facilitar el contacte amb el sector podràs accedir a un ampli programa de col·laboració amb les empreses.

Tindràs un suport individual per a l’orientació acadèmica i professional. Coneixeràs a un gran nombre d’empresaris/es,directius/es, emprenedors i professionals del sector a partir de: casos pràctics a l’aula, visites, sortides, conferències, etc.

Pots optar a programes de mobilitat internacional durant els estudis. Pots optar a una àmplia oferta formativa de postgrau relacionada amb les sortides i/o àmbits en els que pots treballar.

A QUINS PROGRAMES, SERVEIS I/O AJUTS A L’ESTUDI

POTS TENIR ACCÉS?

Uno de los valores clave del Grado es la orientación hacia el sector del comercio y la distribución. Para facilitar el contacto con el sector podrás acceder a un amplio programa de colaboración con las empresas. Tendrás un apoyo individual para la orientación académica y profesional. Conocerás a un gran número de empresarios/as, directivos/as, emprende-dores y profesionales del sector a partir de: casos prácticos en el aula, visitas, salidas, conferencias, etc.

Puedes optar a programas de movilidad internacional durante los estudios. Puedes optar a una amplia oferta formativa de posgrado relacionada con las salidas y/o ámbitos en los que puedes trabajar.

¿A QUÉ PROGRAMAS, SERVICIOS Y/O AYUDAS AL ESTUDIO

PUEDES TENER ACCESO?

ACCÉS UNIVERSITARI

Alumnat de Batxillerat (PAU)

Titulats de cicles formatius de grau superior (CFGS). Des d'altres titulacions universitàries iniciades i/o acabades. Acreditació d'experiència laboral.

La preinscripció universitària ha de realitzar-se mitjançant l'Oficina de Preinscripció Universitària: http://accesnet.gencat.cat

ACCESO UNIVERSITARIO

Alumnado de Bachillerato (PAU)

Titulados de ciclos formativos de grado superior (CFGS). Desde otras titulaciones universitarias iniciadas y/o terminadas. Acreditación de experiencia laboral.

La preinscripción universitaria debe realizarse a través de la Oficina de Preinscripción Universitaria: http://accesnet.gencat.cat

MATRÍCULA I FINANÇAMENT

Matrícula

El pagament de la matrícula es realitza per transferència bancària en 2 terminis: Primer pagament: en el moment de la matriculació (juliol o setembre). Segon pagament: l'import restant es fa entre els mesos de setembre i octubre. Préstecs a l’estudi

Pots sol.licitar el pagament fraccionat de la matrícula, mitjançant un prèstam gestionat per l'Agència de Gestió d'Ajudes universitàries i d'investigació de la Generalitat de Catalunya, AGAUR. Consulta les condicions a:

http://www10.gencat.cat/agaur_web.

Beques

- Beques Fundació ESCODI: els alumnes poden gaudir de les beques a l'estudi que concedeix la Fundació.

Aquestes són compatibles amb altres beques i ajuts.

- Beques generals Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MEC): els alumnes poden compaginar aquestes beques i/o ajudes amb beques de caràcter general per estudis universitaris.

MATRÍCULA Y FINANCIACIÓN

Matrícula

El pago de la matrícula se realiza por transferencia bancaria en 2 plazos: Primer pago: en el momento de la matriculación (julio o septiembre). Segundo pago: el importe restante se hace entre los meses de septiembre y octubre.

Préstamos estudio

Puedes solicitar el pago fraccionado de la matrícula, mediante un préstamo gestionado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de investiga-ción de la Generalitat de Catalunya, AGAUR. Consulta las condiciones en:

http://www10.gencat.cat/agaur_web.

Becas

- Becas Fundación ESCODI: los alumnos pueden disfrutar de las becas al estudio que concede la Fundación.

Estas son compatibles con otras becas y ayudas.

- Becas generales Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC): los alumnos pueden compaginar estas becas y/o ayudas con becas de carácter general para estudios universitarios.

(5)

QUI ÉS ESCODI?

ESCODI

, Escola Superior de Comerç i Distribució, és la

primera i única escola universitària i de negocis del nostre

país especialitzada en

comerç

, distribució i

retail

.

¿QUIÉN ES ESCODI?

ESCODI

, Escuela Superior de Comercio y Distribución, es la

primera y única escuela universitaria y de negocios de

nuestro país especializada en

comercio

, distribución y retail.

Fundada l’any 2000, neix amb l’objectiu de contribuir a la millora de la competitivitat i de la innovació del sector comerç i retail, a través de la formació i la divulgació, l’acompanyament a les empreses, la realització d’estudis, la investigació i la recerca aplicada. Aquesta missió inclou formar els futurs empresaris i directius del comerç.

Fundada en el 2000, nace con el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad y de la innovación del sector comercio y retail, a través de la formación y la divulgación, el acompañamiento a las empresas, la realización de estudios, la investigación y la investigación aplicada. Esta misión incluye formar los futuros empresarios y directivos del comercio.

(6)

INFORMACIÓ I MATRÍCULA / INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

ESCODI

Persona de contacte / Persona de contacto: Patrícia Puig E-mail: ppuig@escodi.com - Tel. 93 783 97 45

Vapor Universitari. Colom, 114 - 08222 Terrassa (Barcelona)

PATROCINADORS / PATROCINADORES

www.escodi.com

COL.LABORADORS / COLABORADORES

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :