Comercialització de productes i serveis. Tema 18. Cas pràctic d assessorament en solucions d inversió per a empreses. Versió 2016 Tea Cegos, S.A.

Download (0)

Full text

(1)

Comercialització de

productes i serveis

Tema 18

Cas pràctic d’assessorament

en solucions d’inversió

per a empreses

(2)

ÍNDEX

PLANTEJAMENT.. ... 3

DESENVOLUPAMENT ... 4

REFLEXIONS SOBRE EL CAS ... 7

(3)

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS Tema 18. Cas pràctic

d’assessorament en solucions d’inversió per a empreses

© Tea Cegos, S.A. 2016 3

PLANTEJAMENT

MOTIU DE LA CONSULTA

L'empresa Piscitour, SL va rebre una comanda d'un organisme públic de Kuwait. Donat el muntant de la comanda, i a la vista de les pèrdues en què incorreria en cas de revocació del mateix, va sol·licitar una bestreta del 50 % del total pressupostat. Fa poc acaba de rebre 330.000 dòlars USA (USD), el contravalor dels quals és de 300.000 EUR, que desitja rendibilitzar en alguna inversió financera a curt termini.

QUÈ SABEM DEL CLIENT?

És una empresa mitjana especialitzada en la construcció i explotació de plantes de tractament d'aigües residuals i dessalinització, que no té problemes financers. Últimament està intentant penetrar en nous mercats, per iniciar la seva expansió internacional en aquells països en què el seu producte tingui demanda i sigui competitiu en preu. Coneixem el seu règim de cobraments de clients i pagaments a proveïdors, perquè els canalitza a través de la nostra entitat, així com les seves operacions, ocasionals, de comerç exterior.

En la nostra entitat és titular d'un compte corrent a la vista, un compte de crèdit i una línia de descompte.

QUINA ALTRA INFORMACIÓ APORTA EL CLIENT PER SI MATEIX?

Fa temps que Piscitour té previst renovar algunes màquines. La propera adquisició és un forn que pensa importar de l'Índia, necessari per a la millora del procés de producció de filtres. La compra podria fer-se aquest mateix any, però la data dependrà del termini que s'estableixi amb l'exportador estranger i de les condicions de pagament, ja que és un equip que es fabrica per encàrrec. El fet d'haver tancat la comanda amb el nou client kuwaití pot avançar la data de la importació del forn, o tal vegada del pagament.

Tot això fa pensar, en aquest moment, que la inversió transitòria d'aquesta quantitat equivalent a 300.000 EUR té un horitzó d'entre 4 i 7 mesos. A Piscitour li interessa obtenir un rendiment acceptable, sense comprometre la liquiditat dels fons, ni molt menys el capital.

(4)

© Tea Cegos, S.A. 2016 4

DESENVOLUPAMENT

En principi, cal pensar que el muntant que podria invertir podria col·locar-se en famílies de productes on prevalguin, abans de res, la seguretat i la liquiditat, com per exemple:

Dipòsits bancaris a termini

Fons d'inversió financers (FI), amb inversió majoritària en actius monetaris

Pagarés d'empreses

Cessió de deute públic (repos)

Eurodipòsits

El capital està garantit per l'entitat emissora en els dipòsits bancaris a termini, pagarés d'empreses, cessions de deute públic i eurodipòsits. Respecte a aquesta última opció, la inversió mínima a realitzar pot ser molt elevada.

Quant a rendibilitat, hem d'indicar a Piscitur que l'assumpció d'algun risc en la inversió sempre ha d'anar acompanyada d'una rendibilitat o expectativa de rendibilitat superior a la d'una inversió segura, és a dir, ha d'incorporar una prima de risc.

La rendibilitat ha de quantificar-se en termes efectius (TAE) i no de forma nominal, sobretot quan la inversió és elevada. En aquest sentit, caldrà informar a Piscitur que en els repos i en els pagarés d'empresa els interessos es cobren per endavant a l'inici de l'operació (al descompte), la qual cosa eleva el tipus d'interès efectiu.

Si Piscitur atorga una elevada preferència a la liquiditat —i no desitja realitzar operacions que després no pugui desinvertir sense un alt cost—, llavors podrà escollir fons d'inversió totalment líquids o bé triar altres productes a terminis curts, de manera que no es renovin si no té la certesa que el mes següent es complirà completament.

En el transcurs de la conversa que tinguem amb l'empresa podrien desvetllar-se altres objectius, com:

Amortitzar deutes financers, els interessos dels quals són més elevats que els obtinguts a través de les inversions financeres (per a l'empresa és una manera gens menyspreable d'obtenir rendiments mitjançant l'estalvi de despeses financeres).

(5)

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS Tema 18. Cas pràctic

d’assessorament en solucions d’inversió per a empreses

© Tea Cegos, S.A. 2016 5

Reduir riscos de diferències de canvi (atès que l'empresa està realitzant exportacions i importacions en divises).

Obtenir algun descompte interessant, concedit per l'exportador de l'Índia, per al cas d'una bestreta o pagament a compte del forn que importarà, sense descartar altres descomptes que alternativament pugui obtenir dels seus proveïdors habituals nacionals o estrangers.

Piscitur és titular en la nostra entitat d'un compte de crèdit i d'una línia de descompte:

En el cas del compte de crèdit, destinar els 300.000 EUR que ha rebut a reduir el saldo disposat és una bona opció sempre que les despeses financeres que s'estalviï siguin superiors als rendiments d'una inversió financera alternativa.

Quant al descompte comercial, l'operativa d'aquest producte impedeix que la part utilitzada de la classificació pugui reduir-se aplicant directament fons disponibles de l'empresa. No es retiraran de la circulació efectes descomptats pendents de venciment, perquè tals efectes van generar despeses i la seva retirada tornaria a generar-les, però sí es pot evitar el descompte de nous efectes, mentre l'empresa no necessiti aquesta liquiditat, per tenir-la ja —en tot o en part— en forma d'excedent disponible.

Si l'empresa vol cancel·lar total o parcialment alguna operació d'actiu, un altre aspecte que sempre cal preveure és la possible necessitat posterior de nou finançament: si en una data relativament propera s'hagués de formalitzar una nova obertura, aquesta reportarà les seves corresponents comissions d'obertura i altres despeses que li siguin pròpies (per exemple, aranzels de fedatari públic).

En tal cas, haurà de descartar-se la possibilitat de renunciar a les operacions d'actiu vigents, sense perjudici de reduir temporalment els seus saldos, si la modalitat d'operació ho permet.

Una alternativa que també té Piscitour per rendibilitzar els diners consisteix a invertir-ho en la pròpia empresa. En aquest cas, podria anticipar parcialment el pagament del forn la fabricació del qual acaba d'encarregar a una indústria de l'Índia. És possible que aquest avançament fos ben valorat pel beneficiari, ja que li permetria realitzar compres de matèries primeres o altres productes, o bé reduir els seus costos de finançament.

(6)

© Tea Cegos, S.A. 2016 6

En el supòsit anterior, el gestor comercial de l'entitat bancària hauria d'advertir del risc que suposa que l'exportador de l'Índia rebi aquests fons mentre Piscitour queda a l'espera que es fabriqui el forn segons les seves instruccions i, en el seu moment, se li lliuri. En principi, l'operació té un risc excessiu. Però les oportunitats de negoci bancari també poden sorgir aquí, ja que una forma de mitigar aquest risc consisteix, per exemple, a obrir un crèdit documentari amb clàusula de bestreta, a fi que el beneficiari de la bestreta no pugui cobrar-ho si no aporta prèviament la documentació relativa a la compra de matèries primeres o subministraments necessaris per a la fabricació del forn, o amb altres clàusules semblants que protegeixin la destinació de la bestreta.

El client kuwaití ha lliurat a Piscitour la suma de 330.000 USD. D'altra banda, la importació del forn de l'Índia pot realitzar-se en qualsevol de les dues monedes, dòlars USA o euros, ja que el fabricant admet ambdues. Segons diu el fabricant, si el preu es tanca aquesta setmana, respectarà la paritat actual, d'1 EUR = 1,15 USD, fins a la total cancel·lació de l'operació i, en conseqüència, fixa l'import de l'equip en 180.500 EUR o 207.575 USD. Això significa que:

Si Piscitour ha rebut 330.000 USD i pròximament (en breu o d'aquí a uns mesos, segons anticipi o no fons al fabricant indi) pagarà 207.575 USD, pot interessar-li mantenir aquesta última quantitat sense canviar-la a euros, invertint-la en instruments xifrats en dòlars USA (actius financers, dipòsits bancaris...). La resta (330.000 – 207.575 = 122.425 USD) quedarà disponible per a la seva utilització, previ canvi a euros.

El risc de canvi de divisa pot anul·lar-se en treballar en la mateixa moneda tant en els pagaments com en els cobraments (com si es tractés d'una moneda local); en aquest cas, utilitzant dòlars procedents de Kuwait per als pagaments a l'Índia. Hem de tenir en compte que, a més d'aquests pagaments i cobraments amb proveïdors i clients estrangers, l'empresa està realitzant prospeccions en altres mercats exteriors i això pot comportar ara o en endavant la necessitat d'utilitzar dòlars USA amb certa freqüència. A la llarga, més encara si la projecció exterior de Piscitour és reeixida, caldrà tenir comptes en euros i comptes en dòlars USA, per agilitar els pagaments i cobraments en cadascuna de les monedes sense haver de realitzar canvis de moneda inútils.

(7)

COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS Tema 18. Cas pràctic

d’assessorament en solucions d’inversió per a empreses

© Tea Cegos, S.A. 2016 7

A continuació es llisten algunes reflexions que es poden fer arran del cas abordat:

Els excedents transitoris de tresoreria són idonis per realitzar inversions financeres, en general, en productes bancaris tradicionals, en fons d'inversió monetaris i en valors de renda fixa amb bona liquiditat (si escau, cessions de deute públic o repos).

En aquestes inversions, l'empresa valorarà els rendiments o plusvàlues netes, és a dir, una vegada deduïdes les comissions i altres despeses que siguin aplicables, i, per descomptat, el risc que comporten i la liquiditat (que haurà de guardar relació amb el termini previst per a l'excedent de tresoreria).

Per als bancs constitueixen una oportunitat de negoci que no han de passar per alt tant per la rendibilitat que aporten aquestes operacions com per la vinculació que creen entre l'empresa client i l'entitat.

Una altra destinació que l'empresa pugui donar als excedents transitoris de tresoreria és la reducció de costos, normalment de tipus financer, com paralitzar o reduir l'import de les remeses que es porten al descompte, rebaixar el saldo deutor d'un compte corrent de crèdit o cancel·lar un préstec de venciment proper. També pot obtenir descomptes per ràpid pagament de proveïdors o realitzar adquisicions de béns d'immobilitzat que, si són d'envergadura, hauran de completar-se amb finançament bancari a llarg termini.

Aquestes opcions no afavoreixen al negoci bancari (excepte l'última). En el cas de cancel·lacions de finançament, caldrà prevenir a l'empresa que, en un termini més o menys immediat, no hagi de realitzar noves obertures, ja que aquestes reportaran una altra vegada les seves corresponents despeses de formalització, i no es tracta que les despeses siguin superiors als beneficis obtinguts per unes cancel·lacions inadequades.

En ocasions, la destinació de l'excedent serà múltiple, amb el que es disgregarà en diferents destinacions i venciments, a l'efecte de treure un millor profit.

Figure

Updating...

References

Related subjects :