AVALUACIÓ DE SISÈ D EDUCACIÓ PRIMÀRIA GUIA D APLICACIÓ DE LA PROVA

Texto completo

(1)

AVALUACIÓ DE SISÈ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

GUIA D’APLICACIÓ DE LA PROVA

(2)

ÍNDEX

0. Calendari de les actuacions principals 3

1. FUNCIONS DELS DIRECTORS 4

2. ABANS DE L’APLICACIÓ

2.1 Constitució de les comissions d’aplicació 4

2.2 Alumnat assignat a un grup i alumnat exempt 5

2.3 Distribució de quaderns i etiquetes als centres 6

3. DURANT L’APLICACIÓ

3.1 Obertura i comprovació dels paquets dels quaderns 7

3.2 Lloc i horari de realització de les proves 8

3.3 Funcions dels aplicadors 8

3.4 Material de l’alumnat 9

3.5 Lliurament dels quaderns de les proves i acta final 9

4. DESPRÉS DE L’APLICACIÓ

4.1 Correcció de les proves 9

4.2 Funcions del professorat corrector 10

4.3 Obtenció d’informes per a les famílies i els centres 10

4.4 Proves corregides 11

4.5 Reclamacions 11

5. INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES 11

5.1 Retribucions 12

(3)

1. CALENDARI DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS

Dates Actuació Responsable

Del 4 al 14 de març

Assignació de l’alumnat a grups.

Direcció del centre Proposta d’alumnat exempt

Proposta d’aplicadors i correctors

Del 17 al 28 de març

Validació dels grups

President de la comissió Supervisió de la proposta d’alumnat exempt

Modificacions del tipus de correcció proposades pels centres fora de termini

Inspector del centre

Del 17 de març al 4 d’abril

Designació d’aplicadors/es

President de la comissió Designació i alta de correctors

Del 31 de març a l’11

d’abril Constitució de les comissions President de la comissió

Del 22 al 30 d’abril Rebuda i custòdia del material Direcció del centre

Del 5 al 7 de maig Extracció de llistes d’alumnat Direcció del centre

Del 6 al 9 de maig Introducció d’incidències de l’alumnat: codis

contingents i baixes Direcció del centre

6 de maig

Aplicació de les proves de català i

matemàtiques (i aranès, a l’Aran) Direcció del centre i aplicadors Extracció dels criteris de correcció i

instruccions als correctors President de la comissió

7 de maig

Aplicació de les proves de castellà i llengua

estrangera Direcció del centre i aplicadors

Extracció dels criteris de correcció i

instruccions als correctors President de la comissió

Del 12 al 23 de maig Introducció de puntuacions de correcció

manual a l’aplicació informàtica Correctors

A partir del 23 de maig Trasllat i custòdia de les proves corregides

manualment a la seu de la comissió Correctors

A partir del 16 de juny Descàrrega d’informes de l’alumnat i de

centre Direcció del centre

Del 23 al 30 de juny

Revisió de les proves corregides manualment a la seu de la comissió i tramitació de reclamacions.

Direcció del centre

Del 7 a l’11 de juliol

Recollida de les proves corregides a la seu

de la comissió. Direcció del centre

(4)

1. FUNCIONS DELS DIRECTORS

Els directors dels centres són els responsables de l’aplicació de les proves en el seu centre i tenen les funcions següents:

• Revisar les dades dels alumnes a l’aplicació informàtica i assignar-los a grup.

• Proposar l’alumnat exempt de realitzar la prova.

• Proposar professorat aplicador i corrector als presidents de les comissions.

• Aplicar les instruccions rebudes en la recepció i custòdia de les proves i lliurar-les al professorat aplicador.

• Vetllar perquè els docents del centre, i especialment l’equip directiu i els tutors i tutores

de sisè d’educació primària, col·laborin amb el professorat aplicador extern.

• Imprimir el llistat corresponent per lliurar a l’aplicador el dia de la prova.

Introduir a l’aplicació informàtica les incidències produïdes el dia de la prova: codis

contingents i baixes. Les absències d’alumnat els dies de la prova no s’han

d’introduir a l’aplicació.

• Lliurar els resultats a les famílies de l’alumnat o, en el seu cas, informar de la no realització de la prova.

• Informar al consell escolar i al claustre dels resultats globals obtinguts pel centre,

fer-ne una valoració i presentar una proposta de mesures encaminades a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.

2. ABANS DE L’APLICACIÓ

2.1. Constitució de les comissions d’aplicació

Es constitueixen les comissions d’aplicació per a la gestió de la prova, que exerceixen les seves funcions en els centres d’educació primària d’una unitat territorial determinada.

El director dels serveis territorials defineix les unitats territorials, nomena les comissions d’aplicació corresponents i ho comunica a les direccions dels centres respectius. Aquesta informació es publica al Portal de Centres.

Entre el 4 i el 14 de març, els directors dels centres proposaran entre 1 i 5 persones aplicadores, depenent del nombre de grups, tenint en compte que una ha de ser especialista en llengua anglesa o estar habilitada per impartir-la. Tot el professorat proposat podrà fer, si convé, de corrector.

Del 17 de març al 4 d’abril el president de la comissió designa, d’entre les persones proposades pels centres, un aplicador extern per a cada centre, així com les suplències en cas d’imprevistos. Si es requereixen més aplicadors per reforçar l’aplicació en el centre de destí, el president de la comissió proposarà professorat de secundària o dels serveis educatius, que assumirà també funcions d'aplicador extern. En el cas de centres que imparteixen educació primària i ESO, el professorat que es designi pot ser de qualsevol de les dues etapes educatives.

En el mateix termini, a través de l’aplicació informàtica, els presidents faran una primera proposta d’alta de professorat corrector, per al posterior cobrament de la retribució per correcció.

(5)

Els aplicadors actuaran preferentment en el mateix municipi on tenen el lloc de treball. Les persones que hagin d’exercir aquesta funció fora de la localitat del seu lloc de treball rebran dietes de desplaçament, però, per raons de tipus administratiu, només podran percebre aquesta compensació els aplicadors dels centres públics.

El president de la comissió proposa al director dels serveis territorials corresponents el nomenament dels membres de la comissió d’aplicació. Una vegada nomenats, els presidents procediran a constituir la comissió, entre el 31 de març i l’11 d’abril, la reuniran i informaran a tots els membres de les seves funcions i responsabilitats i signaran l’acta de constitució, segons el model .

2.2. Alumnat assignat a un grup i alumnat exempt

Entre el 3 i el 14 de març, la direcció del centre accedirà a una aplicació informàtica en què assignarà grups a l’alumnat de sisè d’educació primària. Els grups s’assignaran respectant la seva agrupació habitual.

Si l’aplicació informàtica no permet triar l’opció de l’idioma a l’alumnat que cursa francès com

a primera llengua estrangera, cal comunicar-ho a: prova_sise.ensenyament@gencat.cat

La direcció del centre proposarà l’alumnat exempt, aplicant els criteris de la Resolució del Departament d’Ensenyament de directrius per a la realització de la prova (DOGC, 4.3.2014). Les circumstàncies per les quals es pot proposar l’exempció són de tres tipus:

• Alumnat nouvingut que procedeix d’un país estranger i que s’ha incorporat al

sistema educatiu català en els dos darrers anys sense tenir un coneixement suficient de les llengües de la prova.

• Alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats motrius,

psíquiques o sensorials i que tinguin, en qualsevol dels casos, un pla individualitzat aprovat.

• Alumnat amb malaltia prolongada que no pugui assistir al centre.

L’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes circumstàncies, però que estigui en condicions de fer alguna o totes les proves, pot ser proposat per tenir correcció externa o interna. El centre pot proposar alumnat exclòs de la prova si reuneix alguna de les tres circumstàncies establertes per la Resolució i no pot fer la prova ni amb correcció externa ni amb correcció interna.

Les proves amb correcció interna seran aplicades pel mateix centre, però aquests resultats no s’incorporaran als del centre ni als globals de Catalunya. El Consell Superior d’Avaluació

alumnes exempts fan prova correcció interna correcció externa no fan prova exclosos

(6)

del Sistema Educatiu facilitarà un model d’informe de resultats de correcció interna, a través del Portal de centres, per tal que el centre el pugui adaptar a les seves necessitats i lliurar-lo a les famílies.

Cal indicar a l’aplicació informàtica l’alumnat amb discapacitat visual o auditiva. Tindran correcció interna de la prova de llengua estrangera els alumnes amb discapacitat auditiva que no puguin fer la part de comprensió oral. Es faran adaptacions per tal que l’alumnat amb discapacitat pugui realitzar les proves sense interferir la resta d’alumnat. Es facilitaran els suports necessaris amb la col·laboració dels CREDA i l’ONCE.

L’alumnat amb TDAH o Dislèxia s’indicarà a l’aplicació informàtica.

En el cas que calgui fer alguna modificació d’exempció o del tipus de correcció després del 14 de març, la direcció del centre ha d’informar a la comissió, que podrà introduir-la a l’aplicació informàtica fins el 28 de març.

La proposta d’alumnat exempt haurà de ser supervisada per l’inspector del centre. Entre el 17 i el 28 de març, després que l’inspector del centre hagi comprovat les modificacions introduïdes a la informació abocada originalment, el president de la comissió validarà la

proposta d’exempts i l’assignació de grups d’alumnat feta pel centre. Podrà revisar-les i

modificar-les, si convé. D’aquesta manera, també es podran identificar els centres que no hagin verificat les dades de l’alumnat. Amb aquestes dades es generaran les etiquetes d’identificació de l’alumnat.

El president de cada comissió tindrà un espai a l’aplicació informàtica per confirmar que ha fet

la revisióde les dades de cada un dels centres que la formen, per tal que l’inspector referent

disposi d’informació de l’estat del procés en el Servei Territorial corresponent.

Entre els dies 5 i 7 de maig, les direccions dels centres extrauran les llistes d’alumnat. Del 6 al 9 de maig hauran d’introduir a l’aplicació informàtica les incidències referides a:

a. assignació de codis contingents a alumnes que no apareixen a les llistes en el moment de realitzar les proves

b. alumnat que ha estat donat de baixa al centre

2.3. Distribució de quaderns i etiquetes als centres

La direcció del centre rebrà les proves precintades entre el 22 i el 30 d’abril. Una vegada comprovat que el destinatari de la tramesa és correcte, signarà l’avís de rebuda amb nom i cognoms i amb el segell del centre. En cas d’absència del director/a, el substituirà un membre de l’equip directiu.

En el cas de centres pertanyents a les ZER, les proves, empaquetades per a cada centre, es distribuiran a la seu de la ZER i, posteriorment, s’hauran de fer arribar als respectius centres. Si el centre no ha rebut les proves el dia 5 de maig, comunicarà la incidència (vegeu el punt 5.3. Consultes i incidències) i n’enviarà còpia al Servei Territorial corresponent.

En el cas que es comprovi que el precinte o el contingut del paquet ha estat manipulat, es comunicarà al president de la comissió, que ho farà constar en l’acta d’aplicació, segons el model establert.

(7)

La direcció del centre és responsable de la custòdia dels paquets dels quaderns durant tota la realització de les proves.

3. DURANT L’APLICACIÓ

3.1. Obertura i comprovació dels paquets dels quaderns

El dia 6de maig, abans de l’hora fixada per a la realització de les proves, la direcció del centre

i l’aplicador obriran els paquets i comprovaran que el seu contingut sigui correcte. Aquesta revisió es recollirà a l’acta d’aplicació, segons el model establert.

El paquet del dia 6 de maig ha de contenir:

• Etiquetes identificatives per a totes les proves d’ambdós dies, amb el codi corresponent

a cada alumne, etiquetes amb codis contingents per assignar a l’alumnat que, per qualsevol circumstància, no aparegui a la llista de control d’aplicació i etiquetes per els sobres.

Hi haurà dues etiquetes per competència, per a cada alumne. Se’n enganxarà una al quadern i l’altra al full de respostes.

Hi haurà dues etiquetes per competència: una per al sobre dels quaderns i l’altra per al sobre dels fulls de resposta.

Per tal de facilitar la distribució de les etiquetes, vindran ordenades per competència i grup classe. Les etiquetes amb un asterisc (*) al final del codi corresponen a l’alumnat que tindrà correcció interna. Aquests quaderns i els fulls de resposta s’hauran de separar i seran corregits per professorat del centre.

• Quaderns de cada prova (llengua catalana, matemàtiques i, si escau, aranès) en

nombre suficient per a tot l’alumnat que l’ha de fer.

• CD

• Dos sobres per competència i grup, un per als quaderns i l’altre per als fulls de

resposta.

Si en el moment de l’aplicació de la prova es comprova que no hi ha prou exemplars d’algun quadern, se’n podran fer fotocòpies.

El dia 7 de maig es farà la mateixa comprovació que el dia anterior. El paquet del 7 de maig ha de contenir:

• Quaderns de cada prova (llengua castellana i llengua anglesa i/o francesa).

(8)

3.2. Lloc i horari de realització de les proves

L’alumnat farà la prova preferentment a la seva aula habitual. S’ha de garantir que les proves es fan de manera estrictament individual.

Les proves s’aplicaran seguint l’horari següent:

6 de maig,

dimarts

8 h. Accés dels presidents a les proves des de

l’aplicació informàtica

Primera sessió Llengua catalana

Segona sessió Matemàtiques

Tercera sessió Aranès (només a la Vall d’Aran)

7 de maig,

dimecres

8 h. Accés dels presidents a les proves des de

l’aplicació informàtica

Primera sessió Llengua castellana

Segona sessió Llengua estrangera (anglès o francès)

Es procurarà complir aquest horari per tal de garantir que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions. Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions, de manera que l’alumnat pugui disposar de 60 minuts útils per fer la prova. Els alumnes amb TDAH o dislèxia diagnosticades, a petició del director al president de la comissió, podran realitzar cadascuna de les proves amb 15 minuts addicionals. Es farà constar a l’acta d’aplicació de la prova. Correspon al president de la comissió decidir en els casos de l’alumnat que arribi amb retard o en qualsevol altra incidència.

3.3. Funcions dels aplicadors

• Llegir a l’alumnat les instruccions que figuren a la portada dels quaderns.

• Repartir les etiquetes d’identificació i comprovar que l’alumne s’identifica correctament,

enganxant els codis tant a la portada del quadern com al full de respostes. Cal avisar l’alumnat que, per garantir l’anonimat en la correcció, no pot signar ni posar el seu nom enlloc dels quaderns.

• Atendre les incidències i consultes durant l’aplicació. Per tal que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions, els aplicadors no aclariran les preguntes de l’alumnat referides als continguts o enunciats de les proves. En tot cas, se li ha de dir que torni a llegir la pregunta i si no se’n surt, se li pot llegir el text de l’activitat en veu alta, però no ajudar-lo a resoldre-la.

• Motivar a l’alumnat per tal que llegeixi bé els enunciats, pensi les respostes i s’esforci

a escriure les redaccions.

• Vetllar perquè l’alumnat faci la prova en silenci i de manera individual.

• Comprovar, abans de les proves de llengua, que funcionin correctament els

reproductors de veu que s’utilitzaran.

Recollir i comptar els quaderns i els fulls de resposta al final de cada sessió, separar

els de correcció interna, ordenar-los per codi i lliurar-los al president de la comissió.

• En aquesta edició del 2014 hi haurà dos sobres per competència, un per als quaderns

i un altre per als fulls de respostes.

En el cas d’alumnat absent, s’ha d’etiquetar el full de respostes i introduir-lo al sobre

(9)

3.4. Material de l’alumnat

• Per fer totes les proves, s’ha d’usar bolígraf (no llapis).

• En els quaderns de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà espai perquè

l’alumne que ho vulgui pugui fer un esborrany de les redaccions. En cas que no es disposi d’aquest espai es podrà demanar un full.

3.5. Lliurament dels quaderns de les proves i acta final

La direcció del centre custodiarà les proves realitzades fins a la darrera prova del segon dia.

L’aplicador comunicarà a la direcció del centre les incidències. Després de l’aplicació de cada prova, el director introduirà els codis contingents i l’alumnat que és baixa del centre a l’aplicació informàtica.

Acabades les proves i recollits els quaderns i els fulls de resposta en els sobres corresponents, l’aplicador i la direcció del centre comptaran els quaderns i fulls de resposta de cada sobre i comprovaran si estan ordenats per codi.

Els quaderns i fulls de resposta de l’alumnat que tingui correcció interna romandran en el

mateix centre. Aquests quaderns i fulls de resposta, marcats amb un asterisc (*) al costat del

codi d’identificació, no s’han d’introduir als sobres.

Un cop feta la separació i el recompte, tancaran els sobres, i a l’exterior indicaran el nombre de quaderns o fulls de resposta que contenen.

Finalitzades totes les actuacions, se signarà l’acta final d’aplicació que proporcionarà el President de la comissió, segons el model establert, on han de quedar recollides totes les incidències.

Finalment es lliuraran al President els sobres, juntament amb el llistat per codis del grup-classe i l’acta d’aplicació.

Els quaderns i CD sobrants no cal retornar-los a la seu de la comissió. Romandran al centre, que en podrà fer l’ús que cregui convenient.

4. DESPRÉS DE L’APLICACIÓ 4.1. Correcció de les proves

Durant el matí dels dies 6 i 7 de maig, el president de la comissió extraurà de l’aplicació informàtica els criteris de correcció i les proves corregides i els passarà als correctors, juntament amb les proves que haurà de corregir.

Enguany canvia el sistema de correcció de les proves. Les respostes tancades es corregiran de manera automatitzada i les respostes obertes les corregirà el professorat que designi el president de la comissió, entre els aplicadors. Les respostes tancades es respondran en un full de respostes.

(10)

Cada corrector corregirà les respostes obertes dels quaderns que se li assignin. Les proves d’anglès seran corregides per un especialista d’anglès.

Les proves de llengua francesa seran lliurades al Consell Superior d’Avaluació, que s’encarregarà de gestionar la correcció de les proves de tot Catalunya.

Hi haurà una retribució unitària per quadern corregit, que es comunicarà oportunament. La distribució de les proves entre els correctors designats es farà segons els criteris següents:

• Un corrector no pot corregir les proves d’un centre en el qual hagi actuat d'aplicador ni tampoc les del seu propi centre.

• No es pot repartir un grup d’alumnes del mateix centre entre diversos correctors.

• El president de la comissió comprovarà que el nombre de quaderns lliurats a cada

corrector i el de quaderns corregits retornats sigui el mateix.

• Per garantir l’objectivitat en la correcció de les redaccions, es donaran criteris de correcció

i exemplificacions orientatives.

4.2. Funcions del professorat corrector

• Corregir i puntuar la part oberta de les proves, seguint els criteris de correcció que proporcionarà el president de la comissió i segons estableixi el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. El president vetllarà per la correcta aplicació d’aquests criteris i perquè la correcció es faci de forma rigorosa.

• Enregistrar els resultats, mitjançant l’aplicació informàtica corresponent.

• Informar el president de la comissió de les incidències que es produeixin.

• Mantenir la màxima confidencialitat sobre el contingut i els resultats de les proves que

hagin corregit.

La correcció es farà en horari de no permanència al centre i els resultats hauran d’estar introduïts a l’aplicació informàtica corresponent abans del dia 23 de maig. La introducció de puntuacions s’iniciarà el 12 de maig.

El Consell Superior d’Avaluació podrà fer actuacions per tal de comprovar la qualitat de les correccions.

4.3. Obtenció d’informes per a les famílies i els centres

A partir del 16 de juny es podran descarregar els informes per a les famílies i els informes de centre.

(11)

4.4. Proves corregides

Una vegada finalitzada la correcció de les proves, el president de la comissió prendrà les mesures oportunes, d’acord amb els serveis territorials corresponents, perquè es puguin custodiar de manera segura a la seu de la comissió.

En el cas que els centres detectin alguna incidència en els informes, entre el 23 i el 30 de juny poden revisar, a la seu de la comissió, els quaderns de les proves corregides manualment, corresponents al seu alumnat.

Del 7 a l’11 de juliol els centres podran recollir a la seu de la comissió, les proves corregides manualment, excepte els quaderns que siguin objecte de reclamacions.

4.5. Reclamacions

Els centres poden fer reclamacions del 23 al 30 de juny, mitjançant una instància dirigida al president de la comissió, on s’especificaran els quaderns dels quals es demana revisió, justificant-ne els motius.

No s’admetran sol·licituds de revisió genèrica i indiscriminada (grups sencers, tots els del centre, tots els d’un corrector/a determinat...).

El president/a classificarà les reclamacions en tres grups:

Errors mecànics en la introducció de les puntuacions. El president/a els notificarà al

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) a través de: prova_sise.ensenyament@gencat.cat

Errors en la correcció. El president/a encarregarà al professor/a corrector que repari

les mancances i comunicarà al CSASE els canvis que se’n derivin.

Disconformitat amb les qualificacions. El president/a tramitarà al CSASE les

instàncies i els quaderns dels quals es demana revisió.

El CSASE assumirà el procés de segona correcció.

Les puntuacions de la segona correcció seran definitives i poden ser més elevades o més baixes que les de la primera correcció.

El CSASE comunicarà als centres els resultats de la segona correcció abans de l’1 d’octubre del curs següent.

5. INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES

Per a tot allò que aquesta guia no prevegi, es donaran les instruccions complementàries pertinents.

Al Portal de centres del Departament d’Ensenyament hi haurà informacions i avisos sobre les incidències i consultes més freqüents.

(12)

5.1. Retribucions

Abans de l’aplicació de les proves, amb antelació suficient, es comunicarà les instruccions de pagament en concepte de:

• dietes de desplaçament (només per a aplicadors de centres públics)

• compensació per la correcció, tasca que pot ser realitzada pel professorat de centres

públics o d’altres titularitats

L’avaluació de proves de correcció interna és responsabilitat del centre i no està retribuïda.

6. CONSULTES I INCIDÈNCIES

Totes les consultes sobre l’aplicació informàtica, llistes d’alumnat o incidències tècniques s’adreçaran al SAU (Servei d’Atenció Unificada):

sau.ensenyament@gencat.cat o bé al telèfon 902 532 100.

Les incidències sorgides durant el procés general de les proves s’adreçaran al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.ensenyament@gencat.cat

Els presidents de les comissions adreçaran les consultes sobre gestió de les comissions als inspectors referents dels territoris i, si escau, a la Subdirecció General d’Inspecció Educativa:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...