Ajuntament de l Escala Àrea d Urbanisme Serveis Tècnics Municipals

73  10  Download (0)

Full text

(1)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

polígon d’actuació urbanística PAU-1 PMU “Closa d’en Llop” L’Escala

(2)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

El present Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PAU-1 del PEMU de la Closa d’en Llop de l’Escala ha estat redactat pels serveis tècnics municipals.

(3)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

I . M E M Ò R I A . . . 7

1. Bases legals...7

2. Planejament que s’executa ...7

3. Característiques del PAU-1 ...7

4. Determinacions del PEMU que afecten a l’aprofitament ...7

5. Altres determinacions del PEMU que afecten a l’aprofitament ...8

6. Determinacions de la legislació vigent en matèria urbanística que limiten l’aprofitament urbanístic del sector. ...9

Obligacions relatives a la cessió de sòl amb aprofitament... 9

7. Identificació i superfície de la unitat reparcel·lable ...9

Àmbit i superfície ... 9

Estat actual. Reportatge fotogràfic. ... 10

8. Drets dels propietaris de les finques aportades ...11

9. Criteris de parcel·lació...12

10. Criteris d’adjudicació...12

Finques edificades... 12

Proximitat de les finques adjudicades a les finques d’origen ... 13

Indemnitzacions en metàl·lic ... 13

Indivisos... 14

11. Criteris de valoració de les finques aportades i resultants. Distribució de beneficis i càrregues...14

Criteris de valoració de les finques aportades... 14

Criteris de valoració de les finques resultants ... 17

Distribució de beneficis i càrregues... 19

12. Compte de liquidació provisional...19

Pressupost provisional de despeses d’urbanització... 19

Despeses de redacció de projectes... 20

Despeses de gestió ... 20

Indemnitzacions en metàl·lic ... 21

Compensacions... 21

Identificació de càrregues d’urbanització excloses de la reparcel·lació ... 21

13. Drets de reallotjament...21

14. Parcers i arrendatàris ...21

15. Quadre resum dels costos d’urbanització...22 I I . P E R S O N E S F Í S I Q U E S O J U R Í D I Q U E S I N T E R E S S A D E S E N L ’ E X P E D I E N T .

(4)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Finca núm. 1:...23 Finca núm. 2:...23 Finca núm. 3:...23 Finca núm. 4:...24 Finca núm. 5:...24 Finca núm. 6:...24 Finca núm. 7:...24 Finca núm. 8:...24 Finca núm. 9:...24 Finca núm. 10: ...25 Finca núm. 11: ...25 Finca núm. 12: ...25 Finca núm. 13: ...25 Finca núm. 14: ...26 Finca núm. 15: ...26 Finca núm. 16: ...26 Finca núm. 17: ...26 Finca núm. 18: ...26 Finca núm. 19: ...26 Finca núm 20:...27 Finca núm. 21: ...27 Finca núm. 22: ...27 Finca núm. 23: ...27 Finca núm. 24: ...27 I I I . C I R C U M S T À N C I E S D E L E S F I N Q U E S A P O R T A D E S . . . 2 8 16. Descripció registral i, segons la realitat física de les finques incloses parcialment o totalment a l’àmbit....28

Finca aportada núm. 1 (registral 4054)...28

Finca aportada núm. 2 (registral 4055 inclosa parcialment)...28

Finca aportada núm. 3 (registral 341N) ...29

Finca aportada núm. 4 (registral 1.625 N inclosa parcialment) ...30

Finca aportada núm. 5 (registral 722)...32

Finca aportada núm. 6 (registral 1.565)...33

Finca aportada núm. 7 (registral 679)...34

Finca aportada núm. 8 (registral 556)...34

Finca aportada núm. 9 (registral 1.155)...35

Finca aportada núm. 10 (1.028)...36

Finca aportada núm. 11 (registral 128)...37

Finca aportada núm. 12 (registral 4.159)...37

(5)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Finca aportada núm. 14 (registral 6.176)...40

Finca aportada núm. 15 (registral 5.908)...40

Finca aportada núm. 16 (registral 6.403)...41

Finca aportada núm. 17 (registral 5.611)...41

Finca aportada núm. 18 (registral 6.399)...42

Finca aportada núm. 19 (registral 6.401)...42

Finca aportada núm. 20 (registral 12.943)...43

Finca aportada núm. 21 (registral 852)...43

Finca aportada núm. 22 (registral 22787 aprofitament urbanístic) ...44

Finca aportada núm. 23 (registral 22786)...44

Finca aportada núm. 24 (sense inscipció) ...45

17. Descripció segons la realitat física de les finques aportades ...45

18. Diferències entre la realitat física i la descripció registral ...46

I V . D E F I N I C I Ó I A D J U D I C A C I Ó D E F I N Q U E S R E S U L T A N T S . . . 4 7 1. Descripció de les finques resultants...47

Finca adjudicada núm. 1 ...47 Finca adjudicada núm. 2 ...47 Finca adjudicada núm. 3 ...48 Finca adjudicada núm. 4 ...49 Finca adjudicada núm. 5 ...49 Finca adjudicada núm. 6 ...50 Finca adjudicada núm. 7 ...50 Finca adjudicada núm. 8 ...51 Finca adjudicada núm. 9 ...51 Finca adjudicada núm. 10 ...52 Finca adjudicada núm. 11 ...53

Finca adjudicada núm. Ell-1 ”espai lliure núm. 1” ...54

Finca adjudicada núm. Ell-2 ”espai lliure núm. 2” ...54

Finca adjudicada núm. Ell-3 ”espai lliure núm. 3” ...55

Finca adjudicada núm. Ell-4 ”espai lliure núm. 4” ...55

Finca adjudicada núm. Ell-5 ”espai lliure núm. 5” ...55

Finca adjudicada núm. V-1 ”vial núm. 1” ...56

Finca adjudicada núm. V-2 ”vial núm. 2” ...56

Finca adjudicada núm. V-3 ”vial núm. 3” ...56

Finca adjudicada núm. V-4 ”vial núm. 4” ...57

Finca adjudicada núm. V-5 ”vial núm. 5” ...57

V . C À R R E G U E S P R E E X I S T E N T S I D R E T S I N S C R I T S A M B P O S T E R I O R I T A T A L A N O T A M A R G I N A L . . . 5 8

(6)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

V I . C O M P T E D E L I Q U I D A C I Ó P R O V I S I O N A L . . . 6 0 V I I . A N N E X V A L O R A C I Ó D E L E S A F E C T A C I O N S . . . 6 1 V I I I . P L À N O L S . . . 7 3

(7)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

I.

MEMÒRIA 1. Bases legals.

Aquest Projecte de Reparcel·lació es redacta d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret 05/2006, de 18 de juliol. El contingut del projecte de reparcel·lació s’ajusta al que es determina a l’article 144 de l’esmentat text legal.

La valoració del sòl s’ha realitzat d’adord amb la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. En els aspectes hipotecaris, s’ha tingut present el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

2. Planejament que s’executa

El planejament que s’executa amb el present Projecte de reparcel·lació és el PEMU Closa d’en Llop, que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 26.10.2006, amb publicació de la normativa urbanística al diari oficial de la Generalitat de Catalunya núm. Núm. 4768 de 24.11.2006.

El sector va ser objecte d’una divisió en 2 polígons, que va ser aprovada definitivament per El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 26 de març de 2010, amb publicació al BOP Núm. 78 de 26 d’abril de 2010.

3. Característiques del PAU-1

Les determinacions del PMU “Closa d’en Llop” aplicades a la delimitació del polígon 1 són les del següent quadre:

POLÍGON 1 % m2

SÒL PRIVAT APORTAT 100,00% 20.411,34

SÒL INDUSTRIAL NET RESULTANT 72,94% 14.887,38

TOTAL CESSIONS 27,06% 5.523,91

4. Determinacions del PEMU que afecten a l’aprofitament

El PEMU de la Closa d’en Llop defineix l’ordenació detallada a l’interior del PAU-1, delimitant els sòls de cessió obligatòria i gratuïta destinats als sistemes de comunicacions i espais lliures i les zones edificables. Els sòls en els que es podrà realitzar l’aprofitament privat previst pel PEMU tenen la següent qualificació urbanística de zona mixta industrial, clau 6, que té el seu aprofitament limitat pels

(8)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

5. Altres determinacions del PEMU que afecten a l’aprofitament

D’acord amb l’article 8.2 del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, l’ajuntament de l’escala ha proposat la delimitació de la trama urbana consolidada.

Aquesta delimitació exclou el sector PEMU Closa d’en Llop en no tractar-se d’un sector residencial. Ara bé, els mitjans i establiments comercials es poden implantar fora de la TUC sota les condicions establertes a l’article 9 del Decret llei: entre les quals hi ha.

1) L’emplaçament ha d’estar situat en continuïtat física amb el teixit urbà residencial, que configura la TUC, sense que pugui estar separat d’aquesta per cap barrera física no permeable significativa.

2) El planejament urbanístic ha d’admetre l’ús comercial amb caràcter dominant o principal en la parcel·la on es vol implantar l’establiment comercial.

(9)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

3) L’establiment comercial s’ha de localitzar en parcel·la aïllada amb accés principal des del carrer perimetral a la TUC. Aquest carrer ha de donar continuïtat o complementar la xarxa viària principal del municipi i facilitar la connexió urbana per a vianants i bicicletes des de la zona residencial confrontant.

4) L’establiment comercial ha d’estar a una distància inferior a 200 metres, respecte de l’entrada principal, d’una parada de transport públic urbà integrat en la xarxa municipal o s’ha de preveure la instal·lació de parades, terminals o estacions per atendre els fluxos de públic previsibles.

En conseqüència, algunes de les parcel·les resultants poden ser objecte d’implantació de mitjans establiments comercials, i no podran tenir aquesta possibilitat les que únicament tinguin accés des del carrer interior.

6. Determinacions de la legislació vigent en matèria urbanística que limiten l’aprofitament urbanístic del sector.

Obligacions relatives a la cessió de sòl amb aprofitament.

L’article Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableix:

Article 46. Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament

L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s’han de cedir urbanitzats.

La disposició transitòria setena de l’esmentat Decret Llei estableix el següent: Disposicions Transitòries

Setena

Règim aplicable als instruments urbanístics en tràmit en matèria de cessió de sòl amb aprofitament

1. La cessió a l’Administració actuant del sòl amb aprofitament lliure de càrregues d’urbanització s’aplica als instruments de gestió aprovats inicialment amb posterioritat a l’1 de juliol de 2007.

[...]

En conseqüència, les càrregues d’urbanització del PAU-1 seran assumides íntegrament pels propietaris.

7. Identificació i superfície de la unitat reparcel·lable Àmbit i superfície

El polígon 1 incorpora les finques directament relacionades amb els vials d’urbanització més necessària.

(10)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Àrea nord: Termeneja al nord amb el carrer Francesc Macià, a l’est amb el carrer Closa d’en Llop, al sud amb la resta de la finca exclosa (propietat de Rosa Ma Callol) i a l’oest amb el sector Horta Vella. La seva superfície és de 4.251,47 m2.

Àrea central: Termeneja al nord amb finques del polígon 2 i del sector horta vella, a l’est amb el carrer Closa d’en Llop, al sud amb finques del polígon 2 i a l’oest amb el traçat actual del carrer Camí Ramader Sud i amb el sector Horta Vella. La seva superfície és de 10.517,32 m2.

Àrea sud: Termeneja al nord amb finques del polígon 2, a l’est amb el carrer Closa d’en Llop, al sud amb finques del polígon 2 i a l’oest amb el carrer Camí Ramader Sud. La seva superfície és de 7.927,66 m2.

Resum de superfícies LOCALITZACIÓ Superfície m2 ÀREA NORD 4.251,47 ÀREA CENTRAL 10.517,32 ÀREA SUD 7.927,66 Total àmbit 22.696,45

Comptabilitzant les tres parts de l’àmbit discontinu, la superfície total del sector, de 22.696,45 m2.

Les diferències de superfície en relació amb les de la delimitació poligonal es justifiquen per la major precisió de límits en la reparcel·ació.

Estat actual. Reportatge fotogràfic.

A l’àrea discontínua situada més al nord hi ha implantada una benzinera i la resta de terrenys lliures d’edificació són espais d’aparcament i maniobra relacionats amb la nau exclosa de l’àmbit situada més al sud.

A l’àrea central solament hi ha edificacions a la finca aportada núm. 7, corresponent a una barraca agrícola i les instal·lacions que s’observen són les de serveis públics de telecomunicacions i subministrament d’aigua

(11)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

L’area sud conté les següents edificacions, totes elles compatibles amb el planejament que s’executa:

Un habitatge unifamiliar Un taller

Un edifici comercial

8. Drets dels propietaris de les finques aportades

No es donen circumstàncies objectives per a considerar que aquest àmbit de reparcel·lació discontinu hagi de tenir valoracions diferenciades de drets aportats. En conseqüència, els drets dels propietaris es consideren proporcionals a la superfície de les finques aportades segons resulta de la realitat física contrastada per l’aixecament topogràfic.

Els sòls de domini públic corresponents a vialitat i camins no donen dret a aprofitament a favor de l’ajuntament. Per tant, els drets de l’ajuntament es limiten al 10% de cessió de l’aprofitament urbanístic del PAU-1.

En base als criteris anteriors, els drets considerats en la reparcel·lació són els del quadre següent:

(12)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Núm. de finca Referència Cadastral. finca registral PROPIETARI m² aportació segons plànols % superfície % drets aportats 1 0336804 4054 PETRONOR ESTACIONES DE SERVICIO, SA 2.014,41 9,869% 8,882% 2 0336805 4055 ROSA MARIA CALLOL PASCUAL 2.159,25 10,579% 9,521% 3 0336810 341 ROSA SABADI HEREU 12,72 0,062% 0,056% 4 0336811 1625 ANXOVES EL XILLU SL 61,67 0,302% 0,272% 5 0336812 722 JUAN SUREDA BARRATINA 85,66 0,420% 0,378%

6 0336813 1565 OLOTRES, SL 46,86 0,230% 0,207%

7 0336842 679 MARTÍ GRANOLLERS SUREDA 108,11 0,530% 0,477% 8 0336815 556 PEDRO VENTURA BOSCH 54,13 0,265% 0,239% 9 0336816 1155 MARIA DOLORES TEIXIDOR 87,50 0,429% 0,386% 10 0336817 1028 ALBERTO PARÉS HEREU 1.649,00 8,079% 7,271% 11 0336818 128 JOSÉ CASAS TARRES 1.094,00 5,360% 4,824% 12 0336819 4159 LUÍS I JAVIER FIGUERAS BAIX 2.020,33 9,898% 8,908%

13 0336841 1371 OLOTRES, SL 1.915,53 9,385% 8,446%

14 0336835 6176 ESTEBAN RIBAS TORRENT I CONCEPCIÓN CLOTAS PONSÍ 553,93 2,714% 2,442% 15 0336836 5908 ESTEVE RIBAS CLOTAS 511,58 2,506% 2,256% 16 531304 6403 JUAN LAGARES ZAMORA I ANA LOZANO STELLA 498,85 2,444% 2,200% 17 531305 5611 JUAN LAGARES ZAMORA I ANA LOZANO STELLA 436,36 2,138% 1,924% 18 0531302 6399 JUAN, DANIEL I ELOY LAGARES LOZANO 214,67 1,052% 0,947% 19 0531303 6401 JUAN, DANIEL I ELOY LAGARES LOZANO 214,28 1,050% 0,945% 20 0531301 12943 RAMÓN COMAS CELIS 273,47 1,340% 1,206% 21 0531306 852 GESDIP, SAU 4.445,41 21,779% 19,599% 22 aprofitament O.D. 22787 GESDIP, SAU 1.953,62 9,571% 8,614% TOTAL SÒL PRIVAT 20.411,34 100,000% 90,000% 23 ocupació directa AJUNTAMENT DE L'ESCALA 1.953,62 0,000% 24 SOLS DE DOMINI PÚBLIC PREEXISTENTS 2.285,11 0,000%

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 0,00 10,000%

TOTALS. 22.696,45 100,000% 100,000%

FINQUES APORTADES

-9. Criteris de parcel·lació

La parcel·lació dels sòls d’aprofitament privat s’ha realitzat d’acord amb els següents criteris:.

La normativa urbanística del PEMU de la Closa d’en Llop estableix les següents condicions de parcel·lació:

Façana mínima de parcel·la 15 m. Fons mínim de parcel·la 30 m.

Superfície mínima de parcel·la 600 m2.

Totes les parcel·les resultants de nova creació compleixen les condicions de parcel·lació de la normativa urbanística.

Un altre criteri de parcel·lació ha estat el d’adjudicar una parcel·la independent quan la participació en indivís dels propietaris ha permès complir les condicions de façana, fons i superfície mínimes.

10. Criteris d’adjudicació Finques edificades

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme estableix el següent:

(13)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

138.2 Sens perjudici del què estableix l’article 134 d’aquest Reglament, el projecte de reparcel·lació ha de confirmar a favor de les persones propietàries la titularitat dominical de les seves pròpies finques d’origen en els casos següents:

a) Finques edificades de conformitat amb el planejament que s’executa, a les quals se’ls aplica l’article 133.2.b) d’aquest Reglament.

Aquest és el cas de la finca propietat de la finca propietat de GESDIP, SAU, de Ramon Comas, de Juan Lagares i Ana Lozano i de PETRONOR ESTACIONES DE SERVICIO, SA. En conseqüència, l’adjudicació de finques confirmarà la seva titularitat actual.

Proximitat de les finques adjudicades a les finques d’origen

Per la configuració de l’ordenació del PEMU de la Closa d’en Llop, les finques adjudicades podran situar-se coincidint sensiblement amb la posició de les finques aportades.

Indemnitzacions en metàl·lic

L’article 139.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme estableix:

139.5 Quan, d’acord amb l’article 120.1.d) de la Llei d’urbanisme, la quantia dels drets de les persones propietàries no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, l’adjudicació s’ha de substituir necessàriament per una indemnització en metàl·lic, excepte en els casos d’acord unànime de la comunitat de reparcel·lació.

La parcel·la mínima és de 600 m2 essent el 15% d’aquesta superfície 90 m2. Per poder assolir una adjudicació de 90 m2 de sòl cal una aportació en brut de 90 / 0,71 = 126,76 m2.

Les persones propietàries que no assoleixen aquesta participació són les següents: Núm. de

finca Referència Cadastral. finca registral PROPIETARI Superfície1

3 0336810 341 ROSA SABADI HEREU 12,72

4 0336811 1625 ANXOVES EL XILLU SL 61,67

5 0336812 722 JUAN SUREDA BARRATINA. 85,66

7 0336815 556 PEDRO VENTURA BOSCH 54,13

8 0336816 1155 MARIA DOLORES TEIXIDOR. 87,50

20 0336842 679 MARTÍ GRANOLLERS SUREDA 108,11

En conseqüència, a manca d’adjudicació de finca, rebran una indemnització econòmica substitutòria.

(14)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals Indivisos

L’article 139.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme estableix:

139.4 Sempre que ho permetin les determinacions del planejament urbanístic, l’adjudicació de finques independents al major nombre possible de persones propietàries és preferent a l’adjudicació de finques en indivís, i aquesta darrera a la indemnització en metàl·lic, sens perjudici del què estableix l’apartat següent. En l’adjudicació en indivís s’ha de procurar la creació de comunitats amb el menor nombre possible de persones copropietàries.

Com s’ha comentat, en aplicació dels criteris anteriors, hi ha diversos propietaris que, tot i que en les finques d’orígen tinguin una participació en indivís, rebran finques independents ajustades a la seva participació. La resta de propietaris que per la seva participació no puguin obtenir una finca independent que compeixi parcel·la mínima, rebran finques en indivís.

11. Criteris de valoració de les finques aportades i resultants. Distribució de beneficis i càrregues

Criteris de valoració de les finques aportades

La valoració de les finques aportades al procés reparcel·latori correspon al seu valor urbanístic i aquest es determinarà, d’acord amb el previst a l’article 26 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, aplicant el seu valor de repercussió.

Artículo 26. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.

[...]

2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas resultantes de una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo.

L’obtenció del valor del sòl en el supòsit d’actuació acabada es realitza pel mètode de comparació d’acord amb les següents mostres obtingudes de transmissó real de finques de característiques similars:

Finca Any m2 Preu € €/m2

1 Parcel·la 11 SUPII Els recs 2005 733,52 169.034,30 230,44 2 Closa d’en Llop 80 2006 3.287,00 811.366,34 246,84 3 Parcel·la 26 SUPII 2006 733,52 116.240,55 158,47 4 Parcel·la 24 SUPII Els Recs 2006 1.501,00 358.535,50 238,86 5 Parcel·la 13 SUPII Els Recs 2007 957,72 172.000,00 179,59 6 Puig d’en Llop 3 i 5 2009 422,00 100.000,00 236,97

Promig 210,84

Els valors consultats corresponen a transmissions efectuades en un moment d’estabilitat en l’increment de preus del mercat immobiliari. L’any 2011 té un

(15)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

comportament volàtil del mercat. En conseqüència s’escau l’aplicació dels criteris previstos a l’article 23 de la ORDEN ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

Artículo 23. Ajuste del valor por comparación.

1. El valor por comparación obtenido de acuerdo con el artículo anterior será ajustado por la entidad tasadora para obtener un valor por comparación ajustado cuando concurran los requisitos para incluir la advertencia específica que se menciona en el apartado 3 del artículo 12.

2. Para corregir los efectos de la probabilidad a que se refiere dicho artículo 12.3, la entidad tasadora, en base a su capacidad técnica, aplicará al valor por comparación la reducción que considere necesaria.

Cuando los datos disponibles sobre el comportamiento del mercado no permitan, en opinión de la entidad tasadora, estimar la reducción indicada en el párrafo anterior, se aplicará un porcentaje de reducción del 10 por 100 en todo caso, y del 15 por 100 si aprecia una gran volatilidad en los precios considerados para determinar el valor por comparación.

3. Sin perjuicio de la información exigible en el cálculo del valor de tasación, la mención al ajuste realizado y su justificación se incluirán en la advertencia específica a que se refiere el artículo 12.3.

En conseqüència, el valor unitari real de sòl net urbanitzat s’estima en 210,84 x (1-0,15) = 179,21 €/m2

El projecte de reparcel·lació incorpora la despesa d’urbanització que resulta del projecte d’urbanització que es tramita simultàniament.

L’increment a aplicar a les despeses d’urbanització té dos components, un independent del sector immobiliari i definit pel mercat del diner (taxa lliure de risc) i, un altre, propi del sector i que defineix el diferencial positiu necessari per a que els promotors assumeixin els riscos derivats de la promoció immobiliària (prima de risc). La taxa lliure de risc adoptada és la prevista a l’article 32 de la la Orden ECO/805/2003. En aquest article, amb independència d’altres consideracions, s’estableix també el seu valor mínim que “no podrá ser inferior a la rentabilidad media anual del tipo medio de la Deuda del Estado con vencimiento superior a dos años”. En el cas d’Espanya, l’última referència vàlida ve donada pel resultat de l’última subhasta de Bonos de l’Estat a tres anys, celebrada l’agost de 2011, amb un tipus d’interès mig de 4,90%. Donat el comportament del mercat financer i les perspectives d’evolució dels tipus, i considerant que la finalització del procés d’urbanització i l’obtenció del rendiment esperat no finalitzarà fins dos anys després, es considera justificat un increment de la taxa lliure de risc del 10% fixant-la en el 5,39%

(16)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

La prima de risc base es considera del 14%, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE de 9 d’abril). No obstant, en coherència amb el valor adoptat de taxa lliure de risc s’aplica s’incrementa en un 10% i es considera del 15,40%:

Disposición adicional sexta

Primas de riesgo y márgenes de beneficio. [34]

Las primas de riesgo a que se refiere el artículo 38.3 y los márgenes de beneficio del promotor indicados en el artículo 41 no podrán ser inferiores a los que se establecen en las tablas que, para cada uno de ellos, se indican a continuación, o a los que resulten de su revisión conforme a lo previsto en el último párrafo de esta disposición:

(17)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

El valor residual total del sector tenint en compte les despeses d’urbanització previstes, serveix per a determinar el valor actual del sòl privat brut. El valor unitari del sòl en el seu estat actual o brut és el que s’aplica per establir tant les indemnitzacions substitutòries com les diferències d’adjudicació que es produeixen. Factors que intervenen en la determinació del valor del sòl aportat:

 El valor total del sòl urbanitzat és de 14.887,38 m2 x 179,21 €/m2 = 2.668.026,92 €.

 L’aprofitament corresponent als propietaris és del 90% del total

 Les despeses d’urbanització2 s’estimen en 980.020,67 €

 La taxa lliure de risc s’estableix en el 5,39% i la prima de risc en el 15,4%.

 La superfície total de sòl privat aportat és de 20.411,34 m2.

 Vbrut = (2.668.026,92 € x 0,90) – (980.020,67 x 1,2079)

 Vbrut =1.335.883,96 €

 Vbrut unitari = 1.335.883,96 € / 20.411,34 = 65,45 €/m2 sòl privat aportat. Criteris de valoració de les finques resultants

L’article 140 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme estableix el criteri de valoració de les finques resultants de la següent manera:

Article 140 Valoració de les finques resultants

140.1 La valoració de les finques resultants s’ha d’efectuar en unitats de valor, resultants de l’aplicació de les regles de ponderació que estableix l’article 37 de la Llei d’urbanisme.

140.2 La ponderació de valor de les finques resultants en funció de llur localització únicament procedeix quan la indicada localització difereix

(18)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

substancialment de la de les finques aportades i la ubicació de les finques resultants produeix una diferència relativa de valor.

La valoració de les finques resultants serà proporcional a l’aprofitament urbanístic atorgat d’acord amb el PEMU de la Closa d’en Llop de L’Escala, segons la definició de l’article 37 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i l’article 36 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Les diferències d’aprofitament en funció de les qualificacions es comptabilitzaran sobre rasant, desestimant l’aprofitament sota rasant.

Malgrat tenir assignat els mateixos coeficients d’edificabilitat i percentatge d’ocupació, les finques resultants tenen un aprofitament final diferent producte dels paràmetres normatius que fixen les separacions a partions i per la forma de la parcel·la resultant

D’altra banda, les condicions exigides a l’article 9 Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials són més favorables per a les parcel·les amb façana al carrer Closa d’En Llop. En conseqüència el projecte de reparcel·lació estableix un coeficient corrector del valor de les finques resultants que tingui en compte aquesta circumstància.

El valor de les parcel·les resultants també es corregeix en funció de si tenen una o més façanes i si disposen d’una forma regular o irregular. Els criteris adoptats són els de les Normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana:

Norma 10. Coeficientes correctores del valor del suelo.

1. Suelo valorado por repercusión. Dado que el valor de repercusión lleva incluidos la mayoría de los condicionantes, tanto intrínseco como extrínsecos, del valor del producto inmobiliario, únicamente se podrán aplicar los coeficientes A y B de los definidos en el apartado siguiente.

2. Suelo valorado por unitario. Como consecuencia de las particularidades del mercado del suelo, que lo hacen específico dentro del conjunto del mercado inmobiliario, se aplicarán, cuando proceda, los siguientes correctores:

Coeficiente A). Parcelas con varias fachadas a vía pública.

Para la valoración de parcelas con más de una fachada y formando una o más esquinas se tendrán en cuenta los siguientes coeficientes:

A-1: dos fachadas, 1,10.

A-2: tres o más fachadas: 1,15. [...[

Coeficiente C). Forma irregular.

Cuando las características geométricas de una parcela impidan o dificulten la obtención del rendimiento previsto en el planeamiento, se aplicará un coeficiente corrector de 0,85.

El quadre següent detalla l’aplicació dels coeficients en funció de les característiques de les parcel·les adjudicades i les unitats de valor que resulten:

(19)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

PROPIETARI m² ocupació PB 0,70 ocupació PB separacions edificabilitat m2st 0,75 m2st altell obligat coef façana coef situació coef altell forma irregular coef total U.V adjudicades U.V adjudicades

PETRONOR ESTACIONES DE SERVICIO, SA 1.411,29 987,90 833,64 1.058,47 224,83 1,10 1,060 0,915 0,85 0,907 1.279,89 1.279,889

ROSA MARIA CALLOL PASCUAL 1.222,213

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 658,115

ALBERTO PARÉS HEREU 1.028,952

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 181,580

JOSÉ CASAS TARRES 815,20 570,64 427,38 611,40 184,02 1,10 0,870 0,880 1,00 0,842 686,22 686,223 JAVIER FIGUERAS BAIX 675,55 472,89 354,42 506,66 152,24 1,00 1,060 0,880 1,00 0,933 630,02 630,015 LUÍS FIGUERAS BAIX 810,75 567,53 445,55 608,06 162,51 1,00 0,870 0,893 1,00 0,777 629,95 629,947 OLOTRES, SL 1.654,30 1.158,01 775,59 1.240,73 465,14 1,10 0,870 0,850 1,00 0,813 1.345,76 1.345,760

ESTEBAN RIBAS TORRENT 182,66

CONCEPCIÓN CLOTAS PONSÍ 182,66

ESTEVE RIBAS CLOTAS 337,22

JUAN LAGARES ZAMORA 288,084

ANA LOZANO STELLA 288,084

JUAN LAGARES LOZANO 88,092

DANIEL LAGARES LOZANO 88,092

ELOY LAGARES LOZANO 88,092

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 349,986

RAMÓN COMAS CELIS 273,47 191,43 64,58 205,10 140,52 1,10 0,870 0,726 0,85 0,591 161,49 161,490 GESDIP, SAU 3.887,80 2.721,46 2.980,62 2.915,85 194,39 1,10 0,965 0,973 1,00 1,033 4.016,85 4.016,849 ROSA SABADI HEREU

ANXOVES EL XILLU SL JUAN SUREDA BARRATINA MARTÍ GRANOLLERS SUREDA PEDRO VENTURA BOSCH MARIA DOLORES TEIXIDOR

TOTAL SÒL ADJUDICAT 14.887,38 SOLS DE DOMINI PÚBLIC 7.809,07

TOTALS. 22.696,45 10.421,17 13.734,01 13.734,01 900,08 212,26 1,10 1,013 1,009 0,76 1,15 0,986 1,00 0,85 1,00 0,906 0,885 1.190,43 1.210,53 1.207,36 845,15 645,81 905,52 259,71 1,10 1,013 1.415,37 1.282,58 1.516,46 2.021,95 1.200,10 840,07 687,82 233,88 1,10 1,060 0,938 0,85 0,930 1.880,33 702,55 929,61 650,73 350,66 697,21 346,55 0,965 0,80

Distribució de beneficis i càrregues

La distribució de beneficis i càrregues del projecte de reparcel·lació s’estableix amb les següents criteris:

 Es confirmen a favor del seu propietari les parts de finca que contenen edificacions i instal·lacions que no estiguin afectades per sistemes i siguin conformes al planejament.

 S’adjudiquen les finques resultants als propietaris ajustant la seva participació als drets de cada un d’ells.

 Es comptabilitzen les indemnitzacions en metàl·lic corresponents a les diferències d’adjudicació i per construccions i instal·lacions incompatibles afectades.

 Es distribueixen totes les càrregues entre els propietaris proporcionalment al valor de les finques adjudicades, excepte l’ajuntament, que rep la finca lliure de càrregues d’urbanització.

12. Compte de liquidació provisional

Pressupost provisional de despeses d’urbanització

A manca d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, essencialment d’obres complementàries, es realitza la següent estimació de costos d’urbanització:

(20)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Els costos d’urbanització definitius es justificaran amb la liquidació de les obres. Despeses de redacció de projectes

Els projectes i assistència tècnica necessaris per portar a terme la gestió urbanística completa. S’estima un cost total de 53.200 € (IVA exclòs).

Despeses de gestió

Les despeses de gestió considerades són les d’inscripció del projecte de reparcel·lació al registre de la propietat, amb un import estimat de 6.200 € (IVA exclòs).

(21)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals Indemnitzacions en metàl·lic

S’apliquen indemnitzacions en metal·lic a aquells propietaris que no se’ls adjudiquen parcel·les resultants (article 26 de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl) i pel defecte d’adjudicació corresponents a l’ajuntament (valor de parcel·la net). Veure quadre de liquidació provisonal.

Per valorar les instal·lacions i construccions se segueixen els criteris de la Norma 13. “Coeficientes correctores del valor de las construcciones”, del “Real decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas tecnicas de valoracion y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana”. S’adjunta un annex justificatiu de les valoracions.

Compensacions

També s’escau l’aplicació de compensacions econòmiques en funció de les diferències d’adjudicació. Si aquestes són superiors a les quotes resultants per les despeses d’urbanització es realitzarà el pagament de la diferència, en cas contrari es comptabilitzaran al compte de liquidació reduint la quota. Veure quadre de liquidació provisonal.

Identificació de càrregues d’urbanització excloses de la reparcel·lació

No existeixen càrregues d’urbanització que siguin imputables als propietaris de forma individualitzada i que quedin excloses de la reparcel·lació.

13. Drets de reallotjament

No essent necessari l’enderrocament de cap edificació destinada a habitatge, no pertoca l’aplicació de mesures que garanteixin el dret de reallotjament dels seus residents.

14. Parcers i arrendatàris

Les finques afectades per la reparcel·lació estan lliures de parcers i arrendataris. La única activitat existent és l’escola Vedruna, que és compatible amb el planejament i es podrà mantenir sobre la parcel·la resultant.

Arrendatari: Finca aportada núm. 1 (registral 4054)Al registre de la propietat figura com a arrendatari de la benzinera la comercial Estaciones de Servicio Sánchez Muñoz, SA., amb CIF A-17119058, representada pel Sr. Joan Lluís Sánchez Muñoz, amb adreça al Polígon Industrial Els Recs, Rda. dels Oficis, 4. 17130-L’Escala

(22)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

15. Quadre resum dels costos d’urbanització

Obres 911.505,67 control qualitat 9.115,00 Projectes Reparcel·lació 8.200,00 Urbanització 45.000,00 Gestió Inscripcions i certificats 6.200,00 TOTAL DESPESES 980.020,67 DESPESES D'URBANITZACIÓ

(23)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

II.

PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES INTERESSADES EN L’EXPEDIENT. TITULARITAT DE LES FINQUES

D’acord amb l’article 145 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme el projecte de reparcel·lació conté l’enumeració de les persones afectades per la reparcel·lació, bé pel seu caràcter de persones propietàries de les finques aportades, bé en concepte de titulars d’altres drets, i s’especifiquen llurs circumstàncies personals, conforme al que estableix la legislació hipotecària:

Persones físiques o jurídiques propietàries de les finques o de drets sobre aquestes són:

Segons certificacions emeses pel Registrador de la Propietat, de dates 3 d’octubre de 2007, les persones físiques o jurídiques propietàries de les finques o de drets sobre aquestes són les que es detallen a continuació:

Finca núm. 1:

Finca registral 4054. Propietari: Al registre de la propietat hi figura PETRONOR ESTACIONES DE SERVICIO S.A. Segons al·legacions presentades durant la tramitació del PEMU Closa d’en Llop, responen com a propietaris la comercial REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A. CIF: A80/298839, representada per la Sra. Virginia Rovirosa Zapico DNI 11803190.

Adreça: Paseo de la Castellana núm. 278 - 28046-Madrid Aporta el 100% de la finca núm. 1

Altres persones físiques o jurídiques titulars de drets sobre aquesta finca:

Arrendatari: Al registre de la propietat figura com a arrendatari de la benzinera la comercial Estaciones de Servicio Sánchez Muñoz, SA., amb CIF A-17119058, representada pel Sr. Joan Lluís Sánchez Muñoz, amb adreça al Polígon Industrial Els Recs, Rda. dels Oficis, 4. 17130-L’Escala

Finca núm. 2:

Finca registral 4055. Propietària: Rosa Maria Callol Pascual NIF: 40255078-H Adreça: Av. Ave Maria 36, 17130-L’Escala. Alt Empordà

Aporta el 100% de la finca núm. 2 que és part de la registral 4.055. Altres persones físiques o jurídiques titulars de drets sobre aquesta finca: Caixa d’Estalvis del Penedès. Rambla de Nostra Sra. 2- Vilafranca del Penedès. CIF: 08169807: Drets Hipotecaris sobre la finca aportada núm. 2.

Finca núm. 3:

Finca Regsitral 341. Propietària: Rosa Sabadí Hereu. NIF: 77.891.983E

Adreça: Carrer Closa d’en Llop 16 (Hostal la Reina), 17130-L’Escala. Alt Empordà Aporta la propietat del 100% de la finca núm. 3 que és part de la registral 341.

(24)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals Finca núm. 4:

Registral 1.625. Propietari: ANXOVES EL XILLU SL. CIF. B-17098252 Adreça: Carrer Closa d’en Llop 18, 17130-L’Escala. Alt Empordà Representada pel Sr. Francisco Moner Esponellà, DNI 40.287.651T Aporta el 100 % de la finca núm. 4 que és part de la registral 1.625. Altres persones físiques o jurídiques titulars de drets sobre aquesta finca: Caixa d’Estalvis de Catalunya-Plaça Antoni Maura 26-08193- Barcelona CIF: G08169816: Drets Hipotecaris sobre la finca aportada núm. 4. Finca núm. 5:

Finca registral 722. Propietari: Juan Sureda Barratina. NIF: 40190496C Adreça: Carrer Closa d’en Llop 20, 17130-L’Escala. Alt Empordà

Aporta la propietat del 100% de la finca núm. 5 que és part de la registral 722. Altres persones físiques o jurídiques titulars de drets sobre aquesta finca:

Nua propietat dels germans Srs. Carlos, Mª. Del CArmen i Mª. Dolors de Aguilera i de Fontcuberta, usdefruit a nom de la Sra. Carmen Pascual Pons, amb adreça per notificacions al Mas Pascual-Les corts- 17130-L’Escala: dret de Cens sobre la finca aportada núm. 5.

Finca núm. 6:

Finca Regisral 1.565. Propietari: OLOTRES, SL CIF. B-17802539 Adreça: Passeig d’en Blai, 31 b, 17800- Olot. La Garrotxa

Representada pels Srs. Pedro Canal Nogué, NIF 77.900.765-H i Manuel Ferrés Bartolí, NIF 77.885.752-R

Aporta el 100 % de la finca núm. 6 que és part de la regisral 1.565 Finca núm. 7:

Finca registral 679. Propietari: Hereus de Martín Granollers Sureda Adreça: C. Closa d’en Llop 24.- 17130-L’Escala

Aporta el 100 % de la finca núm. 7 que és part de la registral 7. Finca núm. 8:

Finca Registral 556. Propietari: Pedro Ventura Bosch. NIF: 40268387X Adreça: Carrer Major, 3 -17162-Bescanó

Aporta la propietat del 100% la finca núm. 8 que es part de la registral 556. Finca núm. 9:

Finca Registral 1.155. Propietària: Maria Dolores Teixidor Ferrer. NIF: 38.158.993 Adreça: Av. Girona, 13.-17130-L’Escala

(25)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Aporta la propietat del 100% la finca núm. 9 que és part de la registral 1.155. Altres persones físiques o jurídiques titulars de drets sobre aquesta finca:

Nua propietat dels germans Srs. Carlos, Mª. Del CArmen i Mª. Dolors de Aguilera i de Fontcuberta, usdefruit a nom de la Sra. Carmen Pascual Pons amb adreça per notificacions al Mas Pascual-Les corts- 17130-L’Escala: dret de Cens sobre la finca aportada núm. 9.

Finca núm. 10:

Finca registral 1.028. Propietario: Alberto Parés Hereu: NIF 7791203-Z Adreça: Carrer Sta. Màxima 37.-17130-L’Escala

Aporta la propietat del 100% la finca núm. 10.

Altres persones físiques o jurídiques titulars de drets sobre aquesta finca:

Nua propietat dels germans Srs. Carlos, Mª. Del CArmen i Mª. Dolors de Aguilera i de Fontcuberta, usdefruit a nom de la Sra. Carmen Pascual Pons amb adreça per notificacions al Mas Pascual-Les corts- 17130-L’Escala: dret de Cens sobre la finca aportada núm. 10.

Finca núm. 11:

Finca Registral 128. Propietari: Josep Casas Tarres. NIF: 40.261.385T Adreça: Carrer Poca Farina 42.-17130-L’Escala

Aporta la propietat del 100% la finca núm. 11.

Altres persones físiques o jurídiques titulars de drets sobre aquesta finca:

Sr. Carlos de Foncuberta i de Perramon: dret de Cens sobre la finca aportada núm. 11, no se’n ha acreditat la vigència.

Finca núm. 12: Finca Registral 4.159

Propietari: Luís Figueras Baix NIF: 40.235.224

Adreça: Carrer Pintor Rafael, 8.-17130-L’Escala. Alt Empordà Aporta el 50% indivís de la finca núm. 12

Propietari: Javier Figueras Baix NIF: 77.892.025

Adreça: Carrer Pintor Rafael, 8.-17130-L’Escala. Alt Empordà Aporta el 50% indivís de la finca núm. 12

Finca núm. 13:

Finca registral 1371. Propietari: OLOTRES, SL CIF. B-17802539 Adreça: Passeig d’en Blai, 31 b, 17800- Olot. La Garrotxa

Representada pels Srs. Pedro Canal Nogué, NIF 77.900.765-H i Manuel Ferrés Bartolí, NIF 77.885.752-R

(26)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals Finca núm. 14:

Finca registral 6.176. Propietaris: Esteban Ribas Torrent. DNI 40.244.648. i Concepción Clotas Ponsi DNI 77.891.977

Adreça: C. Riera 50.-17130-L’Escala

Cadascun d’ells aporta la propietat del 50% la finca núm. 14. Finca núm. 15:

Finca Registral 5.908. Propietari: Esteve Ribas Clotas. NIF. 77.911.184-H Adreça: C. Riera 50.-17130-L’Escala

Aporta la propietat del 100% la finca núm. 15. Finca núm. 16:

Finca registral 5.611. Propìetari: Juan Lagares Zamora NIF:40.305.490.Z i Anna Lozano Stella NIF: 40.308.983-B

Adreça: C. Closa d’en Llop 78.- 17130-L’Escala Cadascun d’ells aporta el 50 % de la finca núm. 16 Finca núm. 17:

Finca registral 6.403. Propìetari: Juan Lagares Zamora NIF:40.305.490.Z i Anna Lozano Stella NIF: 40.308.983-B

Propietaris: Juan Lagares Zamora NIF:40.305.490.Z i Anna Lozano Stella NIF: 40.308.983-B

Adreça: C. Closa d’en Llop 78.- 17130-L’Escala Cadascun d’ells aporta el 50 % de la finca núm. 17 Finca núm. 18:

Finca registral 6.401.

Propietari: Juan Lagares Lozano. NIF 40316398-C. Adreça: Puig d’en Llop 53. 17130-L’Escala.

Propietari: Daniel Lagares Lozano. NIF 40.339.749-A. Adreça: Puig d’en Llop 78. 17130-L’Escala.

Propietari: Eloy Lagares Lozano.NIF 40.451.528-W. Adreça: closa d’en Llop 58. 17130-L’Escala

Aporten una tercera part indivisa cadescun d’ells de finca núm. 18. Finca núm. 19:

Finca registral 6.399. Propietari: Juan Lagares Lozano. NIF 40316398-C. Adreça: Puig d’en Llop 53. 17130-L’Escala.

Propietari: Daniel Lagares Lozano. NIF 40.339.749-A. Adreça: Puig d’en Llop 78. 17130-L’Escala.

(27)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Propietari: Eloy Lagares Lozano.NIF 40.451.528-W. Adreça: closa d’en Llop 58. 17130-L’Escala

Aporten una tercera part indivisa cadescun d’ells de finca núm. 19. Finca núm 20:

Finca registral 12.943. Propietari: Ramon Comas Celis. NIF. 40.268.925-I Adreça: C. Ramader Sud 8.-17130-L’Escala

Aporta la propietat del 100% la finca núm. 20. Finca núm. 21:

Finca registral 852. Propietari : GESDIP, SAU CIF. A-08785826 Adreça: C. Hipólito Lázaro, 19.- 08-Barcelona

Representada per la comercial BON PREU HOLDING SL CIF B 61353074. 08508-Les Masies de Voltregà, carretera c-17 Km 73.

Representada pel Sr. Josep Font Fabregó, NIF 36.502.077-I. Mateixa adreça que la representada.

Aporta el 100 % de la finca núm. 21 Finca núm. 22:

Finca registral 22787. Propietari : GESDIP, SAU CIF. A-08785826 Adreça: C. Hipólito Lázaro, 19.- 08-Barcelona

Representada per la comercial BON PREU HOLDING SL CIF B 61353074. 08508-Les Masies de Voltregà, carretera c-17 Km 73.

Representada pel Sr. Josep Font Fabregó, NIF 36.502.077-I. Mateixa adreça que la representada.

Aporta el 100 % de la finca núm. 22 Finca núm. 23:

Finca registral 22786. Propietari : AJUNTAMENT DE L’ESCALA CIF. P-1706800-H Adreça: Pintor Massanet núm. 34 17130 l’Escala.

Aporta el 100 % de la finca núm. 23 Finca núm. 24:

Finca registral (no consta al registre). Propietari : AJUNTAMENT DE L’ESCALA CIF. P-1706800-H

Adreça: Pintor Massanet núm. 34 17130 l’Escala. Aporta el 100 % de la finca núm. 24

(28)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

III.

CIRCUMSTÀNCIES DE LES FINQUES APORTADES

16. Descripció registral i, segons la realitat física de les finques incloses parcialment o totalment a l’àmbit.

Finca aportada núm. 1 (registral 4054) Superfície registral: 2.125 m2

Superfície aportada: 2.014,41 m2

Propietari: PETRONOR ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. Referència cadastral: 0336804EG1603N0001LX

Inscripció registral: Registre de la Propietat de L’Escala, volum 2.519, llibre 260 de l’Escala, foli 91

Descripció registral:

Urbana. Peça de terra al terme de l’Escala, indret Camp dels Pilans o Closa del Llop, quilòmetre 4 de la carretera de Vilademat a Pals, de superfície dos mil cent vint-i-cinc metres quadrats. Termeneja: Nord, amb la carretera de Vilademat, en línia de 64,5 metres; a l’Est, amb la carretera de Vilademat a Palafrugell, en línia de 65,5 metres; i la resta de partió, per tenir forma sensiblement triangular, amb la resta de la finca matriu. Sobre ella hi ha edificada una Estació de Servei, número 33.231, destinada al subministrament de combustibles i carburants líquids, composada d’edifici-estació reglamentari, magatzem de lubricants, marquesina, dipòsits, vorades i illetes deseparació pròpies d’una estació de servei.

Càrregues anotacions i afeccions:

a) Està arrendada a favor de Estaciones de Servicio Sánchez Muñoz, S.A. en virtut de contracte d’Arrendament d’Indústria, de data 29 d’octubre de 1.986 amb una duració de 25 anys.

Finca aportada núm. 2 (registral 4055 inclosa parcialment) Superfície registral: 4.441,00 m2

Superfície aportada: 2.159,25 m2

Propietaria: ROSA MARIA CALLOL PASCUAL Referència cadastral: 0336805EG1603N0001

Inscripció registral: Registre de la Propietat de L’Escala, volum 2.514, llibre 257 de l’escala, foli 195.

Descripció registral:

URBANA: Peça de terra, situada a l’Escala, denominada Camp del Pilans, i també Closa del Llop, número 4, de superfície quaranta-quatre àrees, quaranta-una centiàrees, sobre la que hi ha contruit un edifici de planta baixa, format per una nau de superfície total de mil noranta-dos metres quadrats, dividida en dues dependències una destinada a magatzem i serveis i l’altra a botiga de venda de vins. Termeneja: tot junt al Nord, part amb la carretera de Vilademat, i part amb Juan

(29)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Manuel Sánchez Ortin; al Sud, amb Pere Ramon; a l’Oest amb Salvio Pont, mitjançant rec d’escorro; i a l’Est part amb la carretera de Vilademat, i part amb el mateix Juan Manuel Sánchez Ortin.

Càrregues anotacions i afeccions:

a).- Hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis del Penedès segons inscripció 8a Observacions:

La finca està inclosa parcialment a l’àmbit subjecte a reparcel·lació, essent la descripció de la part aportada i de la resta exclosa les següents:

Descripció de la part aportada:

URBANA. Porció de terreny, de forma irregular, de 2.159,25 m2 de superfície amb façana a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 17. Termeneja: al nord amb l’avinguda de Francesc Macià; a l’Est amb Petronor Estaciones de Servicio, S.A; al sud amb resta de finca matriu; i a l’Oest amb el sector “Horta Vella”, mitjançant rec d’escorro. Càrregues anotacions i afeccions sobre la part aportada:

Hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis del Penedès segons inscripció 8a de la finca de procedència

Descripció de la resta de finca exclosa de l’àmbit:

URBANA: Nau industrial, situada a l’Escala, amb façana al carrer Closa d’en Llop número 4, de planta baixa, té una superfície total de mil noranta-dos metres quadrats, dividida en dues dependències una destinada a magatzem i serveis i l’altra a botiga de venda de vins. Està situada sobre una parcel·la de superfície 2.281,75 m2,. Termeneja: al Nord, part amb porció segregada, i part amb amb Petronor Estaciones de Servicio, S.A; a l’Est amb carrer Closa d’en Llop; al sud amb .

Càrregues anotacions i afeccions sobre la resta de finca exclosa de l’àmbit: Hipoteca a favor de Caixa d’Estalvis del Penedès segons inscripció 8a. Finca aportada núm. 3 (registral 341N)

Superficie registral: 1.467 m2

Superfície aportada: 12,72 m2

Propietària: ROSA SABADÍ HEREU Referència cadastral: 0336810EG1603N0001MX

Inscripció registral: Registre de la Propietat de L’Escala, volum 2.548, llibre 280 de l’Escala, foli 58

Descripció registral:

URBANA: PEÇA DE TERRA situada en el terme municipal de l’Escala, territori “Closa del Llop”, de superfície mil quatre-cents seixanta-set metres quadrats. Termeneja: a l’Est amb la carretera de Vilademat a Torroella de Montgrí; a l’Oest, amb Jeroni Guanter; al Nord amb Vicenç Folgado; i al Sud amb Francesc Moner. Sobre la finca hi ha construit un edifici destinat part a un habitatge unifamiliar i part a hostal conegut per Residència Reina. La planta baixa té una total superfície construida de dos-cents cinquanta-set metres, vuitanta decímetres quadrats i un porxo de dotze metres ,

(30)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

l’habitatge, distribuit en menjador-estar, cuina, tres habitacions i cambra de bany, i la resta a hostal que compren el vestíbul d’entrada, passadís, recepció, cafeteria, serveis i magatzem. I la planta alta, destinada en la seva totalitat a hostal, té una superfície construida de dos-cents seixanta-cinc metres, cinquanta-cinc decímetres quadrats i set metres, quaranta decímetres quadrats de terrasses i compren onze habitacions, sis dobles amb bany complet, tres dobles amb dutxa i dues senzilles amb lavabo-dutxa, i una habitació destinada a magatzem de roba i utils de neteja. Càrregues anotacions i afeccions:

Lliure de càrregues Observacions:

La finca està inclosa parcialment a l’àmbit subjecte a reparcel·lació, essent la descripció de la part aportada i de la resta exclosa les següents:

Descripció de la part aportada:

URBANA. Porció de terreny, de forma triangular, de 12,72 m2 de superfície. Termeneja: al nord i a l’Oest amb sector “Horta Vella”, mitjançant rec d’escorro; a l’Est amb resta de finca exclosa de l’àmbit; i al sud amb finca aportada núm 4 propietst de la societat “Anxoves el Xillu, SL”.

Càrregues anotacions i afeccions sobre la part aportada: Lliure de càrregues

Descripció de la resta de finca exclosa de l’àmbit:

URBANA: EDIFICI situat al el terme municipal de l’Escala, carrer Closa d’en Llop núm. 16. Està destinat en part a un habitatge unifamiliar i en part a hostal conegut per Residència Reina. La planta baixa té una total superfície construïda de dos-cents cinquanta-set metres, vuitanta decímetres quadrats i un porxo de dotze metres , setanta decímetres quadrats, dels quals noranta metres quadrats corresponen a l’habitatge, distribuït en menjador-estar, cuina, tres habitacions i cambra de bany, i la resta a hostal que compren el vestíbul d’entrada, passadís, recepció, cafeteria, serveis i magatzem. I la planta alta, destinada en la seva totalitat a hostal, té una superfície construïda de dos-cents seixanta-cinc metres, cinquanta-cinc decímetres quadrats i set metres, quaranta decímetres quadrats de terrasses i compren onze habitacions, sis dobles amb bany complet, tres dobles amb dutxa i dues senzilles amb lavabo-dutxa, i una habitació destinada a magatzem de roba i útils de neteja. L’edifici esta sitaut sobre una parcel·la, de superfície mil quatre-cents seixanta-set metres quadrats. Termeneja: a l’Est amb la carretera de Vilademat a Torroella de Montgrí; a l’Oest, amb vial; al Nord amb Vicenç Folgado; i al Sud amb Anxoves el Xillu.

Càrregues anotacions i afeccions sobre la resta de finca exclosa de l’àmbit: Lliure de càrregues

Finca aportada núm. 4 (registral 1.625 N inclosa parcialment) Superfície registral: 1.176 m2

Superfície aportada: 61,67 m2

(31)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Referència cadastral: 0336811EG1603N0001OX

Inscripció registral: Registre de la Propietat de L’Escala, volum 2.543, llibre 276 de l’Escala, foli 108

Descripció registral:

URBANA: Hort situat al terme municipal de l’Escala, territori Closa del Llop, de cabuda mil cent setanta-sis metres quadrats, dels quals dos-cents seixanta-tres metres, cinquanta decímetres quadrats estan afectats a una cessió per a vials. Sobre ell hi ha construïda una nau industrial destinada a indústria de salaó, que consta de planta baixa i altell. La planta baixa té una superfície construïda de sis-cents vuitanta-cinc metres, seixanta-dos decímetres quadrats, i consta de botiga-exposició, oficines, dos magatzems, taller de treball i dependències complementàries; i l’altell té una superfície de setanta metres, seixanta-tres decímetres quadrats, i compren els serveis, dutxes, vestidors i una sala d’ús polivalent. Conjuntament Termeneja: a l’Est amb Carretera; al Sud, amb Juan Sureda; a l’Oest, amb vídua Guanter; i al Nord, amb Nieves Sabadí.

Càrregues anotacions i afeccions:

a).-Hipoteca a favor de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, motiu de la inscripció 22a, i afectada a l’autoliquidació de l’impost.

Observacions:

Per la petita superfície afectada a la reparcel·lació, la part aportada no generarà adjudicació de finca sinó indemnització econòmica substitutòria. En conseqüència, les càrregues de la finca matriu solament es mantindran a la resta exclosa de la reparcel·lció i la part segregada s’aportarà lliure de càrregues.

La finca està inclosa parcialment a l’àmbit subjecte a reparcel·lació, essent la descripció de la part aportada i de la resta exclosa les següents:

Descripció de la part aportada:

Urbana. Porció de terreny, de forma trapezoidal, de 61,67 metres quadrats de superfície. Termeneja: al Nord amb finca aportada núm. 3, propietet de Rosa Sabadí; a l’Est amb resta de finca exclosa de la reparcel·lació, al Sud, amb finca aportada núm. 5, propietat de Juan Sureda; i a l’Oest, amb el sector “Horta Vella” mitjançant rec d’escorro.

Càrregues anotacions i afeccions sobre la part aportada: a).- Lliure de càrregues.

Descripció de la resta de finca exclosa de l’àmbit:

URBANA: Hort situat al terme municipal de l’Escala, territori Closa del Llop, de cabuda 1.114,33 metres quadrats, dels quals dos-cents seixanta-tres metres, cinquanta decímetres quadrats estan afectats a una cessió per a vials. Sobre ell hi ha construïda una nau industrial destinada a indústria de salaó, que consta de planta baixa i altell. La planta baixa té una superfície construïda de sis-cents vuitanta-cinc metres, seixanta-dos decímetres quadrats, i consta de botiga-exposició, oficines, dos magatzems, taller de treball i dependències complementàries; i l’altell té una superfície de setanta metres, seixanta-tres decímetres quadrats, i compren els serveis, dutxes, vestidors i una sala d’ús polivalent. Conjuntament Termeneja: a l’Est

(32)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

amb Carrer Closa d’en Llop; al Sud, amb Juan Sureda; a l’Oest, amb vial; i al Nord, amb Rosa Sabadí.

Càrregues anotacions i afeccions sobre la resta de finca exclosa de l’àmbit:

a).-Hipoteca a favor de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, motiu de la inscripció 22a, i afectada a l’autoliquidació de l’impost.

Finca aportada núm. 5 (registral 722) Superfície registral: 1.914 m2

Superfície aportada: 85,66 m2

Propietàri: JUAN SUREDA BARRATINA. Referència cadastral: 0336812EG1603N0001KX

Inscripció registral: Registre de la Propietat de L’Escala, volum 2.612, llibre 327 de l’Escala, foli 41

Descripció registral:

RÚSTICA: Peça de terra horta situada a l’Escala i territori anomenat Closa del Llop, de superfície tres quarts i un vuitè de vessana, iguals a 19a 14ca. Termeneja: a l’Est, amb carretera; al Sud, amb terreny de Juan Ximinis; a l’Oest, amb una sèquia; i al Nord, amb terreny de Francisco Ramis.

Càrregues anotacions i afeccions:

a).- Gravada amb Cens a favor de Carmen Pascual Pons en quant a l’usdefruït en virtut d’herència segons la inscripció 10a i en quant a la nua propietat a favor de Carlos, Maria del Carmen i Maria Dolores de Aguilera de Fontcoberta per terceres parts indivises en virtut d’herències segons inscripcions 13a i 14a.

Observacions:

Per la petita superfície afectada a la reparcel·lació, la part aportada no generarà adjudicació de finca sinó indemnització econòmica substitutòria. En conseqüència, les càrregues de la finca matriu solament es mantindran a la resta exclosa de la repparcel·lció i la part segregada s’aportarà lliure de càrregues.

La finca està inclosa parcialment a l’àmbit subjecte a reparcel·lació, essent la descripció de la part aportada i de la resta exclosa les següents:

Descripció de la part aportada:

URBANA: Porció de terreny de forma quadrada, de 85,66, de superfície 1.828,34 metres quadrats. Termeneja: a l’Est, amb resta de finca exclosa de la reparcel·lació; al Sud, finca aportada núm 6, propietat de Olotres, S.L.; a l’Oest, amb sector “Horta Vella” mitjançant rec d’escorro; i al Nord, amb finca aportada núm 4, propietat de Anxoves el Xillu, S.L.

Càrregues anotacions i afeccions sobre la part aportada: a).- Lliure de càrregues.

Descripció de la resta de finca exclosa de l’àmbit:

URBANA: Parcel·la situada a l’Escala i territori anomenat Closa del Llop, de superfície 1.828,34 metres quadrats. Termeneja: a l’Est, amb carrer Closa d’en Llop; al Sud, amb Olotres, S.L.; a l’Oest, amb vial; i al Nord, amb Anxoves el Xillu, S.L.

(33)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Càrregues anotacions i afeccions sobre la resta de finca exclosa de l’àmbit:

a).- Gravada amb Cens a favor de Carmen Pascual Pons en quant a l’usdefruït en virtut d’herència segons la inscripció 10a i en quant a la nua propietat a favor de Carlos, Maria del Carmen i Maria Dolores de Aguilera de Fontcoberta per terceres parts indivises en virtut d’herències segons inscripcions 13a i 14a.

Finca aportada núm. 6 (registral 1.565) Superfície registral: 820,00 m2

Superfície aportada: 46,86 m2

Propietari: OLOTRES, S.L.

Referència cadastral: 03368413EG1603N0001RX

Inscripció registral: Registre de la propietat de l’Escala al volum 2.723, llibre 412 de l’Escala, foli 221.

Descripció registral:

URBANA: Peça de terra cultivada, situada en el terme municipal de l’Escala, paratge de la Closa del Llop, Calle Closa d’en llop, número 22, de cabuda un quart i mig de vesana, equivalent a vuit àrees, vint centiàrees. Limita: a l’Est, amb camí públic; al Sur, amb Juan Granollers; a l’Oest amb un rec d’escorro; i al Nord, amb Pedro Romaguera.

Títol:

Per compra segons inscripció 7ª. Càrregues anotacions i afeccions: Lliure de càrregues

Observacions:

Per la petita superfície afectada a la reparcel·lació, la part aportada no generarà adjudicació de finca sinó indemnització econòmica substitutòria. En conseqüència, La finca està inclosa parcialment a l’àmbit subjecte a reparcel·lació, essent la descripció de la part aportada i de la resta exclosa les següents:

Descripció de la part aportada:

URBANA: Porció de terreny de forma quadrada, de 46,86 m², de superfície. Limita: a l’Est, amb resta de finca exclosa de la reparcel·lació; al Sud, finca aportada núm 7, propietat succesors de Martí Granollers Sureda; a l’Oest, amb sector “Horta Vella” mitjançant rec d’escorro; i al Nord, amb finca aportada núm 5, propietat de Juan Sureda Barratina.

Càrregues anotacions i afeccions sobre la part aportada: a).- Lliure de càrregues.

Descripció de la resta de finca exclosa de l’àmbit:

URBANA: Parcel·la situada a l’Escala i territori anomenat Closa del Llop, de superfície 773,14 metres quadrats. Limita: a l’Est, amb carrer Closa d’en Llop; al Sud, finca aportada núm 7, propietat succesors de Martí Granollers Sureda; a l’Oest, amb vial amb projecte; i al Nord, amb finca aportada núm 5, propietat de Juan Sureda

(34)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals

Càrregues anotacions i afeccions sobre la resta de finca exclosa de l’àmbit: Lliure de càrregues.

Finca aportada núm. 7 (registral 679)

Superfície registral: 821,00 m2 després de la segregació de 810 m²,a favor de Mª. Angela Granollers Biló, feta el 13.10.1979 i inscrita al volum 2.066, llibre 138, foli 114, número de finca 8622.

Superfície aportada: 108.11 m2

Propietari: Hereus de Martí Granollers Sureda Referència cadastral: 0336842

Inscripció registral: Registre de la propietat de l’Escala al volum 366, llibre 13 de l’Escala, foli 5.

Descripció registral:

1ª inscripció abans de la segregació “Pieza de tierra de cabida dos tercios de vesana mas un octavo, equivalente a diez i siete areas treinta y una centiareas, radicada en el termino de la villa de La Escala y territorio nombrado Costas del Llop; que linda por oriente con camino publico; por mediodia con Narciso Torrent de esta villa;por poniente con terreno de Don Joaquin de Pastors; y por cierzo con restante tercera parte que actualmente posee Rita Curós.”

Títol:

Inscripció 8ª: Donació del Sr. Andrés Granollers Prats al seu fill Martín Granollers Sureda.

Càrregues anotacions i afeccions: Lliure de càrregues

La finca està inclosa parcialment a l’àmbit subjecte a reparcel·lació, essent la descripció de la part aportada i de la resta exclosa les següents:

Descripció de la part aportada:

URBANA: Porció de terreny de forma quadrada, de 108,10 m² de superfície. Limita: a l’Est, amb resta de finca exclosa de la reparcel·lació; al Sud, finca aportada núm 8, propietat dePedro Ventura Bosach; a l’Oest, amb sector “Horta Vella” mitjançant rec d’escorro; i al Nord, amb finca aportada núm 6, propietat d’OLOTRES S.L.

Càrregues anotacions i afeccions sobre la part aportada: a).- Lliure de càrregues.

Descripció de la resta de finca exclosa de l’àmbit:

URBANA: Parcel·la situada a l’Escala i territori anomenat Closa del Llop, de superfície 701,90 m². Limita: a l’Est, amb el carrer de la Closa d’en Llop; al Sud, finca aportada núm 8, propietat de Pedro Ventura Bosach; a l’Oest, amb vial; i al Nord, amb finca aportada núm 6, propietat d’OLOTRES S.L.

Finca aportada núm. 8 (registral 556) Superfície registral: 547 m2

(35)

Ajuntament de l’Escala Àrea d’Urbanisme

Serveis Tècnics Municipals Superfície aportada: 54.13 m2

Propietari: Pedro Ventura Bosch Referència cadastral: 0336815EG1603N0001XX

Inscripció registral: Registre de la Propietat de L’Escala, volum 2.587, llibre 412 de L’Escala, foli 221

Descripció registral:

URBANA: Hort a l’Escala, paratge de la Closa del Llop, de cabuda cinc-cents quaranta-set metres quadrats, Limta a l’Est amb camí rural; al Sur amb terres de Pedro Teixidor; a l’Oest, amb altres de Joaquim de Pastors, i al nord amb les de Rafel Curós.

Títol:

Adjudicació judicial. Càrregues.

Lliure de càrregues.

La finca està inclosa parcialment a l’àmbit subjecte a reparcel·lació, essent la descripció de la part aportada i de la resta exclosa les següents:

Descripció de la part aportada:

URBANA: Porció de terreny de forma trapezoidal, de 54.13 m2de superfície. Limita: a

l’Est, amb resta de finca exclosa de la reparcel·lació; al Sud, finca aportada núm 9, propietat de Maria Dolores Teixidor; a l’Oest, amb sector “Horta Vella” mitjançant rec d’escorro; i al Nord, amb finca aportada núm 7, propietat dels Hereus de Martí Granollers Sureda.

Càrregues anotacions i afeccions sobre la part aportada: a).- Lliure de càrregues.

Descripció de la resta de finca exclosa de l’àmbit:

URBANA: Parcel·la situada a l’Escala i territori anomenat Closa d’en Llop, de superfície 492,87 m². Limita: a l’Est, amb carrer de la Closa d’en Llop; al Sud, finca aportada núm 9, propietat de Maria Dolores Teixidor; a l’Oest, amc carrer en projecte; i al Nord, amb finca aportada núm 7, propietat dels Hereus de Martí Granollers Sureda

Finca aportada núm. 9 (registral 1.155) Superfície registral: 546.00 m2

Superfície aportada: 87,50 m2

Propietària: Maria Dolors Teixidor Ferrer Referència cadastral: 0336816EG1603N0001IX

Inscripció registral: Registre de la Propietat de L’Escala, 2.502, llibre 249, foli 148 Descripció registral:

Figure

Updating...

References

Related subjects :