Texto completo

(1)

AGOST

1

d'agost

ConvenidelCol·legiambRosa Sensat. Ladegana delCol·legi de Periodistes, Neus Bonet, i la presi¬ denta de RosaSensat, IreneBalaguer, han signatun convenientreles dues entitats.Segons l'acord, l'As¬ sociació i elCol·legiposenles respectivesdependèn¬ cies i instal·lacions al servei delsprojectes,propostes oactivitats que,ambacord previ,desenvolupinen comúoseparadament.Tambées comprometena difondreentreels associats elscursosde formació continuadaqueofereixen,quegaudiran de des¬

comptesespecials,ielsdonaran accésalesrespectives

bibliotequespertalquepuguin desenvolupar les

sevesinvestigacions.

Fotoperiodistes GironaalFestival OffdePer¬ pinyà.L'apartat dedicat al turisme de la II Mostra de

Fotoperiodistes Girona2012espotveureal Festival

Off dePerpinyà,queés complementari del prestigi¬ ós Visa pourl'Image. Lamostraestà organitzadaper laDiputació de Girona, el col·lectiu defotoperiodis¬

tesila Demarcació de Girona delCol·legi.Es troba alrestaurantLeVauban dePerpinyà. La11Mostra de

Fotoperiodistes està integradapercinquanta-quatre imatges, atèsquecadaautorvaaportar-hi dues fotos:

unade temàticalliure,peròvinculadaala feinade

fotoperiodistaiunaaltra sobre el turisme. Aquesta

segona partés laque esportaara aPerpinyà.

2

d'agost

Israelintimida periodistes espanyols aGaza.

Laseccióespanyola de ReporterssenseFronteres (rsf) condemna les acusacionsquelaportaveude

l'ambaixada d'IsraelaEspanya, HamutaRogel,hafet contralacorresponsal de Televisió Espanyola (tve)a Jerusalem i enviada especialaGaza,Yolanda Alvarez,

aquiacusad'"activista"i diuquelessevescròniques "estan al servei de Hamas".

3

d'agost

ConvocatelPicad'Estats. LaDiputació de Llei¬ da, mitjançant el Patronat de Turisme,convoca una

nova edició del Premi Turístic Internacional Pica

d'Estats de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet. El

guardó arriba,enguany, a la 26a edició amb l'ob-jectiu de continuar contribuinta la difusió delsre¬

cursos turístics del Pirineu i de lesTerresde Lleida.

4

d'agost

Visitesguiades aterritorisdel'Ebre. Andreu Caralt,periodista del Diari de Tarragonaales Terres

del'Ebre, iautordeldigital temàticDiaride Guerra (11mnv.diarideguerra.com) inicia amb l'antropòloga,

educadora i expertaendrets humans,Maite Her¬ nández,unaempresade guiatges pels escenaris de la

batalla de l'Ebreila Guerra Civil.L'empresa s'ano¬ menaTerraEnllàidisposa mensualment d'unnou

calendari d'activitatsprogramades.Lesrutesguiades

aportenunamirada diferentiunenfocamenttrans¬ versal alpaisatge de la batalla de l'Ebre.

Unade lesvisitesdirigidesperAndreu Caralt.

9

d'agost

Yolanda Alvareztorna aIsrael. Lacorresponsal

detve alafranja de Gaza,Yolanda Alvarez,tornaa exerciraJerusalem després de les acusacions de

l'am-baixada israelianaaMadridon sela titllava deprò¬ ximaaHamas.Elretornésgràcies alsuport per part de la direcció delsinformatius,deReporterssense

Fronteres i de l'Associació de la Premsa de Madrid.

10

d'agost

Josep CapellapremiCronistaParlamentaride

l'Any. Elperiodista detv3JosepCapellarepel

premi Cronista Parlamentari de l'Any,que atorga l'Associació de Periodistes Parlamentaris(app).Na¬ tural de Cambrils(Tarragona), Capella és delegat de

TV3 aMadrid.

Capella amb AnabelDíez,presidenta de PAPP.

14

d'agost

Gironaacullles imatges del premiCarles

Ra-hola.Laseude la demarcació de Girona del

Col-legi de Periodistes acull l'exposició "Quinze mirades

adotzemesos-",queaplegaunaselecció de les 147

imatgesque es vanpresentarala cinquena edició del premiCarles Rahola de Comunicació Local.

Unmomentde lapresentacióde l'exposició.

18

d'agost

Lacadena13TV fitxaUrdaci. Alfredo Urdaci

(Pamplona,1959) ésnomenatdirector d'Informa¬ tiusde13tv,cadena de la ConferènciaEpiscopal Espanyola. Entre2000i2004,Urdaciva serdirector

dels Serveis informatius de TelevisióEspanyola (tve) durant lapresidència de José Maria Aznar.

21

d'agost

Els jihadistes decapitenJames Foley. Un vídeo divulgat pels jihadistes de l'Estat Islàmicmostrala

mortperdecapitaciódel periodista James Foleyque,

des de2012,treballavaaSíriacomafreelance de

l'agència France Press i de Global Post.Estrobava al

nord de Síriaquanelseuautomòbilva serdetingut

perquatremilitars. Des d'aleshores, ni la família ni

elsmitjans n'havien tingut notícies. Barack Obama diuque"el mónsencerestàaterrat per aquestbrutal

assassinat".

22

d'agost

26ediciódeVisapourl'Image.Lamostrafoto¬

gràficaquecada estiu té llocaPerpinyàexposa en aquestaedició imatges inèdites captadespersoldats

nord-vietnamites que, senseser-ho,vanfer de fotò¬ grafsala Guerra delVietnam. D'altra banda, elVisa pourl'Image,quepresentaunaselecció del millor

fotoperiodismeactual, recorda lafotoperiodista

alemanya Anja Niedringhaus,mortaaquaranta-vuit

(2)

DIA

A

DIA

SETEMBRE

1 desetembre

Trobadesperiodístiquesambeurodiputats.El

Col·legi de Periodistes de Catalunya col·laboraamb l'Oficina del ParlamentEuropeuaBarcelonaenla roda d'esmorzars de treballquinzenals ambeurodi¬ putats peraperiodistes,aquests tenenllocal'Aula Europa. La primera de les trobades és el5desetem¬

bre ambl'eurodiputat d'icvErnest Urtasun.

L'ob-jectiu és donaraconèixer elprogramade treballdels representantsal Parlament Europeu i lasevatascaen

comissionsparlamentàries.

Unadona, presidentade laBBC.Rona Fairhead éselegidaper apresidir el consell de labbc, no¬

menamentquela converteixenla primera dona al

capdavant de la cadena pública britànica. Fairhead,

decinquanta-tresanys,és exconselleradelegadadel

FinancialTimes.Anteriorment, havia treballat

pera

hsbciPepsico. Substituirà Christopher Patten, de

setantaanys.

«

RosaFairheadrellevaChristopherPatten.

Norantaanys deRàdioBarcelona.L'equipde

Ràdio Barcelona(Cadena ser)presentalaprogra¬

mació de lanovatemporada2014-2015.Enaquesta etapa,tindràunahora més d'emissióencatalàen elsespais informatius,enquè comptaràambnoves

incorporacionstantalagraellacom enl'equip.A

més,d'aquí almesde desembre,secelebraran diver¬ sos actescommemoratiusdelsnorantaanysque es

compleixen el14denovembre. Ràdio Barcelonava serlaprimera emissora de ràdiod'Espanya.Esfaran

programesespecials,concertsiunaexposició de

fotografies.

FotoperiodismeaficionataVisapourl'Image. El festivalVisa pourl'Imagede fotoperiodismeaporta, enl'ediciód'enguany,una mostraqueaplegaimat¬

gescaptadesperfotoperiodistesnoprofessionalsque

començaamb lainstantània de l'assassinat deJohn Fitzgerald Kennedyobtingudad'un vídeo filmatper unassistentala desfilada delpresident.

2 de setembre

L'Estat Islàmicdecapita un altre periodista.Els

jihadistes de l'Estat Islàmichandecapitat el peri¬

odista nord-americàStephen Sodoíf,aqui tenien segrestatdes de l'agost de2013.Sotloíf havia viatjata

lazona com acorresponsal freelanceperals mitjans

Time, WorldAffairs,i Christian ScienceMonitor. Havia cobert conflictesaLíbia, elIemeni, darrerament,a

Síria.

5 de setembre

ElCACadjudica 22llicènciesderàdio. El Con¬ sell de 1'Audiovisual deCatalunya (CAC) adjudica 22llicències de ràdio defreqüènciamoduladaentre les224sol·licituds rebudes.Lesnovesllicències s'han

adjudicatperunsistema deconcurspúblicper un

termini de15anys.Estractade llicènciesque va

deixar lliures ladesapareguda coMRàdio. L'empresa Radiocatxxi(societatquegestionaraciirac105)

n'aconsegueix9,la societatSistemaCatalà deRadi¬ odifusió(gestionada pel Grup Flaix)6,mentreque Ràdio TeleTaxi n'obté2.

6desetembre

ExposiciódeJoana Biarnès,pionera del foto¬ periodisme.Laprimera dona delfotoperiodisme

aEspanya, laterrassencaJoana Biarnès, de79anys, inaugura la primera exposició individualquerecull

el treball realitzatentreelsanysi960i1980.L'expo¬ sicióreuneixmés de70fotografiesenblanc inegre

relatives alsprimersanys comafotògrafa depremsa. Durantlainauguració, Biarnès ha anunciat la dona¬ ció de lesfotografies delseupare,fotògraf esportiu,a l'Ajuntament de Terrassa.

Biarnèsdurantunavisitaguiadaalamostra.

Hisendareclama80milionsATV3. LaCorporació Catalana deMitjans Audiovisuals (ccma) anuncia

quel'Agència Tributària H ha obertunaactad'ins¬ peccióenla qual reclama 80,5 milions d'eurosper

unapresumpta"mala gestió" de les deduccions de

I'iva els anys 2012,2013i2014relativesales subven¬ cionsquerepde la Generalitat. Laccmacomunica queiniciarà els "procediments legals" necessarisper defensar elsseusinteressos,que es veuenafectatsper

"uncanvi de criteri de l'Administració".

7 de setembre

PremideDrets HumansperaHenrique Cymer-man.Elperiodista Henrique Cymermancorres¬

ponsal de La VanguardiaaIsrael, és guardonat amb

elpremi Drets Humans de l'Advocacia2014, que atorgael Consell General de l'Advocacia Espanyola

através de la fundació Advocacia.ACymermanseli

ha reconegutla mediacióentreel president israelià,

ShimonPeres, i elpalestí, Mahmud Abbas, amb el

papaFrancisco, reunió celebrada al Vaticà i qualifica¬

daperalguns mitjans internacionals de "gest històric

per ala pau".També hanestatguardonats els missio¬

nersJuan José Aguirre, Aurelio Gazzera i la Ciudad Escuela de los Muchachos.

10 de setembre

L'SPCcriticala coberturadetv3per ladlada. El Sindicat de Periodistes deCatalunya critica laco¬

bertura delsmitjans públics catalans durantaquesta setmanaprevisala Diada de l'Onze de setembre. Pel quefaatv3,1'spc consideraquela cadena fatemps ha"traspassat la línia vermellaqueconté el llibre

d'estil,enquèesdesautoritzen les informacionsque

espoden entendrecom unacridaala mobilització".

11 de setembre

Periodistesde tot elmóna laDiada. Més de dos-centsperiodistes de diaris detotel mónco¬

breixenla DiadaaBarcelona.Entreels diarisquees fan ressò de la multitudinària manifestació hi haLe

Monde, The NewYork Times,usaToday, Financial Times

oTheGuardian,entrealtres.

12 de setembre

BiennaldeFotografia XavierMiserachs. Arrenca

aPalafrugell la Biennal de Fotografia Xavier Mise¬

rachs ambimatges inèdites de diferent procedència, comlespresesperFrancesc Català-RocaaMúrcia

(3)

durant elsanysseixantaofotografiesdel malaurat

PacoElviraen unaXinaques'estava obrint almón. LaBiennal dedicaespaisafotògrafsestrangerscom

MiquelDewever-PlanaoHanna Harzabek.En

l'àmbit de larecuperació d'arxius fotogràfics de la

comarca,hifigurenles imatges de Joan Regi (1933-2019),dedicadesalavidaquotidiana dePalafrugell.

15 de setembre

VisitadelCol·legial'Exposició Xammar. El

Col-legi de Periodistes organitzaunavisitaal'exposició

"Eugeni Xammar, el periodistaque ensvaexplicar

elmón", al Palau Robert de Barcelona.L'AnyXam¬

mar,celebratentre 2013i2014ambmotiudel125

aniversaridel naixement delperiodista, culmina amb la presentexposició promogudaperl'Ajuntament de

l'Ametlla delVallès i amb el suportde la Generalitat

deCatalunya i la Diputació de Barcelona. Lamostra

està centradaentreels anys 1914i1945iproposaun

recorregutbiogràfici periodísticperdeu fets de la

història universaleuropeai catalana.

CarmendelRiego,premiLluísCarandell. La

periodista Carmen del Riego, presidenta de l'Asso¬

ciació de la Premsa de Madrid(apm),repel Premi Lluís Carandell de Periodisme Parlamentari demans de la reina Letíziaen unactecelebratala Cambra Alta.Laguardonada reivindica la "responsabilitat dels periodistes amb la societatque ensporta aentendre

aquestaprofessiócom unserveipúblic." Leticia,que

vaexercirelperiodisme fins fa deuanys,elogia "els periodistes valentsquediuen 'no', elsquemantenen laindependènciai el rigor".

LareinaLetízia dóna el premiaDel Riego.

16 de setembre

Supressióde llocs de treball en diariseuropeus.

S'anuncienreestructuracionslaboralsaLibération,

quenecessita suprimir93llocs de treball d'una plan¬

tilla de250persones,la majoria periodistes,perestal¬

viar vuit milions d'euros. D'altrabanda,aAlemanya,

elFrankfurterAllgemeinetambé vol retallar finsa200 llocs de treball. El grupeditor d'aquest mitjà téen

nòmina900 persones.Uns400són periodistes.

17 de setembre

TV3iCatalunya Ràdiounifiquen

corresponsa-lies.LaCorporació Catalana de Mitjans Audiovisu¬

al unifica lescorresponsalies internacionals seguint el model iniciatacomençamentd'anyaParíson es vadesignarJoan Periscom acorresponsal deTV3i

CatalunyaRàdio.També s'unificaran lescorrespon¬

salies de Londres(a càrrec de Carles Costa), Berlín

(Oriol Serra), Roma (Eduard Rubió) Jerusalem (Al¬

bertElfa), Buenos Aires (Joan Biosca), Pequín(Sergi

Vicente).A la vegada, laccmaamplia la presència in¬

ternacional ambuna novacorresponsaliaaMoscou.

A Brussel·les iaWashingtonesmantél'actualnom¬ bre decorresponsals Jaume Masdéu i Francesc Serra,

alacapital de laue,iRaquel Sans i XavierVila, als

EstatsUnits.El comitèprofessionaldetvcmanifesta en unanotaque"el model repercutirà negativament enlaqualitat de la informació i minvarà el treball de campi dereportatgesde proximitat".

18 de setembre

Manresaexposal'abat EscarréaLe Monde. La

demarcació de laCatalunyaCentral del Col·legi de Periodistes aculll'exposiciósobre els50 anysde la declaració de l'abat deMontserratAureli Escarréa

LeMondecrítiques amb el règimfranquistaque es va

publicar al diari francès el14denovembre de 1963. "Elrègimespanyolesdiu cristià, perònoobeeix el

principis bàsics del cristianisme", deiaEscarré.L'ex¬ posició, itinerant, haestatimpulsadaperl'Associació

de PeriodistesEuropeu amb elsuportdel Col·legi de Periodistes. AssisteixenalainauguracióaManre¬

sa,PiusTragant,monjo de Montserrat,acompanyat

delsperiodistes Teresa Carreras i AntonioFranco.

PiusTragant,segonperl'esquerra,alamostra.

Periodistesguardonats perl'advocaciacata¬ lana.EslliurenaLaPedrera elsprimers premis de l'Advocacia Catalanaapersonesquehan destacat

perla defensa dels drets humans.Elsperiodistes d'El

Periódico deCatalunya Antonio Baquero, Michele Catanzaroi

Àngela

Biesot reben el premi Valorper

lainvestigació recollidaenelsreportatgesreferents al casd'OscarSánchez,un rentacotxesdeMontgatque

vaestarempresonataNàpolsal haver-sesuplantatla

sevaidentitat amb la d'un narcotraficant. Els repor¬ tatges vanculminar amb l'alliberament delfalsament acusat.

19 de setembre

ElSindicatdePeriodistesreclama un espai radi-oelèctric. El Sindicat de Periodistes deCatalunya lamenta queeltercer sectorde lacomunicació, i

privat,hagiquedat marginatenel repartiment de les 23freqüències de ràdio, jaque22d'aquestesvan ser atorgades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya

a unspocs grupscomercials. L'spc recordaquela Llei de Comunicació Audiovisual deCatalunya dicta¬ minaenelcapítolvi que"la prestació de serveisper

aentitatssenseànim de lucreesbeneficia d'unespai públic de comunicacióper afinalitatsd'interèsge¬

neral".El Sindicatnoqüestionala legalitat de l'acord

prespelcac,però reclamaque,si hi ha "novescon¬

vocatòries per ocuparl'espairadioelèctric,estingui

presentl'accés d'entitatssenseànim de lucreenel

repartiment defreqüències".

20 desetembre

Periodismeamb sentitCrític.Aquestasetmanaveu

la llum eldigital Crític, especialitzatenperiodisme

d'investigaciói editatperunacooperativa fundada

ambsubscripciópopularqueha aplegatfinsara qua¬ si50.000euros.Elsimpulsors hanestatdos jovespe¬ riodistes ambexperiènciesaEl Punt-AvuiiEnderrock

comsónSergiPicazo i Roger Palà,juntament amb elprofessor JoanVila. Durantquatre anys,Picazo i Palà han coordinat l'anuari Media.cat. Elscontinguts de Crític tindrantrespilars:la investigació de silencis

mediàtics,elperiodisme incòmode peròreposaten profunditat il'opinió. Elnoumitjà tambétindràuna

versióenpaper enforma de revistamonogràfica.La

primeraespublicarà l'octubre amb el títol El procés.

21de setembre

Delclós janoserà Defensord'ElPaís."Aquest

ésunarticle de comiat"assenyalava el finsaraDe¬ fensor del Lector d'ElPals,TomàsDelclós. Amb

(4)

DIA A DIA

l'objectiu d'incorporar-sea un nouprojecte del

diari(Elpais.cat) Delclós ha demanatal directorque

accepti la dimissiódesprésde dosanysi migenels quals haexercitdeDefensor delLector "sense cap

tipus d'ingerènciaperpartde la direcciói ambplena

col·laboracióde la redacció". El 198$,vaincorporar

lafiguradel Defensori fou elprimer diari espanyol

afer-ho.

1

wl ll

Delclós deixa elcàrrec deDefensor delLector.

22 de setembre

són9o.ooo firmes perla reoberturadeRTVV.

LaIniciativaLegislativa Popular (ilp)perunservei

públic de ràdioitelevisióenvalencià,presentaales

Corts Valencianes propde90.000firmes recollides

enquatre mesosenfavor de lacreació d'una radio-televisiópúblicaque"ompli el buit"que vadeixar eltancamentunilateral de Canal9i Ràdio9,el

novembre passat, per partdel president de la Gene-ralitatValenciana,AlbertoFabra.

23 de setembre

El CACdemanamés catalàal'esport. Elpresi¬ dent del Consell Audiovisual deCatalunya(cac),

Roger Loppacher, demanaalesplataformesdepaga¬

mentd'àmbit estatal queincorporil'oferta esportiva

encatalà.Loppacher faaquestacridaala dotzena edició del Fòrum de la Comunicació ireiterala pre¬ ocupacióperla tendènciaques'observaadesplaçar

els drets d'emissió degransesdeveniments esportius capales plataformes depagamentd'àmbitestatal, actualmentnos'escolta el català. D'altrabanda, el cacimposa eltancamentdefinitiud'Auratv

perles

infraccions "moltgreus" i emissió d'esoterismeen

horariprotegit.

24 de setembre

Premis d'ElMundoaperiodistesen risc.Els Premis Internacionals de Periodisme d'E/Mundo, atorguenel Reporteros del MundoaJavier Espino¬

sa,García Vilanovai MarcMarginedas, periodistes

que vanpatirunsegrestaSíria.Tambés'hadistingit

l'escriptorai articulistaRosa Montero, amb el Co-lumnistas delMundo,mentre queelpremiRepor¬

terosdel Mundoret un homenatgeala memòria de

Julio A. Parado,víctima de laguerradel'Iraq,Julio

Fuentes, assassinatal'AfganistaniaJosé Luís López

de Lacalle. columnista d'E/ Mundo assassinatpereta.

Aquests guardons de Periodisme s'atorguen des de

2002.

25 desetembre

EstrenadeBarcelona.FM.Impulsadapeldirec¬ torde Barcelona Televisió(btv)

Àngel

Casas, i el director d'antenaicontinguts, Rafel Ribot,es posa

enmarxa, alessetdel matí, lanovaràdio

municipal

de lacapital catalana,fmLocal deBarcelona ésuna extensiódel model deproximitatiservei públic de

btv alafreqüència moduladaiespot connectarenel dial91.0de lafm.Se centraràeneldesenvolupament decontinguts locals i d'informacióabase de blocsde notícies cada30minuts, des de lessetdelmatíales noudel vesprede dillunsadivendres.Els

capsdeset¬ manaoferirà música amb butlletins informatius cada hora. Pertotaixò,esposa en marxaambunequip de

noupersones,però tindrà redacció integrada amb btvi elportalbtvNotícies.

Echeniquedimiteix.Leopoldo González

Echeni-queanunciaals consellersdertvela decisió"irre¬ vocable" de dimitirdesprésqueel Governnohagi

complert el compromís d'injectaralaCorporació 130milions d'euros dinsd'unpla de viabilitat finan¬

cera.El23de setembre,Echenique ja havia reclamat

davant la Comissió de Control delCongrésunajust enel model definançament de l'ensperfer-lo més

eficient.JoséManuel Peñalosa,membre del consell dertven'és elnoupresidentenfuncions.

30de setembre

FonsdelCentredeDocumentaciódelCol·legi. El Centre de Documentació MontserratRoigdel

Col·legide Periodistes deCatalunyaposaadisposi¬

ció delscol·legiats el fons degransperiodistes cata¬ lanscomGaziel, Josep Pla, Miquel dels Sants Oliver

iEugeni Xammar,queaquest

anyhaestatobjecte

d'unespecialrecorregut perlasevabiografia.

Periodisteslleidatans aRoma.LaDemarcació de Lleida delCol·legiorganitzaunviatgeaRoma

per a

final de setembre.Estractad'unviatge ludicocultural

quetindrà llocal'octubre.Elprogramaja té confir¬

mada l'audiència amb el papaFrancesc,l'i d'octubre,

aixícom unatrobada informal amb l'ambaixador

espanyolaRoma.

ElgrupdurantunavisitaaRàdioVaticà.

Premial'Araperl'úsde lesTIC. El diariAraés

distingitamb elPremial'Excel·lènciaalaComuni¬ cacióiDivulgació de lesticenelmarcde la Diada

de lesTelecomunicacionsqueté lloc al CosmoCaixa. La Diada de lesTelecomunicacionsésunesdeve¬ nimentimportanti representatiu delsectortica

l'Estat. Inclouunaconferènciainaugural, deu taules rodones iespais denetworking

perals participants.

OCTUBRE

1 d'octubre

Mallorca homenatjaMiqueldelsSantsOliver. La Universitat de les Illes Balearsil'Institut d'Estudis Catalans,programendiversosactesaPalma i Barce¬ lonaperrecordar la figura del periodista i escriptor

mallorquí Miqueldels Sant Oliverenel150aniver¬

saridelseunaixement. Hi haurà cinc conferències dedicadesaOliveraBarcelonaorganitzadesperI'iec, entitat de laqual Santos Oliverva serundelsmem¬

bres fundadors.S'impartiranconferències al Col·legi de Periodistes ques'hasumatal'homenatge.

CanvisalGrup Godó. PereGuardiola,finsaradi¬ rectorgeneral de La Vanguardia, serà elnoudirector

general comercial delGrupi director general de

PublipressMedia,mentre queOscar Ferrer, finsara

director deMàrquetingde La Vanguardia,passaa ser el directorgeneral delgrup.A més, CristóbalPaus

s'incorporaaGodócom adirector de RecursosHu¬ mansi OscarNogueiracom adirectorde 8tv.

(5)

Esmorzarambl'eurodiputat

Javi López.La dele¬

gació delParlamentEuropeua Barcelonacontinua la rondad'esmorzarsdeperiodistesamb

eurodipu-tats.Enaquestaocasióambl'eurodiputat

Javi López,

delpartit dels SocialistesdeCatalunya,

queés jurista imembre de la Comisió d'Afers Exteriors del Par¬

lamentEuropeu.Les reunionstenenlloc amb el suportdelCol·legide Periodistes.

3 d'octubre

Vagaparcial aBarcelona TV. Elstreballadorsde Barcelonatvfan vagael matí deles9 ales

15.ijh,

cosaqueimpedeixretransmetreel

plemunicipal

quesecelebravaal'Ajuntament.Éslasegonaaturada

recentde la televisiómunicipal. Els treballadors pro¬

testenperquè, des de2013,se'lsaplica

unareducció

desoud'entreun4,5% iun10%. L'última proposta del'empresaeraretallar laretirada salarial

progressi¬

vamentdemaneraque nopercebrien elsou sencer

fins algenerde2016.L'assembleade treballadorsha

rebutjatlaproposta per87votsen contra, 19afavor

i8abstencions.

6 d'octubre

ElPaís llançaediciódigital encatalà. El Pais estrenaunaediciódigitalencatalàque,d'una banda, oferirà lesprincipals notícies deldiari i, del'altra,

contingutscreats peral'edicióencatalàambuna

redacciópròpiaaCatalunyaintegrada

per novesin¬

corporacionssotala direccióde LluísBassets.

Elpais.cat espresenta aquestatarda almacbaamb l'assistènciadeJuan Luís Cebrián,la vicepresidenta del governestatal, Soraya Sàenz deSantamaría, la

deganadelCol·legide Periodistes,Neus Bonet, el conseller de Cultura de laGeneralitat,Ferran Mascarell, el director d'£/ País,Antonio Caño, i el

responsable de l'edicióencatalà, Lluís Bassets.

SalvadorAlsius,vicepresidentdelCAC. El pe¬

riodista Salvador Alsius(Barcelona, 1948) és elnou vicepresident del Conselldel'Audiovisualde Cata¬

lunya(cac)ensubstitució de Josep Pont,quehavia finalitzat el mandat. Alsius és llicenciatenCiències

Econòmiques,enCiències de la Informaciói doctor enPeriodisme.Hatreballat al Diari deBarcelona,a tve,atv3i foudegà delCol·legi de Periodistes.En l'àmbitacadèmic,haestatprofessor de la Universitat

Autònoma de Barcelona i de la UniversitatPompeu Fabra.

8 d'octubre

Nova ediciódelPremiJosep Pernau.La Paeriai laDemarcacióde Lleida delCol·legide Periodistes deCatalunyapresentenlanovenaediciódel Con¬ cursPeriodísticJosep Pernauperaalumnes d'esoi Batxillerat i ciclesformatius.Elconcursreconeix les millorscartesal directoriarticlesd'opinió redactats

pels alumnes.Enlapassada edició,esvanpresentar

290treballs dedivuit escoles. Elsguanyadorsesdo¬ naran aconèixer el febrer de2015.

LleidaconvocaelMiladePeriodisme.Laregido¬ ríade DretsCivils,Cooperació i Igualtat de l'Ajun¬

tamentdeLleida,encol·laboracióamb elCol·legi de Periodistes deCatalunya,convoquenelvmPremi Mila de Periodismeper ala Igualtat deGènerea

Lleida. Elterminidepresentació detreballs finalitza el31degenerde2015.

14 d'octubre

VicençvillatoronoudirectordelCCCB.

L'escriptori periodista terrassenc,Vicenç Villatoro,

substituirà el tambéperiodista Marçal Sintesenla direcció delcentrede CulturaContemporània de Barcelona(cccb),segonsanuncia elConsell General del Consorci delcccb.Sintesvaanunciarquedeixa

el càrrecdesprésdetres anysal capdavant del cccb Villatoro(Terrassa, 1957) haestatdirectorgeneral de laCorporació CatalanadeMitjans deComunicació

idirector de l'Institut Ramon Llull.

Villatoro substitueix Sintes.

15 d'octubre

Novadefensora del'audiènciade laCCMA. El Consell de Govern de laCorporació Catalana de

Mitjans Audiovisuals (ccma)aprovaelnomenament

de Laura Baladascom adefensora de l'audiènciai

capdelservei d'atenció de laccma.

16 d'octubre

García Vilanovapresentallibre defotografies.

Lybia Close Up és el llibre de fotografies deRicardo GarcíaVilanova sobreimatges captadesenpaïsosen conflicteal'OrientMitjà. El fotoperiodistava ser segrestataSíria,el setembre de2013,ialliberattretze

mesosdesprés. El llibrees

presentaalCol·legide

Periodistes.

ElCICdenuncialadifusiódela imatge de Teresa Romero. El Consell de la Informació de

Catalunya(cic) denuncia ladifusió de laimatge de

l'auxiliar d'infermeriacontagiadaperl'Ebola,Teresa Romero, al'hospitalCarlosmde Madridon estro¬

baingressada.Lafotografia,segonselcic,"vulnera els dretsala intimitatialaimatge".

17d'octubre

ElPunt-Aiui, premiLluísCompanys. Laxxedició dels Premis Nacionals President LluísCompanys queatorgael Casal d'erc de Sants-Montjuic distin¬ geix El Punt-Avuiamb el Premi LluísCompanys.

L'actesecelebra al Teatre Sant Medir de Barcelona.

Aquests guardons sónunreconeixementales perso¬

nesi entitatsques'hagindistingitenla defensade la llenguailanació catalanes.

18 d'octubre

L'Ara homenatjaIgnasiPujoliTatiana Sisque-lla.El diari Aracreadospremisalamemòriad'Ig¬

nasiPujol i deTatiana Sisquella. Pujol

eracapd'Eco¬

nomia de l'Ara ivamorir el31degeneratrenta-dos anys a causad'un càncer,mentre queSisquellava

morir, també decàncer,el6de febreratrenta-cinc

anys.Els premisal'emprenedoriaialacontribució socialeslliuraran el27de novembre al Palaude la Música Catalana.

(6)

DIA

A DIA

21 d'octubre

PeriodismesolidarialCol·legi. ElGrup de Peri¬

odisme Solidari delCol·legi celebraundebat amb

diferents coopérantssobre la repercussió alCongo

de duesguerresafricanesentretutsis ihutusenl'es¬

cenari deRwanda. Elsfugitius delaguerra es van

refugiarales veïnesprovíncies del NordiSudKivu,

on es vanorganitzargrupsarmats que vansembrar

elterrorila desestabilitzacióen unracó delCongo. Detotaixò,enparlen elsponents:Carles Soler,co¬ operantaNord Kivuenel període dels genocidis i membre de la Xarxa d'Entitatsperlarddel Congo iRitaHuybens, membre delacampanya"Congo,

perill deriqueses" de la Lliga delsDretsdels Pobles.

Modera lamesaJosep RamonGiménez, membrede la Comissió de Periodisme.

Debatpel9-NaManresa.ElCol·legi d'Advocats

de Manresa i la demarcació de laCatalunyaCentral

delCol·legi duenaterme ala Plana de l'Omun cara a carasobre el9-Nenelqualparticipen Susana Beltrán,professora deDretInternacionalPúblicala

UniversitatAutònoma de Barcelona ivicepresidenta

de la Societat CivilCatalana, iJosep Maria

Vilajosa-na,catedràticde Filosofia delDretde la Universitat PompeuFabra icoordinador del Col·lectiu Praga,

quedefensa el dretadecidir.Moderen l'acte Ve¬

rònicaCuevas,tresorerade laJunta de Governde

l'Il·lustreCol·legid'Advocats deManresa, i Marc

Mareé, director deRegió 7.

Mor Ben BradleedirectordelPostdurant el Watergate.Hamortanoranta-tresanysquiva ser

director delWashigtonPostquanel diarivapublicar

l'escàndol delWatergate,quelivacostarla presidèn¬

ciaaRichard Nixon. Bradleevadonar suport,junta¬ mentamb l'editora deldiari, Katherine Graham, als

periodistes Carl Bernstein iBob Woodward,que van informar del'espionatgeperpetrat perl'Administra¬ cióNixonelsanyssetanta."

22d'octubre

NeixalCol·legilaXarxa CiutadanapelDret a laInformació. Es presentaalCol·legide Perio¬ distes deCatalunya la Xarxa Ciutadana pel dretala Informació,unmoviment socialqueaspiraagarantir

el dret de la ciutadaniaala informació i la comuni¬ cació. La Xarxapreténqueperiodistes i ciutadans comparteixin el dreta unainformaciófidedigna i

contrastadai,si és necessari, surtin alcarrerperde¬

fensar-la. Creuen quel'importantés iniciarundebat

iapartir de la Xarxatreballaranperquèla ciutadania

tingui consciència del fetque"lainformaciónoés

unamercaderia". La Xarxa està formada pervolun¬ tarisnoremunerats,amb vincles amb el moviment socialicrearàunacomunitatsocialendefensa de la

correctainformacióireclama que"eldebataflori ja i

la societatconeguicomfuncionen els mitjans".

PremisdeComunicació2014.Eslliuren els Premis

Nacionals de Comunicació al Saló SantJordi del Palau de la Generalitat.Elspremiats de lapresent edició són elpublicista EnricPujadas, el periodista

MarcMarginedas, la Xarxa deComunicació Local,

Timeout.cat,elprogramaEl Convidat deTV3amb Al¬ bertOm, els serveis informatius deCatalunya Ràdio

i els canals deproximitatagrupats alaXarxa. Atítol

pòstum, s'atorgaunamenció d'honorala periodista TatianaSisquellaconsiderada peljutjat"un delsrefe¬

rentsperiodístics catalans".

M

M

I

1

1

-A

*

m

Elspremiats,al SalóSantJordi de la Generalitat.

Jahi ha 30.000 exemplarsd'El Mundo

Deporti-vo.Espublical'exemplarnúmero30.000d 'ElMun¬

doDeportivo,que vanéixercom asetmanari iva anar augmentant-nela periodicitat finsaconvertir-seen diari, el1929.El diari, dirigitperSantiNolla, és el

£ de lapremsaesportivaespanyola.

23 d'octubre

Gironalliura lesMosquesdelaInformació. La Demarcació de Girona delCol·legi de Periodistes lliura lesMosques de la Informacióen unacerimò¬ niaal Centre de la Mercèquereuneixenla26aedi¬

cióaperiodistes i membres destacats delasocietat

gironina. La Mosca del Col·legi,quereconeix trajec¬

tòriesprofessionals, s'atorgaaEnric Frigola,mentre

queLa Moscade Sant Narcís ésperalsgermans

Brugadaperles aportacionsala cardiologiaanivell mundial.La MoscaGrossa, triadapels periodistes, és

peraRuth Abuin,capdepremsadel Festival de Pe¬ ralada perser unapersona"eficient, resolutiva icom¬

petent",mentre quela MoscaBorda, també votada

pels periodistes, éspera

l'Àrea

de Comunicaciódels

Mossosd'Esquadra Regió Policial de Girona,perla

"lentitud,imprecisió iopacitat".Tambéestéun re¬ cord alscol·leguesmortsi,enespecial,ala memòria

de laperiodista gironina Cuca Mascort.

O U

Fotode família delsdiferentsguardonats.

Reuniódels diaris digitals.ElGrup de Diaris Di¬

gitals de Catalunya (gddc)espresentaal Col·legi de

Periodistes amb membres delsquinze diarisque es

vanagruparfaun anyiquecomparteixenunperio¬

dismeindependent i lliure. Presideixl'acteladegana

delCol·legi, Neus Bonet, amb intervenció de Josep CarlesRius,presidentde Catalunya Pluraliexdegà

delCol·legi, Marià Arbonès, directordeReusDigital,

iTomàsPrados, directortecnològic d'Eix Diari.

24d'octubre

Reuniódecorresponsals a laCatalunya Cen¬ tral.Elsperiodistes NeusBacardit(TV3), Isaac Vilalta(Catalunya Ràdio),Estefania Escolà(Agència

Catalana deNotícies) i Alba Felip (La Vanguardia)

comparteixen taulaalaseude la demarcacióde la

CatalunyaCentralon exposenla situació laboral delsseusmitjans. Una de lesconclusionsésfer valer elspotencials de lescomarquescatalanespassa perla feina delcorresponsal ifer-ne"unbon periodisme".

La taulaamb els diferentscorresponsals.

MOSQUESDE LA INFORMACIÓ

(7)

25 d'octubre

La NitdelsOctubre. Albert Sàez(Barcelona, 1965), director adjunt d'H PeriódicodeCatalunya,rep

elpremi Joan Fuster d'assaigperl'obra El periodisme

després deTwitter. Notesper repensarunofici,enquè

faunareflexió decomlesxarxessocialsqüestionen elperiodisme i "com l'hem fetfins avui".Lafesta de lliurament té lloc al Centre Octubre de Cultura

Contemporània de València.

27d'octubre

EntregaaLleidadelsPremis GabinetsdeCo¬ municació. El Teatre de l'Escorxador de Lleida acull la sisena edició dels Premis Gabinets de Comuni¬ cació. Elspremistenencom areferència elManual deBonesPràctiques, elaborat pel

grupde treball dels Gabinets de Comunicació delCol·legi. En l'ediciód'enguany, hanestatguardonats els gabinets del'Hospitalde Sant Celoni (Pla de Comunicació

ExternaelaboratperGalèniasotala direcció de la periodista Margarita Más Sardà) i la Confederacióde

Comerç de Catalunya (Pla de ComunicacióInterna liderat perla col·legiada Laura Sebastián Garcia).

També s'hapremiat Jaume Duchperlaseva tasca comaportaveudel Parlament Europeu.

Elsdiferentsguardonats amb

Àngel

Ros.

Elsnoranta anys deRàdio Barcelona.Com¬

memoració delsnorantaanysde la primera emissió radiofònicad'Espanyaeaj-iRàdio Barcelona.La celebració oficial té lloc al Palau de la Música de

Barcelonaapartir de les7de la tarda,enquè Iñaki

Gabilondo obre l'acte ambl'especial Aquícomença

tot,unprogramacommemoratiu de dues hores de

durada.

28d'octubre

RàdioEstelcompleix vint anys.L'emissora de

l'arquebisbat de Barcelona compleix vintanysi

convida elsprofessionalsd'altres mitjansaparticipar enla commemoració.PerRàdio Estel han passat veusconegudescomOscar DalmauoHelena García Melero i Tomàs Molina.

29 d'octubre

Noudirectord'Informatius aTVE.EInoupresi¬ dent dertve,José Antonio Sánchez, destitueix elcap

d'Informatius,Julio Somoano,i el substitueixper

José Antonio Alvarez Gundin,finsarasubdirector d'Opinió,col·laboracionsi economia de LaRazón.

Descompte entottipus de tractaments Serveisgratuïts: 1avisita,revisions i radiografies intrabucals Higiene bucal:

amb revisiógratuïta inclosa

+25*

EN IMPLANTS I

PRÒTESIS/ORTODÒNCIA.També

aplicable

a

Invisallgn

26CLÍNIQUESDENTALS AL TEU SERVEI

BarcelonaDiputació, 238 933 -'26 400

BarcelonaSardenya,319 934 570 453

BarcelonaAv, Madrid, 141-145 934 394500

BarcelonaRamon Turró, 246 932 247770

BarcelonaNeopàtria, 55 933 601 070

Cornellà Mn. JacintVerdaguer.6

Girona C.de laRutlla, 49

934 741 932 972 426 400 Granollers PI.JosepBarange.10-11 938 793 228

L'Hospitalet de Llob. Bruc, 51 932 615 800

ManresaMn.JacintVerdaguer. 15 938 774 597

Sabadell St. Joan,23-29 1r1a Sant Boi de Llob.Mallorca, 40

937 275 396 936 613 500

Tarragona Av.Prat delaRiba. 23-25 977249 966

Terrassa Galileu. 213 937 333 368

VicRda. FrancescCamprodon, 11 938 869 400

instituts

odontologies

902 119 321 www.ioa.es Finançament a18mesos senseinteressos • r.n Col·legi de Periodistes deCatalunya

Consultarvalidesa de l'ofertaaclínica

CONDICIONS PREFERENTS

per acol·legiats/adesifamiliarsde:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :