1.- Objecte de la convocatòria.

Download (0)

Full text

(1)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ FINS A LA COBERTURA DEFINITIVA DE LA PLAÇA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE.

1.- Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per cobrir interinament una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió per proveir un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de joventut.

2.- Característiques i funcions de la plaça:

Sistema de selecció: Concurs-oposició Grup de classificació: C, subgrup C1.

Jornada: 37,5 hores setmanals, d’acord amb les necessitats del servei, inclosos caps de setmana i festius.

Retribució: 1.509,97 brut mensual. Funcions:

 Donar informació i atenció ciutadana en relació als temes i activitats del servei del Punt d’Informació.

 Realitzar la recerca de la documentació i informació necessàries pel funcionament del servei d’informació, actualitzant i tractant la documentació cercada.

 Gestionar demandes i sol·licituds d’informació diverses (ocupació, cursos, viatges, activitats, etc.).

 Fer difusió per diferents vies de la informació elaborada.

 Elaborar i programar el servei d’Internet i controlar el seu funcionament.

 Col·laborar en activitats generades des del Departament.

 Coordinar i executar les inscripcions a les activitats que es realitzen des del servei.

 Suport tècnic i administratiu a les entitats de l’àrea en col·laboració amb el tècnic de cultura i cap de SSPP.

 Col·laborar en el muntatge de les activitats que es portin a terme en l’àmbit de joventut.

 Col·laborar amb entitats i associacions municipals vigents.

 Col·laborar en les activitats sorgides en la programació de l’àrea, setmana de joventut, festa major jove, xerrades, exposicions, ....

 Col·laborar en el Pla Local de Joventut.

(2)

3.- Requisits dels aspirants:

Per ésser admesos en aquest procés, els aspirants hauran de complir els següents requisits:

 Haver complert 16 anys d’edat i no excedir a l’edat establerta com a màxima de jubilació forçosa legal per l’accés a l’ocupació pública.

 Estar en possessió del títol de Batxiller, Formació Professional segon grau o cicle formatiu de grau superior.

 Tenir el nivell C de coneixement de català exigit per l’Ajuntament, d’acord amb el Decret 161/02, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

 Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres Estats, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea o els estrangers amb residència legal a Espanya d’acord amb allò establert a la Llei 7/07, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 No haver estat separat mitjançant expedien disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el què hagués estat separat o inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, l’accés a funcions públiques.

 No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/84, de 26 de desembre i la Llei 21/87, de 26 de novembre, del Parlament de Catalunya, que es refereixen al personal al servei de les administracions públiques.

Per prendre part en les proves selectives, totes aquestes condicions s’hauran de reunir en la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds i mantenir-les fins el moment del nomenament interí.

4.- Composició de l’òrgan de selecció.

El Tribunal Qualificador estarà format per: - President, o llur suplent.

- Vocals: 3 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra administració local amb titulació igual, equivalent o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de

(3)

treball de la convocatòria, o llurs suplents.

- Secretari: un/a administratiu/va de la Corporació, o llur suplent.

La designació nominal dels membres del Tribunal, i la dels seus suplents, es publicarà al taulell d’anuncis de la Corporació, juntament amb la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es.

El Tribunal Qualificador pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes i personal de suport, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis d’acord amb les respectives especialitats tècniques.

Abstenció i recusació: Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal de conformitat a allò establert a l’article 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.- Presentació de sol·licituds.

Les persones que desitgin prendre part a la present convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància formalitzada d’aquest Ajuntament, dirigida a l’Il.lm. Sr. Alcalde.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre General de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. L’horari d’atenció al públic és de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres, i els dijous de 17.00 a 19.00 hores

Les instàncies aniran acompanyades de:

 Currículum vitae.

 Fotocòpia compulsada del DNI de l’aspirant.

 Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

 Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica.

 Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del

nivell bàsic de català C o superior, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o titulació equivalent superior, d’acord amb l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny. Sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català; o bé aportant certificat expedient per l’IES públic, especificant el nivell d’equivalència del català. En cap cas, les notes, o el títol de Graduat Escolar, l’ESO, Batxillerat o FP, serviran per demostrar l’equivalència del nivell de català.

(4)

estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el número i data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer.

 Certificat d’antecedents penals. (En el cas que no s’aporti el certificat d’antecedents penals, les persones aspirants podran presentar una declaració jurada o promesa de no haver estat condemnats per sentència ferma autoritzant a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a comprovar la veracitat de la declaració).

Els drets per prendre part en aquest procés selectiu només es retornaran si l’aspirant no és admès/a per manca dels requisits exigits a la base tercera.

Tota la documentació exigida en la convocatòria referent als requisits i mèrits del concurs s’hauran de reunir i acreditar mitjançant fotocòpia compulsada dins del termini de presentació d’instàncies. Només es valorarà la documentació que es presenti mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Les instàncies també es poden presentar en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, segons redacció establerta a la Llei 4/99, de 13 de gener.

6.- Admissió dels aspirants.

Acabat el termini de presentació d’instàncies, dins del termini màxim de 30 dies, l’Alcaldia aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, concedint-se 10 dies hàbils per esmenar els defectes. Les reclamacions presentades s’acceptaran o rebutjaran a la resolució aprovatòria de la llista definitiva d’admesos i exclosos, que es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, dins el termini màxim de 5 dies següent a la finalització del termini per a la presentació de reclamacions.

(5)

Cas de no presentar-se reclamacions, la llista provisional d’admesos i exclosos es considerarà elevada a definitiva sense necessitat de nova publicació.

A la mateixa Resolució s’establirà la designació nominal del Tribunal i es determinarà el lloc, la data i hora de constitució del Tribunal Qualificador i de començament de les proves.

7.- Procediment de selecció i desenvolupament del procés selectiu.

El procediment de selecció és el de concurs de mèrits amb prova, que consistirà en la valoració de mèrits al·legats i acreditats documentalment per els/les candidats/es, una prova pràctica i una entrevista personal.

7.1. Valoració de mèrits.

a) Experiència professional:

 Per acreditació d’experiència en llocs de treball similars 0,10 punts per mes o fracció treballat, fins a un màxim de 4 punts.

 Per acreditació d’experiència en l’empresa privada ocupant un lloc de treball similar 0,10 punts per mes o fracció, treballat, fins a un màxim de 2 punts.

Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, caldrà que de la documentació presentada es desprengui: data d’alta a l’empresa, data de baixa o bé certificat que encara es treballa, tipus d’activitat realitzada i categoria professional.

b) Nivell de formació i estudis:

b.1. Per titulació superior a la mínima requerida (puntuació màxima 2 punts): Diplomat universitari en educació social o equivalent, 1 punt

Cicle formatiu de grau superior d’animació sociocultural o equivalent, 1 punt Curs d’Informació Juvenil, 1 punt

b.2. Cursos relacionats amb el lloc de treball convocat fins a un màxim de 2 punts:

 Si la seva durada és fins a 20 h ores, 0,25 punts.

 Si la seva durada està entre 21 i 40 hores, 0,50 punts.

 Si la seva durada està entre 41 i 60 hores, 0,75 punts.

 Si la seva durada és superior a 60 hores, 1 punt.

Els cursos de formació s’hauran d’acreditar mitjançant còpia de la certificació o títol, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs, programa formatiu i duració

(6)

del curs en hores. En el supòsit que no s’especifiqui la duració en hores es valorarà amb la puntuació mínima.

La valoració d’aquests mèrits no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima assumible en el conjunt dels mèrits és de 10 punts. El Tribunal no podrà valorar mèrits no acreditats. En aquest sentit, el currículum presentat pels i per les aspirants no té valor acreditatiu del mèrits al·legats.

7.2. Prova de coneixements. 1r.- Exercici. Prova de català.

De caràcter eliminatori, en el qual es valoraran els coneixements de català.

Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que aportin el certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o titulació equivalent.

Aquest exercici es valorarà en apte/a o no apte/a. 2n.- Exercici. Prova pràctica.

El Tribunal qualificador proposarà un supòsit pràctic sobre les tasques a desenvolupar. Es valorarà de 0 a 20 punts, essent necessari per a superar la prova obtenir una puntuació mínima de 10 punts.

La durada màxima per a realitzar-la serà d’1 hora. 7.3. Entrevista personal.

No serà eliminatòria però si puntuable. Els candidats que hagin superat la prova pràctica, seran cridats a una entrevista.

La puntuació es farà sobre un total de 4 punts i consistirà en una entrevista personal feta per l’Òrgan de selecció, en la qual es valorarà tant la seva trajectòria professional i acadèmica com les aptituds i actituds en relació amb el lloc de treball a ocupar.

8.- Resultat final, llista d’aprovats i nomenament.

La puntuació global obtinguda pels aspirants es farà pública al tauler d’anuncis de la Corporació al final del procés selectiu.

(7)

La puntuació final serà la suma de les puntuacions obtingudes pels aspirants.

El Tribunal qualificador formarà la llista decreixent de les puntuacions obtingudes i s’elevarà a l’Alcaldia la proposta de nomenament interí de l’aspirant que hagi obtingut la major puntuació, sense que el nombre d’aquest pugui superar les places convocades. Aquesta llista es publicarà també al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.

La persona inclosa en la proposta de nomenament haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament, els documents que acreditin les condicions de capacitat i requisits que s’exigeixen a la base 3a per prendre part en el procés, abans de què es dugui a terme el nomenament, i sense que se’ls hagi de requerir prèviament. Aquests documents seran els següents:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.

b) Certificat acreditatiu de no tenir malaltia o defecte físic que impedeixi exercir les funcions corresponents.

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de l’Administració Local, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

d) Declaració referida a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques i de la Llei 21/87, de 26 de novembre, del Parlament de Catalunya.

Si l’aspirant proposat no presenta la documentació dins del termini assenyalat, llevat de causa de força major degudament acreditada, o no reunís els requisits exigits, no podrà ser contractat, i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagués pogut incórrer per falsedat en la instància sol·licitant prendre part en el procés.

9.- Borsa de treball.

El resultat final del concurs-oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, el Tribunal podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a resoldre’l.

El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de nomenament temporal. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del

(8)

dia, al telèfon que ens hagin facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten al President de la Corporació a la crida del següent en l’ordre.

La persona que no comparegui després de ser convocada en els telèfons que ens facilita, no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa, es cridarà al següent candidat de la llista.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre de puntuació, i així successivament. El rebuig d’una primera proposta la persona quedarà en situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la borsa per a activar-s’hi de nou.

Si per segona vegada, un aspirant que estigui en actiu, refusa una oferta de treball, quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.

10.- Incidències.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar durant el desenvolupament del procés de selecció.

11.- Règim d’impugnacions i al·legacions.

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.

Figure

Updating...

References

Related subjects :