El comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico

161 

Texto completo

(1)El Comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico Emili Giralt i Raventós, 1927-2008. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) ... �1:. n"<¡r.ijf,,,,,)l!"'t?A 1I'_,f.! �-t;'��rl·:t'l"t 'i."II' jV¡#. .•t.i,..:�¡;,s";,."\:I..,. ,il:r-�. ;.i�tf�. ;��::;���,;g':iJ:�--=:����;""".,:. �I"r�!;t� "V",'Jlj,¡,. "".r.. """':l':"t."'t""'l'::'�"J'I iAil��),.l;"';.�6:.#�J,l..". ��!ji(�li:�,,;!t.U:.i�..r. ;:¡�,.,''ITT'ff'\i\t;� .;.. "',.,_ ..... #;,¡.�t.T. ""�'W"f'f"';�. �l'-P.\.,;j. "lI'lQ ..... .... g,,;J.il ... ���7b:",attd'. :�,;�::,�"r::���:.�..:;...:� :r�r;:":.¡��' �::'��7':.:;�ti�·. lf3 ;io. 'i)1":"j.�n�,�.;"1!'·-<:� ,,;,o..,,J_.,,,{].l, 4!.,. ""'21"1'. t.l"'�·i'l..,....,.r1l''1. .. ,#�A �.�"<.i+t.fr�., "¡¡�' �"'.!I������ ����,�r._�",",__..J\.·f_..,,.�""��-t!�_". �����·3f":�"'!"c��J! __. ...

(3) 01. 1. 'i1 TI" lJ. S S' E! S. y. ír t l) X. 1 O a n Ji 11· l Ji.. ====:::S\#l;l!i��:'�C'li¡::iJ¡�: ,"%#e;:¡e:;:�·:,====' =� ... ·. "".

(4) 02 JI 'u !j 11 f :¡ S. ¡ f) O 'U ti � l:f �. Ji. �. 11 :S. �.t=#:=#I:l).....'='%!'�<......:..�.:��'%�. A'. JII. Ji. 1.. ,\:.1-4'1"":. ;,. A��'1n. "".,..". a¿\'t,;i.,¡..'.tu fftY-...;··;;¡j'. 1";:1\.. !fhI(ir. (�n,��i\. -.a�. '''j.''lr.->_rl>''1 .�$L{lCtVr��iWl.A.�'_. n�. '';;l'':''. {{('Off? lc1t-.,;i "''k-�¡':'i..I''V��ifb. y�......�¡-�. l'5r-.i="il. .. -. •. ?:�1i.�.. "i=,�. "';4iF •. l��l'. 'b1Tnilon t:o�$f) fle ,. 1. s.��O�!n �. ����:.Q,M. l. �w.�. .. A.<)fí"�. f. !�dttO mll�rJ.;«; ��JI).lW. .. ;�. . .. r. r: 0,_. JI.. ,.. :j. ll.. iít.:J?�.. t. lUmWa n:tf�mrlCf) lJ'J �OOQúOO .Jr� oolnn «a 11:i9 �!'m. 3.ijSO �fPf) �l. �t):1Jtfl. 'Ji 1l��Ah �100f Li�" <le. r,���i!l�"}".n M�t',' •• -l!i'�iW-"�;�� 1ti�l'"j�{ ,.,'�;w.;�""�-iir,,,. .. �rt!h'..()O. Cm��4lio¡) ,,�too;. ....�&'I'lIl>'I,!t.,.,.'!Ii. .. �.-_,. �'t�. J. ... rJ:f/d11n�:uI. ¡l}�!iJtJ¡;�.,. ntqlrJ�Jt�A. lOO!J1 iJl.nn�,,"t;1n �. ' f!!n U�. e. W�1r�l$" �n�tQ:O' _. _,.A''''''n-. Jl!:>,l. 'Ir,'IIi!0..... \<ll'Ji". '"""4�. O�1 �e �.. llN'Jn�Q:�. e. r,-*��'-&-�l�J'. d:OIII!t:�,�",... *�r...- ��,J.'_'.. .. �. ,1\. �. A.. �.i�;:i'ft¡. ..... ,... I!!'��?'A 'Ii'Sl"1'. j', ,..,�" :r,� '¡iI!�'¡lIi.i>'t ..jJ' �.'¡'¡',h 'tf�� ;(�¡r..r..-..,.,... �.fi ",,�,� lii.� .. �. �lli!'. �jIIl:Ut"¡¡¡¡¡¡. ��Hc... l·� a�n .Il4-i.'1. ¡¡;. 4�t.,.ft... WlIiii'-. 1\ ,:... 1If. (',�. .. 0:.,3.1 jJ��J�l� .l.. �"�'i:�. :.. i1n,(l$�'lv: DJ�1n1f;flv �uln, Uti. �1l. �.. A.n.G.�.. t. .tL�TO Iaflf"QtEnO � !JI" Ol{��' 211 9..��:JL� �i�fi flrM_�i�,. :. l):tl�1;e-. �. �. .-�. �I ';ñ. ¡¡. 'i'1. A. tf¡•• �.,¡:.•. "....,��. .,.. """. ;�.. A���'""". W'Í. �'1.. ""'"�. _..... .�,. :; �¡C.J¡,·.fi.u ,;!A.t' �mlin�r¡f ;;I'Íifjt� tt.a�..--.1l�. �fl"'.·�6f:"J:.!'·_"'.�IiW(.'j)".If. �r>>l¡f4�tl1l'lJ;",,",. ... "*. .�.. "l!'II'.. �!lnllt ...... A11irA."""r::D �,¡lÑ;¡;,aw.'Yü��JS.. ��'1.:,.¡¡;,�fI:. ,. �:l'4�V,fSt.�t'l'q,,*. �. ". ���l"�"1' �.;JIj"¡k" ,�,?a"",_" ... ,.. A.ltll' � iU�'1� ¡¡Jt!1;;mm�� �» _<. 1. �:wou. o.��n!lt,. ... n.o-. t 3Dl@�'i tr;1��ltU4.1!J �l� , ��� \101.. í�lt�. Om't?n�.·· 4a �Vjl :Cf}:.1;e�ni dn ae �:tletoo mnno;·�.l ft;�ty..¡ .. -. -.. ... '. .. ,. .. .14. •. .. U;Car;31!.w>S1M;ij�»'O llfU��na&VOO.ll'�OOff.aG��tn° t)lSW,.�tsQ�l. _. ". ��'!ttoo .1l�OOOD�iriifJ4'1Il,.n'�Gf¡�'.a�BmJt�n�WOV •. 11. l1faí>'OO1.��'l9l0' ... aO,�j�,.� ��1'1»Q !I:. •. ZlP. IlQcij&1.', a"'3OO. tl'lW1<j; }l<>101<�. ;.,. ·1. a.1I�. t. �lUtx�.;tUJ; lIA�ttoHJt:rr_ �10. :. ¡lB.. ,�(l121.. ... ...

(5) 03. :"lJ. ci?. ''A. "�"e. h. ... .ry. "7. -.;::1. '1. í';). r·l. "'"\. 'ii". 4 .tiA V -f,G.. �.). .�. a �r:.�) 4 �:..:.; U 4 :�.-=�;;¡�'X¿tf;¡: �.t�-¡¡st ;:�����,...: ...��..!�. !1""'n4n. 'P�c�t1tt"iR ;"';�',,,. iv»: ;:J�-J,\,. ..:;.:.v'ft;1>'f-�. ... �_�t C·"r,". ,..,.,._.,'t�,. '1�""""'>V"'�.""" f·!"¡;.¡; .... ;Z:�,ú0l_;.. l·'.. .".,r'. s ::'. .. "l;I\""f'''''ill':')�.",,,,,,,,,,¡/''. �.!,. '¡,}-. .... h�'!f"".. .J(;¡,i.�s.;t:;'"I, .Jt.:� �O.('; • .",'�rll. •. v,,..,.'\'.{14 r-'". 4'""n. .. ":I.�:) .Ja;.... t�;;;iII.!. ¿J;l,"-i1l��,-. �_j;�;,.lJJ'-.'.¡j. �, �'''1��''� t�.b,,;, ",otltJ. � ;Q '". ... .r,,;,. .. "". ;1,...,_¡ ��,$.l\;. :.1!-. vt;¡,';,J1i'j,,-ttO. t�. i"b>". �. ",.'.'". _. ,,��I';""(j "��,.&:,.��M':4i'.)tJ. .. �. ............. �a. .. "';'�O'. ,lfn. "'llfM"'*N,!-"1'/'". ��l�1'M�. ,c')�.""',..""iI ......",.,tr,,... f,'. l.J¡)t·JlJ:;�·.l\,,,,_..I,3'4'. '.. !Jo 1f�1i. n·�'\(;'f· "��. '". ;:ri)ál:�����',�tf\l4'.�. ��'. <J("!;,.,. ,.·.... "f't'-:'.';�r'>. ,,�:¡¡,..,<,.,.n "'''iI"\,''>Ó<:"'O (;..;.�"",'��J'. !.f'.\::CJtI'l·��"¡-i,_:,.i .J¿<-t..). '''"1. .. iJ. <"". ,\;Ji.-�'.-". �¡'!!E:)j[ Ji¡;"",,"¡. ... �.. �-lt'¡'\·"'1!i" ... � tI(r.': e,:�",.,l.-(¡-.J;f.1�"'4,,}íf).' �,'}�n. c\<"�'n(�","i!'(". �q"ll'. <.7. ,.;r. ?. '''���.' t.<..."Jt�;;jjé. .::::.�' .. (:�. �,. ... �'-.t< •. n�}t¡,.'t,;'l".!l' <n�':'¡"r'J. �,JI:,.D"-¡J:�,�;:iJ¡.;lr1:.YItiJ�·4r.,.Iij. .. ... ...... t.I,i1. .. \:. <;:r.·. .,. ':'n·"",,�:'f')'Il",-:¡'�·D/';t';';·I'��,.n 'J.'i·J,�A"1,,;':�¡''''''''\.\I. ,I\lc;, "*�¡. ... ",.¡¡,,',t"r{·j. ", 11,<:."111• 'i' '�"""�;!Iit 1 "1,{"'; <:lte· ",,,,,.�.-, ,o<;�()tJ,!>"i.\', Q �,!O ')\ f". ... s 1;,,,,; '¿lJ:� �:';:'l:""'''' l' 1;9;:,.", ·��lf1.�"f'\-;;""" ""�V" ... 'i!.� ")�""" '1 t)<\):A 'ib-\.i .Jt".,...i�.e..."C.¡¡; �.� 't,_I-..1:��\..:,}�.,.·. .'......,\-i'i.¡;¡ir. ,!'-'!Et" 1 .. ""il""'I""F",,.� -., ;1'7 q'iH�q)'l. .!I'�. 'j.'!oi',J'j¡j,. '1!.K.��.?l'�ib.= �;iCi>i "",",",'l 'ti...... �;�t\�I ... ';:>."" ...... .••. "'-':")I".H_.!''"''"'t,,{'tl'''�''1'',''t). t�''''''''''!'''1';'''''I,",. .. ••. tt,. _�. <'!!",,<'re t"t!'fi,1;.":.it. 'll'rtnO. 'a 'ilr�·· .. o;,,,,,&f. (J.� , �.j,J!;>. ,!"��."' '�rl" �{" .�.l :.' ¿::iI�J¡,i._'.!H�·,�·�tJr>t1-'f·ij¡#I?�-4�Q. � ,I,.��¡".�l.> �. l.1.1·V�,'if. �.l�\.->J"""a�J{.�. ¿.. , oV'�.<I,". 'J\J!�X'.J.' ¡;,.;¡¡;¡F",�.-# 1$, ,.�}.4i ""'�<t'ht.'li ':!r:'t .... ·-It·{''''�:� ,·<;·�,�·t<t" _.;l.A......hi. �"�t-r�{n "'j',,1.ic,;:,j.t:)\',d.!iI. q�,1I'r�. ;.l\.�t';t<�e "iI l). !-.. ,�,C!T�. fl4.1. V. �,.., r...;t¡;:r. ""�= L:j·�t. �,""·.I�I-'iJ��'I'",. i s:. '. ",�:.,:¡vjll'C/'.lS�\�.�1-�e. "::),r:�"". "". /'1,.... 4'. ... ��¡l. n4j>.".,.,.,.�:�"l'""""",. 'i.�. 'r'C't-eonf'\<!. .. ofl"W--..rt. ". ... ... ,"V',�". .;-,,,>(':"'1 -\!O�ni�!l""":,"""u �,1 oI),.'$ \ji�*"'t' g _"'.-¡.u�. '. 'd'. �,�'¡"::>�\"ilAr.t;li'". O;¡"'. .;;-\1� "�'.J. ,-,1i>"'It�lXrl'�iq ,¡·¡.l��r;;fL�:0'"''''·�···. ") 1)l' .... '\"l:'On�""l/,"!I .�;t,f'} '?-''II!. "'...,. ·.,i':.H"lt.fk,rIfA. ."('l> ..,t·,. t);. '1"",,",,. 'rll"li';_"'" "'J:J;"#.l:."'�;). Jjl""'-,... "'. .. ... .. ��"��\.;fi;:_'¡.. .... 'l.J. Vf�i.¡.r. v.,j:���".J! J�:,.:v..j!,-'��'vc;;_)} ,�; .... """''\n, .."., ,,"41-'0'''''' .1"" ........ �t:·;.'w:. 1' .1-I'�� �� ,���\�F lj,� ....... ,<-,...��:,.c>r'J '. .. ;'''-'li!'' "JC.,J�.tcr:t6.V-'¡''tr. "'�.,.¡¡ �'' .' "':(f., I;.�- ..--o ,"ft!·""J�t","J'<tr·.,tr·,,r"1 V',4 .�� 1,;7«<:.'t!-�J("'..,j"::40"",,�'�"'.J'I';."S'�.J!J.J \!.!, 1l \'��,h.J ��"J:,/.)q).¡.;,: ·4�", u.'. ..... �.,..., ,". i1" .e «» i"inrr1 f"O'I':I'"'�.\"...,rj.'t ,n 1{tl�,�,,_;!�f"':' �_�\''f.,:!,,�"\;, .�J,,� t.·�)�{u,,;;'J..,';�\lM""IA l��,(!Jti!.it).i�J ('.ll., "i1�, ¡ '/'",t".·,lt" ... (�ilt<'ío.,{' ""n1<""''"'i1l<t;w:,,( ·,��z,�g,�J'A.f... ... G,JI..�t4\v.:� ��'.IJ.f.-,¡,J",f.,_\.'h-::A,·� �;r;:""'""n tL�� t'1":' �r.''''' A.,., t�"·4(', .;.,.��t,l<,�,,Jf,.;.:.ft� ,\'�' 'fl.".:M..(;4-!!;;i 'M.�¡i l.,,�'t. .... '· ... "l�·-.:I"\<.l. .•. ,. iU.k�);�fi1';,. ... l.9$b .,.. -......_. <'1d·.�"ilr.1 �,J;tfJ¡,?-:.{I.,j'<ttf.,.,. 'á�?d'í�f:"'l)'. .;:'�:>�:'¿-,1�.:.'('�,,���. Q>'l.r"i! '1",'�. "':l'--r",�'!'f"':(1. C\. "" ... ,,(;"!r::Int"\�'t""". J'I¡.&..lt"llAJ'. �,.·lb. ,. fi,;,'i.�.i�J�. �7tt-t¡... ...... -"'¡'''\Ví''1n�,''\1T ... <'" �.'\�¿:: ... 0010 'Q.0:é:1n!? @of;f�m$tI", :-'.oo�ol·;;;() G�l r..¡¡¡n�)�t�;C (l"� 'r�r¡�" 'SOO� ¡� '\:1,'?:10tl. E1����Il:'I"". _.... -. >. ny,o!). *.. ""'"*,,NJ114� •. d'\iK;.:; ...rtAt��. �t6",�1l .ti.,,:,! _'''''',M �.,..,f:1."l1"'j\. (. (lit',. ól;p��. �'�,* ,�&·(.f <d' , 1"\r.:tn1. ;�i.i)I. '". "�JI)Y��\:.i,:.<o>�;";. o'::.�. '1") 'r':'I"""lIil7"t':\,,"I"¡) ,,¡Jf1. '�'i'f$ 4iAli�:"*".,,.�.. /"I�. h_¿;,.�\I'YÚC:'i.�';�Q,KA .......",'t"'..,(l 7'ir. '1';0,;:."1:. �. .�,�,.,¿;:¡¡;..'.�'J. .. --. �·IF ••. 'f). "f'.<:-"'¡i}. nlJo. "IiI <.�+'. ":'(""".'4.:. \ ... �/lh. \t#:,.,¡J¡,��. ') ,�,. "'·)f.A.lr"-'-. �"'.... "lI� ... ". ��-��:W:. ""f" "!I "" �ir�{'.."CAi.�.. c,..,JI¡r'. ¡.oo!',,:.4�_�'.,":�.i;. .... ,(: t�. ·��/,J:'i(��;.¡:., Jil�.·L¡.t ;Cp�. "'U'\�"". 1ft). ",<l'.�''!I'I.�;..,."... :\. i'\��.J�,.o{4:IÓ-��J;!}.�,.,;��'�. \:<�¡. �#�i1�,�r" ,,,),,..,� ....... l'.,, ·u '''' �""",,':""(,J'l;¡. .. 114.. '>h<:;>.<1p "':"'¡;". �'t'�I,'�.,if((�c..k1� 1- �q ... ... ,+,tJ':��::;.. -.�� !?""i""i�""""'<"t-:;" rl.f'·t� , ¡¡¡., J .; ".._,¿"'t,j#,,;iZJ¡ ...,,�I.'l",1� .. r:¡,. ",.,..., >";>. liI. ""v. ...... 'l él,ll('t. ... 1. ",���'-w.�'.f',-,,=. ffl r.4t:;..;... ":t;"''t''ll. ji"'l. 4',i:Ii\¡oIo'. ,,,�v. 'i'CI"""*,.,¿r ...""'...,<"\I. •. ",.H). '1i''1!�!III\�'l\.é\ iié.k>"!r·}'yar.;á.(tii'��. ��1t.J. .. -��,.j..".. 1>. .Al!. ,. l,J'!,. ""()"�"'l"'I<"4r''i!M. *.l..¡¿•... 1".�.;>"I:i{:lU'�""#".',lQ t:.A"f""I'l:'.;1"j'(::;'.,,�.,��. A;'<"te.r�<--¡,·q�,... '_:;(.;�"��"i¡f'.u'.1� �._.�.�.-�.ifl'E. --. _._. _Ji; ... .. ���7:�ej' �,i,_t�_\';ltl"1'1 "",�,,.�,)"l. t'"1\C"O <1!,..."\l ..�'<"iI'/:'¡,. "Jf�r. -6JK,fIf �,��... .r}YJ..j.-;r;l;;��:{4 � ,,,,,,,\ '1i'"ir"it .!t"''''Vt'V'> �nr,.,."",. Jiil-. �,. ...... ,..,,,,,-"'(!.(,'il:h. f"1;<'U'T..,<;;.�.;__. fl ··1c�'-f'l/11· :.o.J!$_ $. �.W,"iln.",....)n ��� � .,;<� tI\cI.ik."*�. .. r'ír"':"'O"lc/""lH,tto"-' ... -tlt��.},\_: -\J,f}'. 'i' ... ":>-n. ,t>,.. ... :-l(�-.I,():. ���.�?. �r�'�'". n�';':\f\I!'1'¡:Y'2'l1'f, "!I 4. C'.. j'"",I'ol'l'j1�_�. ��t>:/'f(·, ... ,-lt l;:;f;¡4' J�::¡';,; ,..;,1. �a·."'\�. •. .....n ¡..Ji.1"i.:���_".' tl'l:l ,�')'lI.-:--,a, w��'�'-I!!,�.Jl� 1f�t". _,. JJ.. 7,,,,>n. .... .. �"'fV'1""'j, J;V�ii1.J¡...�,. ('i:;""',¡;.,(t. .�\.-,!':.)",'.:.,¡.(J. .• ;j<]i.."'; �� 'I"'�\'lI n','" -:;:f:L¡¡i;�,� .�.:.;�I........ � f;�,·.lfh.. w;;,.�,..,*;ift_J.¡-.�t.f�. J. l\.,. ..."'�Mr>>'It-A...;�X ,,��'¡',.i g"j._ ..... �J"'���'}.,.��II,�"CiIt. /'l,a,.","')!4. .¡'lnn"il.!j. '¡.')""\1·l"ln'�{"","'" �. -';'r.. ... 1�$-J�;tJ!ea�' ";-t�....h--I'. .;�.,.A,\.'f..l.:.�l�l.bl�. o!!'I"ll. �c>,i'h�'" ""1'n"''i>'lIt'...,n 1é�1 i;t ",�"l; ..Ji- ,,��. '¡�H."". �t.·ii�··. 'le .. " ....,. <¡H''l)(F'. i\.��tJol't��. t. �. �"'",\\,'_ fl"YI'''r''irl"'¡'r''''''IIl:J t>,:,,,'·.a...:.a �f..Y·,�JJC'�•. ��J�\�:l't..;. ""',. '. . f'�l':'I,(1!I!'!4'�:l.�'l5�;h jij;M.I, ..... 6�� ��';:.I.�1., ��. ... ,.,." ... .,....,'1';..;;. J\Jl(7·r.1. '!t.���J.f .•. ..... '1,,). iT\l'·n�':}'7I4irf'l nr -· {'¡;;)¡fi' .;1i��¿··�OI:�$l..�L�,.�·.J:.� i'1".... 'le' ·�<>:...r'.r�"l ..... r"..,.... (,��fr'r.';(,"\,I!;.. -'"<??'n�' ¡ �,...,"'" t:¡�\l;:;it:·"'t""�":'\V\..1!:t,: .. •.. •. i.l-. -�.f,t. �.;..�),Ji;¡. __ :c\t· \, � 'e:�;i.li';'-'��.}'�, ¡}I� o!�,..l:�il'\f .l'J· .,;t,:.r....�._;',,�.�l:�',"#or¡' if .::� ,,.!..)'ttflJ.,.Hi"'·I!:jL· �..itttl· lJ¡;.-1�_.�«; r"It1r.,�,,��j."��.t"1 1'!',. ·'1i!'íf¡·'. �t>';-'>t'Y¿.,..,.M "'� ¡fjr.,t¡�/'\iI �� <;,_.*'-tl""'·f r'r,'t".elfl">'c""",,,� }1."",,",+ �"-?� ¡-, ;¡;,�Í\"¡�� :.;"L��,¡_¡,I<>.,;.;t_-t "t,��.,�tlft:i>· "_'-ft q':�,:�-lJj;...;._,��t,,',�q� ,¡¡;n'j·"¡�1 ",.".n.���r.j(.J:.t:g,�_'íiUá,...>: (,; .f,).,¡;r� • d �-.;..t'!I',,..:�\:',..O(JI4;.:�i(:;iI "l .,_........... 1:': 'It�r.'€. <'f ..,"if ".,""""'., Ó'¡J (')"íl ", :'i'I.CI. A'l""" ......... M4I<:t .....<L".,.., ... 'hr .... �. ... �f:.}O'."¿¡,,. '. � ... ...... .... ... .. .... ... ... .... -�,JA.i:.t"")�·).t·�'4�jjk_�It:. ... -. l"\ft.�''''i'':l'''''hfr'<;)' �.,"':'1.",:lui. ,if¡>rv�r<"i' ...4 tj(s---, ..-,'e'llf't'·it. ·:.i.,,�b'¿','. �.-�,qr.,-;"i!"'}� ".iI-,$L..&:.:b'i¡�t,._t-�,,«. �"'"�. é'. ... """""�'rI""JI 'i""'"' ""1'11 ;Jf¡,·}t,;¡ ,oh ... ). i':1:?'�I::i""-n. �;'.J'l;�4'--�l'fi. ...;... ... \;.1��J� .(/''';;> •. .(,;t.I'H. �. ,. ... ... !ir\< "l'')"'''!''''f')l\.'t'i\P n:. '<:?. h�,\.¿-. i.l. r.:.,"Y:",:. "'a,�:". 'r"lh.-;t'�r"\I;"J. ...... ,"''''0''j;.�1''\ a¡1J. ,.�l�¡�'<;�IIr!,,:·U' fr'!h/l""'''' "f�.•:. "-.�'i-"'�l'lIIC:�.;,'���" .I �,l!ff>":II "'�:r>i) W;.J.,.:J.\,-Q;iIo,!� :�t(,'.'.tt} <!>. 1("ti:r'_,>}<:':'/�.�. 1'\\1\:':')"''t'',\,-;''d' .. /jrt. 't7. �<�.+. #,J.. ."i,;..:N:.�' .t'fs. �,,�JJ�:1fl(;'1J). ,;"IiAW;"!''''''''1/\. \;tt�.,:':",!>�.-� '�,c\.. .:��jI}j� �..JfJ ....... fI�.,�:n. l1¡('i. ,��.'�!t-<) J��!k�¿.. �lNl. !h'�'1"'��<'l'("\. .rln. 6k'. ,:c,l. •. "1'I"\f!i¡¡.., �¡ ... �t"7 J"y. ... ,.. 4},..»t.4Jt,�4)r¿ÍI<...)1U1. ,,!.�_,:;,. • ". '<l"!''r.? .... �Q. f. '�n�ll. ...}r�'�'1-f��t,d¡.,., '11:.". «ji ry('1F¡1 ".11; "ft;.". <1>'1,..,,�.J,I!�1('l. (i!,.i{.:1�r. -/1. .. �1··;"rr¡. \:iZ,..�,¡y �,�.�� ... '1 ........ ':.�,:" J;J,[.n;r 11'"". ':'�. ti. 1"('\. �},. V:-. ""''''.'-0.1'. •. Tlt., .... ''''lI(,'''\ f'l<�t,;. r:j}.,.. ... 4'�#",MfC��",·t!._}"�. \,:�l.'l�.-.J.�,t�':)ll�.) <,�¡,;;� ljfilt:�, ��p:;;tt)::. ;'¡f;·,.� 2Jr�1eJ�? l:"l�O ·{10ii)l ....... .,,: .r.�:;';1-t.j�;,� .. ••. ... "''U't. ''''. •.. .. .. ..".,,,,,,, '�,,"_ .... .J ,i.. t;.¡:. �. "". Ji"". P. ... .. 4 t¡/�·?;�'ff�1'::; ��. '-il·,.,l1�'Jt[� :')��:¡�.� �·;J·l�-tf1. ¿¡ (lr�ll�.�t;·'!·:·41f� tJ_'L �� tc't,:tt'�Ct" ':>'1 �M"1'''1' ";'h ",.,,_.;") n '''''-' At"f 1'::�· "'i''''''/l:{' 1..,J,u. �¡;. ·¡.t¡.t!t)�.e· .c4J�� O" �.Á���'� ,!�.,¡.� �"'h�r;Jrt: .. ... ..... �j. #. nA ....'!iCl....,.,..,jI -'''1 Y,�lk��»;��,j.¡,¡,�,,�. ... ...... 1i.:.t,t�l#'.I!�'t-l-J¡f.�. «'.,..". l'l.. ":.'ó"i"I.r,.�"':'tJf"""".t:"t 1""1""""''''''''-'' c.>c:'�J'·Jt.�J·� J'.;..�t:t:.:':"-l.Gf. 1,;J-.tl'i:i¡t,"'_'''-,;t. 1",�,�",i!l'f'¡,'. ';1:&\,. llf.� �1\��?OGlor� lnO�, n:.:�r.5! 7f1. a..... 'f1¡<�"¡'.'. Ollr.'l"l,.,. f�����Jj;_j:. (,"1".-. ",1\�. ,'". ... -":j'f'i'l';,-V¡"i7'f"'"i/!' �.��_..Jt.J.�."�.,.�4:.� u. l��,�,\)lt'¡¿*!:" \��,r.. �J'i'.,�r1'il !P'1o-*�1:I,. ft 'jt1,�,,"."ll"4."":Á ...... ",.�.t!.�.,.¡,():,. l��;;¡. ,)�V4Jikl..�,. ,�:.kL�,��i.·��.Ut-,. ... '��;¡;fJ.,. ... ... ... '. .. v,. ... .. ... ..:. ... .. �"'\'ryr�. •... ••. ... r.I"1:r1'J\"1"I� ',j� �J.;..i ...�.Jt'�.J.�� _�. '::T-1¡ro"·�'I!"l.Q. .... ... .... .... ....... (�"lC'. 'lt ,¡¡ ... ¡t..JC·�1<,A. .�".*¡.,.���. &;.;MO.'-�., 4:.,ill'-"""·� 'Cl '-"o. ., .. ,<'v,�Jl.,,1"·'" nnt.,...¡·"",·e.Mcr-¡ � \;�':I\,l\2 ,'t.� '�l�'Q t;¡.·�:";Ul."" 1"iI:J'¿'_� .'�::a;;J,. �,�·If�,,�,..,V'''';i .• J. ..... "" " ... ,4 'W'r.*<¡,,,·¡,,¡, �t,,;)�'t..... �� n�J'.., ,I�\*�(J ...... �.. �" ��"'I!.,,..,,�·""'Id ""f'; �,� .. tf'{";ioVr� ;.f¡l,,�li f�.::,';' 4 {j"!.,oift.,i- ';::L�:�t."...i��¡,"r{!.'-M,l-,� �,v,�/ :'l lIIii:i, ,!�¡f-'i "�.w�Jf'¡'.;, �f��'.. ,,,',l¡.tJ�},f)1 .J""�,,,\;,.. tFa,t l" ..... '""1"',·· ... �"oII,... .. � ..... "'�'.,.n <j)ot 1i�6 ,,\ To'" "''h�.-.:'·4 .O�'� '" n>!" "'�<!l'."i'i�.if''iI-!!'A 1';:>.e':"II'>"' "i)":;' , �'i.i"�,Ai' .) Jt.!,¿l<�,.J,,·;::U� :¡-�T-A�.'!. �&�ij,�)ilLJ .i.t,",·Ili!'¿!"'1'e.l·t.'.)I.t)\'� ...¡'tt.:�· tJ.l;;t.l !..Ut),:;,·J,�·IItt,.Nt:.tt,.l.l¡ ;"¡�..J''G'' if,i.t�<Itj.�';,,_;;¡;� 'II .... f) �('In", .,"'"'''';>'!h':) ;''';1'';17' <>'\c"!í-tr.. n.... i:l..�)".:t�.il.t''t J' �.,*�¡t. \''t1. ",.",'7", .. ,,·!rt.Jr.-�:, ..,;:t��� � ¿�f..J� t�\i.· (-,! J'". 1'?'ií(!o;;o'''''''''.!r: /,:.,{..wu�l'lw�:�·. -. <:'f....... -¡"1.-"�'?"\",,,h·'f";;!lt1 Á·",.t¡.,. h'�-S;_J. .¿��. A-::.'I!\-f''"l<:'''I''íI�''.''Idnt) \Á*·...;r;.;4:..�t.�wlt.�(!.�{;.,,¡I.:-::'. M. .:k.J. .f.I'!>. 'l��.:f.�.; ... '1.:�. l�#if�! ;.,., ...�¡;''),. !'1I.'l, ""7"'\<:>"'". �,�:��.,�,k�Jd��. .L.�". -. � .",..,EI. -"14.,(. 'i. ". --,... q. -8.:.:,,0 ,,-;C�;J \.;,,':J .� ;,.,.... �.::;r)-:L.o:¡,1t1.�. •. �. ;��:Ct(il{)�r/ :¡,."�,?:E :l. .•.

(6) 04 O��t1df) �. te �7')¡'tt aoo:¡��(,. otv lt.: rJOt�r(l'l;;)�'i� aD_J;)Oltf; �e :Z!o,,, '1��lc.- n31�·t::n�lf�íl \1Q .iJ.1��...n l:r!.."\"a0'�0�-if n"� !'1�:l"tOtl D::r �. f..Ju�ME;�'. ("iflJ;"'.!'.1 i-_it-y .,; 1). '!!>'9'7 &c$.1b. <:'''t,."l],.,."""''Sb",,,. �lt'��¡:".i-'·:·.��':'7-. �o. .... ••. "'1. OA�W'rJ�·lB. :0�{)fDluJO .1'ft,� r,flk}���UI]l tl(� ,...1111'\. ',vd,,'}. lIí. �Ilt""""",,no. 'I!!'>. U:MJ,.-'''::.<)�''.OI.. l;'1.w�rl.m X�),'Jt.j!Jn {lo OOr;lO�. .�. il,'!f.,!;otíl�. (l�G!��'J8 ,1,11 fll}.s�1!.,.""08 {}. ; i't.1Cil�l)r� nf'df;;t�1dr3 (� �'1" or��om (lO' D1,�)a'fí1Pl> �¡";J¡i1f',,='f:tn �; tL1.o��,;1r., {lO! :1�a�lO l�f��!f.i(jJp�' ��. .. :fl!>®-49.).,. �""��!). •. OP",-�ln' !'1. :; =1�lvnr:J'lnt non6Ü:�.�ID oo.!'!) J.tJ ;�,t ,lG t:11'r::t. O!!:9l�r/_'f) R� "'itf1 ,J'" <l\')rtQ lJt�f; Yra-ft rtrlo' -�tl "",} 4C!!f �<I_.;;1'"'l; ��¿¡,�_}��. l;4.�-�·�:.d.:t. .... ]. .. .. .. fiQO., �nI.. :�t1""'''''1''''''''' jf.t� """'JI;'&:"t"ll'!.1"\ �.�_¡. .bl1l-l!llIVlt; "."_. ;, Xl. \71(,llo�w al !i�VOli _nül (jlfAiZGt!Q. l11�ni;ri}!f'� {>"��nl't"",·'I'�""'" � �Y'\ .. �1"'�''!m. n1'r.. i.·;¡'�iNo�3. nt'W'_,.��,..,"�n<'tó"ll'C!> 3�. 'ifa",- ��.f,I. "t-40"'�A,<"o!Iti!i...��. ". ..... lt_.;.J-�"f::t1:"�-;t�.::I¡�.,. .� y¡. �1®C31b U!iCl-:\ f'zoh1'\71 i�:.l:tn:� ... ·ij\.�li¡';¡'j.. ��,,-:lt.',.�lJ¡4-�.í�,¡r.f.';'. ��c;rla'..i.- ;lO'{P�.. '''). lPOD.,. k-(;. �(¡;l�I¡Z.t! ;7.Q{). ')1�1r.JAb ; �M-o¿'r;.tno -l?o -r��oo Qt üf!;;l�� ot ao Of'm­ �t1:bt� q�:.'t f:'.lO. r:t11mf) .�r;��im n�lm�lp.,; VIi)'l L'tl" &�Wdi::l �.!llttC;l��mílo OOíV':�o ,rml1tl1:'�an11)tJ'cr �Jljoo't.iO oru:lf'm·ttJll'!\m:5�.- �. ..._. ...... .. _._. 1n.... -o, �,;fr-;.l t0l8. '. ... l� e. -.. .. .;. �. .�'\I\.,"·r')�"tr-. ':"'.f'l;r-I,<_ -¡I' ftJi�lv;"¡'�4. iJ.l .. :_jj�--i1"'.liJO¡ �......A¡"¡I."!:. (J.. r..At '-'¡,""V"t_ .."-I.·""-.... ���P4t_f*WJ. t"'!l:"''1.1l,'lt''i. .. a. ,:.,�. <. "'A�n...1t!1-l. _"""I"iI""""""","_. �'. a,.... ��lf. ;'ln ..,,.k. f'!1�'�'1:'I ... ��:í.o:D,...i\.{.�l¿V¡,Ot_�,. e. té,_,.,r",,_4,."lI"'!.,¡¡t.l:.... '". �""<l""'.!t"'lt<!,!o. "". e-<"ll �_,..."". d�;¡vJ.A4·-< 'I¡� tt��V�,;,. , A�r��",,<¡¡ .." .•�'fI,. .,"YWQ,�Qt�. �:.���fJAí.. ,· :��.4��- .,��.� � ���o' �,4�,�� '��� � ��l,�¡J��l�,., �t)I�'1.� �U����f� �,,1t160 000 ,;ol��" l'OX' Jo� !))r..,,1il a 1?';tct�o�rj. t1tt!{.¿;a. .. ... ..... ... ;.·. .. �. _. •. 1t. .... t"\.�_..!:1 11<fIt<Or'¡ ¿MI'. �'li"i"'.I:�" �'liIiJbp",:>\iQ,. -.. .. o!I. � ;'J;¡ik;. 'IO)�"I.......l!.4� l>c-'.rJ n.,,"'''I,,� Vi�".A�W'<"'. ¡;¡¡¡¡n',,¡ ..s¡¡¡"i:/... ·.,¡ ...... .s,. �i1A'":I ...... ,,�JjI.. "" .....�'>. "'!I;.";'.". !"1!'r.lf"'l'l>l"1IC'!-. �"'·��)'�l"'=. t:1m]Q' b. � W,.;Jt;)};iool �1'11.'1n.1!!!t n·�,1Xi-fi1.nQ ele �tD,.�,n ¡¡,.� '�l�!t r;¡ ('10�); ttJU-SOO., -. '". l'. � �-.liC f'i;.nd t1lfl t'ie�'�"OQ l�� -¿04"),,- �(k'):'1l'��icP .r;p !lil��:1.oo1 �WfmG.'b1 f:tOOf;)�' ���1 •. !.irtT�tR�i � •. 11. ��ii*. ii:ii�_. ,_. -. ... �. ... �. :'.o:i1�"'-:"""'��. ¡?';n�.: ��',}l.{ttj(). (\l!,��) �. ·le í-t.. �·üUOfl1¡-1.. ��. Ol�naO �OO�U '2.00 ¡�gtno. ,;,. ·T.rJ�� �. t�(l;twbc, � \}��im?� !�l t ?��� :l;)� �"ff) ¿�A- r1¿J.1.Dl,nl!L�fD �(�.':.. JO'f;l��.,.fI ('1.J ¡Í'llo,,�,e. iJ .... N:t_A�. .. {lol .j¡.'V1I. \1l!Z� CJ¡.J.aS) 1\). ����. .. 'íIl\,¡l't.J"""'�\,).�·.. f\�' �1I'-;::1t:r'#r� ...,.I_':;'¡M"-�.. t'\?"lo�_,(I.". \S:'1!oi:�. �. "lIr:< "t".'1'o.;..;.lt:ji.:��iI. O-f)�Ct� �. ... 'J't�l'. ;:1. �M,,\!'lif�i--*. �'''AJ4-''''''�'J.". ;'1"'>1' ,'1�'t�.,4�i":>' "''I!'' i'�p1t?f¡.��\rl¡ • .:in. t:I�4:"'� IQ�,.,-�l .' ,��. ,'1,.--.. "'�'. '�c{¡¡,n""-n ,¡,1.t!',JjI4;¡t;,.-. ... IJh,.--n;n¿, .... ��H.J'." ... ","". TUI'i'.'1·1,,,'dhn ..... , ... ". .;¡.J(1,.,1��r.J<J.t;\'ifllK�U. "';'Jf. �I. l""1tIlt. St��t8. !:� 0(0) ¡¡ 0(.'11-014.. n°.;�. ,�.. 't""""'lSi'IV'fll"t�FV"·'t .. "." ' ....... M>:"\<!'lr>A1",iI'I. "'<I'"......8........a.... ,:-�ij�tJ4';1.t.y.�_ .• fr) ... .f'l"" "it �I"l t'"l'i! '�·1o"r..�.1 -t!l�4 ,h '� '�"i t:¡!l"ft''''l"....,�... ¿ "1\¡r,.",J1n.<1"¡l�' r\1í..ic*�"7H)o",.�\.I .t:í)�t_"::¡"'�#t1.h .v��.6itL";) t¡.-:.h ;·.i(�titX':;Ít,,_vg-ri ¿�:l!J.�l���i:i-f.,t1 -.:Al,.k� Ji.)€}1 c.,").(,bQ��Q' n,o. 1�?1·{7 f}. J. gb1X100 ncr";.mr-J. ,,- r):�1n!.nm ao �Jl (rr�'1.Q (jmJt�1i�n.�:tQneD ao .::i,Q 4 :t-lf;o�0�ool {1() Zt�'70�!­ �. t e2 OoiJltl...fl.. 61�:t 1?m;;l"�1�D l,tU�nn� ��:1m:i!f.ll.l.,· lH!})� aoi!o¡:'f.io iJ h «.:.. ,�p.·l'n .•• �:; t!r�-g. n",�. <"I'1'H'1 04"�. '". �}'¡;¡'\JiPI'.:$�;I. �"'4:""",.. " :". �. .!_ ... ... .. A.�'íJ�n. _¡. (J·:L1!1J:lXl "/.1' g\1]']'J���f} �:n:t'..;tQ � ][1 v:.tt:'!.cníl,:or,)';n:.rn il �. 'mna¡'aj,o 00t�1�� {J.nl ��") ;'�!:tIJ:fI'- P:J.r;¡t�7t411')n do t11 FJt��:!n r:Pf1n�¡flon" IZ Kl��2) lrJI ....lVO,. �. ... G¡r:!�1f A.. ':. r�'). r'�fi<;;1-l!1�7��'ff"".. ,...':!I'\ .... �(f"' ... < ..... 'ln. GSJltl.:.'1:J.'ú. ��nQ n. �. o �.B"r¡"'''''' .;¡,. :t'JiIl"3"'!'. ,'-,J.J."j,t)f.�. ... p��. .... ¡. ... _. do' rl'l�';O:::.JE., •. O�::eoo10 ..... .. "3� ",.. .. ..... t� :. Gt zrvllI-,)". ,;.J)(7í!3. Oo:r. '"i ')J,.u 14c � 'i];'}!n. ...... '1lro. '". ·J""'"t'b·).I.'''' .. �. XilZlú. unJ: •. ��. s. ;�f.t';¡fl¿�t¡. '"".' ,,¡¡,>'.!l '-,,�. $;;��:1.11t· Q'\i :��'l;'l�ia �:. .S<. (}Q¡Ji'l�OO. ........ u=� nt"'l"r(' ('ro¡n u,I,.,¡# ,#;I'.,I.v'i.� ... :;,¡tl'1». -�.. (;f(,(1.1� [ti t<l::.��r)n t'J 1IA.,.¡J .1'A.,." O�tl'o,,,O {�"; OútT»1>00 {hl�1f��. fi1�a'.{)n.- l¡nD��lG���¿;� �3n.. ('!IO"l"t;""',1�''''1'' *����;,u.u U "fl"., V. v�"'" '""$. ('\1qnn. \¡,¡:.,,�l;,,�. "Itfll!< -'�'1I"lt: " �·' ... ."t"J. ...... "'�'". ... r__. i. .. c1n,. UIU. r!Q�""'_'''-� <j ".r.j()�.i'ft't' Y ... c,-,t;t.,_1nnO" ) ._. r""'"�.��.

(7) 05 .. A.".�� �""4'1'¡"'_"'" r'Jro¡,n .iY> 'f"l,..,.,a 'Í1' �l'"P"'" �""1'1t�1'{'�40,.� .w.--.¡¡ .,..f!it1.��\t;.,t .a�Vv -�-".� ��Icr;\ 'f:'l1l1\,'17'7f:1""'ü¡i "',.,i,3.i.�"''':' b ¿alL��_t".\t·.�:�¡.:.e.u. .u e :':j¡;;.7'rJ,1i�;�l'lt��"I&:,�, tt,��j, , jll � :\001".:\0$)0.. (:n��1ú;�J (t�Oe) q��. ... •.,c\. '. ......... �il'���J,. '��.. -. -. "".,..�. '�AM ..."!t'I"jnt.r, N�·. J<'>,. � ti! lB. :;;¡¡¡¡W4. i:llfac.;l>,�"".II6vJ,¡tt, ,. .... ... ..'. "'1.t�"'�';""if,,,.-. ..D'd' ........ iO�_¡¡t.!i<",'rl"b,"" ,v•• Y;;>Jr"lI'1íiii'¡i[.{ ""'''''lI''''''''I' il'I\iU!'II. 1':11. .,.1;_. :11. l'l-'ll'f ••• ¡." ..... 1"'1'11'\. ."".n. �. '?1"Wl'f';M. '.... ... ":¡'�JN::�.-.':I:�k. J�.. \¡t--l·�'F'�-�.¡j. ';"�.-V�-lc'_' ��c. '\':9'. 'o·. i.J. .I!·�,.t ... "". �,.I>,*',.. .. ... �'''.'. .... l1C'1('"\rT"--'�U\',.¡.·JL�·fA�. !"l""""'n.. �.. ,,..:".1\1_. .... l.Pl.!:9!,. ,. la., ClUDl1.�. mfl!.f;lib. . •. 'TI :� &m�10. ... ....•�.;i. �"". I. i1Q t!:l21.�1:g;:r¡t¡WX211"t. �9Z:¡U (),;;¡ . . 1.0E).- �i�Ú cr�{,}l.?m 1�1O. •. 1}':r' cl.i..? .t��00�-mn�". ¡lJ ¿. "'·il..,nrt'il_'"i�nGJ' "'(1l'�<.,,.#<� :;.:._".-\tJr,"�I:'. ("t�,o!; IJ'fV'-t!.,.. {lp oatmll�.- �1I3C :!!"&:fl;. .. "'�..a,�."IO. _V�¡¡¡.v�'''''''�� .... 4'i;.. JI. JI. 'l4<!j¡. "Jl'mlt'la. • ..: ..,. ...."n"..... i,J'¡"..... �W"'IIO.. "". "'IjO;1"1':1'k.�1C'!}. f1,�"'il. "f. 'J. :.0'1... 0. :I)M."OO''_ 'rlr�:. ",,-... �"Q�:L}�lt "",} />�1!:;:=� t. .1.€\ �,;r1100�� 194f'�1(> 'VUl. ....��. v�.. �. ,1n m!e.. .. ""i1-,¡<\t'\l'.!t",�,>. (:1n t,;,�;¡. .. �. l,";'J�����V��,J. bl1 Rtt�� (:Ol�;�" t.1�ml '.ca. ()'Í) �l l."�:Ji)f":O�·O : �.',P�¡f�'rJJk'B'1in\OO 1 t. tt;t�g. !i:tl'.o. li-:?�.mt!'O �?11. �f.fl'(3e. 1i}.!?:�'(':;� ,�f' � €\ .��f)tu6;'J. 77. 4."'�J.�".. �",;¡"�t!" i"t\br._�.·. _. ,. ·HV�V; �.�."'lt:_"!l'''':r ... 2. ,. r. K. �. ..... ...,�.-'). r.. (�n. ;. .JJ¿,:.t-!���¡J;;._\(A ft. ,(�,,, ""-¡f,1iI'�'". a. "1,. t"lrl':!. 7"", '¡-.Ji:1A t"'P.:i't� ... e« ti q{'l.J'!A. ..... .. .:. .... "";¡,,2,,�;¡..,. ""y<:>�_r-''''.f¡�:i'''l�.--� lt � ... ���-t'l a� Y,.;����*l;A.�4�':". �f-'fJf..�. (�rté'),�"iH'''B�' ¿9� v�..¿- �'! "---$\1,. ,«\""MJ.',��},.., vJ:¡.(, ..... ;"¡-,,,\;'.<4:W;;,,'�. """."1. 'c_i';!.... .. .... • ...,'. �JL.lÍf,¡,¡8. ,. 'l"'i:l'i'i'>01.¡.t... "".f'). •. �. O�ttr!"'�i�. tMr\�r!It�.,;f Xi1/tX"'.l n�h�lQ.8 �l?fn� 1�Cl;3.. -.44. �1. �. �J �}jJ:f¿Ü��r.J;¡":� �. '�. f'1""'>IIII,,..A.. .. ,�i;;�·�R,,��� 'ií. D� !i�". ...... ,!.,••. M,q. .tl�"I,lfr'l'f.". ¡':�t¡)[ ,.\'JIii�lj.;. fl. ... 1t,.�"'t"",. .ttr-.. 't,,,·a·. -Y���.oJ>. .•. ",1 ,�.. ���!:;¡f1m '?,�.o�-.. lln. ��. v« '::.;\(.fg..J"�:BI. ... 'Ii.l� 'ii"lt'a�l;l::I.,...,._..,.r. .; ... ;f_.it"'�-. ,.. ,',.... ,4.;ieJo9.". i<� 1,#. ."'II'!'I�. í.Jl{.i.J.WJiI,ioMt\. ��,,,,'1. ... r'lh"",�"if. �.�1ii':�,}�#iI�' ����,. ..... �. 'roO, �,..,J!.l" .,?,::-. iF�.-:i,,�J�,fe,-.w4V"' ., .bJ1i"�'J,'-r"i,:J¡.I t�-y':J' f,.�jt-�I"'>!. ... ..... .. 'f.l. ,;."!'t:l. ('\"'l'n.-'!'. u,. \-�';". ,'tf:thA;.!1:�·J.;«iiJI¡{(-&I. ti�;t. ..... ";t-It"'��.,,-a;.o,..1..}. V'lf��" t�,t'lft. ... .c;t""-éj. "'''In<''''''. :'�':t�-ií'�. ¿:. d�"�;��'� �S.rt�W-' r;.J�:�'l'fln�'!"'"1'!¡,2'l:'iI. ... -. n. t)1..... -t���t·". "iH"'\f;;lot!. J. �. 1i:A.ltr·��'o. �_�_,.�I;i.� !��.f�._ i}#{�Ji��:' .nf' ,;x.,. ���(p��,l"l�(:'!!�n .tL::"\�!QJ. _ '. �T�.VII'!':'l," L r,�..l3.teW.Vl,,aJ) u.. �\itcf, .... tt ..lt. JU'M..... j'-6#f'. .... ,.'I;.\'J( �tifte. ......'i)1l1. .. .... ". .':,_ m �-ci;J 'Ni'!\t""fl'':' l:/Ult t;' ;..J�' .... �;(". ;:¡. ... ·¿¡;�j�u"'.{.¡¡I:. ,�" t"... '¡'_'J.I&��'" .#'e.IIt�". ..,....... �4. �n�''''.4n !i.I�C:�,¡¡ ... -�'. ... \'. ... .... __. ��.f)o�,J'. �i. 1ln ,.........-.FJ'.Ar.>� I¡{:;r,tiiJ; �;j�'��J�.• �JElí�'.J��¡;"'-"O:-. """"·,",,�1. 1"\ ..... 1f;¿d,f.}'J�k.,�j,-. ,,"�. ... <'t!�,.t"¡¡. ... .. �. ..!J.<'s<\.�\.i1 ¡I)'. "lJ �..y I;!;.j �. PIf" �""",:'il v�"" ,."J,. .. 'i. i:'Tl'�r.1·.r1'1;1'tr. �. ... :7r.!t'I.,.,... "ftllQlt,�¡tr.. .el>"""""'\��'. 0>-��n, �..l"",".JiI"'_';. �. 6�. ,�::: �;-.�. '.m"�:1""'". ",'l't:t�'}.,Q >!;", �il-,IH"�'�:\",,'J 't�"t"!¡�n n"'''_ t.:"_"J\i-d}_ ».li,�I\,.-r..l��c" :;:}�ik1.00. �J.)O:1d�oo. � �'!}��� � � 1I;Ir:i<,:.#J.,.':""::;»�. M"j...,;} \� ... �A-�-.. ... � �,;;._. "1'�'\�-��'_ .... .'. :./'4.. 3Jílllo.,�· mllo� n���a". n4.....''' .. "_��,.....,,..-,'��n't''ll1 '& "lf�n_·1I<¡A ":j[�"V-��"�Ail;IiJ'"",�i'� t -tl.. ';lf."ilJ. '. �'$1 �ft'J'�. -. ". --. ;w... f"qf"!Z:."!Ii{'". f. ,.".,¡J� �'1:':·T;;;,¡J._,:-t;é�' �"","A.,r .... �"'���'.r.i.. �. .... "'�''''fr::,''''; ;,�-��'t���. D. �. .... _G�@.e "'���'"'4il{,n:1o. -. fa. .. ·,,,c�. lS'�,�""''''',", :'!i'l'!l., � .• 1;,"¡4.ti� lj�;��lA:-':--'.�". .... ,st'J��. J. .e�f)�}t;. ,"t.tl '1�1.' W.� .�t.;l 1'1 ... ,.... b_. of.'\. �,Jl{tl.J.W�I,l4�t(-;¡. "<XI. -É_.wt_��. n..��&". J'l.:.rf�k�!"". 4T. "" �ifI'1. i; ... ¡Y.�"'r'tA._��:v-. �,?"".I'I�A·� i�1!;.,_'_7�l.;U-;;�.1 ¡¡:�J',j,"":i�.Jl�'.f. �1\("I�. �.. u. !r.,¡Ji'.. fl,.t}f�)�' :u��n9. XII. ü..r:. ",;:,. .."1..... ('�. 't1t1"l". �_.. ""'ir. �\t'1. _��"'. •. .1. nkl\._. """"""7"il'. �� t;-:-. 4.;.V �"". ·UIi\. 'll�\"" {.Mt:) ,.�..;,'':l.,.. .J:..V ..1at-.t�. ;. �nn.l! ..... �"�._"'!'><"�"""W'< ... ,,� ',J¡UJ.u� .... '1'n3� """""o�n .� ... io> 'jj¡,¡,J"-f ��,,"�.l. "��. ft-. '1""10/1"'. t:':,...m"'�"""·,1�'\:;'I':>;!!'�a,", "t', �fi.-Ié.fj-{1\i.:.f<��tUt��.�� .....,,�$. ¿&. t.. ....... "iIr:. �""""'rtIr. 00. I,�.l�.),:·q{ ,.,;ft_;"'''f,�e.N4. .. t!"�?1''?!'\ l·.,.i�,.w:J,J. "_11,. O�QrtJ,fl..{!;�1� n..��.flJ!J¡i.W ·o� r.t:1J.�t'flt;to.,� nonil..otl1�(.lno _-',.,niíl Ilo-tM''I :. �. '':;;''!'t�. 9'<1!''bII'�.. ''1.1l,�. ... .. !f4.Ii}\I1RT�,: 3.. �I' ...."ii. """a"","lIt.'"' ... \.A:ot"M� .. �, ,�-ió·�l\il�. • .'. A ...... �Jl ��'lV""')''il� ,L.: >.:"':i'.t)�.,;,¡i1a. �,,:,�,,-V'>� _:7,1\1'4;:.,.,');lIA. ¡".no" �.'7r>tI!') ....-�'lI"!0�"""':4'!",i! "'">""\".l,"tJlit�/r"\"" ""_... f'{�'_""'!"1\c,it'>� \�' v�;��,t.¡Á;(I:('U �,jt./ •• �,#'�,�u.{ '\�, �J\�.� *-':���e.llJ,,-��, '4"��� \!hl".lj.�lt�!4(11� r"lrl W-"��"f}, �'�t:_� ;1"1/", '.t'1�!\"')', .!i·',6'�\ij;,:iI �t�l},..,.n Q!!:"i nl'!> �fb� .,�o!'; � .....rl'it .t''1.a.",,�·,V}l''''c·ln .""",,�,\,.� �"A"""_ .:zt�-� �.l-Jii\ W"1�"") �l,.·�¡f..t-,*�i't.;;.lI�,)F�} ,�". t�_3, €q-4!'Í�t!.'�� i"'�,,,, �.4�,�',�'�' .c�Ul.J�;I'-�4ft.�.��,f¡,J' �'.tl'¡'_ ,.t9'1..?I.,'_:--?m. ... i:¡)f'Vl.,W·_,t'?f/. /-�'<',¡.,�,:t.2. ... .¡j. l{¡t;J. �. .. .•. -. _. k"""\� �iIl i!\rt 'i'",<!t'll,'I'I.i! DQ.c,�t.;(t,l.M!I<j�X;,lllt�. �·,"',...,.,&.,.ili.!'\4"'"' t:.. �6rl. l:-';r�. lJ. k-V1rll!f.1iI,Y'S1 �i..,!,;.a-ti�","J':)if""'�-. 1. f,.. �U•• "�.JI'L:.#t�ij,¡'t.�¡\i..i..il:Jt...l:f¡1.. 1! ...... ,.; lf�nl.�.d.n",;�fi {-'�Ol �. l"\�.;{>¡¡f� ",<"1 _. ......... 1wAPI,n; '��ltl.t�:r;·:,;....::t. 01>' ,"<1'*. ,�i;,;.. 4"","',"\�.r.",!!., ;;.:_;I,."Ji.j;". ¡\>:'), t�""'�P lo·'.· �. ... �i'. ti. A. "''''_....",.,I'.o!J 11';J.�f.C�-�;�;;\.k* t,,�. "I'n,;¡,..""'".,....!"I �. ............ i). ... .. ;4>'.. �._'t-'" r�IIi--.J.f'¡�lI $l.J':¡ \_��_, �.h� \f.,l: '-;Íf& J¡:Ud.. -J:JlI-Ii.�¡¿"'¡J:Jt Ornlf1íJln1; y ,� 1;;(\ ,.�')tjn (}.c; n.��1l�dO.e. _.. el t:, 1-. "it"". -'1'4f'J. ¿¡¡,,�. ..:.. tilf!j;v-JtBr. _. "v,. ,%,0:14". .. DJ.jJcol�¡j'. t�0r), t:��1fl1C:l ,1.fit lf'::�t111;�1:üt41d.�a· :1c'"W;,l tW�ti. t�.¡=��" .¡� QO¡1('!�¡:¡t"<.i:(·H�i4il� ,lfJ lt);o ,1}tJm10Cl r¡¡�{W¡,a1HJO*1l'�0Atbm ,;.o,.. '-'1f:>úQ -p. """""tiltüfiJ¡p. 'i'n.�.o o.. .'. ,It.. V'.'.i ."", ... 110: ... r1. ,. ,J.. <1l. �,M... ". ... I:\��(4��.tmn",. ·lfH:;KY�.'f!.. ll,. ._,... 14. '". -. '.. .. .. '�. l"'<\l ·C.)'li:ll.j("',''¡ "'''''' (r .¡.1.1.;,'Q,,��.'![�' OO.,,.,.;V· O"llo1'1!"-."'.,.:!,., l'\.I.·���!'' �""'O:l��,�'¡;.... '!I�.¡1A�." .�'? �iflY.I!rn.[In?lnc�flf�'Gnn nnn¡'1�¡�.tnnt1m:no {lo fJn,tnJJ1�.1B. �':"() ,,:,K·Xr:d'�':'.JW'tJ.. HCfÚ't]t�f1. �;y�. .�� �4�(t�,,� .'� � "��.f.". .. f·"l'�7' ¡f�. ..... ... l!. '. ... ... "1'". l..,. .. no .n��p -;-�>0ryo ...'1� _'¿�&...)¡¡,�'i.;};)4.t\'�,Ji� 0.',.¡.A:J'i :. ::lVJ)ot� .. .....i.·t1�e'!flic.o rt�.,.l"f""�..#Ú'..".,<:,, ,',' � ,'L �.n ·l)/,� OCr.Yl;} eOZlfJ1xtt·PC��)'c'� �H':,"".u��{t4l 6n"'ní. 'l;r... ).1 �¡¡.'f . . . ;(lGlI?Oh "l'1. :.:n\?O";,j.'R,n., -:-.J"'�O()l.�lO. .• 1. ""':i. � ,.:t. ... ".. .. .. Ii:i.._. .;. .... .. ... :i ........ lj¡�,�. .g#. _. JI?. 1:.J. ". .. ... 1 -lf. ... -. ,. ·. ... n. .. ntli.1a'«) C(M;"·. .. �. ".,j,. ,.. .. �'". .el>.

(8) 06 ��& JO�f) ¡ '!l. (J:t'9t�llif ��,to ;' :�� r)tJtoao'l&C3.�O �. 01 ll;l1tt¡­ ii,)n�,l;l� ao Jo �blr...#¡J,,,1l ®�'t.�. (lf) 1.003 �. lUY¡ ��'-Í�4f) {� 1U;���sn aÓ€�" _D�' :tXI., '('liJ65), ... -. .,. .. ¡¡�r1tl��" n� ;, � n.�!D rw�\1mlt:L' QH �,.:xYJlffl;.n �1tt�o lou ft1� rtl'OB '!JI' 'll XU':t.- �l¡¡U���1!' �(l.9fl{�·n' ��2�S ... ;iAWl. �tJ�'lrnA<;:?' @r.J&V�mlt�fl� z, f)J:la� ��"ll.�. �"':I'!lfi'1'*.. ,. J. �4'I','J',,¡,¡;;,,�. t1�). il:1l)lin�� n��lt1rn {J��. .1.;,<1','3'.;'>.',. .t.7!f,�¡\i"'JieI '''''IlI;i<&I '. ". .... 'OQ�'(.}t)t1� dO' '..:o!'n !lU:1ttron t1il'fJi�1.(¡¡1�00 MIla.. 'mt���Q�- l?P$ln¡, l&17<t, Ü VGo:"lf..tl'41. ���fij; !�,. .. 7l���� 11 .i:ltj.L W��" JUrtn� ��� � �1. !YJ��";. �. titGlQ �Z�. ..... ,�l '.' .• !�1."!']1�",fJ1,el1 .\�ln !'(�l"�l. ,. II tlif� J,� ftj�fJf,*�. .. �.,¡r�{ilrJtlP'��.�n4.lO�'\!!::1.�.' ,. .. .. nu. ,:'. .'. llii1ai1!� ('''.: �0!mt1�t' m� jbl f'J,.0tn l.�¡ota,oo � o�t}:sa!t-t\ �b"iitnlr>i11O.() o�....uos �¡¡en�" ex' ,.�� ��. 'oion:t'bno OOl;'M-:mi;r�(7 �w nM.o:ti.Ji·on:l'hÜfJ in �l:b�.ail1m �� �oo qUila mil{Jt1¡. 'Í�l�j �s. ('!)fl1IDf)' �®�J'!t¡¡� i"J,'Um�l �n. ea.-. l?:m��:. �t. '.. '. c::Á.,'t_�'if��. ���"3'd4 �i.ii�·;;���. �'}Qt'",4¡¡f. -:,'���¡:�JJ: �i¡ft,���.a.. �:-.=. "'ltlí:\�'<ll �,;J��<'J¡,.. "r'lo<""�_'h"i<�""". .tt�-iD áI:�Y..e'1i �. �.j!,"'S;<L"',. t�:�q,;¡�.¡�. 1¡;4*ilJJ'. ,�"""",. ... f¡f. ;"linAt'!!·_. �'l1t'\. ,ffo�",,��JM«t·tt,.4tnl"�. ,,¡;.,,""""".....�. '!1). 'e. ... "i>f!U.I'n,¡.ft. t.'". ' ,. lll. :a-�vo" ,p�, .ln ()f�,ma\�fn i!f) 1G C1Ue ........ " .,nl">. "'!;�""N",,'.(f,.,. rt.,,, 'n"r.�,;'1�lo� ""1!�'1I.tL'l: 't';"',9",�,O Ili!.\.il 11,t-\;klb'''''¡ tb" "·(P�· ��",fififiJiJ'\l;�Jv�. \';�\."4 �tJt;.'.· t.l{¡l� � �@ rrjlb, ��� �®o:�o�; lfJ��At. 1f:JF?1rl1N�¡' ��oo �.!'l,. � -fWl'<1'. '�'.�. n01il7e��l. �.. �n¡.��·'Í'�. ,". "'�J. ?�w� �·.l�i¡,�.:�¡iI� .Ili� �J'. n. ... .. .. p�a�QljQ$1 �J11_}�1} O,(t;l. �. fJ:Q. ��� tt\ �¡V¡taV&' ü01' e'ii �.,..,._io' �C\'lf�. :ta' :il�01b '¡1\. ��g¡J·�"U.q;jIÚ).,w1ll. ':$o;;,r;:"llJI"''''''l't,1>¡�''',. •. .:. ,���,i"!"'ñl. ,�ilII"'.JK;¡,fi�. i/í.,ül.J). '". :tQ1T'}�. ....;;t.."li,¡¡•. �)!4.',1Vtl1l.¡. f'. ¡¡'l 1 f�r :!J.;. o�l� 4}A :;;1'';'1' "'�fj� �t;"!I',,,,, ml'il j. :.. -AIl!,t ..., lí"v.,�-;"iI!c. <i'). ro.. Zío��tna ,��oo.' \1.� 'cn��l�.r" �o� , , ". ,. $ �. �l'¡UIí'l!:'1Iir'!!\�"":1. Ir 't� 'i",A'II�"'1t .... ....� t.4,��tN'••t..f E",'!'n·. 'l�"'+-iI. ,,_)'t..K:'� 0.'4 '4;t:;:J;,.;J�� �.� '1}.' �t..Jt'��:g"'4'f��, a. �f t . � ¡ f . � ¡ ¡ � ' � ' � , : f J �. : u . 'l"".n,,'íI ,'ti"./, fJtr:, .ó!'>A>¡I''1'\{''¡ ,.".it.,.f\T"".i';l.�'ml"'l? �/!:#t. iR i,....u,f�,.., \�\:¡;if� ./f4t,,),",Ü"l c..)fJ;r&f ¿�/���.�í'1:t�jT.W t.1M';¡r' �\l�" -v�ii.7 ':tl�,,'·.-, QSe��-9l�' ��'fx>��: *i..'1i�'s � mw�:sl,fl.� .� tl1fl 'Jf4lHi'kl-€!totJ f\l'4:1,,",fIlt'l1'l'o¡;r;.a ;t -��.0$1i! Jl,l!t"'�·ih o4�·h" �'fl{li'l:f '''P4r�t'I. It-'"'":iI!"''''�OI. .... -_A,. ,J¡!f,f f¡�¡/�•• ''''''f'>&. ':¡dnn. tlt. ........ ..... ��u. ". '!:l. .. ... '.'_. .�. '.. �;c.sr4\.. ... ... ....... .. ';;¡j""'�'j-'I'l!.<:11Ii'':l''''fJ'1.f ". �;��lA���:¡!�i\��'. 'W'. ;'.ifiUil. '.C'!. Jt..¡.'i,.t. -. _,. V';;� -�.i3tl��:_$-M,;Oi;1� �.rI'A!tr.�tWt¡,J'�� "Il ==. ��. ... ��,0�. .... �. �,y��.,.¡,��.. ,�:J�_�.. ... lllliJjfj� -ap; ';;" #;lb(}���1, mtfi�U� �. :t:úD .l)���;i�) �)::t�,¡) 1. nm;� 'líb�iVn¡'9Q.,- :ij,�f,lfi_ 4]10 ��-tll'l.)tf· (� �:.t<m1¡'"c110:� OO'(tnlr"�Bt" .. �'�lV 'flm�tl'. ,. .. .. .. .. .. �1�ilG nm�"1'rJ: ite � l)��,¿ "1h<106 '11 cm1i loc &� :t'�j) 3 nf},.�l�C do te­ .�bm �o �.n. a'1n.lI."lliWJD nfl'l.,:rro:tnr6;o� 'd OO. �¿nfinD" tl(Jn s;¡ ll1·,·-:�_j:.:! nu t'ililt'rM (l�1r'ce�v�¡¡flo�¡g �- 0ll�1) V.m'tUir.Jl. n-�:11í)n¡�.í l'&i¡O*. 'W 11 O«Wll ::'Tt1�1r:r1 ol. �:�::;"t :iltj:.,.,�W.. ,Il¡J;",:k"oA,..",. �_�&.\.r-�.v. �W.4(1. ... 4'J. .'\;"ll��""::!I<,,, _ ?:�Wl;fJ!1.'{,.f:.\"í#r. -. t. .t��Otlil�.:�'t�ro. ���'!Iw�A,!".Jj'r.¡!r.t. 44�'(-'d:. L.�.�'¡.-"·�¡¡-fÁTJr;-J. C"f·� �Gi��. K,,�. ... 'l'l":>4. §;... �r.r;",..-:..."".."'IrtJl.r"_". ��.IIil-i-""L,,,,t,f�q-iU�lIttli � ... ��'l�"",. ��.�"j.t,�\J�.J,.,. *i-.Jjb;fW4tIt:i.�-",""..:-"_'¡¡';J'"J�pÍ,ft. U'1'.?("I't,. ��",g#,ilA ,. �;!!\lr!\','. �¿N.>ti'4Q. -.--!.-.t·.ái:brlO. .,. �-3ii:;:Tji�J,.l(w(t",. '1'1. .,¡¡". Aa. n�'!<trl V'\J'. I��. "t.,�. l\1'1'Tt'il � �vAl. '. ,�. ,,:a¡.... 41, ¿. "f'I'. fSJ-. '». �U'. '". '.. n"".,.A�<",!";<Íll. li!iíl'i!.:.. ·��,¡¡". ol¡'�,. �1'. �." �. ,'!.. o. '�!;lg ,;1;)1;, 0JjI:;:t� !N'l.,��� :h:"�� �j.>loZ ft. f'�DS�U �!j..1t!'�ft. M'A,..r!J¡,_. "1. '. 'lI',. 1Iit··. ¡,.. _l>i !"'l' fl1¡ �4�.�. 'f,ID ... \.i.Itk{¡¡¡';l:)f n ¿n 8011 Q�t� ... .'. .. ,.·TJrá�J.13({.iO ll$a:tvmt."D!;tn�;,10 �ta�. 11. ��1.. t1. �l1":;roL�.;. mlil:}""�a·.�. C¡¡.. � o;t(�r> XV'lll.- elrm. ��l n."l.�'; lt1tt1., •. n91�:t?{ylQ '[Til. 001¡1. fln&:u-m. '. @n�,.n.,m. :k ;;)�:,tf)l;rm t¡1O�]@1�lti .'•. �>61�?'t).t lfi.-Jtll;¡}. •. 1UL�7f11. fJ.. t B:I,fJtul."10 4t:; ontn�(Jo d,.,. Il�?o."rt:U�o �11�,.� .� ,��, �Wf) ��. �:t�(JO do i:}.1.:ffl,Qillf}.- �J.o flpJhl.iroÜóo. •. .4·'!'¡�lOCf).

(9) fl7 .. "��ll : f)l"nt tino 1.1"',r,rn t) orJ'f.t.1 d� ,tao .�, e' :,,'\oo-oc. ��.:r"lf�O, � ooCt:ln :�'rll_*"·. ltm, ... tnY:1r't)�:l<fJO' D,t)fl �r�f.}n ÍI�i1,..�irj" AOO,f1.f';U;1¡:¡. V t1.900l. l�}'f mC). l. 'It'f'��. l\'t<l.'",<m?PClA-:t'. ¿!i-.,!I2f�Wl. (7i!nlmnl.,. /k" H.'\ní;;íl.¡�.n�'. ��JGt1?OO. '1. "'�,,�'!. "{'. 'O ... ...... �J�,.,. ".,.. ... ,t'f:,,:•.",��] ¡�,.,. 11", �1�"""m. r.IA"'". ..... ft.l.\., ��.�Ul..�� .f�" ;;";4,�H�r;1.�'I-f¡l ·(���-tt _i,.*� ���"""'��If� �l.�� t'4'·�:.S �-t1f:itA). ."���1l .• J,."it f¡,j;.J)¡l�¡.J nn fl ¡t0� (l. 'trN1'1�1 flo � OQ;,'nm 410 ll��{j.' 4 {b.��n1;o lon &oot�.t"';f}Jt' "J i'110 ¡eoJn,w1.-�ro on.� ,€�i br..!l<l!)leíi:':lnno �vm1('J:')018 i:}';ff�'(i;11)n !la niir��1'1.� ; :"'Jfle:7?i1f;'�J M {15r��} Wh;�W. ,¿}. 't�$,-�,: >._'1 ;. _. _. ,. .... ,. y." ... .. r. •. t. _�. .. l'. 1l!IiWlii111¡' WOO 'i. �-. (l,l .. ... ... .. r?J..... ...... ¿�\i ,�"",:. .�. ""'��. !!. '1.7.� ... ",'lr.o. r"'",""'l1"J'. \I.w.:>u.... �. �';';:"'''. """'��'''''l�''I'':� ¡j-. \ff.'HJiC'¡_�'''''t.,,,. ......01. ... ..,. "<il.. .. -�I. ,.en. 4'""",1:),.. .f!��r..¿�0il.. ,,_. lO..¡;c�'�9(.jt\· ¿�;J�-. _._. ..J, ... ¡'¡On'JOO. �:f;n:tinn¡¡,. 4�"?;�;�On v11i1l1g. �¡!'". -.1-""" fl!"..."1C�"!)tIt. ;t�" 1'1". _¡.�. ,¡.).,,,. __. ,_'. '('t. ••. -. ""}trl.-'7"'4-. �t¡_',. ... ,v�'}. t,). f)�"bW.. ·t.... t'M!-.. 't't::¡. .;)_) l't}rft1(m,n m�. : ... �,,.,... el.flag J RI¡B�. ,>¡;; ..",,,,,¡¡. .'!!. ,�� ';''''¡ _¿". .� .'¡;�""'·'i;' �C!.) 101'1n_. '''It�''.. .)¡{)A�;A!. nt��<1l'". :. tJ,f;!l1iir<ll ,t. "('Ífi"o_ .n.Alf.. e, .Óc. """'�. .. _. ,,?'�. _ _. n-:1(I1"'�' �,.'I. JJI'.�AI;lIi1l. I'J! ..... �. l..'��.f.:11.-l0t!\i;-'i.f. ... f.... {k ��.'.tr.·�.-i�'i@f.·i. O.":1m,,')�,t;':i1�O�.¡l.. �t¡.�.•"tlftn. ,U.,li�;�.'Gí;.�. :.. ".Cr.;'i.�"'Jr'�. .A�,"-��'<hi�.¡I........ *-". •. .. 16) �.",t""",.,. '-r,I. '7".1>.I',"'!_A'íl f(�:amtl�". -. �. �Aw'-� �!':O\ou. !. ..... t�. 1If�'-. 111S. n. -r",",' w-� ��. .. BIZ?a�tilt ,!OO;liO d? � � j,,��{} ¡l��j.n r..nf;:1�\ilr,ltntoS'l¡>�M';­ ¡:J;,"�"ifJ�).,trm ll�lf1U..¡Q' 1t»;-1��·;if�1()" '�4�i.�n�UíJ .¡;��m.�O d0 ,�.f,t!n.t �::t 100 f;�1:1*l' �:¡l¡"$l1:na�1fL!) a�e:t�l�� 't:mn"�" �10 c"'::-;;l.�10 O:t�t1 � --..... .. -�"''''f.13:. �. '�_....!t';'. �,'1\t.'"'I,).� ,"'�1, :¡¡. tí.��¡...J":P��. .,."...... �ifK�¡'�·. ,'�.t. ,1t'i�i"llo.n� jt��.Jt.!.�:ftf.i.t"'"'! •.. Ji. �Wm<,". "'''!<Ío:;;_�.!!,,",np� .. �.·.jht" �itj1 íJ.-'O. .... .:::l>'; "'�<">'l'lp.a"\'t� 4 1.i���'.. _.¡·.;-4tp¡R,.:i\.... _SP. ... ,. .. .§.;,:��. ... JUn:JI!��'}$ €}¡t¡"a���' �:nl{l�¡ :ap{J¡,':}ft :iC};;tOOa. (Jt'»ln�l:t;:;ttloV0115; AlHl:l1n.'\n;¡l.p I1·1lJFl�i�a;;'). ].'};fJ,na; Ví¡J.J.�17lt'J.aIl:t; :�l. ,.!ni1nlO "i(.�1,.bi�� n",""'>'lIó!I."«:I·", '!!'!",,,��,1$,. "f.Af·"'�""�". .... U��1ti��l::.i'�tfV-?�¡lIO;.,1. ... ;lf·�"a�.,.f'.ft"... <1I.r.�'r,....t",,�'M' .. 1J¡t.et· !NU�';ii;.UtU' '.¡};\·r.i4.�-v\.� W'i4r;;�JI..tJl.:�fII!l. ') "iIflt:!n. �""Ii'"o.'�,,,,,,,,,,,,¡,,, .. 4;"'''oII,,,,;'Ja'tJ �,At�. .... •. �¡••. A't'\.I.�.. ��.,¡.. Pi"Y\tl1';?'��''!?�f .,.,._.."..L,;._· �- �-�)1Jl. n ........ �,tf lD.. �;¡-�J<';,�d".a}.,��ij;..,.. "�C",,,,"ih .... �nn�8""o' ��.;J. ...:��'f-�-J'I;')'-.. ;'1, ... ·. �j�\'4'#k.t. -. f\'tn.r--�·¡_"�("'m �A:F'iA�',.�·..... .t6��. _. .. l\�th. ;. t"'�''''1r"\r'OMr::. (�·(#�".Ii.'lwl} :.f·��J':;_fJ. .... .::;. ROOR.Jl¡� �'11.$. A'?1ofl?l4!ítfJ!tOO. li1�. '�. C'>",..,¡j ...�'Z,.,,,,..,.. ..." �4r. .,I.I�.:). 4.-;fU-1A.��i:'i:�St'O. Q. .. �A,<:J\�"''0J·l'!''''f'.:� 'lr-)I'9t\$'�.:.t.;d.;� ·,,:.A�tl. n-III'. ali..}l.la. '7)h:'!:l"''''�. .J,..u...taS....,. ,1"l""":'I1"'>"-'; -;;¡,4"" º. '.I�:;.,I",�·if.M\j,..;I.c��1f. rnltí 'ii"Am tll�.. f.��,,",". ....... 'lh�n.áó'1'. .r-;';4�.J'·..l4. z.;.�tI,* J.,j,V��i��. ... lt ..........�.�..,. �91. ..tJli:¿"-';e. .... .-.t"JJ.'". .......'l", ::'l'¡'l!")tN;'3,!?'"'l f.'h."l!'1-e :'fl>.\(.!I,�46'6J'-.l. 1!� i,,/ffr�';¡.I-&;i$. ,;'t;;1l!3e:. 'l,J!"-;¡;. .... v..�. ... elo (IDtfJC';J.fl.,fID�". ... l'!. ���:':��Q. ;¡,'1.... �'¡/-. 1r �. .... i,t.;. ... é', �':fr,!!l!. '1"",,",*. •.. ,.;. .. �atr.. <!'\,..,,,,."J.'. J;b1t:Jt1w�'fa. '""C:i.i'l"" \. .M;,,�¡,1. :rA#�..;,i':''''�:�. �:lt"!""'¿4rM��"','!lIJio. '1'"J'I���. �J.:'�¿f.��- J:;,,��,u�,�,it�M·-. ... .... "O.rt'\!'<1-:ttu"1n.o. ,...,...".. ·�¡;¡f,,,.",fr,',�k..1'. r�"". \¡..u� ..... 't\"q<D. /1 ..... IJ.'!..''':. ","L\ �Ut"4'J. (\. 10"1 iS.:'!.pI-. '.'. ·")';�""O�'MM,."l,..,. t.�'�44 ;?ktt',;-"i�._.¡. ':Ie!1>t. .. :.n. í�ffl't·l.� l,1;f;);};'. :4'1.Q. iJ. n', 'A.,.tt .... "'l ""';''.....1 �A.G�.j{nil'. 'i7k��'''''''!hlt'l n,''','''''' N��7"-:!( 14- "./f.-�"iI"'.� �:;¡;J�'¡fI:. n ,,;t. 'f!\tw.\lrlfJnn �;...I itb'. -i·"�)'';'; .... �"""'�.. ... :'L�'ZJ�}tl(J;:tl'f;PC' juoti;t;1oot1'Vt)/'S,.-.. {}�l. 2 '1fii�.. Dt\XtVfJJ6;' 3Cfl5. .... \. tnr{}(�;"qnk":'¡. Of'�)J�¿�l&. �m fJ1. S'.:.U�� n1ft's<1f:Ja lJ&fli:i"'l' ,_o ¡'''ll'�O :! 11*1; g.o ��.,,;(;;t�l). rmJ '? �l¡c,\ l(!t)l'1Kt ,�,,¡,:1;1 efJ'I'(,...!c"1.L C;.(:t)j?Q!;WlJ iP".,J; 0.& Gf}�):rE:.¡;"n� ií.i41 .l,c. �-n01;11e- 3'MOO1!)}¡¡,ll) llf$?l� 1. ��a.���'", ��. 0t}:��Q:71?_.4�nfl(;:. ... .. n=""..,. �q.l)noetn. ��(�. 'i'Y1<j')nrt. L.P��,.-.tt"-'¡,¡;,.r·t!�. �fW�'. s,:¡ate€4- �...;.�};[:1.Qar�, lfi61;t.) <E:í!1"n�'" "O'. �. �-�q�''''"N,,",\). 1�. ..1.. ();,. ". 19�!1. ,>#. ;;o;;?['U.:J-xil; ,l'!"",. ..... !">'",.,.,If!f\�M ...á ._;-"-.�J4:�1.,,-t.;t����,.J1. � .... rl" .. �. �. 1:'1¡1"1'",' w.ll.',¡¡;'¿.. ;�. "''''0 CJ. Ja;,. ��l' '�""'A�"'". '!K.f"�1. y"" �:m.O'ftQflf)Q (�¡ ift¡,. :. '1�M1''''. n. 4�;.j¡'Ut'�¿:. 4C�. �.;t¡¡¡:i.�4iJJ,UI�<. �. �14��",4nr1. ...... �,.jllJa.�.�.�J!�_),. .... );'e�7¡�n Grfit};tm,w_n.<"<'f} ÍI. '1"1''''<:>7. ...'J�liul "l0'JlC !i. -Ur:.l..-4-,". 'O-v!. -of'-'. :"m'J<:�.'!. -". ..... •. 'Me,.,.. llj�1;�';'''!ti, ..�ite. .'....... :,M.G·:.;.j:.�,,<:Jfj!!"'�·� ",�..VOl."ilQJ'.... (i,q GOfl1l:F.(J.Q OCl� f1r)il{:j�O l�� <)Qn1()�;\'l() qu1 00 �1'� �� :tOO :. ..fi'�. •. t�tI{';_OO'. .. -. ... ,-. cann:�o ��ztO:J. jQ.""'-� _ �#:.:h.,fJ. ·. SllU:MRO al:). 4li¡i �1 r:rJrJJ.o.- ]{fi:Je1.ni ' Vf�'}·i'�).¡j·1'i n "J701e. ... .. .. •. l'. filé,Ytlfg�1. ����� '. 7p�{t.OO7JjJ�,¡1�1 0Gt':JJ!.7J�if:f:lf)O Oz.,UO.L(rjV1 tl'n.vr.ñfj �:IDGnrtC;Ktt�, �·'1'\t�é''''K','1J:\· w", ¡W. <ItllI.'..... .. U1.�"-',,'f¡;'<€C1i ,�.¡jI'"- .... ;¡,, , -. 1'r. ... J. ....... ��.. ,¡"f.Il' .. ..¡,¡¡.,.,,,.Iii .. JII...,.. .;¡. ••$. It,�. ...,. .,�o. ....... ..,..�JO:-4.s.::.),;,. ... ¡lo J't��e'_Oitl0 nl� �tII �j{a1t� �lnn á'l;f;lah.\'ll'OD (1(;) 00 "'� �"':·"�'Ir.,,,,,,,�J"�"'�t.'l. r,;�,�",,<V .... -. f�.¡wj�'. \il.iilo".... '.'. .. .. ¡. ... '*. "�I""". ;:-',H. f,. €'��m}' _". ��"."'... .... '. �. .. I'l .. mll?m�:t..l:1a��. �rs r:xS',tll¡')tJOQ t10::rl:>¡m1.0"J"Ot, ��. �,1,�·;=-tono fl1 EV!O: iJ'i!�;m� i;.i)gj)l�?�fj ílJD �otÍ}OfJlrJf.l 1u6i?j.to Ü.o 000 c �lJl.'\= �. .. !l�Olo� ",O;) n?w.c;¡J,;¿.;!,)f�M Il'��t�\. ll ........H) 1. ���,. ... !,. �J,?�jiliG t1li"tJ"C'�r:zT��}.'\':l"" (!f"'t."'!*�·a':'1",,�mn ""'�>II1:¡,¡';t .1) m1'Tl'. ,71.. .. �n. t¡¡:;¡.JWl,,A��).. ,. u.... oc. <f".. ¿;¡.'I. .......

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (161 pages)