A C T A D E P L E. Les intervencions d aquesta sessió queden incorporades a aquesta acta de Ple i les podeu consultar a l enllaç següent:

Texto completo

(1)

A C T A D E P L E

Les intervencions d’aquesta sessió queden incorporades a aquesta acta de Ple i les podeu consultar a l’enllaç següent:

“http://www.sallent.cat/lajuntament/organs-de-govern-100/plens-municipals.html

(Que inclou les intervencions corresponents a la sessió del Ple de la Corporació del dia 29 de gener de 2019”).

ACTA núm. PLE2020/1 del Ple de l’Ajuntament, que va tenir lloc en 1ª convocatòria el dia 29 de gener de 2020, en sessió Ordinària.

Alcalde-President Sr. Oriol Ribalta Pineda

Tinents d'Alcalde Sra. Sílvia Tardà Serrano

Sra. Neus Solà Martínez Sra. Carme Escámez Coll

Sra. Cristina Luna Ruiz Regidors

Sr. Miquel Estruch Capdevila Sr. Diego Miranda Morales Sra. Marta Cullerés Sánchez

Sr. Salvador Sibila Cucurull Sr. Guillem Cabra Cortès Sra. Marta Busquets Planas

Secretari acctal.

Sr. Josep Fernandes Rodriguez Absents.

Sr. David Saldoni de Tena Sra. Rosa Argelaguet Isanta

A la vila de Sallent, essent el dia 29 de gener de 2020 a les 20:00 hores es van reunir a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, sota la presidència del Sr. Alcalde, les persones a dalt esmentades, assistits pel Secretari acctal., amb la finalitat de portar a terme la sessió per a la qual han estat convocats reglamentàriament.

(2)

Desprès d'oberta la sessió es passa a debatre els assumptes que es relacionen a l'ordre del dia, i s'adopten els següents:

A C O R D S

A continuació es procedeix a la votació de l’acta que s’aprova per unanimitat dels membres del Ple.

1.MEXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Examinada l’acta del Ple ordinari del dia 13 de novembre de 2019, s’acorda per unanimitat dels assistents la seva aprovació.

Tot seguit es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat dels membres presents al Plenari.

2. EXAMEN I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019.

Examinada l’acta del Ple ordinari del dia 19 de desembre de 2019, s’acorda per unanimitat dels assistents la seva aprovació.

Tot seguit es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat dels membres presents al Plenari.

3. PROPOSTA PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA LLOGUER LOCAL SITUAT AL CARRER BISBE VALLS, Nº 2, BAIXOS SALLENT.

“En aquest punt la Regidora Marta Busquets, es retira de la taula en la deliberació i votació d’aquest punt en base a l’art 76 de la llei 7/1985.”

ANTECEDENTS DE FET

I.- El dia 1 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord: “En data 12 de desembre de 2018 aquesta Corporació rep oferta per part de la societat F&B COMPAÑÍA DE INVERSIONES, S.A, propietària de la finca ubicada al C/ Bisbe Valls números 2 i 4 i al C/ Església, núm. 3 de Sallent, per a la seva adquisició.

(3)

Vist que aquesta finca es troba situada just al centre de la població, al casc antic, de manera que per part d’aquesta Corporació s’estima idònia la seva adquisició per a la instal—lació d’un equipament que proporcioni servei directe a la ciutadania.

Vist que el preu d’adquisició proposat és de 156.000 €.

De conformitat amb l’article 206.3.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, el TRLMCRLC), l’adquisició de béns patrimonials a títol onerós, requereix l’informe previ del Departament competent en matèria d’Administració Local, si el valor dels béns excedeix dels 100.000 euros, el qual s’ha d’emetre en el termini de 20 dies.

Vist que l’article 30.1.a) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre (en endavant, RPEL) i l’esmentat article 206.3.b) del TRLMCRLC, permeten l’adquisició directa de determinats béns, sempre que ho requereixin les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei o les limitacions del mercat immobiliari, amb l’informe previ del Departament de Governació de la Generalitat De conformitat amb la normativa anunciada, l’adquisició directa dels bens immoble, exigeix el compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local i la tramitació del corresponent expedient administratiu, al que s’haurà d’incorporar:

- La documentació relativa a la personalitat de qui ofereix l’immoble i del seu representant, en el seu cas.

- La documentació identificativa de l’immoble, tan tècnica com jurídica, i la justificativa de la seva titularitat, incloent en el seu cas la certificació cadastral i registral.

- La oferta amb expressió del preu, el termini de duració de l’oferta i de les condicions del contracte.

- Memòria que justifiqui les causes per les que es recorre a l’adquisició directa del bé, justificant les seves peculiaritats, necessitats del servei a satisfer, les limitacions del mercat immobiliari o la extrema urgència.

- La valoració pericial realitzada per un tècnic municipal. - Informe de la Intervenció municipal.

(4)

Vist que obra en l’expedient la documentació preceptiva, així com l’informe favorable de la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per ser el valor d’adquisició superior als 100.000 €.

Vist que d’acord amb l’informe d’intervenció obrant a l’expedient, hi ha partida suficient al pressupost municipal vigent per a efectuar l’esmentada adquisició: 152268201.

Atesos els antecedents exposats, la documentació obrant a l’expedient, la qual justifica l’excepcionalitat del procediment i d’acord amb la normativa que és d’aplicació en aquest cas, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents

ACORDS

1. Aprovar l’adquisició directa de la finca amb entrada al carrer Església

número 3 i carrer Bisbe Valls número 2 de Sallent, inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Manresa, número 1.715, tom 2.199, llibre 139 i foli 121, propietat de FYB COMPAÑÍA DE INVERSIONES, S.A, per tal d’esser destinat a habitatges socials/pisos tutelats per a persones en situació vulnerable.

2. Aprovar el preu d’adquisició de la finca per un import de CENT

CINQUANTA-SIS MIL EUROS (156.000 €), amb càrrec a la partida del pressupost municipal vigent número: 152268201.

3. Procedir a la formalització d’aquesta adquisició mitjançant escriptura

pública d’acord amb les normes establertes per la compravenda (arts. 621-1 i següents del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, en relació a l’article 553.6 del llibre cinquè del mateix Codi).

4. Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tots els

documents que siguin necessaris per formalitzar els acords anteriors.

5. Notificar els presents acords als interessats i al Departament d’Intervenció

Municipal a efectes d’incorporar la finca a l’inventari de béns municipals, d’acord amb l’article 119.1 del RPEL.”

(5)

II.- A l’octubre de 2019 es va signar l’escriptura de compra venda davant el notari de Sallent Jordi Mota Papaseit.

III.- Als baixos de l’immoble Bisbe Valls, 2, existeix un contracte d’arrendament del local a celebrat el dia 8 d’agost de 2014 entre l’arrendatària Sra. M.B.P., en representació de Brunilde Planas 2008 SLU, i l’arrendador FYB Compañía de Inversiones SA, per una durada de 2 anys, prorrogable semestralment, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, amb trenta dies d’antelació i per escrit, la seva voluntat de rescindir-lo.

IV.- Aquesta Corporació ha rebut còpia de burofax de data 4 d’octubre de 2019, en el qual FYB Compañía de Inversiones SA, comunica a Brunilde Planas 2008 SLU, la finalització del contracte de lloguer a partir del dia 8 de febrer de 2020.

V.- El dia 29 de novembre de 2019, va tenir entrada en el registre de l’ajuntament (RE:2019/7425) , escrit de la Sra. M.B.P., en representació de Brunilde Planas 2008 SLU, en el qual sol—licita una pròrroga del lloguer del local fins el dia 8 d’agost de 2020 (final de temporada), atès que la finalització del contracte al febrer, li crearia un perjudici greu al rendiment del negoci a meitat de temporada, per la roba adquirida al 2018 per a l’exercici 2019.

VI.- En data 20 de desembre de 2019, el Secretari accidental de la Corporació proposa que de manera extraordinària, s’estimi la sol—licitud de Brunilde Planas 2008 SLU.

FONAMENTS DE DRETS

Primer.- L’article 8 del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals disposa:

8.1 Tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de l'ens local i no estan destinats directament a l'ús públic o a l'exercici de cap servei públic de competència

local, o a l'aprofitament pel comú dels veïns.

8.2 Els béns patrimonials estan en el comerç jurídic, poden procurar directament o indirectament la satisfacció de necessitats col—lectives, i es regeixen per la seva legislació específica i, si aquesta hi manca, per les normes de dret privat.

(6)

8.3 Si no consta l'afectació d'un bé local es presumeix la seva condició patrimonial.

Segon.- Els articles 72 i 73 del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals disposen :

Article 72

72.1 Els béns patrimonials han de ser administrats d'acord amb els criteris de màxima rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, bé directament per

l'ens local o per mitjà dels particulars.

72.2 L'arrendament, i qualsevol altra forma de cessió d'ús dels béns patrimonials, s'ha de fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs.

Article 73

En l'expedient de cessió de l'ús d'un bé patrimonial, la competència del qual és del ple, ha de quedar justificada l'oportunitat o la conveniència, i s'ha d'acreditar el caràcter patrimonial del bé i la valoració tècnica.

Per tot l’exposat anteriorment, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Estimar la sol—licitud de la Sra. M.B.P., en representació de Brunilde Planas 2008 SLU, en el sentit següent:

Prorrogar de manera extraordinària el lloguer del local situat al carrer Bisbe Valls, 2, baixos de Sallent fins el dia 8 d’agost de 2020 (final de temporada), amb les mateixes condicions que el contracte d’arrendament esmentat a l’antecedent tercer d’aquesta proposta, el qual forma part d’aquest expedient.

Segon.- Traslladar aquest acord a Brunilde Planas 2008 SLU i al Departament d’Intervenció Municipal.

(7)

(1ª esmena) En primer lloc l’equip de govern proposa l’esmena d’introduir a l’apartat primer dels acords, la següent esmena:

1- En arribar aquesta data el contracte es prorrogarà tàcitament semestralment, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, amb trenta dies d’antelació i per escrit, la seva voluntat de rescindir-lo.

(2ª esmena) En segon lloc Fem poble proposa incloure 2 punts:

1- L’ajuntament es compromet a donar facilitats burocràtiques derivades del trasllat del local comercial a una nova ubicació.

2- Així com l’exempció de les despeses administratives derivades del local comercial, si s’escau, a una nova ubicació.

Degut a dubtes sobre el punt 2 exposat per membres de la corporació, s’acorda per unanimitat introduir a l’esmena només el punt 1.

Per tant la 2ª esmena queda de la següent manera:

- L’ajuntament es compromet a donar facilitats burocràtiques derivades del trasllat del local commercial a una nova ubicació.

Tot seguit es procedeix a la votació de les dues esmenes que s’aproven per unanimitat dels membres presents al Plenari.

Així doncs la proposta queda de la següent manera:

ANTECEDENTS DE FET

I.- El dia 1 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord: “En data 12 de desembre de 2018 aquesta Corporació rep oferta per part de la societat F&B COMPAÑÍA DE INVERSIONES, S.A, propietària de la finca ubicada al C/ Bisbe Valls números 2 i 4 i al C/ Església, núm. 3 de Sallent, per a la seva adquisició.

Vist que aquesta finca es troba situada just al centre de la població, al casc antic, de manera que per part d’aquesta Corporació s’estima idònia la seva adquisició per a la instal—lació d’un equipament que proporcioni servei directe a la ciutadania.

(8)

De conformitat amb l’article 206.3.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, el TRLMCRLC), l’adquisició de béns patrimonials a títol onerós, requereix l’informe previ del Departament competent en matèria d’Administració Local, si el valor dels béns excedeix dels 100.000 euros, el qual s’ha d’emetre en el termini de 20 dies.

Vist que l’article 30.1.a) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre (en endavant, RPEL) i l’esmentat article 206.3.b) del TRLMCRLC, permeten l’adquisició directa de determinats béns, sempre que ho requereixin les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei o les limitacions del mercat immobiliari, amb l’informe previ del Departament de Governació de la Generalitat De conformitat amb la normativa anunciada, l’adquisició directa dels bens immoble, exigeix el compliment de les normes sobre contractació de béns i drets de patrimoni local i la tramitació del corresponent expedient administratiu, al que s’haurà d’incorporar:

- La documentació relativa a la personalitat de qui ofereix l’immoble i del seu representant, en el seu cas.

- La documentació identificativa de l’immoble, tan tècnica com jurídica, i la justificativa de la seva titularitat, incloent en el seu cas la certificació cadastral i registral.

- La oferta amb expressió del preu, el termini de duració de l’oferta i de les condicions del contracte.

- Memòria que justifiqui les causes per les que es recorre a l’adquisició directa del bé, justificant les seves peculiaritats, necessitats del servei a satisfer, les limitacions del mercat immobiliari o la extrema urgència.

- La valoració pericial realitzada per un tècnic municipal. - Informe de la Intervenció municipal.

- Informe de la Secretaria General.

Vist que obra en l’expedient la documentació preceptiva, així com l’informe favorable de la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, per ser el valor d’adquisició superior als 100.000 €.

Vist que d’acord amb l’informe d’intervenció obrant a l’expedient, hi ha partida suficient al pressupost municipal vigent per a efectuar l’esmentada adquisició: 152268201.

(9)

Atesos els antecedents exposats, la documentació obrant a l’expedient, la qual justifica l’excepcionalitat del procediment i d’acord amb la normativa que és d’aplicació en aquest cas, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents

ACORDS

1. Aprovar l’adquisició directa de la finca amb entrada al carrer Església número 3 i carrer Bisbe Valls número 2 de Sallent, inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Manresa, número 1.715, tom 2.199, llibre 139 i foli 121, propietat de FYB COMPAÑÍA DE INVERSIONES, S.A, per tal d’esser destinat a habitatges socials/pisos tutelats per a persones en situació vulnerable.

2. Aprovar el preu d’adquisició de la finca per un import de CENT CINQUANTA-SIS MIL EUROS (156.000 €), amb càrrec a la partida del pressupost municipal vigent número: 152268201.

3.- Procedir a la formalització d’aquesta adquisició mitjançant escriptura pública d’acord amb les normes establertes per la compravenda (arts. 621-1 i següents del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, en relació a l’article 553.6 del llibre cinquè del mateix Codi).

4.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris per formalitzar els acords anteriors.

5.- Notificar els presents acords als interessats i al Departament d’Intervenció Municipal a efectes d’incorporar la finca a l’inventari de béns municipals, d’acord amb l’article 119.1 del RPEL.”

II.- A l’octubre de 2019 es va signar l’escriptura de compra venda davant el notari de Sallent Jordi Mota Papaseit.

(10)

III.- Als baixos de l’immoble Bisbe Valls, 2, existeix un contracte d’arrendament del local a celebrat el dia 8 d’agost de 2014 entre l’arrendatària Sra. M.B.P., en representació de Brunilde Planas 2008 SLU, i l’arrendador FYB Compañía de Inversiones SA, per una durada de 2 anys, prorrogable semestralment, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, amb trenta dies d’antelació i per escrit, la seva voluntat de rescindir-lo.

IV.- Aquesta Corporació ha rebut còpia de burofax de data 4 d’octubre de 2019, en el qual FYB Compañía de Inversiones SA, comunica a Brunilde Planas 2008 SLU, la finalització del contracte de lloguer a partir del dia 8 de febrer de 2020.

V.- El dia 29 de novembre de 2019, va tenir entrada en el registre de l’ajuntament (RE:2019/7425) , escrit de la Sra. M.B.P., en representació de Brunilde Planas 2008 SLU, en el qual sol—licita una pròrroga del lloguer del local fins el dia 8 d’agost de 2020 (final de temporada), atès que la finalització del contracte al febrer, li crearia un perjudici greu al rendiment del negoci a meitat de temporada, per la roba adquirida al 2018 per a l’exercici 2019.

VI.- En data 20 de desembre de 2019, el Secretari accidental de la Corporació proposa que de manera extraordinària, s’estimi la sol—licitud de Brunilde Planas 2008 SLU.

FONAMENTS DE DRETS

Primer.- L’article 8 del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals disposa:

8.1 Tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de l'ens local i no estan destinats directament a l'ús públic o a l'exercici de cap servei públic de competència

local, o a l'aprofitament pel comú dels veïns.

8.2 Els béns patrimonials estan en el comerç jurídic, poden procurar directament o indirectament la satisfacció de necessitats col—lectives, i es regeixen per la seva legislació específica i, si aquesta hi manca, per les normes de dret privat.

8.3 Si no consta l'afectació d'un bé local es presumeix la seva condició patrimonial.

Segon.- Els articles 72 i 73 del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals disposen :

(11)

Article 72

72.1 Els béns patrimonials han de ser administrats d'acord amb els criteris de màxima rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, bé directament per

l'ens local o per mitjà dels particulars.

72.2 L'arrendament, i qualsevol altra forma de cessió d'ús dels béns patrimonials, s'ha de fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs.

Article 73

En l'expedient de cessió de l'ús d'un bé patrimonial, la competència del qual és del ple, ha de quedar justificada l'oportunitat o la conveniència, i s'ha d'acreditar el caràcter patrimonial del bé i la valoració tècnica.

Per tot l’exposat anteriorment, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Estimar la sol—licitud de la Sra. M.B.P., en representació de Brunilde Planas 2008 SLU, en el sentit següent:

Prorrogar de manera extraordinària el lloguer del local situat al carrer Bisbe Valls, 2, baixos de Sallent fins el dia 8 d’agost de 2020 (final de temporada), amb les mateixes condicions que el contracte d’arrendament esmentat a l’antecedent tercer d’aquesta proposta, el qual forma part d’aquest expedient.

En arribar aquesta data el contracte es prorrogarà tàcitament semestralment, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, amb trenta dies d’antelació i per escrit, la seva voluntat de rescindir-lo.

L’Ajuntament es compromet a donar facilitats burocràtiques derivades del trasllat del local comercial a una nova ubicació.

(12)

Segon.- Traslladar aquest acord a Brunilde Planas 2008 SLU i al Departament d’Intervenció Municipal.

No obstant el Ple decidirà en superior criteri.

Un cop feta les votacions de les esmenes es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat dels membres presents al Plenari.

4. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE EL C.C.B, EL PATRONAT DEL PARC GEOLÒGIC I MINER DE LA CATALUNYA CENTRAL I L'AJ. DE SALLENT PER A LA CESSIÓ D'ÚS DEL CENTRE D'ACOLLIDA TURÍSTICA COM A CENTRE DE VISITANTS DEL GEOPARC MUNDIAL UNESCO.

ANTECEDENTS DE FET

El Consell Comarcal del Bages l’any 2012 va impulsar la candidatura per a crear el Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central. Des de finals del 2015 els Geoparcs són un programa propi de la UNESCO i un segell de qualitat pels territoris que en formen part. El Consell Comarcal del Bages, a través de l’ens Bages Turisme treballa per la planificació turística de la comarca gestionant les polítiques turístiques i desenvolupant projectes estratègics per posar en valor els actius turístics de la comarca. Així mateix vetlla pel manteniment d’aquest segell de qualitat de prestigi internacional i du a terme les accions vinculades a la línia de desenvolupament turístic del Geoparc.

El Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central format per 29 dels 30 municipis del Bages, el municipi de Collbató (comarca del Baix Llobregat) i 5 municipis del Moianès (Calders, Monistrol de Calders, Moià, l’Estany i Santa Maria d’Oló) va esdevenir membre de les Xarxes Europea i Mundial de Geoparcs el setembre del 2012. Va ser el primer de Catalunya en ser reconegut com a Geoparc Mundial de la UNESCO quan el 2015 l’Assemblea General va adoptar el Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs.

És tracta d’un projecte vertebrador que posa en valor el patrimoni geològic i miner del territori sota un relat comú, la història geològica que ha portat a la formació del paisatge actual i que caracteritza el territori.

Les actuacions que s’impulsen des del Geoparc es realitzen en base a les principals línies d’actuació dels Geoparcs (línies conjuntes per tots els Geoparcs del món): el desenvolupament socioeconòmic sostenible, la geoconservació, l’educació i la recerca. Un dels eixos principals per aconseguir el desenvolupament sostenible es sustenta en el turisme. El geoturisme és la modalitat de turisme per descobrir indrets d’un gran interès

(13)

geològic i per tant la motivació de visitar un Geoparc, i contempla d’una forma conjunta totes les propostes que ofereix el territori que tinguin en compte el patrimoni natural, cultural, històric, artístic, gastronòmic i tradicional, amb la presència de l’argument del patrimoni geològic com a nexe d’unió i fil conductor del relat que promociona el territori. Així doncs, el Geoparc ha de disposar d’un centre de visitants que funcioni com a pol d’atracció i de punt de distribució del visitant. El centre de visitants que es pretén idear ha de ser capaç d’informar i mostrar els atractius turístics del Geoparc sobretot aquells que són visitables i tenen estructura turística i de poder contextualitzar sobre el què són els Geoparcs Mundials de la UNESCO i entendre així mateix què és el Geoparc de la Catalunya Central i quins atractius té.

El centre de visitants de referència del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, es proposa ubicar-ho a l’equipament municipal de l’Ajuntament de Sallent, el Centre d’Acollida Turística de Sallent (CAT Sallent).

Vist el conveni de col—laboració entre el Consell Comarcal del Bages, el Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central i l’Ajuntament de Sallent.

Vist que l’objecte de l’esmentat conveni és la cessió d’ús del Centre d’Acollida Turística (Cat Sallent), al Consell Comarcal del Bages, com a centre de visitants del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central.

De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el qual estableix que correspon al Ple l’aprovació de les atribucions que expressament li atribueixin les lleis.

Per tot l’exposat anteriorment, la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar el conveni de col—laboració entre el Consell Comarcal del Bages, el Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central i l’Ajuntament de Sallent, per a la cessió d’ús del Centre d’Acollida Turística (Cat Sallent), com a centre de visitants del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central.

(14)

Segon.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, al Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central i al departament d’Intervenció Municipal.

No obstant el ple decidirà en superior criteri.

Tot seguit es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat dels membres presents al Plenari.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADEQUACIÓ RETRIBUTIVA SINGULAR I EXCEPCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE “CAPORAL POLICIA LOCAL” (FUNCIONS DE CAP DE LA POLICIA LOCAL).

ANTECEDENTS DE FET

Primer.- Vist que el Ple de data 8 de març de 2017, en sessió ordinària, va aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball que compren els llocs de treball del personal funcionari i laboral d’aquesta Corporació.

Segon.- Atès que l’Ajuntament de Sallent, és la primera vegada que disposa de Relació de Llocs de Treball.

Tercer.- Vist l’informe emès en data 20 de novembre de 2019 per l’Alcalde i regidor de Governació, el Sr. Oriol Ribalta, amb el següent contingut:

“Atès que en data 4 de juny de 2019, mitjançant decret d’alcaldia 2019/153 10 es va estimar la petició del Sotsinspector en Cap de la Policia Local, Jaume Salinas, va iniciar un període d’excedència voluntària a efectes del 10 de juny de 2019 i fins un màxim de tres anys, amb obligació de reincorporar-se un cop passat aquest període.

Atès a la comunicació d’excedència emesa pel Sotsinspector Cap de data 09 de juny de 2019 amb número de registre de sortida intern 117/2019 presentat a l’alcaldia en que designa al Caporal TIP 117, Iván García Arroyo, com a responsable acctal. de l’Oficina Técnica de Governació i Cap accidental del servei i Cos de la Policia Local de Sallent. Atès el que textualment diu l’article número 26 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals:

-1 El cap del cos de la policia local, sota el comandament de l’alcalde, o de la persona en qui aquest delegui, exerceix el comandament immediat del cos. -2 És cap del cos el membre de la plantilla de major graduació; en cas d’igualtat, correspon a l’alcalde de fer el nomenament, d’acord amb els principis d’objectivitat, de mèrit, de capacitat i d’igualtat d’oportunitats. En tot cas, el cap del cos ha de pertànyer, com a mínim, a l’escala executiva.

-3 L’alcalde ha de designar entre els membres de major graduació la persona que ha de substituir el cap del cos en els casos d’absència d’aquest.

(15)

Atès que el senyor Iván García Arroyo, funcionari de la Policia Local de Sallent amb TIP 117 mitjançant Decret d’alcaldia número 2019/37 de data 8 de febrer de 2019, disposa d’assignació de les funcions pròpies del lloc de treball de Caporal de la Policia Local, en comissió de serveis, amb efectes del dia 08/02/2019, i per un període de sis mesos entenent que si no hi hagués duna denuncia per part de les dues parts, s’entendrà prorrogat per períodes de sis meso amb el màxim establer per la normativa vigent (2 anys).

Atès que les funcions encomanades al senyor Iván García com a caporal de la Policia Local de Sallent, segons consten a la fitxa del lloc de treball CAPORAL POLICIA LOCAL:

“Realitzar les funcions, de la seva competència, en especial aquelles que li atribueix la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat (art. 53. LLO 2/1986) i la Llei de Policies Locals de Catalunya (arts. 11,12 i LL16/1991). Així com les funcions que legalment li siguin encomanades pels òrgans jurisdiccionals; d’acord amb les directrius establertes del superior Jeràrquic i de les lleis vigents.”

Atès que les tasques delegades pel Sotsinspector en Cap de la Policia local, són aquelles que atorga l’article 27 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals:

Correspon al cap del cos:

a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per assegurar-ne l'eficàcia. b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.

c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de l'alcalde o del càrrec en qui aquest delegui. d) Informar l'alcalde, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei. e) Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.

Atès que el Sr. Iván García Arroyo, com actual Cap accidental del cos de la Policia Local de Sallent realitza les funcions de Cap del Cos des del dia 10 juny de 2019.“

Quart – Atès que en l’esmentat informe es proposa que, mentre desenvolupi aquestes tasques, quedi reflectit per import de 500 euros mensuals en el Complement Específic Tram Especial amb efectes retroactius del 10 de juny de 2019, data en que el treballador ja ha estat assumint aquestes noves funcions i mentre les segueixi exercint.

Cinquè.- Vista la proposta tècnica signada en el mes de novembre d’enguany per l’Alcalde i regidor de Governació, el Sr. Oriol Ribalta, en el que es proposa i justifica tècnicament i legalment l’aprovació d’un expedient d’adequació singular i excepcional dels llocs de treball de Caporal Policia Local i l’aprovació de la corresponent fitxa del lloc de treball, amb una proposta d’adequació retributiva.

Sisè.- Vista l’acta del procés negociador amb la representació del personal de data 16 de desembre de 2019 que accepta i aprova per majoria les propostes de l’informe signat pel Sr. Oriol Ribalta Pineda.

(16)

Setè.- Vist que en data 11 de desembre de 2019, s’ha realitzat tràmit d’audiència a l’interessat.

Vuitè.- Vist que han transcorregut els 10 dies de termini d’audiència per l’interessat en els quals no ha presentat cap al—legació.

FONAMENTS DE DRET

Article 19.Set de la vigent Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 on s’estableix la possibilitat d’aprovar adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball.

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

1.- Aprovar l’expedient d’adequació singular i excepcional del lloc de treball de “CAPORAL POLICIA LOCAL” per inclusió de les funcions com a Cap de la Policia Local i ocupat actualment en comissió de serveis per un agent de la Policia Local, amb efectes des del dia 10 de juny de 2019.

2.- Aprovar l’augment retributiu que suposa aquest expedient, per import 500€ mensuals en el complement específic tram especial.

3.- Aprovar la modificació de la fitxa descriptiva del lloc de treball tal i com consta en l’Annex I d’aquest Acord.

4.- Trametre còpia d’aquest acord i el seu annex a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 127 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

5.- Traslladar el present Acord a les persones interessades, al Delegat de personal, Comitè d’Empresa, Departaments de Serveis Econòmics, Recursos Humans i a la secció sindical de SPL-CME de Sallent.

6.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tot seguit es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat dels membres presents al Plenari.

(17)

6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM).

ANTECEDENTS DE FET

El Pla Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), abasta els riscos que te el municipi en matèria de Protecció Civil i estableix l’organització i els procediments d’actuació dels organismes, serveis i recursos d’àmbit local per donar resposta a situacions de risc greu.

FONAMENTS DE DRET

Primer: L’article 22.2.q) de la Llei de bases de règim local estableix que correspondrà al Ple les atribucions que expressament li vinguin conferides per les Lleis.

Segon: Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

Tercer: Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a la elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Quart: Plans de protecció civil territorials i especials d’àmbit autonòmic. Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS

1.- APROVAR inicialment el Pla Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

2.- Sotmetre el Pla Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant anuncis en el BOP, DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i si no es presenten al—legacions un cop transcorregut el termini esmentat quedarà aprovat definitivament.

Tercer: Trametre el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per la seva homologació, segons el que preveu l’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.

No obstant això, el Ple decidirà en superior criteri.

Tot seguit es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat dels membres presents al Plenari.

(18)

7. PROPOSTA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DE SALLENT.

ANTECEDENTS DE FET

Primer.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 5 d’abril de 2019, va aprovar definitivament el Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, de Sallent, promogut i tramès per l’Ajuntament, i supeditant la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, incorporant les prescripcions que es detallaven en la seva resolució.

Segon.- Vist que el dia 27 de novembre de 2019, amb registre d’entrada a l’Ajuntament núm.2019/7386, la Diputació de Barcelona junt amb l’equip redactor presenta el text refós del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, del terme municipal de Sallent.

Tercer.- Vist l’informe de l’arquitecta municipal lliurat el dia 16 de desembre de 2019, el qual es transcriu literalment:

“ 1. ANTECEDENTS

1. En data 6 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Sallent. El document es va sotmetre a informació pública i es van presentar 17 al—legacions.

Paral—lelament es van sol—licitar informes als següents organismes en raó de les seves competències, i empreses subministradores:

- ACA

- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Oficina Catalana del Canvi Climàtic)

- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (contaminació acústica i lluminosa)

- Contaminació Atmosfèrica

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

- ICGC

- Prevenció i control d’activitats

- Mobilitat

- Agència de Residus de Catalunya

- Servei Territorial de Carreteres de Barcelona

- Medi Natural

- Activitats extractives

- Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

- Direcció General de Comunicacions Electròniques

- Direcció General de Turisme

- Direcció General de Comerç

- Departament de Cultura (arqueològic i arquitectònic)

- Desenvolupament Rural

- Regió d’Emergències Centre

- Direcció General de protecció civil

- Consell Català de l’Esport

- Serveis Territorials de la Catalunya Central

- Endesa

- Sorea

(19)

- Telefònica

- Gas Natural

2. En data 1 de juny de 2018, es va emetre un informe tècnic que recollia un seguit de suggeriments sorgits de reunions mantingudes amb diversos propietaris i persones interessades, respecte el document aprovat inicialment.

3. En data 10 de desembre de 2018 i Re 7678, es presenta el document per a l’aprovació provisional del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, de data novembre de 2018, el qual recull totes les condicions, recomanacions i observacions dels informes emesos pels organismes, empreses subministradores i informes tècnics de l’Ajuntament. També inclou un informe amb proposta de resolució de les 17 al—legacions presentades.

4. En data 9 de gener de 2019, s’aprova provisionalment el Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

5. En data 5 d’abril de 2019, la Comissió Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central va aprovar definitivament el Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que l’ha atorgat.

6. Vist que l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central exposa que el nou règim d’usos permesos en els elements c-44 L’Illa II, c-59 La Casa de la Resclosa, c-66 La Sínia, c-67 La Fabriqueta i c-68 La Fàbrica del Pont de Cabrianes, haurà de ser informat favorablement per l’Agència Catalana de l’Aigua; en data 17 de juny de 2019, l’Ajuntament de Sallent va sol—licitar-ne l’informe a l’ACA.

7. En data 13 de desembre de 2019 i RE 7748/2019, es rep informe favorable de l’ACA, condicionat a les prescripcions, que s’han incorporat en el document de Text Refós. 8. En data 27 de novembre de 2019 i RE7386/2019, es presenta el document de Text Refós

del Pla especial del Catàleg de Masies, que recull les prescripcions de l’informe de l’ACA, així com el conjunt de prescripcions de l’acord de la Comissió d’Urbanisme.

2. DOCUMENTACIÓ

La documentació ha estat redactada per en Victor Gurri Sala i en Joaquim Mª Gurri Sala, arquitectes, i ha estat gestionada per na Lorena Perona Ribés i Lupe Serraïma Milian, a través de la Gerència de Serveis d’Urbanisme i Activitat de la Diputació de Barcelona.

La documentació que s’informa compresa en el Catàleg de Masies, Cases Rural i altres construccions en Sòl No Urbanitzable, compren:

1.- Document per a l’Aprovació provisional:

- Memòria Informativa i Justificativa

- Normativa urbanística

- Fitxes dels elements catalogats

- Plànols de localització dels elements catalogats

(20)

De les 72 construccions relacionades a l’article 114 de les NNUU del POUM, s’han pogut catalogar 68, amb la corresponent justificació arquitectònica, històrica, mediambiental, paisatgística o social. En el document d’aprovació inicial es catalogaven 70 elements, 2 dels quals, el C-29 i C-45, s’han eliminat en el document d’aprovació provisional. Per aquest motiu el codi dels elements catalogats va del C-01 al C-70, però no apareixen el C-29 ni el C-45.

En la documentació, i concretament en cadascuna de les fitxes dels elements catalogats, hi consta:

- La localització,

- Els plànols de localització i d’emplaçament amb les mides aproximades,

- El règim urbanístic del sòl que ocupa la construcció,

- Les proteccions que li són aplicables a cada element.

- La descripció del bé.

- L’estat de conservació

- La justificació de les raons per les que cal incloure l’element dintre del Catàleg

- Les determinacions normatives

- Fotografies de l’estat actual de la edificació.

- Informació complementària de història, bibliografia, observacions...

3. MARC NORMATIU

- Text Refós de la Llei d’urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC). Modificat per la Llei 3/2102, de 22 de febrer.

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. (RLUC).

- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sallent.

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.

- Pla Director Urbanístic del Pla de Bages.

4. CONSIDERACIONS

Després de revisar la documentació presentada, es pot informar el següent:

1. Pel que fa als informes d’organismes amb competències sectorials afectades, s’ha rebut l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’informe inclou les següents prescripcions:

a. Els aparcaments de vehicles s’haurien de situar fora de zona de flux preferent. b. Els usos indicats hauran de ser compatibles amb l’article 9 bis del RDPH, respecte

a les limitacions de usos en zona de flux preferent en sòl rural. En particular en l’apartat “ Equipament i us comunitari”, el RDPH indica una sèrie d’activitats que podrien trobar-se inclosa en aquest apartat que no es poden realitzar dins de Zona de Flux Preferent.

c. Les rehabilitacions, construccions i canvis d’usos en aquestes edificacions hauran de disposar de Autorització d’obres en Zona de Policia de l’Agència Catalana de l’Aigua, Declaració Responsable per Risc d’inundació, i del certificat del registre de la propietat en el que s’acrediti, si escau, que la construcció es troba en zona de flux preferent.

d. Respecte del Pla d’autoprotecció i les mesures estructurals de protecció dels edificis son dos temes diferents però complementaris.

e. El projecte de rehabilitació d’edificis haurà de protegir amb mesures estructurals fins a la cota de 500 anys de període de retorn amb mesures tal com diu la fitxa amb porticons, portes o finestres anti-inundacions, o altres sistemes que proposi el promotor que eviti la entrada de l’aigua a l’edifici en règim d’avingudes. S’hauran de dissenyar per una capacitat estructural pel calat de l’avinguda de 500 anys de període de retorn.

(21)

f. Respecte el Pla d’Autoprotecció l’haurà d’aprovat l’Ajuntament i si escau homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya respecte els riscos residuals no solucionats amb les mesures estructurals, indicades en l’anterior paràgraf. Aquest riscos serien entre altres avís i alerta d’avingudes, evacuació de les persones i els bens situats en zona inundable.

S’han incorporat les prescripcions en la normativa del PEM i en les fitxes corresponents afectades.

2. Pel que fa a la normativa urbanística del Pla especial, es recullen les prescripcions de l’informe de la CTUCC en el document “Pla Especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Sallent. Modificacions introduïdes en el document aprovat definitivament i incorporades al text Refós del PEM, en compliment de les prescripcions de l’Acord de 5 d’Abril de 2019 de la Comissió Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central”.

Respecte a l’article 11, s’ha considerat convenient mantenir la referència als elements no catalogats, indicant en tot cas que no són objecte del PEM; atès que en algun dels casos, la intervenció en l’element catalogat comporta l’adequació o enderroc del volum no catalogat a efectes d’intervenció paisatgística.

Respecte a l’article 23.7, es creu convenient mantenir els conjunts del Mas de Cornet, Mas Sanmartí i El Camp I i el Camp II; atès que es considera convenient que aquestes edificacions es trobin vinculades entre elles, per tal de preservar el caràcter unitari del conjunt. Tot i així, es tracta de conjunts grans, en els quals es considera que cal permetre un nombre superior a 4 habitatges. El resultat d’habitatges seria el mateix en fitxes independents que en una fitxa unitària que permeti un nombre major d’habitatges.

3. Pel que fa a les fitxes dels elements catalogats, s’han incorporat les prescripcions de l’acord de la CTUCC. Es recullen les modificacions en el document “Modificacions introduïdes en el document aprovat definitivament i incorporades al text Refós del PEM, en compliment de les prescripcions de l’Acord de 5 d’Abril de 2019 de la Comissió Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central”. Cal tenir en consideració els següents canvis, com a aquells més significatius:

S’ha exclòs l’element c-46 Nau industrial de Ca l’Arana (Vila Estrada).

S’ha exclòs l’edificació c-28 El Pal I.

Es descataloguen els elements c-07 Cal Basté i c-37 Cal Serra Llebró.

Es descataloguen els volums B i E de l’element c-38 Cellers de la Serra ja que no queda acreditada la seva antiguitat i el volum E, el brocal cobert d’un pou, de l’element c-48 Mas de les Coves.

4. Pel que fa a les fitxes dels elements catalogats, s’han incorporat les prescripcions de l’acord de la CTUCC. Es recullen les modificacions en el document “Modificacions introduïdes en el document aprovat definitivament i incorporades al text Refós del PEM, en compliment de les prescripcions de l’Acord de 5 d’Abril de 2019 de la Comissió Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central”. Cal tenir en consideració els següents canvis, com a aquells més significatius:

Es descataloga la part afegida al volum secundari C de l’element c-01 El Prat de Cornet. Es manté l catalogació de la vessant actualment existent, amb un femer semisoterrat pel seu costat de llevant.

Es descataloga el porxo de l’element c-02 Mas Argelaguers. Es manté la possibilitat d’ampliació del volum principal en el lloc actualment ocupat pel porxo, previ enderroc del mateix.

En l’element c-15 La Font (La Font del Morral), s’afegeix que caldrà cessar l’activitat de pirotècnica per tal de desenvolupar els usos indicats en la fitxa, atès que no son usos compatibles amb aquesta activitat.

(22)

S’ha descatalogat el volum B de l’element c-24 Els Hostalets.

S’ha descatalogat el volum F de l’element c-26 el Mas de Cornet.

S’ha identificat el volum annexat a la banda sud de l’edificació principal de l’element c-30 El Soler de Serra-Sanç, com a volum secundari.

S’ha catalogat el volum annex al volum A a la seva banda oest com a volum secundari.

S’ha descatalogat el volum E de l’element c-39 L’Espinalt.

S’ha descatalogat el porxo d’entrada i l’annex del volum A ubicat a llevant del mateix de l’element c-40 El Soler del Far.

S’ha descatalogat el porxo d’entrada de l’element c-61 Cal Berengueres (Cal Berenguer.

S’han descatalogat els volums annexes al volum principal, tant la torre com el volum cobert amb terrassa de l’element c-65 L’Oliva.

5. Pel que fa a la documentació gràfica, s’ha localitzat els elements catalogats utilitzant el plànol de les categories del sòl del PTPCC.

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

Després de revisar la documentació aportada per l’aprovació del Text Refós del Pla especial de Catàleg de masies, Cases Rural i altres construccions en Sòl No Urbanitzable, es considera que la documentació aportada és suficient i s’adequa a les prescripcions establertes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 5 d’Abril de 2019, així com en les condicions establertes en l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.”

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS

1.- Donar conformitat a la verificació realitzada del Text Refós del Pla Especial de Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Sallent, d’acord amb l’informe tècnic transcrit en el tercer antecedent.

2.- Enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el text refós degudament diligenciat, incloent el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

3.- Notificar els esmentats acords al Departament de Serveis Tècnics.

Tot seguit es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat dels membres presents al Plenari.

8. ES DÓNA COMPTE DE L’APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PISTA PATINATGE APROVATS PER JUNTA DE GOVERN LOCAL OBERTA.

ANTECEDENTS DE FET

Atès allò establert en l’article 41, 44 i 47.1 del reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

(23)

Vista l’ordenança fiscal general de preus públics núm. 33 de l’Ajuntament de Sallent. Vista la proposta d´incorporar l’Annex número 17 a l’Ordenança Fiscal núm.33 per a la regulació de les tarifes d´accés a la pista de gel sintètic.

Vist l’estudi econòmic-financer i els informes de Secretaria i Intervenció. FONAMENTS DE DRET

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents

ACORDS

Primer.- Modificar l´Ordenança General de preus públics núm.33 per incorporar les noves tarifes d´accés a la pista de gel sintètic i que es regularan a l’annex núm.17 d´aquesta Ordenança.

A aquests efectes, s’incorpora a l’Ordenança Fiscal número 33 en el seu Annex número 17:

ANNEX 17: PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISTA DE GEL SINTÈTIC

TARIFES PREU IVA INCLÒS

Entrada individual(1) de 20 minuts amb lloguer de patins inclòs...4,00 Euros (1) Edat per l´entrada individual amb patins: De 3 a 15 anys

DESCOMPTES I PROMOCIONS VAL DE DESCOMPTE D´1 EURO

Els establiments associats a Sallent comercial podran distribuir un val de descompte per valor d’1 € ( IVA inclòs) als seus clients. Sallent comercial pagarà posteriorment a l´Ajuntament un import en concepte d´esponsorització i entrades.

PROMOCIÓ D´ENTRADES GRATUÏTES

Per tal de facilitar l´accés a la pista de gel es distribuirà una entrada gratuïta a tots els alumnes escolaritzats al Municipi entre P3 i 6è de primària, que s´haurà d´entregar a la taquilla per rebre els patins. En el cas de pèrdua d´aquesta entrada no es podrà

(24)

DATES I HORARIS

La pista de gel sintètic s´ubicarà a la Plaça Anselm Clavé del Municipi del 13 al 15 de desembre de 2019.

Els horaris per utilitzar la pista seran: Divendres 13: De les 16h a 20h

Dissabte 14 i diumenge 15: de les 11h a 14h i de les 16h a les 20h NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LA PISTA

• L´Ajuntament es reserva el dret de modificar els horaris de les activitats i fins i tot tancar-les al públic quan les condicions tècniques o climatològiques no siguin favorables, vetllant per la seguretat dels usuaris.

• Està prohibit menjar, beure i fumar dins les instal—lacions.

• S´han d’utilitzar els bancs per posar-se els patins i no es pot caminar amb els patins fora de la zona protegida amb gespa artificial.

• No està permesa l´entrada a la pista als menors de 5 anys si no van acompanyats d´un adult ( que podrà caminar per la pista amb una protecció)

• Els usuaris de la pista de gel hauran de patinar a velocitat moderada i en un sol sentit, que indicaran els monitors responsables de l´activitat. Tampoc es podrà patinar en cadena ( més de 2 persones agafades) ni molestar ni empènyer a altres patinadors.

• És reservat el dret d´admissió. Els monitors que s´encarregaran de vetllar pel bon funcionament de l´activitat podran expulsar els patinadors que no compleixin la normativa o que mostrin conductes incíviques a les instal—lacions. En cas d´expulsió l´usuari perdrà dret a qualsevol indemnització i al retorn de l´import pagat per l´activitat.

• L´Ajuntament registrarà filmacions i fotografies generals de les instal—lacions. Els usuaris de les instal—lacions accepten que l´organització utilitzi les imatges amb finalitats d´arxiu i promocionals. En el cas que algun usuari no hi estigui d´acord ha d´informar d´aquest fet als monitors de la taquilla de la pista de gel perquè ho tinguin en compte.

• L´Ajuntament no es fa responsable dels objectes deixats al recinte ni dels danys que puguin patir els patinadors per accident. També es reserva el dret de modificar la normativa si es considera necessari.

Segon.- L’expedient es fa públic en virtut de l’article 45 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

(25)

9. MOCIÓ PROPOSTA APROVACIÓ DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSELL D'ALCALDESSES I ALCALDES DEL BAGES SOBRE LA MOBILITAT VIÀRIA I FERROVIÀRIA DE LES COMARQUES CENTRALS AMB L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.

El 2015 el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages va aprovar per consens una declaració institucional sobre mobilitat a les Comarques Centrals que demanava l’eliminació del peatge de l’autopista c-16, la millora dels enllaços en totes direccions, i la finalització de la B-40. També el desdoblament del tram C-55 Manresa –Castellbell i el Vilar, i paral—lelament també s’exigia l’execució de les inversions previstes en el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015.

A desembre de 2019, podem afirmar que s’ha avançat en alguns aspectes com ara les bonificacions de la c-16 en hores punta, de dilluns a divendres –no festius-, i millora de la seguretat de la c-55 evitant els accidents frontals de conseqüències fatals, però no en la competitivitat de temps de viatge en infraestructures viàries i, sobretot, ferroviàries. Les alcaldesses i alcaldes del Bages exigim continuar avançant amb determinació. En relació a les infraestructures viàries no s’ha assolit l’objectiu d’aconseguir un traspàs efectiu de vehicles de la congestionada c-55 amb 30.000 vehicles diaris, cap a la infrautilitzada c-16 amb 18.000 vehicles diaris amb un final de concessió situat el 2036. Pel que fa a les infraestructures ferroviàries i, malgrat els greus accidents de manca de seguretat ocorreguts a la R4, encara no s’han aplicat les mesures de seguretat adients, tot i que s’han iniciat els tràmit de licitació i, no hi hagut cap millora en relació al temps del trajecte.

És per això que tornem a reclamar un gran pacte de totes les institucions sobre les infraestructures al territori per ser competitius econòmicament i social i, reequilibrar territorialment el país, però també impulsar les mesures de mobilitat sostenible que contrarestin l’emergència climàtica que patim. En aquest sentit volem posar de manifest que ens cal seguir avançant en inversions en infraestructures ferroviàries i viàries.

Xarxa viària:

- La c-16 ha de ser una veritable ronda de Manresa, bonificada en totes les hores i tots els dies de la setmana, per tal d’afavorir-ne l’ús i, d’aquesta manera, descongestionar la c-55 d’una manera efectiva. En aquest sentit el model de vinyeta seria l’opció desitjada però mentre no es posi en marxa, exigim ampliar els sistema de bonificacions de forma immediata a totes les franges horàries els set dies de la setmana.

- Atès que, com és comenta en el punt anterior, la C-16 ha de ser una veritable ronda de Manresa, exigim la construcció d’enllaços en totes direccions a Viladordis i al Pont de Vilomara.

- La c-55 és una via col—lapsada, especialment en el tram Manresa-Castellbell i el Vilar. És per això que reclamem l’execució del projecte de variant de Castellgalí que ha elaborat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta és la necessitat més urgent fins arribar al desdoblament en la seva totalitat de Manresa a Castellbell.

(26)

- Exigim a l’Estat la finalització de la B-40, entre Viladecavalls i Abrera que ha de permetre connectar la c-16 amb l’A2 per facilitar la connexió amb el Port de Barcelona i l’Aeroport del Prat.

- Apostem fermament per un transport públic viari ambiciós. Reclamem que en el servei d’autobús entre el Bages i àrea metropolitana de Barcelona, s’incrementin les freqüències i els viatges directes.

- Reclamem que els municipis de la comarca del Bages que corresponen a la zona tarifària 6 passin a correspondre a la zona 5.

Xarxa ferroviària:

- La R4 ha de tenir més freqüències i ser la connexió principal i ràpida amb Barcelona.

- Exigim l’execució de les inversions proposades al pla d’Infraestructures Ferroviàries presentat el 2008 a rodalies de Renfe per tal de millorar la seguretat de la via i la reducció del temps de viatge de Manresa a Barcelona fins arribar a un màxim de 50 minuts, executant les inversions que calguin i ampliar els trens semidirecte en hores puntes.

- Reclamem una planificació i gestió integral i conjunta de la R4 , i la xarxa de FGC.

- Millora de la línia ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat als trams urbans, per tal d’integrar-la adequadament a les poblacions i evitar que continuïn esdevenint una barrera. Així com l’estudi del seu perllongament a Manresa, vers el centre de la ciutat.

- Estudiar la millora del servei (temps i freqüència) entre Manresa i Martorell de FGC, amb la possibilitat de trens semidirectes, i el perllongament del servei a la comarca per tal que es converteixi en el metro del Bages i la connexió amb el Baix Llobregat per millorar l’arribada al Port, l’Aeroport i la zona de Fira de Barcelona.

- Donar suport a la unió entre la línia de FGC del Llobregat amb el Vallès amb la unió de les estacions de plaça Espanya i Gràcia.

Demanem que, de manera urgent, els Governs i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i les Corts Generals incorporin en els pressupostos de 2020 i 2021 de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat aquestes inversions.

Aquesta declaració la subscriuen les Alcaldesses i Alcaldes de la comarca del Bages i els grups comarcals d’ERC, JuntsxCatalunya, PSC, CUP, Ciutadans i En Comú Guanyem, i els grups independents.

Per tot l’exposat , es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD

Primer.- Aprovar la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL D’ALCALDESSES I ALCALDES DEL BAGES SOBRE LA MOBILITAT VIÀRIA I FERROVIÀRIA DE LES COMARQUES CENTRALS AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.

Segon.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, Parlament de Catalunya i Corts Generals.

No obstant el Ple decidirà en superior criteri.

Tot seguit es procedeix a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia que s’aprova per unanimitat dels membres presents al Plenari.

(27)

10. SEGIMENT I CONTROL.

Es dóna compte de la sentència dictada en data 3 de desembre de 2019, pel Jutjat Social nº1 de Manresa, en el procediment ordinari 310/2019-G.

Es dóna compte de la sentència dictada en data 12 de desembre de 2019, de la Secció Primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem, dictada en el recurs de cassació núm.:2088/2019.

Els regidors han tingut a la seva disposició els decrets del mes de novembre i desembre.

11. PRECS I PREGUNTES.

Enllaç on Inclou les intervencions corresponents a la sessió del Ple ordinari de la Corporació del dia 29 de gener de 2020:

“http://www.sallent.cat/lajuntament/organs-de-govern-100/plens-municipals.html

I sense altres afers a tractar s'aixeca la sessió per ordre del Sr. Alcalde, quan són les 22:05 hores del dia de la data s’estén la present Acta, de la qual cosa com a Secretari acctal. en dono fe.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :