La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

Texto completo

(1)

DEPARTAMENT: RECURSOS HUMANS PROCEDIMENT NÚM.: 2017/1129

Nom: Convocatòria i bases procés educadores llar d’infants DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

2.1 Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per cobrir interinament dues places d’educadores de la llar d’infants, fins a la seva cobertura definitiva i creació de borsa de treball (exp. 1129/2017)

Primer.- Actualment a la plantilla de personal funcionari es troben vacants dues places d’educadores de la llar d’infants, creades per acord del Ple celebrat en data 12.07.2017, sent necessari realitzar el corresponent procés selectiu per cobrir-les fins a la seva cobertura definitiva i la corresponent creació d’una borsa de treball.

Segon.- Donat que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el 3-11-2016 va declarar com a serveis públics essencials i prioritaris de caràcter propi de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’any 2017.

Tercer.- Vist els informes que obrant a l’expedient.

Quart.- Vist que la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, article 19.2 en relació a què la contractació de personal i nomenaments de personal funcionari serà en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Cinquè.- D’acord amb el requisit de convocatòria pública, per garantir la publicitat i concurrència de les persones interessades en ocupar de forma temporal aquest lloc de treball, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 55, 60 i 61 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, del Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, i els articles del 6 al 8 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:

- Òrgan delegant: Alcalde

- Data de delegació: 18 de juny de 2015 - Número de Decret: 480

- Publicació al BOPB: 03.07.2015 ACORDS:

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu de dues places d’educadors/es de la llar d’infants fins a la seva cobertura definitiva i creació de borsa de treball.

Segon.- Inserir anunci informatiu del procés al Butlletí Oficial de la Província, publicar les bases al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

Santiago González Castellanos (1 de 1) Vicesecretari Data Signatura: 20/09/2017 HASH: 5feb94a759954f03597133d713f6ba7e

(2)

Tercer.- Declarar que:

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

BASES DEL PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES D’EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFANTS INCLOSES A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, FINS A LA SEVA COBERTURA DEFINITIVA I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

Primera.- Objecte.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de dues places d’educadors/es de la llar d’infants, incloses a la plantilla de personal funcionari, fins a la seva cobertura definitiva i creació de borsa de treball, segons estableix l’article 94 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, articles 10.2 i 55 i següents del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per la Llei 5/15, de 30 d’octubre.

Segona.- Funcions.

Les tasques associades al lloc de treball d’educador/a de la llar d’infants municipal, segons el Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, són, en general les següents:

- Elaborar, juntament amb el lloc de treball de la Directora, la Programació General del curs i la Memòria Anual.

- Atendre i informar als familiars dels infants en relació al desenvolupament integral del mateix i les possibles problemàtiques que es puguin presentar.

- Rebre els infants que arriben a la llar, preparant-los per a les diverses activitats, i vetllar per a la seva seguretat física i afectiva.

- Atendre les necessitats fisiològiques i d’higiene dels infants (canviar bolquers, donar àpats, vestir-los, rentar-los, etc.), ensenyant-los a tenir cura de si mateixos.

- Mantenir en òptimes condicions higièniques els espais i materials utilitzats pels infants.

- Fer el seguiment de l’acció educativa per tal d’analitzar l’aprenentatge adquirit i observar el nivell evolutiu dels nens individualment.

- Introduir els hàbits de control relatius a les necessitat fisiològiques dels infants, així com tenir cura de la seva higiene, ensenyant-los a tenir cura de si mateixos en aquest àmbit.

- Realitzar informes pedagògics i memòries sobre l’evolució dels infants, a partir d’observacions individuals, entrevistes, ...

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

(3)

- Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors culturals, desenvolupar actituds positives, desenvolupar la personalitat de cada alumne/a així com la psicomotricitat.

- Informar i orientar als pares i les mares sobre l’evolució de cadascun dels seus fills.

- Realitzar tasques d’educació en hàbits d’alimentació.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes Tercera.- Requisits per prendre part en el procés de selecció.

Per a poder participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació d’instàncies, els següents requisits:

a Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.

b Tenir complerts els setze anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les tasques.

d No haver estat inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública.

e No trobar-se comprès/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent sobre la matèria.

f Estar en possessió del títol de Formació professional de segon grau, especialitat d’Educació infantil, cicle formatiu de grau superior especialitat d’educació infantil o equivalent, o Diplomatura de mestre especialitat en educació infantil.

Quarta.- Forma i termini de presentació de les instàncies.

4.1. Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar en el registre general de l’Ajuntament, en el model normalitzat que està a disposició dels interessats al mateix registre i a la web (www.santfruitos.cat) adreçades a l’Alcaldia i acompanyades d’original o fotocòpia dels documents següents:

Les persones aspirants hi hauran de fer constar que accepten aquestes bases i que reuneixen totes les condicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació, que haurà d’estar degudament compulsada:

a Fotocòpia del DNI o passaport.

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

(4)

b Documents acreditatius de la titulació i permisos exigits, així com dels mèrits i circumstàncies al·legats que hagin de ser valorats.

c Currículum vitae de l’aspirant i certificat de la vida laboral.

d Les persones amb disminució han de fer constar a la instància aquesta condició, el grau de discapacitat i la seva compatibilitat amb el desenvolupament de les funcions bàsiques a cobrir.

e Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el número i data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya.

4.2. La documentació acreditativa dels mèrits a valorar a la fase de concurs, s’haurà de presentar de la següent forma:

L’experiència professional s’acreditarà mitjançant la documentació següent:

Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per a serveis prestats: còpia del nomenament, contracte laboral o certificat de l’òrgan competent de l’Administració Pública, amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació.

Els cursos de formació s’acreditaran mitjançant certificació, on s’especifiqui l’entitat organitzadora, la denominació del curs i durada en hores. En el cas de què no s’acrediti la duració, es procedirà a la seva valoració d’acord amb el tram de puntuació mínima prevista.

Altres mèrits: qualsevol altre mèrit a valorar s’haurà de documentar degudament.

No podran valorar-se els mèrits al·legats que no siguin justificats documentalment. El fet de relacionar els cursos com a mèrits al·legats, sense justificar-los amb la sol·licitud, no obrirà un termini de subsanació.

4.3. Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu, juntament amb la documentació que s’esmenta en el paràgraf anterior, hauran de ser presentades al Registre General de l’Ajuntament, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat administratiu). En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de Correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant correu electrònic (rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no acabi el termini de presentació d’instàncies.

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

(5)

Cinquena.- Llistat d’admesos i exclosos.

Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual es publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, del termini de subsanació d’errades que determinin l’exclusió dels/de les aspirants; en la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i l’hora del començament de les proves. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI.

Els aspirants exclosos o no inclosos en la llista disposaran de 10 dies hàbils per a esmenes o reclamacions, adreçat a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error.

Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error imputable que hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de la convocatòria.

Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la.

Sisena.- Tribunal qualificador

El Tribunal Qualificador estarà format per:

- President, o llur suplent.

- Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra administració local amb titulació igual, equivalent o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de treball de la convocatòria, o llurs suplents.

- Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres titulars o suplents, indistintament.

Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els i les aspirants podran recusar-los quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 i 24 de la Llei 40/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes. Aquests/es assessors/es actuaran amb veu però sense vot, per debatre les qüestions que se’ls sotmeti relatives a les matèries de la seva competència. El seu nomenament es farà constar a l’acta de la reunió en què es disposi. Aquests/es assessors/es limitaran la seva actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota la direcció de l’òrgan de selecció.

El Tribunal actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

(6)

d’aquestes bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot allò no previst a les bases.

Els membres del Tribunal han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència als temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la informació que posseeixen en funció de la seva condició. La mateixa reserva s’estén als/les assessors/es.

En relació als/les aspirants amb discapacitat, el Tribunal, si s’escau, vetllarà perquè gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per a la realització dels exercicis i resoldrà les peticions sobre sol·licituds d’adaptacions per a realitzar les proves, i resoldrà els dubtes sobre la capacitat dels/les aspirants per a l’acompliment de les funcions pròpies de la plaça convocada, per tot el qual podrà demanar el dictamen del equips de valoració multiprofessional competents.

Setena.- Desenvolupament del procés selectiu.

SISTEMA DE SELECCIÓ.

7.1. La selecció es durà a terme mitjançant el sistema de concurs-oposició, es valoraran els mèrits aportats, titulacions acadèmiques, experiència professional i, es procedirà a la resolució d’una prova pràctica, a decidir pel Tribunal.

7.2. Resolució prova pràctica.

Consistirà a respondre durant el temps fixat pel tribunal a les qüestions plantejades pel tribunal i que poden prendre la forma de redacció, de preguntes curtes o d’ambdues coses al mateix temps i/o preguntes tipus test. Aquests temes o preguntes estaran relacionades amb el temari que s’especifica a l’annex 1 de les presents bases i amb les feines que es descriuen a la base segona.

Aquesta prova es puntuarà fins a 20 punts, havent-se d’obtenir un mínim de 10 punts per poder superar-la i accedir a la valoració de mèrits.

7.3. Prova psicotècnica.

Consisteix en una prova psicotècnica que es realitza als/les aspirants que hagin superat la prova pràctica, per apreciar les característiques personal d’adequació a les tasques pròpies de la categoria objecte de la convocatòria. Consta d’una bateria de test, que podrà ser completada amb una entrevista d’avaluació psicològica.

Per realitzar aquesta prova, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

(7)

Aquesta prova es qualificarà com a apte/a o no apte/a. El personal tècnic que examinin la prova farà una proposta de qualificació, que servirà de base a la decisió del Tribunal.

7.4. Valoració de mèrits:

Els mèrits que es valoraran seran aquells acreditats documentalment d’acord amb el següent barem, amb una puntuació màxima de 10 punts:

Experiència professional, realitzant funcions anàlogues al lloc de treball objecte de la convocatòria: a raó d’1 punt per any treballat, fins a un màxim de 4 punts. Les fraccions inferiors a un any es puntuaran proporcionalment.

Cursos, seminaris, jornades i accions formatives de reciclatge o perfeccionament relacionades amb el lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb el següent barem:

Durada de fins a 15 h: 0,20 punts.

Durada de 16 a 30 h: 0,50 punts.

Durada de 31 a 60 h: 0,75 punts.

Durada de més de 60 hores: 1 punt.

En aquells en els quals no s’acrediti la durada, es computaran com a de fins a 10 hores.

Per estar en possessió de titulacions acadèmiques, directament vinculades al lloc de treball objecte de la convocatòria, en relació a tasques encomanades al servei, i superiors a les exigides com a requisit, fins a 1 punt.

Per altres mèrits al·legats, amb relació directa amb el lloc de treball en qüestió, a valorar segons el criteri motivat del Tribunal qualificador, fins a un màxim d’1 punt.

7.5. Entrevista personal.

Per assegurar l’objectivitat i la racionalitat del procés selectiu es realitzarà una entrevista personal que constarà de l’exposició curricular per part dels candidats.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, a l’experiència, formació i condicions dels/les aspirants. La qualificació màxima a atorgar en aquesta prova serà de 2 punts i no serà eliminatòria.

Vuitena.- Llista d’aprovats

Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web la relació d’aspirants que han superat el procés de selecció, per ordre de puntuació, realitzant el corresponent nomenament interí als/les dos/dues primers/es aspirants que han superat el procés selectiu, prèvia presentació de la corresponent documentació.

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

(8)

Novena.- Període de prova.

L’aspirant nomenat/ada interinament tindrà un període de prova de quatre mesos, durant els quals tindrà assignat un/a tutor/a.

Durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l’empleat públic ha superat o no el període o fase de prova, el qual es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l’Alcaldia. Tota aquesta documentació s’inclourà en el seu expedient personal.

Transcorregut aquest termini, l’Alcaldia ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d’aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc a la revocació del nomenament com a funcionari interí i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

Desena.- Funcionament de la borsa de treball.

El resultat final del concurs-oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas d’empat, el Tribunal podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a resoldre’l.

El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de nomenament temporal per a una plaça d’educador/a de la llar d’infants. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que ens hagin facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten al President de la Corporació a la crida del següent en l’ordre.

La persona que no comparegui després de ser convocada en els telèfons que ens facilita, no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa, es cridarà al següent candidat de la llista.

La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys. El seu funcionament serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre de puntuació, i així successivament. El rebuig d’una primera proposta la persona quedarà en situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la borsa per a activar-s’hi de nou.

Si per segona vegada, un aspirant que estigui en actiu, refusa una oferta de treball, quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

(9)

Onzena.- Presentació de documentació.

Els/les candidats/es proposats/ades per ser nomenats/ades, hauran d’aportar, els documents originals acreditatius de condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base tercera de la convocatòria, quan se’ls requereixi.

Dotzena.- Incidències.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar durant el desenvolupament del procés de selecció.

Tretzena.- Taula d’avaluació documental.

Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no superin les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l’acta del tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el termini 1 any després de la vigència d’aquesta.

Catorzena.- Règim d’impugnacions i al·legacions.

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

ANNEX 1

1.- Marc referencial normatiu del primer cicle d’educació infantil. Documents interns de les Llar d’Infants.

2.- Currículum i orientacions de l’educació infantil de primer cicle.

3.- La programació en el primer cicle d’Educació Infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als infants de zero a tres anys.

4.- La funció del mestre o mestra en Educació Infantil. La intencionalitat educativa.

Relacions interactives entre l’infant i l’educador. El mestre com a membre de l’equip educatiu i en la seva relació amb les famílies.

5.- Característiques generals de l’infant fins els tres anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament evolutiu. El paper dels adults.

6.- El desenvolupament psicomotor en els infants fins a tres anys.

7.- El desenvolupament afectiu en els infants de zero a tres anys.

8.- Desenvolupament cognitiu fins els tres anys.

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

(10)

9.- L’infant descobreix els altres. L’escola bressol com a institució socialitzadora. El paper de l’escola bressol en la prevenció i intervenció amb infants en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.

10.- Alimentació, nutrició i dietètica. Les hores de menjar com a moments educatius.

11.- Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, la higiene i activitat infantil. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.

12.- La família com a primer agent de socialització. Període d’adaptació dels infants al centre educatiu. Relacions entre la família i l’equip docent.

13.- El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l’expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.

CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ:

Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent:

Sentit de l’acord _X_ Aprovat.

___ Rebutjat.

___ Deixat sobre la taula.

___ Donat compte

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents

Número de sessió: 20/2017 Data de la sessió: 18.9.17 Número d’acord: 2.1

PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA

Santiago González Castellanos, Vicesecretari, dona fe

erificació: http://santfruitosdebages.sedelectronica.es/

Figure

Actualización...

Referencias

  1. (www.santfruitos.cat)
Related subjects :