Comptes anuals exercici 2010 Universitat Pompeu Fabra

108  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Comptes anuals exercici 2010 Universitat Pompeu Fabra

Aprovat pel Consell Social en sessió 27 de març del 2012

(2)

pàg.

Balanç 1

Compte del resultat economicopatrimonial 3

Notes al balanç i al compte del resultat 5

Estat de liquidació del pressupost

A. Liquidació del pressupost de despeses:

i. Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius 19

ii. Procés de gestió 24

iii. Procés de pagament 29

B. Liquidació del pressupost d’ingressos 34

C. Resultat pressupostari 38

Memòria

D. Informació sobre l’organització

i. Activitat de la Universitat 39

ii. Estructura organitzativa 40

iii. Elaboració estats comptables 46

iv. Entitats vinculades. Estats financers 47

v. Retribucions personal directiu 57

E. Informació de caràcter financer

i. Quadre de finançament 58

ii. Variació del capital circulant 59

iii. Estat del romanent de tresoreria 60

F. Informació sobre despesa pública

i. Obligacions de pressupostos tancats 61

ii. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 63 iii. Finançament de modificacions que incrementen crèdits inicials 64 G. Informació sobre ingrés públic

i. Drets de pressupostos tancats 65

H. Informació de tresoreria

i. Compte general de tresoreria 68

ii. Operacions de la tresoreria

1.

deutors 69

2.

creditors 70

iii. Ajornaments de pagament 71

I. Aplicació del romanent de tresoreria 72

J. Informació sobre endeutament

i. Compte general d’endeutament 90

(3)

Balanç

(4)

COMPTES ACTIU 2010 2009

260,133,788.80 257,189,030.70 TOTAL ACTIU

A) IMMOBILITZAT

II. Immobilitzacions immaterials

1. Despeses de recerca i desenvolupament 3. Aplicacions informàtiques

6. Amortitzacions

III. Immobilitzacions materials 1. Terrenys i construccions

2. Instal·lacions tècniques i maquinària 3. Utillatge i mobiliari

4. Altre immobilitzat 5. Amortitzacions

V. Inversions financeres permanents 1. Cartera de valors a llarg termini

2.2. Ens públics aport. futures amort. bestretes reint.

3. Fiances i dipòsits constituits a ll/t

C) ACTIU CIRCULANT II. Deutors

1. Deutors pressupostaris 2. Deutors no pressupostaris 4. Administracions públiques 5. Altres deutors

6. Provisions

III. Inversions financeres temporals

2.1. Ens públics aport. futures amort. bestretes reint.

2.3. Altres inversions i crèdits a curt termini IV. Tresoreria

1. Tresoreria

V. Ajustaments per periodificació 1. Ajustaments per periodificació

206,036,252.69 1,635,192.00 0.00 6,313,037.46 -4,677,845.46 201,612,143.90 214,808,491.28 12,124,405.82 37,917,139.41 47,397,210.78 -110,635,103.39

2,788,916.79 238,183.10 2,453,496.46 97,237.23

54,097,536.11 35,445,279.23 32,759,661.51 426,299.49 2,272,720.93 128,618.50 -142,021.20 1,721,886.37 1,658,687.84 63,198.53 16,238,694.36 16,238,694.36 691,676.15 691,676.15

206,143,039.91 1,132,234.39 0.00 5,094,765.62 -3,962,531.23 202,757,769.01 209,673,559.36 11,748,652.87 36,897,103.42 45,693,026.82 -101,254,573.46

2,253,036.51 243,592.21 1,912,207.07 97,237.23

51,045,990.79 48,149,163.54 44,303,943.82 334,596.78 3,732,167.01 160,530.49 -382,074.56 1,577,226.06 1,562,065.43 15,160.63 753,777.66 753,777.66 565,823.53 565,823.53 210

215 281

220 221 223 226

227 228 229 282 283

250 252 260 265

43 44 470 472 555 490

542 544 548

57

480 ,

, ,

,

,

,

,

(5)

COMPTES PASSIU 2010 2009

260,133,788.80 257,189,030.70 TOTAL PASSIU

A) FONS PROPIS I. Patrimoni

3. Patrimoni rebut en cessió III. Resultats d'exercicis anteriors 1. Resultats positius d'exercicis anteriors 2. Resultats negatius d'exercicis anteriors IV. Resultats de l'exercici

1. Resultats de l'exercici

B) INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS I. Ingressos a distribuir en diversos exercicis

1. Ingressos a distribuir en diversos exercici

C) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES I. Provisions per a riscos i despeses 1. Provisions per a riscos i despeses

D) CREDITORS A LLARG TERMINI II. Altres deutes a llarg termini 1. Deutes amb entitats de crèdit 2. Altres deutes

4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

E) CREDITORS A CURT TERMINI II. Deutes amb entitats de crèdit 1. Préstecs i altres deutes III. Creditors

1. Creditors pressupostaris 2. Creditors no pressupostaris 4. Administracions públiques 5. Altres creditors

6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini IV. Ajustaments per periodificació 1. Ajustaments per periodificació

12,699,304.45 6,768,249.13 6,768,249.13 8,123,571.14 20,726,576.13 -12,603,004.99 -2,192,515.82 -2,192,515.82

151,917,358.10 151,917,358.10 151,917,358.10

148,719.70 148,719.70 148,719.70

33,108,115.34 33,108,115.34 0.00 33,073,746.23 34,369.11

62,260,291.21 0.00 0.00 21,681,840.76 8,324,427.62 2,519,098.89 1,885,820.19 8,896,929.18 55,564.88 40,578,450.45 40,578,450.45

14,891,820.27 6,768,249.13 6,768,249.13 16,064,609.36 20,726,576.13 -4,661,966.77 -7,941,038.22 -7,941,038.22

152,538,093.83 152,538,093.83 152,538,093.83

3,022,257.93 3,022,257.93 3,022,257.93

29,746,120.29 29,746,120.29 0.00 29,712,717.18 33,403.11

56,990,738.38 0.00 0.00 18,792,658.91 8,300,200.73 4,162,058.68 1,813,738.79 4,480,902.25 35,758.46 38,198,079.47 38,198,079.47 103 104

120 121

129

13

14

170

171 173 177 180 185

520

40 41

475 476 477

521 523 527 554 559 560

485 ,

, ,

,

, ,

, , , ,

(6)

Compte del resultat economicopatrimonial

(7)

COMPTES DESPESES 2010 2009

129,583,073.66 121,922,860.95 TOTAL DESPESES

3. Despeses gestió ordinària, funcionament serveis i prestacions socials a) Despeses de personal

a1) Sous, salaris i similars a2) Càrregues socials

c) Dotacions amortitz. immobilitzat i variacions fons prov. per reparacions c1) Dotacions per a amortitzacions

d) Variació de provisions de tràfic

d2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables e) Altres despeses de gestió

e1) Serveis exteriors e2) Tributs

f) Despeses financeres i assimilables f1) Per deutes

h) Diferències negatives de canvi h1) Diferències negatives de canvi 4. Transferències i subvencions b) Subvencions corrents b1) Subvencions corrents d) Subvencions de capital d1) Subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat a1) Pèrdues procedents de l'immobilitzat c) Despeses extraordinàries

c1) Despeses extraordinàries

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis d1) Despeses i pèrdues d'altres exercicis

124,298,964.17 75,477,301.50 61,812,382.29 13,664,919.21 10,095,844.16 10,095,844.16 -240,053.36 -240,053.36 38,623,543.78 38,400,301.77 223,242.01 327,878.70 327,878.70 14,449.39 14,449.39 4,416,752.44 4,287,201.75 4,287,201.75 129,550.69 129,550.69 867,357.05 0.00 0.00 36,031.33 36,031.33 831,325.72 831,325.72

116,078,756.52 72,035,458.88 59,281,742.80 12,753,716.08 9,076,711.29 9,076,711.29 247,276.06 247,276.06 34,289,673.55 33,831,023.63 458,649.92 425,597.67 425,597.67 4,039.07 4,039.07 3,727,871.03 3,602,271.62 3,602,271.62 125,599.41 125,599.41 2,116,233.40 1,399,295.48 1,399,295.48 36,113.98 36,113.98 680,823.94 680,823.94 640 641

642 644

68

694 794

62 63

662 663 669

668

651

656

671

678

679 , ,

,

, ,

(8)

COMPTES INGRESSOS 2010 2009

127,390,557.84 113,981,822.73 TOTAL INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS - DESPESES 1. Vendes i prestacions de serveis a) Vendes

a1) Vendes

b) Prestacions de serveis b1) Prestacions de serveis 3. Ingressos de gestió ordinària

a) Ingressos tributaris i prestacions de serveis a3) Taxes prestació serveis o realització activitats a4) Preus públics prestació serveis o realització activitats 4. Altres ingressos en gestió ordinària

a) Reintegraments a1) Reintegraments

c) Altres ingressos de gestió

c1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent c2) Excés de provisions de riscos i despeses f) Altres interessos i ingressos assimilats f1) Altres interessos

g) Diferències positives de canvi g1) Diferències positives de canvi 5. Transferències i subvencions b) Subvencions corrents b1) Subvencions corrents c) Transferències de capital c1) Transferències de capital 6. Beneficis i ingressos extraordinaris a) Beneficis procedents de l'immobilitzat a1) Beneficis procedents de l'immobilitzat

b) Subvencions capital traspassades al resultat de l'exercici b1) Subvencions capital traspassades al resultat de l'exercici d) Ingressos extraordinaris

d1) Ingressos extraordinaris

e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis e1) Ingressos i beneficis d'altres exercicis

6,034,304.54 15,638.27 15,638.27 6,018,666.27 6,018,666.27 13,486,531.16 13,486,531.16 4,269.90 13,482,261.26 5,777,712.59 63,459.81 63,459.81 5,575,541.72 2,696,392.32 2,879,149.40 137,620.40 137,620.40 1,090.66 1,090.66 94,421,045.21 74,979,347.39 74,979,347.39 19,441,697.82 19,441,697.82 7,670,964.34 0.00 0.00 6,920,785.58 6,920,785.58 274,865.96 274,865.96 475,312.80 475,312.80

4,547,691.53 85,545.60 85,545.60 4,462,145.93 4,462,145.93 10,945,445.00 10,945,445.00 3,496.90 10,941,948.10 2,216,489.99 69,489.34 69,489.34 2,093,526.82 1,999,009.57 94,517.25 48,755.15 48,755.15 4,718.68 4,718.68 89,481,908.23 72,522,060.18 72,522,060.18 16,959,848.05 16,959,848.05 6,790,287.98 0.00 0.00 6,632,206.26 6,632,206.26 158,081.72 158,081.72 0.00 0.00 700 701

705

740 741

773

775 776 777 790

769

768

751

755

770 771

772

778

779 ,

, ,

,

-2,192,515.82 -7,941,038.22

(9)

Notes al balanç i al compte del resultat

(10)

A.II.1. Despeses de recerca i desenvolupament

Inclou la despesa i la inversió vinculades a projectes de recerca. A final de l’exercici són traspassades a comptes de grup 6 o 2 respectivament en funció de la seva naturalesa, atès que els projectes de recerca fins aquest exercici no s’han materialitzat significativament en cap forma de propietat registrada (patents, marques, ...).

A.II.3. Aplicacions informàtiques

Correspondència amb liquidació pressupostària:

increment 2010-2009 = subconceptes 624.10 i 640.11

A.II.6. Amortitzacions

Les aplicacions informàtiques s’amortitzen a un ritme del 33% anual.

A.III.1. Terrenys i construccions

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = acumulat concepte 620 + ajustaments patrimonials

ajustaments patrimonials = taxacions pericials + reclassificacions - baixes d’inventari + llicències obres provisionades acumulat concepte 620 227.367.219,21

taxacions pericials 27.586.878,29

Reclassificacions 0,00

baixes d’inventari -40.172.602,33

llicències obra provisionades 26.996,11

Saldo 214.808.491,28

Total acumulat 620 taxacions reclassificacions baixes provisions Terrenys:

Antic Lab. Municipal 0,00 5.515.524,24 -5.515.524,24

Antic Mercat del Peix 799.639,94 2.606.628,28 -1.806.988,34

Construccions:

Edificis en curs:

Wellington 3.052.874,85 3.752.886,47 -429.788,81 -270.222,81

Wellington 2 978.067,57 978.067,57

Wellington 3 225.446,36 225.446,36

Dr. Aiguader nous usos 3.440.134,30 3.440.134,30 Pg. Pujades 1 (5a. planta) 6.391,25 6.391,25 Edificis amortitzables:

Rambla 30-32 20.083.194,24 21.363.404,61 -1.280.210,37

França 14.182.021,02 18.388.364,95 -4.206.343,93

Casernes 74.810.315,25 68.255.166,22 6.611.133,15 -71.039,63 15.055,51

Wellington 1 4.936.090,17 8.356.204,81 500.828,44 -3.920.943,08

Dipòsit Aigües 16.710.368,77 17.595.558,88 -896.561,61 11.371,50

Ramon Turró (pisos) 792.978,02 1.441.778,22 -648.800,20

Ramon Turró (mòduls) 6.539.108,70 3.089.148,29 3.449.960,41

Ramon Turró (zona verda) 2.321.000,75 255.436,92 2.065.563,83

Mercè 10-12 8.338.638,86 9.414.264,18 -1.075.625,32

Dr. Aiguader 5.050.522,89 3.850.690,98 2.345.106,00 -1.145.274,09

C. Com. Edif. Fabrica (A) 9.535.123,46 9.535.123,46 C. Com. Edif. Nau (B) 5.100.592,60 5.100.592,60 C. Com. Edif. Tanger (F) 17.672.155,54 17.672.155,54

C. Com. Edif. Roc Boronat 367.520,97 8.324.574,13 -7.957.622,26 569,10

C. Com. Edif. Tallers 432.199,14 432.199,14

Balmes 17.820.012,71 255.992,27 17.564.020,44

Marc Aureli 1.333.867,06 267.248,36 1.066.618,70

PRBB 280.226,86 16.337.680,77 -16.057.453,91

(11)

Correspondència amb liquidació pressupostària:

increment 2010-2009 = concepte 621 + ajustaments patrimonials ajustaments patrimonials = baixes d’inventari

Detall rúbrica:

Total acumulat 621 baixes

Terrenys:

Antic Lab. Municipal 1.814,88 1.814,88

Antic Mercat del Peix 12.549,24 12.549,24

Construccions:

Edificis en curs:

Wellington 70.999,88 70.999,88

Dr. Aiguader nous usos 218.138,07 218.138,07

Edificis amortitzables:

Rambla 30-32 2.507.591,12 2.507.591,12

França 1.150.093,44 1.479.963,76 -329.870,32

Casernes 3.956.027,78 3.956.027,78

Wellington 1 211.354,33 211.354,33

Dipòsit Aigües 472.198,58 472.198,58

Ramon Turró (pisos) 5.094,19 9.262,17 -4.167,98

Ramon Turró (mòduls) 145.797,61 145.797,61

Ramon Turró (zona verda) 0,00 0,00

Mercè 10-12 828.372,05 828.372,05

Dr. Aiguader 326.835,02 424.295,76 -97.460,74

C. Com. Edif. Fabrica (A) 290.052,34 290.052,34

C. Com. Edif. Nau (B) 210.055,61 210.055,61

C. Com. Edif. Tanger (F) 606.630,25 606.630,25 C. Com. Edif. Roc Boronat 290.364,88 290.364,88

C. Com. Edif. Tallers 252.907,16 252.907,16

Balmes 518.256,00 518.256,00

Marc Aureli 32.353,89 32.353,89

PRBB 16.919,50 16.919,50

Altres edificis

Rambla 31 0,00 99.009,86 -99.009,86

Mercè 8 0,00 39.681,99 -39.681,99

Zamora 0,00 51.656,89 -51.656,89

Born 0,00 2.892,62 -2.892,62

Total 12.124.405,82 12.749.146,22 -624.740,40

A.III.3. Utillatge i mobiliari

Correspondència amb liquidació pressupostària:

increment 2010-2009 = concepte 623 + subconceptes 640.13, 640.14 i 640.19 + ajustaments patrimonials ajustaments patrimonials = baixes d’inventari

Detall rúbrica:

total

acumulat O.R.

pressupostàries baixes

Utillatge i mobiliari 37.917.139,41 38.250.967,58 -333.828,17

(12)

Correspondència amb liquidació pressupostària:

increment 2010-2009 = concepte 622 + subconcepte 624.00 + concepte 625 + subconceptes 640.10 i 640.12 Detall rúbrica i variacions:

acumulat a

31.12.2010 2010 acumulat a

31.12.2009

Elements de transport 37.191,87 0,00 37.191,87

Equips processament d'informació 22.813.273,39 745.517,23 22.067.756,16

Equips proc. d'inf. per a la recerca 7.052.842,33 464.155,80 6.588.686,53

Fons bibliogràfic 15.794.103,01 409.177,25 15.384.925,76

Fons bibliogràfic per a la recerca 1.699.800,18 85.333,68 1.614.466,50

Total 47.397.210,78 1.704.183,96 45.693.026,82

A.III.5. Amortitzacions

L’amortització dels béns de l’immobilitzat material es calcula en relació a la vida útil estimada dels diferents elements que és la següent:

Anys Edificis i construccions 50,0 Maquinaria i instal·lacions 10,0

Mobiliari i equipaments 12,5

Equipament científic i audiovisual 6,6

Maquinari informàtic 4,0

Programari informàtic 3,0

Elements de transport 7,0

Fons bibliogràfic 1,0

Detall rúbrica:

Construccions 31.803.395,65

Maquinària i instal·lacions 8.573.301,39

Mobiliari i equipament 26.050.370,99

Equips processament d'informació 26.676.940,30

Elements de transport 37.191,87

Fons bibliogràfic 17.493.903,19

Total 110.635.103,39

A.V.1. Cartera de valors a llarg termini

Inversions a llarg termini per l’adquisició de participacions d’altres entitats.

Detall rúbrica:

Valor a 31.12.10 Baixes Altes Valor a 31.12.09

Sigma, A.I.E. 203.743,10 5.409,11 0,00 209.152,21

BMAT Licensing, S.L. 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Quantitative Genomic Medicine Laboratories, S.L. 5.440,00 0,00 0,00 5.440,00

Reactable Systems, S.L. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Total 238.183,10 5.409,11 0,00 243.592,21

(13)

Aquest concepte reflecteix els compromisos adquirits amb la Universitat a llarg termini.

Hi figura l’adquirit per la Generalitat de Catalunya per tal de subvencionar l’amortització de la bestreta reintegrable concedida el 29 de desembre del 2005 pel Ministerio de Educación y Ciencia (anualitats 2005 i 2006) per al finançament d’equipament científic de laboratoris del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (952.467,26 €).

També inclou el compromís del Ministerio de Ciencia e Innovación de subvencionar l’amortització de la bestreta reintegrable concedida el 14 de desembre de 2009 per tal d’avançar el finançament de diferents projectes de recerca (convocatoria de Proyectos de Investigación Fundamental) concedits a càrrec de fons FEDER (1.501.029,20 €).

A.V.3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini

Correspondència amb liquidació pressupostària:

variació = article 84 de despeses – article 84 d’ingressos

Quadre resum variacions d’Immobilitzat

COMPTES ACTIU 2010 2009 Variació

A) IMMOBILITZAT 206.036.252,69 206.143.039,91 -106.787,22

II. Immobilitzacions immaterials 1.635.192,00 1.132.234,39 502.957,61

210 1. Despeses de recerca i desenvolupament 0,00 0,00 0,00

215 3. Aplicacions informàtiques 6.313.037,46 5.094.765,62 1.218.271,84

(281) 6. Amortitzacions -4.677.845,46 -3.962.531,23 -715.314,23

III. Immobilitzacions materials 201.612.143,90 202.757.769,01 -1.145.625,11 220,221 1. Terrenys i construccions 214.808.491,28 209.673.559,36 5.134.931,92

Campus Ciutadella 111.165.890,38 109.033.814,03 2.132.076,35

Campus Rambla 20.083.194,24 20.083.194,24 0,00

Campus França 14.182.021,02 14.182.021,02 0,00

Campus Comunicació 33.107.591,71 31.991.904,42 1.115.687,29

Campus Mar 8.770.884,05 6.912.704,16 1.858.179,89

Mercè 8.338.638,86 8.316.041,72 22.597,14

Altres edificis 19.160.271,02 19.153.879,77 6.391,25

223 2. Instal·lacions tècniques i maquinària 12.124.405,82 11.748.652,87 375.752,95

226 3. Utillatge i mobiliari 37.917.139,41 36.897.103,42 1.020.035,99

227,228,229 4. Altre immobilitzat 47.397.210,78 45.693.026,82 1.704.183,96

(282,283) 5. Amortitzacions -110.635.103,39 -101.254.573,46 -9.380.529,93

V. Inversions financeres permanents 2.788.916,79 2.253.036,51 535.880,28

250 1. Cartera de valors a llarg termini 238.183,10 243.592,21 -5.409,11

252 2.2. Ens públics aport. futures amort. best. reint. 2.453.496,46 1.912.207,07 541.289,39

260,265 3. Fiances i dipòsits constituits a llarg termini 97.237,23 97.237,23 0,00

(14)

A) IMMOBILITZAT 10.026.517,47

-

37.460,53 -10.095.844,16 0,00 -106.787,22

II. Immobilitzacions immaterials 1.218.271,84 0,00 -715.314,23 0,00 502.957,61

210 1. Despeses de recerca i desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 3. Aplicacions informàtiques 1.218.271,84 0,00 0,00 0,00 1.218.271,84

(281) 6. Amortitzacions 0,00 0,00 -715.314,23 0,00 -715.314,23

III. Immobilitzacions materials 8.266.956,24

-

32.051,42 -9.380.529,93 0,00 -1.145.625,11

220,221 1. Terrenys i construccions 5.166.983,34

-

32.051,42 0,00 0,00 5.134.931,92

Campus Ciutadella 2.164.127,77

-

32.051,42 0,00 0,00 2.132.076,35

Campus Rambla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campus França 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campus Comunicació 1.115.687,29 0,00 0,00 0,00 1.115.687,29

Campus Mar 1.858.179,89 0,00 0,00 0,00 1.858.179,89

Mercè 22.597,14 0,00 0,00 0,00 22.597,14

Altres edificis 6.391,25 0,00 0,00 0,00 6.391,25

223 2. Instal·lacions tècniques i maquinària 375.752,95 0,00 0,00 0,00 375.752,95

226 3. Utillatge i mobiliari 1.020.035,99 0,00 0,00 0,00 1.020.035,99

227,228,229 4. Altre immobilitzat 1.704.183,96 0,00 0,00 0,00 1.704.183,96

(282,283) 5. Amortitzacions 0,00 0,00 -9.380.529,93 0,00 -9.380.529,93

V. Inversions financeres permanents 541.289,39 -5.409,11 0,00 0,00 535.880,28

250 1. Cartera de valors a llarg termini 0,00 -5.409,11 0,00 0,00 -5.409,11

252 2.2. Ens públics aport. futures amort. best. reint. 541.289,39 0,00 0,00 0,00 541.289,39

260,265 3. Fiances i dipòsits constituits a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.II.1. Deutors pressupostaris

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = Drets pendents de cobrament (exercicis corrent i tancats) – part no disposada d’endeutaments.

Variacions:

2010 2009 diferència

Administració de la Generalitat de Catalunya 15.871.432,90 28.732.730,86 -12.861.297,96

Subvenció ordinària 10.207.719,50 11.299.680,23 -1.091.960,73

Disposició addicional 3a EA 0,00 10.360.000,00 -10.360.000,00

Subvenció PIU 644.000,00 2.634.427,95 -1.990.427,95

Ajut Campus Excel·lència Internacional 4.000.000,00 4.052.835,05 -52.835,05

Altres 1.019.713,40 385.787,63 633.925,77

Administració central de l’Estat 5.029.437,32 4.108.141,21 921.296,11

The Comission of the European Community 3.740.135,28 3.622.389,87 117.745,41

AGAUR 1.469.964,66 2.032.268,60 -562.303,94

Institut d’Educació Continua 579.477,17 404.687,68 174.789,49

Fundació Barcelona Media UPF 6.720,00 146.632,32 -139.912,32

Fundació Privada Elisava Escola Universitària 435.112,48 355.430,24 79.682,24

(15)

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = comptes extrapressupostaris (1.02; 1.34; 1.35) Detall rúbrica:

Pagaments duplicats o excessius (1.01) 219,48

Deutors varis (1.02) 9.104,84

Deutors per IVA repercutit (1.34 ) 374.145,14

Deutors per IVA repercutit d’autofactures (1.35) 42.830,03 426.299,49

C.II.4. Administracions públiques:

Saldo deutor corresponent a la diferència entre l’IVA suportat deduïble i el repercutit de l’exercici.

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = comptes extrapressupostaris (1.37; 1.36) Detall rúbrica:

Hisenda Pública, deutor per IVA (1.37) 2.272.743,20 Hisenda Pública, IVA suportat (1.36 ) -22,27 2.272.720,93

C.II.5. Altres deutors

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = comptes extrapressupostaris (1.11; 1.12; 1.13; 1.14)

C.II.6. Provisions

Per deutes vençuts d’entitats privades i particulars amb antiguitat superior a sis mesos. També s’inclouen els vençuts amb antiguitat inferior però que objectivament tenen alta probabilitat de resultar incobrables. El termini per dotar la insolvència correspon al fixat pel R.D. Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.

Detall rúbrica:

2007 11.191,71

2008 7.888,06

2009 29.046,50

2010 (fins 30/06) 93.894,93 142.021,20

C.III.2.1. Ens públics per aportacions futures per amortització de bestretes reintegrables

Aquest concepte reflecteix els compromisos adquirits amb la Universitat a curt termini.

Hi figura l’adquirit per la Generalitat de Catalunya per tal de subvencionar l’amortització de la bestreta reintegrable concedida el 29 de desembre del 2005 pel Ministerio de Educación y Ciencia (anualitats 2005 i 2006) per al finançament d’equipament científic de laboratoris del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (207.000,74 €).

També inclou el compromís del Ministerio de Educación y Ciencia de subvencionar l’amortització de la bestreta reintegrable concedida el 20 de desembre del 2005 per tal d’avançar el finançament del Centro de Innovación y Tecnologia Barcelona Media a càrrec de fons FEDER (1.451.687,10 €).

C.III.2.3. Altres inversions i crèdits a curt termini

Detall rúbrica:

Bestretes concedides al personal pendents de reemborsament 15.149,21

Interessos d’imposicions a curt termini 48.049,32

(16)

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = existència de tresoreria a 31.12

C.V.1. Ajustaments per periodificació

Depeses avançades que es perfeccionaran al llarg de l’any 2011 Detall rúbrica:

Manteniment informàtic 34.524,58

Connexió a bases de dades remotes 657.151,57

691.676,15

(17)

A.I.3. Patrimoni rebut en cessió

Es considera com a rebut en cessió el patrimoni que forma part dels béns a disposició de la Universitat, com a conseqüència d’acords de cessió sense contraprestació.

Així doncs no s’hi consideren els immobles en règim d’ocupació no gratuïta (França, Mercat del Peix, PRBB, Campus de la Comunicació i Edifici Born), ni els que compten amb adscripció de titularitat a favor de la Universitat (Balmes, Marc Aureli i Casernes).

Detall rúbrica:

Béns i instal·lacions pendents de cessió s/ convenis UPF-Ensenyament (1990 i 1991) 4.423.143,13 Valoració edifici Dr. Aiguader (cessió d’ús 30 anys; inici 17-12-1997) 2.345.106,00 6.768.249,13

De forma anàloga al tractament atorgat al patrimoni rebut en cessió, no es considera patrimoni lliurat en cessió el que compta amb contraprestació (Balmes, Marc Aureli i Rambla).

A.III.i IV Resultats d’exercicis anteriors i Resultats de l’exercici

Detall rúbrica:

2010 2009

Resultats d'exercicis anteriors 8.123.571,14 16.064.609,36

1. Resultats positius d'exercicis anteriors 20.726.576,13 20.726.576,13

2. Resultats negatius d'exercicis anteriors -12.603.004,99 -4.661.966,77

Resultats de l'exercici -2.192.515,82 -7.941.038,22

B.I.1. Ingressos a distribuir en diversos exercicis

La Universitat considera les subvencions de capital rebudes per a l’adquisició de béns de l’immobilitzat material com un ingrés diferit que es traspassarà a resultats d’acord amb l’amortització econòmica d’aquests béns.

Detall rúbrica:

Generalitat de Catalunya per a infraestructures:

directes 121.994.262,24

mitjançant bestretes reintegrables 551.617,15

en espècie 17.345.787,92

Per a la recerca:

projectes 3.901.929,55

FEDER 1.869.407,14

Per a consolidació de Campus de la comunicació 2.940.000,00 Estat per a infraestructures:

directes 1.862.667,00

mitjançant bestretes reintegrables 1.451.687,10

151.917.358,10

C.I.1. Provisions per a riscos i despeses

La Universitat provisiona els imports que poden esdevenir passius contingents amb una certa significació.

Variacions:

2010 2009 diferència

Llicències d’obra 26.996,11 59.047,53 -32.051,42

Jurídics i contenciosos (sous i salaris) 121.723,59 134.061,00 -12.337,41

Lloguer Edifici Roc Boronat 0,00 2.829.149,40 -2.829.149,40

148.719,70 3.022.257,93 -2.873.538,23

(18)

Barcelona relativa a l’Impost sobre el Valor Afegit declarat per la UPF en l’exercici 2008 s’ha tancat sense cap contingència, amb la signatura de la corresponent acta de conformitat en data 27 de maig de 2010.

D.II.2. Altres deutes

L’import correspon a les quotes pendents de retornar a llarg termini de les bestretes reintegrables concedides en data : 1. 28 de desembre del 2000 pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, per al finançament d’inversions efectuades en

infraestructures de Parcs cientific-tecnològics.

2. 29 de desembre del 2005 pel Ministerio de Educación y Ciencia (anualitats 2005 i 2006), per al finançament d’equipament científic de laboratoris del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

3. 18 de desembre del 2006 pel Ministerio de Educación y Ciencia (anualitats 2006 i 2007), per al finançament d’inversions efectuades en infraestructures de Parcs cientific-tecnològics del Campus de la Comunicació.

4. 21 de setembre del 2007 pel Ministerio de Educación y Ciencia, per al finançament de la construcció de l’edifici Wellington 1, seu de diferents equips de recerca en economia.

5. 12 de desembre de 2008 pel Ministerio de Industria Turismo y Comercio, per a la realització de projectes i accions de la

“Acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información. Avanza contenidos”. Projecte Musica 3.0.

6. En base al conveni de 29 de desembre de 2008 entre el Ministerio de Ciencia e Innovación i la Generalitat de Catalunya, per al finançament de la construcció d’un edifici d’investigació (edifici F - Tanger).

7. 14 de desembre de 2009 pel Ministerio de Ciencia e Innovación, per a la realització de diferents projectes de recerca concedits en el marc de la convocatòria de Proyectos de Investigación Fundamental. Anualitat 2009.

8. 30 de desembre de 2009 pel Ministerio de Educación y Ciencia, per al finançament de la construcció d’un edifici d’investigació (edifici F – Tanger).

9. 30 de desembre de 2009 pel Ministerio de Educación y Ciencia (anualitats 2009 i 2010), per al finançament de la construcció dels edificis del Projecte Icaria (Wellington 2 i 3), seu de diferents equips de recerca en ciències socials i humanes.

10. 14 de desembre de 2009 pel Ministerio de Ciencia e Innovación, per a la realització de diferents projectes de recerca concedits en el marc de la convocatòria de Proyectos de Investigación Fundamental. Anualitat 2010.

11. 13 de novembre de 2009 pel Ministerio de Industria Turismo y Comercio, per a la realització de projectes i accions de la

“Acción estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información. Avanza contenidos”. Projecte CLASSICALPLANET.COM.

Detall rúbrica:

núm. bestreta any bestreta capital venciment ll/t interessos ll/t

1 2000 11.794.366,20 3.931.455,45

2 2005 1.159.468,00 952.467,34

3 2006 8.203.800,00 7.242.750,00

4 2007 4.955.254,89 3.964.203,91 18.028,98

5 2008 246.172,50 246.172,50

6 2008 7.000.000,00 7.000.000,00

7 2009 863.117,40 863.117,40

8 2010 2.978.643,00 2.978.643,00

9 2010 6.402.521,00 5.213.295,85

10 2010 637.911,80 637.911,80

11 2010 25.700,00 25.700,00

33.055.717,25 18.028,98

(19)

Detall rúbrica:

2010

Creditors més significatius en seguretat, subministraments, neteja i manteniment

[CLECE,S.A., ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL, PROSEGUR CIA. SEGURIDAD, S.A., AGEFRED SERVICIO, S.A.

SUEPRAT BARCELONA, S.L., OCE-ESPAÑA S.A. i altres] 1.459.193,38

Creditors més significatius en serveis i productes informàtics

[EVERIS SPAIN S.L., ORACLE IBERICA, S.R.L., OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA, S.A., REDES Y SISTEMAS

DIGITALES, SL., CAST-INFO, S.A i altres] 1.128.860,03

Tresoreria Territorial de la Seguretat Social 1.071.700,78

Creditors més significatius en obra, instal·lacions i mobiliari

[CLOTET, PARICIO I ASSOCIATS, S.L., SOCOMEC ARON, S.A.,CEMOEL,S.L., ABEBA ARQUITECTES S.L.P. i altres] 746.540,41 Creditors més significatius en lloguer d'espais

[MEDIACOMPLEX S.A. i PRBB] 513.495,09

Creditors més significatius de productes de biblioteca

[EBSCO INFORMATION SERVICES,B.V., SPRINGER, WILEY SUBSCRIPTION SERVICES INC., SWETS INFORMATION

SERVICES i altres] 514.418,57

Creditors més significatius en equipament científic, manteniment científic i fungible de laboratori

[ APPLIED BIOSYSTEMS, ROCHE DIAGNOSTICS, S.L., RPS RESEARCH IBERICA, S.L.U, I altres] 358.573,67 Creditors més significatius en telecomunicacions

[UTE XXX TELEFONICA- TELEFÒNICA MOVILES DE ESPAÑA, TELEFONICA SOLUCIONES INFO.Y COM. DE ESPAÑA,S.A.U.] 107.964,64

Altres 2.423.681,05

Total 8.324.427,62

E.III.2. Creditors no pressupostaris

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = comptes extrapressupostaris (2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 2.05; 2.07; 2.08; 2.09; 2.15; 2.16; 2.18 i 2.36) + ajustaments patrimonials per periodificació de despeses pressupostàries.

Atenent a què els ingressos i les despeses s’imputen en relació al corrent real de béns i serveis que els originen, amb independència del corrent monetari o financer que se’n derivi, s’han periodificat els subministraments, els consums telefònics i els pagaments extraordinaris i retroactius al personal, en funció dels imports meritats.

Detall rúbrica:

2010 2009

Categoria creditors saldo extrap. ajustament

patrimonial saldo extrap. ajustament

patrimonial diferència

Pagues extres i retroactives al personal 670.733,77 705.486,70 -34.752,93

Subministraments 213.245,58 205.857,23 7.388,35

Comunicacions 15.084,14 15.197,88 -113,74

Creditors per IVA suportat (2.36) 434.308,20 384.314,91 49.993,29

Ingr. a distribuir a d'altres entitats (2.15) [Consolider,

PHECOMP i EC-7PM-EFAA] 1.176.123,18 2.766.561,63 -1.590.438,45

Altres (2.01; 2.02; 2.03; 2.04; 2.05; 2.07; 2.08; 2.09;

2.16; 2.18) 9.604,02 84.640,33 -75.036,31

Total 2.519.098,89 4.162.058,68 -1.642.959,79

E.III.4. Administracions públiques

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = comptes extrapressupostaris (2.31; 2.32; 2.33; 2.34; 2.35; 2.37; 2.38; 2.41; 2.43)

E.III.5. Altres creditors

Correspondència amb liquidació pressupostària:

(20)

2010 2009 diferència

Deutes a c/t: bestretes reintegrables 7.154.465,80 4.286.962,61 2.867.503,19

Interessos a c/t: per ajornament bestretes 443.251,23 44.390,44 398.860,79

Cobraments pendents d’aplicació (2.12, 2.13, 2.14) 19.072,54 52.743,36 -33.670,82

Altres partides pendents d’aplicació (2.11) [@neurist i INBIOMEDVision] 1.280.139,61 96.805,84 1.183.333,77

Total 8.896.929,18 4.480.902,25 4.416.026,93

Detall rúbrica Deutes a c/t:

L’import correspon a les quotes pendents de retornar a curt termini de les bestretes reintegrables concedides en data : 1. 28 de desembre del 2000 pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, per al finançament d’inversions efectuades en

infraestructures de Parcs cientific-tecnològics.

2. 29 de desembre del 2005 pel Ministerio de Educación y Ciencia (anualitats 2005 i 2006), per al finançament d’equipament científic de laboratoris del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

3. 24 de juny del 2005 pel Ministerio de Educación y Ciencia per al finançament de la construcció d’un edifici d’investigació (edifici F - Tanger) del Campus de la Comunicació.

4. 18 de desembre del 2006 pel Ministerio de Educación y Ciencia (anualitats 2006 i 2007), per al finançament d’inversions efectuades en infraestructures de Parcs cientific-tecnològics del Campus de la Comunicació.

5. 21 de setembre del 2007 pel Ministerio de Educación y Ciencia, per al finançament de la construcció de l’edifici Wellington 1, seu de diferents equips de recerca en economia.

núm. bestreta any bestreta capital venciment c/t interessos c/t

1 2000 11.794.366,20 3.931.455,39 404.294,78

2 2005 1.159.468,00 96.622,33

3 2005 1.451.687,10 1.451.687,10

4 2006 8.203.800,00 683.650,00

5 2007 4.955.254,89 991.050,98 38.956,45

7.154.465,80 443.251,23

E.III.6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

Correspondència amb liquidació pressupostària:

Saldo = compte extrapressupostari (2.06)

E.IV.1. Ajustaments per periodificació

En aplicació del principi comptable de correlació d’ingressos i despeses es periodifiquen d’una banda les matrícules d’estudis homologats i els ingressos de la resta d’activitats corrents que compten amb finançament de caràcter finalista i, de l’altra, els ingressos originats per subvencions de capital pendents d’aplicació que financen despeses no inventariables de projectes de recerca.

L’any 2010 s’han aplicat ¾ de la matrícula d’estudis homologats del curs 2009-2010 i ¼ de la matrícula 2010-2011. Per a la resta d’activitats s’aplica a ingressos un import igual al de les despeses materialitzades l’any 2010 en cadascuna d’elles.

Detall rúbrica:

Matrícules estudis homologats 7.383.640,36

Matrícules activitats de postgrau, convenis de recerca (art. 83 LOU) i altres 5.434.050,79

Periodificació ingressos projectes investigació 27.760.759,30

(21)

3.c1) Dotacions per a amortitzacions

Dotació a l'amortització immob. immaterial

Aplicacions informàtiques 715.314,23 Dotació a l'amortització immob. material

Construccions 3.354.805,26

Maquinària i instal·lacions 552.260,13 Mobiliari i equipaments 3.302.615,81 Equipament per a procés de dades 1.676.337,80

Elements de transport 0,00

Fons bibliogràfic 494.510,93

10.095.844,16

3.e1) Serveis exteriors

621 Arrendaments i cànons 9.925.361,41

6211 Construccions 9.707.371,44

6213 Maquinària,instal·lacions i utillatge 13.953,34

6215 Mobiliari 193.542,77

6216 Equips per a processaments d'informació 4.003,87

6218 Altre immobilitzat material 6.489,99

622 Reparacions i conservació 4.831.000,91

6221 Construccions 799.316,44

6223 Maquinària,instal·lacions i utillatge 2.204.129,90

6226 Mobiliari i equipaments 673.852,06

6227 Equips per a processaments d'informació 1.150.396,40

6228 Elements de transport 3.306,11

6229 Altre immobilitzat material 0,00

623 Serveis de professionals independents 4.176.560,26

6230 Jurídics i contenciosos 4.779,37

6231 Estudis i treballs tècnics per art.83 1.144.482,88 6232 Altres estudis i treballs tècnics 33.731,60 6233 Organització de reunions i conferencies 1.906.199,54 6235 Realització treballs tècnics per a ens vinculats 105.952,62

6236 Assessoraments i consultories 713.979,13

6237 Muntatges i desmuntatges 77.557,60

6238 Serveis bibliotecaris 66.285,15

6239 Proves PAU 123.592,37

624 Transports 108.680,50

6240 Transports 108.680,50

625 Primes d'assegurances 114.287,55

6250 Primes d'assegurances 114.287,55

627 Publicitat,propaganda i relacions públiques 493.543,51

6270 Atencions protocol·làries 190.045,74

6271 Anuncis en premsa i material difusió 47.617,78 6272 Impremta i comunicació audiovisual 255.879,99

628 Subministraments 3.426.790,01

6280 Energia Elèctrica 2.766.373,28

6281 Aigua 84.584,64

6282 Gas 27.285,46

6283 Combustibles 3.633,92

(22)

6290 Material d'oficina ordinari no inventariable 445.710,24 6291 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.095.933,41

6292 Neteja i condicionament 2.408.459,59

6293 Seguretat 1.595.799,81

6294 Dietes 111.216,08

6295 Locomoció 225.847,43

6296 Altres indemnitzacions 179.046,85

6297 Comunicacions telefòniques 161.017,75

6298 Altres comunicacions 135.205,52

6299 Serveis diversos i altres despeses d'investigació 2.265.863,33 Total 31.700.324,16 2100 Aplicació altres despeses d’investigació 6.818.555,62

4110 Periodificació despeses 7.274,61

4800 Despeses anticipades -125.852,62

Total 38.400.301,77

Compte del resultat. Ingressos

4.c1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

775 Ingressos per arrendaments 2.622.332,42

7750 Rendes béns immobles 309.225,52

7751 Concessions i aprofitaments especials 2.313.106,90

776 Ingressos per serveis diversos 179,60

7760 Administració i cobrança 179,60

777 Altres ingressos 73.880,30

7770 Indemnitzacions 28.976,46

7771 Telèfons 44.358,82

7773 Reintegrament d'IVA suportat 545,02

7779 Altres ingressos diversos 0,00

Total 2.696.392,32

5.b1) Subvencions corrents

Generalitat 69.171.555,82

ordinària 65.128.007,49

fixa 9.241.125,15

bàsica 30.293.051,48

derivada 7.115.092,41

estratègica 14.552.530,04

altres 3.926.208,41

altres 4.043.548,33

de l'Estat 1.901.450,89

de soc. mercantils, ent. emp. i altres org. públics 1.300.441,32

de corporacions locals 62.105,30

d'empreses privades 899.130,00

de fam. i instit. sense finalitat de lucre 590.575,88

de l'exterior 1.332.330,98

(23)

Transferències de capital. Projectes de recerca 16.221.875,86 Transferències de capital. Projectes de recerca. Repercussió 2.241.834,00 Transferències de capital. Projectes de recerca. Prog. Ramón i Cajal 977.987,96

Total 19.441.697,82

6.b1) Subvencions de capital traspassades al resultat de l’exercici

Generalitat de Catalunya per Infraestructures:

directes 4.650.891,06

mitjançant bestretes reintegrables 145.807,48

en espècies 504.617,10

Per la recerca:

projectes 1.378.160,20

FEDER 181.309,74

Altres subvencions de capital:

consolidació Campus Comunicació 60.000,00

Total 6.920.785,58

(24)

Estat de liquidació del pressupost

(25)

Liquidació del pressupost de despeses

(26)

A.i Crèdits inicials , modificacions i crèdits definitius Exercici 2010

' ’

110.00 650.700,00 17.500,00 668.200,00

110 650.700,00 17.500,00 668.200,00

art 11 650.700,00 17.500,00 668.200,00

120.10 3.670.000,00 3.670.000,00

120.15 1.022.900,00 1.022.900,00

120.20 4.363.000,00 2.500,00 4.360.500,00

120.25 714.900,00 714.900,00

120 9.770.800,00 2.500,00 9.768.300,00

121.10 583.600,00 583.600,00

121.20 5.473.800,00 100.000,00 5.373.800,00

121.21 1.945.400,00 300.000,00 1.645.400,00

121.22 894.200,00 894.200,00

121.23 1.339.900,00 300.000,00 1.039.900,00

121.30 6.953.100,00 150.000,00 6.803.100,00

121 17.190.000,00 850.000,00 16.340.000,00

art 12 26.960.800,00 852.500,00 26.108.300,00

130.20 3.772.700,00 3.772.700,00

130.25 341.400,00 341.400,00

130.30 2.104.500,00 138.943,38 2.243.443,38

130.50 2.151.200,00 200.000,00 2.351.200,00

130.51 337.500,00 337.500,00

130.52 224.000,00 224.000,00

130.53 512.100,00 512.100,00

130.55 469.000,00 469.000,00

130.56 228.300,00 228.300,00

130.60 11.422.900,00 36.225,74 11.459.125,74

130.61 573.700,00 573.700,00

130.62 767.700,00 88.409,14 856.109,14

130.63 760.300,00 760.300,00

130.69 18.700,00 18.700,00

130 23.684.000,00 263.578,26 200.000,00 24.147.578,26

art 13 23.684.000,00 263.578,26 200.000,00 24.147.578,26

143.30 1.367.691,00 71.393,63 290.000,00 1.729.084,63

143 1.367.691,00 71.393,63 290.000,00 1.729.084,63

art 14 1.367.691,00 71.393,63 290.000,00 1.729.084,63

150.20 310.000,00 125.000,00 435.000,00

150 310.000,00 125.000,00 435.000,00

151.00 78.500,00 1.008,41 79.508,41

151.10 40.000,00 40.000,00

151 118.500,00 1.008,41 119.508,41

art 15 428.500,00 1.008,41 125.000,00 554.508,41

160.10 4.367.400,00 12.270,10 250.000,00 4.629.670,10

160.15 193.900,00 29.469,71 223.369,71

160.16 242.400,00 242.400,00

160.19 4.700,00 4.700,00

160.20 5.127.900,00 70.727,81 95.000,00 5.293.627,81

160 9.936.300,00 112.467,62 345.000,00 10.393.767,62

162.30 340.000,00 340.000,00

162.40 75.000,00 75.000,00

162.90 60.000,00 60.000,00

162.92 227.450,00 227.450,00

162 702.450,00 702.450,00

Altres modificacions

Crèdits definitius Transferències de crèdit

Classif.

econòmica

Crèdits inicials

Romanents incorporats

Ampliacions i generacions de crèdit

(27)

A.i Crèdits inicials , modificacions i crèdits definitius Exercici 2010

' ’

Altres modificacions

Crèdits definitius Transferències de crèdit

Classif.

econòmica

Crèdits inicials

Romanents incorporats

Ampliacions i generacions de crèdit

201.00 15.300,00 15.300,00

201.20 179.900,00 179.900,00

201.30 6.000,00 6.000,00

201.90 15.500,00 15.500,00

201 216.700,00 216.700,00

202.00 1.192.000,00 1.192.000,00

202.01 1.676.100,00 1.676.100,00

202.02 206.400,00 206.400,00

202.03 682.700,00 682.700,00

202.04 3.065.000,00 2.975.712,00 6.040.712,00

202.05

202.90 33.400,00 33.400,00

202 6.855.600,00 2.975.712,00 9.831.312,00

art. 20 7.072.300,00 2.975.712,00 10.048.012,00

212.00 851.600,00 851.600,00

212.10 4.900,00 4.900,00

212.20 32.500,00 32.500,00

212 889.000,00 889.000,00

213.00 2.379.100,00 2.379.100,00

213 2.379.100,00 2.379.100,00

216.00 1.034.405,93 1.516,02 1.035.921,95

216 1.034.405,93 1.516,02 1.035.921,95

219.10 2.000,00 2.000,00

219.20 169.189,00 2,14 169.191,14

219.21 442.000,00 442.000,00

219.22 394.600,00 394.600,00

219 1.007.789,00 2,14 1.007.791,14

art 21 5.310.294,93 1.518,16 5.311.813,09

220.00 284.295,00 37.496,70 321.791,70

220.10 44.400,00 5.562,62 49.962,62

220.11 996.900,00 996.900,00

220.20 225.250,00 38.473,42 263.723,42

220 1.550.845,00 81.532,74 1.632.377,74

221.00 2.599.700,00 2.599.700,00

221.01 528.700,00 528.700,00

221.10 105.000,00 105.000,00

221.20 50.000,00 50.000,00

221.30 14.000,00 14.000,00

221.40 2.400,00 2.400,00

221.90 515.525,00 7.589,73 523.114,73

221 3.815.325,00 7.589,73 3.822.914,73

222.00 347.525,00 5.698,37 353.223,37

222.10 137.025,00 7.586,93 144.611,93

222.20 73.300,00 6.732,14 80.032,14

222 557.850,00 20.017,44 577.867,44

223.00 168.800,00 3.897,96 172.697,96

223 168.800,00 3.897,96 172.697,96

224.00 165.400,00 165.400,00

224 165.400,00 165.400,00

225.20 100.600,00 100.600,00

225 100.600,00 100.600,00

(28)

A.i Crèdits inicials , modificacions i crèdits definitius Exercici 2010

' ’

Altres modificacions

Crèdits definitius Transferències de crèdit

Classif.

econòmica

Crèdits inicials

Romanents incorporats

Ampliacions i generacions de crèdit

226.10 215.125,00 19.383,01 234.508,01

226.11 176.725,00 7.260,83 183.985,83

226.20 131.300,00 9.072,73 140.372,73

226.30 10.000,00 10.000,00

226.40 2.263.200,00 3.136.599,92 5.399.799,92

226.41 21.300,00 10.814,99 32.114,99

226.42 99.000,00 99.000,00

226.50 141.100,00 10.836,80 151.936,80

226.51 175.040,00 122,00 175.162,00

226.60 2.462.745,00 661.805,24 3.124.550,24

226.61 395.100,00 395.100,00

226.70 108.500,00 108.500,00

226.90 36.150,00 26.277,48 62.427,48

226 6.235.285,00 3.882.173,00 10.117.458,00

227.00 2.511.900,00 2.511.900,00

227.10 1.659.500,00 1.659.500,00

227.11 52.900,00 52.900,00

227.60 930.438,00 7.974,88 938.412,88

227.61 50.400,00 50.400,00

227.62 155.100,00 155.100,00

227.63 108.890,00 108.890,00

227.70 396.000,00 50.680,81 446.680,81

227.90 1.787.800,00 80.042,82 1.867.842,82

227 7.652.928,00 138.698,51 7.791.626,51

228.10 284.000,00 14.565,54 298.565,54

228 284.000,00 14.565,54 298.565,54

art 22 20.531.033,00 4.148.474,92 24.679.507,92

230.00 208.800,00 14.868,21 223.668,21

230.10 252.200,00 34.305,79 286.505,79

230.20 106.123,00 4.889,67 111.012,67

230 567.123,00 54.063,67 621.186,67

233.10 154.386,29 154.386,29

233.50 90.500,00 90.500,00

233.90 7.500,00 2.026,97 9.526,97

233 252.386,29 2.026,97 254.413,26

art 23 819.509,29 56.090,64 875.599,93

Cap II 33.733.137,22 7.181.795,72 40.914.932,94

310.10 177.430,56 177.430,56

310 177.430,56 177.430,56

art 31 177.430,56 177.430,56

352.00 137.818,82 137.818,82

352 137.818,82 137.818,82

359.20 10.000,00 10.000,00

359.90 150.000,00 150.000,00

359 160.000,00 160.000,00

art 35 297.818,82 297.818,82

Cap III 475.249,38 475.249,38

(29)

A.i Crèdits inicials , modificacions i crèdits definitius Exercici 2010

' ’

Altres modificacions

Crèdits definitius Transferències de crèdit

Classif.

econòmica

Crèdits inicials

Romanents incorporats

Ampliacions i generacions de crèdit

440.00 5,00 5,00

440 5,00 5,00

art 44 5,00 5,00

470.00 5,00 5,00

470 5,00 5,00

art 47 5,00 5,00

481.00 753.255,00 400.986,59 352.180,00 1.506.421,59

481.01 1.242.600,00 99.448,27 1.342.048,27

481.03 405.980,00 30.219,48 436.199,48

481.05 230.700,00 4.550,00 235.250,00

481.06 100.000,00 7.115,00 107.115,00

481.07 2.100,00 2.100,00

481.08 461.550,00 461.550,00

481.09 417.875,00 84.773,50 377.027,00 879.675,50

481.20 156.015,18 44.428,86 200.444,04

481.22 300.000,00 300.000,00

481.23 82.100,00 82.100,00

481.24 250.000,00 250.000,00

481.30 14.000,00 14.000,00

481 4.416.175,18 671.521,70 729.207,00 5.816.903,88

art 48 4.416.175,18 671.521,70 729.207,00 5.816.903,88

490.00 5,00 5,00

490 5,00 5,00

art 49 5,00 5,00

Cap IV 4.416.190,18 671.521,70 729.207,00 5.816.918,88

620.00 17.553.052,00 7.424.536,45 1.189.225,15 23.788.363,30

620 17.553.052,00 7.424.536,45 1.189.225,15 23.788.363,30

621.00 1.000.000,00 953,70 1.000.953,70

621 1.000.000,00 953,70 1.000.953,70

622.00 5,00 5,00

622 5,00 5,00

623.00 1.202.500,00 920,44 1.203.420,44

623.10 77.200,00 77.200,00

623.20 231.300,00 299,00 231.599,00

623 1.511.000,00 1.219,44 1.512.219,44

624.00 1.943.054,86 11.027,24 1.954.082,10

624.10 782.239,84 2.374,05 784.613,89

624 2.725.294,70 13.401,29 2.738.695,99

625.00 211.300,00 196.709,62 408.009,62

625.10 130.000,00 19.949,57 149.949,57

625 341.300,00 216.659,19 557.959,19

art 62 23.130.651,70 7.656.770,07 1.189.225,15 29.598.196,62

640.00 7.557.000,00 5.952.790,24 1.234.397,13 14.744.187,37

640.01 2.256.000,00 215.764,00 2.471.764,00

640.10 636.000,00 253.592,34 6.800,00 896.392,34

640.11 345.000,00 22.012,51 367.012,51

640.12 465.000,00 21.200,73 486.200,73

640.13 345.000,00 63.988,93 408.988,93

640.14 235.000,00 235.000,00

640.19 10,00 55.568,16 55.578,16

640.20 2.040.000,00 1.151.238,80 8.450,00 3.199.688,80

640.30 3.305.000,00 438.421,95 16.800,00 3.760.221,95

640.90 3.144.010,00 17.707.468,60 2.516.771,01 157.868,00 23.210.381,61

640 20.328.020,00 25.882.046,26 3.783.218,14 157.868,00 49.835.416,40

art 64 20.328.020,00 25.882.046,26 3.783.218,14 157.868,00 49.835.416,40

Cap VI 43.458.671,70 33.538.816,33 3.783.218,14 1.347.093,15 79.433.613,02

(30)

A.i Crèdits inicials , modificacions i crèdits definitius Exercici 2010

' ’

Altres modificacions

Crèdits definitius Transferències de crèdit

Classif.

econòmica

Crèdits inicials

Romanents incorporats

Ampliacions i generacions de crèdit

740.00 5,00 5,00

740 5,00 5,00

art 74 5,00 5,00

781.00 5,00 2.077,00 157.868,00 159.950,00

781.10 5,00 5,00

781 10,00 2.077,00 157.868,00 159.955,00

789.90 5,00 5,00

789 5,00 5,00

art 78 15,00 2.077,00 157.868,00 159.960,00

790.00 5,00 5,00

790 5,00 5,00

art 79 5,00 5,00

Cap VII 25,00 2.077,00 157.868,00 159.970,00

830.00 21.000,00 33.251,42 54.251,42

830 21.000,00 33.251,42 54.251,42

art 83 21.000,00 33.251,42 54.251,42

840.00 1.200,00 1.200,00

840 1.200,00 1.200,00

841.00 5,00 5,00

841 5,00 5,00

art 84 1.205,00 1.205,00

Cap VIII 22.205,00 33.251,42 55.456,42

911.00 2.835.275,52 1.189.225,15 4.024.500,67

911 2.835.275,52 1.189.225,15 4.024.500,67

art 91 2.835.275,52 1.189.225,15 4.024.500,67

940.00 1.500,00 1.500,00

940 1.500,00 1.500,00

941.00 5,00 5,00

941 5,00 5,00

art 94 1.505,00 1.505,00

Cap IX 2.836.780,52 1.189.225,15 4.026.005,67

Total 148.672.700,00 41.842.658,67 4.670.676,56 2.199.593,15 2.199.593,15 195.186.035,23

(31)

110.00 110 art 11 120.10 120.15 120.20 120.25

120 121.10 121.20 121.21 121.22 121.23 121.30

121 art 12 130.20 130.25 130.30 130.50 130.51 130.52 130.53 130.55 130.56 130.60 130.61 130.62 130.63 130.69

130 art 13 143.30

143 art 14 150.20

150 151.00 151.10

151 art 15 160.10 160.15 160.16 160.19 160.20

160 162.30 162.40 162.90 162.92

162 art. 16 Cap. I Classif.

econòmica

A.ii Procès de Gestió Exercici 2010

668.200,00 667.157,70 1.042,30 667.157,70 667.157,70 1.042,30

668.200,00 667.157,70 1.042,30 667.157,70 667.157,70 1.042,30

668.200,00 667.157,70 1.042,30 667.157,70 667.157,70 1.042,30

3.670.000,00 3.319.410,43 350.589,57 3.319.410,43 3.319.410,43 350.589,57

1.022.900,00 954.026,69 68.873,31 954.026,69 954.026,69 68.873,31

4.360.500,00 4.144.558,56 215.941,44 4.144.558,56 4.144.558,56 215.941,44

714.900,00 645.218,92 69.681,08 645.218,92 645.218,92 69.681,08

9.768.300,00 9.063.214,60 705.085,40 9.063.214,60 9.063.214,60 705.085,40

583.600,00 543.722,85 39.877,15 543.722,85 543.722,85 39.877,15

5.373.800,00 5.159.911,61 213.888,39 5.159.911,61 5.159.911,61 213.888,39

1.645.400,00 1.637.262,18 8.137,82 1.637.262,18 1.637.262,18 8.137,82

894.200,00 804.782,36 89.417,64 804.782,36 804.782,36 89.417,64

1.039.900,00 1.004.151,64 35.748,36 1.004.151,64 1.004.151,64 35.748,36

6.803.100,00 6.622.568,46 180.531,54 6.622.568,46 6.622.568,46 180.531,54

16.340.000,00 15.772.399,10 567.600,90 15.772.399,10 15.772.399,10 567.600,90

26.108.300,00 24.835.613,70 1.272.686,30 24.835.613,70 24.835.613,70 1.272.686,30

3.772.700,00 3.707.494,11 65.205,89 3.707.494,11 3.707.494,11 65.205,89

341.400,00 326.065,11 15.334,89 326.065,11 326.065,11 15.334,89

2.243.443,38 2.276.028,61 -32.585,23 2.276.028,61 2.276.028,61 -32.585,23

2.351.200,00 2.607.169,33 -255.969,33 2.607.169,33 2.607.169,33 -255.969,33

337.500,00 282.959,51 54.540,49 282.959,51 282.959,51 54.540,49

224.000,00 167.799,34 56.200,66 167.799,34 167.799,34 56.200,66

512.100,00 285.481,08 226.618,92 285.481,08 285.481,08 226.618,92

469.000,00 478.152,97 -9.152,97 478.152,97 478.152,97 -9.152,97

228.300,00 238.347,22 -10.047,22 238.347,22 238.347,22 -10.047,22

11.459.125,74 11.199.034,11 260.091,63 11.199.034,11 11.199.034,11 260.091,63

573.700,00 494.744,62 78.955,38 494.744,62 494.744,62 78.955,38

856.109,14 845.165,73 10.943,41 845.165,73 845.165,73 10.943,41

760.300,00 847.359,36 -87.059,36 847.359,36 847.359,36 -87.059,36

18.700,00 47.702,16 -29.002,16 47.702,16 47.702,16 -29.002,16

24.147.578,26 23.803.503,26 344.075,00 23.803.503,26 23.803.503,26 344.075,00

24.147.578,26 23.803.503,26 344.075,00 23.803.503,26 23.803.503,26 344.075,00

1.729.084,63 1.604.950,08 124.134,55 1.604.950,08 1.604.950,08 124.134,55

1.729.084,63 1.604.950,08 124.134,55 1.604.950,08 1.604.950,08 124.134,55

1.729.084,63 1.604.950,08 124.134,55 1.604.950,08 1.604.950,08 124.134,55

435.000,00 397.999,75 37.000,25 397.999,75 397.999,75 37.000,25

435.000,00 397.999,75 37.000,25 397.999,75 397.999,75 37.000,25

79.508,41 40.407,84 39.100,57 40.407,84 40.407,84 39.100,57

40.000,00 55.178,50 -15.178,50 55.178,50 55.178,50 -15.178,50

119.508,41 95.586,34 23.922,07 95.586,34 95.586,34 23.922,07

554.508,41 493.586,09 60.922,32 493.586,09 493.586,09 60.922,32

4.629.670,10 4.458.251,22 171.418,88 4.458.251,22 4.458.251,22 171.418,88

223.369,71 260.413,09 -37.043,38 260.413,09 260.413,09 -37.043,38

242.400,00 283.270,15 -40.870,15 283.270,15 283.270,15 -40.870,15

4.700,00 13.383,49 -8.683,49 13.383,49 13.383,49 -8.683,49

5.293.627,81 5.192.202,71 101.425,10 5.192.202,71 5.192.202,71 101.425,10

10.393.767,62 10.207.520,66 186.246,96 10.207.520,66 10.207.520,66 186.246,96

340.000,00 313.145,21 26.854,79 313.145,21 313.145,21 26.854,79

75.000,00 162.226,47 -87.226,47 162.226,47 162.226,47 -87.226,47

60.000,00 68.375,65 -8.375,65 68.375,65 68.375,65 -8.375,65

227.450,00 144.873,95 82.576,05 144.873,95 144.873,95 82.576,05

702.450,00 688.621,28 13.828,72 688.621,28 688.621,28 13.828,72

11.096.217,62 10.896.141,94 200.075,68 10.896.141,94 10.896.141,94 200.075,68

64.303.888,92 62.300.952,77 2.002.936,15 62.300.952,77 62.300.952,77 2.002.936,15

Disposicions

Obligacions reconegudes netes /NCI

Saldo d'autoritzacions i disposicions

Romanents de crèdit Crèdits

definitius Autoritzacions Saldo de Pressupost

(32)

Classif.

econòmica 201.00 201.20 201.30 201.90

201 202.00 202.01 202.02 202.03 202.04 202.05 202.90

202 art. 20 212.00 212.10 212.20

212 213.00

213 216.00

216 219.10 219.20 219.21 219.22

219 art 21 220.00 220.10 220.11 220.20

220 221.00 221.01 221.10 221.20 221.30 221.40 221.90

221 222.00 222.10 222.20

222 223.00

223 224.00

224 225.20

225

A.ii Procès de Gestió Exercici 2010

Disposicions

Obligacions reconegudes netes

/NCI

Saldo d'autoritzacions i disposicions

Romanents de crèdit Crèdits

definitius Autoritzacions Saldo de Pressupost

15.300,00 13.953,34 1.346,66 13.953,34 13.953,34 1.346,66

179.900,00 193.542,77 -13.642,77 193.542,77 193.542,77 -13.642,77

6.000,00 4.003,87 1.996,13 4.003,87 4.003,87 1.996,13

15.500,00 6.489,99 9.010,01 6.489,99 6.489,99 9.010,01

216.700,00 217.989,97 -1.289,97 217.989,97 217.989,97 -1.289,97

1.192.000,00 1.201.544,88 -9.544,88 1.201.544,88 1.201.544,88 -9.544,88

1.676.100,00 1.816.511,77 -140.411,77 1.816.511,77 1.816.511,77 -140.411,77

206.400,00 205.179,24 1.220,76 205.179,24 205.179,24 1.220,76

682.700,00 605.735,07 76.964,93 605.735,07 605.735,07 76.964,93

6.040.712,00 5.803.571,74 237.140,26 5.803.571,74 5.803.571,74 237.140,26

25.000,00 -25.000,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00

33.400,00 49.828,74 -16.428,74 49.828,74 49.828,74 -16.428,74

9.831.312,00 9.707.371,44 123.940,56 9.707.371,44 9.707.371,44 123.940,56

10.048.012,00 9.925.361,41 122.650,59 9.925.361,41 9.925.361,41 122.650,59

851.600,00 763.320,35 88.279,65 763.320,35 763.320,32 0,03 88.279,68

4.900,00 6.601,05 -1.701,05 6.601,05 6.601,05 -1.701,05

32.500,00 29.395,07 3.104,93 29.395,07 29.395,07 3.104,93

889.000,00 799.316,47 89.683,53 799.316,47 799.316,44 0,03 89.683,56

2.379.100,00 2.204.129,94 174.970,06 2.204.129,94 2.204.129,90 0,04 174.970,10

2.379.100,00 2.204.129,94 174.970,06 2.204.129,94 2.204.129,90 0,04 174.970,10

1.035.921,95 1.150.494,92 -114.572,97 1.150.494,91 1.150.396,40 98,51 -114.474,45 1.035.921,95 1.150.494,92 -114.572,97 1.150.494,91 1.150.396,40 98,51 -114.474,45

2.000,00 3.306,11 -1.306,11 3.306,11 3.306,11 -1.306,11

169.191,14 153.033,93 16.157,21 153.033,93 153.033,93 16.157,21

442.000,00 178.679,50 263.320,50 178.679,50 178.679,50 263.320,50

394.600,00 342.138,65 52.461,35 342.138,65 342.138,63 0,02 52.461,37

1.007.791,14 677.158,19 330.632,95 677.158,19 677.158,17 0,02 330.632,97

5.311.813,09 4.831.099,52 480.713,57 4.831.099,51 4.831.000,91 98,60 480.812,18

321.791,70 263.514,34 58.277,36 263.514,34 263.514,34 58.277,36

49.962,62 56.460,79 -6.498,17 56.460,79 56.460,79 -6.498,17

996.900,00 1.039.472,62 -42.572,62 1.039.472,62 1.039.472,62 -42.572,62

263.723,42 182.195,90 81.527,52 182.195,90 182.195,90 81.527,52

1.632.377,74 1.541.643,65 90.734,09 1.541.643,65 1.541.643,65 90.734,09

2.599.700,00 2.260.512,43 339.187,57 2.260.512,43 2.260.512,43 339.187,57

528.700,00 505.860,85 22.839,15 505.860,85 505.860,85 22.839,15

105.000,00 84.584,64 20.415,36 84.584,64 84.584,64 20.415,36

50.000,00 27.285,46 22.714,54 27.285,46 27.285,46 22.714,54

14.000,00 3.633,92 10.366,08 3.633,92 3.633,92 10.366,08

2.400,00 2.838,06 -438,06 2.838,06 2.838,06 -438,06

523.114,73 542.074,65 -18.959,92 542.074,65 542.074,65 -18.959,92

3.822.914,73 3.426.790,01 396.124,72 3.426.790,01 3.426.790,01 396.124,72

353.223,37 161.017,75 192.205,62 161.017,75 161.017,75 192.205,62

144.611,93 93.025,71 51.586,22 93.025,71 93.025,71 51.586,22

80.032,14 42.179,81 37.852,33 42.179,81 42.179,81 37.852,33

577.867,44 296.223,27 281.644,17 296.223,27 296.223,27 281.644,17

172.697,96 108.680,50 64.017,46 108.680,50 108.680,50 64.017,46

172.697,96 108.680,50 64.017,46 108.680,50 108.680,50 64.017,46

165.400,00 114.287,55 51.112,45 114.287,55 114.287,55 51.112,45

165.400,00 114.287,55 51.112,45 114.287,55 114.287,55 51.112,45

100.600,00 223.242,01 -122.642,01 223.242,01 223.242,01 -122.642,01

100.600,00 223.242,01 -122.642,01 223.242,01 223.242,01 -122.642,01

(33)

Classif.

econòmica 226.10 226.11 226.20 226.30 226.40 226.41 226.42 226.50 226.51 226.60 226.61 226.70 226.90

226 227.00 227.10 227.11 227.60 227.61 227.62 227.63 227.70 227.90

227 228.10

228 art 22 230.00 230.10 230.20

230 233.10 233.50 233.90

233 art 23 Cap II 310.10

310 art 31 352.00

352 359.20 359.90

359 art 35 Cap III

A.ii Procès de Gestió Exercici 2010

Disposicions

Obligacions reconegudes netes

/NCI

Saldo d'autoritzacions i disposicions

Romanents de crèdit Crèdits

definitius Autoritzacions Saldo de Pressupost

234.508,01 113.016,74 121.491,27 113.016,74 113.016,74 121.491,27

183.985,83 77.029,00 106.956,83 77.029,00 77.029,00 106.956,83

140.372,73 47.617,78 92.754,95 47.617,78 47.617,78 92.754,95

10.000,00 4.779,37 5.220,63 4.779,37 4.779,37 5.220,63

5.399.799,92 1.144.482,88 4.255.317,04 1.144.482,88 1.144.482,88 4.255.317,04

32.114,99 33.731,60 -1.616,61 33.731,60 33.731,60 -1.616,61

99.000,00 105.952,62 -6.952,62 105.952,62 105.952,62 -6.952,62

151.936,80 78.648,12 73.288,68 78.648,12 78.648,12 73.288,68

175.162,00 145.867,24 29.294,76 145.867,24 145.867,24 29.294,76

3.124.550,24 1.425.543,86 1.699.006,38 1.425.543,86 1.425.543,86 1.699.006,38

395.100,00 480.655,68 -85.555,68 480.655,68 480.655,68 -85.555,68

108.500,00 95.004,49 13.495,51 95.004,49 95.004,49 13.495,51

62.427,48 36.031,33 26.396,15 36.031,33 36.031,33 26.396,15

10.117.458,00 3.788.360,71 6.329.097,29 3.788.360,71 3.788.360,71 6.329.097,29

2.511.900,00 2.408.459,59 103.440,41 2.408.459,59 2.408.459,59 103.440,41

1.659.500,00 1.549.311,42 110.188,58 1.549.311,42 1.548.943,71 367,71 110.556,29

52.900,00 46.856,10 6.043,90 46.856,10 46.856,10 6.043,90

938.412,88 719.500,09 218.912,79 719.500,09 713.979,13 5.520,96 224.433,75

50.400,00 77.557,60 -27.157,60 77.557,60 77.557,60 -27.157,60

155.100,00 66.285,15 88.814,85 66.285,15 66.285,15 88.814,85

108.890,00 123.592,37 -14.702,37 123.592,37 123.592,37 -14.702,37

446.680,81 255.879,99 190.800,82 255.879,99 255.879,99 190.800,82

1.867.842,82 2.092.050,32 -224.207,50 2.092.050,32 2.092.050,32 -224.207,50

7.791.626,51 7.339.492,63 452.133,88 7.339.492,63 7.333.603,96 5.888,67 458.022,55

298.565,54 160,40 298.405,14 160,40 160,40 298.405,14

298.565,54 160,40 298.405,14 160,40 160,40 298.405,14

24.679.507,92 16.838.880,73 7.840.627,19 16.838.880,73 16.832.992,06 5.888,67 7.846.515,86

223.668,21 43.694,75 179.973,46 43.694,75 43.694,75 179.973,46

286.505,79 225.847,43 60.658,36 225.847,43 225.847,43 60.658,36

111.012,67 67.521,33 43.491,34 67.521,33 67.521,33 43.491,34

621.186,67 337.063,51 284.123,16 337.063,51 337.063,51 284.123,16

154.386,29 106.670,04 47.716,25 106.670,04 106.670,04 47.716,25

90.500,00 69.705,09 20.794,91 69.705,09 69.705,09 20.794,91

9.526,97 2.671,72 6.855,25 2.671,72 2.671,72 6.855,25

254.413,26 179.046,85 75.366,41 179.046,85 179.046,85 75.366,41

875.599,93 516.110,36 359.489,57 516.110,36 516.110,36 359.489,57

40.914.932,94 32.111.452,02 8.803.480,92 32.111.452,01 32.105.464,74 5.987,27 8.809.468,20

177.430,56 4.654,67 172.775,89 4.654,67 4.654,67 172.775,89

177.430,56 4.654,67 172.775,89 4.654,67 4.654,67 172.775,89

177.430,56 4.654,67 172.775,89 4.654,67 4.654,67 172.775,89

137.818,82 120.636,50 17.182,32 120.636,50 120.636,50 17.182,32

137.818,82 120.636,50 17.182,32 120.636,50 120.636,50 17.182,32

10.000,00 14.449,39 -4.449,39 14.449,39 14.449,39 -4.449,39

150.000,00 90.995,14 59.004,86 90.995,14 90.995,14 59.004,86

160.000,00 105.444,53 54.555,47 105.444,53 105.444,53 54.555,47

297.818,82 226.081,03 71.737,79 226.081,03 226.081,03 71.737,79

475.249,38 230.735,70 244.513,68 230.735,70 230.735,70 244.513,68

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :