Aigües Residuals. Laboratori de l Agència Catalana de l Aigua. Laboratori de l ACA. Índex/Contingut

Texto completo

(1)

1 1 de juny de 2010

Departament de Laboratori

Establiments tècnics auxiliars.

Mètodes d’anàlisi per a la determinació de la DUCA

Aigü Aig ües Residuals es Residuals

2

Índex/Contingut

Laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua 3

Establiments Tècnics Auxiliars 5

Mètodes d’anàlisi per a la determinació de la DUCA 14

Laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua

1 1

z En el laboratori de l’ACA és fan les determinacions

analítiques necessàries per donar compliment al Programa de Seguiment i Control de la Directiva Marc de l’Aigua.

z Disposa d’un sistema de qualitat segons ISO 9001:2008, UNE EN ISO 17025, EMAS i ISO 14001

z Dades 2009: 13 treballadors, 6850 mostres, 94611 paràmetres

z També es fan mostres d’establiments industrials (un 5% de les mostres)

z El laboratori de l’ACA controla el procediment de reconeixement de laboratoris per fer analítiques d’aigües residuals. Aquest laboratoris s’anomenen establiments tècnics auxiliars de l’ACA.

Laboratori de l’ACA

(2)

5

Establiments tècnics Auxiliars

2 2

6 z Els establiments tècnics auxiliars són entitats, públiques o

privades, que tenen la qualificació i el reconeixement de l’Agència Catalana de l’Aigua per exercir determinades funcions d’inspecció, control de qualitat i anàlisi d’aigües.

z A l'Ordre de 19 de maig de 1995 (DOGC 2057 de 31 de maig de 1995) s’estableix la regulació de les normes d’actuació, les condicions i els requisits tècnics i jurídics per ser reconeguts com a establiments tècnics auxiliars de l’Agència.

z També s’ha de complir l’Ordre del Departament de Medi Ambient de 17 d’agost de 1993

Procediment de reconeixement

Les entitats interessades a obtenir el reconeixement com a establiment tècnic auxiliar hauran de presentar una sol·licitud adreçada al conseller de Medi Ambient i Habitatge adjuntant la següent documentació:

z Escriptura o estatuts (domicili i emplaçament dependències)

z Nivell sol·licitat: A o B

z Àmbit territorial

z Memòria d’activitats

z Certificació/acreditació sistema de qualitat

Documentació de reconeixement (1)

z Relació plantilla, titulació i lloc de residència

z Relació d’equips i instal·lacions. Cal acreditat la propietat o plena disposició

z Pòlissa d’assegurances

z Proposta de preus

z Llicència municipal o llicència ambiental

z Certificat d’inscripció al registre industrial

Documentació de reconeixement (2)

(3)

9 z El reconeixement s’haurà de referir a un dels dos nivells

d’actuació:

z Nivell A: qualsevol operació de les esmentades a l’article 3, incloses les corresponents al nivell B.

z Nivell B: operacions de presa de mostres, anàlisi i mesura de cabals d’aigües residuals segons els mètodes establerts a la legislació vigent, que permetin a l’Administració determinar els elements integrants de l’increment de tarifa de l’aigua i cànon de l’aigua, per mesurament directe de la càrrega contaminant.

Nivells d’actuació

10

Procediment de de reconeixement

ESTUDI PREVI DE LA ESTUDI PREVI DE LA

DOCUMENTACI DOCUMENTACIÓÓ SOL

SOL··LICITUD LICITUD RECONEIXEMENT RECONEIXEMENT

O RENOVACI O RENOVACIÓÓ

PROPOSTA DE PROPOSTA DE

RESOLUCI RESOLUCIÓÓ

INFORME T INFORME TÈÈCNICO CNICO

JUR JURÍÍDICDIC RESOLUCI

RESOLUCIÓÓDE DE RECONEIXEMENT RECONEIXEMENT (Durada 3 anys) (Durada 3 anys)

SUBSANACI SUBSANACIÓÓ

SOL SOL··LICITUDLICITUD

Documentaci Documentacióócorrectecorrecte Documentaci

Documentacióóincorrecteincorrecte Despr

Despréés de 3 anys cal s de 3 anys cal sol sol··licitar la renovacilicitar la renovacióó

z Mantenir les condicions del reconeixement i comunicar qualsevol variació al respecte.

z Participar en operacions de supervisió i control que organitzi l’ACA: Aquestes intercomparacions aniran al seu càrrec

Obligacions Establiments tècnics auxiliars

Per controlar els establiments tècnics auxiliars l’ACA organitza un exercici d’intercomparació cada any en que és obligatori que els laboratoris participin:

z2 voltes X 2 mostres / any

zParàmetres de la DUCA + 2 paràmetres complementaris

z2010: organitzat pel CONGIAC

zMostres reals

Exercici d’intercomparació ACA

(4)

13

La oficina d’acreditació d’entitats col·laboradores del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha de centralitzar els tràmits de les empreses col·laboradores de

l’Administració (ara acredita EAC i UTVA)

z- Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de control

FUTUR: EAC vs EC vs ETA

14

Mètodes d’anàlisi per a la determinació de la DUCA (Declaració de l’us i la contaminació de l’Aigua)

3 3

Estructura del cànon

Cànon de l’aigua (€) = base imposable (m

3

consumits) x tipus de gravamen (€/m

3

)

usos domèstics usos industrials usos agrícoles ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

Tipus de gravamen

TIPUS DE GRAVAMEN:

• Usuaris domèstics:

Un sol component: Tipus de gravamen domèstic

• Resta d’usuaris:

Dos components:

- Tipus de gravamen general (corresponent a l’ús)

Cànon de l’aigua (€) = Base imposable (m

3

) x Tipus de gravamen (€/m

3

)

(5)

17

Fórmula de càlcul

FÓRMULA DEL TIPUS DE GRAVAMEN INDIVIDUALITZAT PER ALS USOS INDUSTRIALS I ASSIMILABLES

T = T

GG

+ T

GE

T = {P

GG

x C

u

x C

ui

x C

re

x C

e

x [( ∑

Z

Q

z

x C

tz

)/ ∑

Z

Q

z

]} +

+ {[ ∑

n

(∑

i

( C

i

x Pu

i

x Cp

i

x Ks

i

x Kd

i

) x Ka

n

x Cf

n

x Rp

n

) ] x Kr}

T Tipus de gravamen CA Pui Preu unitari per a cada un dels paràmetres de contaminació establerts TGG Tipus gravamen general Cpi Coeficient punta per a cada un dels paràmetres de contaminació TGE Tipus gravamen específic Ksi Coeficient de salinitat per a cada un dels paràmetres de cont aminació PGG Preu del gravàmen general €/m3 Kdi Coeficient de dilució per a cada un dels paràmetres de contaminació Cu Coeficient d’usuari zona Kan Coeficient d’abocament a sistema de cada abocament Cui Coeficient d’usos industrials Cfn Coeficient de fertirrigació de cada abocament Cre Coeficient de reutilització Qz Volum associat a cada tram de volum Rpn Relació de ponderació de cada abocament Kr Coeficient corrector de volum Ctz Coeficient associat a cada tram de volum n Nombre d’abocaments de l’establiment

Z Tram de volum abastat Ci Concentració de cada un dels paràmetres de contaminació establerts i Paràmetre de contaminació Ci Concentració de cada un dels paràmetres de contaminació establerts

18

Dades de la contaminació abocada

zLes empreses declaren les dades de la

contaminació abocada cada 4 anys on especifiquen la concentració abocada mitjana i màxima de cada paràmetre i els cabals.

zCada any amb les dades de les inspeccions es revisen aquest valors i si no coincideixen amb els declarats es corregeixen d’ofici.

z Els valors dels paràmetres es declaren arrodonits a la unitat.

z A la llei 25/2009 de 23 de desembre surten publicats els preus dels paràmetres pel 2010.

Paràmetres de contaminació

1,2334 €/Kg Fòsfor (P)

0,6166 €/Kg Nitrogen (N)

9,6327 €/Kequitox Matèries Inhibidores (MI)

6,4979 €/Sm3/cm Sals Solubles (SOL)

0,8122 €/Kg Matèries oxidables (MO)

0,4060 €/Kg Matèries en suspensió

(MES)

PREUS PARÀMETRES (any 2010) PARÀMETRES DE

CONTAMINACIÓ

z Taula resum dels mètodes analítics:

Paràmetres DUCA

UNE 77004 Matèries oxidables (MO) (DQO)

UNE EN ISO 6878 Fòsfor total (Pt)

UNE EN 25663 Nitrogen Kjeldahl (Nk)

EN ISO 11348 Matèries Inhibidores (MI)

UNE EN 27888 Sals Solubles (SOL)

UNE EN 1484 TOC

UNE-EN 872 Matèries en suspensió (MES)

M ÈTODES TODES ANAL ANALÍÍTICSTICS PAR

PARÀÀMETRES DE METRES DE CONTAMINACI CONTAMINACIÓÓ

z Es va decidir fixar un mètode analític únic per cada paràmetre de la DUCA per no tenir divergències de resultats

(6)

21

Paràmetres DUCA (mètodes Decret 130/2003)

22 z 3.2 Mètode per a la determinació de les matèries en

suspensió (MES):

z Les matèries en suspensió seran mesurades segons la Norma UNE-EN 872 seguint el sistema de filtració per a discos filtrants.

zCal analitzar la mostra a les 24h

zNo es recomanable congelar la mostra

zPer arribar al lq=2mg/l cal filtrar 1 litre

zQuan s’analitzen aigües molt salades cal rentar be el filtre

Matèries en suspensió

z Les matèries oxidables es calculen a partir de la DQO decantada segons: MO = 2/3 DQOd

z De forma general, la determinació de la demanda química d’oxigen s’efectuarà sobre l’aigua decantada durant dues hores, pel mètode del dicromat potàssic seguint la Norma UNE 77004. Amb l’acord previ de les parts implicades, subjecte passiu i Agència Catalana de l’Aigua es podrà seguir un mètode reduït equivalent.

z En el cas de mostres amb continguts salins superiors a 2 g/l, es seguirà un mètode dels referenciats en l’Standard Methods 20th Edition, punt 5220A (4 References), o bé es procedirà si s’escau a les dilucions necessàries. En aquests casos es podrà acordar de mutu acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua un mètode alternatiu per a la

Matèries oxidables (1)

z En el cas de que el valor de la DQO (decantada) sigui inferior a 50 mg/l el valor de les matèries oxidables s’obtindrà a partir del carboni orgànic total (TOC) (determinat segons la Norma UNE EN-1484) després de multiplicar-lo per un factor de 3.

z Si s’ha fet amb el TOC les matèries oxidables = 3 X TOC

z La DQO segons el mètode UNE 77004 genera molt residus i molt perillosos

Matèries oxidables (2)

(7)

25 z 3.5 Mètode per a la determinació de l’increment de

temperatura (IT).

z L’increment de temperatura es determinarà mesurant les temperatures de l’efluent i l’influent in situ mitjançant un termòmetre de precisió (fins a la dècima de grau i prèviament calibrat).

Increment de temperatura

26

3.4 Mètode per a la determinació de les sals solubles (SOL):

z S’entén per sals solubles d’una aigua el conjunt de la massa salina que hi està continguda. La determinació de les sals solubles s’efectuarà a partir de la conductivitat segons la norma UNE-EN 27888 expressant els resultats a 25ºC en μS/cm (unitat de concentració de les sals solubles).

z Abans les sals solubles es feien segons una norma francesa i és determinava la conductivitat teòrica.

Sals solubles

z 3.6 Mètode per a la determinació de les matèries inhibidores (MI):

z La determinació de matèries inhibidores s’efectuarà sobre l’aigua decantada durant dues hores i es basarà en la inhibició de l’emissió de llum de bacteris luminiscents, d’acord amb la Norma EN ISO 11348. No es procedirà a la neutralització de la mostra prèviament a l’assaig.

z Els resultats de matèries inhibidores s’expressaran en equitox (unitat de toxicitat de les matèries inhibidores a l’aigua), que resulten de multiplicar 100 per la inversa de la concentració expressada en % corresponent a la CI50 obtinguda segons el mètode esmentat.

Matèries inhibidores (1)

z Als efectes de les determinacions i/o declaracions del cànon del aigua, 1 equitox equivaldrà a 1 equitox/m3.

z La mostra destinada a la determinació de matèries inhibidores es preservarà de la calor durant el transport al laboratori que efectuï l’anàlisi. La determinació s’efectuarà sobre la mostra decantada sense neutralització prèvia.

z Cal tenir molt en compte les interferències pel color de la mostra

z La toxicitat d’una paràmetre tòxic depèn de la concentració d’aquest en la matriu de la mostra

Matèries inhibidores (2)

(8)

29 z 3.7 Mètode per a la determinació del nitrogen orgànic i

amoniacal (N).

z La determinació del nitrogen orgànic i amoniacal s’efectuarà, sense decantació prèvia, segons el que disposa la Norma UNE-EN 25663.

z Important controlar la temperatura de la digestió per evitar que el nitrogen passi a N2 gas i es perdi.

z Es determinen l’amoni, i les amines i les amides terciàries

Nitrogen Kjeldahl

30 z 3.8 Mètode per a la determinació del fòsfor total (Pt):

z La determinació del fòsfor total s’efectuarà, sense decantació prèvia, segons el mètode UNE-EN 6878 (la Norma UNE-EN 1189 està obsoleta).

z Es important tenir cura amb la digestió correcta i completa de la mostra

Fòsfor total

Consideracions nou decret (modificació 103/2000):

50 mg/l O2 Matèries oxidables (MO) (DQO)

0,1 mg/l P Fòsfor total (Pt)

2 mg/l N Nitrogen Kjeldahl (Nk)

2,2 equitox Matèries Inhibidores (MI)

50 µS/cm Sals Solubles (SOL)

1 mg/l C TOC

2 mg/l Matèries en suspensió (MES)

PROPOSTA PROPOSTA

L ÍMITS MITS QUANTIFICACI QUANTIFICACIÓÓ PAR

PARÀÀMETRES DE METRES DE CONTAMINACI CONTAMINACIÓÓ z Fixar límits de quantificació:

z Permetre la determinació de la DQO mitjançant el mètode reduït ISO 15705 (menys residus i mètodes equivalents)

z Article 29 (Decret 130/2003) La presa de mostres

z 29.1 La presa de mostres d’aigües residuals pot no dur- se a terme si el temps d’espera abans d’accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l’inspector o inspectora.

z 29.2 La presa de mostres d’aigües residuals es pot dur a terme des de l’exterior de les instal·lacions en el cas d’obstaculització a les tasques inspectores.

z 29.3 Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’acta corresponent.

Mostreig

(9)

33 z Article 30 (Decret 130/2003) Procediment de presa de

mostres: El procediment de presa de mostres s’ajusta a les determinacions següents:

z a) Punt de presa de mostres

z b) Preparació de la mostra

z c) Precintat i identificació de les mostres

z Article 31 (Decret 130/2003): Transport i conservació de les mostres:

z Protegides de la llum i la calor i dins termini 72h (pot ser 24h)

Procediment de presa de mostres i transport

34

Procediment de presa de mostres i transport

Mostreig establiment

industrial Mostreig establiment

industrial

Resultats administració

Resultats

administració Resultats industrial Resultats industrial Mostra

administració Mostra

administració Mostra contradictoria

Mostra

contradictoria Mostra Diriment Mostra Diriment

Desacord analític Desacord analític

Article 32: Centres d’anàlisi

z Fets a entitats degudament acreditades o al laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua

z Mostra bessona cal registrar-la als centres d’anàlisi en 72h

z Mostra diriment abans de 2 mesos.

z Article 33: Terminis d’anàlisi

z El laboratori ha de lliurar els resultats de l’analítica a l’administració competent en el termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra.

Centres d’anàlisi i terminis

Moltes gràcies

Aquesta presentació es propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Tant els continguts temàtics com el disseny gràfic es per a us exclusiu del seu personal

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...