Dossier d activitats de recuperació de Biologia i Geologia de 1r d ESO

12  Download (0)

Full text

(1)

Dossier d’activitats de recuperació de Biologia i Geologia de 1r d’ESO 1. Relaciona els astres i les afirmacions següents:

Mercuri, Neptú, Galàxia, Satèl·lit, Sol, Saturn, Asteroide, Meteorit, Júpiter, Cometa.

1) Està formada per milers de milions d’estrelles.

2) Orbita entre Mart i Júpiter.

3) La Terra només en té un.

4) És format per pols i gel.

5) És la nostra estrella.

6) És un asteroide que cau a la superfície terrestre.

7) És el planeta més proper al Sol.

8) Planeta més llunyà al Sol.

9) Planeta més gran del sistema solar.

10)Planeta amb anells visibles amb poc augment.

2.Observa els dibuixos i contesta:

a) Entorn a quin astre giren els planetes en cada model?

b) Quina forma tenen les òrbites descrites?

c) Els models representen tot l’Univers o només una part? Si és una part, quina?

d) Digues quin dels dos models s’assembla més a l’acceptat actualment.

(2)

3. Si sabem que 1UA= 150 milions de quilòmetres i 1any llum= 9,5 bilions de quilòmetres; calcula a quina distància en milions o bilions de quilòmetres es troben els astres següents:

Neptú (30,6 UA)

Alfa Centauri ( 4 anys llum)

4. Completa el text amb la paraula adequada.

La Terra, com els altres planetes, té dos moviments: un de ………

sobre si mateixa, que es completa en ………… hores, i un altre de

……….. al voltant del ………. que es completa en……….

La Terra gira cap a ……… i per això veiem sortir el Sol i la Lluna per aquell costat.

En la nostra latitud, a l’estiu el recorregut aparent pel cel del Sol és més

……… i per això el dies duren ……….. A l’hivern el recorregut aparent del Sol és més………...i per això els dies duren………

5. Pàgina 17 act 14

6. Pàgina 19 act 18

7. Dibuixa els esquemes de les posicions relatives del Sol, la Terra i la Lluna en un eclipsi de Sol i en un eclipsi de Lluna.

8. Quant dura una translació lunar? I una rotació lunar? Dibuixa les 4 fases de la Lluna

(3)

9. LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA I ELS SEUS EFECTES

En Sergi i na Marta ho han aconseguit! Han hagut de fer un esforç molt gran, però han arribat al cim, situat a 4.500 metres. Els darrers 1.000 metres d’escalada han estat molt durs perquè estaven molt cansats. En Sergi, que escara està prou d’humor per encetar una conversa, diu a Marta: “Com és que ens hem cansat tant per arribar al cim?”. Marta contesta: “Això és per la pressió atmosfèrica”.

a.- Què és la pressió atmosfèrica?

b.- La pressió atmosfèrica a 0 metres d’altura, és la mateixa que a 4.500 metres per sobre del nivell del mar? Per què?

c.-Com és l’aire a 4.500m, més dens o menys dens? Hi ha més oxigen o menys oxigen?

Per què creus que ens cansem més quan estem a 4.500 m?

10.Observa el mapa meteorològic següent: (1 punt)

a) Com s’anomenen les zones indicades amb una A i amb una D?

b) Les zones amb una D són d’alta o baixa pressió? Hi fa bon temps o mal temps?

c) Les zones amb una A són d’alta o baixa pressió? Hi fa bon temps o mal temps?

e) Assenyala en el mapa on hi ha un front d’aire fred.

(4)

11. Fixa’t en l’esquema següent i completa la taula

Depuradora/sanejament Potabilitzadora Hi fan desinfecció?

D’on ve l’aigua?

Surt aigua potable?

On va a parar l’aigua que en surt?

12.Mira aquest esquema i contesta:

1. Quin problema ambiental il·lustra aquesta imatge?

2. Quin canvi causa en la temperatura de la Terra?

3. Quin gas és el principal causant?

4. D’on prové aquest gas?.

(5)

13. Pg 41 act 29, 30,31,33,

14.Observa el mapa i fes les activitats següents:

a)Assenyala en el mapa on hi ha una dorsal​ i contesta les preguntes de la taula (0,8 punts)

Les plaques es separen o xoquen?

S’hi crea o s’hi destrueix escorça?

S’hi produeix vulcanisme?

b )Assenyala en el mapa una zona de subducció ​i contesta les preguntes de la taula (1,1 punts)

Les plaques es separen o xoquen?

S’hi crea o s’hi destrueix escorça?

De quin tipus són les plaques d’aquest límit?

Quina forma de relleu origina?

c) Assenyala en el mapa una zona de colisió de continents ​i contesta (0,6 punts) Les plaques es separen o xoquen?

S’hi crea o s’hi destrueix escorça?

Quina forma de relleu origina?

(6)

15. Llegeix el text i contesta les preguntes:

​Un fort sisme de magnitud 6 en l'escala de Richter ha sacsejat la matinada d'aquest dimecres el centre d'Itàlia, concretament la regió de l'Úmbria. El sisme ha tingut l'epicentre deu quilòmetres al sud de la ciutat de Norcia, a la província de Perusa. Ha estat passats dos quarts de quatre i hi ha hagut diverses rèpliques. Els pobles d'Amatrice i d'Accumoli serien els més castigats. Segons l'alcalde d'Amatrice, la meitat de la població estaria en ruïnes.

A. Què és la magnitud d’un terratrèmol i com es mesura?

B. Poden dos terratrèmols de la mateixa magnitud tenir diferents intensitat? Per què?

C. On ha sigut l’epicentre?

D. Què és l’epicentre?

E. Què són les rèpliques?

F. Perquè creus que s’ha produït el terratrèmol?

16. Completa les frases:

col·lidint, litosfera, mantell, convecció, plaques litosfèriques, separant-se, desplacen, corrents.

La calor de la Terra provoca que el ………. situat sota la

………... es mogui amb……….. de

………... . Aquests corrents ……….. les

……….. , i fan que es desplacin les unes respecte de les altres: ………. , ……….. o lliscant.

(7)

17. Indica si hi ha meteorització química o físca i quin agent l’ha causat.( consultar llibre de text i moodle (ud 3, presentació tipus de meteorització)

Tipus: Agent: Tipus: Agent:

Tipus: Agent: Tipus: Agent:

18.Completa el cicle de les roques: ​“Roques magmàtiques/ metamorfisme/

meteorització,erosió,transport i sedimentació/ refredament”

(8)

19. Explica com s’han format les següents roques:

a. Granit (roca plutònica)

b. Gres (roca sedimentària detrítica)

c. Halita (Sal comuna) (Roca evaporítica)

20. Completa l’explicació de la formació de les roques sedimentàries alta temperatura, conques sedimentàries, alta pressió, capes

Les roques sedimentàries es formen en………...……... Els estrats que podem veure en aquestes roques es deuen a que en la seva formació, els materials es col·loquen formant………. Per a que els sediments es transformin en roca sedimentària, calen tres factors: ………., ………, circulació de l’aigua.

21. Digues 4 propietats dels minerals que ens ajuden a identificar-los.

22. Moodle ud 5, fer “activitats sobre les cèl·lules “ que té solucionari a continuació en el moodle.

23. Observa la imatge següent i fes les activitats que trobaràs a continuació:

a) A què correspon aquesta imatge? (0,2 punts) b) Quin tipus de cèl·lules en tenen? (0,2 punts) c) Quina és la seva funció principal? (0,2 punts) d) Què necessita per a fer la seva funció? (0,1 punt)

(9)

24. Relaciona cada concepte amb la imatge o les imatges dels organismes per als quals sigui cert

Autòtrof, Heteròtrof, Procariota,Eucariota, Mitocondri, Cloroplast, Fotosíntesis, Teixit , Unicel·lular, Pluricel·lular, Monera, Protozoo, Fong.

(10)

25. Relaciona cada concepte amb la seva definició aparellant el número i la lletra corresponent en la columna “Solució”

Concepte Definició Solució

1. Autòtrof 2. Heteròtrof 3. Procariota 4. Platina 5. Mitocondri 6. Cloroplast 7. Fotosíntesis 8. Teixit 9. Unicel·lular 10. Pluricel·lular 11. Mònera 12. Protozoo 13. Fong 14. Respiració

cèl·lular

A. Organisme que obté la matèria orgànica alimentant-se d’altres.

B. Orgànul que permet a la cèl·lula alliberar l’energia continguda en la matèria orgànica.

C. Organisme procariota, autòtrof o heteròtrof i unicel·lular D. Orgànul que permet a la cèl·lula fabricar la seva matèria

orgànica

E. Organisme format per diverses cèl·lules

F. Conjunt de cèl·lules que fan la mateixa funció i tenen la mateixa forma

G. Part del microscopi o col·loquem la mostra H. Organisme eucariota, unicel·lular i heteròtrof

I. Organisme eucariota, unicel·lular o pluricel·lular i heteròtrof J. Procés que permet a la cèl·lula fabricar la seva matèria orgànica K. Procés que permet a la cèl·lula alliberar l’energia continguda en

la matèria orgànica

L. Organisme capaç de fabricar la seva pròpia matèria orgànica M. Organisme format per una sola cèl·lula

N. Cèl·lula amb el material genètic dispers en el citoplasma

26. Observa la imatge i contesta:

Què és el biòtop? Escriu 3 elements d’aquest dibuix que formin part del biòtop.

Què és la biocenosi?Escriu 3 elements d’aquest dibuix que formin part de la biocenosi.

(11)

27. Completa la taula:

Insectes Mamífers

2 característiques distintives

Regulació tèrmica

Respiració Reproducció

Amfibis Rèptils

2 característiques distintives

Regulació tèrmica Respiració

Reproducció

28. Què és una espècie invasora? Explica un problema causat per una espècie invasora que coneguis.

29. Digues 2 mesures per evitar l’eutrofització

(12)

30. Les abelles són imprescindibles per a la continuïtat de la vida tal i com la coneixem.

Contesta les següents preguntes sobre elles i sobre la reproducció de les plantes:

1. Quin és el paper de les abelles en la reproducció de les plantes? Com s’anomena el procés reproductiu que duen a terme?

2. Per què moltes flors tenen clors vius i/o olors intenses?

3. Intervenen en la reproducció sexual o asexual de les plantes? Justifica la teva resposta.

4. Els descendents de les plantes que s’han reproduït d’aquesta manera són idèntics als progenitors? Per què?

5. Què conté una llavor?

6. Explica 2 mecanismes de dispersió de la llavor

Figure

Updating...

References

Related subjects :