És objecte d aquesta convocatòria la provisió d un lloc de treball d'agutzil a jornada sencera.

Texto completo

(1)

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER URGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN AGUTZIL MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL DE RELLEU, AMB L’ OBJECTE DE COBRIR LA PLAÇA MENCIONADA, DURANT EL PERÍODE QUE ESTIGUI DE BAIXA LABORAL EL VIGILANT NÚM.102.

Primera. Objecte de la convocatòria.

Vist l’annex del personal del pressupost de l’any 2016, aprovat per acord de Ple extraordinari de data 17 de desembre de 2016, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 22, de data 3 de febrer de 2016, atesa la baixa per llarga malaltia d’un vigilant municipal es precisa convocar una plaça d’agutzil en règim de personal laboral interí mitjançant contracte de relleu, amb l’ objecte de cobrir la plaça mencionada, durant el període que estigui de baixa laboral per malaltia l’actual titular de la mateixa.

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió d’un lloc de treball d'agutzil a jornada sencera.

La plaça té el règim jurídic de caràcter laboral de durada determinada per obra o servei i si fos necessari amb un període de prova d’acord amb la Llei.

No s’estableix cap tipus d’exclusió per limitacions físiques o psíquiques si es produeix compatibilitat pel desenvolupament de les funcions assignades al lloc de treball.

S’admetran, per tant, les persones amb minusvalidesa amb igualtat de condicions que la resta d’aspirants.

Les funcions bàsiques assignades al lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria són les clàssiques d’un agutzil, personal polivalent i enumerem les més importants:

o Notificar acords, tràmits administratius, obertura de centres, etc...

o Repartiment de cartells, comunicats, requeriments,...

o Funciones de custodia y vigilància de bens i edificis municipals.

o Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de

les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

25/05/2016Alcalde

(2)

I totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les bases completes així com els successius anuncis s’exposaran al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web www.guissona.cat

Segona. Condicions de l’aspirant

Per prendre part a la convocatòria, serà necessari que les persones aspirants, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin les condicions fixades a l’article 71 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb les següents especificacions:

a. Haver complert l’edat mínima exigida per accedir a l’ocupació pública i no haver superat l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

b. Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb les lleis vigents o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que estableix l’art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.

Igualment podran ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

c. Estar en possessió com a mínim del títol de graduat escolar, En cas de titulacions obtingudes a l’estranger caldrà acompanyar l’ordre ministerial corresponent de reconeixement, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers d’educació no universitària.

d. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

e. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de l’Administració Local, ni trobar-se inhabilitatper a l’exercici de funcions públiques, ni sotmès en les causes d’incapacitació o incompatibilitat establertes legalment.

f. Estar en possessió del certificat de coneixements de català de la Direcció

General de Política Lingüística (DGPL), nivell A elemental.

25/05/2016Alcalde

(3)

g. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, estar en

possessió d'un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el

batxillerat a l'Estat Espanyol; del diploma bàsic d'espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial Decret 862/1988 de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992 de 10 de gener, o certificació acadèmica que acrediti totes les proves adreçades a l'obtenció d'aquest o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit pel les escoles oficials d'idiomes.

h. . Estar en possessió del carnet de conduir B.

Tercera. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al President de la Corporació i s’han de presentar a l’Ajuntament de Guissona, en horari d’atenció al públic de 9 a 14h. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de Lleida. I els restants tràmits i successius anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web www.guissona.cat.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Així mateix, les persones aspirants han de manifestar en el document de sol.licitud que accepten les bases i que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona.

En la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

· Fotocòpia del DNI o del passaport. En cas d’estrangers, document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat.

· Fotocòpia del permís de conduir exigit.

25/05/2016Alcalde

(4)

· Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.

·Documentació acreditativa, degudament compulsada, d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell A elemental o de qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència. Restaran exemptes d’acreditar els coneixements de llengua catalana en aquest procés selectiu les persones aspirants que hagin participat en un procés selectiu per accedir a un lloc de treball a l’Ajuntament Guissona i hagin superat la prova de català del mateix nivell o superior, i ho facin constar expressament a la sol·licitud.

· Documentació acreditativa, degudament compulsada, dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs (certificat de vida laboral, informe serveis

prestats de l’empresa privada, certificat serveis prestats a l’administració pública, certificats cursos de formació, etc.).

Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.

· Currículum vitae acadèmic i professional.

· Declaració jurada conforme es compleixen els requisits dels apartats d) i e) de la base segona.

No es fixen drets d’examen.

Quarta. Admissió d’aspirants

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia - Presidència dictarà resolució, en el termini màxim de 7 dies, declarant aprovada la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, amb indicació del termini per esmenar errors que, segons l’article 71 de la Llei 30/1992,LRJPAC, es concedeix als aspirants exclosos. En la mateixa resolució s’inclourà la composició del Tribunal i el lloc, data i hora de constitució d’aquest. Dita resolució s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Guissona i a la pàgina web www.Guissona.cat, als efectes d’esmenar errors, reclamacions, recursos o recusació de membres del Tribunal.

Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’admissió i exclusió d’aspirants i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al recurrent en els termes que estableix la LRJPAC. Tot seguit, s’esmenarà la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, notificant-ne només l’esmena a la persona

25/05/2016Alcalde

(5)

interessada i exposant-ho al tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web www.Guissona.cat.

Cinquena. Tribunal qualificador

El Tribunal estarà integrat per un president/a, un secretari/a i vocals tots ells integrats per tècnics municipals o treballadors de l’Ajuntament, per tècnics d’altres entitats locals de la comarca.

Els vocals tindran una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a la plaça convocada i el/la secretari/a podrà, així mateix, recaure sobre un dels membres del mateix tribunal.

La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, s'ajustarà a les regles establertes a l'article 72 i seguents del Decret 214/1990. El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres els quals tindran veu i vot.

El Tribunal pot acordar, si ho considera convenient, la incorporació d’especialistes que l’assessorin, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot el que no preveuen aquestes bases.

En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de coneixements de català exigit per a cada plaça i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, l’òrgan competent en matèria de política lingüística, a petició de la corporació, nomenarà una persona per tal que assessori el Tribunal qualificador, la qual actuarà amb veu i sense vot. Així mateix, el Tribunal pot sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar l'òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixements de llengua catalana

L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

25/05/2016Alcalde

(6)

En qualsevol moment del procés selectiu el tribunal podrà requerir als aspirants l’acreditació de la seva personalitat.

Sisena. Concurs de mèrits.

Els mèrits es valoraran d’acord amb la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. El tribunal valorarà els mèrits al·legats i justificats pels candidats d’acord amb el barem següent:

8.1. Experiència professional

L’experiència professional es valorarà per mesos complerts treballats, fins a un màxim de 4 punts:

· Per cada mes complert de serveis prestats a les administracions publiques: 0,50 punts/per mes treballat.

La prestació de serveis a l’Administració Pública amb el certificat de serveis prestats o contracte de treball o prova fefaent de les funcions.

8.2. Formació

Es valorarà fins a un màxim de 1 punt, la realització de cursos de formació, degudament acreditats, relacionats amb les tasques pròpies del lloc de treball a ocupar. Es valoraran els cursos de formació realitzats en els últims 10 anys en centres d’ensenyament públic, així com per centres privats, sempre que els cursos formin part de programes subvencionats per organismes públics (Escola Taller, Taller ocupacional o similar) o estiguin oficialment reconeguts (cicle formatiu de grau mig i de grau superior, FP de primer o segon grau o equivalent).

· Cursos de durada igual o inferior a 20 hores: 0,25 punts.

· Cursos de durada de 21 hores a 40 hores: 0,50 punts.

· Cursos de durada de 41 hores a 60 hores: 0,75 punts.

· Cursos de durada de 61 hores o superior: 1 punt.

Tots els justificants dels cursos de formació hauran d’especificar la seva durada en hores. Si el certificat no especifica la durada es valorarà amb la puntuació mínima prevista.

8.3. Entrevista personal i altres mèrits

25/05/2016Alcalde

(7)

El tribunal valorarà, fins a un màxim de 3 punts, les competències dels aspirants requerides pel lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria.

També podrà valorar cursos de primers auxilis, titulacions acadèmiques superiors a l’exigida en aquesta convocatòria i relacionades amb el lloc de treball i altres mèrits que consideri adients per al lloc de treball. I coneixements del municipi de Guissona.

La puntuació màxima del concurs de mèrits és de 8 punts.

El tribunal, si ho considera oportú, podrà requerir als aspirants, a la realització de tasques i proves d’aptitud que siguin necessàries.

En cas d’empat de puntuació serà el tribunal que decidirà l’aspirant final, on valorarà la seva trajectòria i experiència professional per les funcions bàsiques del lloc de treball d’aquesta convocatòria.

Setena. Relació d’aprovats, presentació de documentació i contractació Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament Guissona i en la pàgina web www.guissona.cat, la relació d’aprovats per ordre de puntuació i elevarà la relació a la Junta de Govern Local perquè formuli la proposta de contractació.

L’aspirant proposat, presentarà a l’Ajuntament, dins del termini de cinc dies naturals, a partir de la publicació de la llista d’aprovats, els documents acreditatius de les condicions per prendre part a les proves que s’exigeixen en aquestes bases. Si dins el termini esmentat, llevat de casos de força major, l’aspirant proposat no presentés la documentació acreditativa de les condicions exigides, no podria ser contractat i quedarien anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de les responsabilitats en què haguessin pogut incórrer per falsedat en la instancia sol·licitant.

Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar la llista de seleccionats, per tal de què, seguint l’ordre de puntuació, pugui cobrir provisionalment les vacants que es produeixin a l’Ajuntament, durant el present exercici.

Vuitena.- Incidències

25/05/2016Alcalde

(8)

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot el que no preveuen les bases.

Novena.- Recursos

Aquesta convocatòria i tots els actes que se’n derivin podran ser impugnats en els casos i en la forma que estableixen les normes del procediment administratiu.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa,

els interessats poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes davant de l’Alcaldia.

Per allò que no preveuen les bases serà d’aplicació els articles 290 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d’ abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; els articles 282 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; els articles 21.1.g) i h), 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’

abril, de Bases del Règim Local, els Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre; els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’ abril, pel que s’ aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, la Llei 30/1984, de Mesures per la Reforma de la Funció Pública en els preceptes que siguin encara aplicables; el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre y l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre , de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016.

Guissona , a 27 d’abril de 2016 L’alcalde, Xavier Casoliva i Pla.

(document signat digitalment)

25/05/2016Alcalde

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :