CASAL D ESTIU DE LLIÇÀ D AMUNT 2013

Descargar (0)

Texto completo

(1)

col·laboració de

CASAL D’ESTIU DE LLIÇÀ D’AMUNT 2013

INFORMACIÓ BÀSICA I FULLS D’INSCRIPCIÓ DADES DEL CASAL

El Casal d’estiu funcionarà del 25 de juny al 26 de juliol a l’Escola Països Catalans.

Està dirigit a nens i nenes que aquest curs 2012-2013 hagin fet des de P3 fins a 2n d’ESO.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per tal de fer efectiva la inscripció cal que es presenti tota la documentació. Si no ho teniu tot en el moment de fer la inscripció ho podeu portar fins que s’acabi el període d’inscripcions, del 6 de maig al 31 de maig a l’OAC de l’Ajuntament:

Fitxes d’inscripció, sanitària i autoritzacions emplenades

Fotografia de carnet de l’infant

Fotocòpies de la targeta sanitària i de la cartilla de vacunes

En cas de família nombrosa o monoparental llibre de família i DNI (o passaport) dels infants

Fotocòpia de la llibreta o rebut del compte on es passarà la quota d’inscripció

REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES

Reunió informativa: dimarts 14 de maig a les 19h a la Biblioteca de Ca l’Oliveres.

Reunió de Casal (un cop feta la inscripció): dijous 13 de juny a les 19h al menjador de l’Escola Països Catalans

HORARIS I PREUS

CASALS D’ESTIU 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes Esporàdic

Casal matí 134€ 149€ 173€ -

Casal tarda 55 € 73 € 90 € 7 €

Menjador 93,90€ 125,20€ 156,50€ 8 €

Acollida matí 44 € 55 € 66 € 6 €

AVANTATGES I DESCOMPTES

Beca amb certificat de Serveis Socials per a famílies que no reben cap tipus de prestació econòmica.

Descomptes subvencionats per l’Ajuntament: 25% segon germà (1r 0%), 30% per famílies nombroses i monoparentals. Empadronats a Lliçà d’Amunt.

Pagament únic al juliol.

CONTACTE

Tota la informació sobre el casal i les novetats del dia a dia (cartes, informació sobre les sortides, etc.) les anirem penjant a la web del Casal, hi podeu accedir des de la web de l’Ajuntament www.llicamunt.cat o directament a www.esplaillica.cat/casalestiu i elgalliner.blogspot.com.es/.

Podeu demanar informació a l’OAC de l’Ajuntament (93 841 5225) i a l’adreça de correu-e casalestiu@llicamunt.cat. Durant el casal us facilitarem un telèfon mòbil de contacte.

FULL PER L’USUARI

(2)

CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2013

CÀLCUL DE LA QUOTA QUOTA CASAL

Nº de setmanes 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes

CASAL MATÍ 134 € … 149 € … 173 € …

SUBTOTAL CASAL MATÍ

DESCOMPTES CASAL

Només per a persones empadronades a Lliçà d’Amunt. Cal presentar el llibre o carnet de família i full d’empadronament.

Nº DE GERMANS 1 … / 2 … / 3 … / 4 … / 5 …

% Descompte Descompte

Famílies nombroses

1 … 2 … 3 … 4 … 5 …

30%

1r germà 30% i 2n germà 30%

1r 30%, 2n 30% i 3r 30%

1r 30%, 2n 30% i 3r 30%, 4t 30%

1r 30%, 2n 30% i 3r 30%, 4t 30% i 5è 30%

1 …

2 … 0%

1r germà 0% (el més gran) i 2n germà 25%

Famílies no

nombroses 1 … 0%

TOTAL DESCOMPTE SOBRE LA QUOTA DEL CASAL DE MATÍ

QUOTA RESTA DE SERVEIS

Nº de setmanes 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes

CASAL TARDA 55 € … 73 € … 90 € …

MENJADOR 92,25 € … 123 € … 153,75 € …

ACOLLIDA MATÍ 44 € … 55 € … 66 € …

SUBTOTAL CASAL TARDA I SERVEIS

Sol·licitud de beca a Serveis Socials (Ajuntament) SI … NO … Resolució de la sol·licitud de beca: … no concedida / … concedida, quantitat:

TOTAL A PAGAR

(3)

col·laboració de

Fotografia

CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2013

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Agrairíem que per tal de facilitar que s’entengui bé la lletra utilitzeu MAJÚSCULES.

DADES PERSONALS

Nom i cognoms

Data de naixement Escola i curs

Talla de samarreta … 3/4 … 5/6 … 7/8 … 9/10 … 11/12 … S … M … L Adreça

Població

Telèfon fixe Correu electrònic

Pare/mare/tutor/a Telèfon mòbil

Pare/mare/tutor/a Telèfon mòbil

Altre responsable Telèfon

DADES D’INSCRIPCIÓ

Podeu apuntar-vos per 3, 4 o 5 setmanes. Indiqueu amb una creu quines setmanes vindreu al casal.

Setmanes 25 – 28/6 1 – 5/7 8 – 12/7 15 – 19/7 22 – 26/7

Casal matí … … …

Casal tarda … … …

Acollida matí … … …

Menjador … … …

DADES DE PAGAMENT

El pagament s’efectua per domiciliació bancària.

PREU INSCRIPCIÓ

NÚMERO DE COMPTE

- - -

TITULAR DEL COMPTE

OBSERVACIONS

(Algun dia que ja sabeu que faltarà, si ve a la recollida algú diferent del pare, la mare o l’altre responsable indicat...)

CONFORMITAT

Jo,________________________________________________ amb DNI ______________________

pare/mare/tutor/a legal de __________________________________________________________

certifico la veracitat i conformitat amb totes les dades introduïdes en aquesta fitxa d’inscripció.

Signatura i data.

FULL PEL CASAL

(4)

CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2013

FITXA SANITÀRIA AL·LÈRGIES

Medicamentoses … Penicil·lina … Altres :

Agents externs … Pol·len … Pols … Abelles … Altres : Alimentàries … Lactosa … Gluten … Altres :

ESTAT DE SALUT I D’ACTIVITAT ACTUAL

Malalties importants que pateix

… Epilèpsia … Anèmia … Asma … Altres :

Problemes sensorials (vista, oïda...)

… No … Si, quins :

Problemes de mobilitat … No … Si, quins :

Discapacitats … No … Si, quines : Necessitats educatives

especials (TDAH...)

… No … Si, quines :

Sap nedar … Neda bé / … Està aprenent a nedar / … No sap nedar

OBSERVACIONS

NOTA: En el cas que aquesta fitxa no estigui correctament emplenada, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’equip de Casal d’Estiu del Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt no es fan responsables de les conseqüències que se’n puguin derivar.

Jo __________________________________________________ amb DNI ____________________

pare/mare/tutor/a legal de __________________________________________________________

certifico que aquesta fitxa ha estat correctament emplenada i autoritzo els/les monitors/es del Casal d’Estiu a administrar els tractaments que els indiqui a través de la fitxa de tractaments i a prendre les decisions mèdico-quirúrgiques necessàries en cas d’urgència i sota la direcció facultativa dels professionals sanitaris.

Signatura i data.

(5)

col·laboració de

CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2013

AUTORITZACIONS

Jo ________________________________________________________amb DNI_______________________

pare/mare/tutor/a legal de ___________________________________________________________________

faig costar que:

PARTICIPACIÓ AL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2013 … Si

… No

Autoritzo el meu fill/a a participar en el Casal d’estiu 2013 organitzat per l’Ajuntament en col·laboració amb el Grup d’Esplai de Lliçà d’Amunt segons la inscripció efectuada.

PARTICIPACIÓ A LES EXCURSIONS DEL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2013 … Si

… No

Autoritzo el meu fill/a a participar a les excursions del Casal d’estiu 2013 segons la inscripció efectuada.

REALITZAR ACTIVITATS DINS I FORA DE L’ESCOLA … Si

… No

Autoritzo el meu fill/a a participar de qualsevol activitat que es programi al Casal d’estiu 2013, ja sigui a l’escola on es realitzi (Països Catalans) com als voltants, sota el control dels/de les monitors/es.

AUTORITZACIÓ D’IMATGE

… Si … No

Autoritzo el meu fill/a a ser fotografiat i gravat en vídeo durant el Casal d’estiu 2013. Les imatges i vídeos seran usats per a fer el CD-àlbum de fotos del casal i amb finalitats informatives. En cap cas es difondran massivament per Internet i es tractaran com a dades personals (podreu exercir els vostres drets d’accés, modificació i supressió).

AUTORITZACIÓ PER A TORNAR SOL/A A CASA … Si

… No

Autoritzo l’infant o jove a càrrec meu a tornar sol/a a casa en plegar cada dia durant el Casal d’estiu 2013. En cas de germà/ana petit/a, autoritzo a que marxi amb el/la seu/va germà/ana gran que també participa al casal.

AUTORITZACIÓ PER A BANYAR-SE A LA PISCINA MUNICIPAL … Si

… No

Autoritzo l’infant o jove a càrrec meu a banyar-se a la piscina … GRAN / … PETITA durant el Casal d’estiu 2013 sota el control dels monitors/es i socorristes.

AUTORITZACIONS MÈDIQUES … Si

… No

Autoritzo als coordinadors del Casal d’estiu 2013 a prendre les decisions medico-quirúrgiques sol·licitades així com el subministrament de tractaments farmacològics que els professionals sanitaris indiquin en cas d’emergència vital per a l’infant o jove a càrrec meu.

I per a què així consti signo aquest full d’autoritzacions.

Signatura i data.

Informació sobre la protecció de dades de caràcter personal en el darrer full.

FULL PEL CASAL

(6)

Nota legal: d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i seran objecte de tractament per a la gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic ajuntament@llicamunt.cat o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (c. d’Anselm Clavé, 73, 08186, Lliçà d’Amunt).

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :