PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REVISIÓ DELS EXTINTORS, BOQUES D INCENDIS i SISTEMES DE

24  Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REVISIÓ DELS EXTINTORS, BOQUES D’INCENDIS i SISTEMES DE DETECCIÓ, ALARMA i EXTINCIÓ D’INCENDIS ALS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS

(2)

2 ÍNDEX

1-. OBJECTE DEL CONTRACTE... 3

2-. AMBIT D’ACTUACIÓ... 3

3-. NORMATIVA D’APLICACIÓ... 3

4-. MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU... 4

5 - INSTAL·LACIONS NOVES O MODIFICACIÓ DE LES EXISTENTS... 7

6. CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS... 7

7-. SERVEI D’AVARIES... 8

8-. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI i SOLVÈNCIA TÈCNICA DE L’EMPRESA... 9

9-. GESTIÓ DE RESIDUS I RUNES....11

10 -. TERMINI DE VIGÈNCIA...11

11 -. TIPUS LICITACIÓ. PREUS UNITARIS...12

12.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE. ...13

13-. OFERTA ECONÒMICA...13

14-. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES...14

15.- SISTEMA DE CONTROL...14

16.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA...14

ANNEX 1. INVENTARI INSTAL·LACIONS...16

ANNEX 2. PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES...18

ANNEX 3. DESGLÒS DEL PRESSUPOST ESTIMAT I DE L’OFERTA ECONÒMICA....21

ANNEX 4. FULL DE CONTROL DEL SERVEI DE MANTENIMENT...23

(3)

3 1-. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és fixar les condicions a les que s’ha de subjectar el contractista pel servei de manteniment preventiu i correctiu d’extintors, boques d’incendis i sistemes detecció i alarma d’incendis que consten en els diferents equipaments municipals enumerats a l’annex 1 del present plec.

El contracte contempla el cost del manteniment preventiu a través de les actuacions que es detallen en les condicions particulars, altrament com el manteniment correctiu derivat de l’ús i el deteriorament propi de les instal·lacions.

Aquestes actuacions inclouran la ma d'obra, materials i mitjans tècnics i mecànics adients per a la realització del manteniment i reparació. Així mateix es garantiran per part del contractista els elements apropiats de seguretat i protecció d'acord amb la normativa vigent.

2-. AMBIT D’ACTUACIÓ

El present contracte inclou el manteniment de les instal·lacions contra incendis, municipals de l’Ajuntament de Cambrils, que es relacionen a l’annex núm. 1.

3-. NORMATIVA D’APLICACIÓ

L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa vigent en el moment de la contractació del servei, i en concret:

► Reglament d’aparells a pressió.

► Reglament de Recipients a pressió

► Reglament d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis. (RD 1942 de 5 d’octubre, BOE 14/12/93)

► Normes Tecnològiques de l’Edificació.

► Normes UNE d’obligat compliment

(4)

4

► Normes de la Direcció general de Seguretat i Qualitat Industrial del Departament d’Indústria i energia de la Generalitat de Catalunya.

► Llei de Residus 6/1993 de 15 de Juliol de la Generalitat de Catalunya i Llei estatal 10/1998 de 21 d’abril sobre Residus (Normes Reguladores) i les seves modificacions de 15/2003 de 13 de juny.

► Les normes sobre inscripcions d’Instal·ladors en el Registre de Mantenidors d’Aparells, Equips i Sistemes Contra incendis de la Generalitat de Catalunya.

► La normativa UNE2300714 de sistemes de detecció i d’alarmes de foc sobre planificació, disseny, instal·lació, posada en servei, ús i manteniment.

► Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

► Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

RD 39/1997 de 17 de gener, que aprova el Reglament de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (REBT) així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs).

► Codi Tècnic de l’Edificació.

► RD 773/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

► RD 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric.

4-. MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU Manteniment preventiu

Comprèn totes aquelles operacions sistemàtiques planificades, les indicades a les

especificacions del fabricant per cada equip, i les previstes a les disposicions legals que li siguin d’aplicació en la vigència del contracte, que permetin mantenir els nivells de disponibilitat i funcionalitat de les instal·lacions, per assegurar la continuïtat del servei i

(5)

5 retardar el deteriorament produït per l’ús, mantenint en tot moment el seu rendiment a nivells similars a la posada en servei de la instal·lació

Els treballs que comprendrà aquest servei, les operacions de manteniment així com la seva periodicitat seran les que estableix el Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993) en les taules I i II i en l’annex 2 del present plec, on es detallen les operacions mínimes de manteniment que cal dur a terme en cada tipus d’instal·lació.

Quan un extintor o boca d’incendi s’hagi de traslladar al taller per tal de procedir a recarregar-lo o retimbrar-lo caldrà deixar-ne un altre de recanvi per garantir la seguretat en els edificis.

Aquest servei de manteniment preventiu inclourà la reposició immediata i sense cap càrrec de material ni mà d’obra, de qualsevol element que s’hagi de substituir per un altre de les mateixes característiques i prestacions.

Les revisions es duran a terme en el segon trimestre excepte les corresponents a l’any 2016, que s’hauran d’efectuar durant els 3 mesos següents a la data d’adjudicació de l’any.

A partir de l’inventari d’equips que figura en l’Annex 1 del present plec, el contractista confeccionarà per a cada equipament una fitxa on constin els aparells existents en les instal·lacions de protecció contra incendis i on s’anotaran les operacions de manteniment preventiu i correctiu que es van efectuant.

Durant el primer any de contracte, es farà una comprovació dels elements que hi ha en cada equipament i s’informarà per escrit del resultats, actualitzant l’annex 1 del present plec, acompanyant un plànol d’ubicació de tots els elements.

Juntament amb aquest informe es presentaran les possibles modificacions de les instal·lacions de protecció contra incendis per tal de complir amb la normativa vigent

(6)

6 Manteniment Correctiu

L'empresa adjudicatària garantirà el bon estat d’ús i manteniment dels equipaments municipals durant el període de vigència del contracte en els següents termes:

L’empresa adjudicatària només actuarà a petició dels Serveis Tècnics Municipals,

sent aquests qui coordinaran amb la resta de departaments de l’Ajuntament les dates d’actuació, els sistemes a utilitzar i les reparacions a realitzar.

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un accés a Internet a través del qual

s’enviaran les Ordres de Treball per a la reparació d’avaries. La solució de qualsevol avaria s’haurà de produir dins les 48 hores següents en què sigui comunicada a l’empresa via informàtica (telefònica, contestador automàtic o fax si la primera no està operativa) o bé siguin detectades per la pròpia empresa.

També es disposarà d’un servei d’atenció d’emergències les 24 hores tots els dies de l’any. En cas d’avaries que afectin al correcte funcionament de la instal·lació, aquest termini de solució serà el marcat pel Serveis Tècnics Municipals en funció de les necessitats de l’equipament. Quan no sigui factible complir aquests terminis, el contractista ho comunicarà als Serveis Tècnics Municipals perquè si es considera vàlida la justificació, es fixi un nou termini.

Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat. Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats pels Serveis Tècnics Municipals encara després de col·locats, en cas de no complir amb les condicions exigides en el Plec de Condicions i havent de ser reemplaçats pel contractista, al seu càrrec, per altres que compleixin les qualitats exigides.

A més a més de les feines pròpies del manteniment preventiu, normatiu i correctiu, l’adjudicatari haurà de donar:

(7)

7

► Assistència a comprovacions i explicacions dels sistemes de detecció d’incendi als usuaris.

► Tramitar els canvis de codis sol·licitats a cada instal·lació, siguin permanents o temporals.

► Assistència tècnica en un termini no superior a 24 hores des de la notificació de l’avaria.

5 - INSTAL·LACIONS NOVES O MODIFICACIÓ DE LES EXISTENTS

a) L’Ajuntament de Cambrils es reserva el dret d’augmentar o reduir el nombre d’instal·lacions. L’adjudicatari del servei es farà càrrec del manteniment de les noves instal·lacions en dependències municipals que l’Ajuntament realitzi o rebi de tercers, un cop transcorregut el període de garantia i de manteniment que els hi correspon per la seva instal·lació inicial, sense modificació de l’import del servei fins a la següent actualització de preus. Així mateix, l’adjudicatari haurà d’acceptar la supressió d’unitats contemplades en el present Plec amb motiu de tancament, supressió o modificació d’equipaments existents, modificació de la normativa actual de caràcter tècnic o de les obligacions de sosteniment de serveis públics.

b) Correspondrà a l’empresa adjudicatària del servei gestionar amb les empreses instal·ladores qualsevol reparació que s’hagi de realitzar. En cas que les avaries siguin fruït d’una mala gestió del manteniment i la garantia de l’empresa instal·ladora no respongui, els costos de les reparacions no podran ser repercutits a l’Ajuntament

c) En aquells casos que no existeixi preus unitaris aplicables a les noves instal·lacions, ambdues parts elaboraran els preus contradictoris que corresponguin, tenint com a referència els preus de l’ITEC que siguin d’aplicació.

6. CONTROL DE TREBALLS I MATERIALS

a) Fitxes periòdiques de recollida de dades, reomplint-les després de cada operació de manteniment preventiu o reparació.

(8)

8 b) Ordres de treball, en les quals el contractista indicarà les incidències que s’han produït durant la reparació de l’avaria a la que s'adjuntaran els albarans de treball, conformats per la direcció dels equipaments. En la valoració d’aquestes ordres de

treball, haurà de constar clarament la relació detallada de material i mà d'obra.

Aquesta valoració s’haurà de fer abans de transcorreguts deu dies d’acabat el treball de reparació. En els comunicats "d'emergència" s'indicarà també l'hora de sol·licitud del servei.

c) Visites conjuntes d'inspecció. Es realitzarà una programació anual de l'actuació ordinària en els equipaments pels Serveis Tècnics Municipals, que serà acceptada pel contractista.

d) Inventari instal·lacions. Abans de finalitzar el període contractual, l'adjudicatari haurà de presentar al tècnic responsable un inventari de les instal·lacions existents a cadascun dels edificis municipals, on s’inclourà la data del proper retimbratge de l’extintor i de la prova hidràulica de les boques d’incendi.

e) En cas de realitzar algun treball a l’emplaçament on estan instal·lats els mitjans de protecció contra incendis, es obligació netejar les instal·lacions i les seves rodalies de material sobrant, com també adoptar les mesures i executar els treballs que siguin necessaris perquè la instal·lació ofereixi un bon aspecte a judici dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

f) Al finalitzar les revisions i manteniments realitzats, i en un termini no superior a 1 mes, s’haurà de fer entrega d’un informe signat per tècnic competent dels equips i sistemes de cada edifici.

7-. SERVEI D’AVARIES

L’empresa disposarà d’un servei de comunicació d’avaries (Internet, correu electrònic o telefonia mòbil o fixa) de 24 hores tots els dies de l’any, per poder atendre avaries urgents o incidents que afectin a les instal·lacions de detecció, extinció d’incendis i de seguretat.

(9)

9 Aquest servei comptarà amb la disposició dels mitjans i materials necessaris per procedir a la reparació de totes les urgències i avaries que es puguin produir.

El criteri d’avaria amb urgència serà el que determini els Serveis Tècnics Municipals.

Es consideraran sempre de caràcter urgent:

► Alteració en la seguretat del centre.

► Alteració en la seguretat de les persones.

► Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres imprevistos.

Els avisos d’avaries seran atesos i reparats en un màxim de 24 hores, (12 hores, en el cas d’urgència), sense que sigui objecte de facturació el desplaçament, la mà d’obra i la reparació de les avaries. La disponibilitat permanent del servei com les actuacions degudes a urgències, s’entendran incloses dins de l’oferta econòmica presentada pels licitadors. Es comunicaran al l’Ajuntament, via correu electrònic i a les 24 hores de l’avís, la intervenció efectuada, data i hora en que s’ha realitzat i les incidències observades.

8-. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI I SOLVÈNCIA TÈCNICA DE L’EMPRESA

El contractista disposarà del personal necessari i capacitat, per formació i titulació d'acord amb la normativa vigent, per realitzar les tasques especificades al contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis vigents que els hi siguin d’aplicació. El personal disposarà dels mitjans de protecció personal previstos en la normativa vigent.

Les ofertes inclouran:

► Acreditació del contractista conforme l’empresa instal·ladora-mantenidora dels sistemes de protecció contra incendis es troba inscrita al Registre dels Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), per als camps d’actuació del 1 al 13.

L’empresa nomenarà un responsable tècnic en instal·lacions, com a interlocutor amb l’Ajuntament de Cambrils, amb l’objecte d’assistir a les reunions i supervisar la bona marxa del servei.

(10)

10 L’adjudicatari disposarà dels mitjans de telefonia fixa i mòbil necessaris què permetin als Serveis Tècnics Municipals comunicar amb el responsable tècnic qualsevol dia de la setmana, ja sigui feiners o festius, per a una atenció permanent 24 hores al dia.

L’empresa adjudicatària haurà d’informar a l’ajuntament, amb 48 hores d’antelació, de les modificacions en la plantilla i en l’organigrama que l’empresa precisi efectuar, així com de les resultants de les proposades pel propi ajuntament, de forma que permeti comprovar la plantilla i identificar els responsables de cada treball.

El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

● Senyalització i mesures de protecció dels seus operaris i de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.

● Identificació: els operaris que estiguin realitzant treballs a les instal·lacions contraincendis en els edificis municipals han d'anar degudament identificats.

L’empresa disposarà de local de magatzem per guardar-hi els materials necessaris pel servei en la quantitat suficient que garanteixi l’execució dels treballs de manteniment, reparació de les avaries, etc., en els terminis previstos en el Plec. El local no podrà estar a una distància superior als 25 km. de Cambrils. Disposarà al mateix temps de taller propi per fer les reparacions que no sigui recomanat efectuar en els edificis municipals.

Gestió informatitzada.

L’empresa adjudicatària disposarà d’una base de dades informatitzada dins del primer trimestre de vigència del contracte, que inclourà:

► l’inventari actualitzat i detallat de les instal·lacions de contra incendis i de seguretat dels edificis municipals, classificat per equipament (en format mdb, xls o exportable a Access o a Excel), a partir del que figura a l’annex 1.

► plànols actualitzats en suport informàtic, format dgn o dwg, de la ubicació de

les instal·lacions i dels diferents elements que la conformen - llibre de manteniment, per a cada edifici, el registre històric de totes les operacions de manteniment preventiu i correctiu efectuades (format mdb, xls o exportable a Access o a Excel), registre d’actuacions, avisos d’avaries, les incidències i deficiències detectades, els materials substituïts, les

(11)

11 modificacions proposades per adequar les instal·lacions a noves disposicions legals i, eventualment, els treballs recomanats per l’empresa per garantir un millor funcionament de les

instal·lacions (format mdb, xls o exportable a Access o a Excel).

L’actualització de les dades s’efectuarà a diari. L’empresa garantirà que els Serveis Tècnics Municipals tinguin accés habitual a la base de dades actualitzada, ja sigui via internet, ja sigui lliurant còpia dels arxius en suport informàtic de la base de dades i les actualitzacions, via correu electrònic, a les 24 hores, com a màxim, de la seva modificació.

Tant la base de dades ( inventari, manteniment, informes ), com els plànols digitalitzats seran propietat de l’ajuntament, qui a la finalització del servei els rebrà actualitzats i en suport digital.

9-. GESTIÓ DE RESIDUS I RUNES.

Es retiraran selectivament tots els materials i residus resultants dels treballs fets,

disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l’abocador, complint amb la normativa vigent, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i l’origen dels mateixos.

10 -. TERMINI DE VIGÈNCIA

Aquest contracte tindrà una durada de dos anys que començarà a comptar l’endemà de la signatura del contracte d’adjudicació.

Transcorregut aquest termini inicial, el contracte podrà ser prorrogat anualment fins a un màxim de dos anys més mitjançant acord exprés.

(12)

12 11 –. TIPUS LICITACIÓ. PREUS UNITARIS

CONCEPTE IMPORT

Menteniment equips extintors i BIE’s. Inclourà la revisió anual 2,90 €

Prova hidràulica BIE’s 25,00 €

Revisió anual euqip automàtic de detecció i alarma d’incendis IMPORT

Elements d’alarma inferiors a 20 ut 140,00 €

Elements d’alarma entre 21 i 60 ut 240,00 €

Elements d’alarma superior a 60 ut 360,00 €

Extintors reposició IMPORT

Extintors 50 Kg ABC 99,00 €

Extintors 25 Kg ABC 52,00 €

Extintors 9 kg ABC 30,00 €

Extintors 6 Kg ABC 20,50 €

Extintors 5 Kg CO2 58,00 €

Extintors 2 Kg CO2 36,00 €

Extintors recàrrega IMPORT

Extintors 50 Kg ABC 68,00 €

Extintors 25 Kg ABC 45,00 €

Extintors 9 kg ABC 22,00 €

Extintors 6 Kg ABC 18,00 €

Extintors 5 Kg CO2 21,00 €

Extintors 2 Kg CO2 20,00 €

Extintors retimbratge IMPORT

Extintors 50 Kg ABC 90,00 €

Extintors 25 Kg ABC 48,00 €

Extintors 9 kg ABC 24,00 €

Extintors 6 Kg ABC 20,00 €

Extintors 5 Kg CO2 24,00 €

Extintors 2 Kg CO2 25,00 €

Revisió sistema automàtic d’extinció d’incendis IMPORT

Sistema d’extinció automàtic 490,00 €

Revisió grup de presió contra incendis IMPORT

Grup de pressió 170,00 €

(*) Aquests preus inclouran el transport i la col·locació d’equips.

L’import amb el 21% d’IVA exclòs

(13)

13 11.1.- Pagaments

L’import de les diferents tasques realitzades s’abonarà mitjançant factures mensuals de les justificades que es calcularan en base a la relació dels preus unitaris ofertats segons el quadre annex 3 del present plec de condicions.

La factura mensual resultarà d’aplicar sobre aquest import un 21% d’IVA.

12.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.

El valor estimat anual d’aquest contracte és de 13.575,50 € (21% d’IVA exclòs)

Consta en l’annex 1 d’aquest Plec l’inventari de les instal·lacions actuals, que està format per unes estimacions sobre el nombre d’elements existents actualment i que s’hauran de revisar, i d’unes estimacions sobre el nombre de proves hidràuliques i el nombre d’extintors que s’hauran de recarregar, reposar o retimbrar.

En els següents anys de la duració del contracte el nombre d’unitats a mantenir i revisar seran les resultants de les estimacions anteriors i de les previsions de possibles modificacions per altes o baixes contemplades a la clàusula 5 del present contracte.

13-. OFERTA ECONÒMICA

Per presentar l’oferta econòmica cal complimentar el quadre de l’annex 3 adjunt. L’oferta ha d’indicar amb claredat el preu dels següents conceptes:

z Preu unitari del manteniment anual dels extintors i boques d’incendi equipades.

zPreu unitari del manteniment anual dels equips automàtics de detecció i alarma d’incendi.

z Preu unitari del manteniment anual dels sistemes automàtics d’extinció d’incendi.

z Preu unitari del manteniment anual grup de pressió contra incendis z Preu unitari del subministrament de l’extintor.

(14)

14 z Preu unitari de la recàrrega de l’extintor.

z Preu unitari del retimbratge de l’extintor.

z Preu unitari de la prova hidràulica de la boca d’incendi equipada

La valoració de l’oferta econòmica, per part de la Mesa de contractació, es farà en base al cost total estimat del manteniment ofert segons el quadre de l’annex 3 adjunt.

14-. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

L’únic criteri de valoració de les ofertes que es presentin serà el millor preu.

15.- SISTEMA DE CONTROL

Correspondrà al tècnic municipal el control dels treballs realitzats. Per efectuar aquest control es podrà basar en la revisió de la documentació entregada pel contractista (fitxes, informes ....) prevista en la clàusula 6 del present Plec, i/o també en la comprovació aleatòria de la correcta prestació dels serveis executats.

16.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

● L’empresa està obligada a prendre les mesures de seguretat en el treball especifiques de la legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d’octubre), pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut.

● L’empresa adjudicatària serà l’única responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de treball que puguin succeir durant l’execució dels treballs objecte dels contracte, per la qual cosa adoptarà totes aquelles mesures que s’hagin previst en l’avaluació de riscos, atenent en tot moment les indicacions que formulés el tècnic municipal encarregat del contracte.

(15)

15

● L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que té feta l’avaluació de riscos laborals entregant degudament emplenats els documents que l’Ajuntament li faciliti (Doc 1, Doc 2 i Doc 3), dins el termini de 5 dies a partir de la signatura del contracte.

● El contractista haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurances que respongui de la seva responsabilitat civil, derivada de les seves actuacions u omissions, que puguin ocasionar danys a les instal·lacions municipals o a tercers, per una quantia mínima de 300.000 €

(16)

16 ANNEX 1. INVENTARI INSTAL·LACIONS

L’inventari dels equips no és exhaustiu, atès que el tècnic redactor no disposa de prou informació. Pel mateix motiu s’ha fet una estimació de les possibles feines de reposició, recàrrega i retimbrat dels extintors i les proves hidràuliques de les boques d’incendi equipades, que s’han quantificat en el percentatge que consta en el quadre de preus unitaris de l’annex III.

L’enginyer tècnic municipal,

Oscar Centelles Miranda Cambrils, 12 de maig 2016

CPISR-1 Oscar Centelles Miranda

Firmado digitalmente por CPISR-1 Oscar Centelles Miranda Nombre de reconocimiento (DN):

c=ES, o=Ajuntament de Cambrils, ou=Ajuntament de Cambrils, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, ou=Vegeu https://www.

catcert.cat/verCPISR-1 (c)03, sn=Centelles Miranda, givenName=Oscar, serialNumber=39670464H, cn=CPISR-1 Oscar Centelles Miranda Fecha: 2016.05.12 13:52:48 +02'00'

(17)
(18)

ANNEX 2. PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS SISTEMES

Les tasques necessàries a realitzar dins del programa de Manteniment Preventiu seran:

Cada any

Extintors de tot tipus:

Comprovació de l’accessibilitat, inclòs l’armari, bon estat aparent de conservació, fiadors, precintes, inscripcions, manega, etc. Comprovació de l’estat de la càrrega (pes i pressió) de l’extintor i de l’ampolleta de gas impulsor (si existeix), estat de les parts mecàniques (broquet, vàlvules, manega, etc.). En el supòsit que l’aparell es trobi en mal estat es posarà en coneixement del tècnic municipal per tal de determinar si es reposarà, retimbrarà o recarregarà.

Informe de la revisió

Boques incendis equipades (BIE)

Desmuntatge de la mànega i assaig d’aquesta en lloc adequat. Comprovació del correcte funcionament del broquet en les seves diferents posicions. Comprovació de la accessibilitat i senyalització dels equips, inclòs armari. Comprovació de la indicació del manòmetre amb un altre de referència (patró), acoblat en el ràcord de connexió de la manega Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a descargolar la manega en tota la seva extensió i accionament del broquet.

Comprovació, per lectura dels manòmetres, de la pressió del servei. Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i frontissa de portes d’armari.

Informe de la revisió

Sistemes automàtics de detecció i alarma d’incendis.

Comprovació de funcionament de les instal·lacions detector per detector (inclou retenidors magnètics). Neteja de l’equip, centrals, detectors i accessoris. Verificació d’unions roscades o soldades. Neteja i reglatge de relés. Regulació de tensions i intensitats. Verificació de la transmissió dels equips d’alarma. Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament.

Informe escrit resultat de la revisió

(19)

19 Elements a mantenir:

- centraleta.

- Quadre sinòptic

- Detectors termovelocimetrics (aparcaments).

- Detectors iònics (arxiu i oficines centrals) - Línies de distribució.

- Acumuladors

- Polsadors d’alarma.

- Retenidors magnètics

- Alarma i pilots indicadors d’acció.

Es recomana revisar el funcionament dels detectors i fer-ne una neteja exhaustiva.

Per netejar en profunditat el detector, cal desmuntar-lo i actuar com s’explica tot seguit: desprendre el dispositiu de l’emplaçament, descargolar el plafó i afluixar els cargols a fi d’amollar el cable de connexió; amb l’aparell a les mans, començar a desmuntar-ne els elements, netejar la coberta exterior del detector amb un drap humit i eixugar-lo amb un drap sense fils. També cal netejar els elements interiors de l’aparell amb un esprai d’aire comprimit. Finalment, s’ha de tornar a muntar: col·locar les peces al seu lloc, posar-hi la coberta exterior, connectar els cables, collar els cargols i tornar l’aparell a la localització anterior.

S’ha de netejar en profunditat quan s’observi que no funciona correctament, és a dir, quan l’alarma no soni encara que es premi el botó central insistentment, o sempre que aquesta s’activi sense motiu. Si després de la neteja (amb la pila carregada) el detector de fum continua fallant, cal dirigir-se al fabricant o a un especialista en la matèria.

De manera periòdica, cal netejar el detector sense desmuntar-lo per tal d’evitar que hi entri pols. Tan sols cal passar un raspall suau per la banda externa, incidint en les ranures per les quals hauria de penetrar el fum en cas d’incendi. Cal no oblidar que si la pols dipositada en aquests orificis impedís l’entrada del fum, el senyal d’alarma no s’activaria i, per tant, no seria eficaç.

Informe de la revisió

(20)

20 Sistemes fixes d’extinció: Ruixadors d’aigua i agents extintors gasosos.

Comprovació de que els brocs de l’agent extintor i ruixadors estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte. Comprovació del bon estat dels components del sistemes, especialment de la vàlvula de la prova en les sistemes de ruixadors, o els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols, o agents extintors gasosos. Comprovació de l’estat de carrega de la instal·lació dels sistemes anhídrid carbònic o hidrocarburs halogenats, i de les ampolles de gas impulsor quan existeixin. Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc.. en els sistemes amb indicadors de control. Neteja general de tots els components

Informe de la revisió

Grup de pressió: Inspecció de la reserva d’aigua i els seus elements.

Comprovació de que els elements de l’equip estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte. Comprovació del bon estat dels components del sistemes, especialment de la vàlvules de pas, bomba principal i bomba auxiliar jockey i altres, nivell de combustible dels grups diesel i electròlit de els bateries. Neteja general de tots els components i engreix de les vàlvules. Comprovació del funcionament de tot el sistema

Informe de la revisió

Cada 5 anys

- Extintors de tot tipus:

A partir de la data de timbrat de l’extintor es retimbrarà d’acord amb la ITC-MIE-AP.5, i per un màxim de dues vegades, a partir d’aquesta última es reposarà.

- Boques incendis equipades (BIE)

La manega ha de ser sotmesa a una pressió de prova hidràulica de 15 Kg/cm3, i se efectuarà la substitució de la mateixa en el cas de no superar la prova.

Realitzar informe escrit.

(21)

21 ANNEX 3. DESGLÒS DE L’OFERTA ECONÒMICA

(22)

22

(23)

23 ANNEX IV

Data Emplaçament

ORDRE ARTICLE SERIE FABRICACIÓ REVISIÓ RETIMBRAT FABR. NOM DEL FABRICANT VOLUM AGENT ALTA BAIXA

FULL DE CONTROL DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REVISIÓ DELS EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI I SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA

(24)

24

Signat electrònicament per Publicacions Date: 2016.07.25 08:04:55 GMT+01:00 Raó: Aprovant la publicaci� del document Lloc: Tarragona

Figure

Updating...

References

Related subjects :