Decret sobre els Serveis d Atenció Domiciliària del Sistema Català de Serveis Socials

Texto completo

(1)

Decret sobre els Serveis d’Atenció Domiciliària del Sistema Català de

Serveis Socials

8é.Consell General de la Xarxa Local de SAD Diputació de Barcelona. Auditori Caixa de Catalunya

Barcelona, 6 de Maig 2010 8é.Consell General de la Xarxa Local de SAD

Diputació de Barcelona. Auditori Caixa de Catalunya

Barcelona, 6 de Maig 2010

(2)

Objecte

 Regular els serveis d’atenció domiciliària

del Sistema Català de Serveis Socials que

compren els serveis prestats dins la Xarxa

Bàsica de Responsabilitat Pública i els

prestats per entitats del sector privat social i

mercantil.

(3)

Apartats del Decret

 Objectius, característiques i actuacions bàsiques

 Drets i deures de les persones destinatàries

 Accés al servei . Valoració de la situació de risc social o dependència

 El paper del professional de referència

 El Pla d’Atenció Social individual, familiar o convivencial.

 Intensitat i prestació del servei

 Termini mínim per a la revisió de la prestació del servei. El contracte assistencial

 Accés de la iniciativa privada a la prestació del servei d’atenció domiciliària.

 Recursos humans. Funcions dels professionals i requisits de formació.

 Deontologia professional

 Finançament. Copagament de la persona usuària dintre de la xarxa pública.

 Avaluació i qualitat.

 Suspensió i extinció del Servei.

(4)

Marc normatiuLlei 12/2007, de Serveis Socials

 Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal

i d’Atenció a les Persones en situació de Dependència (LAPAD)-

 Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària

 Decret 176/2000, de 15 de maig, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

 Cartera de Serveis Socials (Decret 151/2008, de 29 de juliol)

(5)

Persones destinatàries

 Persones i/o unitats de convivència en situació de risc social i amb dificultats d’adaptació social

 Persones i/o unitats de convivència amb manca

d’autonomia personal o en situació de dependència,

que es troben, per motius físics, psíquics o socials,

amb dificultats per poder realitzar les tasques habituals

de la vida quotidiana i garantir l’adequat

desenvolupament personal i familiar

(6)

Accés

Es realitza a través de la xarxa de Serveis Socials Bàsics mitjançant:

Sol·licitud de la pròpia persona interessada o del seu representat legal

D’ofici dels Serveis Socials Bàsics quan hagin detectat una situació personal o familiar que requereixi la prestació d’aquest servei

Per ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans garantint el dret de les persones i respectant llur voluntat

Com a resultat de la sol·licitud de la persona interessada o del seu representant legal, d’acord amb els drets i prestacions que li atorga la Llei 39/2006. (LAPAD)

(7)

Prestació dels serveis

El professional de referència –Treballador/a Social- realitzarà la valoració i diagnòstic social per determinar la idoneïtat de la prestació del servei.

Per l’atorgament del servei caldrà com a mínim una visita domiciliària de professional de referència.

El domicili del beneficiari/a ha de reunir els requisits mínims higiènics i sanitaris que facilitin la prestació del servei.

La proposta tècnica s’establirà en un Pla d’Atenció Social Individual, Familiar o Convivencial on constaran els objectius, tipus de servei assignats en quantia i freqüencia així com la contraprestació econòmica de l’usuari, si s’escau.

Contracte assistencial signat per l’ens titular del servei, la persona beneficiària i per l’empresa proveïdora del servei.

Obligació d’avaluar i/o revisar la prestació del servei , com a mínim als 9 mesos d’haver-se iniciat.

(8)

Estructura dels Serveis d’Atenció Domiciliària

Servei d’ajuda a domiciliServei bàsic d’ajuda a domicili

Actuacions de caràcter personal

Actuacions de caràcter domèstic

Actuacions de suport a les persones cuidadores no professionals

 Serveis complementaris d’ajuda a domicili

Conjunt d’activitats de segon nivell que poden prestar-se amb caràcter puntual o continuat per empreses i/o professionals (bugaderia externa, servei de menjar a domicili, etc)

Servei de les tecnologies de suport i cura

Servei de teleassistència

Servei de telealarma

(9)

Situacions de risc social

Menors en risc per negligència , inadaptació, etc.

Estrès addicional del cuidador/a per la cura d’un menor que precisa suport i/o ajudes per desenvolupar-se.

Dificultats per la integració en el medi social.

Persones fràgils amb xarxa de suport insuficient o sense xarxa de suport.

Risc de negligència i/o claudicació de la xarxa de suport.

Persones amb manca d’autonomia personal i/o dependents que no tenen reconeguda la situació de dependència per no arribar al grau mínim que estableix la llei 39/2006.

Qualsevol altre situació valorada de risc social pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics.

(10)

Risc social – Nivells i prestació del servei

Mínim 10 hores Màxim 20 hores Persones i/o unitats de convivència en situació de fragilitat, sense

xarxa de suport o amb xarxa insuficient.

BAIX

Mínim 20 hores Màxim 40 hores Persones i/o unitats de convivència amb mancances socials, sense

suport, que precisen d’una intervenció educativa i/o assistencial continuada per garantir els mínims de funcionalitat en el domicili MIG

Mínim 40 hores Màxim 60 hores

Persones sense suport que durant un període de temps limitat precisen suport per a les activitats bàsiques de la vida diària.

Progenitors/es i/o unitats de convivència amb menors en situació de risc per manca de recursos personals per atendre i tenir cura del desenvolupament dels infants.

Persones i/0 unitats de convivència en risc de claudicació del cuidador/a.

ALT

Hores mensuals de prestació del servei Indicadors

Nivells

(11)

Manca d’autonomia i situació de dependència Nivells i prestació dels serveis

Segons estableix el Real Decret 727/2007 de 8 de juny sobre els criteris, les intensitats dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

(12)

La iniciativa privada en la prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària

 La acreditació d’entitats privades per part de la Generalitat de Catalunya comporta el dret a prestar serveis socials d’atenció domiciliària amb finançament públic i es realitzarà d’acord amb el que estableixi la normativa reguladora d’acreditació de serveis socials.

 Decret 176/2000 de 15 de maig, de regulació del

Sistema Català de Serveis Socials, plenament

vigent.

(13)

Recursos Humans

Els Serveis d’Atenció Domiciliària requereixen la intervenció de diferents professionals amb la qualificació necessària per garantir un nivell òptim de qualitat i eficàcia en la prestació del servei.

Els professionals dels serveis bàsics d’atenció domiciliària són

Treballador/a social

Treballador/a familiar

Assistents/es d’atenció domiciliària

Auxiliars de la llar

Cadascun d’aquests professionals actuarà en funció del que s’hagi definit en el Pla d’Atenció Social.

Els Serveis d’Atenció Domiciliària requereixen la intervenció de diferents professionals amb la qualificació necessària per garantir un nivell òptim de qualitat i eficàcia en la prestació del servei.

Els professionals dels serveis bàsics d’atenció domiciliària són

Treballador/a social

Treballador/a familiar

Assistents/es d’atenció domiciliària

Auxiliars de la llar

Cadascun d’aquests professionals actuarà en funció del que s’hagi definit en el Pla d’Atenció Social.

(14)

Co-pagament

La regulació del copagament en els Serveis d’Atenció Domiciliària es realitzarà mitjançant Decret específic de copagament per a tots els serveis de la Generalitat de Catalunya.

La participació econòmica del beneficiari en el Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili dependrà de la seva capacitat econòmica i del cost del servei.

Si la participació econòmica del beneficiari es igual o inferior al Index de Renda de Suficiència de Catalunya –IRSC- no participarà en el cost del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili.

En la resta de casos, la participació econòmica del beneficiari estarà compresa entre el 10 i el 65% del cost del servei.

En la resta de serveis, el co-pagament serà determinat per les administracions locals competents

La regulació del copagament en els Serveis d’Atenció Domiciliària es realitzarà mitjançant Decret específic de copagament per a tots els serveis de la Generalitat de Catalunya.

La participació econòmica del beneficiari en el Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili dependrà de la seva capacitat econòmica i del cost del servei.

Si la participació econòmica del beneficiari es igual o inferior al Index de Renda de Suficiència de Catalunya –IRSC- no participarà en el cost del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili.

En la resta de casos, la participació econòmica del beneficiari estarà compresa entre el 10 i el 65% del cost del servei.

En la resta de serveis, el co-pagament serà determinat per les administracions locals competents

(15)

Finançament

Els ens locals i l’Administració de la Generalitat, comparteixen els finançament dels serveis d’ajuda a domicili de la xarxa pública a traves de la formalització de Contractes Programa.

Els ens locals han de finançar el cost de la prestació dels serveis d’atenció domiciliària corresponents a les competències que tenen atribuïdes com a pròpies, de conformitat amb la legislació de Règim Local, la llei 12/2007 de Serveis Socials i segons la seva capacitat pressupostària.

Els ens locals i l’Administració de la Generalitat, comparteixen els finançament dels serveis d’ajuda a domicili de la xarxa pública a traves de la formalització de Contractes Programa.

Els ens locals han de finançar el cost de la prestació dels serveis d’atenció domiciliària corresponents a les competències que tenen atribuïdes com a pròpies, de conformitat amb la legislació de Règim Local, la llei 12/2007 de Serveis Socials i segons la seva capacitat pressupostària.

(16)

Procés per a l’elaboració del Reglament dels Serveis d’Atenció Domiciliària

Inici : 2006

Grups de treball

1. Model

2. Autorització / Acreditació

3. Cartera de Serveis / Recursos Humans . Inici : 2006

Grups de treball

1. Model

2. Autorització / Acreditació

3. Cartera de Serveis / Recursos Humans .

(17)

Membres dels Grups de Treball del Projecte de Decret dels Serveis d’Atenció Domiciliària

Associació de Municipis de Catalunya

Federació Catalana de Municipis

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Fundació Domicilia

Generalitat de Catalunya :

Departament de Treball

Departament d’Acció Social i Ciutadania

Servei d’Inspecció i Registre

Secretaria General. Gabinet Tècnic

ICASS/ ProDep

Secretaria d’Infància i Adolescència Associació de Municipis de Catalunya

Federació Catalana de Municipis

Diputació de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Fundació Domicilia

Generalitat de Catalunya :

Departament de Treball

Departament d’Acció Social i Ciutadania

Servei d’Inspecció i Registre

Secretaria General. Gabinet Tècnic

ICASS/ ProDep

Secretaria d’Infància i Adolescència

(18)

Procés participatiu inicial per l’aportació de suggeriments i/o modificacions al Reglament

Tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants i tots els Consells Comarcals de Catalunya.

Entitats municipalistes (FCM i ACM)

Entitats del Tercer Sector (Salut Mental, VIH/Sida, Discapacitats, Gent Gran)

Entitats sociosanitàries

Associacions patronals del sector.

Organitzacions sindicals (CCOO, UGT)

Col·legis Professionals i Associacions (TS, ES i TF)

Secretaries Generals de Infància i Adolescència, Immigració i Institut Català de les Dones.

(19)

Decret sobre els Serveis d’Atenció Domiciliària del Sistema Català de

Serveis Socials

8é.Consell General de la Xarxa Local de SAD Diputació de Barcelona. Auditori Caixa de Catalunya

Barcelona, 6 de Maig 2010 8é.Consell General de la Xarxa Local de SAD

Diputació de Barcelona. Auditori Caixa de Catalunya

Barcelona, 6 de Maig 2010

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...