• No se han encontrado resultados

Estudi per la certificació energètica de l edifici TR3 del Campus Terrassa UPC

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Estudi per la certificació energètica de l edifici TR3 del Campus Terrassa UPC"

Copied!
35
0
0

Texto completo

(1)

Estudi per la certificació energètica de l’edifici TR3 del Campus Terrassa – UPC

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa

ANNEX

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Autor: Pol Roura Màrmol

(2)

Pol Roura Màrmol

1

Sumari de continguts

Annex I. Documentació cadastral... 2

Annex II. Informe de la certificació exhaustiva ... 4

Annex III. Informe de la certificació bàsica ... 13

Annex IV. Dades de la base de dades SIRENA ... 21

Annex V. Com s’obté la qualificació energètica ... 25

Annex VI. Planificació i evolució temporal ... 32

(3)

Pol Roura Màrmol

ANNEX I

Documentació cadastral

(4)

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

8620701DG1082B0001EQ

DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL COLOM, DE 1

08222 TERRASSA [BARCELONA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Cultural

AÑO CONSTRUCCIÓN

1920

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

12.282

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACIÓN

CL COLOM, DE 1

TERRASSA [BARCELONA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

12.282

SUPERFICIE SUELO [m²]

8.890

TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de TERRASSA Provincia de BARCELONA

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,601,800 4,601,850 4,601,900

418,450 418,500 418,550 418,600

418,600 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana Límite de Parcela Límite de Construcciones Mobiliario y aceras Límite zona verde

Domingo , 27 de Diciembre de 2015

(5)

Pol Roura Màrmol

ANNEX II

Informe de la certificació exhaustiva

(6)

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici TR3

Adreça Carrer Colom, 1

Municipi Terrasa Codi Postal 08222

Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya

Zona climàtica C1 Any construcció 1904

Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Anterior a la NBE-CT-79 Referència/es cadastral/s 8620701DG1082B0001EQ

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:

○ Habitatge ● Terciari

○ Unifamiliar ● Edifici complet

○ Bloc ○ Local

○ Bolc complet

○ Habitatge individual DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:

Nom i cognoms Pol Roura Màrmol NIF 45884857H

Raó Social N/A CIF N/A

Domicili Carrer Guinardera, 12

Municipi Castellar del Vallès Codi Postal 08211

Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya

e-mail N/A

Titulació habilitant segons normativa vigent Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CE³X v1.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:

EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI [kgCO₂/m² any]

A

< 29.6

B

29.6-48.1

63.8 C C

48.1-74.0

D

74.0-96.2

E

96.2-118.4

F

118.4-148.0

G

≥ 148.0

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els seus annexes:

Data:20/12/2015

Signatura del tècnic certificador Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.

Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.

Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.

Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:

(7)

ANNEX I

DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 1988.53

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície

[m²] Transmitància

[W/m²·K] Mode d’obtenció

Coberta plana Cubierta 259.25 2.27 Estimat

Façana nord aire 1 Fachada 328.92 1.53 Conegut

Façana sud aire 1 Fachada 328.92 1.53 Conegut

Façana oest Fachada 95.69 1.62 Conegut

Mur enterrat nord Fachada 59.33 1.91 Estimat

Mur enterrat sud Fachada 59.33 1.91 Estimat

Mitjanera est Fachada 95.69 0.00 Per defecte

Façana nord aire 2 Fachada 493.37 1.62 Conegut

Façana sud aire 2 Fachada 493.37 1.62 Conegut

Façana ficticia 1 Fachada 17.05 0.00 Conegut

Façana ficticia 2 Fachada 8.06 0.00 Conegut

Partició superior construcció terrassa Partición Interior 29.75 1.70 Per defecte Partició superior coberta inclinada Partición Interior 687.48 1.10 Estimat

Partició inferior magatzem 1 Partición Interior 127.97 1.72 Estimat

Partició inferior magatzem 2 Partición Interior 30.53 0.77 Estimat

(8)

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície

[m²] Transmitància

[W/m²·K] Factor solar

d’obtenció.Mode Transmitància

d’obtenció.Mode Factor solar

Finestra nord P0 esquerra Hueco 34.43 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord P0 dreta Hueco 46.33 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord P1 Hueco 93.38 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud P0 dreta Hueco 26.48 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud P1 Hueco 87.15 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud P0 final 1 Hueco 5.28 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud P0 final 2 Hueco 3.53 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra extrems P0 Hueco 1.28 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra extrems P1 Hueco 0.32 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra allargada P0 Hueco 2.11 5.70 0.82 Estimat Estimat

Porta nord 1 Hueco 9.73 0.00 0.00 Estimat Estimat

Porta nord 2 Hueco 1.83 0.00 0.00 Estimat Estimat

Finestra sud P0 esquerra Hueco 52.95 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sobre porta Hueco 3.85 5.70 0.82 Estimat Estimat

Lluerna circular Hueco 0.52 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord cantonada P0 Hueco 4.78 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord semicercle Hueco 2.55 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud cantonada P0 Hueco 4.78 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud semicercle Hueco 2.55 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra oest semicercle Hueco 2.55 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra central oest Hueco 5.8 5.70 0.82 Estimat Estimat

Porta nord P1 Hueco 4.67 0.00 0.00 Estimat Estimat

Lluerna rectangular Hueco 1.0 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sota pont Hueco 3.48 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord cantonada P1 Hueco 2.62 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud cantonada P1 Hueco 2.62 5.70 0.82 Estimat Estimat

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència

nominal [kW] Rendiment

[%] Tipus

d’energia Mode d’obtenció

Caldera 1 Caldera Estándar 882 74.80 Gas Natural Estimat

Caldera 2 Caldera Estándar 812 74.50 Gas Natural Estimat

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència

nominal [kW] Rendiment

[%] Tipus

d’energia Mode d’obtenció TR-CLISI0105 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0104 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLIFI0001 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0096 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0100 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

(9)

Nom Tipus Potència

nominal [kW] Rendiment

[%] Tipus

d’energia Mode d’obtenció TR-CLISI0101 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0102 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0099 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0098 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0097 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0095 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0094 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0093 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLI0093 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0092 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0107 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0106 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0103 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Nom Tipus Potència

nominal [kW] Rendiment

[%] Tipus

d’energia Mode d’obtenció

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada

[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Edificio Objeto 16.59 2.56 500.00 Estimat

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús

Edifici 1988.53 Intensidad Media - 12h

(10)

ANNEX II

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C1 Ús Intensidad Media - 12h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A

< 29.6

B

29.6-48.1

63.8 C C

48.1-74.0

D

74.0-96.2

E

96.2-118.4

F

118.4-148.0

G

≥ 148.0

CALEFACCIÓ ACS

F A

Emissions calefacció

[kgCO₂/m² any] Emissions ACS [kgCO₂/m² any]

24.42 0.00

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

D B

Emissions globals [kgCO₂/m² any] Emissions refrigeració

[kgCO₂/m² any] Emissions enllumenat [kgCO₂/m² any]

63.80 0.84 38.2

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del consum energètic del mateix

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

A

< 9.4

B

9.4-19.6

C

19.6-33.9

D

33.9-46.1

E

46.1-58.3

F

58.3-74.7

89.38 G G

≥ 74.7

A

< -0.1

B

-0.1-0.5

C

0.5-1.4

2.05 D D

1.4-2.2

E

2.2-3.0

F

3.0-4.0

G

≥ 4.0

Demanda global de calefacció [kWh/m² any] Demanda global de refrigeració [kWh/m² any]

89.38 2.05

3.- QUALIFICACIÓ PARCIAL DEL CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA

Per energia primària s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A

< 121.0

B

121.0-196.6

279.29 C C

196.6-302.4

D

302.4-393.1

E

393.1-483.9

F

483.9-604.8

G

≥ 604.8

CALEFACCIÓ ACS

2.06 G 0.0 A

Energia primària de

calefacció [kWh/m² any] Energia primària ACS [kWh/m² any]

120.93 0.00

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

0.84 C 0.64 B

Consum global d’energia primària [kWh/m² any] Energia primària

refrigeració [kWh/m² any] Energia primària enllumenat [kWh/m² any]

279.29 3.37 153.64

(11)

ANNEX III

RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI [kgCO₂/m² any]

A

< 29.6

B

29.6-48.1

54.03 C C

48.1-74.0

D

74.0-96.2

E

96.2-118.4

F

118.4-148.0

G

≥ 148.0

Emissions globals [kgCO₂/m² any]

54.03 DEMANDA DE CALEFACCIÓ [kWh/m²

any] DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m² any]

A

< 9.4

B

9.4-19.6

C

19.6-33.9

D

33.9-46.1

56.03 E E

46.1-58.3

F

58.3-74.7

G

≥ 74.7

A

< -0.1

0.44 B B

-0.1-0.5

C

0.5-1.4

D

1.4-2.2

E

2.2-3.0

F

3.0-4.0

G

≥ 4.0

Demanda global de calefacció

[kWh/m² any] Demanda global de refrigeració [kWh/m² any]

56.03 0.44

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Demanda [kWh/m² any] 56.03 E 0.44 B

Diferència amb situació inicial 33.3 (37.3%) 1.6 (78.5%)

Energia primària [kWh/m² any] 75.81 D 0.72 A 0.00 A 153.64 B 231.53 C

Diferència amb situació inicial 45.1 (37.3%) 2.6 (78.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 47.8 (17.1%)

Emissions de CO₂ [kgCO₂/m² any] 15.31 D 0.18 B 0.00 A 38.20 B 54.03 C

Diferència amb situació inicial 9.1 (37.3%) 0.7 (78.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 9.8 (15.3%) Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici, per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA

Conjunt de mesures de millora: Aïllament i substitució de finestres Llistat mesures de millora incloses al conjunt

- Addicció d'aïllament tèrmic en façana per l'interior o farcit de cambra d'aire - Addicció d'aïllament tèrmic en coberta

- Addicció d'aïllament tèrmic a terra - Buits

(12)

EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI [kgCO₂/m² any]

A

< 29.6

39.38 B B

29.6-48.1

C

48.1-74.0

D

74.0-96.2

E

96.2-118.4

F

118.4-148.0

G

≥ 148.0

Emissions globals [kgCO₂/m² any]

39.38 DEMANDA DE CALEFACCIÓ [kWh/m²

any] DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m² any]

A

< 9.4

B

9.4-19.6

C

19.6-33.9

D

33.9-46.1

E

46.1-58.3

F

58.3-74.7

89.38 G G

≥ 74.7

A

< -0.1

B

-0.1-0.5

C

0.5-1.4

2.05 D D

1.4-2.2

E

2.2-3.0

F

3.0-4.0

G

≥ 4.0

Demanda global de calefacció

[kWh/m² any] Demanda global de refrigeració [kWh/m² any]

89.38 2.05

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Demanda [kWh/m² any] 89.38 G 2.05 D

Diferència amb situació inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)

Energia primària [kWh/m² any] 111.72 F 3.37 C 0.00 A 153.64 B 270.08 C

Diferència amb situació inicial 9.2 (7.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 9.2 (3.3%)

Emissions de CO₂ [kgCO₂/m² any] 0.00 A 0.84 D 0.00 A 38.20 B 39.38 B

Diferència amb situació inicial 24.4 (100.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 24.4 (38.3%) Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici, per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA

Conjunt de mesures de millora: Caldera de biomassa Llistat mesures de millora incloses al conjunt

- Mejora de las instalaciones

(13)

ANNEX IV

PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC CERTIFICADOR

Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR

(14)

Pol Roura Màrmol

13

ANNEX III

Informe de la certificació bàsica

(15)

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS EXISTENTS

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici TR3

Adreça Carrer Colom, 1

Municipi Terrasa Codi Postal 08222

Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya

Zona climàtica C1 Any construcció 1904

Normativa vigent (construcció / rehabilitació) Anterior a la NBE-CT-79 Referència/es cadastral/s 8620701DG1082B0001EQ

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:

○ Habitatge ● Terciari

○ Unifamiliar ● Edifici complet

○ Bloc ○ Local

○ Bolc complet

○ Habitatge individual DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:

Nom i cognoms Pol Roura Màrmol NIF 45884857H

Raó Social N/A CIF N/A

Domicili Carrer Guinardera, 12

Municipi Castellar del Vallès Codi Postal 08211

Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya

e-mail N/A

Titulació habilitant segons normativa vigent Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CE³X v1.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:

EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI [kgCO₂/m² any]

A

< 29.6

B

29.6-48.0

66.57 C C

48.0-73.9

D

73.9-96.1

E

96.1-118.2

F

118.2-147.8

G

≥ 147.8

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els seus annexes:

Data:20/12/2015

Signatura del tècnic certificador Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.

Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.

(16)

ANNEX I

DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 1988.53

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície

[m²] Transmitància

[W/m²·K] Mode d’obtenció

Coberta plana Cubierta 259.25 2.50 Per defecte

Façana nord aire 1 Fachada 822.29 3.00 Per defecte

Façana sud aire 1 Fachada 822.29 3.00 Per defecte

Façana oest Fachada 95.69 3.00 Per defecte

Mur enterrat nord Fachada 59.33 2.00 Per defecte

Mur enterrat sud Fachada 59.33 2.00 Per defecte

Mitjanera est Fachada 95.69 0.00 Per defecte

Façana ficticia 1 Fachada 5.95 0.00 Conegut

Façana ficticia 2 Fachada 3.2 0.00 Conegut

Partició superior construcció terrassa Partición Interior 29.75 1.70 Per defecte Partició superior coberta inclinada Partición Interior 687.48 1.36 Per defecte

Partició inferior magatzem 1 Partición Interior 127.97 2.17 Per defecte

Partició inferior magatzem 2 Partición Interior 30.53 2.17 Per defecte

Partició vertical entrada Partición Interior 14.9 2.25 Per defecte

Sòl Suelo 815.8 1.00 Per defecte

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície

[m²] Transmitància

[W/m²·K] Factor solar

d’obtenció.Mode Transmitància

d’obtenció.Mode Factor solar

Finestra nord P0 esquerra Hueco 34.43 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord P0 dreta Hueco 46.33 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord P1 Hueco 93.38 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud P0 dreta Hueco 26.48 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud P1 Hueco 87.15 5.70 0.82 Estimat Estimat

(17)

Nom Tipus Superfície

[m²] Transmitància

[W/m²·K] Factor solar

d’obtenció.Mode Transmitància

d’obtenció.Mode Factor solar

Finestra sud P0 final 1 Hueco 5.28 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud P0 final 2 Hueco 3.53 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra extrems P0 Hueco 1.28 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra extrems P1 Hueco 0.32 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra allargada P0 Hueco 2.11 5.70 0.82 Estimat Estimat

Porta nord 1 Hueco 9.73 0.00 0.00 Estimat Estimat

Porta nord 2 Hueco 1.83 0.00 0.00 Estimat Estimat

Finestra sud P0 esquerra Hueco 52.95 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sobre porta Hueco 3.85 5.70 0.82 Estimat Estimat

Lluerna circular Hueco 0.52 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord cantonada P0 Hueco 4.78 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord semicercle Hueco 1.55 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud cantonada P0 Hueco 4.78 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud semicercle Hueco 2.55 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra oest semicercle Hueco 2.55 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra central oest Hueco 5.8 5.70 0.82 Estimat Estimat

Porta nord P1 Hueco 4.67 0.00 0.00 Estimat Estimat

Lluerna rectangular Hueco 1.0 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sota pont Hueco 3.48 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra sud cantonada P1 Hueco 2.62 5.70 0.82 Estimat Estimat

Finestra nord cantonada P1 Hueco 2.62 5.70 0.82 Estimat Estimat

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència

nominal [kW] Rendiment

[%] Tipus

d’energia Mode d’obtenció

Caldera 1 Caldera Estándar 882 74.80 Gas Natural Estimat

Caldera 2 Caldera Estándar 812 74.50 Gas Natural Estimat

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència

nominal [kW] Rendiment

[%] Tipus

d’energia Mode d’obtenció TR-CLISI0105 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0104 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLIFI0001 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

(18)

Nom Tipus Potència

nominal [kW] Rendiment

[%] Tipus

d’energia Mode d’obtenció TR-CLISI0097 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0095 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0094 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0093 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLI0093 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0092 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0107 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0106 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

TR-CLISI0103 Máquina frigorífica -

Caudal Ref. Variable 115.80 Electricidad Estimat

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Nom Tipus Potència

nominal [kW] Rendiment

[%] Tipus

d’energia Mode d’obtenció

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada

[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Edificio Objeto 16.59 2.56 500.00 Estimat

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús

Edifici 1988.53 Intensidad Media - 12h

(19)

ANNEX II

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C1 Ús Intensidad Media - 12h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A

< 29.6

B

29.6-48.0

66.57 C C

48.0-73.9

D

73.9-96.1

E

96.1-118.2

F

118.2-147.8

G

≥ 147.8

CALEFACCIÓ ACS

F A

Emissions calefacció

[kgCO₂/m² any] Emissions ACS [kgCO₂/m² any]

26.94 0.00

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

E B

Emissions globals [kgCO₂/m² any] Emissions refrigeració

[kgCO₂/m² any] Emissions enllumenat [kgCO₂/m² any]

66.57 1.09 38.2

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del consum energètic del mateix

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

A

< 9.3

B

9.3-19.4

C

19.4-33.6

D

33.6-45.8

E

45.8-57.9

F

57.9-74.1

98.58 G G

≥ 74.1

A

< -0.1

B

-0.1-0.5

C

0.5-1.5

D

1.5-2.3

2.66 E E

2.3-3.1

F

3.1-4.2

G

≥ 4.2

Demanda global de calefacció [kWh/m² any] Demanda global de refrigeració [kWh/m² any]

98.58 2.66

3.- QUALIFICACIÓ PARCIAL DEL CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA

Per energia primària s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A

< 120.9

B

120.9-196.4

292.75 C C

196.4-302.1

D

302.1-392.8

E

392.8-483.4

F

483.4-604.3

CALEFACCIÓ ACS

2.29 G 0.0 A

Energia primària de

calefacció [kWh/m² any] Energia primària ACS [kWh/m² any]

133.38 0.00

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

(20)

ANNEX III

RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

(21)

ANNEX IV

PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC CERTIFICADOR

Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR

(22)

Pol Roura Màrmol

21

ANNEX IV

Dades de la base de dades SIRENA

(23)

Consum de gas

Year Month CT TR1-2-3 gas [kWh]

2011 12 145.030,92

2012 01 181.482,50

2012 02 209.957,72

2012 03 91.992,31

2012 04 46.495,44

2012 05 3.512,38

2012 06 0,00

2012 07 0,00

2012 08 0,00

2012 09 0,00

2012 10 15.435,81

2012 11 117.507,25

2012 12 117.753,94

2013 01 181.470,81

2013 02 180.624,88

2013 03 108.086,08

2013 04 62.800,54

2013 05 11.852,92

2013 06 0,00

2013 07 0,00

2013 08 0,00

2013 09 0,00

2013 10 70,48

2013 11 112.422,90

2013 12 156.611,41

2014 01 217.663,88

2014 02 167.186,13

2014 03 130.840,31

2014 04 62.824,06

2014 05 5.685,63

2014 06 70,50

2014 07 0,00

2014 08 0,00

2014 09 0,00

2014 10 47,00

2014 11 104.103,63

2014 12 135.198,50

2015 01 215.408,47

2015 02 191.949,25

2015 03 121.066,64

2015 04 27.805,62

2015 05 70,48

2015 06 0,00

(24)

Consum d’electricitat per enllumenat

Year Month CT TR3 elec [kWh]

2011 12 3.734,19

2012 01 3.503,68

2012 02 4.161,41

2012 03 3.271,62

2012 04 2.517,78

2012 05 2.945,90

2012 06 3.514,72

2012 07 3.191,88

2012 08 761,93

2012 09 2.817,37

2012 10 4.366,62

2012 11 4.636,77

2012 12 3.452,72

2013 01 3.788,20

2013 02 3.838,50

2013 03 3.810,37

2013 04 3.623,82

2013 05 3.474,22

2013 06 3.154,19

2013 07 4.382,33

2013 08 1.345,54

2013 09 3.683,21

2013 10 4.353,93

2013 11 3.930,68

2013 12 3.213,24

2014 01 4.331,18

2014 02 3.839,66

2014 03 4.428,89

2014 04 3.422,30

2014 05 3.167,06

2014 06 2.851,76

2014 07 3.144,18

2014 08 1.414,93

2014 09 3.768,23

2014 10 3.950,27

2014 11 4.409,23

2014 12 3.728,28

2015 01 3.927,39

2015 02 4.580,26

2015 03 3.940,19

2015 04 3.085,41

2015 05 3.828,17

2015 06 4.305,16

2015 07 4.082,10

2015 08 606,62

2015 09 3.013,45

2015 10 3.626,25

2015 11 3.660,24

(25)

Consum d’electricitat per climatització

Year Month

CT TR1-2-3 elec clima fan-coil [kWh]

2011 12 0,00

2012 01 0,00

2012 02 0,47

2012 03 0,00

2012 04 0,00

2012 05 290,82

2012 06 3.293,33

2012 07 3.429,14

2012 08 672,74

2012 09 2.455,42

2012 10 789,22

2012 11 1,04

2012 12 0,00

2013 01 0,00

2013 02 37.252,67

2013 03 0,00

2013 04 0,00

2013 05 0,39

2013 06 1.500,18

2013 07 2.750,87

2013 08 302,66

2013 09 2.084,89

2013 10 1.482,88

2013 11 0,01

2013 12 0,00

2014 01 0,00

2014 02 0,00

2014 03 0,00

2014 04 10,00

2014 05 715,81

2014 06 2.249,38

2014 07 2.837,68

2014 08 104,72

2014 09 2.425,80

2014 10 1.524,71

2014 11 45,06

2014 12 0,00

2015 01 0,00

2015 02 0,00

2015 03 0,00

2015 04 10,32

2015 05 1.190,95

(26)

Pol Roura Màrmol

25

ANNEX V

Com s’obté la qualificació energètica

(27)

   

MODELO DE ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

1. La etiqueta de eficiencia energética de edificios en territorio español se ajustará al contenido de la figura 1.

(28)

     

2 2. Se tendrá en cuenta las siguientes precisiones:

i. La etiqueta medirá al menos 190 mm de ancho y 270 mm de alto. Cuando se imprima en un formato mayor, su contenido deberá mantener las proporciones de las citadas especificaciones.

ii. El fondo será blanco

iii. Los colores serán CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con arreglo al ejemplo siguiente: 00-70-X-00: cian 0 %, magenta 70 %, amarillo 100 %, negro 0 %.

iv. Serán válidas todas las lenguas oficiales del Estado Español.

v. La etiqueta cumplirá todos los requisitos siguientes (los números se refieren a la figura anterior):

1. Reborde de la etiqueta: trazo 2 mm en bordes izquierdo, superior y derecho; y trazo de 4 mm en el borde inferior - color: para edificios

terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos: naranja 10-65-100-10.

2. Esquina de la etiqueta: chaflán de 20 mm – 20 mm - color: para edificios terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos: naranja 10-65-100-10.

3. Borde inferior de la etiqueta: trazo 4 mm en borde inferior.

4. Cabecera de la etiqueta:

5. Título de la etiqueta: ancho: 180 mm – alto: 20 mm – fondo: 00-00-00-00.

a. 1ª línea: “CALIFICACIÓN ENERGÉTICA” fuente: Helvética Condensed Heavy 24 pt.

b. 2ª línea: “DEL EDIFICIO TERMINADO” o “DEL PROYECTO” fuente:

Helvética Condensed Medium 24 pt.

c. Color: para edificios terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos: naranja 10-65-100-10.

6. Código BIDI: ancho: 18 mm – alto: 18 mm.

a. Título “ETIQUETA” fuente: Helvética Condensed Thin 24 pt. Color:

para edificios terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos:

naranja 10-65-100-10.

7. Datos del edificio:

a. Área rectangular: ancho: 180 mm – alto: 50 mm – esquinas redondeadas con radio: 4 mm – color: 00-00-00-10.

b. Título “DATOS DEL EDIFICIO” fuente: Helvética Condensed Roman 13 pt – color: 00-00-00-X.

c. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-55.

d. Casillas de formulario: ancho: variable – alto: 17 a7 mm – color: 00- 00-00-00.

e. Texto a introducir en las casillas de formulario: fuente: Arial Normal 9- 13 pt – color: 00-00-00-X.

8. Escala de la calificación energética: ancho: 180 mm – alto: 135 mm – esquinas redondeadas con radio: 4 mm – color: 00-00-00-10.

a. Título “ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA” fuente:

Helvética Condensed Heavy 13 pt – color: 00-00-00-X.

b. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-55.

(29)

     

9. Escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente):

a. Flecha: ancho: para clase A 45 mm – para clase G 90 mm - alto: 14 mm - espacio: 3 mm – colores:

− Clase A: 85-15-95-30.

− Clase B: 80-00-X-00.

− Clase C: 45-00-X-00.

− Clase D: 10-00-95-00.

− Clase E: 05-30-X-00.

− Clase F: 10-65-X-00.

− Clase G: 05-95-95-00.

b. Texto “A” – “G”: fuente: Helvética Rounded Condensed Bold 35 pt – color: 00-00-00-00.

c. Texto “más eficiente”, “menos eficiente”: fuente: Helvética Condensed Medium 15 pt – color: 00-00-00-00.

10. Calificación energética:

a. Flecha: ancho: 30 mm - alto: 15 mm - colores: 00-00-00-X.

b. Valor: fuente: Helvética Rounded Condensed Bold 45 pt – color: 00- 00-00-00.

11. Registro:

a. Área rectangular: ancho: 180 mm – alto: 30 mm – esquinas redondeadas con radio: 4 mm – color: 00-00-00-10.

b. Título “REGISTRO” fuente: Helvética Condensed Roman 13 pt – color: 00-00-00-X.

c. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-55.

d. Casillas de formulario: ancho: variable – alto: 17 a7 mm – color: 00- 00-00-00.

e. Texto a introducir en las casillas de formulario: fuente: Arial Normal 9- 13 pt – color: 00-00-00-X.

12. Pie de etiqueta: ancho: 180 mm – alto: 20 mm – fondo: 00-00-00-00.

a. Texto “ESPAÑA”: fuente: Helvética Condensed Roman 13 pt – color:

00-00-00-X.

b. Texto “Directiva 2010/31/UE”: fuente: Helvética Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-55.

13. Logotipo de la Unión Europea: ancho: 14 mm – alto: 10 mm.

3. Casos particulares del uso de la etiqueta

(30)

     

4 Figura 2. Caso particular: Etiqueta de calificación energética

iii. En el caso de anuncios de prensa se permitirá mencionar solo la calificación energética en Consumo y en Emisiones (letra asociada a las mismas)

iv. En los carteles de venta o alquiler que se colocan en el exterior de los edificios, y en los que solo aparece un teléfono de contacto no es necesario que aparezca la calificación energética.

4. Escala de calificación de eficiencia energética para edificios destinados a vivienda.

Los edificios de viviendas regulados por este Procedimiento básico se clasificaran energéticamente de acuerdo con la tabla I, tanto si corresponde a viviendas unifamiliares como en bloque.

Tabla I – Calificación de eficiencia energética de edificios destinados a viviendas

Calificación de eficiencia energética del edificio

Índices de calificación de eficiencia energética

A C1 < 0,15

B 0,15 ≤ C1 < 0.50

C 0.50 ≤ C1 <1.00

D 1.00 ≤ C1< 1,75

E C1 >1,75 y C2< 1.00

F C1 > 1,75 y 1.00 ≤ C2 < 1.5

G C1 > 1,75 y 1.50 ≤ C2

La calificación de eficiencia energética asignada al edificio será la correspondiente a os índices de calificación de eficiencia energética obtenidos por el mismo, dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente).

(31)

     

Los índices de calificación de eficiencia energética C1 y C2 de las viviendas unifamiliares o en bloque se obtienen respectivamente mediante las formulas siguientes:

6 , ) 0 1 - ( 2

1 - ) (

1 = +

R R Ir Io C

5 . ) 0 1 - ( 2

1 - ) (

2 +

= R

R Is Io C

Donde:

Io: son las emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio objeto calculadas de acuerdo con la metodología descrita en el documento reconocido de especificaciones técnicas de la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética y limitadas a los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

Ir: corresponde al valor medio de las emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de los edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los apartados del Documento Básico de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el RD 314/2006, excepto el relativo a aportación solar fotovoltaica

R: es el ratio entre el valor de Iry el valor de emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 10 % de los edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los apartados del Documento Básico de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el RD 314/2006.

Is

: corresponde al valor medio de las emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, para el parque existente de edificios de viviendas en el año 2006.

R’: es el ratio entre el valor

Is

y el valor de emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 10% del parque existente de edificios de viviendas en el año 2006.

(32)

     

6 Los edificios regulados por este Procedimiento básico destinados a otros usos que no sean vivienda se clasificaran energéticamente de acuerdo con la tabla II.

Tabla II – Calificación de eficiencia energética de edificios destinados a otros usos

Calificación de eficiencia energética del edificio

Índice de calificación de eficiencia energética

A C < 0.40

B 0.40 ≤ C < 0,65

C 0,65 ≤ C < 1.00

D 1.00 ≤ C < 1,3

E 1,3 ≤ C < 1,6

F 1,6 ≤ C < 2

G 2 ≤ C

La calificación de eficiencia energética asignada al edificio será la correspondiente a los índices de calificación de eficiencia energética obtenidos por el mismo, dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente).

El índice de calificación de eficiencia energética C de este tipo de edificios es el cociente entre las emisiones anuales de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio a certificar y las emisiones de CO2 ó el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio de referencia, según corresponda.

Tanto el consumo en energía primaria como las emisiones ce CO2 se calcularán de acuerdo con la metodología descrita en el “documento reconocido de especificaciones técnicas de la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética” en el que se define igualmente el edificio de referencia.

Los cálculos comprenderán los servicios de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación. 

(33)

Pol Roura Màrmol

ANNEX VI

Planificació i evolució temporal

(34)

Pol Roura Màrmol

Planificació inicial

Figura 1. Diagrama de Gantt de la planificació inicial

Taula 4. Planificació inicial

Tasca Hores

Recollida de dades 60

Introducció de dades i simulació bàsica 20 Introducció de dades i simulació exhaustiva 40

Simulació monitoritzada 20

Comparació de resultats 20

Estudi de mesures 30

Redacció de l’informe 80

TOTAL 270

(35)

Pol Roura Màrmol

Evolució temporal

Figura 2. Diagrama de Gantt de l’evolució temporal seguida

Taula 5. Evolució temporal seguida

Tasca Hores

Recollida de dades 80

Introducció de dades i simulació bàsica 30 Introducció de dades i simulació exhaustiva 50

Simulació monitoritzada 20

Comparació de resultats 20

Estudi de mesures 10

Redacció de l’informe 80

TOTAL 290

Referencias

Documento similar

Pese a ello y bajo los argumentos de Atl, la arquitectura que la revolución mexicana muestra al mundo es una obra propia y llena de la contemporaneidad buscada, una obra que

També Martín Moreno i de Miguel (1982: 60, 125 i s.) parlen de la burocratització com d’una solució a la distribució mercantilista dels serveis professionals bàsics,

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

dente: algunas decían que doña Leonor, &#34;con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied