PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL SESSIÓ DE 19 DE DESEMBRE DE 2014 ORDRE DEL DIA

Download (0)

Full text

(1)

Ref: CP 17/14 V. 12/ 12/ 2014

H. 14: 3 2 1

Ref: CP 17/14 V. 11/ 12/ 2014

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL SESSIÓ DE 19 DE DESEMBRE DE 2014

ORDRE DEL DIA

(2)

Ref: CP 17/14 V. 12/ 12/ 2014

H. 14: 3 2 2

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL SESSIÓ DE 19 DE DESEMBRE DE 2014

ORDRE DEL DIA

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) Part informativa a) Despatx d'ofici b) Mesures de govern c) Informes

C) Part decisòria / executiva a) Ratificacions

b) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ

1.- RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015 durant el termini d’informació pública, d’acord amb els informes que consten a l’expedient. APROVAR definitivament el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015, integrat per: a) El pressupost de la mateixa entitat. b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 2. Institut Municipal d’Educació, 3. Institut Municipal d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut Municipal d’Urbanisme, 6.

Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut Municipal de Mercats, 8. Institut Barcelona Esports, 9. Institut Municipal de Serveis Socials; c) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3. Patronat Municipal de l’Habitatge, 4. Institut Municipal Fundació Mies van de Rohe; d) Els estats de

previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), 3. Foment de Ciutat Vella, SA 4. Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM, 5. Barcelona Activa, SA, SPM, 6. SM Barcelona Gestió Urbanística, SA, 7.

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA. APROVAR definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2015. APROVAR definitivament el Pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2015 d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària. APROVAR, exclusivament a efectes del que assenyala la disposició final segona de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de

l’Administració local, els pressupostos dels consorcis adscrits a l’Ajuntament, aprovats pels òrgans de govern respectius i relacionats a continuació: 1. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs, 3. Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 4. Agència Local de l’Energia de Barcelona, 5.

Consorci del Besòs, 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona, 7. Consorci del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment, 8. Consorci El Far, 9. Consorci Local Localret, 10. Consorci Museu de Ciències Naturals.

2.- (3-126/2014) RESOLDRE les al·legacions segons els informes que consten a l’expedient.

APROVAR definitivament l’expedient 3-126/2014 de modificacions de crèdit, que consisteix en transferències de crèdit, en el Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2014, per un import de 2.271.204,22 euros, de conformitat amb

(3)

Ref: CP 17/14 V. 12/ 12/ 2014

H. 14: 3 2 3

la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 14100190.

3.- (09OF2014) APROVAR provisionalment i amb efectes a partir de l’aprovació definitiva, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.12, taxes per a l’estacionament regulat de vehicles a la via pública, segons consta a l’annex. SOTMETRE l’acord anterior i el text de l’ordenança fiscal corresponent a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. TENIR PER APROVADA definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del tribut esmentat en el supòsit que no s’hi presentin reclamacions.

4.- NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, auditors d’aquesta empresa per als exercicis 2014, 2015 i 2016 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., conjuntament. APROVAR l’acta en la part que estrictament fa referència a l’adopció de l’acord precedent a efectes d’agilitar-ne la gestió en el Registre Mercantil.

COMISSIÓ D'HÀBITAT URBÀ I MEDI AMBIENT

Districte de Ciutat Vella

5.- (14PL16223) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona específica ZE-5B “Zona Rambla” de Barcelona, Ciutat Vella, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Ciutat Vella.

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de valoració de les al·legacions realitzat pel Servei esmentat; informes, tots dos, que consten a l’expedient i que a efectes de motivació s’incorporen en aquest acord.

Districte de l'Eixample

6.- (14PL16198) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de l’edifici situat al carrer de la Diputació, núm. 322, promogut per Javier de Fontcuberta y Samá.

Districte de les Corts

7.- (14PL16229) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial per a l’adequació de l’illa J del Campus Sud, Subàmbit Ponent, promogut per Universitat de Barcelona.

RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i que a efectes de motivació s’incorpora en aquest acord.

(4)

Ref: CP 17/14 V. 12/ 12/ 2014

H. 14: 3 2 4

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

8.- (14PL16232) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl per a la recuperació del Dipòsit Rei Martí, situat al carrer de Bellesguard, núm. 14, d’iniciativa municipal.

Districte de Nou Barris

9.- (14PL16184) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de millora urbana de l’àmbit “Heron City-Can Dragó”, promogut per Azorallom, SL, atesa l’existència de motius que determinen la suspensió de la seva aprovació, fonamentats en l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït a efectes de motivació. ADVERTIR als promotors del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a arxivar les actuacions. NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla.

Districte de Sant Andreu

10.- (14PL16243) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de regulació d’un equipament docent i esportiu situat al carrer de Potosí, núm. 1-3, d’iniciativa municipal. RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i que a efectes de motivació s’incorpora en aquest acord.

11.- (14PL16187) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l’entorn del canòdrom, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament Urbanístic. RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de valoració de les al·legacions realitzat per la Direcció esmentada; informes, tots dos, que consten a l’expedient i que a efectes de motivació s’incorporen en aquest acord. TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a l’aprovació definitiva.

Districte de Sant Martí

12.- (14PL16195) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ajustament de les condicions d’ordenació de l’illa delimitada pels carrers de Pere IV i de Bilbao i l’avinguda Diagonal, promogut per Corpedificacions, SL. RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe

(5)

Ref: CP 17/14 V. 12/ 12/ 2014

H. 14: 3 2 5

de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i que a efectes de motivació s’incorpora en aquest acord.

COMISSIÓ DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ

13.- (1871/09) APROVAR l’addenda del contracte de cessió d’ús en precari, subscrit el 28 de desembre de 2011 entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i la Fundació Joan Brossa, en el sentit d’excloure de l’àmbit d’aplicació del contracte les quatre obres de Joan Brossa que s’indiquen a continuació, ja que van ser objecte d’un contracte de comodat subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) el 28 de juny de 2001: Ruixat de lletres, 1994, plàstic, vinil, metall i fusta;

Paràsit, 1994, materials diversos; Les cadenes de Dàmocles, 1994, metall i polímer plàstic; El planeta de la virtut, 1994, polímer plàstic. FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, per a formalitzar aquesta addenda.

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / declaracions de grup

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional c) Precs

d) Preguntes

e) Seguiment proposicions / declaracions de grup E) Mocions

F) Declaracions institucionals

Figure

Updating...

References