• No se han encontrado resultados

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’APLICACIÓ DE SAÓ-FCT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’APLICACIÓ DE SAÓ-FCT"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’APLICACIÓ DE SAÓ-FCT

1.- Com s’accedeix a l’aplicació SAÓ-FCT?

S’hi accedeix amb les dades següents:

Professorat Alumnat Empresa

Usuari NIF NIA CIF

Contrasenya Data de naixement (ex.:01/03/1980)

Data de naixement (ex.:01/03/1990)

La contrasenya que li assignen des del centre educatiu

2.- Qui pot accedir a l’aplicació SAÓ-FCT?

a) La directiva del centre educatiu: Qualsevol membre de la directiva pot entrar en SAÓ amb el perfil d’administradors de SAÓ.

b) Els coordinadors de cicles formatius han d’estar configurats en ÍTACA amb el càrrec de “coordinador de cicles formatius”, amb data d’inici 1 de setembre del present curs i sense data de fi. Els coordinadors de cicles formatius són administradors de SAÓ. En aquesta imatge podem veure com s’ha de configurar el càrrec en ÍTACA.

c) Els caps de departament de pràctiques formatives han d’estar configurats en ÍTACA en la categoria de

“Departament” i pertànyer al departament de “pràctiques formatives”, amb data d’inici 1 de setembre i sense data de fi. Els caps de departament de pràctiques formatives són administradors de SAÓ. En les imatges següents podem veure com s’ha de configurar el càrrec en ÍTACA.

(2)

d) Professorat: Té accés al SAÓ-FCT tot el professorat que impartisca classe a un grup l’alumnat del qual es dispose a realitzar les FCT. Aquest perfil és de no administrador del SAÓ.

e) Tutors/es: Tenen accés al SAÓ-FCT els tutors/es del grup l’alumnat del qual es dipose a realitzar les FCT.

Aquest perfil és de no administrador del SAÓ.

f) Alumnat: Té accés al SAÓ-FCT, per a emplenar l’annex V “Diari de classe”, tot l’alumnat que es dispose a realitzar les FCT.

g) Empresa: Té accés al SAÓ-FCT tota empresa que aculla l’alumnat que realitza les FCT.

(3)

3.- Què ocorre si no puc accedir a l’aplicació SAÓ-FCT?

Si amb les claus anteriors no s’hi pot entrar, aquestes són les possibles causes i les solucions:

a) Per al professorat:

a.1.- Cal comprovar que en el programa d’ÍTACA hi haja la informació de contacte perfectament emplenada. En la pestanya de “Dades de Contacte”, el telèfon i el correu electrònic de la part superior de la finestra, estan emplenats, tal com es mostra en aquesta pantalla:

a.2.- Cal comprovar que en el programa d’ÍTACA es compleix que:

• És tutor/a d’un grup d’un programa de qualificació bàsica o un cicle de formació professional l’alumnat del qual haja de realitzar l’FCT en aquest curs.

• Imparteix classe en un grup un grup d’un programa de qualificació bàsica o un cicle de formació professional l’alumnat de la qual haja de realitzar l’FCT en aquest curs.

• És coordinadora o coordinador de cicles formatius.

• És cap del departament de pràctiques formatives.

• Pertany a l’equip directiu.

És important recordar que qualsevol canvi que es faça en el programa d’ÍTACA, posteriorment s’ha de SINCRONITZAR en l’aplicació de SAÓ-FCT per algun perfil d’ADMINISTRADOR de SAÓ perquè s’implemente correctament en SAÓ.

b) Per a l’alumnat:

És més eficaç que el tutor/a de l’alumnat entre l’aplicació de SAÓ-FCT, en la fitxa personal d’aquests i en modifique la contrasenya. Aquesta acció es mostra en les imatges següents

(4)

Fent clic sobre el botó modificar, s’accedeix a la finestra següent:

I en fer clic sobre canviar, accedim a la pestanya de canvi de contrasenya:

c) Per a l’empresa:

És més eficaç que algú des del centre educatiu canvie la contrasenya de l’empresa.

4.- Què ocorre quan no m’apereix l’alumnat en SAÓ-FCT?

Si algun alumne/a no apareix en SAÓ, primer s’ha de sincronitzar el programa SAÓ mitjançant el menú

“Altres/ Sincronitzar”.

Si després d’això, continua sense aparéixer en SAÓ, s’ha de comprovar en ÍTACA que està matriculat/da i compleix les condicions per a accedir a l’FCT.

Si l’alumne/a té menys de 240 hores pendents d’algun mòdul (excepte el mòdul de projectes), pot realitzar l’FCT per decisió de l’equip docent. Això es gestiona en ÍTACA en el menú: Centre / Grup / Gestió FCT, se selecciona l’alumnat al qual es permetrà realitzar l’FCT i es fa clic sobre el botó Permetre FCT (situat en la pantalla principal, la part inferior esquerra).

(5)

Una vegada efectuades les correccions pertinents l’usuari/a administrador/a de SAÓ ha de sincronitzar el programa SAÓ mitjançant el menú “Altres/ Sincronitzar”.

5.- Com s’envien els annexos II i III?

Una vegada signats els annexos II i III per totes les parts implicades (direcció, empresa i/o alumne/a), s’escanejaran i es pujaran a la plataforma a través de la icona , que apareix en consultar l’FCT creada.

L’aplicació només admet un arxiu, per tant o bé s’haurà d’escanejar els dos annexos junts en un document PDF o bé adjuntar-los en un fitxer comprimit.

Una vegada escanejats i pujats els annexos II i III de les FCT, apareix el botó "Enviar notificació". S’ha de fer clic en aquest botó perquè arriben correus electrònics a les parts interessades (Tutor/a, Direcció del centre educatiu, Inspecció Territorial i Direcció General).

6.- Fallada en l’accés a SAÓ. Canvi de les contrasenyes.

A vegades l’accés a SAÓ falla, tant al professorat com a l’alumnat. Primer que res s’ha de comprovar que totes les dades obligatòries que ha de portar des d’ÍTACA es troben en SAÓ (pregunta 3 d’aquest manual).

Si, una vegada comprovat això, continua donant error l’accés a SAÓ, s’ha de canviar la contrasenya, segons siga procedent:

(6)

a) Per al professorat:

El canvi de contrasenya del professorat l’ha de fer algú amb perfil d’administrador de SAÓ. Una vegada en SAÓ, cal seleccionar el tutor/a en la pestanya de professors, entrar en la seua fitxa personal i fer clic en modificar.

Una vegada en la seua fitxa, cal anar a dades per a accedir al sistema i posar-hi una contrasenya nova. És més còmode repetir el seu DNI amb la lletra en majúscula. Una vegada posada la contrasenya, s’ha de repetir en la casella corresponent i guardar els canvis amb el botó “modificar clau”.

b) Per a l’alumnat:

És més eficaç que el tutor/a entre en l’aplicació de SAÓ-FCT, en la fitxa personal del seu alumne/a i en modifique la contrasenya. Aquesta acció es mostra en les imatges següents

(7)

Fent clic sobre el botó modificar, s’accedeix a la finestra següent:

I fent clic sobre canviar, s’accedeix a la pestanya de canvi de contrasenya:

7.- Creació d’una FCT en l’aplicació SAÓ-FCT:

En crear la FCT és important, si l’horari de l’alumnat supera les 40 hores setmanals o les 8 hores al dia, especificar sempre en observacions per què ocorre això (per exemple: descansa dues hores a menjar, va 5 dies però aquests van alternant-se, etc.) i fer constar per escrit que no se superaran les 40 hores setmanals i s’aplica la normativa vigent segons el conveni.

8.- Eliminació d’una FCT en l’aplicació SAÒ-FCT:

Cap FCT que requerisca permís de la Inspecció Educativa es pot eliminar. Apareixerà sempre en SAÓ, però com que no s’emplena el seu diari no influirà en les actes finals.

9.- Realització de l’FCT en un país estranger:

Actualment, l’aplicació SAÓ-FCT no permet introduir empreses estrangeres, per això les FCT fora del territori espanyol amb qualsevol tipus de programa (Erasmus+, FCT-Europa, etc.) no es poden donar d’alta en SAÓ.

Per a aquest tipus d’FCT es poden usar els annexos que es troben en la nostra web, http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/anexos-de-evaluacion-fct-europa

Referencias

Documento similar

como este. De una manera simplificada y con el fin de introducir a los alumnos en el mundo de los diferentes tipos de lesiones, pasaremos a enumerar los principales grupos

TRABAJO FINAL DE GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN TREBALL FINAL DE GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. Departament de Traducció

Critical Period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a Second Language.. The high school achievement of

(1980).- The genesis of Variscan (Hercynian) Plutonic rocks: inference from Sr, Pb and o studies on the Maladeta Igneous Complex, Central Pyrenees

(1984), Foreign and Second Language Learning: Language Acquisition Research and Its Implication for the Classroom, Cambridge, Cambridge University Press.. (1996), La

Desde una perspectiva cronológica resumimos a continuación las principales teorías de los autores, corrientes lingüísticas y escuelas que rompiendo con los criterios precedentes de

Aquestes posicions són definides objectivament en la seva existència i en les determinacions que imposen als seus ocupants, agents o institucions, per la seva situació (situs)

Lleida, Institut d'Estudis llerdencs, Diputació Provincial de Lleida.. FERNÁNDEZ