• No se han encontrado resultados

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/6005]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. així com el lloc, data i hora de la prova. [2022/6005]"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2022, de la directora gene- ral de Recursos Humans, per la qual s’aproven la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en documentació sanitària depen- dents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Públi- ca, així com el lloc, data i hora de la prova.

[2022/6005]

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2022, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se aprueban el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialistas en documentación sanita- ria dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, así como el lugar, fecha y hora de la prue- ba.

[2022/6005]

De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de 18 de enero de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de técni- co o técnica especialistas en documentación sanitaria, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 9015, 08.02.2021) y una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos de admisión, esta Dirección General de Recursos Humanos resuelve apro- bar el lugar, la fecha y hora de la prueba, así como el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas que figura en el anexo I.

Lugar: Universitat de València.

Aulario Sur del Campus dels Tarongers.

Avenida de los Naranjos, s/n, 46022 València.

Fecha: domingo 2 de octubre de 2022.

Hora: 12.00 h.

Contra la presente resolución podrá interponerse los recursos espe- cificados en la base octava de la convocatoria.

València, 21 de junio de 2022.– La directora general de Recursos Humanos: Carmen López Delgado.

De conformitat amb la base 4.2 de la Resolució de 18 de gener de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es con- voca un concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en documentació sanitària, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 9015, 08.02.2021), una vegada finalitzat el termini d’esmena de defectes d’admissió aquesta Direcció General de Recursos Humans resol aprovar el lloc, la data i l’hora de la prova, així com la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que figura en l’annex I.

Lloc: Universitat de València.

Aulari Sud del Campus dels Tarongers.

Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

Data: diumenge 2 d’octubre de 2022.

Hora: 12.00 h.

Contra la present resolució es podrà interposar els recursos especi- ficats en la base huitena de la convocatòria.

València, 21 de juny de 2022.– La directora general de Recursos

Humans: Carmen López Delgado.

(2)

A NNE X I – T È C NIC /A E S P. D O C U M E NT A C IÓ S A NIT À R IA – T O R N L LIU R E – R E S O LU C IÓ D E FINIT IV A A D M E S O S /E XC LO S O S A NE XO I T É C NIC O /A E S P. D O C U M E NT A C N S A NIT A R IA T U R NO L IB R E R E S O LU C N D E FINIT IV A A D M IT ID O S /E XC LU ID O S

DNICOGNOMS/APELLIDOS, NOM/NOMBRE ACCÉS/ACCESO ADM/EXC. CAUSA DNI COGNOMS/APELLIDOS, NOM/NOMBRE ACCÉS/ACCESO ADM/EXCL. CAUSA ***4950**...ABAD LLUCH, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1491**...ABAD MARTINEZ, MILAGROS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7237**...ABALOS MARTINEZ, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2949**...ACEITUNO CHARNECO, JOSE CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4170**...ADAM BORRAS, SALVADOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5259**...ADRIA CAMARASA, DANIEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6385**...AGUADO ORTEGA, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6001**...AGUAR ROIG, SANTIAGO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6881**...AGUAYO OREJUELA, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5948**...AGUILAR MILENA, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0889**...ALAYRACH MARTINEZ, MIGUEL MANUEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5726**...ALBALADEJO VALERO, ANTONIO MANUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9917**...ALCALA GONZALEZ, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0316**...ALCANTARA GARAY, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0736**...ALCANTARA PEREZ, CYNTHIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0844**...ALDEAN FENCO, MARIA DE LOS ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1237**...ALEIXANDRE ESCRIG, ANTONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5951**...ALFONSO BROSETA, MARC ALEXANDRE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2032**...ALFONSO CASTELLO, YOLANDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3031**...ALONSO PARRA, ROSA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0847**...ALONSO SANCHEZ, MARIA SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4680**...ALONSO TEJADA, BIBIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0442**...ALVAREZ RAMIREZ, MARIA CARMEN...Div.Funcional...EXCL... T ***3123**...ALVARO MARTINEZ, CAMINO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1999**...AMAT BROTONS, ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9020**...AMIGO MORENO, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5080**...AMORAGA VALERO, VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8563**...AMOROS CALDERON, MANUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8214**...ANDRADA VIDAL, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0842**...ANDRES BALAGUER, LIDON...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8776**...ANDRES GIMENEZ, MIREIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0217**...ANDRES SALVADOR, EVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0253**...ANDRES VAZQUEZ, TABATA MARIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***9845**...ANDREU FONS, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0078**...ANTOLINOS PEÑARRUBIA, MARIA JOSEFA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5990**...ANTON TERESA, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0986**...ANTUNEZ VILLAR, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5408**...AÑEZ MENACHO, MARIA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5685**...APARICIO MORENO, ZAIDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****5869*...APOSTU ---, ROSSE MARY VASILICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3623**...ARANDA RODRIGUEZ, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5187**...ARAZO IGLESIAS, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9749**...ARENAS SAIZ, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4666**...ARENOS ZURITA, LEONOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7392**...ARIAS GARCIA, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6091**...ARMIJO VALDEPEÑAS, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0945**...ARNAU MUÑOZ, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7152**...ARRIBAS DIAZ, BERTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9437**...ARTESERO MARIN, JUDIT...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9624**...ASENSI MUÑOZ, ADRIAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6826**...ASENSIO PADILLA, JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0052**...ATIENZA SANCHEZ, MIRIAM...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6599**...BACETE LIZONDO, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7250**...BALLESTEROS GUALDA, KESIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1887**...BAÑULS GARCIA, PAULA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***3337**...BARBER SANZ, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5174**...BARBERA SAYAS, SANTIAGO...LLIURE/LIBRE...ADM.

***5607**...BARRAGAN MARTINEZ, ATENEA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1194**...BARREDA VILLALBA, NOELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4805**...BARRERA SANCHEZ, ANALIA SOLEDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3330**...BARRERES MONZONIS, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3563**...BARRIGA PARRONDO, ALICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6623**...BARTUAL UTRILLA, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7323**...BAYONA GINER, MARIA AMPARO...Div.Funcional...ADM. ***8910**...BELDA MIRO, ELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3032**...BELENGUER SUAY, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9335**...BELTRAN SANZ, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7094**...BELTRAN VERDEJO, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***7883**...BENAGES GARCIA, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0636**...BENET SERRANO, AZAHARA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0685**...BENEYTO MONFORT, MARTA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***8177**...BENITEZ CARBONERAS, AMAMBAY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0326**...BENITEZ MAS, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1897**...BERENGUER CANDELA, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5432**...BERNAD BLASCO, ROSA ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5497**...BERNAL ALCAZAR, DANIELA MIJAEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6359**...BERNAT CUBELLS, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9671**...BLANCO BARBERO, YOLANDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2096**...BLANCO NAVARRO, VANESSA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3572**...BLANQUER ESTARLICH, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7264**...BLASCO BENAVENT, ANA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5879**...BLASCO IÑIGUEZ, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0918**...BLAZQUEZ DURAN, MARIA DEL ROCIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6330**...BOIX PALMERO, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5600**...BORLET CODOÑER, MARIA LUISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1518**...BORONAT SEGUI, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5614**...BOU MARTINEZ, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1575**...BUIGUES ROSELLO, ANDREA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4129**...BURGOS GUERRA, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7058**...BUSTAMANTE MAZA, ISABEL KARINA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***9041**...CABEZAS PEREZ, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3657**...CALADO MARTINEZ, IVAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9692**...CALLEJA GIMENO, ALICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0660**...CALOMARDE PÉREZ, LUIS...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***9298**...CALVO BADIA, LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0297**...CALVO GUINOT, SONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9810**...CAMARGO DEL MORAL, JUAN ENRIQUE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5824**...CAMPOS BAÑEGIL, PALOMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8774**...CAMPOS GINESTAR, ALBA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4907**...CAMPOS LATAS, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0594**...CAMPOS PEREZ, BEGOÑA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3970**...CANOVAS Y SABATER, JOSEP...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8759**...CANTERO ESCRIBA, TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1922**...CANTO SANCHEZ, SILVIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0671**...CAÑADA MAGRANER, IVAN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0452**...CAÑES SOSPEDRA, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8884**...CAPLLIURE BRISA, ESTEFANIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8063**...CARAVACA MONZO, CILINIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6684**...CARCEL GONZALEZ, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0620**...CARDUS CANALS, MARIA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2886**...CARO GRACIA, FRANCISCO MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4373**...CARRASCO GUILLEN, ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4392**...CARRATALA GARCIA, JOSEFA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***8098**...CARRERAS ORTIN, LORETO...LLIURE/LIBRE...ADM.

(3)

***2515**...CARRION MIRA, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0606**...CARVAJAL IBAÑEZ, YURENA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0091**...CASADO PAUL, ESTER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9878**...CASARES FERNANDEZ, MILAGROS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2773**...CASES BAÑOS, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0074**...CASINO SEGARRA, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7184**...CASTAÑO AZORIN, INMACULADA ROSALIA...Div.Funcional...EXCL... T ***0405**...CASTEJON MARTINEZ, LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9922**...CASTELLO CLOQUELL, CLARA EUGENIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1575**...CASTELLO PEREZ, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1542**...CASTRO PIÑEIRO, OLAIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2662**...CATALA DURAN, ROSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0291**...CATRET SAEZ, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4733**...CAVERO GOMEZ CARO, SIRENAY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2975**...CEBRIAN ESCOBAR, DAYANNA KATHERINE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8838**...CEBRIAN MARTINEZ, CRISTIAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6809**...CENTELLES GUARCH, LOURDES CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3451**...CEPA GARCIA DE CUERVA, TANIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6624**...CERDA ESCRIHUELA, INMACULADA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8036**...CERDA JIMENEZ, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4244**...CERDAN VALENCIANO, TAMARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1795**...CERQUELLA MARTINEZ, PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7601**...CERRA FERNANDEZ, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****3145*...CHAJIA ---, ASSIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2315**...CHAVELI RUIZ, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5878**...CHECA NOVILLO, ESTER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8342**...CHELI GARCIA, GEMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0507**...CLARA RODRIGUEZ, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4647**...CLEMOT HIDALGO, ANGELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7725**...CLERIGUES MARTIN, ENCARNACION...Div.Funcional...ADM. ***8800**...CLIMENT GREGORI, VICENTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0581**...COLOMER LARA, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5390**...COMPANY GRAU, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5182**...CORBATO FERRER, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7561**...CORBI GALIANA, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ****2997*...CORDOBA MARINO, ALEJANDRA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T N ***5055**...CORTES NADAL, VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****4407*...COSMA ---, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5999**...COSTA FLORIA, TANIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1863**...COSTA GONZALEZ, FEDERICO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1252**...CRESPO SEVILLA, CARMEN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1811**...CRUAÑES LANGREO, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9540**...CUELLAR ROCABERT, MARIA LUISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0398**...CUENCA LOPEZ, TANIA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9736**...CUESTA ARNAU, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6782**...DA CUNHA ALVAREZ, MARIA AURORA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5111**...DASI VIVO, MARIA JOSEFA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8307**...DAVILA GARCIA, JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6614**...DE ANDRES TRILLES, SOFIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0848**...DE GRACIA SALAS, LAURA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4153**...DE ROSA TIMAURE, NATHALIE...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***2742**...DEL REY FUERTES, SONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8112**...DELGADO CAÑETE, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6932**...DELGADO CRESPO, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2216**...DELGADO SANTAMARIA, OSCAR GABRIEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7890**...DIAZ GALLEN, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3599**...DIOSDADO TENT, NEUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6636**...DOMENE FERNANDEZ, LIDIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3132**...DONAT BELLVER, MARIA JULIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1227**...DONET MIÑANA, ALICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9922**...DUARTE MARTINEZ, ANA FE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5862**...DUQUE SANDOVAL, DIANA CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9670**...DURA ESTEVE, EVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7443**...EDO EDO, VANESA (2)...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4309**...ESCOLANO ABELLAN, GONZALO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8960**...ESCRIVA MUÑOZ, CARLA...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***0543**...ESCRIVA PEIRO, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM.

***4752**...ESPADA MORAGON, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1442**...ESPADAS HERVAS, SOFIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0803**...ESPI MARTINEZ, CANDIDA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5927**...ESPINOSA ROCAMORA, JOSEFA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2196**...ESTEBAN DE LAS HERAS, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0785**...ESTEVE GARCIA, CAROLINA EVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5099**...ESTÉVEZ MUÑOZ, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0544**...ESTRUCH SERRANO, YOLANDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2995**...ESTUPIÑA BENGOCHEA, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1976**...FABRA MANUEL, SARAY...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8956**...FAJARDO NAVARRO, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0214**...FAUBELL HOLGUIN, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2835**...FEREZ MARTINEZ, VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0097**...FERNANDEZ CARRASCOSA, MONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7286**...FERNANDEZ FERRIZ, AURORA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1187**...FERNANDEZ GONZALEZ, PAULA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4623**...FERNANDEZ GRACIA, ALBA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0300**...FERNANDEZ IBAÑEZ, VICTOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5930**...FERNANDEZ LOPEZ, DEBORA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7337**...FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARCOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7220**...FERNANDEZ MORGADO, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5483**...FERNANDEZ OLMO, FRANCISCA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7897**...FERNANDEZ RODRIGUEZ, YOLANDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0640**...FERNANDEZ SANCHEZ, SONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9076**...FERNANDEZ VICENTE, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2206**...FERRAN GUTIERREZ, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8408**...FERRANDIS SANCHIS, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2051**...FERRANDO BRINES, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7565**...FERRANDO GIL, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8439**...FERRER CARDONA, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4872**...FERRER GUINOT, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6533**...FERRER ZANON, MARIA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3919**...FERRERAS DE PEDRO, SALVADORA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9436**...FERRERES RUIZ, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9680**...FERRI GOMEZ, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9392**...FERRI TORRES, EVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6252**...FERRIS CLEMENTE, SOLEDAD...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6549**...FIGUEROA CATALAN, MIGUEL ANGEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2532**...FONTESTAD CUBELLS, AGUEDA...Div.Funcional...ADM. ***9526**...FORT DOMINGO, M JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9943**...FOS REVIDIEGO, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4048**...FRAILE RUBIO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5549**...FRASQUET GREGORI, JUAN SALVADOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0703**...FRUCTUOSO JIMENEZ, MARIA MERCEDES...Div.Funcional...ADM. ***0984**...FUENTES BERNAL, JUANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2314**...FUENTES BERNAL, MILAGROS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0071**...FUENTES GARCIA, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2180**...FURRIOL COLLADO, ANDREA PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4472**...FUSTER PANADES, NOELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4231**...FUSTER SIGNES, AIDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9184**...GALI VILAR, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4571**...GALIANA ESQUEMBRE, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0258**...GALLARDO PEREZ, ROCIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8495**...GALLEGO GUARDINO, SHEILA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6028**...GALLINAL CRUZ, MARIBEL...Div.Funcional...ADM. ***1043**...GALLUD GILABERT, CRISTINA JOSEFA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0915**...GALVETE LOPEZ, BEGOÑA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5849**...GALVEZ MOVILLA, NOELIA...Div.Funcional...ADM. ***0126**...GARCIA BELMONTE, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6252**...GARCIA BOHIGUES, MERITXELL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1482**...GARCIA BOLUMAR, ANGELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3525**...GARCIA CUBERO, ALMUDENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3291**...GARCIA CUELLO, YOLANDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1258**...GARCIA DOMINGUEZ, MARIA ROSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6357**...GARCIA FERNANDEZ, ROSARIO...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***8382**...GARCIA LIDON, REBECA...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***1710**...GARCIA LOAIZA, LUISA FERNANDA...LLIURE/LIBRE...ADM.

(4)

***4322**...GARCIA MARTIN, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9628**...GARCIA MONTANER, VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5264**...GARCIA MOYA, LUIS MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8290**...GARCIA NADAL, MARIA AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0789**...GARCIA OBON, JESUS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0618**...GARCIA OLIVARES, DIEGO LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1466**...GARCIA OTERO, MARIA LUZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9282**...GARCIA RAMIREZ, BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7019**...GARCIA ROSA, RAUL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8182**...GARCIA SANCHEZ, EVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0438**...GARCIA SANCHEZ, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6462**...GARCIA SEMPERE, MARIA GEMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0381**...GARCIA TALENS, CLARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7844**...GARCIA VIÑA, DANIEL...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1240**...GASCON VERCHER, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6428**...GASULLA GIMENEZ, MARIA ROSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6032**...GASULLA MARTINEZ, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2953**...GEA GARCIA, ANDREA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9358**...GIL CANUT, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8463**...GIL CARRERES, ESTER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5985**...GIL OLIVER, JOAN (2)...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4399**...GIMENEZ LOPEZ, JOSE MANUEL...Div.Funcional...ADM. ***0207**...GIMENO CIVERA, NOELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0415**...GIMENO GASCON, VICENTE SALVADOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0693**...GINER FUSTER, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9978**...GOLLART SEVILLA, ANA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9524**...GOMEZ ANDRES, SARAI...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7468**...GOMEZ BALLESTER, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4017**...GOMEZ CEBRIAN, ANTONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1861**...GOMEZ FIGUERAS, BARBARA AYELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4561**...GOMEZ GARCIA, ANDREA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5148**...GOMEZ GOMEZ, JOSEFA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5788**...GOMEZ LOPEZ, ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4292**...GOMEZ MADERUELO, LUCIA...Div.Funcional...ADM. ***1220**...GOMEZ PRUÑONOSA, RUBEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0660**...GOMEZ TALAYA, VANESSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1895**...GOMEZ TORREGROSA, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4931**...GONZALEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***2917**...GONZALEZ GONZALEZ, FERNANDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7982**...GONZALEZ GRANERO, SHEILA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9225**...GONZALEZ LLACER, OLGA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9827**...GONZALEZ OROZCO, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9892**...GONZALEZ ORTIZ, NESTOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6144**...GONZALEZ PEREZ, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0131**...GONZALEZ RAMIREZ, MARIA LUISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9896**...GONZALEZ RIPOLL, VICTOR JOAQUIN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5907**...GONZALEZ SESMA, MARIA LIDON...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9290**...GONZALVEZ PEREA, MARIA ASUNCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3434**...GORBA MIRALLES, VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9834**...GORDO USO, MONTSERRAT...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8672**...GORRIZ BELERT, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8150**...GRACIA FERRER, AROA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1166**...GRANEL BLASCO, RAUL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1904**...GRANERO ESCUDERO, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5655**...GRAO NAVARRO, VANESSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6345**...GRAS ANDRES, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1681**...GRAU GARCIA, VICENTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3211**...GRAU MOMPO, YLENIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2579**...GRAU SANCHIS, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1296**...GUAITA AQUINO, ANGELA ELIZABETH...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0584**...GUERRERO RUIZ DE LA HERMOSA, ESTER...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5967**...GUIJARRO JIMENEZ, MARGARITA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0486**...GUILLEN LARRIBA, CARMEN MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9501**...GUIRADO LOPEZ, EVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0612**...GUTIERREZ FAJARNES, MARINA RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5194**...GUTIERREZ LARROSA, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2974**...GUTIERREZ ZORNOZA, CRISTABELA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T

***4069**...HARO APARISI, ROSA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1218**...HARO LOPEZ, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7860**...HERNANDEZ DONOSO, NOELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3465**...HERNANDEZ MONTON, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0489**...HERNANDEZ PEREZ, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8447**...HERRAIZ ANTON, GABRIEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8601**...HERRERA LEAL, JUAN VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2873**...HERRERA ROJAS, DANIELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8072**...HERRERAS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2641**...HORTELANO BONILLA, IVAN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0202**...HURTADO ALMENAR, BLANCA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0127**...HURTADO SABATER, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5896**...IBAÑEZ ALBORS, JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8259**...IGLESIAS IBAÑEZ, MARIA CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0344**...IJARRO ALTUR, MARIA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0157**...ISERTE GARCIA, ANA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4649**...IURATO ROUCO, MARIEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ****2437*...IVANOVA ---, MONIKA STEFANOVA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T N ***0055**...JAIME BLASCO, DESAMPARADOS...Div.Funcional...ADM. ***5586**...JIMENEZ BALLESTER, VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8065**...JIMENEZ CORTES, RAUL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4762**...JIMENEZ MARGAIX, MARIA DEL PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0879**...JULIAN DAUDEN, BERNAT...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6122**...JURADO DE FEZ, EVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5313**...LAABID TAYB, IKRAM...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9237**...LAPAZ FERRANDO, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0152**...LARA MARTINEZ, MARIA REMEDIOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6091**...LARRAIN HEREDIA, MARCELA ALEJANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5153**...LATORRE MESEGUER, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9336**...LEON MINGUEZ, PATRICIA...Div.Funcional...EXCL... T ***5160**...LEON SANTOS, DAVID...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4808**...LLOPIS ZUÑIGA, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8089**...LLORET ORTEGA, LORENA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4136**...LLORET RAMON, LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0433**...LLUCH CLOQUELL, MARIA LUZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9076**...LLUCH ESTELLES, ELSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5714**...LOPEZ ALVAREZ, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4304**...LOPEZ BEGUERIA, BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5486**...LOPEZ CENCERRADO, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4844**...LOPEZ ESCRICH, MARIA NIEVES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5192**...LOPEZ GOMEZ, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7908**...LOPEZ GRANADO, JEMINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4800**...LOPEZ GREGORI, TATIANA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0838**...LOPEZ JIMENEZ, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1225**...LOPEZ LOPEZ, ALVARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0465**...LOPEZ MARTIN, JESSICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5629**...LOPEZ MARTINEZ, JOSE LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4017**...LOPEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5496**...LOPEZ MORENO, ANABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5224**...LOPEZ PONS, NAYARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1098**...LOPEZ REGUILON, MONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5550**...LÓPEZ TOMÁS, MARÍA LUISA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7231**...LORAS PEREZ, VANESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5828**...LORENTE HERRAIZ, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2774**...LOZANO HERNANDEZ, NIEVES NEREIDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4467**...LOZANO MANZANO, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9274**...LOZANO PORTET, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3957**...LOZOYA PALAZON, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8905**...MAGRANER POVEDA, PAU...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8631**...MANRIQUE SAEZ DE ASTEASU, ESTIBALIZ...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1293**...MANSILLA BLASCO, MARIA ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9875**...MANSILLA BLASCO, OSCAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2570**...MANZANO ESPINAR, TANIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5696**...MARCO CORS, AINHOA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9049**...MARCO FUERTES, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4718**...MARGAIX TAMARIT, JULIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8996**...MARI PERELLO, AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM.

(5)

***9987**...MARIN NIÑO, MARIA AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1664**...MARIN RODRIGUEZ, LETICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7710**...MARIN SIMON, ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7527**...MARISCAL MUÑOZ, JUAN MANUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ****9909*...MAROCHKINA ---, IRYNA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T N ***1654**...MARSAVELA BALASA, ANDREEA VIOLETA...Div.Funcional...ADM. ***1988**...MARTI BOVEA, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8942**...MARTI GINER, REYES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9846**...MARTI LOPEZ, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0587**...MARTI MELLADO, MARÍA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5413**...MARTIN PEREZ, LAURA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9401**...MARTIN REILLO, ADELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****1869*...MARTINEZ ---, LAETITIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3263**...MARTINEZ ABAD, MARIA CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1886**...MARTINEZ BRION, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7076**...MARTINEZ CASTILLEJOS, MARIA CONSUELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7458**...MARTINEZ CIMADEVILLA, LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9495**...MARTINEZ CONTRERAS, MARCOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8316**...MARTINEZ CONTRERAS, MARIA CRUZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0971**...MARTINEZ ESCANEZ, NURIA MONTSERRAT...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2881**...MARTINEZ FERNANDEZ, LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7600**...MARTÍNEZ GARCÍA, JUNCAL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7263**...MARTINEZ GARCIA, MIRIAM...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6510**...MARTINEZ GUEROLA, VANESA...Div.Funcional...ADM. ***5995**...MARTINEZ MARTINEZ, DAVID JESUS...Div.Funcional...EXCL... T ***9522**...MARTINEZ MARTINEZ, EVELYN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0935**...MARTINEZ MORALES, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8744**...MARTINEZ MORENO, MILAGROS KARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6895**...MARTINEZ NAVARRO, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8083**...MARTINEZ PERAL, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7127**...MARTINEZ RODRIGUEZ, PAULA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1918**...MARTINEZ SAEZ, TAMARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8874**...MARTINEZ SANTIAGO, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9690**...MARTINEZ SEGUI, TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5869**...MARTINEZ VICO, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8020**...MARTINEZ VILCHEZ, SANDRA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9790**...MARZO CAMPOS, MANUEL...Div.Funcional...EXCL... T ***9518**...MAURI ZUNICA, JULEN VICENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7115**...MAZAIRA GONZALEZ, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6378**...MEDINA MARTINEZ, DEMELZA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4880**...MELADO CORDOBA, TAMARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8278**...MELLE TENO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3371**...MENARGUES SANSANO, JOANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1935**...MEROÑO ÑIGUEZ, GADEA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8672**...MEZCUA FRASQUET, ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5543**...MILLAN LANZA, NOELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1438**...MILLET FUSTER, MARIA MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8922**...MINAYA PEREZ, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3257**...MINGO CALVO, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4918**...MIRALLES ESTEBAN, IRENE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7527**...MIRO PARRA, LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5435**...MOLERO BISBAL, DANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8855**...MOLINA BUITRAGO, ADRIAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2886**...MOLINA FUENTES, SABRINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9343**...MOLINA PARDO, FRANCISCA MARIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0822**...MOLTO ORTS, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1567**...MONCHO GIL, ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9733**...MONGE RODRIGUEZ, GLORIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5021**...MONTAGUD MARQUES, ANA ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5121**...MONTELL ESCOBAR, EVA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5859**...MONTESINOS ROQUE, YAIZA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8605**...MONTOLIU RAMOS, MARIA BEGOÑA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9770**...MONTORO LIBEROS, MARIA JOSEFA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4484**...MONZO POSTIGO, SHEILA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2549**...MONZO ROMERO, LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5281**...MORCILLO TORRALBA, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8455**...MORELL ROSER, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM.

***3089**...MORENO GARCIA, MARIA AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2000**...MORENO GARCIA, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7662**...MORENO LOZANO, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0364**...MORENO MAÑEZ, JUAN MANUEL (2)...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0521**...MORENO MULA, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8002**...MORENO NAVARRO, ANGELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5968**...MORENO VILLANUEVA, MARIA ROSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0332**...MORERA IVARS, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1834**...MOROS PAINO, ALEJANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4570**...MOSCARDO NAVARRO, GEMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0529**...MOSCARDO OLTRA, MARÍA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2378**...MOSCARDO SOLER, MARIA SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4222**...MOUSSAID SARIF, SOUKAINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1148**...MOYA LUCIA, MARIA PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5645**...MOYA MARTINEZ, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2923**...MOYA MORENO, CARLA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9495**...MOYA NAVARRO, LIDIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4960**...MOYA ROBERTO, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1207**...MULET SALORT, REGINA MAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4279**...MUNUERA MORA, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1102**...MUÑIZ CORACHAN, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6780**...MURCIA MEDINA, ANTONIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ****6633*...NAGY ---, EDINA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T N ***3644**...NAVARRO ALVARADO, ADAMINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7674**...NAVARRO ATIENZAR, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5521**...NAVARRO PERIS, AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8267**...NAVARRO POMAR, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7885**...NAVARRO SANCHEZ, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6391**...NEBOT VIÑALS, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1242**...NEGRETE JIMENEZ, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ****6158*...ODDO ---, LINDA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***2215**...OLIVA BERNAL, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7191**...OLIVERA GOMEZ, MARIA VIRGINIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4095**...ORMEÑO BLASCO, MERCE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9905**...ORTEGA BUENO, ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4783**...OSUNA SALA, NATALIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6193**...OVIEDO ALBIÑANA, MONICA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1790**...PACHECO GOMEZ, AGUEDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0298**...PALAU CANOS, JORGE...Div.Funcional...ADM. ***8878**...PALLARES MIRALLES, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5961**...PAMBLANCO OLIVAS, JENNIFER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9523**...PANELLA BONET, JUAN CARLOS...Div.Funcional...ADM. ***1397**...PANEQUE DE LA TORRE, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8763**...PANIAGUA CASTAÑO, GLORIA ESPERANZA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5364**...PARDO PARREÑO, DIEGO...Div.Funcional...ADM. ***5964**...PARRES SANSANO, SONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3276**...PASCUAL BAÑULS, LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5899**...PASCUAL BOSCH, AMPARO...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6531**...PAUNER EBRI, CELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5026**...PAYA GUEROLA, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4364**...PAYAN ROCHER, NOELIA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4274**...PEDREÑO REINA, ALICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5716**...PENA SANCHEZ, AMAYA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8129**...PENALVA ASENSIO, MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2890**...PEÑA CALAMARDO, CARLOS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0347**...PEÑARROCHA IBAÑEZ, GORKA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5894**...PERALES FERRANDIZ, JUAN LUIS...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3295**...PERELLO RAMIREZ, AIDA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9814**...PEREZ ARIZA, PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9824**...PEREZ ARNANDIS, SUSANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4095**...PEREZ BLASCO, ANNA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9331**...PEREZ FERNANDEZ, CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8311**...PEREZ LOPEZ, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8904**...PEREZ LUJAN, MARIA ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9211**...PEREZ MONFERRER, RAQUEL ESTER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5383**...PEREZ RODRIGO, ANA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***9248**...PEREZ RODRIGUEZ, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM.

(6)

***8628**...PEREZ RODRIGUEZ, MARIA SEVERINA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0863**...PEREZ SANTOS, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7698**...PERPIÑA RIDAURA, CARLOS JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6241**...PICO TENO, TANIA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3366**...PIERA IBAÑEZ, IVAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5953**...PINAYA CATARI, LAURA VERONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6807**...PINILLA GARCIA, TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6864**...PINO AGEA, PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8980**...PINO SANTOS, ANA JULIETA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9562**...PINTO MORENO, DESIREE...Div.Funcional...ADM. ***2678**...PIQUER MARTI, LAIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4915**...PITARCH VILAR, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7629**...PLANELLES SANCHEZ, ANA BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0118**...PLASENCIA VERDU, ROSA ADELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3744**...PLOU FELIPE, MARIA DEL PILAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6855**...POMARES URBAN, NOELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0527**...PONS HERNANDEZ, ASUNCION AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2094**...PONS SALA, NATALIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9793**...POQUET BLASCO, BORJA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0277**...PRIETO CREMADES, BLANCA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8482**...PUCHALT SABATER, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6531**...PUERTA VARGAS, MONTSERRAT...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4885**...PUIG SELFA, JASMINA...Div.Funcional...ADM. ***8784**...PULIDO MARIN, ANA ELISABET...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1918**...PUYOL ESTRUCH, YOLANDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0554**...QUEROL NIETO, MONICA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***9422**...QUILES SANCHEZ, JUDIT...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***5025**...QUILIS SOLER, MARIA LOURDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8562**...QUINTANA COBALEDA, MARIA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8569**...QUINTANA GONZÁLEZ, JORGE (2)...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0648**...QUINTANILLA TORRES, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****6052*...RACOINA ---, ILONA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8575**...RAMIREZ NARANJO, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5829**...RAMOS CABALLERO, FRANCISCO JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ****3562*...RANGELOVA ---, ALBENA KAMENOVA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4358**...RAYA ARTES, ROSAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9863**...RAYGAL BRU, ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3002**...REBOLLO GRACIA, ENMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8641**...REVERT BENEITO, MARIA TERESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5315**...REY SOLANA, MONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8757**...RIBES GARCIA, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3783**...RIBES RIBERA, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9094**...RIPOLL NUÑEZ, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9823**...ROBLES GARCIA, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5902**...ROCA LOPEZ, LUIS JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9498**...RODRIGO MONZO, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6606**...RODRIGUEZ ARIAS, MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9071**...RODRIGUEZ BASILIO, RAYANNE...Div.Funcional...EXCL... C T ***9610**...RODRIGUEZ BELMONTE, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3911**...RODRIGUEZ GONZALEZ PINTO, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4192**...RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4424**...RODRIGUEZ MILLET, ALEJANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0793**...RODRIGUEZ MUÑOZ, NELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1503**...RODRIGUEZ ROCA, MARIA DEL ROSARIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9888**...RODRIGUEZ RODENAS, AURORA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9888**...RODRIGUEZ RODENAS, BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9679**...RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LOURDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5243**...RODRIGUEZ SAEZ, MARIA LUCIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0735**...ROJAS MONTES, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2177**...ROJO RUIZ DE CASTROVIEJO, MARIA DEL MAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5951**...ROMAGUERA CHAVELI, JANET...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0324**...ROMERO RUIZ, ANDRES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8716**...RONDA CARDONA, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...EXCL... F ***0286**...RONDAN GARCERA, ISABEL MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0547**...ROQUE BERNAL, ANA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6600**...ROS PATON, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****7645*...ROTARIU ---, NANCY ANDREEA BEATRICE...LLIURE/LIBRE...EXCL... T N

***0192**...RUBIO MOYA, ESTER MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2083**...RUBIO URNOS, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9626**...RUBIO ZAFRILLA, EMMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6812**...RUIZ CUTILLAS, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0435**...RUIZ ESCOBAR, JAVIER...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9606**...RUIZ GOMEZ, ALBA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4416**...RUIZ LIEBANES, VANESSA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2226**...RUIZ MACIA, ALMUDENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1029**...RUIZ OCHOA, VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2447**...RUIZ ORTIZ, NIELS JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5801**...RUS LLORENS, CONCEPCION...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2402**...RUSO BLASCO, MARIA DEL MAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5290**...SAENZ TENICELA, LISBETH...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0831**...SAEZ ATIENZA, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4304**...SALAR RUIZ, LORENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0475**...SALAS TORRES, GEMMA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2903**...SALAZAR MURCIA, KATHERIN MARCELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5046**...SALOM AIJON, JOSE MIGUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0320**...SALSE GAUTA, NATALIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***1041**...SALVADOR ARCO, SHEILA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0439**...SALVADOR OCON, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9273**...SANCHEZ BARROSO, DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7143**...SANCHEZ CAPARROS, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3057**...SANCHEZ GIL LAZARO, LETICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3012**...SANCHEZ HELLIN, SAMUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5310**...SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***7116**...SANCHEZ MARTINEZ, NOELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4883**...SANCHEZ MORENO, JULIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0146**...SANCHEZ PEÑA, ALICIA MERCEDES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0912**...SANCHEZ PINAZO, DAVID...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9205**...SANCHEZ SANCHEZ, IVAN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***7399**...SANCHEZ SARASUA DE LA BARCENA, ALEJANDRO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5067**...SANCHIS GARCIA, SERGIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2814**...SANCHIS SIGNES, SILVIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***7358**...SANCHO ALBIACH, SANDRA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2899**...SANCHO BARBERAN, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6383**...SANCHO CARRERA, MARIA VANESA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8144**...SANCHO CENTELLES, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9930**...SANCHO JIMENEZ, MARIA DE LA FUENTE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5995**...SANCHO MONZO, ANA ISABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4852**...SANCHO SANCHEZ, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7986**...SANSALONI ESCRIVA, JOANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6254**...SANSALONI FUERTES, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0701**...SANTAMARIA GONZALEZ, LLEDO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0231**...SANTAMARIA MARTINEZ, MIREIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9498**...SANTIAGO SANTIAGO, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0003**...SANZ ESCRIHUELA, JOSEFA DOLORES...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***8656**...SANZ PEREZ, AINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****1379*...SAULEAN ---, SIMONA MARIANA...LLIURE/LIBRE...EXCL... N ***3182**...SAVALL BARBER, HECTOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9893**...SEBASTIA ZULLAR, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2625**...SEBERINO HEREDIA, ANA KAREN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0000**...SEGOVIA SANAHUJA, SERGIO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1461**...SEGUI BENAVENT, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6291**...SERNA MARTIN, SAIDA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6015**...SERRA MELIA, RAMON...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8998**...SERRA MINGUEZ, MARIA DE LA CUEVA SANTA...Div.Funcional...EXCL... C ***1225**...SERRALTA MUT, OSCAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0858**...SERRANO GUILLAMON, ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8692**...SERRANO MONTAGUD, JUAN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1462**...SERRANO ROMERO, VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5822**...SIFRE BATALLER, AMELIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3945**...SIGNES CAMARENA, BELEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1363**...SILVA CANDA, MARIA ELENA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0156**...SILVESTRE CRUCES, SANDRA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***6841**...SILVESTRE MONTOLIO, XELO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3714**...SIRVENT CANOVAS, ERIKA...LLIURE/LIBRE...ADM.

(7)

***7414**...SOLAZ GARCIA, INMACULADA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8790**...SOLER CRUZ, IRENE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1885**...SOLER VIDAL, MARGARITA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8685**...SOLERA BOLAÑOS, MARIA DEL PINO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9459**...SOLÍS BERNAL, CARMEN...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***9919**...SORIANO HERNANDEZ, MARIA LUZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9232**...SORRIBES FUSTER, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1268**...SOSA TENA, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5831**...SOTO GARCIA, ESTEFANIA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***0799**...SOTO ROSA, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9358**...SUAREZ MARTINEZ, MARIA DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0947**...TAJADA BALLESTER, MARIA MAR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8601**...TALAVERA LARA, JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9480**...TALAYA ROMANCE, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1871**...TALENS PEIRO, GEMMA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7355**...TAPIA MARTIN, MARIA DE LOS ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7073**...TARIN SOLAZ, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0583**...TENORIO DONATE, LAURA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4298**...TOMAS ALMIRA, CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9412**...TORMOS SANZ, DOLORES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7087**...TORREGROSA ANTON, ARACELI...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2086**...TORREGROSA ANTON, MARIA VICTORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9551**...TORREGROSA PASTOR, ABEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7350**...TORRENS FRESQUET, MARIA JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7219**...TORRES AVILA, SANDRA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4667**...TORRES FERNANDEZ, PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2959**...TORRES IGUAL, LEONOR...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***4566**...TORTAJADA VICENTE, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8247**...TORTOSA PEREZ, REBECA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2506**...TRILLO CENTELLES, TATIANA DALILA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8330**...TRUJILLO SANCHEZ, LAURA...LLIURE/LIBRE...EXCL... T ***8407**...TUDELA RIBELLES, RAQUEL...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2239**...TUR PENADES, SARA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8332**...TURRION TURRION, NURIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2880**...UCEDA CASTEJON, MARTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5274**...VALBUENA TAMAYO, ANTONIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***8814**...VALDES SANTIAGO, OLGA...LLIURE/LIBRE...ADM.

***8718**...VALERO ALFARO, PAMELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1640**...VALIENTE FORES, MARIA AMPARO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***1186**...VALIENTE RODRÍGUEZ, CARMEN ESTELA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7562**...VARELA FLOREZ, ADRIANA PATRICIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***6346**...VELA ALABAU, MARIA CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7542**...VELASQUEZ TERCEROS, ALCIDES NICANOR...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9592**...VELEZ GARCIA, BEATRIZ...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4334**...VENGUT PEREZ, ISABEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3057**...VERCHER GRAU, ANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7170**...VERDEJO SALVADOR, SILVIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***7227**...VERDUCH MAÑEZ, DIANA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3100**...VICEDO BLASCO, FRANCISCO...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5023**...VIDAL CANTERO, MARIA VICENTA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3250**...VIDAL GENOVES, JUAN JOSE...LLIURE/LIBRE...ADM. ***4523**...VILANOVA IRANZO, ROSA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***9042**...VILLALBA LATORRE, MARINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5477**...VILLALTA ROSELL, ANGELES...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2199**...VILLAREJO HUIDOBRO, CAROLINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***2310**...VILLARROYA BALAGUER, ANA MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ****2926*...VINSON ---, ISABEL MARIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5248**...VIZUETE BOLAÑOS, AINOA DEL CARMEN...LLIURE/LIBRE...ADM. ***3706**...YAGO SORIANO, GLORIA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5113**...ZANON CHANZA, CRISTINA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***0133**...ZAPATA ORTIZ, MONICA...LLIURE/LIBRE...ADM. ***5706**...ZVIR BORYS, MYROSLAVA...LLIURE/LIBRE...ADM.

CAU SE S D ’E X CL U SI Ó /

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

F: N o con st a o n o a cr ed it a ca u sa d ’e xe n ci ó o b on if ica ci ó d e p ag am en t d e t ax es d 'a cor d a m b l es n or m es d e l a con vo ca tor ia / N

o consta o no acredita causa de exención o bonificación de tasas acorde a las normas de la convocatoria

. C : N o con st a o n o a cr ed it a ce rt if ica t d e d iv er si ta t fu n ci on al i g u al o su p er ior a l 33 p er 10 0 /

No consta o no acredita certificado de diversidad funcional igual o superior al 33 por 100

. N : N aci on a lit at n o d 'a cor d a m b n or m es d e la con vo ca tòr ia i /o n o a cr ed it a n iv el l B 2 ca st el là / N aci on a lid ad n o a cor d e con n or m as d e la con vo ca tor ia y /o n o a cr ed it a n iv el B 2 ca st el la n o . T : N o con st a l a ti tu la ci ó cor re sp on en t a la ca te g òr ia i n scr it a / N

o consta la titulación correspondiente a la categoría inscrita

. IMP OR T A N T /

IMPORTANTE

: - Le s p er son es a sse n ya la d es a m b ( 2) , h an si g u t in cl o se s d ’of ici e n e l tor n l liu re , se g on s el q u e e s d isp osa e n l a b ase 3 .2 d e l a con vo ca tor ia , p er n o h av er -se a d m és o n o h av er p re se n ta t al ·l eg aci ó a l a se u a e xcl u si ó d el t or n d e p rom oci ó i n te rn a e n e l lli st at p rov isi o n al / L as p er son as se ñ al ad as con ( 2) h an si d o i n cl u id as d e of ici o e n e l tu rn o l ib re , se g ú n l o d isp u est o e n l a b ase 3 .2 d e la con voca tor ia , p or n o h ab er se a d m it id o o n o h ab er p re se n ta d o al eg aci ón a su e xcl u si ó n d el t u rn o d e p rom oc ió n i n te rn a e n e l list ad o p rov isi on al

(8)

A NNE X I – T È C NIC /A E S P. D O C U M E NT A C IÓ S A NIT À R IA – PR O M . INT E R NA – R E S O LU C IÓ D E FINIT IV A A D M E S O S /E XC LO S O S A NE XO I T É C NIC O /A E S P. D O C U M E NT A C N S A NIT A R IA PR O M . INT E R NA R E S O LU C N D E FINIT IV A A D M IT ID O S /E XC LU ID O S

DNI COGNOMS/APELLIDOS, NOM/NOMBRE ACCÉS/ACCESO MOD. ADM/EXC. CAUSA DNI COGNOMS/APELLIDOS, NOM/NOMBRE ACCÉS/ACCESO MOD. ADM/EXCL. CAUSA ***3447**ALBA BESALDUCH, MARIA JOSE...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***7686**ALVAREZ LLORENS, MARIA LUCIA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***5674**CASTELL LEON, MARIA ELENA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***6638**DELICADO DIAZ, MARIA BELEN...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***9538**HOLGADO ALAMO, MARIA FELISA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***0198**JUBERIAS CAMARASA, MARIA LUISA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***0070**LOPEZ MOURIÑO, HELENA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***9520**MARCO GARCIA, MARIA DOLORES...PROM. INTERNA...MOD. A...ADM. ***4201**MARTI MESTRE, MARIA JESUS...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***7956**MARTINEZ LINO, ANTONIO JOSE...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***1498**MULLOR DOMINGUEZ, MARIA VICTORIA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***9148**PEREZ HERRERO, AGUEDA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***9566**PRATS PARDO, INMACULADA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***8833**RUBIO PATON, MARIA REYES...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***3058**RUIZ MAÑEZ, ISMAEL...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. ***7225**SALES LOPEZ, ANA MARIA...PROM. INTERNA...MOD. B...ADM. CAUSES D’EXCLUSIÓ/ CAUSAS DE EXCLUSIÓN F: No consta o no acredita causa d’exenció o bonificació de pagament de taxes d'acord amb les normes de la convocatoria / No consta o no acredita causa de exención o bonificación de tasas acorde a las normas de la convocatoria. C: No consta o no acredita certificat de diversitat funcional igual o superior al 33 per 100 / No consta o no acredita certificado de diversidad funcional igual o superior al 33 por 100. N: Nacionalitat no d'acord amb normes de la convocatòria i/o no acredita nivell B2 castellà / Nacionalidad no acorde con normas de la convocatoria y/o no acredita nivel B2 castellano. T: No consta la titulació corresponent a la categòria inscrita / No consta la titulación correspondiente a la categoría inscrita.

Referencias

Documento similar

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Where possible, the EU IG and more specifically the data fields and associated business rules present in Chapter 2 –Data elements for the electronic submission of information

The 'On-boarding of users to Substance, Product, Organisation and Referentials (SPOR) data services' document must be considered the reference guidance, as this document includes the

In medicinal products containing more than one manufactured item (e.g., contraceptive having different strengths and fixed dose combination as part of the same medicinal

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

Package Item (Container) Type : Vial (100000073563) Quantity Operator: equal to (100000000049) Package Item (Container) Quantity : 1 Material : Glass type I (200000003204)