• No se han encontrado resultados

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física"

Copied!
28
0
0

Texto completo

(1)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Avaliación da evolución da calidade físico-química das augas do río Ulla

Titor/a: Sarah Fiol López DNI

Cotitor/a: Juan Antelo Martínez DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Calidade química, índices de calidade, augas superficiais CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

Durante o desenvolvemento do proxecto LIFE Margal-Ulla se levaron a cabo estudios sistemáticos da calidade química da auga do sistema fluvial Ulla-Deza. Dende o remate do proxecto todos os anos seguiuse a realizar a análise das augas do Ulla para coñecer como está a evolucionar a calidade química neste río e identificar aqueles factores que están a sufrir as maiores variacións temporais.

Así, analizáranse distintos parámetros físico-químicos (pH, conductividade, alcalinidade, dureza, nitratos, fosfatos…), que permitirán calcular índices paramétricos da calidade da auga. Os resultados desta análise comparáranse coa información histórica dispoñible no grupo de investigación, para avaliar a posible variación na calidade da auga debido as actividades agropecuarias.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Instituto de Investigacións Tecnolóxicas. Grupo de investigación Ambisol.

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

- Revisión bibliográfica

- Calibración dos equipos de campo e obtención de curvas de calibrado para todos os parámetros a determinar - Recollida de mostras en diversos puntos ao longo do río Ulla e afluentes

- Análise dos parámetros físico-químicos das augas mediante métodos estándar (determinación de cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos, sodio, calcio, dureza, acidez…)

- Determinación de índices de calidade e aplicación das leis vixentes

- Comparación dos resultados cos datos de anos anteriores para establecer a evolución que está a seguir a calidade deste río

- Análise e discusión de resultados - Elaboración da memoria do TFG

Santiago de Compostela, 03 de setembro de 2020

O/a(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

Asdo.: Sarah Fiol López Asdo: Juan Antelo Martínez

Prof. Titular Investigador contratado

Dpto. Química Física

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

4)

(2)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Aplicación de emendas para a recuperación de solos queimados

Titor/a: Sarah Fiol López DNI

Cotitor/a: Juan Antelo Martínez DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Incendios, materia orgánica do solo, emendas, análise térmico diferencial, CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

Galicia é unha Comunidade Autónoma moi afectada polos incendios forestais. Nas épocas estivais o monte galego resulta afectado por incendios que destrúen a vexetación e diminúen á calidade do solo. Esta problemática fai preciso o estudo das consecuencias dos incendios para traballar coa maior eficacia na prevención e recuperación dos solos queimados.

Actualmente a USC participa nun proxecto Interreg (TERRAMATER), xunto con universidades do norte de Portugal, có obxectivo de estudiar o efecto que os incendios teñen nas propiedades e características do solo, especialmente nas relacionadas coa materia orgánica.

O presente traballo ten por obxectivo establecer mecanismos para recuperar solos queimados mediante á aplicación de emendas orgánicas. Faranse ensaios engadindo diferentes tipos de compost, fonte de mateira orgánica e outros nutrientes, sobre mostras de solos queimados. Despois dun período de incubación, analizárase como varían as propiedades físico- químicas do solo coa aplicación das emendas correctoras.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Instituto de Investigacións Tecnolóxicas y Facultade de Química. Grupo de investigación Ambiosol (GI-1245)

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

- Revisión bibliográfica

- Preparación e caracterización inicial das mostras de solos queimados - Aplicación de diferentes emendas aos solos queimados

- Análise dos solos (pH, contido de materia orgánica, P, N, capacidade de intercambio catiónica...) - Análise e discusión de resultados

- Elaboración da memoria do TFG

Santiago de Compostela, 03 de setembro de 2020

O/a(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

Asdo.: Sarah Fiol López Asdo: Juan Antelo Martínez

Prof. Titular Investigador contratado

Dpto. Química Física

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

4)

(3)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Estudio del envejecimiento de mascarillas quirúrgicas desechables

Titor/a: Massimo LAZZARI DNI

Cotitor/a: Mercedes Torneiro (Dep. de Química Orgánica) DNI Palabras clave TFG

(keywords)

Plásticos, degradación de polímeros, foto-oxidación, envejecimiento artificial, coronavirus CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

Los plásticos, polímeros sintéticos prácticamente desconocidos antes de su amplia comercialización en la década de 1950, hoy en día son omnipresentes en el medio ambiente, y su producción continúa aumentando. La producción mundial de plásticos fue de alrededor de 350 millones de toneladas en 2019 (60 millones de toneladas se produjeron solo en Europa) y se estima que hasta la fecha se hayan producido 8300 millones de toneladas de plásticos. A 2019, se habían generado aproximadamente 7000 Mt de residuos plásticos, de los cuales alrededor del 10% habían sido reciclados, el 12% incinerado y el 78% acumulado en vertederos o en el medio natural.

Dentro del problema de la contaminación por plásticos hay que recordar él de las mascarillas quirúrgicas desechables, tan presentes en nuestra vida diaria de los últimos meses. De los millones de mascarillas que se usan cada día, un porcentaje sin cuantificar queda abandonado en el medio ambiente y para su degradación ambiental y posible bioasimilación se prevén tiempos en el orden de los centenares de años. Las mascarillas más comunes están realizadas en materiales poliméricos estables tales como polipropileno y nylon, para los que no se conoce todavía con la necesaria profundidad el comportamiento a la degradación en el ambiente.

En objetivo científico de este proyecto es el estudio de la degradación a largo plazo de mascarillas quirúrgicas desechables, sometidas a los factores más comunes de degradación de los materiales orgánicos, con una especial atención por el efecto del oxígeno. SI bien desarrollado, el tema llevará seguramente a la publicación de un buen articulo científico de seguro interés mediático.

Didácticamente, el proyecto tiene la finalidad de ofrecer un mayor conocimiento de los polímeros y de las técnicas, tanto industriales como académicas, que se usan para su caracterización, con el objetivo último de paliar las carencias curriculares en química y tecnología de polímeros.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS) Grupo de Investigación: www.fun-nanotech.org

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

El trabajo se puede considerar como una excelente introducción experimental a los conocimientos básicos de la química de los materiales y se centrará en el uso de técnicas tradicionales de caracterización y de estudio de envejecimiento de los materiales poliméricos, tales como espectroscopia FTIR, análisis termogravimétrico, análisis calorimétrico (DSC), microscopia electrónica de barrido (SEM) y óptica, sistemas de foto-envejecimiento acelerado, etc.

El estudio se llevará a cabo sobre mascarillas quirúrgicas desechables representativas de las diferentes tipologías comerciales.

Se requiere un interés concreto del estudiante por el trabajo a realizar, así como unos conocimientos básicos de materiales poliméricos. El estudiante se integraría en un grupo con proyección internacional, muy activo tanto en investigación básica como aplicada, con financiación autonómica, nacional y de la Unión Europea, por lo que es aconsejable tener un buen nivel de inglés.

Se prevé que los correspondientes trabajos experimentales presenciales se puedan realizar a partir del segundo semestre del año académico, siempre bajo una supervisión continua del tutor del proyecto.

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2020

O/a(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

Asdo.: Titor/a Asdo: Cotitor/a

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

4) 3

(4)

" ! #

 %  

DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Diseño de metodos de cuantificación de AQCs

Titor/a: Manuel Arturo López Quintela DNI

Cotitor/a: David Buceta Fernandez DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Cluster quantico atomico

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

,''()+-5.%,&-3%#,('#&',#(',(,/+#,',''7&-+(,&.,-+')+()#,*.)''%

-&6( #' &+!( %(, %8,-+, &-3%#(, ,(' )+-5.%, .1( -&6( , &'(+ *. %, ''()+-5.%, (' -&6(,

(&)+%,%%('!#-.('+&#%%-+7' '&)+%(+(1%)%-)(+%(*.,.,)+()#,%+,.%-'

,+ &.1 # +'-, %, *. , ,)++5' #( -' ,7%( ,. %- +%#7' ,.)+ ##/(%.&' 1 , ,&$' &3, %,

'('-+,'%,&(%4.%,)+((',-#%#,&."(&1(+,*.%(,(++,)('#'-,&-%,',-,,)#,

-#)( &(%.%+ (' -&6(, :  '& %(, -(, .3'-#(, ,(' %(, +,)(',%, ,., )+()#, *.5&#, 7)-#, 1

%-+7'#,(&()(+$&)%(&!'-#,&( (-(%.&#'#,'#1-#/#, (-(1%-+(-%5-#,

#(,-(, -(,%(,%8,-+,)+,'-''#/%,'+!4-#(,#,+-(,*.-+&#''%)(,##7'%(+#-%&(%.%+

(.)(&1(+'+!51%(+#-%&(%.%+'((.)(&'(+'+!5 #'#'(,5.''!)

'+!5,)+("##,.1(/%(+.&'-('%#,&#'.#7'%-&6(%%8,-+/+ #!.+$.'-

,)+()#,*.)+,'-'%(,%8,-+,,.''(&4-+#(,,('0)#('%,).#'(+)+,'-+.'!+'+/(%.#7''

3+,-'#&)(+-'-,(&(%-3%#,#,% (-(/(%-#('-#-.&(+%,#'&+!(+,.%--+&'&'-# 5#%.'-# #+

&'+ -#/ %(, , 1 , %!( ',+#( ,# , *.#+ /'2+ ' % &!'# ##7' ,. -#/# +% (+ -'-( ,

)+()('',-)+(1-(%#,6(.'&4-((.'-# ##7'%8,-+, -#/(1,#&)%+%%(,.-#%#2+3.'

)+()#-%5-#%(,%8,-+,,.-3%#,#,+.#7'&-%,(,%8,-+,.&'-'%#'4-# (+&#7'

''()+-5.%,&-3%#,1,-.&'-(,)+()(+#('%,.(''-+#7')+-'"+.',-.#( (+&#7'

''()+-5.%, .('# +'-,(''-+#(',%8,-+,1+%#('+,.#'4-# (+&#7'('%(''-+#7'%

,-.#( , %%/+3 ( &#'- ,)-+(,()# # ,#!.#'( % )+##7' % % ' )%,&7'# +-+5,-# 

,-,''()+-5.%,

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Institutio de Cerámica, Laboratorio Nanomag,

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

1) Estudio de la cinética de formación de Au NP sin clústeres

$ # '$&#   $" #" "#$# $ $ & % !% # "$ "'$

%,%"#"%)$*$" !%#% "(%(' "#$" 

"$ # "#"#&#$"#

4) 4

(5)

2) Estudio de la cinética de formación de Au NP en presencia de AQCs de concentración conocida 3) Realización de una recta de calibrado

4) Testeo con muestras de clústeres de concentración desconocida.

  

        

   

(6)

" ! #

 %  

DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: AQCs para pilas de combustible sin Pt

Titor/a: Manuel Arturo López Quintela DNI

Cotitor/a: David Buceta Fernandez DNI

4) 5

Palabras clave TFG

(keywords)

Cluster quantico atomico

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

+&&'(*,4-$+%,2$"+'&"%&+"'&+'+.*"+&+&&6%,*'+%-+,*&(*'("+)-(&&$

,%5' "& %* ' $'+ $7+,*+ %,2$"'+ +'& (*,4-$+ -0' ,%5' + %&'* )- $+ &&'(*,4-$+ '& ,%5'+

'%(*$+$$'& ",-'&*%"$$,*6& &%(*$'*'0$($,('*$')-+-+(*'("+$*+-$,&

+* %-0 "*&,+ $+ )- + +(**4& "' ,& +6$' +- $, *$"6& +-(*"".'$-%& 0 + +%#& %2+ $+

&'&,*+&$+%'$3-$+(*''&+,"$"+%-!'%0'*+)-$'+'**+('&"&,+%,$+&+,++("+

,"(' %'$-$* '& ,%5'+ 9  &% $'+ ,'+ -2&,"'+ +'& $'+ *+('&+$+ +-+ (*'("+ )-4%"+ 6(,"+ 0

$,*6&"+'%'('*#%($'% &,"+%'','$-%"&"+&"0,"."+','0$,*',$4,"+

"'+,'+,'+$'+$7+,*+(*+&,&&".$+&* 3,"'+"+*,'+)-,*%"&&$('+""6&$'*",$%'$-$*

'-('%0'*&* 40$'*",$%'$-$*&''-('%&'*&* 4"&"&'+4-&& (

&* 4+(*'!""+-0'.$'*-%&,'&$"+%"&-"6&$,%5'$$7+,*.*" -*#-&,

+(*'("+)-(*+&,&$'+$7+,*++-&&'%3,*"'++'&/("'&$+(-"&'*(*+&,*-& *&*.'$-"6&&

2*+ ,& "%('*,&,+ '%' $ ,2$"+"+ $ ','.'$," ' &,",-%'*$+ "& %* ' $ +,-"' $+ (*'("+

$,*',$4,"+&'+,%-0.&1'0$'+ +('*4&+-('&*-&*.'$-"6&&+,%(',&"%('*,&,+("$+

'%-+,"$&-&,*&-&'+-+%0'*+$"%",&,+&$+,"$"$'+,$"1'*+%($'+$ *&+,"$"

"&,*4&+ $'+ + #-&,' '& +-+ /$&,+ (*'("+ ,$4," ('*4& +* %-0 -&'+ &",'+ (* ,*,* 

*+'$.*"*,+$"%","'&++,,"('+"+,%+ +4%"+%'',*' *&"%",'*+$&,"($,"&')-!0&+,'+

,$"1'*+0)-"%("&+--+'+$'%*"$0$'+"&!"$",&'%'$,*&,".*$$'+'%-+,"$+6+"$+'+

$7+,*+ 0- 2,'%'+!&%'+,*'+*-&'+-&'+&",'+(*+,,"('*"'&+(*'('&&+,

(*'0,'$"+5'$7+,*+ 0-0$*+,-"'+-,"."$,*',$4,"(**"'&+("$+'%-+,"$

0

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Institutio de Cerámica, Laboratorio Nanomag,

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

$ # '$&#   $" #" "#$# $ $ & % !% # "$ "'$

%,%"#"%)$*$" !%#% "(%(' "#$" 

"$ # "#"#&#$"#

(7)

1) Síntesis y caracterización de Ag y Cu AQCs por métodos ya establecidos en el laboratorio 2) Estudio de las reacciones de evolución de hidrogeno y de oxigeno (HER y OER) y estabilidad 3) Estudio de la rección de oxidación de hidrogeno (HOR) y estabilidad

4) Estudio de la reacción de reducción de oxígeno (ORR) y estabilidad

  

       

   

(8)

4) 6

(9)

4) 7

(10)
(11)

4) 8

(12)
(13)

&XUVR$FDGpPLFR

*5$2(148Ë0,&$75$%$//2),1'(*5$2 7)* DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: A determinación de pesos atómicos: pasado e presente

Titor/a: María de la Flor Rodríguez Prieto DNI

Cotitor/a: DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Peso atómico estándar. Isótopos. Masa atómica. Incerteza. Sistema Internacional de unidades.

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

2 FRxHFHPHQWR GRV SHVRV DWyPLFRV p IXQGDPHQWDO SDUD D FLHQFLD H D WHFQROR[tD SROR TXH D V~D PHGLGD H SXEOLFDFLyQ GRV

YDORUHVUHFRPHQGDGRVLQLFLRXVH[DQRVpFXOR;,;HFRQWLQ~DDFWXDOL]iQGRVHGH[HLWR FRQWLQXR1HVWHWUDEDOORSURSRQVHXQKD

UHYLVLyQELEOLRJUiILFDTXHDERUGHRVVHJXLQWHVDVSHFWRVGHVWHWHPD

 &RQFHSWRGHSHVRDWyPLFRHVWiQGDUHDV~DLQFHUWH]D

 &RQWH[WRKLVWyULFRGDGHWHUPLQDFLyQGHSHVRVDWyPLFRVFRQHVSHFLDOUHIHUHQFLDiLPSRUWDQWHFRQWULEXFLyQGDFiWHGUD

GH4XtPLFD)tVLFDGD8QLYHUVLGDGHGH6DQWLDJR

 0pWRGRVGHGHWHUPLQDFLyQGHSHVRVDWyPLFRV

 $QRYDGHILQLFLyQGRPROQR6LVWHPD,QWHUQDFLRQDOGH8QLGDGHVUHYLVDGRHQ

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

7UDEDOORELEOLRJUiILFR&,486*UXSRGHLQYHVWLJDFLyQGH4XtPLFD%LRItVLFD)RWRItVLFDH(VSHFWURVFRStD

6DQWLDJRGH&RPSRVWHODGHRXWXEURGH

2D V DEDL[RDVLQDQWH V GHFODUD Q TXHGLVSyQ GLVSRxHQ GRVPHGLRVPDWHULDLVSUHFLVRVSDUDOHYDUDFDERHVWHSUR[HFWR

Asdo.: Titor/a Asdo: Cotitor/a

7DQWR RV RE[HFWLYRV FRPR R SODQ GH WUDEDOOR GHEHQ VHU UHDOLVWDV WHQGR HQ FRQWD R QLYHO GR DOXPQDGR DR TXH VH RIHUWD R SUR[HFWR DOXPQDGRGRžFXUVRGR*UDRHQ4XtPLFD FRPRRWDPDxRGDPDWHULD (&76TXHVXSRUiQXQPi[LPRGHKRUDVGHWUDEDOORH

GHWUDEDOORQRQSUHVHQFLDO $Comisión do Traballo Fin de GraoYDORUDUiHVWHVGRXVDVSHFWRViKRUDGHDFHSWDUDSURSRVWDGHSUR[HFWR

RIHUWDGDSROR V SURIHVRU HV LQYHVWLJDGRU HV 

Firmado por RODRIGUEZ PRIETO, MARIA DE LA FLOR (FIRMA) el día 07/10/2020 con un certificado emitido por AC DNIE 001

4) 9

(14)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Desarrollo de algoritmos para una búsqueda eficiente de conformaciones moleculares

Titor/a: Antonio Fernández Ramos DNI

Cotitor/a: DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Paralelización, python, conformaciones, flexibilidad molecular, teselación CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

La idea de este TFG es la ampliación de algunos algoritmos ya desarrollados en el grupo de investigación y que permiten la obtención de conformaciones moleculares en moléculas flexibles.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

CIQUS

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

En una primera etapa, el estudiante tiene que familiarizarse con la bibliografía existente sobre el tema. En una segunda etapa, el alumno tiene que comprender el funcionamiento del algoritmo del programa Torsiflex, desarrollado en Python por el grupo de investigación. Finalmente, en una ultima etapa el estudiante debería ser capaz de paralelizar el código y de plantear mejoras en la búsqueda conformacional en moléculas con un elevado número de torsiones. Algunas mejoras pueden implicar formas eficientes de dividir (teselación) la superficie torsional.

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2020

O/a(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

Asdo.: Titor/a Asdo: Cotitor/a

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

4) 0

(15)

4) 1

(16)

" ! #

 %  

DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Estudio “ab initio” de un potencial intermolecular y propiedades de interacción. Análisis de resultados mediante programación en Python.

Titora: Berta Fernández Rodríguez DNI

4) 2

Cotitor/a: DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Cálculos “ab initio”, potenciales intermoleculares, propiedades de interacción, programación Python

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

Desde el punto de vista teórico, el estudio exacto de complejos formados por moléculas o átomos débilmente enlazados es un desafío. Para poder comparar los resultados obtenidos con los experimentales altamente exactos disponibles en bibliografía y para poder hacer predicciones en complejos donde no hay resultados exactos disponibles, no solamente es necesario utilizar métodos ab initio adecuados para la descripción de la correlación electrónica, sino también hacer uso de conjuntos de funciones base extensos y “flexibles”.

En el presente proyecto, utilizando métodos químico-cuánticos se evaluarán el potencial y propiedades de interacción de un complejo átomo-molécula. Los resultados se analizarán mediante programación en Python.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Trabajo telemático (Departamento de Química Física, Química Cuántica).

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLA OU POLO ESTUDANTE

Tanto para el cálculo del potencial como para el de las propiedades eléctricas de interacción se harán, como paso previo, selecciones del método para tratar la correlación electrónica y de las bases de cálculo correspondientes. Los resultados de los cálculos se compararán con los más exactos experimentales y teóricos disponibles en bibliografía.

Como métodos se utilizarán el Hartree-Fock (HF), la teoría del funcional de densidad (DFT), perturbacionales y de clústeres acoplados y como bases de cálculo las de Pople y col. y las de Dunning y col. Una vez seleccionados el método y la base, se elegirán una serie de geometrías intermoleculares en las que se evaluarán el potencial y las propiedades de interacción. Los resultados se analizarán mediante programación en Python.

Los resultados obtenidos se compararán con los disponibles en bibliografía.

   

$ # '$&#   $" #" "#$# $ $ & % !% # "$ "'$

%,%"#"%)$*$" !%#% "(%(' "#$" 

"$ # "#"#&#$"#

(17)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Revisión bibliográfica de las técnicas de análisis de microplasticos

Titor/a: Massimo LAZZARI DNI

4) 3

Cotitor/a: DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Plásticos, degradación de polímeros, espectroscopia Raman, digestión alcalina CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

Los plásticos en el medio marino se han convertido en una gran preocupación debido a su persistencia en el mar y a las consecuencias adversas para la vida marina. Según estimaciones recientes, en los océanos del mundo se podrían encontrar entre 27 y 67 millones de toneladas de plástico. Cuando el plástico se introduce en el océano, sus propiedades cambian y se descompone produciendo partículas pequeñas, los así llamado microplásticos, debido a la exposición al oxígeno, la luz solar, las olas, las biopelículas, etc. Además, estos microplásticos pueden ser absorbidos por una amplia gama de organismos marinos y, por ejemplo, obstruir sus aparatos de filtrado o tractos gastrointestinales.

En objetivo científico de este proyecto es la revisión crítica de las bibliográfica dedicada a las técnicas de caracterización de microplásticos. Si bien desarrollado, el tema llevará seguramente a la publicación de un artículo científico en forma de revisión.

Didácticamente, el proyecto tiene la finalidad de ofrecer un mayor conocimiento de los polímeros industriales y de las técnicas, tanto industriales como académicas, que se usan para su caracterización, con el objetivo último de paliar las carencias curriculares en química y tecnología de polímeros.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS) Grupo de Investigación: www.fun-nanotech.org

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

A pesar de las investigaciones realizadas en los últimos años, el conocimiento y la comprensión sobre los microplásticos más pequeños (desde 10 μm hasta partículas aún más pequeñas, nanopartículas) aún es limitado. Durante este trabajo bibliográfico se quiere recopilar la información existente sobre dos aspectos analíticos diferentes. Por un lado, se evaluarán pros y contras de las diferentes técnicas analíticas utilizadas en la actualidad para identificar y cuantificar los microplásticos (como la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, la espectroscopia Raman y la pirólisis-cromatografía de gases- espectrometría de masas), sobre todo los más pequeños; por el otro, se discutirán las técnicas de separación por densidad de microplásticos de los sedimentos y se evaluarán los diferentes métodos de purificación (como el uso de digestión alcalina, la digestión enzimática, etc).

Se requiere un interés concreto del estudiante por el trabajo a realizar, así como unos conocimientos básicos de materiales poliméricos. El estudiante se integraría en un grupo con proyección internacional, muy activo tanto en investigación básica como aplicada, con financiación autonómica, nacional y de la Unión Europea, por lo que es aconsejable tener un buen nivel de inglés.

No se aceptarán estudiantes que no hayan contactado previamente el tutor.

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2020

O/a(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

Asdo.: Titor/a

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

(18)

4) 4

(19)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Cuantificación de clústeres catalíticos de Ag: aplicación en recubrimientos antibacterianos

Titor/a: M. Arturo López Quintela DNI

Cotitor/a: David Buceta DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Clusteres, Catálisis, Nanopartículas

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

Una de las dificultades en la aplicación de los clústeres catalíticos es la determinación de su concentración por métodos sencillos. En el presente TFG se tratará de utilizar la catálisis de la formación de nanopartículas de oro por clústeres de Ag, mediante medidas sencillas de espectrometría visible, para la determinación de la concentración de clústeres de Ag. El método se aplicará posteriormente para determinar la posible pérdida de clústeres que se pueden desprender en recubrimientos antibacterianos formados con dichos clústeres.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Instituto de Cerámica/ Grupo Nanomag

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

El trabajo concreto a desarrollar será:

1. Estudio de la cinética de la formación de nanopartículas de oro siguiendo la variación de la absorción de su banda plasmónica por espectrometría visible a §QP

2. Estudio cinético de la catálisis de la formación de nanopartículas de oro por clústeres de Ag

3. A partir de 3, obtención de la curva de calibrado para determinar la concentración de clústeres de Ag

4. Aplicación de 4 para determinar la posible pérdida de clústeres en recubrimientos antibacterianos obtenidos al incorporar dichos clústeres en resinas poliméricas.

Santiago de Compostela, 23 de Octubre de 2020

O/a(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

Asdo.: Titor/a

Asdo: Cotitor/a

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

4) 5

(20)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: AQCs: en la frontera de la nanotecnologia

Titor/a: Manuel Arturo López Quintela DNI

4) 6

Cotitor/a: David Buceta Fernandez DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Cluster quantico atomico

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

Las nanopartículas metálicas con dimensiones de dos a varias decenas de nanómetros muestran propiedades que dependen del tamaño. Sin embargo, los clústeres metálicos son partículas cuyo tamaño es menor que las nanopartículas, con tamaños comparables a la longitud de onda de Fermi del electrón (0.52 nm para el oro y la plata), por lo que sus propiedades del resultan ser muy diferentes de las que se esperarían debido tan sólo a su alta relación superficie/volumen y se asemejan más a las encontradas en las moléculas, pero con estabilidades mucho mayores que los correspondientes metales. En estas especies de tipo molecular FRQ WDPDxRV § -2 nm, los efectos cuánticos son los responsables de sus propiedades químicas, ópticas y electrónicas como, por ejemplo, magnetismo, fotoluminiscencia y actividades foto- y electro-catalíticas.

Debido a estos efectos, los clústeres presentan niveles energéticos discretos que determinan la posición del orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO) y del orbital molecular no ocupado de menor energía (LUMO), definiendo así un bandgapde energías prohibidas cuyo valor aumenta con la disminución del tamaño del clúster (ver figura adjunta).

Las propiedades que presentan los clústeres subnanométricos son excepcionales, pudiendo representar una gran revolución en áreas tan importantes como la catálisis, la fotovoltaica o antitumorales. Sin embargo, si bien existen algunos trabajos de revisión en algún campo (como la catálisis), no existe actualmente una revisión completa que aborde todo el potencial que este nuevo tipo de partículas tiene. Se hace, por tanto, necesaria una puesta en conjunto del estado del arte de la síntesis y todo el abanico de propiedades de los clústeres subanométricos. Del resultado de este trabajo se espera la realización de una revisión completa de los clústeres, tanto en síntesis como en sus propiedades, que pueda servir como guía para futuras investigaciones.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Institutio de Cerámica, Laboratorio Nanomag,

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

1) Familiarización con los clústeres subnanometricos, síntesis y propiedades.

2) Búsqueda bibliográfica de diferentes métodos de síntesis de clústeres 3) Búsqueda bibliográfica de los últimos resultados en aplicaciones catalíticas 4) Búsqueda bibliográfica de los últimos resultados en aplicaciones biomédicas

5) Búsqueda bibliográfica de los últimos resultados en aplicaciones magnéticas y fotoluminiscentes.

6) Puesta en conjunto de los resultados obtenidos.

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

(21)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Catálisis de reacciones de polimerización por clústeres de Ag

Titor/a: M. Arturo López Quintela DNI

Cotitor/a: David Buceta DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Catálisis, clusteres, polimerización

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

Se ha visto en el grupo de investigación que clústeres de Ag catalizan reacciones de polimerización usadas para preparar recubrimientos antibacterianos. El trabajo de investigación consistirá en estudiar la cinética y el mecanismo de dicha catálisis y su aplicación en la optimización de dichos recubrimientos.

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

Instituto de Cerámica/Grupo Nanomag

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

1. Estudio cinético de las reacciones de polimerización en ausencia de clústeres 2. Estudio cinético de las reacciones de polimerización en presencia de clústeres de Ag 3. Discusión de los posibles mecanismos de catálisis

4. Aplicación de los resultados en la optimización de recubrimientos antibacterianos con clústeres de Ag

Santiago de Compostela, 23 de Octubre de 2020

O/a(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

Asdo.: Titor/a Asdo: Cotitor/a

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

4) 7

(22)

&XUVR$FDGpPLFR

*5$2(148Ë0,&$75$%$//2),1'(*5$2 7)*

DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: A anisotropía de fluorescencia: Concepto, aplicacións e análise de datos Titor/a: Manuel Mosquera González

4) 8

Cotitor/a: María de la Flor Rodríguez Prieto DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Fluorescencia. Polarización da luz. Anisotropía de fluorescencia.

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

$DEVRUFLyQHDHPLVLyQGHOX]SRODVPROpFXODV GHSHQGH GD RULHQWDFLyQUHODWLYDGR FDPSRHOpFWULFRGDUDGLDFLyQH

GRPRPHQWRGLSRODUGHWUDQVLFLyQGRWUiQVLWRGHTXHVHWUDWH $VtFDQGRVHXWLOL]DOX]OLQHDOPHQWHSRODUL]DGD SDUDD

H[FLWDFLyQ GD IOXRUHVFHQFLD SURG~FHVH XQKD H[FLWDFLyQ VHOHFWLYD GRV IOXRUyIRURV RULHQWDGRV HQ GHWHUPLQDGDV

GLUHFFLyQVHFRPRFRQVHFXHQFLD DHPLVLyQGHOX]pDQLVRWUySLFD6HGXUDQWHRWHPSRGHYLGDGRHVWDGRH[FLWDGR

SURG~FHVHXQKDPRGLILFDFLyQGDGLUHFFLyQ GRPRPHQWRGHWUDQVLFLyQDDQLVRWURStDGHIOXRUHVFHQFLDGLPLQXLUi$

PHGLGD GD SRODUL]DFLyQ GD IOXRUHVFHQFLD SURSRUFLRQD DVt LQIRUPDFLyQ GH JUDQ XWLOLGDGH DFHUFD GD PRELOLGDGH

PROHFXODU GDPLFURYLVFRVLGDGHGRHQWRUQRGDPROpFXODGDIOH[LELOLGDGHHWDPDxRPROHFXODUHGHSDUiPHWURVGH

RUGHHQVLVWHPDVRUJDQL]DGRV

1HVWHWUDEDOORSURSRQVHDUHDOL]DFLyQGDOJXQKDVPHGLGDVGHDQLVRWURStDGHIOXRUHVFHQFLDHRGHVHQYROYHPHQWR GHSURJUDPDVGHWUDWDPHQWRGHGDWRVSDUDRVHXDQiOLVH

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

&,486*UXSRGHLQYHVWLJDFLyQGH 4XtPLFD%LRItVLFD)RWRItVLFDH(VSHFWURVFRStD

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

2WUDEDOORDGHVHQYROYHUFRQVWDGDVVHJXLQWHVHWDSDV

 5HYLVLyQELEOLRJUiILFD &RQFHSWRGHDQLVRWURStDGHIOXRUHVFHQFLDHDSOLFDFLyQV

 'HWHUPLQDFLyQ H[SHULPHQWDOGDDQLVRWURStDGHIOXRUHVFHQFLD GDOJ~QIOXRUyIRUR

 'HVHQYROYHPHQWRGHSURJUDPDVGHWUDWDPHQWRGHGDWRVSDUDRDQiOLVHGDDQLVRWURStDGHIOXRUHVFHQFLD

 'HWHUPLQDFLyQGRWHPSRGHURWDFLyQPROHFXODU

6DQWLDJR GH&RPSRVWHOD GHRXWXEUR GH 

2D V DEDL[RDVLQDQWH V GHFODUD Q TXHGLVSyQ GLVSRxHQ GRVPHGLRVPDWHULDLVSUHFLVRVSDUDOHYDUDFDERHVWHSUR[HFWR

Asdo.: Titor/a Asdo: Cotitor/a

 7DQWR RV RE[HFWLYRV FRPR R SODQ GH WUDEDOOR GHEHQ VHU UHDOLVWDV WHQGR HQ FRQWD R QLYHO GR DOXPQDGR DR TXH VH RIHUWD R SUR[HFWR DOXPQDGR GRžFXUVRGR*UDRHQ4XtPLFD FRPRRWDPDxRGDPDWHULD (&76 TXHVXSRUiQXQPi[LPRGHKRUDVGHWUDEDOORH

GHWUDEDOORQRQSUHVHQFLDO $ Comisión do Traballo Fin de Grao YDORUDUiHVWHVGRXVDVSHFWRViKRUDGHDFHSWDUDSURSRVWDGHSUR[HFWR

RIHUWDGDSROR V SURIHVRU HV LQYHVWLJDGRU HV 

(23)

" ! #

 %  

DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Formación de agregados supramoleculares. Revisión bibliográfica

Titor/a: M. Mercedes Parajó Montes DNI

4) 19

Cotitor/a: DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Química Supramolecular, Cinética, Mecanismos de Reacción CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

 !% #% " % ""  " # ###$ # $".%# -#$ #

# #$'# ) !% # % "#- !% #  $ 0 %$ "##1- # 

%$# ) %$" * / " ( #!% #% " % " "#

&$# 32 #   % "  $ "#%$ # % " '"#  ##$ #

!%#/

## "##"$ $%" * %"" %#)- "$ $-#% 

 # " #$" !% #% " % "-#$ $"$ !%#$%

$" #' $## %### ' " $"% " "#)$"

# " # "##!%$% " $%" * /

$' " $" #" "  " "  #"' $-#

&$#4 #-#" !% #% " % "/

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

 / % /"% '#$ $' ) $ ##

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

#$% $" * " % &#!% " $%$ ##$$ # ## $#!%

$ #%# #/$% - ""  #" $ " %#$$%$ 

#"$###$ ##$%)#%# ## #/

  

    !    

 

$ # '$&#   $" #" "#$# $ $ & % !% # "$ "'$

%,%"#"%)$*$" !%#% "(%(' "#$" 

"$ # "#"#&#$"#

(24)

4) 0

(25)

Curso Académico 2020/2021

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química-Física

Título do proxecto: Medidas experimentales de efecto Seebeck de Spin en películas delgadas de YMnO3

Titor/a: Francisco Rivadulla Fernández DNI

Cotitor/a: Rafael Ramos Amigo DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Efecto seebeck, efecto hall, óxidos magnéticos, transporte térmico CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

El efecto Seebeck se refiere al voltaje que aparece entre los extremos de un conductor sometido a un gradiente de temperatura, y constituye la base del funcionamiento de los dispositivos termoeléctricos (Peltier). En el efecto Seebeck de spin, el voltaje generado por el gradiente térmico es debido a una corriente de spin, sin transporte de carga. Este efecto ha sido observado en diversos sistemas magnéticos aislantes y se ha propuesto como un método alternativo para la generación de energía termoeléctrica. El objetivo de este trabajo es explorar posibles rutas para amplificar la corriente de spin en materiales magnéticos.

K. Uchida et al. Observation of the spin Seebeck effect Nature 455, 778 (2008)

R. Ramos et al. Appl. Phys. Lett. 102, 072413 (2013); Nature Communications 10, 5162 (2019).

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

El TFG se desarrollará en los laboratorios de química de materia condensada del CIQUS, grupo MAT-2

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

El estudiante se ocupará de la síntesis de películas delgadas del óxido magnético YMnO3 en diversos sustratos monocristalinos, mediante el método de deposición por láser pulsado (PLD). El estudiante realizará tareas de caracterización estructural de las películas sintetizadas (difracción de rayos-x) y de trasporte eléctrico y térmico en presencia de campos magnéticos a distintas temperaturas, para cuantificar el efecto Seebeck de spin en este óxido.

Santiago de Compostela, 23 de Octubre de 2020

O/a(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

Asdo.: Titor/a Francisco Rivadulla Fernández Asdo: Cotitor/a Rafael Ramos Amigo

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

4) 1

(26)

&XUVR$FDGpPLFR

*5$2(148Ë0,&$75$%$//2),1'(*5$2 7)*

DEPARTAMENTO: Departamento de Química Física

Título do proxecto: Vesículas cataniónicas. Revisión bibliográfica

Titor/a: Pedro Rodríguez Dafonte DNI

4) 2

Cotitor/a: DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Coloide, Vesícula, Surfactante cataniónico.

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

2WUDEDOORGH)LQGH*UDRFRQVLVWLUiQXQUHYLVLyQELEOLRJUiILFDGDFDUDFWHUL]DFLyQHDSOLFDFLyQVGHYHVtFXODVFDWDQLyQLFDV

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

)DFXOWDGHGH4XtPLFD*UXSRGH5HDFWLYLGDGH H &DWiOLVH

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

$VYHVtFXODVVRQFRORLGHVFRQHVWUXWXUDVHVIpULFDVFRQVWLWXtGDVSRUELFDSDVSHFKDGDVTXHHQFHUUDQXQKDUH[LyQDFXRVDH

TXHHVWiQURGHDGDVGXQPHGLRFRQWLQXR DFXRVR

ƵŐĂ

ƵŐĂ

^ƵƌĨĂĐƚĂŶƚĞ

$SDUWLFXODULGDGHGHVWHV DJUHJDGRV pTXHSRV~HQWDQWRUH[LyQVKLGURIyELFDVFRPRKLGUyILODVRTXHOOHVSHUPLWHHQFDSVXODU

PDWHULDLVGHPRL GLIHUHQWH VROXELOLGDGH;HUDOPHQWHDVYHVtFXODVHVWiQIRUPDGDVSRUVXUIDFWDQWHVGHGREUHFDGHDSRUH[HPSOR

RVIRVIROtSLGRV2XWURWLSRGHYHVtFXODVVHSRGHQREWHUGDPHVWXUDGHVXUIDFWDQWHVGHFDUJDVRSRVWDV TXHIRUPDQRTXHVH

FRxHFH FRPR VXUIDFWDQWH FDWDQLyQLFR $V YHVtFXODV FDWDQLyQLFDV RIUHFHQ YDQWD[HV IURQWH iV YHVtFXODV FRQYHQFLRQDLV

IRUPDGDV SRU IRVIROtSLGRV $V VXVSHQVLyQV DFXRVDV GH IRVIROtSLGRV IRUPDQ DJUHJDGRV JUDQGHV H VRQ QHFHVDULDV WpFQLFDV

FRPR RV XOWUDVyQV RX D H[WUXVLyQ SDUD SURGXFLU YHVtFXODV XQLODPHODUHV (VWDV YHVtFXODV GHJUiGDQVH UHODWLYDPHQWH UiSLGR

3ROD FRQWUD FRQ PHVWXUDV FDWDQLyQLFDV GH VXUIDFWDQWHV QDV SURSRUFLyQV DGHFXDGDV p SRVLEOH IRUPDU GH IRUPD HVSRQWiQHD YHVtFXODVHVWDEOHVQRWHPSR $DOWDHVWDELOLGDGHREDL[RFXVWR HDVSURSLHGDGHVILVLFRTXtPLFDVWDQYHUViWLOHVTXHRIUHFHQDV

YHVtFXODVFDWDQLyQLFDVVRQPRWLYRVVXILFLHQWHVSDUDTXHVH[DQXQD DOWHUQDWLYDVYLDEOHiV YHVtFXODVOLStGLFDV$GHPDLVDV~D

DOWDHVWDELOLGDGHQRWHPSRSHUPLWHDV~DDSOLFDFLyQQD HQFDSVXODFLyQGHVROXWRVHDV~DUHWHQFLyQGXUDQWHORQJRVSHUtRGRVGH

WHPSR (VWDVSURSLHGDGHVGDQOXJDUDXQDPSORDEDQRGHDSOLFDFLyQV

2 7UDEDOOR GH )LQ GH *UDR SURSRVWR VH FHQWUDUi QD UHYLVLyQ ELEOLRJUiILFD GRV HVWXGRV PiLV UHFHQWHV VREUH YHVtFXODV FDWDQLyQLFDV

6DQWLDJRGH&RPSRVWHOD GH 2XWXEURGH 

2 DEDL[RDVLQDQWH GHFODUDTXHGLVSyQGRVPHGLRVPDWHULDLVSUHFLVRVSDUDOHYDUDFDERHVWHSUR[HFWRAsdo.:

 7DQWR RV RE[HFWLYRV FRPR R SODQ GH WUDEDOOR GHEHQ VHU UHDOLVWDV WHQGR HQ FRQWD R QLYHO GR DOXPQDGR DR TXH VH RIHUWD R SUR[HFWR DOXPQDGR GRžFXUVRGR*UDRHQ4XtPLFD FRPRRWDPDxRGDPDWHULD (&76 TXHVXSRUiQXQPi[LPRGHKRUDVGHWUDEDOORH

GHWUDEDOORQRQSUHVHQFLDO $ Comisión do Traballo Fin de Grao YDORUDUiHVWHVGRXVDVSHFWRViKRUDGHDFHSWDUDSURSRVWDGHSUR[HFWR

RIHUWDGDSROR V SURIHVRU HV LQYHVWLJDGRU HV 

(27)

&XUVR$FDGpPLFR

*5$2(148Ë0,&$75$%$//2),1'(*5$2 7)*

DEPARTAMENTO: Departamento de Química Física

Título do proxecto: Microemulsions baseadas en Líquidos Iónicos. Revisión bibliográfica

Titor/a: Pedro Rodríguez Dafonte DNI

4)3

Cotitor/a: DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Coloide, Microemulsión, Liquido Iónico.

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

2WUDEDOORGH)LQGH*UDRFRQVLVWLUiQXQUHYLVLyQELEOLRJUiILFDGDFDUDFWHUL]DFLyQHDSOLFDFLyQVGHPLFURHPXOVLRQVEDVHDGDVHQ

OtTXLGRVLyQLFRV

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

)DFXOWDGHGH4XtPLFD*UXSRGH5HDFWLYLGDGHH&DWiOLVH

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

2V/tTXLGRV,yQLFRVVRQVDOHVRUJiQLFRVTXHVHFDUDFWHUL]DQSRUWHUSXQWRVGHIXVLyQPHQRUHVGHž&HSURSLHGDGHVItVLFDV

FDUDFWHUtVWLFDV FRPR VRQ EDL[D SUHVLyQ GH YDSRU JUDQGH HVWDELOLGDGH WpUPLFD H DOWD FDSDFLGDGH GH UHFLFODGR $ JUDQGH

GLYHUVLGDGHGHFDWLyQVHDQLyQVTXHIRUPDQRV/tTXLGRV,yQLFRVIDLTXHVH[DSRVLEOHSUHSDUDUOtTXLGRVLyQLFRVFRDVSURSLHGDGHV

GHVH[DGDVVLPSOHPHQWHVHOHFFLRQDQGRRFDWLyQHRDQLyQ

 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

ĂƚŝſŶƐŝŵĠƚƌŝĐŽ

ŶŝſŶƐŝŵĠƚƌŝĐŽ

ĐĞŝƚĞ

ƵŐĂ

^ƵƌĨĂĐƚĂŶƚĞ

$V PLFURHPXOVLyQV VRQ DJUHJDGRV FRORLGDLV IRUPDGRV SRU WUHV FRPSRxHQWHV VXUIDFWDQWH DXJD H DFHLWH $ H[LVWHQFLD GH

QDQRJRWDVDFXRVDVURGHDGDVSRUXQKDSHOtFXODGHGHWHU[HQWH VXUIDFWDQWH FRQItUHOOHVXQJUDQDEDQLFRGHSRVLEOHVDSOLFDFLyQV

FRPR SRU H[HPSOR D VtQWHVH GH QDQRPDWHULDLV RX R VHX XVR FRPR QRYRV PHGLRV GH UHDFFLyQ GHELGR D V~D FDSDFLGDGH SDUD

VROXELOL]DUHFRPSDUWLPHQWDOL]DUUHDFWLYRV$VSURSLHGDGHVGDQDQRJRWDDFXRVDHGDLQWHUIDVHHVWiQDIHFWDGDVHQJUDQPHGLGD

SRODQDWXUH]DGRGHWHU[HQWHTXHIRUPDHVWHVVLVWHPDV2VOtTXLGRVLyQLFRVSRGHQDFWXDUFRPDPHGLRFRQWLQXRRXFRPDPHGLR

GLVSHUVR QDV PLFURHPXOVLyQV VLPSOHPHQWH YDULDQGR D SURSRUFLyQ GH FDGD FRPSRxHQWH 7DPpQ SRGHPRV HPSUHJDU OtTXLGRV

LyQLFRVGHFDGHDORQJDFRPRVXUIDFWDQWHVQHVWHWLSRGHVLVWHPDVeD[HLWDGRSRORWDQWRHVWXGDURVGLIHUHQWHVVLVWHPDVTXH

SRGHQ IRUPDU RV OtTXLGRV LyQLFRV 2 7UDEDOOR GH )LQ GH *UDR SURSRVWR VH FHQWUDUi QD UHYLVLyQ ELEOLRJUiILFD GRV HVWXGRV PiLV

UHFHQWHVFRQHVWHWLSRGHDJUHJDGRVFRORLGDLV QRVTXHR/tTXLGR,yQLFR DF~HFRPRVXUIDFWDQWH

6DQWLDJR GH&RPSRVWHOD GH2XWXEURGH

2DEDL[RDVLQDQWH GHFODUD TXHGLVSyQGRVPHGLRVPDWHULDLVSUHFLVRVSDUDOHYDUDFDERHVWHSUR[HFWR 7DQWR RV RE[HFWLYRV FRPR R SODQ GH WUDEDOOR GHEHQ VHU UHDOLVWDV WHQGR HQ FRQWD R QLYHO GR DOXPQDGR DR TXH VH RIHUWD R SUR[HFWR DOXPQDGRGRžFXUVRGR*UDRHQ4XtPLFD FRPRRWDPDxRGDPDWHULD (&76 TXHVXSRUiQXQPi[LPRGHKRUDVGHWUDEDOORH

GHWUDEDOORQRQSUHVHQFLDO $ Comisión do Traballo Fin de Grao YDORUDUiHVWHVGRXVDVSHFWRViKRUDGHDFHSWDUDSURSRVWDGHSUR[HFWR

RIHUWDGDSROR V SURIHVRU HV LQYHVWLJDGRU HV 

>1Yh/K/ME/K

(28)

Curso Académico 2019/2020

GRAO EN QUÍMICA: TRABALLO FIN DE GRAO (TFG) DEPARTAMENTO: Química Física

Título do proxecto: Estudio computacional de interacciones intermoleculares entre hidrocarburos, cetonas y aldehídos. Desarrollo de correcciones para la teoría del funcional de la densidad.

Titor/a: Saulo Vázquez Rodríguez DNI

4) 4

Cotitor/a: DNI

Palabras clave TFG

(keywords)

Interacciones intermoleculares, métodos mecano-cuánticos, teoría del funcional de la densidad (DFT), superficies de energía potencial,

CONTEXTO E OBXECTIVOS

1

/DVLQWHUDFFLRQHVLQWHUPROHFXODUHVMXHJDQXQSDSHOUHOHYDQWHHQTXtPLFD\ELRORJtD\DTXHVRQGHWHUPLQDQWHVHQODHYROXFLyQGH

PXFKRV SURFHVRV TXtPLFRV \ ELROyJLFRV (Q OD DFWXDOLGDG ORV PpWRGRV PiV DGHFXDGRV SDUD HO HVWXGLR FXDQWLWDWLYR GH ODV

LQWHUDFFLRQHVLQWHUPROHFXODUHVVRQVLQOXJDUDGXGDVORVPHFDQRFXiQWLFRVGHELGRDODVGLILFXOWDGHVLQKHUHQWHVTXHSUHVHQWDQ

ORV PpWRGRV H[SHULPHQWDOHV SDUD HVWH WLSR GH HVWXGLRV /RV FiOFXORV HQ VLVWHPDV GH SRFRV iWRPRV SXHGHQ UHDOL]DUVH FRQ

PpWRGRVPHFDQRFXiQWLFRV TXH SURSRUFLRQDQXQDH[DFWLWXG H[WUDRUGLQDULD 3DUD VLVWHPDV GH WDPDxRPHGLR R JUDQGH GHEHQ

KDFHUVHPiVDSUR[LPDFLRQHVORTXHFRQGXFHDXQDSpUGLGDGHH[DFWLWXG/RVPpWRGRVEDVDGRVHQODWHRUtDGHOIXQFLRQDOGHOD

GHQVLGDG ')7 VHHQFXHQWUDQHQHVWHiPELWR(QHVWH7)*VHSURSRQHGHVDUUROODUFRUUHFFLRQHVSDUDXQPpWRGR')7FRQHOREMHWR

GHPHMRUDUVXH[DFWLWXGSDUDHOFiOFXORGHHQHUJtDVGHLQWHUDFFLyQHQWUHPROpFXODVGHKLGURFDUEXURV\PROpFXODVGHFHWRQDV\

DOGHKtGRV

LUGAR E GRUPO DE INVESTIGACIÓN/UNIDADE DE REALIZACIÓN

'HSDUWDPHQWRGH4XtPLFD)tVLFD)DFXOWDGGH4XtPLFD*UXSRGHLQYHVWLJDFLyQGH4XtPLFD&RPSXWDFLRQDO

DESCRICIÓN PRECISA DO TRABALLO A REALIZAR POLO(A) ESTUDANTE

(QSULPHUOXJDUHOHVWXGLDQWHGHEHUiIDPLOLDUL]DUVHFRQHOHQWRUQR/LQX[\DTXHORVFiOFXORVVHUHDOL]DUiQFRQHTXLSRVGHOJUXSR

TXH XWLOL]DQ HVWH VLVWHPD RSHUDWLYR 7DPELpQ GHEHUi UHSDVDU ORV IXQGDPHQWRV GH ODV LQWHUDFFLRQHV LQWHUPROHFXODUHV \ GH ODV

VXSHUILFLHVGHHQHUJtDSRWHQFLDO

$FRQWLQXDFLyQHOWUDEDMRFRQOOHYDUiODVVLJXLHQWHVHWDSDV

 &iOFXOR GH OD HQHUJtD SRWHQFLDO HQ IXQFLyQ GH OD GLVWDQFLD LQWHUPROHFXODU SDUD OD LQWHUDFFLyQ HQWUH PROpFXODV GH IRUPDOGHKtGR PROpFXOD PiV VLPSOH TXH FRQWLHQH HO JUXSR IXQFLRQDO FDUERQLOR \ PHWDQR XVDQGR HO PpWRGR ')7 SURSXHVWR SRU HO WXWRU (VWDV FXUYDV GH HQHUJtD SRWHQFLDO LQWHUPROHFXODU VH GHWHUPLQDUiQ SDUD YDULDV RULHQWDFLRQHV UHODWLYDVGHODVPROpFXODV

 /DVFXUYDVGHHQHUJtDSRWHQFLDOVHFRPSDUDUiQFRQFXUYDVREWHQLGDVFRQXQPpWRGRGHJUDQH[DFWLWXG\VHFDOFXODUiQ ODVGLIHUHQFLDV(VWDVVHXVDUiQSDUDDMXVWDUXQDVHULHGHIXQFLRQHVSURSXHVWDVSRUHOWXWRUTXHFRQVWLWX\HQODEDVHGHODV FRUUHFFLRQHVEXVFDGDV

 2EWHQLGDVODVFRUUHFFLRQHVVHXVDUiQSDUDFDOFXODUODHQHUJtDGHLQWHUDFFLyQHQWUHPROpFXODVGHDFHWDOGHKtGR\DFHWRQD

FRQHOREMHWRGHGHWHUPLQDUVLHVWDVFRUUHFFLRQHVVRQWUDQVIHULEOHVDVLVWHPDVGHPD\RUWDPDxR'HSHQGLHQGRGHOD GHVWUH]DGHODOXPQRHVWHDSDUWDGRSRGUiLPSOLFDUHOGHVDUUROORGHXQSURJUDPDHQ3\WKRQ

 5HGDFFLyQGHODPHPRULD

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2020

O(s) abaixo asinante(s) declara(n) que dispón (dispoñen) dos medios materiais precisos para levar a cabo este proxecto.

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como o tamaño da materia (15 ECTS que suporán un máximo de 225 horas de traballo e 150 de traballo non presencial). A Comisión do Traballo Fin de Grao valorará estes dous aspectos á hora de aceptar a proposta de proxecto ofertada polo(s) profesor(es)/investigador(es).

Referencias

Documento similar

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao

1 Tanto os obxectivos como o plan de traballo deben ser realistas, tendo en conta o nivel do alumnado ao que se oferta o proxecto (alumnado do 4º curso do Grao en Química), como

Coordinador do 2º curso do Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Rodríguez Guitián, Manuel Antonio. Coordinador do módulo “Os elementos do medio natural” do Máster

Coordinador do 2º curso do Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Rodríguez Guitián, Manuel Antonio. Coordinador do módulo “Os elementos do medio natural” do Máster

OBRIGATORIEDADE ASISTENCIA OU REALIZACIÓN % MÍNIMA DE ASISTENCIA ESIXIDA POSIBILIDADE DE APROBAR A MATERIA SEN CUMPRIR OS REQUISITOS DE ASISTENCIA OU REALIZACION INSTRUMENTO

O alumnado que realiza este tipo de prácticas debe ter superado o 50% dos créditos do Grao de Física.. Priorizarase o acceso as prácticas do alumnado que teña superado

Este traballo estructúrase derredor da investigación e desenrolo de sensores de micropistas e píxeles de silicio para a construcción dun detector de vértice para a mellora