• No se han encontrado resultados

Polinyà, 11 de maig de 2020 Sessió online

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polinyà, 11 de maig de 2020 Sessió online"

Copied!
51
0
0

Texto completo

(1)

Polinyà, 11 de maig de 2020 Sessió online

Mesures, estatals i autonòmiques, de suport a PIMES i persones dedicades al treball autònom,

per fer front a la crisi sanitària originada

per la pandèmia del COVID-19

(2)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

HABITATGE. MESURES ESTATALS

(3)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

HIPOTEQUES

(4)

Moratòria hipotecaria

Fins 15 després de vigència RDL 8/2020

Davant de l’entitat que tingui l’hipoteca

Suspensió de fins a tres quotes

mensuals

Sense interessos

(5)

La poden demanar persones en situació de vulnerabilitat

Estar en

situació d’atur o ERTE.

Autònoms amb caiguda d’ingressos del 40%

Ingressos inferiors als 1.613,52€ per unitat familiar

Famílies amb quota

hipotecaria

del 35% o més

dels ingressos

de la unitat

familiar

(6)

Certificat d’estar en situació d’atur o ERTE (Persones assalariades)

Certificació del

cessament d’activitat ( Persones autònomes)

Llibre de família i certificat d’empadronament

Títol de propietat de l’habitatge

Documentació

a aportar

(7)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

Lloguers

(8)

Moratòria del lloguer

A sol·licitar mentre duri l’estat d’alarma

Davant del propietari

Suspensió de la totalitat o meitat de la renda

El propietari

gran tenidor

no s’hi pot negar

(9)

La poden demanar persones en situació de vulnerabilitat

Estar en situació d’atur o ERTE.

Autònoms amb

caiguda d’ingressos del 40%

Famílies amb

ingressos inferiors als

1.613,52€.

Quota de lloguer del 35% o més dels

ingressos de la

unitat familiar

Propietari ha de ser empresa, entitat pública o gran

tenidor

(10)

Què és un gran tenidor

• És qualsevol persona física o jurídica...

✓Propietària de més de 10 habitatges

✓Propietària de 1.500 metres quadrats

construïts sense tenir en compte garatges ni

trasters.

(11)

I si el propietari no és gran tenidor

• Llavors la moratòria no és obligatòria, però...

✓Si s’està en situació de vulnerabilitat es podrà accedir a una ajuda de lloguer del 100 x 100 de la renda amb un límit de 900€, amb una durada de 6 mesos des del mes d’abril.

✓Tot i que és una ajuda estatal, s’ha de

tramitar davant la Comunitat Autònoma.

(12)

Durada de la moratòria de lloguer

• Estat d’alarma

• Si continua estat de vulnerabilitat, màxim 4 mesos en total

Moratòria meitat renda

de Lloguer

• Estat d’alarma

• Si continua estat de vulnerabilitat, mes a mes, màxim 4 mesos.

Moratòria total renda

de lloguer

(13)

Certificat d’estar en situació d’atur o ERTE (Persones assalariades)

Certificació del

cessament d’activitat ( Persones autònomes)

Llibre de família i certificat d’empadronament

Certificat que demostri que ni el sol·licitant ni la seva família son els propietaris de l’habitatge

Documentació

a aportar

(14)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

Altres mesures de protecció del lloguer per persones en situació de vulnerabilitat a causa del COVID-19

Suspensió de desnonaments

• Si és impossible trobar una alternativa habitacional.

Pròrroga dels contractes de lloguer d’habitatge habitual

• Vençuts fins a dos mesos després de la fi de

l’estat d’alarma. La pròrroga és per 6 mesos.

(15)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

Rescat de plans de pensions

• En situació D’atur o ERTO

• Tancament d’activitat

Suspensió de crèdits no hipotecaris

• Durada de tres mesos

• Sense interessos

Prohibició de suspensió de subministraments

• Llum, aigua, gas, Internet.

• Mentre duri l’estat d’alarma

Altres mesures d’abast general

(16)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

HABITATGE. MESURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

(17)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

HIPOTEQUES

(18)

Prestacions d’urgència especial

Ja existien abans del COVID-19

Per situacions puntuals d’impagament

Al corrent de pagament de quotes anteriors És necessari informe

favorable de

benestar social

(19)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

Lloguers

(20)

Moratòria del lloguer

Per habitatges administrats per l‘AHC

Des d’abril fins la fi de l’estat d’alarma Retorn prorratejat en 12 mesos sense

interessos

És automàtica,

no cal sol·licitud

(21)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

MESURES EN L’ÀMBIT LABORAL

(22)

Teletreball.

• Obligatori sempre que sigui possible i previ a

sol·licitud d’ERTO

Adaptació llocs de treball.

• Garantir la distància social

• Complir

recomanacions sanitàries.

Adaptació horària.

• Per tenir cura de familiars a causa del COVID-19

• Per restriccions ordenades per les autoritats

ERTO.

• De força major

• Per causes ETOP

Mesures organitzatives

(23)

ERO ERTO

(24)

ERTO de força major per COVID-19

Empreses amb prohibició de treballar pel COVID-19 Empreses amb impossibilitat de treballar pel COVID-19 Exempció d’abonar la quota patronal a la seguretat social Compromís de manteniment de l’ocupació durant 6 mesos Els treballadors cobren però no consumeixen prestació d’atur Simplificació del procediment

Vigència fins la finalització de l’estat d’alarma

(25)

ERTO per causes ETOP pel COVID-19

Causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o Productives Han d’estar relacionades però no causades pel COVID 19

NO exempció d’abonar la quota patronal a la seguretat social Simplificació menor del procediment

Els treballadors cobren però no consumeixen prestació d’atur

Vigència fins la finalització de l’autorització de l’ERO

(26)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

ÀMBIT DE COTITZACIONS. AJUDES ESTATALS

(27)

Moratòria de pagament de cotitzacions

EMPRESES

• La moratòria afecta al període entre abril i juny de 2020

• 6 mesos de durada

• Sense interessos

• No s’hi poden adherir les empreses amb ERTE de força major

• Només s’hi poden adherir les empreses amb

determinats CNAE

AUTÒNOMS

• La moratòria afecta al període entre maig i juliol de 2020

• 6 mesos de durada

• Sense interessos

• No s’hi poden adherir els autònoms amb activitat suspesa per l’estat

d’alarma

• Només s’hi poden adherir els autònoms d’algunes activitats.

(28)

CNAE SECTORS D’ACTIVITAT QUE ES PODEN ACOLLIR A LA MORATÒRIA 119 Cultius no perennes

120 Cultius perennes

1812 Activitats d’impressió i arts gràfiques 2512 Fabricació de fusteria metàl·lica

4322 Fontaneria, instal·lacions calefacció i aire condicionat 4332 Instal·lació de fusteria

4711 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabacs 4719 Comerç al detall en establiments no especialitzats

4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria 7311 Agències de publicitat

8623 Activitats odontològiques

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa

(29)

Aplaçament de deutes amb la seguretat social

Es poden aplaçar els ingressos que s’han de fer

entre abril i juny de 2020

Interès del 0,5%

Amortització en 4 mesos per cada mensualitat aplaçada a partir del mes següent a la

concessió de l’aplaçament

Incompatible amb la moratòria

Vàlid per empreses i

autònoms

(30)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

ÀMBIT DE PRESTACIONS. AJUDES ESTATALS

(31)

Modificacions de la prestació d’atur

Condicions per tenir dret a la prestació pel personal afectat per ERTO

Ampliació de la situació legal de desocupació

Creació del subsidi

excepcional per contractes duració

determinada

Creació del subsidi per manca d’activitat d’empleats de la llar

Establiment de la prestació extraordinària per cessament d’activitat de persones autònomes

(32)

Modificacions al dret d’accés a la prestació d’atur per afectats ERTO COVID-19

No importa el temps cotitzat

El cobrament no consumeix la

prestació També afecten

als treballadors

fixes discontinus

(33)

No superació del període de prova

Per decisió empresarial

Des del 9 de març

Baixa voluntària en període de

prova

Per tenir un compromís amb una altra empresa

Incorporació no reeixida per

COVID-19

Des de l’1 de març

Ampliació de la situació legal de desocupació pel COVID-19

(34)

Subsidi excepcional per contractes de durada determinada

• De 2 mesos o més de durada

• Fetes durant l’estat d’alarma Extincions de

contracte de durada determinada

• No tenir cotització necessària per accedir a prestacions ordinàries

• 80% de l’IPREM, és a dir, 430€

Requisits i quantia del subsidi

• Percepció de qualsevol renda mínima, d’inclusió o altres ajudes assistencials.

Incompatibilitats

(35)

Subsidi per manca d’activitat dels treballadors de la llar

• Ha de ser temporal

• Causada per risc de contagi, desistiment, o acomiadament deguts a COVID-19

La pèrdua d’activitat

• Estar d’alta al Sistema Especial de Empleados del Hogar (SEEH)

• 70% de la base de cotització dels ingressos perduts amb un límit de 665€

Requisits i quantia del

subsidi

• No n’hi ha, sempre que amb altres ajudes no es superin els 665€

Incompatibilitats

(36)

Cessament d’activitat COVID-19 per persones autònomes

Requisits COVID-19

• Suspensió de l’activitat

• Reducció d’ingressos d’un 75% en referencia a la mitjana d’ingressos entre setembre 2019 i febrer 2020

• Estar d’alta en el RETA des del 14 de març 2020

• Estar al corrent de

pagament de la cotització

• Durada mentre duri l’estat d’alarma.

Requisits ordinaris eliminats

• Estar de baixa del RETA

• Abonar la cobertura de cessament d’activitat

• 12 mesos de cotització previs

• Període de carència entre prestacions per cessament d’activitat

• Compromís d’activitat

• Compromís de disponibilitat

(37)

Cessament d’activitat COVID-19 per persones autònomes

• 70% base reguladora

• 70% base mínima si no hi ha 12 mesos cotitzats

Quantia

• Sense fills: Mínim 80% I màxim 175% IPREM

• Amb 1 fill: Mínim 107% i màxim 200% IPREM

• Amb 2 fills: Mínim 107% i màxim 225% IPREM

Límits

• Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples

• Per l’any 2020 l’IPREM és de 537,84€ mensuals

IPREM

(38)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

ÀMBIT DE PRESTACIONS.

AJUDES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

(39)

Ajuda per persones treballadores autònomes afectades pel COVID-19

En son beneficiaris els autònoms persona física

• Donats d’alta al RETA

• Amb domicili fiscal a Catalunya

• Amb centre de treball a Catalunya

• Amb suspensió o pèrdua d’activitat per causa del COVID-19 que hagi provocat rebaixa substancial de guanys

• Sense altres ingressos

• Al corrent del pagament d’impostos

NO en son beneficiaris els autònoms socis

• De societats mercantils

• De societats civils privades

• De comunitats de béns

• De cooperatives

• Membres de consells

d’administració de societats

• Tampoc son beneficiaris els autònoms col·laboradors

(40)

• En el mes de març de 2020 ingressos per valor de 950€ o menys, que suposin un 35% menys sobre els ingressos de març de 2019.

• Per qui no estava donat d’alta al RETA al març de 2019, es considera la mitjana dels mesos d’alta

Rebaixa substancial d’ingressos

• Resultat positiu a març 2020: 950€ - resultat positiu

• Resultat zero a març 2020: Es cobren 950€

• Resultat negatiu a març 2020: Es cobren les pèrdues + 950€

Forma de càlcul

• Un sol ingrés d’un mínim de 100€ i un màxim de 2.000€

Límits de la prestació

Ajuda per persones treballadores autònomes

afectades pel COVID-19

(41)

Ajuda per famílies amb 30% menys d’ingressos

• Afectats per ERTO amb càrregues familiars

• Extincions de contractes temporals per COVID-19

• Autònoms amb cessament d’activitat

Beneficiaris

• Acreditar que la unitat familiar ha patit una davallada d’ingressos del 30% en referència a febrer de 2020

• Que els ingressos de març 2020 no superin els 2.098,30€ per unitat familiar

Requisits per accedir a l’ajuda

• 200€ per beneficiari. Es cobra un sol cop

Quantia de

l’ajuda

(42)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

ÀMBIT MERCANTIL.

(43)

• El termini ordinari de dos mesos queda suspès i es reprèn el dia següent a la fi de l’estat d’alarma.

Insolvències anteriors a

l’estat d’alarma

• El termini de dos mesos de presentació de la sol·licitud de concurs de creditors comença el dia següent a la fi de l’estat d’alarma

Insolvències durant l’estat

d’alarma

• Termini ordinari: Dos mesos des de que es conegui l’estat d’insolvència

Insolvències després de

l’estat d’alarma

Suspensió del deure de sol·licitud de concurs voluntari

(44)

Terminis de caducitat al Registre Mercantil

Suspensió de tots els terminis cancel·ladors

pel pas del temps

Es reprendran el dia següent a la fi de

l’estat d’alarma Suspensió del termini per formular

comptes anuals Es reprendrà el dia

següent a la fi de

l’estat d’alarma

(45)

Mesures de caràcter societari

Autorització de reunions dels òrgans de govern, mitjançant

videoconferència, encara que no estigui previst en els estatuts

socials

Autorització de votacions

d’acords per escrit i sense reunió, sempre que ho sol·licitin dos membres de l’òrgan de govern, encara que no estigui previst en els estatuts

socials

Les juntes per formulació de comptes anuals es podran

celebrar fins a 3 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma

Queda suspès del dret de separació del soci, fina a la finalització de l’estat d’alarma

Els

administradors societaris queden exonerats de responsabilitat pels deutes societaris

contrets durant l’estat d’alarma

(46)

Canovelles, 10 d’octubre de 2019

Lloguers de locals comercials

(47)

Moratòria del lloguer de locals comercials

Per contractes que NO siguin d’habitatge

habitual

Per contractes de locals comercials o

industrials Per contractes d’arrendament de

temporada

El propietari

gran tenidor

no s’hi pot negar

(48)

La poden demanar

tant autònoms com PIMES

Autònoms d’alta al RETA des de data 14 de març de 2020 com a mínim

PIMES:

* amb actiu inferior a 4 milions

* xifra de negoci inferior a 8

milions

* 50 treballadors màxim

Amb activitat suspesa per

l’estat d’alarma o per ordre

governativa

Reducció de facturació del 75% respecte al mateix trimestre de l’any anterior

(49)

Si l’arrendador és gran tenidor

Moratòria fins a 4 mesos desprès de la fi

de l’estat d’alarma

Sense

penalitzacions ni interessos

A retornaren dos anys, de forma

prorratejada L’arrendador

gran tenidor

no s’hi pot negar

(50)

Si l’arrendador NO és gran tenidor

Aplaçament temporal de la renda a acordar

Possibilitat d’imputar la fiança

contra el deute La fiança s’ha de retornar en 1 any

L’arrendador

NO gran tenidor

s’hi pot negar

(51)

Moltes gràcies

per la vostra atenció

Ponent: Xavier Sanchiz Bosch (advocat ICAB 44.152)

xsanchiz@icab.cat

www.rieradecaldes.com/emprenedoria

Referencias

Documento similar

• Descripción de los riesgos importantes de enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis asociados al uso de trastuzumab deruxtecán. • Descripción de los principales signos

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

[r]

SVP, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR JACK MORTON

Social Media, Email Marketing, Workflows, Smart CTA’s, Video Marketing. Blog, Social Media, SEO, SEM, Mobile Marketing,