• No se han encontrado resultados

Fent ús de la competència per resoldre aquesta fase de la convocatòria, de conformitat amb la base 7.5 de la Resolució de 25 d octubre de 2016,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fent ús de la competència per resoldre aquesta fase de la convocatòria, de conformitat amb la base 7.5 de la Resolució de 25 d octubre de 2016,"

Copied!
9
0
0

Texto completo

(1)

Resolució de la fase de selecció de projectes de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2017-2018

Atesa la proposta de la comissió de selecció dels projectes presentats, constituïda de conformitat amb el que disposa el punt 7.3 de les bases reguladores de la Resolució de 25 d’octubre de 2016, de convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat i professorat d’ensenyaments professionals puguin dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2017-2018;

Fent ús de la competència per resoldre aquesta fase de la convocatòria, de conformitat amb la base 7.5 de la Resolució de 25 d’octubre de 2016,

Resolc:

Seleccionar els projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució (classificats per marc d’actuació previst i baremats segons els criteris establerts en l’annex 2 de la Resolució de 25 d’octubre de 2016) per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2017- 2018.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a partir de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

CPISR-1 C Melcior Arcarons Rua

Signat digitalment per CPISR-1 C Melcior Arcarons Rua Data: 2017.10.10 18:15:31 +02'00'

(2)

ANNEX

Estades seleccionades en el marc d’actuació Erasmus+ (VET)

Codi Estada

Modalitat Estada

Codi

Centre Nom centre Municipi País destinació

Criteris Annex 2

TOTAL

a) b) c) d) e)

2866 FCT 17004499

Institut Narcís Xifra i

Masmitjà

Girona França 20,00 10,00 29,50 26,00 5,00 90,50

2867 FCT 17004499

Institut Narcís Xifra i

Masmitjà

Girona Regne

Unit 20,00 10,00 29,50 26,00 5,00 90,50

3024 FCT 43003653

Institut Comte de

Rius

Tarragona Itàlia 20,00 10,00 29,00 24,50 5,00 88,50

2822 FCT 17002399 Institut La

Garrotxa Olot França 20,00 10,00 29,50 24,00 5,00 88,50

3089 FCT 25006720

Institut d'Hoteleria i

Turisme

Lleida França 20,00 10,00 28,50 24,50 5,00 88,00

2971 FCT 08019401 Institut Provençana

L'Hospitalet

de Llobregat Itàlia 20,00 10,00 29,50 21,50 5,00 86,00 2850 FCT 25006732 Institut

Torrevicens Lleida Alemanya 20,00 0,00 29,50 29,00 5,00 83,50 2849 FCT 25006732 Institut

Torrevicens Lleida Itàlia 20,00 0,00 29,50 29,00 5,00 83,50

2865 FCT 17004499

Institut Narcís Xifra i

Masmitjà

Girona Dinamarca 20,00 0,00 29,50 26,00 5,00 80,50

2803 FCT 17001759

Institut Escola d'Hostaleria i

Turisme de Girona

Girona França 20,00 10,00 28,00 22,50 0,00 80,50

2975 FCT 43002594 Institut Baix

Camp Reus França 20,00 10,00 30,50 19,00 0,00 79,50 3018 FCT 08031022 Institut de Vic Vic Itàlia 20,00 10,00 26,50 18,00 5,00 79,50 2821 FCT 17002399 Institut La

Garrotxa Olot Irlanda 20,00 0,00 29,50 24,00 5,00 78,50 2840 FCT 08034205 Institut La

Guineueta Barcelona França 20,00 10,00 25,00 23,50 0,00 78,50

3087 FCT 25006720

Institut d'Hoteleria i

Turisme

Lleida Regne

Unit 20,00 0,00 28,50 24,50 5,00 78,00

3003 FCT 43004611

Institut Jaume Huguet

Valls Regne

Unit 20,00 10,00 27,00 19,00 0,00 76,00 2995 FCT 17005388 Institut

Vallvera Salt França 20,00 10,00 25,50 15,00 5,00 75,50 2976 FCT 43002594 Institut Baix

Camp Reus Itàlia 20,00 0,00 30,50 19,00 5,00 74,50

2886 FCT 43004441 Institut de

l'Ebre Tortosa No

identificat 20,00 0,00 28,00 21,00 5,00 74,00 2943 FCT 17007609 Institut Olivar

Gran Figueres França 20,00 10,00 24,50 14,50 5,00 74,00 2944 FCT 17007609 Institut Olivar

Gran Figueres Bèlgica 20,00 10,00 24,50 14,50 5,00 74,00 3060 FCT 25006781 Institut Alfons

Costafreda Tàrrega França 10,00 10,00 30,50 18,00 5,00 73,50

3036 FCT 43007385

Institut d'Horticultura

i Jardineria

Reus França 10,00 10,00 24,50 23,50 5,00 73,00

(3)

3037 FCT 43007385

Institut d'Horticultura

i Jardineria

Reus Portugal 10,00 10,00 24,50 23,50 5,00 73,00

2919 FCT 17003318

Institut de Sant Feliu de

Guíxols

Sant Feliu

de Guíxols França 20,00 10,00 23,00 20,00 0,00 73,00

3081 FCT 08072255

Institut Premià de

Mar

Premià de Mar

Regne

Unit 15,00 10,00 25,00 18,00 5,00 73,00 2808 FCT 43006630 Institut Pere

Martell Tarragona Itàlia 20,00 10,00 25,50 17,50 0,00 73,00 2872 FCT 08034621 Institut de

Sales Viladecans França 5,00 10,00 30,25 22,00 5,00 72,25 3058 FCT 08046840 Institut

Castellet

Sant Vicenç

de Castellet França 15,00 10,00 24,50 17,50 5,00 72,00

3059 FCT 08046840 Institut Castellet

Sant Vicenç

de Castellet França 15,00 10,00 24,50 17,50 5,00 72,00

2839 FCT 08034205 Institut La

Guineueta Barcelona Itàlia 20,00 0,00 25,00 23,50 0,00 68,50

2917 FCT 25004814

Escola agrària del

Pallars

Talarn Finlàndia 15,00 0,00 24,50 23,50 5,00 68,00

2958 FCT 17005649 Institut

Cendrassos Figueres No

identificat 20,00 0,00 20,50 27,00 0,00 67,50

2935 FCT 17001221

Institut Narcís Monturiol

Figueres França 20,00 10,00 23,00 14,00 0,00 67,00

2936 FCT 17001221

Institut Narcís Monturiol

Figueres França 20,00 10,00 23,00 14,00 0,00 67,00

3002 FCT 43004611

Institut Jaume Huguet

Valls Itàlia 20,00 0,00 27,00 19,00 0,00 66,00

3006 FCT 43004611

Institut Jaume Huguet

Valls França 20,00 0,00 27,00 19,00 0,00 66,00

2979 FCT 08026683

Institut Francesc

Ferrer i Guàrdia

Sant Joan

Despí Itàlia 10,00 0,00 20,50 30,00 5,00 65,50

2912 FCT 17001735 Institut

Montilivi Girona França 20,00 10,00 23,50 12,00 0,00 65,50

3077 FCT 08053340

Institut Gabriela

Mistral

Sant Vicenç

dels Horts Itàlia 20,00 0,00 24,00 15,00 5,00 64,00

3061 FCT 25006781 Institut Alfons

Costafreda Tàrrega Malta 10,00 0,00 30,50 17,50 5,00 63,00 2806 FCT 43006630 Institut Pere

Martell Tarragona Regne

Unit 20,00 0,00 25,50 17,50 0,00 63,00 2807 FCT 43006630 Institut Pere

Martell Tarragona Malta 20,00 0,00 25,50 17,50 0,00 63,00 3054 FCT 08044533 Institut La

Ferreria

Montcada i

Reixac Eslovènia 20,00 0,00 23,50 14,50 5,00 63,00

3085 FCT 08034059

Institut Nicolau Copèrnic

Terrassa Àustria 20,00 0,00 25,00 13,00 5,00 63,00

2920 FCT 17003318

Institut de Sant Feliu de

Guíxols

Sant Feliu

de Guíxols França 20,00 10,00 23,00 10,00 0,00 63,00

3040 FCT 43007038

Institut Escola d'Hoteleria i

Turisme

Cambrils França 20,00 10,00 26,00 7,00 0,00 63,00

3042 FCT 43007038

Institut Escola d'Hoteleria i

Turisme

Cambrils França 20,00 10,00 25,50 7,00 0,00 62,50

2873 FCT 08034621 Institut de Viladecans Irlanda 5,00 0,00 30,25 22,00 5,00 62,25

(4)

Sales

3078 FCT 08053340

Institut Gabriela

Mistral

Sant Vicenç dels Horts

No

identificat 20,00 0,00 24,00 12,00 5,00 61,00

3079 FCT 08053340

Institut Gabriela

Mistral

Sant Vicenç dels Horts

No

identificat 20,00 0,00 24,00 12,00 5,00 61,00 2902 FCT 08041866 Institut El

Calamot Gavà Malta 5,00 0,00 28,00 20,00 5,00 58,00

2962 FCT 08047480 Institut

Mediterrània Castelldefels Regne

Unit 20,00 0,00 26,00 12,00 0,00 58,00

2836 FCT 08052581

Institut Miquel Tarradell

Barcelona Itàlia 20,00 0,00 14,00 18,00 5,00 57,00

3043 FCT 08053251 Institut Cavall

Bernat Terrassa França 10,00 0,00 28,50 13,50 5,00 57,00 2950 FCT 08043516 Institut Santa

Eulàlia Terrassa Portugal 15,00 0,00 24,00 13,00 5,00 57,00

2794 FCT 25000250

Escola agrària d'Alfarràs

Alfarràs Finlàndia 20,00 0,00 22,50 14,00 0,00 56,50

2832 FCT 25005685 Institut La

Segarra Cervera Regne

Unit 0,00 0,00 27,00 24,00 5,00 56,00

3049 FCT 08074847

Institut de Nàutica de Barcelona

Barcelona França 0,00 10,00 27,50 12,50 5,00 55,00

2925 FCT 17007300 Institut La Bisbal

La Bisbal

d'Empordà Irlanda 20,00 0,00 13,00 14,50 5,00 52,50 2926 FCT 17007300 Institut La

Bisbal

La Bisbal

d'Empordà Irlanda 20,00 0,00 13,00 14,50 5,00 52,50 2928 FCT 17007300 Institut La

Bisbal

La Bisbal

d'Empordà França 20,00 0,00 13,00 14,50 5,00 52,50 2989 FCT 08074631 Institut Les

Salines

El Prat de Llobregat

Països

Baixos 10,00 0,00 24,50 12,50 5,00 52,00 2990 FCT 08074631 Institut Les

Salines

El Prat de

Llobregat Alemanya 10,00 0,00 24,50 12,50 5,00 52,00

2858 FCT 08020486 ECA de

Manresa Manresa Dinamarca 10,00 0,00 25,50 15,00 0,00 50,50 2957 FCT 17000330 Institut Josep

Brugulat Banyoles Noruega 10,00 0,00 26,50 14,00 0,00 50,50

2891 FCT 08031459 Institut Eugeni d'Ors

Vilafranca

del Penedès Alemanya 10,00 0,00 26,50 6,50 5,00 48,00

2892 FCT 08031459 Institut Eugeni d'Ors

Vilafranca

del Penedès Irlanda 10,00 0,00 26,50 6,50 5,00 48,00 2815 FCT 43006681 Institut de La

Sénia La Sénia Romania 5,00 0,00 18,00 19,00 5,00 47,00 3056 FCT 17005741 Institut Pere

Borrell Puigcerdà França 5,00 10,00 12,50 13,50 5,00 46,00 2984 FCT 43007543 Institut

Jaume I Salou Alemanya 5,00 0,00 16,50 16,50 5,00 43,00 3068 FCT 08046761 Institut

Guillem Catà Manresa No

identificat 0,00 0,00 25,00 13,00 5,00 43,00 3069 FCT 08046761 Institut

Guillem Catà Manresa No

identificat 0,00 0,00 25,00 13,00 5,00 43,00

3051 FCT 08074847

Institut de Nàutica de Barcelona

Barcelona Malta 0,00 0,00 27,50 10,50 5,00 43,00

2923 FCT 25000845

Escola agrària de Vallfogona de Balaguer

Vallfogona

de Balaguer Finlàndia 10,00 0,00 22,50 10,00 0,00 42,50

2862 FCT 43006125 Institut

Campclar Tarragona França 5,00 10,00 5,50 16,50 0,00 37,00 3057 FCT 17005741 Institut Pere

Borrell Puigcerdà Irlanda 5,00 0,00 12,50 13,50 5,00 36,00 2863 FCT 43006125 Institut

Campclar Tarragona No

identificat 5,00 0,00 5,50 16,50 0,00 27,00

(5)

2864 FCT 43006125 Institut

Campclar Tarragona No

identificat 5,00 0,00 4,50 16,50 0,00 26,00 2828 FCT 43009722 Institut

Cal·lípolis Tarragona Regne

Unit 20,00 10,00 32,00 26,00 0,00 88,00 2829 FCT 43009722 Institut

Cal·lípolis Tarragona No

identificat 20,00 0,00 32,00 26,00 0,00 78,00

2915 FCT 08013275

Institut Escola del

Treball (Barcelona)

Barcelona França 20,00 10,00 28,00 19,50 0,00 77,50

2916 FCT 08013275

Institut Escola del

Treball (Barcelona)

Barcelona Països

Baixos 20,00 0,00 28,00 19,50 0,00 67,50

2907 FCT 25004188 Institut Joan Brudieu

La Seu

d'Urgell Itàlia 20,00 10,00 16,00 16,50 0,00 62,50 2922 FCT 17005704 Institut Abat

Oliba Ripoll No

identificat 20,00 10,00 14,00 12,00 5,00 61,00

Estades seleccionades en el marc d’actuació Erasmus+ (HE)

Codi Estada

Modalitat Estada

Codi

Centre Nom centre Municipi País destinació

Criteris Annex 2

TOTAL

a) b) c) d) e)

3022 FCT 4300365

3

Institut Comte de

Rius

Tarragona Itàlia 20,00 10,00 29,00 24,50 5,00 88,50

3088 FCT 2500672

0

Institut d'Hoteleria i

Turisme

Lleida Itàlia 20,00 10,00 28,50 22,50 5,00 86,00

2932 FCT 4300610

1

Institut

Montsià Amposta Itàlia 20,00 10,00 27,00 21,50 5,00 83,50

2802 FCT 1700175

9

Institut Escola d'Hostaleria i

Turisme de Girona

Girona França 20,00 10,00 28,00 22,50 0,00 80,50

2797 FCT 0805403

4

Institut Gallecs

Mollet del

Vallès Alemanya 15,00 10,00 27,50 22,50 5,00 80,00

3023 FCT 4300365

3

Institut Comte de

Rius

Tarragona Alemanya 20,00 0,00 29,00 24,50 5,00 78,50

3066 FCT 1700537

6

Institut de Santa Coloma de

Farners

Santa Coloma de

Farners

França 20,00 10,00 26,50 17,00 5,00 78,50

2825 FCT 0804672

4

Institut Montserrat

Roig

Terrassa França 20,00 0,00 28,00 24,00 5,00 77,00

3005 FCT 4300461

1

Institut Jaume Huguet

Valls Regne

Unit 20,00 10,00 27,00 19,00 0,00 76,00

(6)

2952 FCT 0805270 0

Institut Vall

d'Hebron Barcelona Itàlia 20,00 0,00 28,00 22,00 5,00 75,00

2953 FCT 0805270

0

Institut Vall

d'Hebron Barcelona Finlàndia 20,00 0,00 28,00 22,00 5,00 75,00

2790 FCT 0805754

0

Institut Joan

Brossa Barcelona França 20,00 0,00 28,00 26,00 0,00 74,00

2796 FCT 0806272

9

Institut Pla

Marcell Cardedeu França 20,00 10,00 24,50 14,00 5,00 73,50

3076 FCT 0805334

0

Institut Gabriela

Mistral

Sant Vicenç dels Horts

Regne

Unit 20,00 10,00 24,00 13,00 5,00 72,00

3009 FCT 0800142

1

Institut La

Pineda Badalona Polònia 20,00 0,00 24,50 21,00 5,00 70,50

3082 FCT 0807225

5

Institut Premià de

Mar

Premià de Mar

Regne

Unit 15,00 10,00 25,00 15,00 5,00 70,00

2965 FCT 0804748

0

Institut

Mediterrània Castelldefels França 20,00 10,00 26,00 12,00 0,00 68,00

3019 FCT 0803102

2 Institut de Vic Vic Països

Baixos 20,00 0,00 26,50 14,50 5,00 66,00

3096 FCT 0804405

3

Institut Salvador

Seguí

Barcelona Regne

Unit 15,00 10,00 29,00 7,00 5,00 66,00

2997 FCT 1700538

8

Institut

Vallvera Salt Finlàndia 20,00 0,00 25,50 15,00 5,00 65,50

2834 FCT 1700566

2

Institut

Serrallarga Blanes Alemanya 20,00 0,00 24,50 18,50 0,00 63,00

2801 FCT 1700175

9

Institut Escola d'Hostaleria i

Turisme de Girona

Girona França 20,00 0,00 28,00 15,00 0,00 63,00

2804 FCT 1700175

9

Institut Escola d'Hostaleria i

Turisme de Girona

Girona Portugal 20,00 0,00 28,00 15,00 0,00 63,00

3055 FCT 0804453

3

Institut La Ferreria

Montcada i

Reixac Alemanya 20,00 0,00 23,50 14,50 5,00 63,00

3086 FCT 0803405

9

Institut Nicolau Copèrnic

Terrassa Àustria 20,00 0,00 25,00 13,00 5,00 63,00

3041 FCT 4300703

8

Institut Escola d'Hoteleria i

Turisme

Cambrils França 20,00 10,00 26,00 7,00 0,00 63,00

(7)

2800 FCT 1700175 9

Institut Escola d'Hostaleria i

Turisme de Girona

Girona República

Txeca 20,00 0,00 28,00 14,00 0,00 62,00

2903 FCT 0804186

6

Institut El

Calamot Gavà Malta 5,00 0,00 28,00 20,00 5,00 58,00

2964 FCT 0804748

0

Institut

Mediterrània Castelldefels Finlàndia 20,00 0,00 26,00 12,00 0,00 58,00

2963 FCT 0804748

0

Institut

Mediterrània Castelldefels Regne

Unit 20,00 0,00 26,00 12,00 0,00 58,00

3044 FCT 0805325

1

Institut Cavall

Bernat Terrassa França 10,00 0,00 28,50 13,50 5,00 57,00

2837 FCT 0805258

1

Institut Miquel Tarradell

Barcelona Itàlia 20,00 0,00 14,00 17,00 5,00 56,00

2961 FCT 0804349

8

Esc.

Viticultura i Enologia M.

Rossell i Domènech

Sant Sadurní

d'Anoia Itàlia 15,00 0,00 23,00 13,00 5,00 56,00

3033 FCT 0804368

1

Institut Marianao

Sant Boi de

Llobregat Alemanya 20,00 0,00 26,50 9,50 0,00 56,00

3091 FCT 2500320

2

Institut

Mollerussa Mollerussa No

identificat 20,00 0,00 23,50 10,00 0,00 53,50

2927 FCT 1700730

0

Institut La Bisbal

La Bisbal

d'Empordà Irlanda 20,00 0,00 13,00 14,50 5,00 52,50

3092 FCT 2500320

2

Institut

Mollerussa Mollerussa No

identificat 20,00 0,00 22,50 10,00 0,00 52,50

2991 FCT 0807463

1

Institut Les Salines

El Prat de Llobregat

Països

Baixos 10,00 0,00 24,50 12,50 5,00 52,00

2992 FCT 0807463

1

Institut Les Salines

El Prat de

Llobregat França 10,00 0,00 24,50 12,50 5,00 52,00

2956 FCT 1700033

0

Institut Josep

Brugulat Banyoles Noruega 10,00 0,00 26,50 14,00 0,00 50,50

3050 FCT 0807484

7

Institut de Nàutica de Barcelona

Barcelona Països

Baixos 0,00 0,00 27,50 16,00 5,00 48,50

2795 FCT 2500025

0

Escola agrària d'Alfarràs

Alfarràs Finlàndia 20,00 0,00 22,50 3,00 0,00 45,50

2817 FCT 4300033

0

Escola agrària d'Amposta

Amposta Finlàndia 20,00 0,00 13,50 2,50 5,00 41,00

3046 FCT 0804462

4

Institut

Sabadell Sabadell Itàlia 0,00 0,00 18,50 12,00 5,00 35,50

(8)

Estades seleccionades en el marc d’actuació de Projectes d’iniciativa de centre (PIC) FCT i estudi

Codi Estada

Modalitat Estada

Codi

Centre Nom centre Municipi País destinació

Criteris Annex 2

TOTAL

a) b) c) d) e)

3015 Estudi 08031022 Institut de

Vic Vic França 20,00 10,0

0 26,50 20,00 5,00 81,50

2966 Estudi 17005893 Institut Bosc

de la Coma Olot França 20,00 10,0

0 28,00 17,00 5,00 80,00

2811 Estudi 43006630 Institut Pere

Martell Tarragona França 20,00 10,0

0 25,50 23,50 0,00 79,00

3067 Estudi 17005376

Institut de Santa Coloma de

Farners

Santa Coloma

de Farners França 20,00 10,0

0 27,00 21,00 0,00 78,00

2888 FCT 43004441 Institut de

l'Ebre Tortosa Alemanya 20,00 0,00 28,00 21,00 5,00 74,00

2937 FCT 25008352

Institut de La Pobla de

Segur

La Pobla de

Segur Itàlia 20,00 10,0

0 24,50 13,00 5,00 72,50

2939 FCT 25008352

Institut de La Pobla de

Segur

La Pobla de

Segur Itàlia 20,00 10,0

0 24,50 13,00 5,00 72,50

2938 FCT 25008352

Institut de La Pobla de

Segur

La Pobla de

Segur França 20,00 10,0

0 24,50 13,00 5,00 72,50

3013 Estudi 08031022 Institut de

Vic Vic Bèlgica 20,00 0,00 26,50 20,00 5,00 71,50

3014 Estudi 08031022 Institut de

Vic Vic Alemanya 20,00 0,00 26,50 20,00 5,00 71,50

3010 Estudi 08031022 Institut de

Vic Vic Països

Baixos 20,00 0,00 26,50 20,00 5,00 71,50

2786 Estudi 08034138 Institut

Poblenou Barcelona França 20,00 10,0

0 27,00 8,00 5,00 70,00

2812 Estudi 43006630 Institut Pere

Martell Tarragona França 20,00 0,00 25,50 23,50 0,00 69,00

2791 Estudi 08057540 Institut Joan

Brossa Barcelona Països

Baixos 20,00 0,00 28,00 15,00 5,00 68,00

3017 Estudi 08031022 Institut de

Vic Vic Països

Baixos 20,00 0,00 26,50 16,00 5,00 67,50

3012 Estudi 08031022 Institut de

Vic Vic Dinamarca 20,00 0,00 26,50 16,00 5,00 67,50

3011 Estudi 08031022 Institut de

Vic Vic França 20,00 0,00 26,50 16,00 5,00 67,50

2824 Estudi 08046724

Institut Montserrat

Roig

Terrassa Països

Baixos 20,00 0,00 28,00 16,50 0,00 64,50

(9)

3016 Estudi 08031022 Institut de

Vic Vic Canada 20,00 0,00 26,50 16,00 0,00 62,50

2972 Estudi 08019401 Institut Provençana

L'Hospitalet

de Llobregat França 20,00 0,00 29,50 13,00 0,00 62,50

2887 FCT 43004441 Institut de

l'Ebre Tortosa Alemanya 20,00 0,00 28,00 8,50 5,00 61,50

2833 FCT 25005685 Institut La

Segarra Cervera No

identificat 0,00 0,00 27,00 24,00 5,00 56,00

2899 Estudi 08013329 EASD Llotja Barcelona Itàlia 20,00 0,00 14,50 10,00 0,00 44,50

2983 FCT 43007543 Institut

Jaume I Salou Alemanya 5,00 0,00 13,50 16,50 5,00 40,00

2906 FCT 25006240

Institut El Pont de

Suert

El Pont de

Suert Finlàndia 10,00 0,00 15,00 12,50 0,00 37,50

2845 Estudi 08044715

Institut Jaume Mimó

Cerdanyola del Vallès

Països

Baixos 20,00 0,00 29,50 22,00 5,00 76,50

2909 Estudi 25004188 Institut Joan Brudieu

La Seu

d'Urgell Itàlia 20,00 10,0

0 16,00 14,50 0,00 60,50

---

Referencias

Documento similar

The 'On-boarding of users to Substance, Product, Organisation and Referentials (SPOR) data services' document must be considered the reference guidance, as this document includes the

In medicinal products containing more than one manufactured item (e.g., contraceptive having different strengths and fixed dose combination as part of the same medicinal

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

Package Item (Container) Type : Vial (100000073563) Quantity Operator: equal to (100000000049) Package Item (Container) Quantity : 1 Material : Glass type I (200000003204)

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Por eso, el pasado de la Historia aparece más claro y estructurado que cuando fue presente, ya que el esfuerzo del historiador consiste, justamente, en