Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Consell Social: acords de la sessió núm. 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.2. Junta de Govern: modificació del Reglament de la Junta de Govern. Reglament de funcionament del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Modificació del Reglament de l’Arxiu General de la Universitat Jaume I. Renovació dels membres del Consell d’Administració de l’Àgora Universitària. Projecte de suport al desenvolupament de les pàgines web de departaments i centres. Normativa sobre permisos, llicències d’estudi, s emestres sabàtics i altres llicències de caràcter especial del personal docent i investigador (PDI). Modificació de la relació de llocs de treball (RLT). . . . . . . . . . .3. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 2.1. Personal docent i investigador funcionari: comissions de servei de professors pertanyents al cossos docents universitaris per al curs 2001/2002 i de les contractacions/transformacions de professorat vinculades. Semestres sabàtics, per al curs 2001/2002 (primera tanda), al PDI que pertany als cossos docents universitaris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2.2. Personal docent i investigador contractat: convocatòria de places de professorat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2.3. Docència i estudi: implantació d’un primer cicle europeu d’Enginyeria Industrial. Memòria final d’implantació del 2n cicle de la titulació de Psicopedagogia. Memòria final d’implantació del 2n cicle de la titulació de Ciències del Treball. Memòria final d’implantació de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 2.3.1. Plans d’estudi: memòria final de reforma del pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Informàtica. Memòria final de reforma del pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. . . . . . . . . . .6 2.3.2. Tercer cicle: programes de doctorat per al bienni 2001/2003. 2.4. Investigació: comissió d’ajudants d’investigació. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. 3. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES 3.1. Règim pressupostari: modificacions pressupostàries: de la núm. 11 a la 14. . . . . . .6. 4. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT 4.1. Nomenaments: degà en funcions, president de la Junta Electoral, director en funcions de l’ITC, directors de departament, secretaris de departament, director de projecte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4.2. Cessaments: director de titulació, vicedegà, secretaris de departament, director de departament, president de la Junta Electoral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. Any IV • Número 7 • Juliol de 2001.

(2) 2. BUTLLETÍ UJI • Any IV • Núm. 7 • Juliol de 2001.

(3) BUTLLETÍ UJI • Any IV • Núm. 7 • Juliol de 2001. 3. 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Consell Social PLE DEL CONSELL SOCIAL Sessió núm. 23 • 11 de juliol de 2001 ACORDS: • El Consell Social dóna suport a la ratificació del nomenament d’Antonio Montañana Riera com a gerent de la Universitat Jaume I. • Prenen possessió com a nous vocals del Consell Social, Modesto Fabra Valls (secretari general) i el Antonio Montañana Riera (gerent). • El Consell Social acorda per unanimitat «l’aprovació de distribució entre els departaments de les 30 beques-col·laboració per al curs 2001/2002, d’acord amb el següent quadre»: Departament. Beques Assignades. Administració d’empreses i Màrqueting. 2. Ciències Experimentals. 1. Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. 2. Dret Privat. 1. Dret Públic. 2. Economia. 1. Filologia Anglesa i Romànica. 2. Filosofia i Sociologia. 2. Finances i Comptabilitat. 1. Història, Geografia i Art. 1. Enginyeria i Ciència dels Computadors. 2. Enginyeria Química. 2. Llenguatges i Sistemes Informàtics. 2. Matemàtiques. 1. Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. 2. Psicologia Evolutiva, Educativa i Metodologia. 1. Química Inorgànica i Orgànica. 2. Tecnologia. 2. Traducció i Interpretació. 1. Totals. 30. • El Ple del Consell Social, per unanimitat, acorda que el punt «la creació de comissió per a l’elaboració de proposta per a l’assignació d’incentius retributius regulats en l’article 46.2 de la LRU» passe a estudi de la Comissió Econòmica. • S’acorda ajornar l’informe i aprovació de les modificacions pressupostàries núms. 11, 12, 13 i 14, per a la propera reunió del Ple del Consell Social.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001 pel qual s’aprova el Reglament de Funcionament del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, llevat del capítol III del títol III en el qual es regula la Comissió Interdepartamental de Doctorat (articles 28 i 29).. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001 pel qual s’aprova la proposta de modificació del Reglament de l’Arxiu General de la Universitat Jaume I.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001 pel qual s’aprova la renovació dels membres del Consell d’Administració de l’Àgora Universitària: • Per part de la Universitat Jaume I: Vicente Cervera Mateu, vicerector d’Infraestructures i Serveis; Vicent Palmer Andreu, vicerector d’Assumptes Econòmics i Planificació Universitària, Josep Manuel Quixal SanAbdón, vicerector de Promoció Universitària, Sociocultural i Lingüística; Antonio Montañana Riera, gerent; Sofía Garné Miravete; cap del Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial. • Per part de Bancaixa: Rafael Genís Carchano, cap de Control de Societats Participatives, Manuel Breva Ferrer, president de la Comissió Executiva Territorial de Castelló. • Per part de la Diputació Provincial de Castelló: Víctor Campos Guinot, vicepresident de la Diputació Provincial de Castelló. • Per part de l’Ajuntament de Castelló de la Plana: Miguel Ángel Mulet Taló, regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001 pel qual s’aprova el Projecte de suport al desenvolupament de les pàgines web de departament i centres.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la Normativa sobre permisos, llicències d’estudi, semestres sabàtics i altres llicències de caràcter especial del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I de Castelló.. 1.3. Junta de Govern ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001 pel qual s’aprova la proposta de modificació del Reglament de la Junta de Govern.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT)..

(4) BUTLLETÍ UJI • Any IV • Núm. 7 • Juliol de 2001. 4. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 2.1. Personal docent i investigador funcionari. Farrell-Kane, professora del Departament de Filologia Anglesa i Romànica, pel període 01/10/01 al 30/09/02.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la concessió de comissions de servei de professors que pertanyen als cossos docents universitaris per al curs 2001/2002 i de les contractacions/transformacions de professorat vinculades: Manuel Contero González, professor del Departament de Tecnologia; Ismael Moya Clemente, professor de la Unitat Predepartamental de Finances i Comptabilitat; Patricio Ramírez Hoyos, professor del Departament de Ciències Experimentals.. 2.2. Personal docent i investigador contractat CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA NÚM. 2 DE PLACES DE PROFESSORAT. CURS 2001-2002 Termini de presentació d’instàncies: del 19 de juliol de 2001 fins al 10 d’agost de 2001 RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2001 del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló per la qual es convoca concurs públic de mèrits per cobrir places de professors i ajudants. La Universitat Jaume I de Castelló convoca concurs públic de mèrits per cobrir les places de professorat contractat que es detallen en l’annex I adjunt.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la concessió de semestres sabàtics, per al curs 2001/2002 (primera tanda), al PDI que pertany als cossos docents universitaris: Mary. Annex I Places Categoria. Codi. Departament. Àrea de coneixement. Perfil de la plaça (*). 1. AFAC. 7350. Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Psicobiologia. Psicobiologia. 1. AST1 3H. 7429. Dret Públic. Dret Penal. Docència en Dret Penal, part general i part específica. Substitució per reducció de crèdits. Primer semestre del curs.. 1. AST1 3H. 7430. Matemàtiques. Matemàtica Aplicada. Àlgebra en la Llicenciatura en Químiques. Fonaments per a l’Enginyeria. Substitució per reducció de crèdits. Primer semestre del curs.. 1. AST1 3H. 7431. Química Inorgànica i Orgànica. Química Inorgànica. Substitució per reducció de crèdits. Primer semestre del curs.. 1. AST1 3H. 7432. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Docència a l’àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Horari: matí i vesprada.. AST1 3H: Professor/a associat de tipus I, 3 hores; AST1 6H: Professor/a associat de tipus I, 6 hores; AST1 TC: Professor/a associat tipus 1, temps complet; AST2 TC: Professor/a associat tipus 2, temps complet; AEU: Ajudant/a d’escola universitària, temps complet: AFAC Ajudant/a de facultat de primer període, temps complet. Requisits: les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en aquesta convocatòria i en la legislació vigent: Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial decret 898/85, de 30 d’abril (BOE de 19 de juny), sobre règim del professorat universitari, modificat pels reials decrets 1200/86, de 13 de juny (BOE de 25 de juny) i 554/1991 de 12 d’abril (BOE de 19 d’abril) i 70/2000 de 21 de gener (BOE de 22 de gener), Reial decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE 9 de setembre), sobre retribucions del professorat universitari, modificat parcialment pel Reial decret 74/2000, de 21 de gener (BOE de 22 de gener), i els Estatuts d’aquesta universitat. Requisits per optar a les places de professorat associat a) Tenir fets els 18 anys i no superar els 70 anys d’edat.. b) Estar en possessió del títol especificat per a cada plaça en l’annex I d’aquestes bases, si així es requereix. c) Haver exercit, fora de l’àmbit universitari*, qualsevol activitat remunerada d’aquelles per a les quals capacite el títol acadèmic, durant un període mínim de tres anys dins dels últims cinc anys. No seran computables les activitats que no siguen fruit d’una relació professional remunerada. Només serà considerada com a activitat professional desenvolupada fora de l’àmbit universitari, l’exercici o l’activitat professional per a la qual els capacite el títol acadèmic que presenten i que els habilite per impartir la docència que tinga assignada la plaça. d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’administració de l’Estat o de l’administració autonòmica o local, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques..

(5) BUTLLETÍ UJI • Any IV • Núm. 7 • Juliol de 2001 e) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca el desenvolupament de les funcions corresponents a les places convocades. f) La concurrència dels requisits anteriors haurà d’estar referida a una data anterior a l’acabament del termini de presentació d’instàncies. (*) S’aplica la interpretació de fora de l’àmbit docent universitari. Requisits per a optar a les places d’ajudant/a a) Ser espanyol o de nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o nacional d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, siga d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es trobe definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea. b) Haver complit 18 anys i no superar els 70 anys d’edat. c) Estar en possessió del títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria superior, excepte en el cas de places adscrites a les àrees de coneixement específiques que determina l’Ordre ministerial de 28 de desembre de 1984 (BOE de 16 de gener de 1985), i aquelles altres acordades pel Consell d’Universitats, en desplegament de l’article 35.1 de la Llei de reforma universitària, en les quals s’exigirà el títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica. d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’administració de l’Estat o de l’administració autonòmica o local, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques. e) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca el desenvolupament de les funcions corresponents a les places convocades. f) La concurrència dels requisits anteriors haurà d’estar referida a una data anterior a l’acabament del termini de presentació d’instàncies. Presentació de sol·licituds Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, edifici de Rectorat i Serveis Centrals, campus del Riu Sec, (horari del mes de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores; horari dels mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores), així com als registres enumerats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de novembre), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. A cada sol·licitud caldrà acompanyar un únic exemplar de la documentació següent: • Fotocòpia del DNI o del passaport en vigor. • Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència. • Currículum, segons el model que es facilitarà al Registre General de la Universitat. • Certificat de l’expedient acadèmic. • Un exemplar de les publicacions.. 5 Per acreditar l’exercici de l’activitat professional remunerada, fora de l’àmbit universitari, durant el període requerit: • El professional que treballe per compte propi haurà de presentar fotocòpia del pagament de l’impost d’activitats econòmiques o fotocòpia de les declaracions trimestrals dels pagaments a compte del IRPF. • El professional que treballa per compte d’altri haurà de presentar fotocòpia de contractes visats o informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. • Els empleats públics (funcionaris o laborals), de fora de l’àmbit universitari, certificat de serveis. Documents acreditatius de cadascun dels mèrits consignats en el currículum Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment no seran presos en compte per a la resolució del concurs. En el termini de deu dies, comptadors des de la data fi de presentació de sol·licituds, l’interessat haurà de presentar la documentació referida en el currículum i no justificada documentalment, en cas contrari, es considerarà com no presentada. Les persones que opten a més d’una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cadascuna d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària. Els aspirants a les places perfilades amb docència en valencià hauran de justificar els coneixements de valencià mitjançant l’acreditació oficial –nivell mitjà– o, si escau, la superació d’una prova de nivell que amb aquesta finalitat realitzarà el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I. Termini de presentació de les sol·licituds Vint dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Accés electrònic Es pot accedir a tota la informació de la convocatòria, bases, instàncies, barems, en l’adreça http://sic.uji.es Resolució del concurs El concurs de les places relacionades en l’annex I es resoldrà durant el mes de setembre de 2001. Les comissions de contractació es reserven el dret a avaluar els primers candidats segons l’ordre de puntuació amb una entrevista personal. El resultat del concurs s’exposarà al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans, edifici del Rectorat i Serveis Centrals. Aquesta publicació substituirà la notificació personal als interessats i produirà els mateixos efectes, d’acord amb el que disposa l’article 59.5 b) de la Llei 30/92, de 26 de novembre. Contra la resolució de la Comissió es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s’indicarà en la resolució d’adjudicació de la plaça. Els aspirants seleccionats que ocupen un lloc de treball en el sector públic o privat, abans de la signatura del contracte, hauran de verificar en el departament a què pertanya la plaça convocada a concurs la jornada i l’horari de treball que li correspon conforme al POD del departament. La contractació es-.

(6) BUTLLETÍ UJI • Any IV • Núm. 7 • Juliol de 2001. 6 tarà condicionada a l’autorització de compatibilitat i a l’estricte acompliment de l’horari en ambdós llocs. D’acord amb la Normativa sobre el procediment abreujat per resoldre les necessitats de transformacions i contractacions de personal docent i investigador amb caràcter urgent, els departaments podran sol·licitar que es constituïsca una llista d’espera per a la provisió de futures vacants que es produïsquen durant el curs 2001-2002 amb els aspirants admesos per complir els requisits de la convocatòria que no hagen aconseguit plaça en aquest concurs. La inclusió en les esmentades llistes d’espera no atorgarà als aspirants cap dret a la contractació. La signatura del contracte, de caràcter administratiu de col·laboració temporal s’haurà de produir abans de deu dies hàbils comptadors des de la data de publicació de la resolució del concurs. La data de començament del contracte i dels efectes econòmics serà la de compareixença al Servei de Recursos Humans per formalitzar-los. Qualsevol situació que ho impedisca haurà de ser al·legada per escrit per la persona interessada. Si no és així i s’esgota el termini sense haver signat el contracte la persona interessada decaurà en el seu dret. Contra aquesta convocatòria i les bases d’aquesta, que són definitives en la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, d’acord amb els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i potestativament podran interposar el recurs de reposició en el termini d’un mes, davant el rector, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, segons la redacció d’aquesta, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això sense perjudici que s’utilitze qualsevol altre recurs que es considere convenient. El rector, i per delegació de firma (resolució de 21-06-2001), el vicerector de Professorat i Benestar Social, Manuel Chust Calero Castelló de la Plana, 9 de juliol de 2001. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la memòria final d’implantació del 2n cicle de la titulació de Psicopedagogia.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la memòria final d’implantació del 2n cicle de la titulació de Ciències del Treball.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la memòria final d’implantació de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.. 2.3.1. Plans d’estudi ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la memòria final de reforma del pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Informàtica.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la memòria final de reforma del pla d’estudis de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.. 2.3.2. Tercer cicle ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aproven els programes de doctorat per al bienni 2001/2003.. 2.4. Investigació 2.3. Docència i estudi ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la proposta de la implantació d’un primer cicle europeu d’Enginyeria Industrial a la Universitat Jaume I.. ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aprova la Comissió d’Ajudants d’Investigació formada per: Agustín Escardino Benlloch, Vicent Palmer Andreu, José Emilio Enrique Navarro, Salvador Cabedo Manuel i Celestino Suárez Burguet.. 3. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES 3.1. Règim pressupostari ACORD de la sessió núm. 33 de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2001, pel qual s’aproven les modificacions pressupostàries núms. 11, 12, 13 i 14.. Núm.. Tipus. 11. Crèdits generats per ingressos. 12. Incorporació de romanents de crèdit. 13. Baixes per anul·lació. 14. Transferències de crèdit. Import 228.860.501 ptes. 44.337.198 ptes. 761.000 ptes. 250.550.892 ptes..

(7) BUTLLETÍ UJI • Any IV • Núm. 7 • Juliol de 2001. 7. 4. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT 4.1. Nomenaments. 4.2. Cessaments. RESOLUCIÓ del Rectorat de 2 de juliol de 2001, per la qual es nomena Joan Serafí Bernat Martí, com a degà en funcions de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 2 de juliol de 2001, per la qual es disposa el cessament de Joan Serafí Bernat Martí com a director de la titulació de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de juliol de 2001, per la qual es nomena Fernando de Vicente Pachés, com a president de la Junta Electoral.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 2 de juliol de 2001, per la qual es disposa el cessament de Joan Serafí Bernat Martí com a vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de juliol de 2001, per la qual es nomena José Luis Amorós Álbaro, com a director en funcions de l’Institut de Tecnologia Ceràmica.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de juliol de 2001, per la qual es nomena Víctor Mínguez Cornelles, com a director del Departament d’Història, Geografia i Art.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 10 de juliol de 2001, per la qual es nomena José Escrig Barberá, com a secretari del Departament d’Història, Geografia i Art.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 17 de juliol de 2001, per la qual es nomena Pablo Aibar Ausina, com a director del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 17 de juliol de 2001, per la qual es nomena Pedro García Sevilla, com a secretari del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 17 juliol de 2001, per la qual es nomena José Ignacio Aliaga Estellés, com a director del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 17 de juliol de 2001, per la qual es nomena Germán León Navarro, com a secretari del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 25 de juliol de 2001, per la qual es nomena Manuel Mollar Villanueva com a director del Projecte de suport al desenvolupament de les pàgines web de departaments i centres.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 9 de juliol de 2001, per la qual es disposa el cessament de José Escrig Barberá, com a secretari del Departament d’Història, Geografia i Art.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 17 de juliol de 2001, per la qual es disposa el cessament de Manuel Mollar Villanueva, com a director en funcions del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 17 de juliol de 2001, per la qual es disposa el cessament de Pedro García Sevilla, com a secretari en funcions del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 17 de juliol de 2001, per la qual es disposa el cessament de Germán León Navarro, com a secretari en funcions del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 18 de juliol de 2001, per la qual es disposa el cessament, a petició pròpia, de Fernando de Vicente Pachés, com a president de la Junta Electoral..

(8)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...