• No se han encontrado resultados

Lo que fá la róba

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Lo que fá la róba"

Copied!
54
0
0

Texto completo

(1)

--,\

h

·'1

X/391

~...

¡"A J!:DETANA.

- G A x..:lBla-X A )ona.A.m:l(l~..'JI.' )(e A\. •

LO

QUE FA LA H~BA.

Comedin en dos nctos bilingüe y cn ve"so, rep"esenLtldu po,' prinlC"'\

- vez con estrnordinnrio- éxito en el Tentro Circo E2pCliiol, CIlla noche:

-del 4 de FebrCl'o de 18H.

su

AUTOR

JUAN COlOM y -SALES.

CASTELLON.

IMPRENTA Y LIBRERIA DE ROVIRAHER~IA.NOS.

Calle JI1Ctyo,', Mult, 96,

- 1875.

. ' ,.

. /

(2)

LO QUE FÁ l-A RÓBA·

,',

(3)

LO

OUEFA .. LA':~RnBA.

CompcHH en dos ncl.o:-: ,lliliIl:¿;,i'II.' y l!ll \'cr:::·o,;l·l.aH'p~t:l~Vl,Wi\pü¡'"p.l'inlCl'j\

vez con oS~.I'~Ol'dinul'Ío ex!tu~fl,01 Tc~t~·p;, C.it·r.t~ 'E:1pnil'l~l, cn:·l:l~ nodJe . del 4 de Fcbl'ct"o('0 J~HL',.:' .1,

.-¡ '';.¡;'! ''-

" . . i ; .~ " ~

S\l,\t.~TnH.:.',. '" .. -.

. ·JUA~t C·tiLOM· y SALES·

.'lo: ,".

.CAS'1'ELLON.

1\1f'RENTA Y LIBREHIA O.E ROVIRA-llEn~f!lK·OS.

Gcdlc .'.1a.:/ol:.I1lim:. 96.

lB7!).

(4)

-

~'--.-_..-~-

TALIS CUALl.S CUl\! CA}IALlS.

UN RATO EN DlA DE GL6RIA.

PER UN BELLUTER PARAr.

No CREGUES NI LO QUE VEClIES.

UN MADRILEÑO ENALCÓY ÓUNA NIN DE THÓ.

CUATRE CÓMICS D'OCASIÓ.

ÚL'rrl\f.A y PRIMER conONA. (Drama en dos

nelos.) .

CHESÚS [dARÍA y CHUSJ~P.

CHUSTISIA DEL SÉL. (Drorna Oll tees netos.) LA PARAULA FA L'HÓl\IE.

D'ALBU~XECH y DOI~SES.

EL PHJ~MI() GOB.DO.

I:.<\\'ARISIA ROl\1P EL S.'l.C. (Trnduecioll del cns/r'llnno did mismo antlw.)

I,oQU l·:FALA nÓBA. (Comed in en dos netos. )

(5)

ALS QUE MES DEC.

DON CHUSEP COLO

el/'

('('dicl/-'

ek .(:::;

Cé~

cd:t

de'~/attlo¿

(¿oc<.rtcl e'Ji

o'l/dt¿ad!;/~ c/ani.Oét·<¿~/i.:'i-

/;a a?/'''

dt:tt,J/CltcJ.

i?,t7 . . / . " . z. /

;:.7fro -1J1Iit.:'? C.i/tIC niil'~;r d~ Cd!a

o'M~tjn;l:a:Ji/'

Ode/Cf/' dtño

~ ~/ ¿;~ c¿~

df.t:¿!"'¡¡¡j t!dá'l-JJ'jft(Ü ed!&/.I$zúid

'a/~?il

r;:-{e¡f¿t

(6)

ci

l.onja. 6 h Tel. 391 72 $7

4G(}tH VALltN,CIA i , , "-''',' .'''.

.. ¡

REPARTO.

PE.RSONAJBS

FLOItENTINA., , PEPA ..

CIlUANO . .

EI)UAI~VO'o', '

P.·\.SCUALU.

H.ÓBQ~T. .' AQUILINO .•

t'", t~[C;RO.

Sr'u. Albacete ..

« Agosti.

Sr'. Colom.

( Bello.

« Llorens:

« Contl'eras.

« Eugenio.

Nií10 NUYiH·¡·O.

¡;:i't.1I .•,fll':lesp¡'ol'ic,lr,d de su llut,QI',ylllllliepodrá rcpi'cscnl:ol'ln~in

:'.1, pel'lIJi~o. Los comj·~ion.lidogde la ¡;alel'ia LA EDETANA 501l lo,,;

ellcllrgudos uel couro de 'fos derechos ele rcpl'cseutacioll'

LBpropiedad edil.orial de est·a obra p''>l'tenece á los SRES. ROVInA l'1P.Íl~IAN05,y n~die ~jn''S"·¡i.mniso podrá reimprimida.

(7)

=================================~~~

' í ; .

• tl; : ~'~" . ; " ; .

",:.' ;,.".. :: ;.¡ " :' ;.1 ' : l l " .

".:\ ~

A üTOPRUJ titO'."':

.,

~..;.:.:..:::::...:.:::-..;~_-:

,...' .'

Sala

lujosamente~i~(;(u;({~a~.'f,..~.~~~r¿ertas

á

la i."~r¡ilienla ele.! aq'tcjr //. d98 -d tci·.cl'efecha; al foro 7'ompiJlúeldo

.'ti

yálel'¿á; de,~de {a cu"al se ven algunas .Ftéháda:; de laS'cdsas 'vecinas: en, una de ellas ll~¿ balcol1p7'ilcticable;' ' .

ESCENA' PRIMERA. '

PEPA lim,lJ1:ando los mueútesy CHti:l;,l\ú'cepittan- - . do latevita.

CfIUA.

PEPA.

CRUA.

PEPA.

CHUA.

PEPA.

I

OHUA.

PEPA.

El CÓ¡' no mes s 'alimenta.

en ilusiOrisy en amor:_

líixó son uns air'cs fofo~,

v el CÓI'

un

camaleoD.-

('Ya vá tirantindil~ctes,) (Si

no

reüirri d 'esta feta .... ) (Pne::¡lo qu'es yo res li

dic.)

(Pues yo, .si ella no oscomensa .... ). - . (¿Oualltvá q1.ieFlüin·eapchil'a:t'? .. ) (Tal vólta alguna·.bolei'u.';;)-: . .(Ouant.Yb die;.qJi'élsiñor~t,·

1i ha fet·pééll'é: lacháveta; ..-: ;'

Seg,ui:X:mtida.~i': . .';;, •...:

, _. ,,- -. :(1\:'ada,:·unbulto

.... ; J . . ' l , .

deSantEstt~ye-;Pa:teéha.i'.)<

,,

..-

/ I

(8)

CHUA.' PEP.\..

CHlJA.

PEPA.

CRUA.'

PEPA.

Cm;.'\..

PEPA.

Cm!:\..

PEPA.,

CHUA.

" -8-:

'(La Venus l~¡;, cscapú ele lt~" fCgUl'!:\Sele sel'u.) (Haurem de l'Ompl'Ül' elfóe pnes lo qn 'cs ólll10 escomen3u.) (P'os SiÜOI'siyo no arranque, ellaté masaeorpeuta.) (;hua:no', que fás?, ,

(Ah! vamos:

~cmpre qlli s'iLbaixa es ella.) Mira, estic cspalmaLll'ant e'sta' casaca: faena que Í¿t, m(n\t'd~l sjl?od~t lh,'ha:proporsi'ollat: poseUa,

, tlO lin capmes:

¡mn'la

pols!- Pues,quéfáque,'..

7

F~,j'ofel'a/

¿uo s¿rpsqüe anítel mataren?

y Cóm senipl'ees pósa esta , Clla,nt elmaten,ó elJel'ixcn ....~ , 'puesla

camisa

t~St}L plena-

de saile': lláva'llJa'aüs qno viliga

éli

.Y la vecha, pel'Cj11'e:'3t:,\-: 'lfit'1'n:fusilen' y voldl'ádtli' larr\atei'J:a~'

¿

Córri sane,'chéc? .' ' ,', ÓcoIol' ao"eixe

que

~e .S~(I)OSa,~:: ,'," ,

'

; ' ; ,'. ' Palleta!

,'

Pu~s: ~ Jé qued9u¡.tgl1$t ' llev,arla,pintura eixa ':"

Tine:u"ne$:ga:I,lcs:qp.'cllvíe el t,eatN<Í,la, guille¡;oma!' ,',' Pues mira, ámí no;ems~pma¡;

úp~s~ l¡1nit~legra.... ' '

y

cOIlfserriprepea parlar,..:

ya

alguna queatra bolera....

(9)

OHUA.

PEPA.

CHUA..

PEPA.

CHUA.

i)EPA.'

OnUA:.

PEPA.

CI-IUA.

PEPA.

CimA.

PEPA:

ORUA:.

PEPA.

ORUA.

PEPA.

-':"9""':':

¡DÓlla!1.'encar~

..

:.~'

,

, " ""Q '?'

;,-:

."'~Y~":iÜs::

,'",;

Mira;

~'O'~iirbus~ ~e{¡a:

'Ú¿'pg,hh;

p:el'qGési,~'~r~be'yó:a.:a~r",

".'

qu'ersíñó.i;et't~~~i#e~a"

,.•',,":

s'elll'edl;~l;l:~íIi élj~J?~raules~;',

.

y ~au~'ál~{de Dio~'e~

buena.

¿Qu'es,~~xó d~t ~~ñoret?~ , (Ahir~.9,s,:~Ói'~a:.J.,." ~ .

, .. : , ., ,',,', '·Pépa!.:1, ,.. ,"

Calla,

q)l"estfc

há~ta'Dies amuutd'e la

corbneta, ,. '.

y

aueo;¡ ~ l¡bttipi'ü:pal~e~és ~

',: '

si e'scomens'eri.l: COD' ql1e

deix'o:m.

No, no; yo';vlll~cque me digues ....

.Qué

tiugi

tanta' baqneta? ...

y

l:l~,lq sabel~,l;lixes paraules d'aliOn haneixit. "

, '". . . De: la,lle'ngtúi.

Aixú son

cÓses. ,.,:':" """ ',':. ,;,

,Que:

he:

vIstl :

Que t'hatIr'á cdl1tát:...

. ' , :. :: f':';Laoi'ellu!:,

Y~üó',vingues eDJpulémi~ues:,:',::

m

tocanm'e la"p:al1!cheta:';"\ ;:

'~

y

de.huí en:

avaut, ni

xió'

me ti:nguesqué di~: reÍleg~" ' . del arriarC9m:yo.'~eÍJ.egtre:"

coro

,SiD:O:t~.Gop~gueI'a."

" :;,'

Si. ,. tú,." ...! ".;;'c:: .~ ~ :;: ¡Ii ' : .. :,~j" ,

",:; '. ,·No

Yiipgl'Ú~S,en'~p,lór$,'

¡es nágr,irnes:ei;i.~i~eta.. u. "','

teneulesdó~es,,;y.élrip~,,~

;" ,

tan redul' C0~,u,na¡ ,pedl'!J¡.. :.¡ ; i'

(D

uI'

el

élJr

y 'est¡i 'patip

t! ' Ya hu diria

si

mel vera.)

~.~.

l · f.'

(10)

,.'

CUUA.

PEPA.

BDUA.

CnUA.

EnUA.

CHUA.

EDUA.

OHUA.

-10-

Y

'si

1

'nmo me c1e¡;;pq.qpa " , millor: q11 'e1.1

c;asa

ID 'agüelri ' cncá tindl'áil"pc'l'a mí

Ull cahiLs:y..un!l:,g~'a:n~ra:

No:iicse8heag~~úit~i:," .','~,':

que á cá 'pnnt,IIlE}djga {Sé1nílat y apenes)~WRu ,~orneá dü', , mel,l~~9,l'~f,b11'~;:t e~t~"L;" :: ,;

y

fa'scl

uc,111'~c.1,ll¡l~~e,el (l()~~t9,:

(Está fcntbóte's,'J)qQl;p~a!,,', masa li lw tirat lacorc\a'; , en chill~~AJ;lRqon~e~~a.) (Que 110 tmga'yqpal',::p:¡lefl

pabuscarrD~l,~,d,~feris~!),"

J?areix qiié'pai~9'~a .i)l)l~~~'.

'ESCENA' n.' :',

Dichos yEDtú..lm6''c<jnp~1·dgU«s.

; -'~. I ~

:QiaQlos!;y:qné escalera!

¿Quién ba subidQque está, llenn de' bam'o?

, , ,.Amateixt\, . qUé ha venido l'aguadero, ' lo ha heo,40.eo lasespal'c\eñas:

y

laculpa!'es

tu.yu\

:tu&:~. '.¡

DÓllllll,le,clp'll'llHlI~~'" ' ","

Sihubie~'ás pli~st'ó:'laestQl\a' , cual dehias eü et'patio!'." ' (Si m'url'iba:ti.dir'asemiüil) Sieros 11)mas deseuídado!:' ":

AVflrit!nrj,~ééoiriS'3.l'l'orriu,, ,CJ

que.1'0 soy el.deseuicladú, el torp'e/ elüésio';-y 'oix[l.': "

que fü mesfultes qll~c:;;pínes

se tiren

'en

:hcm!i;c·'S,Il1ci., " ¡,;

.íf'

(11)

EODA.

CHm..

EnuA.

CHUA.

EOUA.

_-'11-

e'sla.

clll'iosa;

'la :fiua-, •.

ellfdj;¡:a~dota;lig·ei·lt-,' ,:' .,

y 11

uí,

ya el;-eíi lés nóu . .... :.'

y si

n:o 1hb :yb

á

la'·fi·;sca.';·

cls riiatalaps!,)ri''c{(

están: .. :

Pueso/i~'~I'la;,~á.~he~4óbd.~ila!

j lloviendo

corno esta! "

Te

rason .''',:.!'.: .

... "si;'

~~"lomas bestia! ...

PerO

ya

ha

p;ai'lit:' :.:,:' '.':'" :,

:. ' .. .$i: corre, 71uítalosder billcon,

Pepa.

CIll!~.' _:ku,~~.vflta,·.qll~ ~3:·;vo~gu.t '.' ", . .'.

" .. ,... ', ..J , 1 , " 'c~r~,~\en, ~~~ cus~~\q e.11a....) ..., , _ ,.. " ,.. l,' .' . : ~. . "' . . " ,', l .' .

CmL\.

RODA.

ESCENA IlI.• ';: ; , : " : : .~ : ; 1I : : ,", . . -. ..

EhU.~l~Db'Y)jfiUA~·Ó.:

:_

J, . .', . , .. , .• " . ,

Ha venido'

Róból·t?· .::

:'1 , ,:!I

..•.. ··:"""·!Robort?!r:::. ;

E$l'inglés'l . .

i ' . ' l j W · "1::

EnUA,. .,:[ l;y~jno te acuerdás?'

CHUA. 'Sisiflór:i";¡j'l 1.", j., '.;: . ..y ' ' " "

EnuA. _ !::Si'q!ieh~,¡Yelii~()?~"!¡

CHUl\.. No, ,que m·~aéíIel'dof.. '!"':'.:".' :

. EnuA. , . : ¡ , . ; . , 'i:~:Qué:leri.gülif:-:

CImA. No havémt1b,i'bó"siñ'bi;;¡j,:" .·,í:

EnuA. Bueno!· ' .~

CHUA. ' (RefolIer,q ueciie'sta!

EnuA. Los bistekslos han traido? .,

CHUA. B,ifte~x?Sonlasl;¡:;s'quiUe;tas?

EnuA;' "'~Jesü;s! 01~Íldolo

estoy'," .:' ..

y dudo ...:.~': , .. ' '" .,

' .O

ballets?' ,¡, . . .;¡

, . .•

Tren1~mda

-

disposicion

la

délchico! '..

' . : t

: l.' _

..

,

.

,

(12)

, :,:

CnUA.

-12-:

Vamotl, si 1~o)6.ElchiGl'v.. I i.' ."

tanto á tu iQ~drQ, ,Y~',~ie~p,Q,;

.

que vivir¡~s.·cop,' ~.n~;'

,:, ";, . y

llll,diD,

·como.

~I;'d

á 11

by,' ' . queh~s.áe.

s.eryir

'á.l;ciip~s.a.: ~".;.:

mira,:

;v,é'l\¡Sg'o.

:~+ ~~át~~Q;;.,;' '.,

y

dileá

P.epe

ciÍleYehga~:. il ..

él te ayue1'al'á. ,.. , l. : : ' . " " ,

. .. " ..., " ,: ' lVl.iltOl;· ,

cncara: mcn O'sTa.e.iia·,. _,:~1::!; .:,: l . ' .. (1

"'!;,:¡~Sq~!~;%::~X':

:,;,¡:.,; ..; ,.'

EDUARDO,

CHUA~~;;t~P*,~,~.f;¡f1~WU;*(J~,11INo:e1i;e¿'·;

ba'tcon dd foro;saéudi'er¡do;~naa¿fó"iJio.ra pequeña.,

. . l.;' I r ' , " ~,', .

EDUA, Ven

y

tírlttú'ela~;1fótas~

AQUI,

Ya ei

~ol ,a~PlIJ~. U!13:0~'c.i'r' y vádO'si1oj'andD',éf6ié1i:W Esta pata ya~8t*;¡les:t~!!,,).,':U Pata!'(l~,q¡lé'buen3igana' le pegal'iaoUIl., , .. , ",: .. ,

' . : ' " '" ' o C9¡:llcla!

masluz'que el's'ór'pueda~hr111C, me dd.~HHt.l'oip~ :W,9¡1'014a! (Ya tenima~\M9,~~~8.t:¡';jll}'·

trabant..p~rl;1J;l¡l~s eneixa,) , Hasreñid,Q:,concl.rlQvio'? l' :

Oy! ' : ' " :"'.,"'",..

, . N(]ll,(lgus,:caqQ(, ':

HL1e~\f;áñg,:ar.·:,;:~:'¡;,.}.':::.:!,l¡::',':~'o,'

".i.

Sevilla f;~orJl~i~q l;;~g,~iq,((j~~l'd,ndo)' Madrid fuéntc de 110]Jleza, ; : . Barcelona e'su.n:(~Jlal'tel

y:~,~:I'1Yl.Q$o..ial;din Valeu~iu, Si elam,orf.ora:Y;~l'iblc" " .(ll..(:.)

CHUA.

EDUA..

CmJA,

AQUI.

ORUA, AQUI.

OliDA, EDUA.

AQUI.

PEPA.

(13)

(Iet. )

¡ ".

BDUA.

OlIVA.

OaUA.

AQUI.

EnuA,

... '1- ' . , -1'3

liD i:IrC's':\~dácm

átNol:; .. '

pUl~S

.eslq:,qne

me~ ~bunc1a ' elamor en e,c;t~ mOll.

Esde

'un

'ángelésa',;oz, es la'voz de.iiria

Sirena!

Debo

su'pis'fa

seg-qü,. '"

PEPA'¡'epitala'misma'c:i¡¡'ci,,¡,-,

(Ya cantala'm,ehua'

Pepa.)-

Mira si'es p:errami,il'laj;e,,' , (Cantando,) porque quiel'o-'á ÜJúl.'fláii'i.~licá;

laropanú):~c'haa:IaTeaB.'e:"''', , , ,",

Ol1alníYea:rriiii'ip:O~u:~:'

;'¡,.

(Id:)

<g,~c

1.3.

d:?fl~~ 'e~i '~rny~',;':' :;

de mua en mnahel'mos::l.' yo vo{ljüsc~i1clo 'am'6i;~

A lavói'u'delriú marc m'

hft 'dél±at

'~esespat;d.bñesl . lllal'é úo'Ti~'l(diga:.al'pm;e'

queyo tOI'Í1~l'é,t pel' 'clles., . ,

ERlas cuatro canciones fle'em!licznn A<lo nla)' pOI' el Ól'oJen en que cfllón "sm'H.ns, procurando concllli,t' tn<loflillOlImismu tiCIToPt>,

OHDA.

AQUI.

OImA.

AQUI. '

.ClirÚ..

~O'Y'A':Q,UIÜNO.·

'

Be'

dih'ii,~n;::~'úeJ g~'ilri

faifdhngo': ...

:?gr,ca~t~~T:i,~'ípá;!a'g~e*~;,"':"',' ::A.lrdalus! .08.'Vel'ltat

¿ , , "?

"q~e ~úcansiqÜ6s lilmuei'sas.

'Psi.:.;'caa:j:uno,á s,u modo,

~ic;~~~~~~~~~&t~~F.~~a:.,\:: :',,:,,:::

; 1 ,;... ··a f',t ( 't f, I·~,.p'" ''';' ",o.,

un,i,1:g-racl9's:;¡;~~se?a, <,~',,:;'

:

tí qlúeT(tit;~~l~}pq~~~~'to~.' ,!.'~

>

,pucdqq~e. ~a~tay ~{r ?,y'~l'fÜ~':, al ql}~:f~~~~(h~~?',y's!-~~:, " :~',,:, ..

de lasolt3dáttcbtirpleu,L" "L".']e

(14)

AQUI.

CRUA.

CI-I'lJA.

Io'i' "', ...

- ~4-:-

Vamos que una 1UO.z~ tí~u.e.~.,.. ".

caliúl ya,ya uri~jern,p~~r'"::'J','

Pue:: mim, si

un

am.j¡:l'yÓl:<,:

trabespósallú la

Hengúa/"

qn'ernpusair cuanf:1,idies, . por abí tepudrás, pep¡:t, , del terratmiranteestaba,.,,' y ya,teni,auna:(eula: o "!

enles,mans, y ben apl1nt;:':;¡

,d'ardr:pár~ela ála.te~ta. o." r

l~l1es .i~~ro por.,e9ta:cl"~~:'

¡;.':.:.::", [.

que si á tirár-m,~l~,l~~gas(>:i::.1 porla salú d~:roi,mare,..~'., 'tri 1 Ché no :ying.ues

:c'cm

tr'e~q~dod:~~!

el panpan".y ..rlY~:qp:;¡..~inq;i (:',' yo m'hacr,il~t el¡.)a,i~el~~:.. : , Voy dentro, .pOI'no :en~ablíl:r:' U[

lacnes:tioncon;este:ac~m.51~"i::

Fícat d~p.s:,: fica~, R?hret".',. Jií:'

no tÜl',efilel,ma

s.ella! " " :" :

ESCENA

SI.

.J. f;,i '1.

..:

¡ :~:. .

, J

Pise.

ClIuA.

CHUJNO4~ppcq,fA?CpA~O.

Bc.

,~stic!yo .pa,qll~ mev~~igllqU¡ . toquechanme 1litpanch,et.~. :o'::' Pues b[l{qu'es.el sarit(JeT'a,ma!

(Dentro.) ¡Y;1 fem? .' ,','

:::r '.

¡

Qujna, ven os:~nxa? o

¡Surdo! pllchaá,perl'Q.fe~li:,-.'

" ,

iChua:no! ¿F~r.l'asc~~etft?·

¡Fer o¡xe pab! Ayp.\1$cl~alo!

¿q,uir:.v~ntel:dW'~á,V

ai,en,s,íaJ

·G¡as~e¡:; aDe~, .1lH~ ;po9,r¡~,¡,:, padaren ú que 1'.~~t~Ilga,:·, . .qu'entI'e.l':andalús;'Tióglós, .,,. . ....

(15)

PAse.

CHUA.

p,\~c.

CHUll.

PAse.

CHUA. '

PAse.

CrmA.

,PAse.

CHUA.

l\~sc.

Cr'IUA.

PAse.

CrmA.

PAse.

CHUA.

PAse.

CHUA.

-'-U5- .

el amo y)'@.siñoi~e·t~,,··· ~.

han fet una

lIell~úa; ri.óva .

qu'~~din1óniquela ... ·Pepa es la qu 'els e~téIl' C:lr~t!.. .'

yo

no

com,~e

hu.

*i'~egla....

Chuano! . (Etill;Ú1idoT- .

, .' ...

·.,\~S.~.l1fl,9I,apt'e:~~l.·,·

Que tal!.,: . . .hoo:ie;·co:m.estefu?'..; ! , ' r , ¡ \ ..¡ l , " ; ( ;

n'cja \a csptie'l'tusolii'c linu'butaca: . Ad·jos!

ya has

~il'at

eüe'rrií"· .. '

si en v-era,'btmo; paHetal . Vinga,

no

[].l'rnguesles selles:;' há mateixa arreplegat:. ' '.

Guapol

ya

m'hasembl'utat1 '

¿

c~í,co~.dus.l~sesp.~r~~pe~.?

AIXÓesfanc. . .

':':.':~ 'Yiiluivecl{qu9'huós.

jA q~é.;Viúgni~Il.pór~.

,mál,a! .. ' _

Aypóorq;alfotnbra!y1"~~ca~~1

.Chíl n~Y~pul'es4e I;.~~.i: :.'.

y

6 siqU'éi3ticatúi;Jtat! .¡ " , . Si de'fránq~~aI~o"et. queixes, . sóls te dil;~

:Q)1e' pal'e'Htes' , ..

un agu~snJt&.s~~y"at.: . : :.' M'h~s··fflqi\Y:,~~Y:¡11i:pl~~qse\7{)1·

se cleu.a.9.uc,.:.'....

:¡ : " .

. 'NOS1ÜÓ1' .. ; ..

esq;'H~ten'~~~F~;c'o~:o{

..· I,'·!

Novens

que

nó'm pega el'só.L Aixó t'ernveche non1es:"···

que

lohtJe..

~

;ma!:.lviache.,...:

. Anein~' qH«per;\~~tinhic~e..~'.

Si pat;eixes.üniúglés! .' . '

.

Ing:ier:i!:riq:.í~1:~patles'di'eils;'·.

. ,;

vacha'uu ..lleji'gua~li~gTasí6sf . ú

ne yéasí..'...

'viva

Dios!' .

que vél'tsme tonHt cIs cabéliS:

(16)

PAse.

CHlJA,

. PAse.

CnUA.

PAse.

OnITA.

PAse,

CrrUA.

PAse.

CHUA.

PAse.

CHUA.

PAse.

CrmA.

PASt!o

-16-

éll amól1&,

H~~,gar~bat<?,s,

que ...~ cre'yrp~';,Wng~l'entel).

y

á qú'e.,Jé así? " " , ' ",'

" ' ! , ' , , : ] 'i'El~ésf:H¿lltJ

: . • 1;"t ",,¡11· ._" "" •. ' /"..1 •o"! . . ,

als, siüóFéts dos,,' ...,..' ,',' "~,o ¡ , ' ,'i·eti'.~.tcis;.('''1'' .', '.,' ,',

¿Coriqu~'~~,t~tr.~tóso'

,,", , ", "",' ',"""

S~.·

;,:

Pel'otHi,i;p';#~9(de,1~',~,~I~~lP

,

També

ve 'á"dúrli

e1s'colórs' "

únneg-re't

f·:."~":,~;,,,,•.: . , " : " ,

, ". . :Tó'rh Ji:'o'i'e

clií?

" ." . ,', !"" ,', ~~"'" , 1'7'

¡oy

,p,ég+e!¿qtl~ )1Q.·

Bó,t'

~~/.:.';

,

'C,la" v'"ólta Iue",'Ve

'111

¡al'~'

fe.

, ,R",.",(,'h"',' ",::g '.'0; ..

Pero.ch,~','¿PElgr~?

, ; , . ',.

. ," :., ... ·:"~es.p,~gr.9,·-:

que i.ina

mom

'dQbr~l?eto, .':~~¡

Ni sixlj,uerflt,elsullstébla,t;s.

¿Pero pf3l'q

ll~ 'aixft~~straJ)~,?

E.s, ql,J,

',e1sll~gr~~,y.1:f~¡~B~M "

casitots'sori':riris'c'scTaús',' : "'.

y el

diéhÓi:4~4'<'!~/~~i~1iP~)~;,p"ata,

lTIet~

1fP.

·~~~l~tó,o~,~*~\)~t:fl.!;:"·:

:~l~~ed~yg~~td~n, i~I+:H~) .,' '.

¡ . "

A '. ' t ':;"'r:;i!Ps'~~:.':;;I''':,t:'

.

u~qlJ.f1"

..

e.p~~~~ ,p~V:T;~~~1.'

"

sepas

;PaS'~ua~o

qu:'

~st~P:¡qq:....o,, .

Destap~.t ~lcap:'T,lá)nenós" -

qu 'en

cas,~ d'~"~i¡,~! jm0r.q¡H~~p! ,

Apen~s ,~i~,~lr·W~9, 'p~qt.'¡', ' ...

Ñüi.r

tieso,(!' ,,' ,,' . , .c,q ..., ·;::L({¿'.ha~;t)liuit.'·'

.Siel~~¡es,tp~rqti~~~;'.~l;:rhal;if per10m~nbs·.Sl3h'~ ilU dnc,. . M~ltllllll,t: V;ll'~S~,\tÚ el~8pei;xes;

. che Ad~la~4Q¡}?~~ a4e~:m~

-.

de 11et; qU9m;¡. mareo~;'..

'.' . . 0 ''{a!

· ' i .

(17)

-1.7-

...9

, ' i '

El criaba.

Dobo cm de-ixcs!

El que CUtlllt01'0111 ehique'ts pasabem tot Jo san dia1 enJotoll dl~ hüquel'ía.

allí ngal'rnnt eabu.lJots., Chust;; y d'aHí seú nuabcm.·

a

fUl'tal'l'aim, melons, pl'ésecs... .' .

. . 'Si, mulacotons

. y peres; JP~ qll.eIlCgabcln'...

Santo Dios! quinos paI\clJUcs!.

el ,'cntre mosfea mal

y

en acábal)t~l conal' l'ompliemdp....

.'. T['es yegues

111epilláá mi el. guarda B¡'ú furtan ruim, yun chang'lót quo asLm 'amaguí, un calhót me pegá.... ;. . '.

. .' .. Yo

anaba0n

tu.

rr '.

U vemos .. , .. \ el'! a .' , ? "\T 't t No t'enrecól'des qU'el sí . duya plé de l1osplcs ...

?

::Ji, que.ú. Nélohabiem furtat ..

Quin telllps aquell! compai.'arú;~a!...

Q~é

pal'lu.bael retor.~..~

«(Niños, el tiempo mejor . cstais gosando: la infansa.») y es Sél't: vidaCOID aquella.!

AlIó ya se Yáacabal', ' . . Desde que.vach empuñar elmánec. de

la

corbena..,..

Mes disme,:

'leó,m

hapog'ut

~~p.ual'dopuchar tant? : ...

¿Ellno eraeomediant?

ClIDA.

Criu.-\..

PAse,

CIUJA.

PAse.

CrrUA.

PAse.

CnUA.

PAse.

PAse.

CRUA.

l)Ase.

(18)

CHlJA.

PAse.

CElU.-\..

P.\SG.

CHUA.

P,~sc.

PAse,

CElUA,

pj..SC.

CfIUA.

J:lA

se.

CRUA, p,\'SC.

CIm.\.

---':18"-

Si. ,

¿

Pues

J

'(;01111m segut'?

EJ, cóses delmon; ¿quévóls?

ella. ;ya titidráols sincuanta, pCl'D j'bóme no s'cspanta

~entl'espleg;ue caragóls. , EH es próu g'uapo, temp1at, J' ella por 611 se mOl'Ía;

1'interésel conduía

al chic,

,r'

al fí s'han cuaat.

Es el dil' qué tellen plata?' y nn gmpat depos~sjons: . , pues si

en

no lnesfü fUllsions

hasta acabaLO la contl'áto:.

¿Y ahanestá'? sivorellógl'c,'•.

ya no 111,econcix:erá. . De' segü!': la chan) bafá' : desconeixol' moltal p6bre: ' yo, f~no VOl'eu 110hucreguel'n.:

dcqll pit s

'pam

alimentat,_- y áno: SCl''Yo'el seu criat pótserqllCno em c9ileg'uel'a.

Pues yo.... si éix:etracto dús

¡laestabaasí uúclia

mes;.

Yo

estic.... tú no saps per qu'es ....

pel'q nI::tiu'c amol;', •. , ' ' , .. '" " iCbe8t1f~!

A la@.l'Íá'd ¡esta'casa., ' Es valensiúu'a?': '

,. No;cá!

es d'estépóble .... ¿'allá ...

Ya hu dir'ás:, , ' , '

; . " De· Masaua:=a. "

¿

V61 dii'~luelitensVO'1el\"

qué per

ella

sen

s

iúdor? ' Mes qlI'els@;ats:pcn';elCllincl' qu' els nS[l;oua l!OtIlor: '" ! . ,

(19)

PAse.

CEDA.

PAse:

-In- V61

f,w

POCUl'el c1irnún

i"i

Vól gulcf$ c!:vunitus,'? .. e

Volgué San.Róc al seu gos!

Volgué al seu p.órc Sant AlltÓlli?

Voldrá cloeato ohuil' misa?

Voldrándur·frcts els ivérus?

No voldrán tots elsgobérns dcixarmos sinse camisa?

l)ues mes qll'eixos volors ch~nts, lin tinc áPepeta

yo, .

q~l'cm té per esta p4-sió . tornan-~9·10co pcqJl.¡.ntr,:.

Y·ho.s.apíL11ut? Voler 081

Qui moltcorl'e·~can mes prOll!C, tin sempreei~crefrá 0n conte, .

y

tú masafÓl~thuás pi'és ..

y eu estos cases q\letenen.

la etiquetahas~a. el ten'ut,.

en cá qu'entre el mes pintat, al mcspintat lija peg·uen.

Tú eu sabrás millor'qne yo, ..

aixó uo cal que mcu·d¡gucs;

. mes sapstambé que ahon estiglle~

sempl'e hiá qui ....

Tontanó!

Qué pócsaps tú d 'estos casos ....

Upa!. .. séri:lpre gallSOS ya....

Pewy·(j·d'una

púüá

lidesbal'atcáú els nasos!

¡Eu, y mira huí es:el dia,·

per tnandáto del siiior~..

que vindhi así lo milloi'!· . la flór Jela- pollería! ..

Es el sarit del 'ama huí,

y

esta

en

móda·'convidar; . y yá unbufet! S<lps? sopar.

Chéc! y no ha'ul'aun'plllt- pa mi?

(20)

elIDA.

PAse,

CHUA,

PAse.

CHUA.

J?,\sc.

-.20-

'1' .U en mlC, h d .etant··a o~lqlltJta;,L' ' l _,' D' haontl'aunís tú la finar

p'agat'l'nt'eltCÜ(~l)l',.

uespleg;'l; la fleuv1lleta;

La

etiqueta!

c'üixó qu'es?

.No, !lOcal que pl~guos .í'ots!

;A quó inendwlúes c¡uetots

( j , . '1

blllse tencol' ni 1'l~S!

Ah! bueno, 1)[>'¡'0 ontrehllit ser'jos l'hasll1G reir .. _.

mira, JO lo

q

II'et pue dir es <¡n'etqtredes C!'achl1dunt:

pues l'tllllOfápóe m'ha dit

fJ\lO anul'U tí.lnlSe:ll' Úú, conquesietyólsquec1twtú.H .

Quin fol1, p. ID'ha descdit:

siql1'om qÚ8de, que lioi'cloll!

Tumbé ,yaul'ú ball!. ' . '. .J\1il1oL'!

Puesrl'Úliudi¡'é rtlsiuoi'.

BUénO,YOS

Ji

pá:Haelléll:

ESOEKAVII.

jl'~l1, que así:ya un que mirar!

quins móbles! quinespentlll'os!

quintl'cs.pÓJ!gllillGSff.!g'ul'cs!

quin piso! no yaldl'á pó.c!

Asó es ai:s:óqllo. s'a,clÓl'men 1amo Ól'ama: la botacal s 'asentará así'lavuca!

Vach á vOl'C.¿Ysí m~adórc?

Pues yo m'useute., quin.

JoU!

Mas que DI 'adól'g:l, llJ.illol:!

Sigamun diat,iÜC1', . .

(21)

-21~

Asó es de Hube

y

abaja! .' P,os deurá~iI)dre 11ntinglao!

¿

Com estará asó arreglat? . :

¡No f!é.siestú adel1).ut~~t. : elsiglc!Si ,es unalmlaja!

.

:.E~qE:N;A

VHI.·

'.

. .

:"

Crn1A.

CHUA.

PAse,

, ÓriiL\NÓ,y P,t~CUAto.'

"

Ché,'.

Pa~~l~~l~!

' . . , . " .c:onstclit! :. . ¡.

Huí crcselmeu ach.udant;

pero. ca l

fa r

'és tic' mi~'an·t. ~:.' . parcixes ,11n.ca!):lller! .', Hómc,'fcmscar'i~trocatics!

A totH mosha de tocar<

Pllessiem póse ;yoápal'1¡n' 6 tífer lo que séiJcn fOt, ....

Cl1fl.l1tvenen así .eh siflol'il

en sácorbatay]iwiÍa..

á fedos una vcsita ..

CUrt'cg;ts

de

complimcnt::::

mes sél'iosqllcunapatac.a:

en lo gllant, yencopctat, ent.ra; sq p¡)sa asentat.. ,.

ha vorás en .rlos mome~1t:;,

una onhev'ist.nde arnigQs"

com ú qnc

va

vinclre anit.

que aplegáahil' de M'adt'H.

Tú serás el 111011 siflnr.

Yo

eltell;siñor?gunpo~güapo:

vól d:it,: que :>,9.et l1'lanill'é.,.:.

eRUA. No Mme no, qne.yo se¡·é....

P~sc. Qllf; ébéc?~'. ,'. . "

C n u A . E l

yesitaOl· ....·... _

Sube hasta a\ foro yb,aja dicienclo' con':mu;,ha importoncia.-

Adu3:r~J()L"" . ' . . "

·'t)bé,Pa~.C1ralo! . PAse.

PAse.

(22)

eH

[H.

PAse.

Ouu...

PAse.

UHU.\.

PAse.

enUA.

p,\SC.

CHe.\.

PM;C.

CHtr,\ .

P.\SC.

CHUA.

1>.\8C.

Cm);\.

l'M:iC.

CHU.\':

l),\s<:.

OHm.

PAse.

CmrA.

p,\SC.

f " CnUI\.·

PAse.

-22-

rl'['lHls Yist!

Clar es que te 'i;e~h!

Sitúügl1l'CSalamo!

Bueno, pero aixó que té que voro

caro bial'

el nom? .

Hóme no comprens ....

l\lillol'; tú dismePascllalo.

Vinga élnem. té10mateix.

¡l?ascuulo! dÓllam la má.

¿flué tal, como sigues?

Qu'eI:?

Ara disme ({uem'asente.

y

sin~e díi'teu ta:mhé;

. ya podíós.... '

l\lasa bestia

Ol'OB tú pn. cabnl1Cl'.

Calla, calla! si es f}lle

yo

flllCÚ no habia

compres' ....

hum de fol' eom .... vamos!

ChUst!

Pos yeng-an los sineo!

¿hé?

Aixó eschócl

. Sin ílovedát?

Bien, para servil' á ustet.

. Cuanto tiempo sin mirarse!·

asientes. .

Lo voy

á ,haser.

Se sienton .

. Húp~'eglllltam eleJHad('it.

OM,

mira

q

uo asó está bé.

1'0\'In bulnctl.

Aclios, ya ha~perclut el fil.

Maqu'ols 'ries!

Nofarero res.

Conque

clius que'te pregunte dc 'Maclt-it? ú¿Y Madl'it

qnó-?ll

(23)

C.gUA.

ORU:\...

PAse.

RDllA.

OEIDA.

l'Asc.· ,

ROUA., '

OlIUA.

EDUA, CHUiL

J?1\

se. '

CRUA.

EDUA.

.oHm,.

PAse.

CRUA.

PAse.

OnUA.

, PAse.

CRUA..

-2:3'- Chico, lIla<1ritabatud0':

allí l1ase uno un papel... , Mira, yo pórte tabrrcoj :. ' ' si no tens dosfun1a.rem. ',:

Hóme, 'que póea a¡'eméticrt tens pa estes' eósesL , ' , '

, ' Qué qu'es'!

no

hacha yo'

dít 1'é5, avant.·, . Conque nada, diga tlstet.. '

, .

E8CENA1X .. " ., Dicho's'!j EDLUtDO.

(Qué es esto?) , " . "

,Pues si, :Matll'it es una fuente cTe .... de .. ,.

ele amb1'ollasJ cndcrdos.

Hombre!

. '(No me puedo corlteriCl;') Quéempedl'adl:l!rlls!' "

, '(Qué esc.eria!) '1'0 metes en un café ....

¿Sups quíestá allíen

ú?

Chel'óui, el ehCl'rIIÚ del pregoner;

sen h'amatá'portal' chl1fos ' pafer horchata: conque. ", Qué palasiosl , , 1 " .'

. (Ay,qué necios!), Quéjardines! uf, qné bien! ' Vas á los treatosl., ..

" "'Ohl '

, " "l." ", . A los bufos Ardci.'ÍllS! .

¿Has

visto

las

Cortes,'chic'o?

Ql1'estáll en Madrit? '

, , '" Si, chéc ..

y

ó cm pensab~qúc ,hix6er~.

(24)

PAse.

PAse.

EnuA.

PAse~

CHU:~.

EnUA.

eIIUA.

-24-

cncstió lIcIa Fransia.

. .:' ... :.... Hue,'y!

Adelnntc, quo rn.'agrach. . Tambien bajó á Leg;anés..

y quó tal? IJstámbl fondo?

y al h'GJrato!ReJ'D,l!.

. . . ' Pnes!

Qn 'ul'ai''tns! y cuantas lusos!

y quéfiol·Ol18!. . . . . Mir'a, tres

s

'en l'cvcnttí. ahir moi:t pare:

no dillS floroncos?

Oá,cM!

Mil'a, há fat'é

yo

1'amo, . cunnt perlenélty l'inglés:

el siñorscpÓsaa(xina.

P.\.sc. Y vafaré1'atrc.

u , ' . . '!

EDlt\.. . Bmn.

So colúcn en medio tlc I"S dos: ambos se leVrtllt.an', Chúano ínt,ent.ai1'5P.

Dónde'vas? no temuevas. . .

CHU.\'. Eixees.PasCllal6.

EDU.\.. Pero'

qnc

haciendo estábais?

P ·

,t

b d·? ' ..

. DI,que nra. os... .

Vamos; ¿qué hacíais?': • . Cnu.-\.. Tinel'epm'o de;dil·o ...

Ruu.·\"

("e

causa risa:) . . ... ' Este es'el que rriehasdicho?

¿Teh¡¡~:Vlleltomudo?

Qué nstet no me Gonose? . Yo

soy

el SlUdo. . . El Surdo .... call3.!

¡,tú eresel q.ueco.nmigo corrió la iIú'áncia? . . . El

mafeix.: "

, (iAqu 'eltit'a!) VengalJ)) .abrazol . .

(Escpsió ele la

reg1ri~)

: ;.

CHC\..

. p\sr::.

Cnu\.

PAse.

enu.\..

(25)

p,\sc.

BnUA.

CnUA.

PAse.

Enu..L PAse.

EDD..\"

PAse. '

EnUA.

OnDA.

EnuA.

CHUA.

PAse.

CnUA.

PAse.

EnUA.

OHUA.

PAse.

ORUA.

EnU1\.•

-25-

cal'am Paseualo! ' Ya somoshornbl;~s.

¿Por qué no

me

digis;te

quién era, torpe? ' , ' No se lo djje, porque

yo

me pensaba .

que

yanoharia, casO'.

, El qué!

pues

vaya! .

¿Quéha~Jl;á mejor "

que :partir los abrazos' , con qui~n partj6

las

penas

y

placeres'·" .'

de la niñez? " ' ", "

Cuáncorl'ldotcneinds mosattos b;és; :

Aquellos ca'mposl" ,,' .' Quién 'tornar,a á

iique:ll

tiempo!

Qué

e d a d ! ' ,

H.e-mlÚjh¿~

Hoy tendré

enmucho gusfo servirla mesa. "

Hoy

s,antó'

de mi

esposa,

ponte' librea. " ,

", ' y pá. Pascualo

?

Tambien: id y vestíos;

llévalealéua'rto.

Tóca, surdo, á vestii'te.

Qué

com

estic?' :" ".

A

posál:tellibrea.:', '

Qu'es lo qU,"ha~'dit?

llibrera'qu'e~?'

No 10 sabes?,véá ~erlo.

Chí, tóca a'n~rn:.:'

.: '

Deu fasa que 'tiü':'enr'vistén' de poli~el;o1.... ,';,"

AravO~,ásqi.1iri trache! ' (Qué'niáj~4~f~s!)'!¡ ,

(26)

EnDA.

PEPA.

EDUi\.o

OnDA.

PEPA.

OHUA.

PEPA.

EDUA.

PEP,\o ellUAo

EVUA.

~.2G":'"

Mientt'us so visteD....

Pepa! vorési ahora se meresiste. . '.

ESOENAX; .~ .

EDUARDO, l)El'A'

ydpuco,

CtlOAKO.

Acepta,

~liila,

es,ta

:fl¿i·.· ".'

de quien111ltel'Cliol'tí~ , , . "

, . ' :C'uid"es!

y

niUll solo instante olvides que es unapt'cl)ch ele amor.'.

Detot trabarás ahí. . Pero qué mire? gran Dea!, El amo yel amor' nicu!.,..o

.~e.cscq!,do,dO~I:¡\~",lo,' unlIQi·tj~I'.. :

y

lacollidn'

ría- .

uií'! : " '. ,

y

pren la,tIlh'! , . ,

. .,' 'Qlié'bonica!

.. '. I ,,;'C , . . . ' . " . , ' ; ' .

espl'CSlOsn. " '. ..",:.

. No, chal tiL" ..

Ahon la C()nlp~tl'ltnS~l. qf

Jú1

una :fiór en una el!ic<i! ..

D'asíno pl~é s~ntit'.1'98;' :

¿hul1l'ábicho C0111la dóna? : ue se.nt no ni

ya

Una uqna!

pósa amOl' euellos, )'os! .'

¡Oh!nOUTI paf;ajei;oa~11Ql'

tanto tn uellez(l.ensalza,' es puro amo'rqiJese)mlzri', . ü. ser de este dostl'llctOl': ' jUi"go illútí'lénsa)za~' ," ' In.deidad.de elÍcantós ta.les;

puei3reflcjós

de

cristales Jlay, do tcppedesrnil'al'"

y lui-lJmás'al contcn1pl<ll'to,·

]os matümuos colores' ..

(27)

PEP~\.

EDU:\.

-21-

de hH~ mng'ülasúilOl'OS •

que mehi~ieron adol'arto ..

¿No has bajadoon.mes

ue

Abt'il

al piutoro13co yflol'ido "

jardin, donde han cxistido milfiares

y

miL

y mil?-

¿No oiste.01 t~'ino ai'monioso qnceutonn:n e·m alcg'l'Ílt las a vos .al nuevo dia, . y ~l solqw~aparccehcr~npso?

El choq \le de v<?rdes hojas . por el viento,.i ugllcteadas;

las sombr¡as enrama daR , quoun cden Vitlndolcuifol'jas;

01 ffiUl'mul1o do la[llClltC .

queI~U'rastra:Vl1gando el viento,

y

dúal corQ.zoneontcnto,

y

hace subirdulceambielJto "

rabudo álos matorrales, eualjnguetot:ta paloma "

queviÍ. qt~itanclo la aroma de perfumados rosales:

do noencuentras solitaria ála flot,;, do ves iazm in, y liallas cubierto cljardin

<le orgullosa pasionaria ..

¿Do

:hallarás placer.]llUY01",

'. (lIü~ cantal' dulces amOl'es ante trinos, fuentes. floros, , blancos'd~ndo al'flcchadol'?,

¿Quién,cllla albor¡¡:cla ha visto las tilltas que cü

ahora. veo?

.No,h.ncl'~ga", SiÜQ1':' ' '

, :, ". . .Lo

creo, •.

y'ann

en·

mi.porfí~.iúsist~.,'·

Ese hoch icoro: colOl' ' que sc"áfn,mi poi.; salir., ..

(28)

EEPA.

EDUA.

PEPA.

EnUA.

CnUA.

PEPA.

CEUA.

PPA.

--28-.

Ay Chcsús! BOrostil'!

Qué dices? . .

Que fácalor.

No 'VulIga en nn compromiso Heal'rne,quc al cap no esjuego.

Tus ojosdcRpidenfuego, no ha d(dlUCer calor,precisa, . (Oralla soda me púsa

cuant1i tire Ullupuütá:

pues vasá O'hni['te~, .. no es n:H una cansoqllo .... 110 es cÓsa.) FlórscIL1évalen un tosór " . os cú piliaula qnO tira:

mes eóm osuna montit'o.

óunaílusiócaclafiór,

oi:Kcengüst laque me diu ..

(Ay, ay,

Ohunnol

be estás!

Poroqüo dol'és fas cas.

(Y la cai'chófa se riul)

¿No h 'anat en Agost vostó·, al poble detClnp'orú? .. , ' Entonscs no igno['a1'á lo CjllOYO tumbc'lllo sé,.

¿Hobantfrescor ahnutí, no h'aixitfÓ¡'o.,óls urrabals,

úvore elsabres fl'l.ltals que adornen cls camps allí?

¿No ha vist qlle

nI

náixcl' cll?úl do colO!' les matos muden,

y

eispllrdal~tselsaluden l11ost¡'anli:e¡lseucDnt.Y '1'01, Yvan á d111'que n1enchal'

als fills d'estos, qu'el chiu chiu cantante'tán en lo niu,

porqu<>, no póden vola~'? . Di, UPUsead'a la '5eguida manprcn,

yen

dolsasorpl'c¡>ll,

(29)

.. Lo ·boSI!In !1l111l0.'

(Un hós!)

EDUA.

PEPA.

EDUA.

PEPA.

FLan..

PEPA •. "

EDUA,

CnUA.

PmJ~\.

CHUA.

EUUA.

-2U:"- cil unafont ontl1opeS8.

que tí bOUl'Ot' d' ella C\?llvioa.

Ya

no

esperasollmillor1.. .'.

Chiql1ctelmonli:pa~'e:i:x;i r ; .

1Ja elgoch que })e1'PUIlS,hcl'Qix á eompásdela frescal'.

Contara J11OIvorO:ll,

ti

M:..

¿Peraquemeslllegriu, qneohüir tan dolsa: armonía, y vor.or lláixel' el sól?<

Haura plaer mes g'ran( .

No.

Pues parla,nli ú;uncumcnt, .úmes gran el mentÓl' SGl1t

per Chuano.

(Me partió!) POI'gueno yulle SOl'siüol'u:

110calquelíhutoi'llBáélil';' demostraré hasta elmotil',,' lasal dehdlaul'aQl'a. ¡;Ir .':

(Del1tl'o.):

Pepa! ,.:;,

" . ¡ , " .

, . 'La sifLora 0111eriJa,

Deja

que bese ....

t:ogiéndolc lo'1I(lna.

(Re-Cres .. :.) Amuélleme ustet: '"

. Cristo!

Te lleyasmi[vidal

ESCENA' xl'.

.,", '::r ; .

éiítiA'~b"

soio.

.':~;.

..'

. :;'.- . "

¡Quincuadl~o Chuano has vist! .

y

enélll'am:o.es el pilftOL', . y

yo

e.1 qua isostéel. color ¡.,,' :

(30)

-30-

sies11ol1sacesto asullt est1'ist.

Dcuqnopremia lavirtut, el mal sabrá castio'ur:

;quí hu-habia depensal'?

Tris,t'a,mor! ¿\a que

~a.s

VGl1g'qt?

Esta V1St .. l'home delIra::

. y cnlos delirís que té, , "

. ' t ' '1

Rl po yenSOL', so SYCU CjUC

tot es en lo li10n montil'a. -

~8CE:NA XII.

C¡-I1..;.\;\()'VelNECiH~O.:Este saca una coja de

~i~tura;.

' ,

(ld. ) (Id.)

".

..\KG.

(J1-lUA.

NEeT.

NEG.

OtIlOA, NECi.

CHUA,

NEG.

CBUr\..

, NEG.

Cnu,\..

N1W.

CHUA.

NEG, CmL~.

:JIn.y hÜcl1us.

El

sepionot!

Amigüito, cómovú?

Púniér¡dole 'In 1'1111./10 ,L'n d bon)bl'o.

Miea, 110 víngues encuentos' que no estíc pel'a

eh

\lal'

> ,

·Havenido. yu mi amo?'

No

hu s,é. . , . ' ' . : .·1:\0 sahessi está?;.

l\1áqucte pegue un calbót!

Aparta d' ahí les:m.ans,~

Estagel banco q llema!)?

Oy! . , (

DCÍ'ndote'U1L,pur~fapié)'

'Av! "

u Tói:ná,l1Yá tocm:' Mi vá ádesig á mi,0.0:10 ....

tú notpncg popiedá:

yo no scgescavo .tllJO.

Ché, vésten, .' '

. , , ) -.:: Tú no pegag. " ; Do llll,l,'patátú y laC':.:i.psn. .. ',

[lllen ú: c&;(\[lksabaI:L

(31)

-31-

NECL' Mí c1asig' á tu soñog y á tn selloga, . .

VilscpOl' InpIlOl't.H $l)gundúde In de\·eei!n.

CHUA. 'f'en VÚS?

.ESc1~NA . XIII.

OHUANO ~' PASCDALO. Estll vestido de lacayo.

PAse.

CHUA.

PAse.

CrrUA.

PAse.

.CHUA.

PAse.

OfIUA.

PAse.

CIIUA.

PAse.

CHUA.

PAse.

CIIUA.

lJAsc.

Qué te pasa? . '. ' . San Cristófol!

pa tantos 16re81

Ohé, saps que la mantequilla esta....

¡Oyl

hóme si t'lias posat la goma qu 'en el trento s'apeguenels bigóts!

. . ... ¡Ay!

Puesyo ha huídacleIs do.s póts;

Si te s'arriba á secar!

y díguesme el vestual'i comIn'el ha posat? qué tal?

Oy!

mol be; pues si pareixes tot 'un rosí desbocat.

Ara que dius dé rosí; l'aea encara la tine yo baix.

Hómel y ara t'enrecól'des?

Oy!

pues

ya

me s"en anat!

Pero ara ahon vas?

A.

bu scar1a!

1'01'1)ché(',1. ....

Déixamallal'!

ESCENA lTL1'1MA.

CUUANa. ,d poco ErJUARDo, FLORENTINA, PEPA..

AQOILTNO y el NEGRO

CHUA. Pues si Eleentl'etébuscanla

(32)

: !

EDUA.

OnDA.

FLOR.

EDilA.

PEPA.

CnUA.

AQUI.

EriDA.

CHUA,

Tonos.

,..

-32-

Yliseseca eixe cap, lo mellOS una sem'ana áremullalJaurá d'estar.

Denfasa que....anaba

a

dira:

S¡r oyen carcajadas'ysil\'.idos.

ya

m'él están aucant.

Adios! eIs chiquets. els.gasas!

tota lachent!

ay.

uy,aJ'!

Pascualo! Pascualo! Surdo!

Qué

es oso?

, ' Qu~

s'en

h'up'af

en la llibl'ea'PascuaIa! , QLIé

es?,

q

s~qC;)cle? ' .

, . ' . Mirad! .'

¡Mal's de POli del R'elJle.Y!

SUl'do!, "

"E t ' ,<)

, '!'s'oquosemi·

, Qué jaleo! '.' .. ,'. "

, , 'l'ots súb'¡;eell!' . . , AdioG! y'~ha G~ig'utun

,bae!

chus,tetumeilten.faQa~sá

mesgran. o

, ',Ja, ja; ja, ja, ja! .

FIN.' DEL ACTO

PR.IMERO~

'..;

, ,.

:! ...

(33)

<>~~=,

===============================:;::¡.

'9"~"

ACTO SEGUN no.

La

.mIsma (?ecoraclo71.

l!'LOR.

PEPA.

FLOR.

PEPA..

FLOR.

PEPA.

FLOR.

ESCÉ'NA PRIMEEA.

FLORENTINA y PEPA.

Qué me tienesquedecil'?

SeIlt 'illolt llevar el candat que II!e t~ ell~bio tancat, y que~'es p'resis abrir.

¿9ué

eIl.t~ qecir puede ha~el' que 6p elalma me has hel'ldo?

¿Ama acasQ IJli marido, "

diloprQPto,áotrD

mujer:'

No e's !!dulasiQll señora;

pero.. ,., " " , " , . ,Deja

digresiones. , "

P~'desirteIlgo ra,sones ' " ,: , ,qu'~f:l.rp91t endev'ip',am·a.

, ~

¡OJa! ¿conqu.e Fr\i¡:¡.rporha muerto;

¡Nq

en:v<}J.lO lopl'esufI)ÍD.!'

¿Con.q\H3porde~gI'~eiaII)i;l , he ciado, Pepa, en

lo

c;iel'to?

(34)

-34:-

PEPA. Si sifioI'~.

FLOR. ¡Por Luzbel! .

~que ha de saber donde alcanza, la pt'ontay justa venganza de Florentina Zumel.

No encuentre en tu pecho nido el temor, pierde cuidado.:

dí: ¿de q(,lié!} se ha enai:n9rado

", mi infiel y ,tr~idor marido?

PEPA. Pues es, 'parlanli cIare!. ...

Wofendrá siñora?

FLOR. D'!1.

PEPA .. -Que s'ha ena~orat,demí·'

FLOR.

su esposo,.

Q '?

'. ne·...

PEPA. El siñore:t.

FLOR. Desatino tal me irrita, y'ála par, risa pWY()c(i~

conqu,e;t~?...~ te

pus

vlle,lto loca?

PEPj\. ¡Loca'jro!¡va, setlOrita!' Pues que mí'decIarasíon.•.'.:

FLOR. Feliz con eUa me' has hee:hb: ' ,la calma:bas vaeltoá mi pecho

v pazámi ,cora.zon."', ,,":::; , PEPA.

Pues

mire usté; 'nó,ha'se

mhcho

qTie IDehablaba de su amOl';"

FLOR. Esn~,tura:lque él actot':·

sea en tal materia duc'ha ..

PEPA. No es.riga 'siñora -tah-t, ' que lo queli he referit, ..'

FLOR.

hu ha sabut éll, y,ha.mreñit.

Quién?'" , "

PEPA. Quién ha de ser? ChuaD', ,.ysi"Yoste

no se móu'

pera tráuremd~este' a:g-obio~.'

y em

fá.

,fer

pan

en lonovío , qu"eslo que:á mill}eS me CÓll,

(35)

PEPA.

FLOR, FLOR.

. FLOR.

PEPA, ...

-35-

!liéque me costaráá, mí plorar, p~rque,pIol'aré . si ero separe de vosté;' , pero yomen vach d;asf, mas que ,merouiga.de pena,

FLOR. Es que querráhacerte hablal';.

y se pandl'áárecital' '

de

amores cualquier escena.

PEPA. ¡No esmala esena! siñqra!

;Lam<lteixetquelaesq

uda que

duguíád.oua M.anuela la de.doña'Teodora" . '.1

(¡A yore'sl;ai~íp~

es pica!) .

FLOR. Quédisparates ensal'tas?

PEPA. ¿Disparates?

¿y

las·cartas

que

tl'aje á doña Pepica?

FLOR.

¿La¡;;.l,leva;;te? '" ". " . ' .

P~P+~'

':" ,',

,~.'¿QÜé

ha

d~fe,r?

., lDéls sélsesta en los apuros.) .:... '.' y hoy me daba seis .duros':

para un vestidQ:, ,.' .'.

, . ' M u g e r : ! .

Cese-tu decirfalal: '.

que

encierracadapalabra¡ : venenoqu,e .daüolabra imposible deIpufial.· . (Ya ix en les TomaJiti'caes:

per aixó eLsiñoret dia., ..

.,;~P.uesa:sóeU'sól feraldia .. per lo menos déu vegaes,) .

¡Oh! .feliz idea!

. .' '.'; ·.¿Sí?;~ '. ' : " '.

(Alguna

locura.;}:: ;.

. >':.<.··.¡.Cielos¡.' '.'

AL.~géni,o:dán,lUz los.celos.··

Yo

haré que veDgahas~a:m}; cnalvála 0véja:i1};,reba?o;,:

(36)

"p.r\..

FU)l"

l~I"!'o\.

··_·ati -

.

'[ ,

¡I.ona HU sorpresa sera,

¡;u:\wlo preso :-;l~ verá en las rec1f's de UI' engaño!

Tú ni:;:i.!:1crmi Sl'llOra:

1:i1II1hiemos de ycstido.

.PelO si yo.••.

~ ;:!\ullca })(lSsido?

Pues hien, vash á~erloahora.

;-';U(;3!I'O;-;de;;tiuos tl'oquemos poruu ill:'itante ... _

¡::lenora! ...

Pues r-;i11stÓde lahradol'u, .Y :;" de.... parCSCl'cmos ....

.ESCENA

n.

J)idws, ClltlA:\OyelNEGUO. Estos sacan dos 6an~

drjas !¡randes: eu Wta LÍ~ elÜIS1L1l granpa.l'letlJn.

Cm:.\..

FWR.

PF.PA.

l\EG.

FLOJ:,

Cne.\..

Fr.OR.

CWUA,

(Dentl'o,) Tel fas rncnchar per los nasos si diusquo

yo

In. tl'cncat.

.Alguien sube. o

Si esque vuelve con el negrito Chuan.

M'lm tlitiacoufitcl'icra, quo no ha podido arreglar mas queluno. sillorito., y lotro, 110 estáacabat.

~ral1 sért oom

ya

Den. Que hu dign este que hu hu. víst..

Begclá.

Llevas la bandejasúcia.

Es que s'c1 hallcambiat:

l' han¡ dut un rato cá ú;

cl'('gam, nos'elha1'I\ menchat.

El pez por la boca muere.

(Qu'cl past.ís tindria am?)

(37)

FLOR.

CHUA.

FiLaR.

PEPA.

FLoR.

CHUA.

-87-

SJ:llevais los labios súcio'l:, ' 8iño1'a, lavedtat

que sura pél' d.alt deÚi:t:

lo que íIl'ha OCUT'l'itsabrá.

Anabem en un tele1' a'eixos cada úagarl'at:

harn pasat ;per laMOl'ei'"rt, y estaba eIfillde D, Juan en Údel:heyato, que, . no fan mes quefel' Cl'ernat'" .

Ells que. IDOS han vist, queduyonr cá úun pastisóttan gran, '

en los u11ss'els empo1'taben;

y úd'e115 diuon acabant:

Es el santo de 1a'Vieja Florentina,

.¡Cómo!'

, , '. (¡Ayf)

Yo

vieja! tamaüoinslI1to!

,¿Quienes ~l'an? ! . '

Ha

VOl'a:

aixina <?:badiehqvieJa,; . . eom ya els tinc el1t.resella.ts .y

yo

pe~'atres raous . .' estíc moltcalent ele-cap, li die: «Tórnali'á di.rvieia,) - Quita,'asémilá1animal! .' .

- ¿

Tútamb&

medius asémnfi?

Agar~·e,el.pastis, yplaf!

. Duya elyestuai,'i negre;

y li l'~ateñjtc\e,bl;:u:tc~. ,".

La ú día: ¡chéj Un payaso! " " , L'atre: ¡ché que huiha nebat?

EUque ven quetot 10 mon d'eIl s'escotrwnsááburlar, fica má,trau ell'esólver,

y yo

m'arromangüe'elbras,:

(38)

PEP', .

('¡¡n.

FU.J:{.

en!'!.

FLlHl.

eliDA.

FLOR.

CHl:.~.

XEG.

CHUA.

FLOR.

GHUA.

PI~PA.

y p~l'la c1Jcnt ucspurtilllllOS

JIOl-ha mort de UIla puflá.

yc,;tt! CIltt'c laconfusió de ehcnt que s'ha aglopUl'at, han anaLéll v el mauuao de nasos por

'i

'anuol.

Ja!

y por eso mire u8té.

e~ta tI'aquí desg1'3siat.

S'en (mat el clJUfa guindes;

yo m'ha po,:at ámirar ]a hromera del pastis, J :i.este

q

u'estaba plorant, ]e1leditI 110plórcs yengul;

qllede rnilIors ne yorás.

ysrguiut el meu consell, cls dos sonso mastegal' samtil'at tot l'uvcurache en UD dÍ!' Chesús al pap;

Defendisteátusp.iiora, y fueranopcruonar...

Eres mi fiel cancel'bero.

Grasías.

Pero tieriesmás de necio!". ..

Grasias, siñora;

mil grusias. .

Que de leal.·

;,v

eus

10

queyo te día?

Lo

quelesaber parlar: ,.

ni un ministre' de forment se defen millor.

. Vegdá!

Sacuna Bíblia en manteca.

De,a eso

al

armario.

'lach, Si

no está

loca,llunática:

Referencias

Documento similar

QUe. “Hágame usted mas favor. Prosigo pues mi lecturas.. No;,no importa. AMBROSIO», Se continuará. Actr1Z+ Siento mucho ser molesta.. Á cumplido tán galante, que no

Cada sesión durará cuatro horas siempre que haya asuntos puestos al despacho, mas la Diputación podrá prorrogarla por más tiempo ó suspenderla para continuarla á otra de aquel

y viéndome en dos empeños^ quedé neutral, fin fabec á qual acudir primero. Acercófe el bruto mas, conque cefso m i argumentoi pues es forjólo el mirar en dos can

Pues qué ¿no hay mas sino decir cuanto se viene á la boca , sin saber lo que se di- ce, ni á quien se le dice, sin meditar las consecuencias , y sobre todo no yéndole ni viniéndole

en medio de sus males solo piensa como ha de conservar su triste vida. Nuestro pecho mas noble, mas heroico, á la virtud tan solamente aspira. Esta nos basta , pues temprano o tarde

bobos, y difcrccatncacc embobados á los hoiiibfes de mas juicio. Eftos , pues, bobos de perfpe&amp;iva , y dif, creeos en la fubftaneia * formaron íü bayíe con tanto

Mas, antes de pasar adelante, debo hacer algunas declaraciones relativas al procedí miento.—Así pues,á nombre de mi defendido, doy por expresamente subsanadas las causales de

Habéis dicho que el Sol está en su perigeo 6 mas cercano d la tierra á los últimos de diciem- bre , y en su apogeo ó mas distante d los últimos de junio; ¿pues en qué consiste