• No se han encontrado resultados

Dins l'aire net

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dins l'aire net"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

CARLES SALVADOR

DINS L'AIRE NET

JJü1'.'SL\ PllE:\IIADA AMil LA FI.On l'\ATURAL EiIl EL X¡ CE:RTAMEN LlTERAlU üI1C:\i'\ITZAT PER L'EXCEL'LENTÍSSIM AJU~TA:\tENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA, CELEBRAT EL 14 DE ~IAnç DE 195,3 EN LA DITA CIUTA.T

(2)

DINS L'AIRE NET

1

PAISATGE MATINAL

D i n s l'aire net, al cel encara hi ha l:es llulssors frescaIg de les estrelles quan p\r la mar somriu el lla.vi prim de l'horitzó. És l'Alba que es desperta.

l amb l'Alba, tot: el cel amb ses. boirines, el cant del gall clavant -dar·dells metàHics, el tou lladruc del gos .de la ba.rraca i fins· l'airet suau que mou les fulle·s.

A poc a paf el cel es. fa de nacre;

després és blau, d'un blau tendral i angèlic.

A' poc a poc la.;t,el1r.:Ji,icl.,1ll ~es ombres

,:' J '... 1 ' . '

. -.i mostra blê.uS i \rerds i brancs i ocre:::....

(3)

Tots els colors de l'Horta se destrien quan ix el t·;)l i ·el mar ¡s'ompli de veles, quan pe'1s camins eixuts i per les sendes' els homes van alegr·e·s a la feinél'.

El dia és nat. l canten els ocells l'aigua fa remors din'S de les séquies l'abegot les flors visi,ta i xupla es fa més lé:i3. el cim de les palmeres.

:F ¿¡.ra és qnan tu, senyora dels meus ·somnis, obris els ulls. dorl'!1its fins aleshores

f veus com és d'esplèndida aquesta Horta que tens <C1awnt del rnt3.rc de la finestra.

Tot fa un dolç cant d'amor: el cel, la terra, el blat creixcut, florit, que S'e belluga,

l'encesa flor al tronc del vell gerani i els espasins deh lliris .de la séquia.

Tot fa un dolç cant: el teu i el meu somriure, el teu i el meu esguard, els nostres braços ...

Tot és tan dolç! Din·s l'Horta sempre bella tot és tan dolç com dolça és nostra vida.

En l'Horta som, amada. Som en l'Horta el nostre amor és bell, tendre puris'5im.

!

(4)

II

E~CLAT AMORóS

(

' E n t r e el camí i la barraca

el desmenjament de les fullesillqu-ja palmera

. ,"'.. !-,;-

lassa de -beure a glops la taca

\ava d'un q~l de primave~.

Entre el teu cor i el meu cor

cEtà l'amor que entre els dos tei~~p

que té la bIiillantor de l'or "

i la fresco.r del ruixim

i que s'acumula als llavis, nous per l'esclat d€'!,s besos tous.

Damunt de nosaltres dos, l'espés fullam de la figuera plena de sentor fortíss,ima, deixant filtrar algun ,fil ros de la solar cabellera.

Damunt de les nostres vides

«-3

cansament p'le de dolce;,a fistonejat d'altes ànsies, regalimant les sentides festes de la -jóven~sa.

l entre la muntanya 'i 'la mar aquest a:re que ens reconfor,~~

l'esguard i les galtes pàHides':

i que no ens, :farà oblidar les hores d'amor de l~B:orta;:.

(5)

... 1 els teus ulls, i el -meU esguard, i la teua denteta blanca,

i el vermell esbojarrat

de léll flor enganxada a la bran'ca del m.agrane·r,

i .aquella paraula franca,

d'al:lOr, del nostre amor primer ...

III

L'A'MADA EN LA CLAROR DE L'HORTA

S

ol! Bon sol! so: de migd'ia!

'.l'ots els. verds sota el cobalt vibr,en, i en les fulles nia la cançó del sol més "àlt.

..

Amb tanta llum es d~stria verd obs·cur de verd malalt.

L'Horta és una glran follia fulgurant verd en esmalt.

l tu, vestida de rosa.

ets una rosa desclosa -llavis ro.igs i cos florit -

que repcl~amig dormida descansant la- mà, p o'1ida, sobre la cor a del pit.

2 Tot el dlenci de l'Pf"t)rta callada

va agombalant-se' a l'entorn del teu -Cos.

(6)

Tota la llum de vesprada daura:da pinta, rosers pe'r guarnir ton repòs.

I~

Dorms. i somrius, com cançó'~mbolcaUàd:a de somnis blaus., bresso'lant àngel ros.

El teu respir tan tranqui'l, benamiaJda"

e::, gron\a bla i vora el cor viu reclò~.

I jo t'esguarde tot ple de dolcesa vora el teu son o la teua peresa

fins que els ulls obris i em vullgues mirat..

I mentrestant, com :si fo'ren fu tadè.~,

et dIposite les meues besades com unes ros·es que fas e::datar.

o

h, dona!, vullgues vindre :mb mi

per

l'Horta bella;

el sdl 'el cap recolza fugint per de'scansar;

ben 'prompte la c1a,rícia vindrà d'una alta èstrella

i el lliri de la riba tindrà un riure més dar.

Anem, dona es.L ada, i cull un pom de roses

que exor ne amt"bella gràcia teu í .el mliuesguard;

gaudim de l'aire tendre, fruïm totes 'les cosés que tinguen la s,ecreta blanor del cap-al-tard.

l~

É"!l l'hora que ens trasmuda i encén les fantasies;

la mar iel cel es fonen en dólces harmonies

i el nost.re viure raude per l'horà ,""FIll!: er!:il'~ \,lat Anem, que l'Hor~és bella i és curt nostre viatge;

que els nostres ulls no obliden el més tendre llengua tge i .s.ibuca eis.

(7)

A la Srta. Guillerillina

-

A s E 'i'

he esta de la ... a_dalena/~/4J;;,

obre el teu cor, roser de

lli

ray

~

a, es va ronsant

se~ons

el teu respir

~uell

flor ue ahir era . . . poncella i que ha" esclatat avui com un cospir.

obre el teu.

repo sa i dar

fi

i somni s té i ca 'un

fi

or

it la flor,la rosa bella,

~a1~ent

damlnt d'un llir somriures "alta estrella

ue mai no ha de finir.

I s lue tu ets, eina Guiller ina, el

roser~r

joiós,el ue no fina:

un impolut

j

rdí clar i fra ant.

L'aire va i ve suau entre les rose i es torna fi com són tote les cose

que han res de tu el perfum del teu encant.

[;vtNv~bl-~

~c.l ,'FI(, L

/

Referencias

Documento similar

4 En un es- tudio intervencional se evaluó como los factores endocrinos y de la composición corporal están relacionados con la concentración de leptina, 21 evidenciándose que

corte R36 Liquidez estructural Semanal 3 meses 3 días término R38 Detalle de productos Eventual 3 meses 15 días plazo R41 Brechas de. sensibilidad Mensual 3 meses 15 días

arrendamiento celebrado entre ******* se celebró por tiempo indefinido, pues atendiendo a la divisibilidad de la confesión, podemos concluir que lo agregado por

a) El saldo total dels ingressos i despeses reconegudes. b) Les variacions originades en el patrimoni net per operacions amb els socis o propietaris de l’empresa

Pueden vislumbrar (como nosotros los zapotecas) que se trata de una persona o no (como sucede en otros pueblos), pueden llamar o no Espíritu Santo a esta presencia divina

SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

&#34;UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ&#34;; 11 21 7 y 8 del Decreto por el cual se crea el Organismo Público Estatal denominado &#34;NOVAUNIVERSITAS&#34;; 1, 2, 5 y 8 del Reglamento

En ese sentido, señala Google ha abusado de su posición dominante en el mercado de búsquedas general al dar una ventaja ilegal a su propio servicio de