CONDICIONS GENERALS DELS SERVEIS D ORANGE

Descargar (0)

Texto completo

(1)

© ORANGE Orange Espagne, SA, societat unipersonal. ORANGE és una mar

ca r

egistrada del Grup ORANGE, al qual pertany Orange Espagne, SA, societat unipersonal, domiciliada a Par

que Empr

esarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edifi

-cio 8, 28223 Pozuelo de Alar

cón (Madrid), i està inscrita en el Registr

e Mer

cantil de Madrid, tom 13.183, foli 129, full M-213468, CIF A82009812. Juny 2014

1 - OBJECTE

Aquestes Condicions Generals (“CG”) formen part del contracte de durada indefinida (el “Contracte”) que regula els termes d’acord amb els quals Orange prestarà al Client, en qualitat d’usuari final, els serveis de comunicacions electròniques mòbils (“Serveis mòbils”) i fixes (“Serveis fixos”), tant d’accés a internet com de telefonia i, si escau, els serveis de valor afegit o addicionals que el Client sol·liciti, així com els dispositius adquirits o posats a disposició (conjuntament, “Servei” o “Serveis”). Aquests Serveis es podran contractar de manera individual, conjunta o mitjançant ofertes combinades (“Ofertes convergents”).

2-CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS

El Client contracta la prestació dels Serveis d’acord amb les condicions, ofertes i tarifes vigents, que pot consultar en qualsevol moment a www.orange.es, a les botigues i trucant al 1414.

Els serveis mòbils s’activaran en un termini màxim de 15 dies i, els fixos, en un termini màxim de 30 dies, tots dos comptats a partir de la data de contractació. No obstant això, l’activació definitiva del Servei i, per tant, la perfecció del contracte quedarà condicionada a la comprovació de l’exactitud, la qualitat i la licitud de les dades facilitades pel Client.

El Client podrà accedir als serveis d’emergència de manera totalment gratuïta. Orange facilitarà l’accés a aquests serveis des dels seus Serveis de veu mòbils i fixos, i amb aquest finalitat informarà sobre la ubicació geogràfica de la persona que fa la trucada.

2.1. Serveis mòbils

2.1.1. Característiques Generals dels Serveis mòbils

Els Serveis mòbils comprenen l’establiment, tramitació, manteniment i recepció de trucades, l’accés a dades, la disponibilitat de xarxa (cobertura), la localització, serveis de valor afegit o suplementaris (“SVA”), o els serveis que es disposin en el futur d’acord amb les tarifes corresponents. Es consideraran SVA els Serveis que es contractin de manera addicional prenent com a base la contractació del servei de comunicacions electròniques mòbils. Els SVA que no comportin una contraprestació econòmica es podran activar automàticament, amb comunicació prèvia, sense cap cost per al Client, tret que el Client demani que no s’activin.

Els Serveis mòbils es presten d’acord amb dues modalitats: de postpagament o contracte i de prepagament o targeta. Si el Client contracta un Servei mòbil de postpagament, haurà de residir a Espanya i rebrà una factura d’Orange pel servei prestat.

En el cas del Servei mòbil de prepagament, el pagament es farà a través del càrrec corresponent en el saldo de la targeta SIM, i s’aplicaran al Client les condicions que s’estableixen en l’apartat 2.1.3 d’aquesta clàusula.

2.1.2. Targeta SIM

En donar-se d’alta en els Serveis mòbils, el Client rebrà: (i) una Targeta SIM, propietat d’Orange, que li permetrà accedir als Serveis que es presten sobre la xarxa d’Orange. Orange podrà substituir la Targeta SIM en qualsevol moment per motius tècnics o operatius; (ii) un número secret d’identificació personal (“PIN”) per accedir al terminal; i (iii) la clau personal de desbloqueig (“PUK”). Per consegüent, qualsevol comunicació que es faci a través de la seva Targeta SIM es considerarà que ha estat realitzada pel Client o amb el seu consentiment, i que, per tant, ell n’és el responsable. El Client haurà de custodiar de manera confidencial tant el PIN com la PUK. Si es disposa de més d’una Targeta per fer-ne ús simultàniament des d’una mateixa línia però en dispositius diferents, seran vàlides les comunicacions que Orange adreci al Client a una d’elles, i tindran prevalença les que s’adrecin a la Targeta SIM principal.

Orange no assumirà cap responsabilitat per la pèrdua, deteriorament, robatori o mal ús de la Targeta SIM —principal o extra— o del PIN, i el Client és qui haurà de respondre de tot el trànsit i ús que se’n faci. En aquest cas, Orange podrà adoptar les mesures que tingui a l’abast per evitar perjudicis, com ara comprovar els fets comunicats pel Client i sol·licitar-li una còpia de la denúncia formulada. Orange facilitarà al Client, mitjançant sol·licitud prèvia, una nova targeta SIM, que li podrà facturar.

Orange podrà limitar, tant el nombre màxim d’activacions de Targetes SIM, com les línies que suporten el Servei i el nombre de línies associades a una Tarifa determinada.

2.1.3. Particularitats del Servei mòbil en modalitat de prepagament El Servei de prepagament s’activarà de manera automàtica un cop s’hagi identificat el titular de la Targeta SIM. D’acord amb la Llei 25/2007 de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, el nom, cognoms, nacionalitat, número de telèfon i número del document d’identitat facilitats pel Client en qualitat d’adquirent de la targeta SIM de prepagament es conservaran en el Llibre Registre d’Orange durant el temps que calgui per donar compliment a allò que disposa aquesta llei.

Llevat que en el moment d’adquirir la targeta s’estableixi un període diferent, les targetes tindran un període de validesa de 12 mesos a partir del moment en què es faci la primera trucada o connexió, o l’última recàrrega; un cop aquest període hagi vençut, permetran rebre trucades o fer una connexió de dades durant el termini d’un mes més. A fi i efecte d’evitar la desactivació de la Targeta, cosa que comportaria la pèrdua del número de telèfon assignat i el saldo del qual es disposés en aquell moment, caldrà recarregar-la com a mínim una vegada dins del termini previst de 12 mesos, més un mes addicional, des que s’hagi fet l’última recàrrega, o des que s’hagi activat la targeta.

Durant el període de validesa de la Targeta SIM, el Client podrà fer trucades o realitzar connexions de dades sempre que hi hagi una quantitat recarregada disponible. Després de cada recàrrega, Orange confirmarà al Client la seva realització i li comunicarà la nova quantitat disponible. El Client també podrà obtenir aquesta informació en qualsevol moment marcant des del seu mòbil el codi *111# i abonant el cost corresponent, trucant al número 1470, a través de l’àrea de clients “Mi Orange” i consultant l’opció “el meu saldo”, o bé a través de l’aplicació “Mi Orange” a “saldo disponible”.

Si la quantitat disponible s’ha esgotat, però la Targeta està activa, el Client només podrà rebre i fer trucades al Servei d’Atenció al Client i al número d’emergència 112.

El saldo promocional tindrà la caducitat que Orange indiqui a l’oferta comercial i no es podrà fer servir si el Client no disposa de cap quantitat prepagada. 2.1.4. Altres Serveis mòbils

El Client que tingui un terminal adequat podrà disposar del Servei de TV en el mòbil en el mode de Pagament per Visió (PPV) o sota subscripció. La programació, el contingut i el format dels canals seran els adaptats específicament a la tecnologia mòbil.

Així mateix, el Client podrà confiar a Orange el pagament de determinats béns o serveis adquirits electrònicament a tercers. En aquests supòsits, Orange únicament serà responsable del pagament a aquests tercers per compte i interès del Client i no assumirà cap responsabilitat pel que fa a la qualitat, idoneïtat, ús o legalitat dels béns o serveis adquirits d’aquesta manera. 2.2. Serveis fixos

2.2.1. Accés a internet

El servei d’accés a internet permet als clients connectar-se a internet per visualitzar pàgines web des d’un navegador i accedir a altres serveis que ofereixen la xarxa i Orange mateix.

Actualment Orange presta el servei d’accés a internet a través de les tecnologies ADSL (banda ampla) i fibra òptica o FTTH (alta velocitat), però el podrà prestar a través d’una altra tecnologia que hi hagi disponible en el futur. Aquest servei es pot prestar juntament amb el de telefonia fixa en una de les dues modalitats que es detallen tot seguit, segons la zona geogràfica en què s’hagi de prestar el servei. Orange no garanteix l’accés a tots els llocs web. 2.2.2. Telefonia fixa

Permet al Client fer trucades des d’un telèfon fix a través de la xarxa d’Orange i rebre en el seu telèfon fix les trucades destinades a la numeració geogràfica de la seva línia, limitades a la ubicació geogràfica de contractació.

2.2.2.1. Telefonia fixa sobre la línia ADSL o sobre fibra òptica

Aquest servei es presta a través d’equips que s’alimenten de corrent elèctric, raó per la qual deixaran de funcionar o no funcionaran correctament quan es produeixi una fallada en el subministrament elèctric.

Pot ser que el servei sigui incompatible amb d’altres, com ara: alguns sistemes d’alarma; alguns terminals telefònics i serveis de fax; la xarxa interna de rosetes en el domicili del Client; compres a través de Pagament per Visió (PPV); datàfons; fil musical; línies TRAC i XDSI; i CENTREX.

2.2.2.2. Telefonia fixa a través de preselecció

Aquest servei es presta sobre la línia que el Client tingui contractada amb el seu operador d’accés. Segons el servei triat, haurà de continuar pagant a l’operador d’accés la quota d’abonament de la línia (preselecció global) o no (preselecció global estesa). En el cas que el Client doni de baixa la línia contractada amb el seu operador d’accés, ho haurà de comunicar a Orange i sol·licitar-li la baixa a través del Servei d’Atenció al Client, amb una antelació mínima de dos dies hàbils amb relació a la data d’efectivitat de la baixa. Aquest servei quedarà inhabilitat tan bon punt la baixa de la línia sigui efectiva. És important que el Client sàpiga que si dóna de baixa la preselecció amb Orange, el seu operador d’accés tornarà a proveir-li automàticament el servei telefònic, tret que li sol·liciti la baixa de la línia.

CONDICIONS GENERALS

DELS SERVEIS D’ORANGE

(2)

© ORANGE Orange Espagne, SA, societat unipersonal. ORANGE és una mar

ca r

egistrada del Grup ORANGE, al qual pertany Orange Espagne, SA, societat unipersonal, domiciliada a Par

que Empr

esarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edifi

cio 8, 28223 Pozuelo de Alar

cón (Madrid), i està inscrita en el Registr

e Mer

cantil de Madrid, tom 13.183, foli 129, full M-213468, CIF A82009812. Juny 2014

© ORANGE Orange Espagne S.A., single-member company . ORANGE is a register ed trade mark of the ORANGE Gr oup, to which Orange Espagne, S.A., single-member company belongs, which has its register ed corporate addr ess at Par que Empr

e-sarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alar

cón (Madrid) and is r

ecor

ded in the Companies Registry of Madrid, V

olume 13,183, Folio 129, Page M-213,468, holder of T

ax ID Code A82009812. June 2014

2.2.3. Serveis fixos addicionals

El Client, en funció de les ofertes concretes, pot contractar, entre d’altres, els serveis addicionals següents, que s’han de contractar amb els Serveis fixos:

2.2.3.1. Serveis d’assistència informàtica, les característiques dels quals

s’Indiquen a www.orange.com.

2.2.3.2. Bons de trucades, les característiques dels quals s’indiquen a www.

orange.com.

2.2.3.3. Servei Orange TV

2.2.3.3.1. Objecte i abast

El servei d’Orange TV es presta addicionalment sobre la base d’una oferta d’Orange que inclogui l’accés a internet. El Client que el contracti ho farà com a usuari final i disposarà del següent:

a)L’oferta de Canals Temàtics de Televisió, que li permetran accedir a una sèrie de canals que s’especificaran a www.orange.es i a material publicitari d’Orange.

b)Orange TV ofereix als clients, a canvi d’una quota mensual addicional, sempre que estiguin disponibles en el seu catàleg, les opcions següents, accessibles si el Client ha contractat Orange TV amb Canals Temàtics:

1. Canal Futbol: el Client pot contractar un canal de futbol (d’entre els oferts per Orange en cada moment).

2. Subscripció Videoclub: permet que el Client gaudeixi d’un ampli catàleg de continguts.

c) A més a més, Orange TV inclou una sèrie de funcionalitats:

1. Videoclub d’estrena: permet llogar en un moment concret un contingut audiovisual únic (pel·lícula, sèrie). El Client podrà optar per un sistema de prepagament (se li crearà un compte que podrà recarregar en qualsevol moment amb el saldo que vulgui) o per un sistema de postpagament (els consums/lloguers realitzats pel Client durant un mes se li cobraran en la factura següent). Per gaudir-ne, el Client disposarà d’un termini de 24 o 48 hores des del moment del lloguer (en funció del contingut), o d’1,2 vegades la durada de la pel·lícula si és de contingut per a adults. Durant els terminis esmentats, el Client tindrà la possibilitat de veure el contingut tantes vegades com vulgui, tret del contingut de pel·lícules per a adults, que s’haurà de veure en un visionat únic.

2. Funcions Multidispositiu: a canvi d’un cost addicional mensual per a determinats continguts i mitjançant la descàrrega de l’aplicació del Market corresponent o de www.orange.es, el Client podrà continuar veient els continguts emesos per la TV d’Orange en el seu PC, Tablet, o Smartphone, fins a un màxim de 5 dispositius diferents (incloent-hi el descodificador), a condició que siguin compatibles pel que fa al maquinari i programari. Aquest cost s’indicarà a l’oferta comercial i a la web d’Orange.

3. TV a la carta: permet accedir a sèries, pel·lícules, documentals i programació infantil sense dependre de l’horari d’emissió.

2.2.3.3.2. Particularitats en la qualitat del servei Orange TV No constituirà falta de disponibilitat del servei a aquests efectes:

(a) la interrupció del servei com a conseqüència de les operacions de manteniment de la xarxa durant el temps imprescindible per dur-les a terme;

(b) la discontinuïtat en el servei per la introducció, per part del Client, d’elements de Maquinari o de Programari que provoquin un mal funcionament general del seu equip o que siguin incompatibles amb els elements necessaris en aquest equip per accedir a internet a través del servei;

(c) les avaries identificades en el tram de xarxa d’accés que no pertanyi a Orange; (d) la manca de disponibilitat del Servei Orange TV per causes imputables al Client, cas fortuït, força major, requeriments o resolucions judicials o administratives, o qualsevol altra causa no imputable a Orange o aliena a la seva voluntat; i (e) els defectes de visionat dels continguts a causa de problemes tècnics relacionats amb el tram de línia que sigui responsabilitat del Client.

Orange podrà modificar l’ordre, el nombre i el tipus de canals o el seu contingut, així com les característiques, l’abast i el format del Servei Orange TV per adaptar-se a la seva evolució tecnològica, sense que això comporti cap modificació contractual. Orange informarà de tot això a la seva web.

Orange vetllarà en tot moment per la qualitat dels continguts, així com pel compliment de les obligacions i els compromisos adquirits pels programadors. Serà responsabilitat exclusiva del programador respectar la normativa vigent en matèria de protecció de la joventut i la infància, així com de continguts d’adults. No obstant això, Orange adverteix que a través dels canals i/o programes subjectes a control d’accés es poden transmetre programes amb contingut per a adults sota control d’accés.

2.2.3.3.3. Particularitats del servei d’Orange TV

a) Condicions d’ús del servei: el Client farà servir el servei en el seu àmbit domèstic, quedant expressament prohibit que s’exhibeixi en locals públics o per a col·lectivitats.

b) Causes de denegació i/o ajornament de la sol·licitud: Orange durà a terme les comprovacions tècniques necessàries sobre la línia del Client per assegurar-se que disposa dels requisits tècnics necessaris per gaudir del assegurar-servei. Si no fos així, el Client podrà contractar un altre producte d’Orange o cancel·lar la

contractació del servei.

c) Equipament: Orange facilitarà al Client l’equipament necessari perquè pugui gaudir del servei, d’acord amb el que s’estableix en aquestes CG. Aquest equipament consisteix en:

1. Un router, o equipament que el substitueixi, compatible amb el Servei Orange TV.

2. Un Descodificador, que es connectarà a l’equip receptor de TV del Client mitjançant la connexió de vídeo corresponent. Aquest Descodificador no permet accedir al senyal d’altres operadors.

3. Altres equipaments que puguin ser necessaris.

L’equip informàtic i l’equip receptor de televisió no formen part del servei i Orange no els facilitarà en cap cas. Per tant, el Client haurà de disposar d’aquests equips en les condicions tècniques que els facin compatibles amb l’Equipament d’Orange.

El termini d’Activació del Servei Orange TV serà de 30 dies, i el termini màxim de 50, en funció de la comprovació de compatibilitat de la línia del Client i de la cita amb el Client, si calgués, per procedir a activar el servei.

Quan calgui dur a terme la instal·lació del servei, s’entendrà que aquesta ha finalitzat quan s’hagi comprovat la navegació i l’accés al menú del servei, tant des de l’equip informàtic del Client, com des del seu receptor de TV. 2.3. Particularitats de les Ofertes convergents

Les Ofertes convergents integren els Serveis mòbils i els Serveis fixos. El fet que hagin estat contractats de manera conjunta pel mateix titular comporten un benefici per al Client, com ara l’aplicació d’un descompte en aquestes ofertes. Els possibles descomptes associats amb aquestes Ofertes convergents només s’aplicaran un cop s’hagin activat els dos Serveis i no en la fase de provisió d’algun d’ells.

El preu final comunicat per a cadascuna de les Ofertes convergents suposa la suma dels conceptes tarificables indicats a la clàusula 5.1 del Servei fix i del mòbil, els quals es facturaran, mentre Orange no disposi d’una factura unificada, en dues factures independents, a les quals s’aplicaran els descomptes corresponents sobre els Serveis fixos o mòbils, en funció de cada oferta comercial.

En el supòsit que durant el període d’activació dels Serveis, Orange no pogués activar els Serveis fixos o mòbils, es farà el següent:

a) Si no és possible activar els Serveis mòbils per causes no imputables al Client, el Client que no tingui contractat cap servei amb Orange podrà optar per donar-se de baixa sense cap penalització, o continuar donat d’alta en els Serveis Fixos. En el cas que ja sigui Client, continuarà amb els Serveis fixos que tingui contractats.

b) Si no és possible activar els Serveis fixos per causes no imputables al Client, el Client que no tingui contractat cap servei amb Orange podrà optar per donar-se de baixa sense cap penalització, o continuar donat d’alta en els Serveis mòbils. En el cas que ja sigui Client, continuarà amb els Serveis mòbils i la tarifa que tingui contractats.

Si durant la vigència del contracte el Client es donés de baixa d’algun dels dos serveis que integren una Oferta convergent, se li aplicaran, si escau, els compromisos de permanència que li corresponguin i continuarà donat d’alta en l’altre Servei, ja sigui fix o mòbil, amb la tarifa i les característiques comercials que més s’assemblin a les que tingués contractades amb l’Oferta convergent. Orange informarà el Client de tot això.

3-INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DEL SERVEI FIX

El Client haurà de permetre l’entrada de personal tècnic o autoritzat d’Orange al seu domicili perquè duguin a terme l’actuació d’instal·lació o manteniment del Servei que calgui. Si aquesta actuació comportés un cost associat, el Client en seria informat prèviament.

Orange realitzarà, directament o a través d’un tercer autoritzat, el manteniment dels Serveis fixos i la reparació d’avaries fins al Punt de Terminació de Xarxa, i procedirà a resoldre al més aviat possible les incidències i avaries que es puguin produir. En els Serveis que no incloguin la línia, el manteniment d’aquesta el farà l’operador d’accés del Client (al qual aquest li paga la quota d’abonament). Si es produeix una incidència, el Client la podrà comunicar a Orange a través del Servei d’Atenció al Client trucant al 1470, si es tracta d’un Client residencial; al 900 901 130, si es tracta d’un Client de fibra; o al 1471, si es tracta d’un Client empresa.

Orange farà un diagnòstic de la incidència. Després del diagnòstic es resoldrà la incidència duent a terme, segons sigui necessari, una assistència tècnica en el domicili on es presti el Servei o un manteniment a distància.

En el cas que la incidència diagnosticada sigui conseqüència d’un mal ús del Dispositiu o de qualsevol causa imputable al Client, Orange li podrà facturar el servei prestat.

(3)

© ORANGE Orange Espagne, SA, societat unipersonal. ORANGE és una mar

ca r

egistrada del Grup ORANGE, al qual pertany Orange Espagne, SA, societat unipersonal, domiciliada a Par

que Empr

esarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edifi

cio 8, 28223 Pozuelo de Alar

cón (Madrid), i està inscrita en el Registr

e Mer

cantil de Madrid, tom 13.183, foli 129, full M-213468, CIF A82009812. Juny 2014

4-DISPOSITIUS

4.1. Dispositius per als Serveis fixos i mòbils

Orange oferirà al Client els equips necessaris (“Dispositius”) per accedir als Serveis en algun dels règims següents, el qual s’especificarà a l’oferta comercial corresponent:

a) Cessió gratuïta: en aquest cas, Orange cedirà l’ús i gaudi de l’equip al Client durant la vigència del contracte sense cap cost per al Client. En qualsevol cas, Orange es reserva el dret de començar a cobrar un lloguer mensual als Clients pels Dispositius que en principi se cedien, o bé de vendre’ls-hi, i ho haurà de comunicar al Client amb una antelació d’un mes amb relació al moment en què tingui lloc la revisió.

b) Lloguer: la quota serà mensual i constarà a la factura.

c) Venda. En el cas de venda de Dispositius, Orange els podrà facilitar als Clients a un preu promocional o en condicions avantatjoses; en aquest cas, Orange podrà restringir aquests Dispositius perquè només es puguin fer servir amb el Servei d’Orange.

Si el Client opta per la compra amb pagament ajornat, s’obliga a fer els pagaments segons els terminis i els imports acordats, sense que pugui realitzar cap acte d’alienació sobre el Dispositiu fins que no hagi abonat a Orange la totalitat de l’import.

En el cas de compra amb pagament ajornat, el Client disposa d’un termini de set dies hàbils des del lliurament del Dispositiu per desistir-ne, i Orange li podrà exigir una indemnització per la seva depreciació comercial. Si, a més a més, el Client volgués sol·licitar la baixa o el desistiment del servei de comunicacions, ho haurà de fer d’acord amb el que s’estableix en aquestes Condicions. Si, per qualsevol motiu, el Client no satisfà dues quotes del pagament ajornat, cursa la baixa dels Serveis mòbils o aquests serveis són suspesos per impagament, Orange es reserva la facultat de facturar la totalitat de l’import dels terminis de pagament pendents de vèncer, així com el de les despeses de gestió en què Orange hagi incorregut. Així mateix, en cas d’impagament de les dues primeres quotes mensuals del dispositiu o, si escau, davant l’impagament de la quota inicial i la suspensió del servei de comunicacions associat, Orange es reserva el dret de procedir al bloqueig complet del dispositiu, de manera que no es pugui fer servir amb la xarxa d’Orange ni amb la de tercers mentre el Client no procedeixi, dins del termini indicat, al pagament del preu complet del terminal.

En els supòsits de cessió gratuïta o de lloguer, el Client estarà obligat a fer servir el Dispositiu amb diligència i a destinar-lo a l’ús per al qual ha estat cedit, i no el podrà sotsarrendar, ni totalment ni en part, ni fer-hi alteracions. El Client serà responsable del deteriorament o la pèrdua del Dispositiu, tret que provi que no ha estat per culpa seva.

4.2. Devolució i garanties dels Dispositius

En el cas que el Client disposi de Dispositius en règim de cessió o de lloguer i s’acabi el contracte de serveis associats a aquests Dispositius, o sol·liciti un canvi en el servei que requereixi un altre Dispositiu, haurà de tornar-los amb tots els accessoris segons el procediment establert per Orange, en un estat de funcionament correcte i sense cap altre deteriorament que el provocat pel transcurs del temps. En el cas que Orange no rebés aquest Dispositiu en el termini establert, o en el termini de quinze dies hàbils des de la finalització del contracte, Orange es reserva el dret de facturar al Client la quantitat corresponent al seu valor residual.

Els Dispositius nous venuts per Orange tindran una garantia de dos anys i, en el cas que es tracti de Dispositius recondicionats, la garantia serà d’un any. Si el Dispositiu posat a disposició del Client en règim de cessió patís avaries o tingués un mal funcionament continuat no imputable al Client, Orange considerarà si el repara o si el substitueix per un altre de prestacions equivalents.

4.3. Bloqueig de Dispositius mòbils

Atesa la relació funcional del Dispositiu amb la prestació del Servei —el fet que hagi estat posat a disposició del Client en règim de cessió, o que el Client l’hagi adquirit a un preu promocional o en condicions avantatjoses—, i a fi i efecte d’evitar-ne un ús indegut per part de tercers, Orange podrà bloquejar el Dispositiu perquè només es pugui fer servir amb el Servei d’Orange. Un cop el Client hagi complert els seus compromisos (de permanència en postpagament o de recàrrega mínima de 100 euros en prepagament), podrà sol·licitar a Orange el desbloqueig dels Dispositius.

Per desbloquejar-los, el Client haurà de trucar al número de telèfon 902 879 009 (per a clients de mòbil residencials), o al 902 878 099 (per a clients de mòbil empreses), seguir les instruccions del teleoperador, acreditar la seva identitat, facilitar el número d’identificació (IMEI) del seu terminal mòbil i, si escau, abonar el càrrec de gestió corresponent.

5-PREU, FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DELS

SERVEIS I GARANTIES

5.1. Preu

El Client pagarà a Orange el preu del Servei contractat. Es considera com a

preu les quotes que consten en aquesta clàusula, la quota d’abonament per l’ús de la línia en els casos que s’especifiquen a l’oferta comercial, les quotes mensuals, el preu dels dispositius, les tarifes planes, els bons de temps o de trànsit, els consums mínims, els consums realitzats, i qualsevol altre import acceptat pel Client i de conformitat amb les tarifes d’Orange vigents en cada moment.

A més a més, Orange podrà facturar al Client, entre d’altres, els imports següents:

Costos de gestió per la provisió i l’activació dels Serveis fixos. El Client els podrà pagar en el moment de contractar aquests Serveis o bé si cancel·la la provisió del Servei. Aquest import només es tornarà o no es cobrarà en el cas que Orange no li pugui prestar els Serveis per raons no imputables al Client. Quota d’instal·lació dels Serveis fixos. El Client l’haurà d’abonar en la primera factura que rebi quan calgui fer una instal·lació dels Serveis. Si el Client exerceix el seu dret de desistiment i ja se li han instal·lat els Serveis, aquesta quota li serà facturada. El seu cobrament no serà procedent si Orange no li pot prestar els Serveis per raons no imputables al Client.

Quota d’alta en el Servei i/o Quota d’Alta en la Tarifa. El Client l’haurà d’abonar, si escau, en la primera factura mensual.

Cost d’enviament d’equips. Orange podrà facturar al Client l’enviament dels equips.

Per trucades realitzades i rebudes, o per connexions de dades fetes a l’estranger (roaming), en el cas de comunicacions mòbils, el Client haurà d’abonar el preu establert per la utilització de la xarxa d’operadors estrangers, que podrà consultar en el Servei d’Atenció al Client i a la web d’Orange. No es facilitarà el detall de l’origen d’accessos ni de les trucades rebudes en roaming. El Client podrà contractar els serveis de roaming dins de la Unió Europea (veu, dades i sms) amb tercers operadors que llancin ofertes d’aquest tipus, i les podrà utilitzar des de la línia mòbil contractada amb Orange.

El gaudi dels serveis de tarifació addicional, el pagament de quotes mensuals, i les trucades internacionals i en roaming no es podran realitzar, llevat d’autorització expressa d’Orange, contra saldos promocionals o predisposats per Orange a favor del Client o sense el càrrec de la tarifa corresponent, ni sense cap cost per al Client, sinó que es requerirà una recàrrega prèvia del saldo en els casos del servei mòbil de prepagament i sempre del pagament corresponent amb independència del Servei utilitzat pel Client. Així mateix, el gaudi de serveis de tarifació addicional o a una numeració especial no es podrà beneficiar de descomptes ni de cap promoció. En aquests casos, Orange es reserva el dret de cobrar al Client la tarifa corresponent sense aplicar-hi cap descompte i/o sense interrompre el Servei en cas de no complir amb aquests requisits.

Si el Client tingués dret a descomptes, a tarifes amb franges temporals o horàries sense que li suposin cap cost o a un preu reduït, a tarifes planes o a un límit de facturació màxima per temps o per volum de trànsit telefònic o d’accés a dades, cap d’aquests avantatges serà compatible amb un sistema que impliqui la concentració, transformació o conversió de trucades o del trànsit, i en aquest cas Orange podrà resoldre el contracte o facturar al Client el trànsit cursat efectivament segons les tarifes bàsiques en vigor, sense aplicar els límits ni descomptes que li correspondrien si no hagués incorregut en aquestes pràctiques i sens perjudici de les accions que Orange pugui exercir en defensa dels seus interessos.

5.2. Facturació i forma de pagament

Orange facturarà al Client les quantitats a pagar, que s’indicaran desglossades per a cadascun dels serveis contractats, les promocions i els descomptes oferts i aplicats per Orange, així com els impostos aplicables legalment. Les trucades gratuïtes per al Client (incloent-hi les trucades a números d’assistència) no s’indicaran desglossades.

Així mateix, Orange desglossarà la part corresponent al servei telefònic suport del servei de tarifació addicional i la part corresponent al servei de tarifació addicional en si mateix, la responsabilitat de les quals serà dels prestadors d’aquests serveis, i indicarà, sempre que Orange disposi d’aquesta informació, la identitat i el CIF d’aquests prestadors. Si Orange no en conegués la identitat, comunicarà la identitat de l’operador de xarxa de tarifació addicional, a fi i efecte que el Client s’hi pugui adreçar perquè li faciliti aquesta identitat. A més a més, el Client podrà sol·licitar rebre una facturació no desglossada i que se li presentin factures independents per als serveis de tarifació addicional. Els sistemes de mesurament, de tarifació i de gestió de la facturació d’Orange s’auditen d’acord amb la normativa d’assegurament de la qualitat de la família ISO 9000. En el cas que es produís qualsevol controvèrsia entre les parts sobre les comunicacions fetes pel Client, es presumirà que els registres generats o emmagatzemats pels sistemes d’Orange associats amb aquest servei són correctes, tret que el Client tingui una prova en contra.

El Client rebrà la factura en paper, llevat que hagi donat el seu consentiment per rebre-la electrònicament. En aquest cas, podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment trucant a Atenció al Client o entrant a la seva Àrea de Clients

(4)

© ORANGE Orange Espagne, SA, societat unipersonal. ORANGE és una mar

ca r

egistrada del Grup ORANGE, al qual pertany Orange Espagne, SA, societat unipersonal, domiciliada a Par

que Empr

esarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edifi

cio 8, 28223 Pozuelo de Alar

cón (Madrid), i està inscrita en el Registr

e Mer

cantil de Madrid, tom 13.183, foli 129, full M-213468, CIF A82009812. Juny 2014

de la pàgina web d’Orange. Les factures estaran disponibles a l’Àrea de Clients de la pàgina web d’Orange.

Si el Client sol·licités una factura amb un nivell bàsic de detall, Orange podrà cobrar al Client per aquesta factura l’import que li hagi indicat (tret que aquesta sol·licitud sigui conseqüència d’una reclamació interposada pel Client). Orange notificarà al Client per correu electrònic o sms el moment en què una nova factura és a l’Àrea de Clients de la web www.orange.es.

En el Servei mòbil de prepagament, el Client podrà conèixer els càrrecs en què hagi incorregut durant els darrers 30 dies anteriors a la data de la seva petició, accedint de franc a l’Àrea de Clients de la web www.orange.es, o trucant al Centre d’Atenció al Client d’Orange, amb l’abonament previ del càrrec corresponent.

El Client podrà triar el mitjà de pagament d’entre els més habituals en el trànsit comercial, que per defecte serà la domiciliació bancària. En el cas del servei de prepagament, el pagament es farà contra el saldo acumulat pel Client en la seva targeta.

En el cas de pagament per domiciliació bancària i amb referència a l’Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA, el Client, com a deutor d’Orange quant al servei de comunicacions electròniques que té contractat, autoritza Orange, com a creditor, a enviar instruccions a la seva entitat bancària perquè li carreguin al seu compte les factures corresponents a aquests serveis, i l’entitat bancària a efectuar els càrrecs al seu compte d’acord amb les instruccions d’Orange. El Client, com a part dels seus drets, està legitimat al reemborsament per la seva entitat, d’acord amb els termes i les condicions acordats amb ella. La sol·licitud de reemborsament s’haurà de fer dins de les vuit setmanes següents a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets a la vostra entitat financera.

El cicle de facturació serà mensual i, llevat que s’indiqui una altra cosa, es referirà al Servei utilitzat en el període precedent. No obstant això, Orange podrà facturar i presentar al cobrament la quantitat corresponent o el saldo pendent de manera immediata quan:

-es produeixi la suspensió del Servei;

-es produeixi l’extinció o la resolució del contracte o la interrupció del Servei; -el Client incompleixi el contracte;

-i/o s’excedeixin, si escau, els avançaments lliurats.

El Client haurà d’abonar les factures al venciment. Les factures impagades reportaran un interès de demora equivalent a l’interès legal del diner i, a més a més, Orange podrà carregar en la seva factura al Client una quantitat per les despeses que la devolució del rebut i la falta de pagament li hagin ocasionat. El Client podrà abonar la quantitat impagada i les despeses amb càrrec a targetes de crèdit o de dèbit, per transferència bancària o per qualsevol altre mitjà que Orange ofereixi i que el Client accepti. Orange podrà cobrar de manera immediata la quantitat impagada i les despeses amb càrrec a targetes de crèdit o de dèbit que el Client hagi facilitat a aquest efecte, o amb càrrec als dipòsits necessaris, voluntaris o altres garanties prestades per ell. Igualment, Orange podrà cedir de manera total o parcial el cobrament de factures impagades a entitats de recobrament i/o cedir de manera total o parcial el crèdit a tercers. 5.3. Garanties

5.3.1. Avançaments a compte

Orange podrà sol·licitar al Client el lliurament de quantitats en concepte d’avançaments a compte de la facturació per l’import que, en funció dels Serveis contractats i/o del volum del consum estimat o realitzat, ORANGE estableixi i que el Client accepti. Si l’import de les quantitats a abonar fos superior a aquest avançament o el consum l’excedís, Orange podrà facturar i presentar al cobrament de manera immediata la quantitat excedida. Quan s’hagi lliurat l’avançament, Orange n’expedirà el rebut corresponent i en la facturació es detallarà aquest concepte. Quan s’extingeixi el contracte, i després que Orange hagi comprovat que el Client ha abonat les quantitats degudes, es retornarà el romanent de l’avançament. Aquests avançaments no reportaran cap interès.

5.3.2. Dipòsits de garantia

La constitució del dipòsit de garantia es farà en efectiu o mitjançant un aval bancari a primer requeriment i amb renúncia expressa als beneficis d’ordre, divisió i excussió, i el Client serà informat d’aquest fet. Si no es constitueix aquest dipòsit, Orange estarà facultada per suspendre el Servei, donar de baixa el Client o desestimar la seva sol·licitud d’alta.

Si un Client tingués deutes pendents i sol·licités el desistiment, la baixa del Servei, el canvi de titularitat o la cessió del contracte, Orange podrà executar la garantia per la quantitat total deguda, i el romanent quedarà a disposició del Client.

a) Dipòsits de Garantia en els Serveix fixos. En el cas dels Serveis fixos, Orange podrà exigir al Client que constitueixi un dipòsit de garantia, bé en el moment de contractar els Serveis, o durant la vigència del contracte, en els supòsits següents: (i) en els contractes d’abonament al servei telefònic disponible al

públic des d’una ubicació fixa que hagin sol·licitat persones físiques o jurídiques que estiguin abonades al Servei, o que ho hagin estat amb anterioritat, i que hagin deixat sense pagar un o diversos rebuts, mentre subsisteixi la morositat; (ii) en els contractes d’abonament al servei telefònic des d’una ubicació fixa, els titulars dels quals tinguin deutes pendents d’un altre contracte o d’altres contractes d’abonament, siguin vigents en aquell moment o no, o que de manera reiterada s’enredereixin en el pagament dels rebuts corresponents; (iii) en els casos d’abonats al servei telefònic disponible al públic des d’una ubicació fixa i que siguin titulars de línies que donen serveis a equips terminals d’ús públic per a la seva explotació per tercers en establiments públics; (iv) en els contractes de prestació de serveis de tarifació addicional entre operadors de xarxa i els prestadors d’aquests serveis; i (v) en aquells supòsits en què excepcionalment ho autoritzi la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, a petició d’Orange, en casos d’existència de frau o de tipus de frau detectats de manera certa i per assegurar el compliment del contracte per part dels usuaris finals.

La quantia del dipòsit es determinarà sumant l’import de les tres últimes factures. En el cas que hi hagi menys de tres factures, la quantia serà la quantitat resultant de multiplicar l’última factura per tres.

Orange tornarà el dipòsit: quan en el cas (i) del paràgraf anterior tingui constància del pagament íntegre del deute; i en la resta de supòsits, quan quedi acreditat que en un any no s’ha produït cap retard en el pagament de les factures.

b) Dipòsits de Garantia en els Serveis mòbils. En el cas dels serveis mòbils, Orange podrà sol·licitar, tant en el moment de la contractació com durant la vigència del contracte, la constitució d’un dipòsit de garantia de pagament.

6-COMPROMISOS DE PERMANÈNCIA

Determinats Serveis o tarifes d’Orange poden comportar un compromís de permanència associat a descomptes, a condicions avantatjoses i/o a l’adquisició a un preu promocional o cessió d’un dispositiu o d’equips o amb un descompte o avantatge. Aquest compromís tindrà la durada que Orange defineixi en cada oferta. Si el Client incompleix el compromís de permanència, haurà d’abonar un càrrec per incompliment del compromís de permanència en funció del tipus d’oferta al qual el Client s’hagi adherit. El Client serà informat d’aquests càrrecs en el moment en què accepti l’oferta, i els podrà consultar a www.orange.es.

7-CONSERVACIÓ DE LA NUMERACIÓ O PORTABILITAT

I PRESELECCIÓ

El Client té dret a sol·licitar la conservació del seu número de telèfon actual i/o la preselecció de la seva línia telefònica fixa, d’acord amb les condicions que s’estableixen en la sol·licitud de portabilitat/preselecció que a aquest efecte s’adjuntarà al contracte. La sol·licitud suposarà l’autorització expressa del titular de la línia telefònica perquè Orange pugui realitzar en el seu nom tots els tràmits necessaris per dur-la a terme.

8-DRET DE DESCONNEXIÓ DE DETERMINATS SERVEIS

El Client podrà sol·licitar la connexió o la desconnexió dels serveis de tarifació addicional i/o de les trucades internacionals; per fer-ho, s’haurà de posar en contacte amb el Servei d’Atenció al Client d’Orange, ja sigui per escrit, telemàticament o per via telefònica. Orange disposarà d’un termini màxim de deu dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud per dur a terme la desconnexió. Si, per causes no imputables al Client, Orange no pogués dur a terme la desconnexió dins d’aquest termini màxim, assumirà els costos derivats del servei.

9-QUALITAT DE SERVEI

Orange prestarà el Servei d’acord amb els nivells de qualitat que s’estableixen en aquestes CG.

En cas d’interrupció del servei telefònic per causa de força major, Orange compensarà el Client amb la devolució automàtica dels imports corresponents a la quota d’abonament i d’altres independents del trànsit telefònic, prorratejats tots ells pel temps que hagi durat la interrupció.

Si, durant un període de facturació, el Client es veu afectat per interrupcions temporals del servei telefònic per causes imputables a Orange, Orange, després de dur a terme les comprovacions oportunes, l’indemnitzarà automàticament en la factura corresponent al període immediatament anterior al considerat, sempre que la quantitat indemnitzable sigui superior a un euro. Aquesta indemnització es determinarà en funció, tant del temps que la línia hagi estat interrompuda, com de la mitjana de consum, i haurà de ser, almenys, igual a la més alta de les dues quantitats següents:

a) La mitjana de l’import facturat pel servei interromput durant els tres mesos anteriors a la interrupció, prorratejada pel temps d’interrupció. Si l’antiguitat en el servei fos inferior als tres mesos, es considerarà l’import de la factura mitjana en les mensualitats completes efectuades, o la que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat.

(5)

© ORANGE Orange Espagne, SA, societat unipersonal. ORANGE és una mar

ca r

egistrada del Grup ORANGE, al qual pertany Orange Espagne, SA, societat unipersonal, domiciliada a Par

que Empr

esarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edifi

cio 8, 28223 Pozuelo de Alar

cón (Madrid), i està inscrita en el Registr

e Mer

cantil de Madrid, tom 13.183, foli 129, full M-213468, CIF A82009812. Juny 2014

b) Cinc vegades la quota mensual d’abonament, prorratejada pel temps que hagi durat la dita interrupció.

En el cas d’interrupció temporal del servei d’accés a internet/serveis de dades, el Client, un cop s’hagin dut a terme les comprovacions oportunes, tindrà dret a una indemnització que es determinarà prorratejant la quota mensual del servei pel temps durant el qual la línia hagi estat interrompuda. Si en un període de facturació es produeix una interrupció temporal del servei durant més de sis hores, entre les 08:00 hores i les 22:00 hores, la compensació serà automàtica. En cas d’incidents de seguretat o d’integritat o d’amenaces o de vulnerabilitat de la xarxa, Orange adoptarà les mesures adequades en funció del fet que s’hagi produït, per tal de solucionar al més aviat possible aquests incidents i restablir la seguretat. Orange disposa d’un Pla de Continuïtat de Negoci (BCP), així com de plans de gestió d’incidents de seguretat. En els casos en què aquests incidents estiguin previstos legalment, també s’hauran de comunicar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i/o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En els supòsits d’interrupcions o de pertorbacions en la prestació del Servei per causes no imputables a Orange, Orange quedarà exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que se’n pugui derivar. Si la interrupció del Servei es produeix com a conseqüència de l’incompliment del contracte per part del Client, no es procedirà a cap indemnització.

A efectes del còmput de les indemnitzacions per interrupció del servei, queden totalment exclosos els serveis de cobertura internacional de trucades i d’accés a dades (roaming) prestats a l’estranger per operadors diferents d’Orange i no tarifats en la seva xarxa.

Orange prestarà el Servei exclusivament en les zones de cobertura del territori nacional en què estigui implantada en cada moment, en funció de la tecnologia disponible i segons la informació sobre cobertura de la seva xarxa que s’haurà facilitat al Client abans de signar el contracte. En qualsevol cas, Orange no serà responsable d’interrupcions ni d’un mal funcionament del Servei com a conseqüència de condicions orogràfiques i/o atmosfèriques que n’impedeixin o n’impossibilitin la prestació, ni dels continguts d’informació que Orange no hagi elaborat, que no conegui o que no hagi proveït i que es derivin de SVA. Determinats productes o serveis oferts per Orange podran estar subjectes a restriccions que en limitin l’accés, l’ús o aplicacions, cosa que s’indicarà en les condicions dels esmentats productes o serveis en el moment de la contractació. En aquest sentit, Orange informa que en els serveis mòbils només es garanteixen unes condicions òptimes per a l’ús de la veu sobre dades i per a serveis o productes peer to peer en aquelles tarifes en què s’indiqui. La qualitat del Servei es podrà veure afectada per l’execució dels procediments que Orange hagi establert per mesurar i gestionar el trànsit a fi i efecte d’evitar esgotar o saturar l’enllaç de la xarxa.

A més, hi ha determinats factors rellevants que poden limitar la velocitat efectiva del servei fix d’accés a internet a través d’ADSL i que són aliens al control per part d’Orange:

-Tipus i model de l’equip de connexió (router/mòdem), tret que Orange faciliti aquests equips.

-Llargada i estat del cablejat intern en el domicili del Client. -Distància a la central telefònica.

-Tipus, qualitat i estat del cablejat des del domicili de l’usuari fins a la central. -Protocols de transmissió de dades.

-Sorolls i interferències externes que puguin afectar el senyal en la central telefònica.

D’altra banda, pel que fa al Servei fix d’accés a internet amb fibra òptica, la velocitat assolible publicitada ho és en l’Accés sobre fibra, per la qual cosa la velocitat de navegació podria ser inferior a causa de limitacions d’internet alienes a la xarxa d’Orange i, si escau, a les limitacions de la tecnologia Wi-Fi dels equips del Client.

10-ÚS CORRECTE DELS SERVEIS

El Client farà un ús correcte i responsable del Servei contractat, d’acord amb aquestes CG, i utilitzarà únicament els Dispositius homologats per a aquesta finalitat i n’assegurarà una configuració i manteniment correctes. El Client no manipularà ni alterarà per cap mitjà cap dels elements, equips i instal·lacions que li permetin accedir i utilitzar el Servei en una qualitat diferent de la de destinatari final. Aquestes CG no emparen la utilització de targetes SIM fora de dispositius mòbils, llevat d’autorització expressa i prèvia d’Orange.

El Servei prestat per Orange és personal, raó per la qual el Client no el podrà revendre, cedir ni explotar de cap manera a tercers sense el consentiment exprés d’Orange.

Orange respondrà únicament i exclusivament del Servei que presta per ella mateixa i no serà responsable de manera directa, indirecta ni subsidiària pel que fa a:

-causes de força major;

-la manca d’adequació de la configuració dels equips del Client per permetre el funcionament o l’ús correcte del Servei;

-productes o serveis prestats o oferts pel Client o per terceres persones o

entitats per mitjà del Servei;

-continguts, informacions, comunicacions o opinions de qualsevol tipus que tinguin l’origen en el Client o en terceres persones o entitats i que es comuniquin a través del Servei.

-l’accés, ús o utilització o execució, voluntària o involuntària, de programes informàtics existents a internet que provoquin un canvi en la configuració predeterminada de l’accés telefònic;

-el manteniment del Servei, avaries en la xarxa, suspensions o interrupcions del Servei que tinguin el seu origen en la xarxa de l’operador d’accés o que s’hi produeixin;

-res de tot allò que estigui relacionat amb el funcionament de les instal·lacions i dels aparells propis del domicili del Client, tret que Orange els hagi subministrat. El Client farà un ús correcte dels Serveis i no els utilitzarà per a fins il·lícits ni abusius, incloent-hi, a títol il·lustratiu i entre d’altres, els següents:

-qualsevol forma de violació dels drets de tercers;

-actuacions (incloent-hi la introducció de virus o similars) que provoquin o que puguin produir danys, alteracions i/o descàrregues no autoritzades dels continguts, en els serveis prestats per Orange o per tercers, en els equips i/o els programes informàtics, incloent-hi els arxius i els documents que continguin; -alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals, correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o de tercers sense la seva autorització; -enviar missatges utilitzant una identitat falsa i/o camuflant-ne l’origen d’alguna manera;

-enviar comunicacions electròniques que no hagin estat sol·licitades expressament pels seus destinataris, o que aquests no hagin autoritzat expressament per endavant;

-enviar comunicacions electròniques de manera massiva i/o repetitiva (spam); -publicar, divulgar, enviar, anunciar o distribuir, directament o a través d’enllaços, qualsevol material, assumpte o informació amb continguts il·legals, obscens, pornogràfics, violents, abusius, difamatoris, xenòfobs, degradants, enganyosos, contraris a la llei, a la moral o a l’ordre públic, que indueixin a l’exercici de pràctiques perilloses, violentes, de risc o nocives per a la salut, o que en facin apologia, que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers, o vulnerar el dret a la intimitat personal i familiar i/o el dret a la pròpia imatge, sense que el Client hagi obtingut l’autorització prèvia, escrita i legítima del seu titular.

El Client es compromet a utilitzar els Serveis i els continguts als quals pugui accedir a través dels Serveis exclusivament per a ús personal, i a no realitzar, ni directament ni indirectament, una explotació comercial dels Serveis als quals té accés, ni dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Servei, tret que disposi de l’autorització expressa i escrita d’Orange.

A més, el Client s’abstindrà d’utilitzar el Servei de manera il·lícita o abusiva, incloent-hi les pràctiques següents: recàrregues de serveis mòbils realitzades amb targetes de crèdit de tercers sense el seu consentiment; utilització de dades bancàries o d’identitat de tercers per contractar o fer pagaments de serveis; pirateig o manipulació no autoritzada de centraletes de tercers; descàrregues de saldos acumulats a través de trucades a numeració internacional, prèmium o a numeració d’internet; trucades entre routers o mòdems per a la transmissió de dades, conversió de trànsit, incloent-hi el redireccionament de trànsit a destinacions diferents del número al qual s’hagi trucat; descàrregues massives de trànsit telefònic o de dades, utilització fraudulenta o massiva de serveis prèmium, incloent-hi les descàrregues a numeració prèmium via SMS; la connexió de sistemes o d’equips als equips de telecomunicacions que integren i faciliten l’accés a Serveis de tercers.

L’ús incorrecte dels Serveis o un consum considerablement anòmal per part del Client facultarà Orange per adoptar una o més de les mesures següents, sense que això es tradueixi en cap indemnització ni compensació de cap classe per al Client n’hi doni lloc, i sens perjudici de l’exercici per part d’Orange de les accions que li corresponguin en defensa dels seus interessos: -suspendre o cancel·lar de manera immediata la prestació del Servei; -retirar o bloquejar els continguts que puguin ser il·legals o contraris al que aquí es disposa;

-tarifar el trànsit d’acord amb les tarifes bàsiques vigents sense aplicar-hi cap descompte ni avantatge, i/o interrompre el servei.

11-CESSIÓ A TERCERS

Els Serveis prestats per Orange són personals, per la qual cosa el Client no els podrà cedir sense el consentiment exprés d’Orange.

Orange està autoritzada a cedir de manera total o parcial la prestació del Servei a qualsevol de les empreses del Grup al qual pertany, i només tindrà l’obligació de notificar-ho prèviament al Client.

12-DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I

INTEL·LECTUAL

Els continguts accessibles a través dels Serveis estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’Orange o de tercers. En cap cas la prestació dels Serveis per part d’Orange comporta cap tipus de renúncia, de transmissió ni de cessió total o parcial d’aquests drets. El fet que el Client pugui accedir a aquests continguts a través dels Serveis no li atorga cap dret d’utilització, transformació, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública ni

(6)

© ORANGE Orange Espagne, SA, societat unipersonal. ORANGE és una mar

ca r

egistrada del Grup ORANGE, al qual pertany Orange Espagne, SA, societat unipersonal, domiciliada a Par

que Empr

esarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edifi

cio 8, 28223 Pozuelo de Alar

cón (Madrid), i està inscrita en el Registr

e Mer

cantil de Madrid, tom 13.183, foli 129, full M-213468, CIF A82009812. Juny 2014

fixació sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit atorgada a aquest efecte per Orange i/o pel tercer titular dels drets afectats, llevat del dret del Client de visualitzar els continguts esmentats i, si escau, de fer-ne una còpia privada de seguretat en el seu equip informàtic, sempre que aquest dret s’exerceixi segons els principis de la bona fe i que si s’arriba a fer la dita còpia de seguretat no s’alteri en cap sentit el copyright ni altres dades identificades dels drets d’Orange ni dels tercers titulars sobre els continguts esmentats.

El Client garanteix que, pel que fa a transmetre continguts a través del Servei, serà el responsable exclusiu d’obtenir totes les autoritzacions i llicències necessàries per a la integració legítima d’aquests continguts, de manera que respecti els drets de propietat que terceres persones o empreses hi puguin tenir. El Client es compromet a assumir de manera immediata i automàtica qualsevol reclamació dirigida contra Orange per aquest concepte, i assumirà tots els costos, despeses i indemnitzacions que es puguin derivar contra Orange amb motiu d’aquesta reclamació.

Sense el consentiment previ i per escrit d’Orange, el Client no es podrà referir a si mateix com a representant autoritzat d’Orange en promocions i anuncis, ni podrà emprar els logotips, les marques comercials, les marques de serveis ni cap altra variant dels conceptes anteriors, ni fer cap anunci públic que faci referència a Orange o a aquest contracte.

13-SECRET DE LES COMUNICACIONS

Orange adoptarà les mesures necessàries exigibles per la legislació en cada moment a fi i efecte de garantir el secret de les comunicacions en el seu trànsit a través de la xarxa d’Orange i per complir pel que fa a la intercepció legal de les comunicacions.

El Client dóna la seva autorització expressa perquè es facin enregistraments de les converses que mantingui amb el servei d’Atenció al Client d’Orange amb la finalitat de deixar-ne constància i de dur a terme un control sobre la qualitat del servei.

14-PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals facilitades seran tractades per Orange per a l’administració i la gestió del Servei i, si escau, dels Serveis de Valor Afegit. Aquest tractament es durà a terme complint estrictament el deure de guardar secret i adoptant totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia.

En el cas que el Client no sigui el titular de les dades facilitades (dades de persones dependents, empleats, familiars, etc.), garanteix que està facultat per facilitar-les i que n’ha obtingut el consentiment del titular, i en serà responsable davant d’Orange.

Les dades facilitades es podran destinar a les finalitats addicionals següents: a) l’enviament, per correu postal o per qualsevol mitjà electrònic o digital, de comunicacions comercials d’Orange sobre productes i serveis de telecomunicacions (incloent-hi la realització de trucades);

b) l’enviament, per correu postal o per qualsevol mitjà electrònic o digital, de comunicacions comercials de tercers (incloent-hi la realització de trucades); c) el tractament amb finalitats de promoció comercial, durant el termini que duri la promoció, de les dades de trànsit i de facturació;

d) la cessió a l’entitat matriu del Grup, Orange, SA, amb domicili social a 6 Place D’Alleray, 75015 París, França, per dur a terme tasques publicitàries i de promoció comercial del sector de les telecomunicacions.

Si el Client no vol que les seves dades es tractin amb alguna de les finalitats indicades anteriorment, podrà marcar les caselles habilitades a aquest efecte en els formularis de contractació corresponents.

Orange podrà accedir a la informació dels fitxers de solvència patrimonial i de crèdit per enjudiciar la solvència econòmica del Client. En cas de no produir-se el pagament del Servei en el termini previst, Orange podrà comunicar les dades de l’impagament a fitxers relatius al compliment o incompliment d’obligacions dineràries.

Orange podrà tractar les dades de localització (les que indiquin la posició geogràfica de l’equip terminal del Client) en el marc de la prestació de Serveis de Valor Afegit que impliquin aquesta localització i que el Client hagi sol·licitat per avançat, en la mesura que això sigui necessari per poder prestar aquests serveis i durant el temps que calgui, i podrà sol·licitar-ne la desactivació en qualsevol moment.

Orange posa a disposició del Client diversos mitjans per restringir les facilitats d’identificació de línia en termes de trucada i de la línia connectada. S’informa els Clients que no vulguin que les seves dades personals apareguin a les Guies d’Abonat, però que vulguin contractar aquests serveis avançats de telefonia, que si no configuren en el seu terminal la funció de supressió de la identificació de la línia en origen, el seu número de telèfon es podria visualitzar en altres terminals. El manual de l’usuari i el Servei d’Atenció al Client en proporcionen més detalls.

El Client podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades enviant un escrit a Orange Espagne, P. Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edif. 9, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid),

Ref.- Protecció de Dades, i hi haurà d’incloure una fotocòpia d’un document d’identitat vàlid.

15-DRET A CONSTAR EN LES GUIES I/O ELS SERVEIS

DE CONSULTA TELEFÒNICA

El Client té dret a constar en les guies i/o els serveis de consulta telefònica sobre números d’abonat d’acord amb les dades que hagi subministrat a Orange, sempre que hagi manifestat expressament que hi vol constar, així com a sol·licitar gratuïtament, mitjançant acreditació per escrit de la seva identitat, que en sigui exclòs i/o que aquestes dades no s’utilitzin per a fins de venda directa, així com l’omissió total o parcial de la seva adreça o d’altres dades personals.

16-MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE SERVEI

Quan una norma ho exigeixi, el contracte podrà ser modificat. En aquest cas, Orange informarà prèviament el Client d’aquesta modificació.

D’altra banda, Orange podrà modificar en qualsevol moment i d’acord amb la legislació vigent aquestes CG, incloent-hi les condicions econòmiques, per motius legals, tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat, o per l’organització o necessitats del Servei. Aquestes modificacions contractuals s’hauran de comunicar als Clients afectats amb un mes d’antelació amb relació a la data en què hagin d’entrar en vigor. Si el Client no estigués d’acord amb les modificacions proposades, podrà resoldre el contracte sense cap penalització per aquest motiu, però ho haurà de comunicar a Orange abans de l’entrada en vigor de les modificacions esmentades; en cas contrari, s’entendrà que les accepta.

La versió actualitzada de les CG es podrà consultar a les oficines comercials i a www.orange.es. La declaració de qualsevol d’aquestes CG com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa ni eficàcia de les altres condicions generals, que continuaran sent vinculants per a les parts.

El fet que Orange no exerceixi alguna de les accions, drets o disposicions que es consideren en aquestes CG no voldrà dir que hi renunciï, tret que ho reconegui per escrit i de manera expressa.

17-CANVIS DE SERVEI A SOL·LICITUD DEL CLIENT

Amb independència del Servei que s’hagi contractat, el Client podrà canviar d’un Servei o tarifa a un altre Servei o tarifa d’Orange, sempre d’acord amb les condicions indicades en l’oferta comercial i respectant, si escau, el compromís de permanència corresponent, així com, si és pertinent, la quota de canvi de tarifa vigent en cada moment.

Orange comunicarà al Client el dia a partir del qual té el nou Servei activat, i des d’aquest moment seran aplicables al Client les tarifes i condicions corresponents al nou Servei.

El canvi de domicili del Client comportarà la baixa del Servei fix en el domicili contractat originalment i l’alta del Servei en el nou domicili, sempre que tècnicament sigui possible. En cas contrari el Client podrà optar per contractar un altre Servei fix en el seu nou domicili, o resoldre el contracte i, si és procedent, abonar el càrrec corresponent per incompliment del compromís de permanència.

18-SUSPENSIÓ DEL SERVEI, SUSPENSIÓ TEMPORAL I

INTERRUPCIÓ DEFINITIVA

18.1. Suspensió temporal

La suspensió per impagament només afectarà els serveis que no s’hagin pagat puntualment; és a dir, l’impagament dels serveis de tarifació addicional, d’accés a internet, de dades, o de qualsevol altre servei anàleg però diferent del servei telefònic només donarà lloc a la suspensió dels serveis amb relació als quals el Client no estigui al corrent de pagament.

En cap cas la suspensió del servei telefònic afectarà les trucades entrants (excepte les de cobrament a destinació) ni les trucades als serveis d’emergència, que el Client podrà realitzar en qualsevol cas de manera gratuïta.

Orange podrà suspendre la totalitat del Servei contractat si el Client no està d’acord amb la facturació dels serveis de tarifació addicional, tret que el Client pagui l’import del Servei contractat, exclosos els càrrecs relatius als serveis de tarifació addicional. En aquest cas, el proveïdor dels serveis de tarifació addicional podrà procedir al cobrament per les vies ordinàries de manera separada i independent del cobrament de la factura pels serveis de telecomunicacions. 18.1.1. Serveis mòbils.

Orange podrà suspendre la prestació del Servei si el Client no atén parcialment o totalment el pagament de les quantitats degudes, i restablirà el Servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet, i el Client haurà d’abonar, si escau, l’import corresponent a la reactivació del Servei.

18.1.2. Serveis fixos.

Si han transcorregut més de 10 dies des de l’impagament corresponent als Serveis fixos, Orange podrà suspendre temporalment el Servei Fix impagat, però abans ho haurà de comunicar al Client. Orange restablirà el Servei en un termini d’entre 24 i 72 hores des del moment en què l’import degut hagi estat pagat.

(7)

© ORANGE Orange Espagne, SA, societat unipersonal. ORANGE és una mar

ca r

egistrada del Grup ORANGE, al qual pertany Orange Espagne, SA, societat unipersonal, domiciliada a Par

que Empr

esarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edifi

cio 8, 28223 Pozuelo de Alar

cón (Madrid), i està inscrita en el Registr

e Mer

cantil de Madrid, tom 13.183, foli 129, full M-213468, CIF A82009812. Juny 2014

18.1.3. Suspensió temporal dels Serveis a petició del Client. El Client

tindrà dret a la suspensió temporal dels Serveis contractats durant un període que no podrà ser inferior a un mes ni superior a noranta dies per any natural (o un període més extens predisposat per Orange), i haurà de sol·licitar-ho trucant al Servei d’Atenció al Client amb quinze dies hàbils d’antelació amb relació a la data en què s’hagi de produir la suspensió temporal. Un cop s’hagi dut a terme la suspensió, es deduirà de la quota d’abonament la meitat de l’import proporcional corresponent al període de suspensió (llevat que es tracti de serveis no subjectes a aquesta quota).

18.2. Interrupció definitiva

El retard en el pagament del Servei fix o mòbil per un període superior a tres mesos o la suspensió temporal per retard en el pagament en dues ocasions donarà dret a Orange, amb avís previ al Client, a la interrupció definitiva del Servei i a la corresponent resolució del contracte. La interrupció només afectarà els serveis impagats.

En el cas que el Client hagi presentat una reclamació davant les instàncies administratives o judicials apropiades, Orange no suspendrà ni interromprà el servei mentre la reclamació s’estigui substanciant, sempre que el Client consigni de manera fefaent l’import degut i lliuri a Orange el resguard corresponent.

19-EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes. El Client podrà resoldre el contracte en els casos següents:

-Si per una causa imputable a Orange, o per raons tècniques o operatives no s’ha dut a terme la provisió del Servei en el termini compromès amb aquesta finalitat. En aquest supòsit, no haurà de pagar cap despesa ni import, incloent-hi la penalització per incompliment del compromís de permanència.

-Si per una causa no imputable o aliena a Orange no s’ha dut a terme la provisió del Servei en el termini compromès amb aquesta finalitat. En aquest supòsit, Orange podrà reclamar al Client els costos de gestió i d’instal·lació dels dispositius lliurats o instal·lats. Aquests costos constaran en les ofertes comercials dels Serveis.

-En qualsevol moment, de manera total o parcial, un cop s’hagi dut a terme la provisió del Servei. En aquest supòsit, el Client abonarà a Orange, si escau, el càrrec corresponent per incompliment del compromís de permanència. En els casos en què s’hagi produït una venda a distància del Servei, el Client disposarà d’un termini de desistiment de catorze dies naturals. Per exercir aquest dret, haurà de fer arribar a Orange la sol·licitud de desistiment corresponent.

En aquest cas, Orange podrà reclamar al Client els costos de gestió i d’instal·lació del equips lliurats o instal·lats en el seu domicili, que siguin raonables i en què hagi incorregut com a conseqüència de la petició de contractació per part del Client, i aquest import o la seva determinació constaran a l’oferta vigent en cada moment.

Orange podrà resoldre el contracte i interrompre el Servei en els supòsits previstos en aquestes CG i, en especial, per retard en el pagament, per incompliment greu per part del Client de les obligacions derivades d’aquestes CG —incloent-hi el mal ús o un ús abusiu del Servei— o per accions que tinguin com a finalitat pertorbar, molestar o perjudicar les xarxes, els serveis o la imatge d’Orange o de tercers.

La resolució del contracte no exonerarà el Client de fer front al compliment de totes i cadascuna de les seves obligacions que es derivin de la utilització del Servei contractat fins al moment en què es produeixi la resolució efectiva del contracte, incloent-hi l’obligació de pagament del Serveis, dels costos en què Orange hagi incorregut per dur a terme la provisió o l’activació del Servei i els compromisos de permanència.

Si el Client resol el Servei abans que s’hagi complert el termini d’activació corresponent per causes alienes a Orange, li haurà d’abonar el càrrec estipulat per incompliment del compromís de permanència adquirit (llevat que la resolució estigui emparada en un dret de desistiment ), així com tots els altres càrrecs que estiguin recollits en l’oferta vigent en cada moment.

Per resoldre el contracte, el Client ho haurà de comunicar a Orange amb una antelació mínima de dos dies hàbils amb relació a la data en què la baixa hagi de ser efectiva. Aquesta comunicació es podrà fer per telèfon, trucant als números d’Atenció al Client —al 1470 per a clients residencials; al 900 901 130 per a clients de fibra; i al 1471 per a clients de empresa—, on li facilitaran un número de referència de la seva baixa.

El contracte es resoldrà automàticament en cas d’extinció de la condició d’Orange d’Operador de Telecomunicacions quan la falta d’aquesta condició impossibiliti la prestació del Servei.

20-COMUNICACIONS. RECLAMACIONS I SUBMISSIÓ

A ARBITRATGE DE CONSUM

Orange utilitzarà com a telèfon i/o correu electrònic de contacte per a gestions del Servei els que el Client li hagi facilitat amb aquesta finalitat. Si (i) el Client no facilita aquestes dades de contacte, (ii) les dades facilitades no són vàlides o (iii) Orange no disposa d’aquestes dades per qualsevol motiu, el Client autoritza a utilitzar com a dades de contacte el número de telèfon mòbil i/o el correu

electrònic objecte del Servei contractat.

El Client es podrà adreçar a Orange, a través del Servei d’Atenció al Client — trucant al número 1470 per a clients residencials; al 900 901 130 per a clients de fibra; i al 1471 per a clients de empresa— en el termini d’un mes des que tingui coneixement del fet que dóna lloc a aquestes reclamacions. El Client podrà sol·licitar un document acreditatiu de la presentació i del contingut de la reclamació, incidència o gestió, així com d’un número de referència. Si el Client ha formulat una reclamació contra Orange i al cap d’un mes encara no s’ha resolt o, en el cas que s’hagi resolt, la resolució no ha estat satisfactòria, el Client es podrà adreçar a les Juntes Arbitrals de Consum Autonòmiques a les quals Orange estigui adherida sota el distintiu oficial 270 de l’Institut Nacional de Consum.

En el cas que la reclamació excedeixi de l’àmbit de submissió esmentat al sistema d’arbitratge de consum, o que el Client ho consideri convenient, si el Client és una persona física es podrà adreçar, en el termini de tres mesos des de la resposta d’Orange o la finalització del termini esmentat sense que Orange li hagi donat cap resposta, a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. El termini per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos.

21-LEGISLACIÓ I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

La relació contractual entre Orange i el Client es regirà en tots els casos per la legislació espanyola comuna aplicable en el moment de la prestació del servei corresponent.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :