ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE RODA DE TER. Junta de Govern Local de l Ajuntament de Roda de Ter

15  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER

Identificació de la sessió:

Òrgan: Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter

Número: JGL2018000042

Caràcter: Sessió Ordinària

Data: 6 de novembre de 2018

Horari: 20:00 -20:19hores

Lloc: Sala de la Junta de Govern Local Hi assisteixen:

Alcalde: Albert Serra i Vergara Tinents d’Alcalde: Antoni Escarrabill i Creus

Yolanda Tristancho i Manso Francesca Costa i Mulas Marc Verdaguer i Iborra Secretària-Interventora acctal.

(Res. DGAL 9/10/2015): Núria Dot i Seuma

També hi assisteixen sense tenir el caràcter de membres de la Junta de Govern Local, a requeriment de l’Alcaldia, de conformitat amb l’article 113.3 del ROF, la regidora delegada Eva González i Fernández.

Atès que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta de Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2018 2.- HISENDA

2.1.- PROPOSTA RELATIVA A APROVACIO FACTURES 05112018 3.- URBANISME

3.1.- LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ PÈLICS N. 27. EXP. 2436-000035-2018 (X2018000969) 3.2.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D'UN CARREGADOR, LEGALITZACIÓ I TRÀMITS, SOFTWARE DE CONTROL I GESTIÓ I

MANTENIMENT PREVENTIU RELATIU A LA INSTAL.LACIÓ D'UN PUNT DE RECÀRREGA ELÈCTRIC DE VEHICLES A L'APARCAMENT SITUAT AL DARRERA DE L'AJUNTAMENT. EXP. 1431-000012-2018 (X2018001062)

3.3.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR D'OBRES PER REALITZAR L'OBRA CIVIL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I SEGURETAT I SALUT DE LA

(2)

INSTAL.LACIÓ D'UN PUNT DE RECÀRREGA ELÈCTRIC DE VEHICLES A L'APARCAMENT SITUAT DARRERA AJUNTAMENT. EXP. 1379-000018-2018 (X2018001174)

3.4.- AUTORITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ DE PLACA DE GUAL CARRER BALMES NÚMERO 4. EXP. 2349-000005-2018 (X2018001158)

4.- CULTURA

4.1.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A LA FUNDACIÓ PRIVADA L'ESQUERDA. EXP. 2244-000037-2018 (X2018000732)

4.2.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A ACTER. EXP. 2244-000062-2018 (X2018001177)

4.3.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A L'ESPECTACLE MALA BROMA AL TEATRE ELISEU. EXP. 1403-000022-2018 (X2018001183)

4.4.- JOVENTUT

4.5.- APROVACIÓ PAGAMENT FACTURA DE JOAQUIM MORERA SALIS RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER A LA SONORITZACIÓ DELS CONCERTS JOVES EN ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2018. EXP. 1403-000020-2018 (X2018001161)

4.6.- APROVACIÓ PAGAMENT DE LA FACTURA DE JOAQUIM MORERA SALIS RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER A LA SONORITZACIÓ DEL GRUP TERORIFICKS EN ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2018. EXP. 1403-000021-2018 (X2018001162)

Desenvolupament de la sessió

1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2018 Resultat: Aprovat per unanimitat

2.0.- HISENDA

2.1.- APROVACIO FACTURES 05112018

1.- Vistes les factures superiors a 3.000,00 euros, presentades per a la seva aprovació i confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de govern Local adopta el següent ACORD: ÚNIC. Aprovar les factures següents:

- factura núm. 3002/2018, de 16/10/2018 presentada per Joaquim Morera Salis, amb NIF 46672032H, corresponent a sonorització dels concerts joves, per un import de 3.388,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.334.22699.

(3)

- factura núm. 3100/2018, de 29/10/2018 presentada per Instal·lacions R. Baena, amb NIF B60196771, corresponent a desmuntatge de canonades de ferro i subministrament per el pavelló, per un import de 8.575,23 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.342.63200.

-factura núm. 3035/2018, de 19/10/2018 presentada per Grup Cantid 10 SL amb NIF B65750713, corresponent a col·lectors costat barri pla xic, per un import de 7.395,52 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14.161.61970.

-factura núm. 3090/2018, de 26/10/2018 presentada per Recollida de Residus d’Osona S.L, corresponent a servei de recollida de multiproducte, per un import de 23.233,82 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.1621.22799.

-factura núm. 3001/2018, de 16/10/2018 presentada per Joaquim Morera Salis, amb NIF 46672032H, corresponent a sonorització del grup Terrorificks , per un import de 3.025,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.334.22699.

2.- Vista les factures presentades per a la seva aprovació i confirmada pel corresponents serveis tècnics municipals, incloses en la relació comptable d’ordres de pagament confeccionades pels serveis econòmics de la corporació, número P/2018/53 per import de 42.731,48 euros.

I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal vigent, i el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOP Barcelona, 20.07.2015).

La Junta de govern Local adopta el següent ACORD:

ÚNIC. Aprovar les relacions comptables d’ordres de pagament confeccionades pelsserveis econòmics de la corporació, amb número de relació P/2018/53 per import de 42.731,48 euros, d’ordenació de despeses les quals han estat encarregades prèviament.

3.0.- URBANISME

3.1.- LLICÈNCIA D'OBRES AL C/ PÈLICS N. 27. EXP. 2436-000035-2018(X2018000969) Vista la sol·licitud de César González Gómez-Lobo per realitzar l’ampliació d’un habitatge existent situat al carrer Pèlics número 27 d’aquest municipi, segons projecte tècnic presentat, signat pels arquitectes David Serrabassa Ferrer i Samuel Molist Forcada, i amb número d’expedient 2436-000035-2018 (X2018000969).

(4)

Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 9 d’octubre de 2018 que transcrit diu així:

“Antecedents:

Data d’inici de l’expedient: 17/09/2018 Planejament vigent:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya Central el 12/12/2017 (DOGC número 7565, de data 23/02/2018).

Qualificació urbanística: zona habitatge unifamiliar amb p.m. 350m2, clau 6a2. Informe de tramitació de l’expedient:

Agents:

Nom Núm.

col.legiat/CIF Arquitecte

David Serrabassa i Ferrer Samuel Molist i Forcada

43530/9 55103/1 Control de qualitat

Coordinador de seguretat i salut

Constructor No consta No consta

Paràmetres urbanístics principals i superfícies construïdes del projecte: Superfície finca 384,00m2

Longitud façana 15 ml

Edificabilitat 0,7 m2st/m2sòl = 268,80 m2 186,50 m2

Ocupació 0,4 = 153,60m2 135,00 m2

Les obres proposades consisteixen en l’ampliació amb una planta pis destinada a magatzem d’un habitatge existent situat al c. dels Pèlics, 27.

Distribució de les superfícies construïdes: Superfície ampliació

Magatzem 51,02 m2

Condicions específiques:

Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres. Cal disposar del projecte executiu abans de començar les obres, visat pel col·legi professional en cas ho determini la legislació vigent, i presentar-ne una còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per la direcció facultativa de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte sobre el qual s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014).

(5)

Terminis:

L’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística estableix que el termini per començar les obres és d’un any i de tres anys per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Conclusions:

El projecte està d’acord amb la normativa urbanística vigent. Càlcul de tributs exp. 35/2018

concepte m2

mòdul (€/m2)

Coef

tipologic Coef ús import

garatge 51,02 487,00 € 1,2 1,2 35.779,31 € 51,02 35.779,31 € 32.000,00 € 35.779,31 € TAXA DE TRAMITACIÓ 0,60% 214,68 €

IMPOST SOBRE CONSTR. INSTAL. I OBRES 4,00% 1.431,17 €

4,60% 1.645,85 € m2 vorera 15,00 m2 vorera 900,00 € 900,00 € Tm: 42,00 (mínim = 150 €) 462,00 € TOTAL FIANÇA RESIDUS

CÀLCUL DE TRIBUTS - LLICÈNCIA D'OBRES

en obra nova construcció en reforma i rehabilitació

CÀLCUL DE LA FIANÇA DE GESTIO DE RESIDUS

CÀLCUL DE LA FIANÇA DE CONDICIONAMENT DE VIA PÚBLICA CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE L'OBRA

TOTAL TRIBUTS

Pressupost de referència:

PRESSUPOST CALCULAT PRESSUPOST DE PROJECTE

TOTAL FIANÇA VIA PUBLICA

Vist l’informe jurídic.

D’acord amb els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; el capítol I del títol I del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; 81, 83 i 84 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 103.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; l’ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; i l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

(6)

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Atorgar a César González Gómez-Lobo, llicència d’obres per l’ampliació amb una planta pis destinada a magatzem d’un habitatge existent situat al carrer Pèlics número 27 d’aquest municipi, d’acord amb el projecte tècnic presentat, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, amb les següents CONDICIONS ESPECIALS:

1. Condicionat a presentar el nomenament del constructor abans de començar les obres.

2. Caldrà disposar del projecte executiu abans de començar les obres, visat pel col·legi professional en cas que ho determini la legislació vigent, i presentar-ne una còpia a l’Ajuntament juntament amb un informe signat per la direcció facultativa de l’obra on s’indiqui que el projecte executiu s’ajusta al projecte sobre el qual s’ha concedit la llicència d’obres (article 34.3 del Decret 64/2014). 3. Condicionat a reposar el paviment de la vorera.

SEGON. Establir els següents terminis de vigència de la llicència: 1 any per iniciar les obres i 3 anys per finalitzar-les, a comptar a partir de l’endemà de la notificació, amb l’advertiment que aquesta llicència caducarà si transcorre el termini d’inici o d’acabament, incloses les pròrrogues si s’haguessin sol·licitat i aprovat en el seu cas, sense que hagin estat iniciades o finalitzades les obres.

TERCER. La fiança dipositada a l’Ajuntament en data 25 d’octubre de 2018, per un import de 462,00 €, és pels costos previstos de gestió dels residus.

El sol·licitant de la llicència haurà de presentar en aquest Ajuntament, un certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats i el certificat final de la direcció de les obres visat pel col·legi professional, per tal que es pugui retornar la fiança corresponent als costos previstos de gestió de residus.

QUART. La fiança dipositada a l’Ajuntament en data 26 d’octubre de 2018, per un import de 900,00 €, és per garantir la reposició dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar a la via pública durant l’execució de les obres.

CINQUÈ. Aprovar l’autoliquidació provisional en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per un import de 1.431,17 €, i de taxa per tramitació de llicències urbanístiques per un import de 214,68 €.

Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable indicada, practicarà la liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui.

SISÈ. Notificar aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el procediment.

(7)

SETÈ. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de la corporació.

3.2.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT D'UN CARREGADOR, LEGALITZACIÓ I TRÀMITS, SOFTWARE DE CONTROL I GESTIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU RELATIU A LA INSTAL.LACIÓ D'UN PUNT DE RECÀRREGA ELÈCTRIC DE VEHICLES A L'APARCAMENT SITUAT AL DARRERA DE L'AJUNTAMENT. EXP. 1431-000012-2018 (X2018001062) Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Subministrament Adjudicació directa Subministrament d’un carregador, legalització i tràmits, software de control i gestió i manteniment preventiu relatiu a la instal.lació d’un punt de recàrrega elèctric de vehicles a l’aparcament situat al darrera de l’Ajuntament. Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar el subministrament d’un carregador, legalització i tràmits, software de control i gestió i manteniment preventiu per un període de 2 anys relatiu a la instal.lació d’un punt de recàrrega elèctric de vehicles a l’aparcament situat al darrera de l’Ajuntament.

Vista la formalització de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb l’empresa Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL.

Vista la formalització de l’adhesió a l’ACM de l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en relació al contracte subscrit amb l’empresa Etecnic movilidad eléctrica, SRL.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

(8)

PRIMER. Aprovar el pressupost de data 3 d’octubre de 2018 número OF17671_1810 presentat per ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA SRL, amb domicili al carrer de l’Argentera, número 25 baixos 2B de Reus (43202) i amb CIF B55667562, per al subministrament d’un carregador, legalització i tràmits, software de control i gestió i manteniment preventiu durant un període de 2 anys relatiu a la instal.lació d’un punt de recàrrega elèctric de vehicles a l’aparcament situat al darrera de l’Ajuntament, per un import de 8.080,00€ (IVA no inclòs) i de 9.776,80€ (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.920.629.05del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa. Per tal d’agilitzar el pagament, us agrairíem adjunteu còpia de la notificació en el moment de la tramesa de la factura telemàtica o bé trametre l’esmentada notificació a l’adreça de correu electrònic següent hisend@rodadeter.cat.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i al serveis tècnics municipals.

3.3.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR D'OBRES PER REALITZAR L'OBRA CIVIL, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I SEGURETAT I SALUT DE LA INSTAL.LACIÓ D'UN PUNT DE RECÀRREGA ELÈCTRIC DE VEHICLES A L'APARCAMENT SITUAT DARRERA AJUNTAMENT. EXP. 1379-000018-2018 (X2018001174)

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Obres Adjudicació directa Realitzar l’obra civil, instal.lació elèctrica, reordenació del trànsit i seguretat i salut de la instal.lació d’un punt de recàrrega elèctric de vehicles a l’aparcament situat darrera de l’Ajuntament.

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar l’obra civil, instal.lació elèctrica, reordenació del trànsit i seguretat i salut de la instal.lació d’un punt de recàrrega elèctric de vehicles a l’aparcament situat darrera de l’Ajuntament.

Vista la formalització de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb l’empresa Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL.

(9)

Vista la formalització de l’adhesió a l’ACM de l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en relació al contracte subscrit amb l’empresa Etecnic movilidad eléctrica, SRL.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost de data 3 d’octubre de 2018 número OF17671_1810 presentat per ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA SRL, amb domicili al carrer de l’Argentera, número 25 baixos 2B de Reus (43202) i amb CIF B55667562, per realitzar l’obra civil, instal.lació elèctrica, reordenació del trànsit i seguretat i salut de la instal.lació d’un punt de recàrrega elèctric de vehicles a l’aparcament situat darrera de l’Ajuntament, per un import de 3.420,93€ (IVA no inclòs) i de 4.139,33€ (IVA inclòs). SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 14.920.629.05del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa. Per tal d’agilitzar el pagament, us agrairíem adjunteu còpia de la notificació en el moment de la tramesa de la factura telemàtica o bé trametre l’esmentada notificació a l’adreça de correu electrònic següent hisend@rodadeter.cat.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i al serveis tècnics municipals.

3.4.- AUTORITZACIÓ D’INSTAL·LACIÓ D’UNA PLACA DE GUAL AL C. BALMES, NÚMERO 4. EXP. 2349-000005-2018 (X2018001158)

Vista la instància presentada per la senyora Maria Jesús Val Garcia en representació de Montserrat Piqué Val, registre E2018004850, en la qual sol·licita permís per poder instal·lar una placa de gual al carrer Balmes, número 4.

(10)

Vist l’informe favorable emès pel servei de vigilants municipals de data 30 d’octubre de 2018, del qual es desprèn que es tracta d’una entrada de vehicles blocs plurifamiliars fins a 6 habitatges.

Vist el que estableix l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Autoritzar a l’interessada a la instal·lació d’una placa de gual al carrer Balmes, número 4 i, en el seu cas, a pintar una línia groga just a la via pública davant de la vorera de l’entrada de vehicles de 2 metres de llarg per 10 cm d’ample, per tal de facilitar la maniobra.

SEGON. Pel que fa a rebaixar la vorera i part del panot per poder facilitar l’accés del vehicle a l’interior del garatge, ha de sol.licitar el corresponent permís d’obres.

TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte al servei de Vigilants Municipal.

4.0.- CULTURA

4.1.- PAGAMENT DEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018 A LA FUNDACIÓ PRIVADA L’ESQUERDA. EXP. 2244-000037-2018 (X2018000732)

Vistes les sol.licituds presentades per Maria Ocaña i Subirana, en nom i representació de la Fundació Privada l’Esquerda, registres d’entrada E2018004760, E2018004765, E2018004771, E2018004779 i E2018004806 en les qual sol.licita el pagament de la subvenció atorgada per import de 22.300,00 euros ja que s’ha justificat amb factures l’import total atorgat de la subvenció.

Vist que en sessió ordinària del Ple celebrat el 17 de juliol de 2018 es va fer una modificació de crèdit amb dotació de 22.300,00 euros a la Fundació Privada l’Esquerda. Vist l’informe favorable emès pel tècnic de Cultura de data 23 d’octubre de 2018. Vist l’informe de secretaria-informació.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

(11)

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor de la Fundació Privada l’Esquerda per import de 22.300,00 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la subvenció de 6.690,00 euros a favor de la Fundació Privada l’Esquerda, amb CIF G60532603 i com a representant Maria Ocaña i Subirana amb càrrec a la partida 04.333.48010 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al servei de Cultura i a la intervenció municipal. QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

4.2.- PAGAMENTDEL SUPORT ECONÒMIC DE 2018A ACTER. EXP. 2244-000062-2018 (X2018001177)

Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària del dia 13 de febrer de 2018es va aprovar l’atorgament d’una subvenció per import de 400 euros a favor d’Acter.

Atès que, de conformitat amb l’acord referit,el pagament del 70% del suport econòmic aprovat es va efectuar després de la signatura de l’esmentat annex i el 30% restant s’ha d’efectuar prèvia sol·licitud per part de l’entitat interessada i prèvia justificació del total de la despesa, mitjançant factures justificatives o en el seu cas, certificat del secretari de la mateixa, conforme l’import subvencionat s’ha destinat en la seva totalitat a les activitats pròpies del seu objecte social.

Vista la sol·licitud presentada per l’entitat interessada el dia 27 d’octubre de 2018,número de registre d’entrada E2018004890, en la qual adjunta la corresponent documentació justificativa.

Vist que en data 30 d’octubre de 2018 el tècnic ha fet informe favorable a la justificació presentada.

Vist l’informe de secretaria-intervenció.

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

(12)

PRIMER. Aprovar la justificació de la subvenció atorgada a favor d’Acter per import de 400 euros.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la resta del suport econòmic corresponent a l’any 2018, de 120euros a favor d’Acteramb CIFG63079529 amb càrrec a la partida 04.334.48000 del vigent pressupost municipal.

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Servei de Cultura i a la intervenció municipal. QUART. Notificar aquest acord a l’entitat interessada.

CINQUÈ. Comunicar el pagament d’aquest ajut a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

4.3.- APROVACIÓ D'UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A L'ESPECTACLE MALA BROMA AL TEATRE ELISEU. EXP. 1403-000022-2018 (X2018001183)

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Serveis Adjudicació directa Espectacle Mala Broma al Teatre Eliseu el dia 18 de novembre de 2018

Per part d’aquest òrgan de contractació s’informa de la necessitat de realitzar la contractació de l’obra Mala Broma al Teatre Eliseu el dia 18 de novembre de 2018 ja que és un espectacle d’interès cultural i dirigit a un públic potencialment molt gran entre la població del municipi.

Vist l’informe emès pel tècnic de Cultura. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el pressupost de data 17 d’octubre de 2018 presentat per VELVET EVENTS, SL, amb domicili al carrer Bertran, 18-20 àtic 1A de Barcelona (08023) i amb

(13)

CIF B17603234, per a l’espectacle Mala Broma al Teatre Eliseu el 18 de novembre de 2018,per un import de 2.500,00€ (IVA no inclòs) i de 3.025,00€ (IVA inclòs).

SEGON. Aprovar i autoritzar la despesa de la quantitat esmentada en el punt anterior, amb càrrec a la partida 04.333.226.11del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura degudament emesa. Per tal d’agilitzar el pagament, us agrairíem adjunteu còpia de la notificació en el moment de la tramesa de la factura telemàtica o bé trametre l’esmentada notificació a l’adreça de correu electrònic següent hisend@rodadeter.cat.

QUART. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho als serveis econòmics i als serveis de Cultura.

4.4.- JOVENTUT

4.5.- APROVACIÓ PAGAMENT FACTURA DE JOAQUIM MORERA SALIS RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER A LA SONORITZACIÓ DELS CONCERTS JOVES EN ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2018. EXP. 1403-000020-2018 (X2018001161)

Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Serveis Adjudicació directa Aprovació pagament de la factura de Joaquim Morera Salis pels serveis de sonorització dels concerts joves en els actes de la Festa major 2018

Atès que es van realitzar els treballs de sonorització dels concerts joves en els actes de la Festa major 2018i tenint en compte que aquestes actuacions són espectacles considerats d’interès cultural.

Vist l’informe emès pel tècnic de Cultura. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

(14)

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la factura de data 27 de setembre de 2019 presentada per JOAQUIM MORERA SALIS amb domicili al carrer Verge de la Guia, número 35 d’Olot (17800) i amb NIF 46672032H, pels serveis de sonorització dels concerts joves en els actes de la Festa major 2018, per un import de 2.800,00€ (IVA no inclòs) i de 3.388,00€ (IVA inclòs).

SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la factura de data 27 de setembre de 2018 de la despesa de la quantitat esmentada en el punt primer a nom de JOAQUIM MORERA SALIS, amb càrrec a la partida 09.334.226.99 /0907 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà quan la factura hagi estat conformada pel responsable del servei corresponent i aprovada per la Junta de Govern Local.

QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat i donar-ne compte a la intervenció municipal i al servei de Cultura.

4.6.- APROVACIÓ PAGAMENT DE LA FACTURA DE JOAQUIM MORERA SALIS RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER A LA SONORITZACIÓ DEL GRUP TERORIFICKS EN ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2018. EXP. 1403-000021-2018 (X2018001162) Procediment d’adjudicació Tipus de contracte Tipus de Procediment Objecte

Menor Serveis Adjudicació directa Aprovació pagament de la factura de Joaquim Morera Salis pels serveis de sonorització del grup Terorificks en els actes de la Festa major 2018

Atès que es van realitzar els treballs de sonorització del grup Terorificks en els actes de la Festa major 2018i tenint en compte que aquesta actuacióés un espectacle considerat d’interès cultural.

Vist l’informe emès pel tècnic de Cultura. Vist l’informe de secretaria-intervenció.

En aplicació de les disposicions de l’article 118 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol

(15)

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant LCSP).

I d’acord amb el Decret de 18 de juny de 2015, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern Local (BOPB de 20 de juliol de 2015).

La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la factura de data 27 de setembre de 2019 presentada per JOAQUIM MORERA SALIS amb domicili al carrer Verge de la Guia, número 35 d’Olot (17800) i amb NIF 46672032H, pels serveis de sonorització del grup Terorificks en els actes de la Festa major 2018, per un import de 2.500,00€ (IVA no inclòs) i de 3.025,00€ (IVA inclòs).

SEGON. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la factura de data 27 de setembre de 2018 de la despesa de la quantitat esmentada en el punt primer a nom de JOAQUIM MORERA SALIS, amb càrrec a la partida 09.334.226.99 /0907 del pressupost vigent de la corporació.

TERCER. Disposar que el respectiu pagament s’efectuarà quan la factura hagi estat conformada pel responsable del servei corresponent i aprovada per la Junta de Govern Local.

QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat i donar-ne compte a la intervenció municipal i al servei de Cultura.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària-interventora acctal., lliuro aquesta acta.

Figure

Actualización...

Referencias