Que el Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de novembre de 2014, va adoptar, entre d altres, els següents acords:

Download (0)

Full text

(1)

EDICTE

Que el Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de novembre de 2014, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

Primer.- Iniciar el procediment expropiatori dels terrenys propietat del Sr. Joan Vallmaña Guitart, necessaris per a l’execució de l’EDAR de Sant Daniel, en els termes previstos al Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i Col·lector en Alta de Sant Daniel al terme municipal de Tordera, l’aprovació del qual comporta la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys, i declarar el seu caràcter URGENT.

Segon.- Formular la següent relació concreta i individualitzada dels béns objectes d’expropiació, tot sotmetent-la a informació pública per termini de 15 dies hàbils, mitjançant edictes publicats al BOPB i a la web de l’Ajuntament:

Finca Cadastral

Finca Registral Tipus Afecció Propietari Valoració Parcel·la 1

del Polígon 6

Finca 38, Foli 184, Llibre 186. Tom 1.629.

Expropiació Sr. Joan Vallmaña Guitart 28.355,31 € Parcel·la 51 del Polígon 4 Finca 38, Foli 184, Llibre 186. Tom 1.629.

Servitud pas canonada i ocupació temporal terrenys

Sr. Joan Vallmaña Guitart

3.907.09 €

Tercer.- Aprovar el Conveni de fixació de just preu de mutu acord per a l’execució de l’EDAR de la Urbanització de Sant Daniel, el qual ha estat consensuat amb la persona propietària, còpia del qual s’adjunta com a Annex al present acord.

Quart.- Determinar que si, transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, la relació concreta i individualitzada dels béns objectes d’expropiació, així com el Conveni esdevindran definitivament aprovats, sense necessitat d’un nou acord. En cas contrari, el Ple haurà de resoldre les al·legacions. En qualsevol cas, a continuació, si procedeix, s’estendrà la corresponent Acta d’Ocupació.

Cinquè.- Un cop es disposi del finançament provinent de la Diputació de Barcelona, se citarà a la persona propietària perquè comparegui i es procedeixi immediatament a estendre’s la corresponent Acta de Pagament.

Sisè.- Fer constar que contra els presents acords, per ser actes de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Setè.- Notificar aquest acord al propietari registral de la finca de referència, a les altres persones titulars de drets sobre aquesta finca i als qui hi constin com a interessats, així com a la Diputació de Barcelona -Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

(2)

– Sr. Josep Ma. Sabaté Vidal-, en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la seva adopció, tot conferint-los un termini d’audiència de 15 dies hàbils per tal que puguin formular les al·legacions que considerin oportunes i aportar els documents que estimin convenients.

ANNEX

CONVENI DE FIXACIÓ DEL JUST PREU DE MUTU ACORD PER A L’EXECUCIÓ DE L’EDAR DE LA URBANITZACIÓ DE SANT DANIEL

Tordera, ... de ... de 2014.

REUNITS:

D’una part, el Sr. JOAN CARLES GARCIA CAÑIZARES, amb DNI núm. 37322382-Y, Alcalde, actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Tordera, amb domicili a aquests efectes a la Plaça de l’Església, 2, de Tordera, assistit de la Secretària de la Corporació, Marta Portella Nogué.

De l’altra part, el Sr. JOAN VALLMAÑA GUITART, amb DNI núm. 38817949-K, actuant en nom propi, amb domicili a aquests efectes al Veïnat de Sant Daniel, 98, de Tordera, i la Sra. ROSA GUITART PIJOAN, amb DNI núm. 77527181-T, actuant en nom propi, amb domicili a aquests efectes al Veïnat de Sant Daniel, 98, de Tordera.

Reconeixent-se mútuament la capacitat legal i necessària per contractar i obligar-se,

EXPOSEN:

I.- Amb Registre d’Entrada núm. 6706, de data 9 d’octubre de 2009, l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya comunica a l’Ajuntament de Tordera que ja disposa, entre d’altres, del Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i Col·lector en Alta de Sant Daniel al terme municipal de Tordera, i que, un cop consultat el projecte i aprovat pel Ple el seu contingut, es podrà procedir a la seva tramitació administrativa mitjançant un període d’exposició pública i aprovació definitiva final, tràmit indispensable per a la seva licitació, així com incoar el corresponent expedient d’expropiació per a l’obtenció dels terrenys necessaris.

II.- Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Tordera en sessió de data 25 de novembre de 2009, s’efectua presa de raó i assumpció dels projectes constructius elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua corresponents a les EDAR de les Urbanitzacions de Sant

(3)

Daniel, Terra Brava, Àgora Parc i Roca Rossa, i del col·lector de connexió entre Roca Rossa i Àgora Parc, així com s’insta a l’Agència Catalana de l’Aigua a prioritzar els projectes executius esmentats, atesos l’elevat grau de consolidació de les urbanitzacions afectades i la recepció per part de l’Ajuntament de les obres d’urbanització, que abasta entre d’altres la totalitat de les infraestructures de sanejament en baixa.

III.- D’acord amb l’esmentat Projecte, l’execució de l’EDAR comporta la necessitat d’expropiar una porció d’una finca propietat del Sr. Joan Vallmaña Guitart (usufructuària Sra. Rosa Guitart Pijoan) ubicada al Veïnat de Sant Daniel, corresponent dita porció a la Parcel·la 1 del Polígon 6, d’una superfície total de 7.425 m2, qualificada, segons el planejament municipal vigent, com a sòl agrícola al·luvial, Clau R RR01 00L01.

Així mateix, l’execució de l’EDAR implica la constitució d’una servitud de pas d’una canonada i la derivada d’una ocupació temporal dels terrenys que corresponen a la Parcel·la 51 del Polígon 4, també propietat del Sr. Joan Vallmaña Guitart.

IV.- Que les dites parcel·les cadastrals s’inclouen en la finca registral inscrita al Registre de la Propietat de Pineda de Mar, amb el Número de Finca 38, Foli 184, Llibre 186, Tom 1.629, segons certificació de domini i càrregues que s’adjunta com a Annex núm. 1. Per aquest motiu, els sòls que siguin objecte d’expropiació seran segregats de la finca registral referida en virtut de l’expedient expropiatori, resultant una finca segregada de 7.425 m2.

V.- En data 31 d’octubre de 2014, la Tècnica de Medi Ambient, Anna Pou Mas, emet Informe núm. 200/20014, sobre la proposta de valoració econòmica del sòl rústic a la zona de Sant Daniel, establint un preu per a la Parcel·la 1 del Polígon 6 de 28.355,31 € i per a la servitud de la Parcel·la 51 del Polígon 4 de 3.907.09 €, és a dir, un total de 32.262,71 €. VI.- La Diputació de Barcelona disposa d’un finançament amb càrrec a la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que és idoni per destinar-lo a la construcció d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, l’execució de les quals hauria d’estar totalment finalitzada a 31 de desembre de 2015, havent d’acreditar l’Ajuntament la disposició dels terrenys en què s’hauria d’ubicar abans del 31 de desembre de 2014.

Ambdues parts estan interessades en materialitzar un mutu acord sobre el just preu de l’expedient expropiatori objecte d’aquest Conveni.

A aquests efectes, CONVENEN:

Primer.- Amb la finalitat que l’Ajuntament de Tordera pugui iniciar amb la urgència requerida l’execució del Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i

(4)

Col·lector en Alta de Sant Daniel, el Sr. JOAN VALLMAÑA GUITART (usufructuària Sra. Rosa Guitart Pijoan), mostren la seva conformitat al just preu contingut a l’Informe Tècnic esmentat i, transcorregut el termini d’informació pública i d’audiència als interessats de la relació individualitzada de béns i drets objecte d’expropiació, sense que hi hagi hagut, en el seu cas, al·legacions, es comprometen a signar l’Acta d’Ocupació sense més dilacions, amb la finalitat que l’Ajuntament ostenti la propietat i la possessió dels terrenys funcionalment necessaris per a implantar l’EDAR de referència, en ambdós casos lliures de càrregues i gravàmens, amb inscripció registral de la porció de 7.425 m2 de sòl a favor de l’Ajuntament, prèvia la corresponent segregació de la finca registral de continua al·lusió.

Segon.- L’Ajuntament de Tordera es compromet a plantar una tanca vegetal al llarg del camí del Vilar, com es reflecteix al plànol que s’adjunta com a Annex núm. 2, així com a permetre connectar el restaurant propietat del Sr. JOAN VALLMAÑA GUITART a l’EDAR. Tercer.- Així mateix, l’Ajuntament de Tordera es compromet a fer totes les gestions pertinents davant les Administracions competents per tal que:

 L’EDAR es construeixi el més allunyada possible del restaurant propietat del Sr. JOAN VALLMAÑA GUITART.

 En el cas que es construeixi un terciari dins la finca per a l’aprofitament de les aigües residuals de l’EDAR, en lloc d’abocar-les a la riera, el Sr. JOAN VALLMANYA GUITART pugui tenir-ne prioritat en l’ús d’aquestes per a regar, sense que aquest aprofitament de les aigües residuals comporti cap despesa pel Sr. JOAN VALLMANYA GUITART.

Quart.- D’acord amb la valoració efectuada en l’Informe núm. 200/2014, de data 31 d’octubre de 2014, per la Tècnica de Medi Ambient, Anna Pou Mas, les parts estan d’acord en la fixació del preu per mutu acord en un import total de 32.262,71 €.

Cinquè.- En la mesura en què el finançament per a l’execució de l’EDAR, així com per al pagament de les expropiacions i direccions d’obres, aniran a càrrec d’un ajut de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Tordera no pagarà el just preu fins que la Diputació no li satisfaci a l’Ajuntament l’import de l’ajut, condició que el Sr. JOAN VALLMAÑA GUITART (i la usufructuària Sra. Rosa Guitart Pijoan) accepta i assumeix. Sisè.- No obstant allò expressat en el Pacte Cinquè anterior d’aquest Conveni, si el pagament no es dugués a terme abans del 31 de desembre de 2015, l’Ajuntament es compromet a retornar la finca expropiada al Sr. Vallmanya, assumint l’ajuntament totes les despeses que això comporti.

(5)

I perquè així consti signen aquest document, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

D’UNA BANDA, D’UNA ALTRA,

Per l’Ajuntament, Per la Propietat,

L’Alcalde,

Sr. Joan Carles Garcia Cañizares Sr. Joan Vallmaña Guitart

Tordera, 1 de desembre de 2014

L’alcalde-president, Davant meu,

El secretari accidental,

(Resolució DGAL de 19-11-2014)

Figure

Updating...

References

Related subjects :