ANNEX II SOL LICITUD D'AJUDA D'HABITATGE JOVE PARELLES ANEXO II SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS NÚM. EXPEDIENT / NÚM.

Texto completo

(1)

A

IA - 16031 - 01 - E D IN - A4 CJAAPP - IAC (1/2) EXEMPLAR PER A L' INSTITUT VALENCIÀ DE LA JO VENTUT /

EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCIÀ DE LA JO

VENTUT

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Que coneixen i accepten les bases reguladores de les ajudes convocades i que sol·liciten que se'ls concedisca l'ajuda per al lloguer d'habitatges que s'indica en aquesta sol·licitud.

Declaren no estar sotmesos en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).

Així mateix, autoritzen l'IVAJ perquè sol·licite a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la informació fiscal necessària per a comprovar el compliment dels requisits econòmics exigits en les bases de la convocatòria.

, d de

La parella sol·licitant / La pareja solicitante

Firma:

REGISTRE D'ENTRADA

REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT

FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS

Que conocen y aceptan las bases reguladoras de las ayudas convocadas y que solicitan les sea concedida la ayuda para el alquiler de viviendas que se indica en la presente solicitud.

Declaran no estar incursos en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiarios, señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Asimismo, autorizan al IVAJ para que solicite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información fiscal necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos económicos exigidos en las bases de la convocatoria.

DATA NAIXEMENT

FECHA NACIMIENTO

DADES DE LA PARELLA SOL·LICITANT

DATOS DE LA PAREJA SOLICITANTE

NÚM. EXPEDIENT / NÚM. EXPEDIENTE

B

C

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

Les persones que firmen declaren que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s'ajusten a la realitat, autoritzant l'IVAJ a confrontar les declaracions aportades amb la informació que es troba a les Administracions Públiques i que coneixen que el seu falsejament donarà lloc a l'inici de les accions escaients a més de la reclamació de la devolució, si escau, de l'ajuda concedida.

Las personas que firman declaran que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad, autorizando al IVAJ a cotejar las declaraciones aportadas con la información obrante en poder de las Administraciones Públicas quedando enterados de que su falseamiento dará lugar al inicio de las acciones oportunas además de la reclamación de la devolución, en su caso, de la ayuda concedida.

Deberá señalarse preferentemente, aquel domicilio en el que se encuentren las personas interesadas o autorizada entre las 9.00 y las 14.00 horas. A su vez, en el supuesto de cambio de domicilio se deberá comunicar el nuevo domicilio al IVAJ.

(*) Haurà d'assenyalar-se, preferentment, aquell domicili en el qual es troben les persones interessades o autoritzada entre les 9.00 i les14.00 hores. Així mateix, en el supòsit de canvi de domicili s'haurà de comunicar el nou domicili a l'IVAJ.

Firma:

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE DATA NAIXEMENT

FECHA NACIMIENTO

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) (*) / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) (*)

CP LOCALITAT / LOCALIDAD TELÈFON 1 / TELÉFONO 1 PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON 2 (IMPRESCINDIBLE) TELÉFONO 2 (IMPRESCINDIBLE) IDIOMA Valencià Valenciano Castellà Castellano

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

COMARCA

24/01/08

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

(2)

A

IA - 16031 - 01 - E

D

IN - A4

CJAAPP - IAC

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

SOL·LICITUD / SOLICITUD

Que coneixen i accepten les bases reguladores de les ajudes convocades i que sol·liciten que se'ls concedisca l'ajuda per al lloguer d'habitatges que s'indica en aquesta sol·licitud.

Declaren no estar sotmesos en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).

Així mateix, autoritzen l'IVAJ perquè sol·licite a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la informació fiscal necessària per a comprovar el compliment dels requisits econòmics exigits en les bases de la convocatòria.

, d de

La parella sol·licitant / La pareja solicitante

Firma:

REGISTRE D'ENTRADA

REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT

FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS

Que conocen y aceptan las bases reguladoras de las ayudas convocadas y que solicitan les sea concedida la ayuda para el alquiler de viviendas que se indica en la presente solicitud.

Declaran no estar incursos en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiarios, señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

Asimismo, autorizan al IVAJ para que solicite a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información fiscal necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos económicos exigidos en las bases de la convocatoria.

DATA NAIXEMENT

FECHA NACIMIENTO

DADES DE LA PARELLA SOL·LICITANT

DATOS DE LA PAREJA SOLICITANTE

NÚM. EXPEDIENT / NÚM. EXPEDIENTE

B

C

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

Les persones que firmen declaren que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s'ajusten a la realitat, autoritzant l'IVAJ a confrontar les declaracions aportades amb la informació que es troba a les Administracions Públiques i que coneixen que el seu falsejament donarà lloc a l'inici de les accions escaients a més de la reclamació de la devolució, si escau, de l'ajuda concedida.

Las personas que firman declaran que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad, autorizando al IVAJ a cotejar las declaraciones aportadas con la información obrante en poder de las Administraciones Públicas quedando enterados de que su falseamiento dará lugar al inicio de las acciones oportunas además de la reclamación de la devolución, en su caso, de la ayuda concedida.

Deberá señalarse preferentemente, aquel domicilio en el que se encuentren las personas interesadas o autorizada entre las 9.00 y las 14.00 horas. A su vez, en el supuesto de cambio de domicilio se deberá comunicar el nuevo domicilio al IVAJ.

(*) Haurà d'assenyalar-se, preferentment, aquell domicili en el qual es troben les persones interessades o autoritzada entre les 9.00 i les14.00 hores. Així mateix, en el supòsit de canvi de domicili s'haurà de comunicar el nou domicili a l'IVAJ.

Firma:

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE DATA NAIXEMENT

FECHA NACIMIENTO

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) (*) / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) (*)

CP LOCALITAT / LOCALIDAD TELÈFON 1 / TELÉFONO 1 PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON 2 (IMPRESCINDIBLE) TELÉFONO 2 (IMPRESCINDIBLE) IDIOMA Valencià Valenciano Castellà Castellano

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

COMARCA

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSO

NA SO

L·LICITANT /

EJEMPLAR PARA LA PERSO

NA SO

(3)

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ALTRES SUBVENCIONS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS SUBVENCIONES

E

IA - 16031 - 02 - E

D

IN - A4

CJAAPP - IAC

Als efectes establits en la present ordre d'ajudes per al lloguer d'habitatges per parelles joves.

A los efectos establecidos en la presente orden de ayudas para el alquiler de viviendas por parejas jóvenes.

DENOMINACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ O ORGANISME PÚBLIC O PRIVAT

DENOMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO PÚBLICO O PRIVADO

IMPORT SOL·LICITAT IMPORTE SOLICITADO , d de Firma: (1/2) EXEMPLAR PER A L' INSTITUT VALENCIÀ DE LA JO VENTUT /

EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCIÀ DE LA JO

VENTUT

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

(En cas afirmatiu, es consignen les següents dades, si escau)

(En caso afirmativo, se consignan los siguientes datos, según procede)

TOTAL

IMPORT CONCEDIT

IMPORTE CONCEDIDO

Aquesta declaració inclou el compromís de comunicar tan prompte com es conega qualsevol eventualitat modificativa d'aquesta que es produïsca en matèria de sol·licitud o obtenció de qualsevol gènere de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.

Esta declaración incluye el compromiso de comunicar tan pronto como se conozca cualquier eventualidad modificativa de la misma que se produzca en materia de solicitud u obtención de cualquier género de subvenciones o ayudas para la misma finalidad.

DECLAREN, sota la seua responsabilitat les següents circumstàncies:

DECLARAN, bajo su responsabilidad las siguientes circunstancias:

La parella sol·licitant / La pareja solicitante

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

Firma:

Que, per a l'any 2007, han sol·licitat subvenció o ajuda, en concepte d'arrendament i per al mateix habitatge, d'altres administracions o organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals.

Que, para el año 2007, han solicitado subvención o ayuda, en concepto de alquiler y para la misma vivienda, de otras administraciones u organismos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales.

SÍ NO

Que, per a l'any 2007, han obtingut subvenció o ajuda, en concepte d'arrendament i per al mateix habitatge, d'altres administracions o organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals.

Que, para el año 2007, han obtenido subvención o ayuda, en concepto de alquiler y para la misma vivienda, de otras administraciones u organismos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales.

SÍ NO

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

D

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

DECLAREN, sota la seua responsabilitat les següents circumstàncies:

DECLARAN, bajo su responsabilidad las siguientes circunstancias:

No ser propietaris de cap habitatge a la localitat on està ubicat l'habitatge llogat.

No ser propietarios de ninguna vivienda en la localidad donde está ubicada la vivienda alquilada.

No tindre parentiu de consanguinitat fins al quart grau ni d'afininitat fins al segon grau amb la persona arrendadora ni de ser descendents de la persona arrendatària.

No tener parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado ni de afininidad hasta el segundo grado con la persona arrendadora ni ser descendientes de la persona arrendataria.

Estar ocupant com a habitatge aquell per al qual sol·liciten la subvenció.

Estar ocupando como vivienda aquella para la que solicitan la subvención.

No conviure amb ascendents.

No convivir con ascendientes.

, d de

Firma:

La parella sol·licitant / La pareja solicitante

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

Firma:

24/01/08

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

(4)

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ALTRES SUBVENCIONS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS SUBVENCIONES

E

IA - 16031 - 02 - E

D

IN - A4

CJAAPP - IAC

Als efectes establits en la present ordre d'ajudes per al lloguer d'habitatges per parelles joves.

A los efectos establecidos en la presente orden de ayudas para el alquiler de viviendas por parejas jóvenes.

DENOMINACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ O ORGANISME PÚBLIC O PRIVAT

DENOMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO PÚBLICO O PRIVADO

IMPORT SOL·LICITAT

IMPORTE SOLICITADO

, d de

Firma:

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

(En cas afirmatiu, es consignen les següents dades, si escau)

(En caso afirmativo, se consignan los siguientes datos, según procede)

TOTAL

IMPORT CONCEDIT

IMPORTE CONCEDIDO

Aquesta declaració inclou el compromís de comunicar tan prompte com es conega qualsevol eventualitat modificativa d'aquesta que es produïsca en matèria de sol·licitud o obtenció de qualsevol gènere de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat.

Esta declaración incluye el compromiso de comunicar tan pronto como se conozca cualquier eventualidad modificativa de la misma que se produzca en materia de solicitud u obtención de cualquier género de subvenciones o ayudas para la misma finalidad.

DECLAREN, sota la seua responsabilitat les següents circumstàncies:

DECLARAN, bajo su responsabilidad las siguientes circunstancias:

La parella sol·licitant / La pareja solicitante

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

Firma:

Que, per a l'any 2007, han sol·licitat subvenció o ajuda, en concepte d'arrendament i per al mateix habitatge, d'altres administracions o organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals.

Que, para el año 2007, han solicitado subvención o ayuda, en concepto de alquiler y para la misma vivienda, de otras administraciones u organismos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales.

SÍ NO

Que, per a l'any 2007, han obtingut subvenció o ajuda, en concepte d'arrendament i per al mateix habitatge, d'altres administracions o organismes públics o privats, tant nacionals com internacionals.

Que, para el año 2007, han obtenido subvención o ayuda, en concepto de alquiler y para la misma vivienda, de otras administraciones u organismos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales.

SÍ NO

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

D

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

DECLAREN, sota la seua responsabilitat les següents circumstàncies:

DECLARAN, bajo su responsabilidad las siguientes circunstancias:

No ser propietaris de cap habitatge a la localitat on està ubicat l'habitatge llogat.

No ser propietarios de ninguna vivienda en la localidad donde está ubicada la vivienda alquilada.

No tindre parentiu de consanguinitat fins al quart grau ni d'afininitat fins al segon grau amb la persona arrendadora ni de ser descendents de la persona arrendatària.

No tener parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado ni de afininidad hasta el segundo grado con la persona arrendadora ni ser descendientes de la persona arrendataria.

Estar ocupant com a habitatge aquell per al qual sol·liciten la subvenció.

Estar ocupando como vivienda aquella para la que solicitan la subvención.

No conviure amb ascendents.

No convivir con ascendientes.

, d de

Firma:

La parella sol·licitant / La pareja solicitante

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/ PASAPORTE/ NIE

Firma:

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSO

NA SO

L·LICITANT /

EJEMPLAR PARA LA PERSO

NA SO

(5)

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT BANCÀRIA / DILIGENCIA DE CONFORMIDAD BANCARIA

Les dades reflectides corresponen amb les existents amb aquesta entitat bancària.

Los datos reflejados corresponden con los existentes en esta entidad bancaria.

DIN - A4

CJAAPP - IAC

F1

COGNOMS / APELLIDOS (2) NOM / NOMBRE NIF (1)

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

ENTITAT BANCÀRIA / ENTIDAD BANCARIA

F2

DADES DE L'ENTITAT BANCÀRIA / DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA

Declaren que són certes les dades amunt reflectides i que identifiquen el compte i l'entitat bancària a través de les quals es desitja rebre els pagaments procedents de l'IVAJ.

Segell / Sello

F4

IA - 16031 - 03 - E TELÈFON / TELÉFONO CP COMARCA

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

CP

COMARCA

F3

El director o la directora de l'entitat bancària / El director o la directora de la entidad bancaria

(1) Dígits i lletres sense separadors, espais o guions. / Dígitos y letras sin separadores, espacios o guiones. (2) Nom complet. / Nombre completo.

(3) Dígit de control de l'entitat bancària. / Dígito de control de la entidad bancaria. (4) Dígit de control del compte bancari. / Dígito de control de la cuenta bancaria.

(5) Número del compte corrent o llibreta, amb tots els seus dígits. / Número de cuenta corriente o libreta, con todos sus dígitos.

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS

(1/2) EXEMPLAR PER A L'

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JO

VENTUT /

EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCIÀ DE LA JO

VENTUT

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

F

ALTA D'ENTITAT DE CRÈDIT. DADES BANCÀRIES

ALTA DE ENTIDAD DE CRÉDITO. DATOS BANCARIOS

Declaran que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad bancaria a través de las cuales se desea recibir los pagos procedentes del IVAJ.

, d de

Firma:

La parella sol·licitant / La pareja solicitante

, d de Firma: Firma: CODI OFICINA CÓDIGO OFICINA CODI ENTITAT

CÓDIGO ENTIDAD D.C.(3) D.C.(4) NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE (5)NÚMERO DEL COMPTE CORRENT (5)

24/01/08

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

(6)

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT BANCÀRIA / DILIGENCIA DE CONFORMIDAD BANCARIA

Les dades reflectides corresponen amb les existents amb aquesta entitat bancària.

Los datos reflejados corresponden con los existentes en esta entidad bancaria.

DIN - A4

CJAAPP - IAC

F1

COGNOMS / APELLIDOS (2) NOM / NOMBRE NIF (1)

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

ENTITAT BANCÀRIA / ENTIDAD BANCARIA

F2

DADES DE L'ENTITAT BANCÀRIA / DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA

Declaren que són certes les dades amunt reflectides i que identifiquen el compte i l'entitat bancària a través de les quals es desitja rebre els pagaments procedents de l'IVAJ.

Segell / Sello

F4

IA - 16031 - 03 - E TELÈFON / TELÉFONO CP COMARCA

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

CP

COMARCA

F3

El director o la directora de l'entitat bancària / El director o la directora de la entidad bancaria

(1) Dígits i lletres sense separadors, espais o guions. / Dígitos y letras sin separadores, espacios o guiones. (2) Nom complet. / Nombre completo.

(3) Dígit de control de l'entitat bancària. / Dígito de control de la entidad bancaria. (4) Dígit de control del compte bancari. / Dígito de control de la cuenta bancaria.

(5) Número del compte corrent o llibreta, amb tots els seus dígits. / Número de cuenta corriente o libreta, con todos sus dígitos.

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

F

ALTA D'ENTITAT DE CRÈDIT. DADES BANCÀRIES

ALTA DE ENTIDAD DE CRÉDITO. DATOS BANCARIOS

Declaran que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad bancaria a través de las cuales se desea recibir los pagos procedentes del IVAJ.

, d de

Firma:

La parella sol·licitant / La pareja solicitante

, d de Firma: Firma: CODI OFICINA CÓDIGO OFICINA CODI ENTITAT

CÓDIGO ENTIDAD D.C.(3) D.C.(4) NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE (5)NÚMERO DEL COMPTE CORRENT (5)

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSO

NA SO

L·LICITANT /

EJEMPLAR PARA LA PERSO

NA SO

(7)

IA - 16031 - 04 - E D IN - A4 CJAAPP - IAC (1/2) EXEMPLAR PER A L' INSTITUT VALENCIÀ DE LA JO VENTUT /

EJEMPLAR PARA EL INSTITUT VALENCIÀ DE LA JO

VENTUT

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

G

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS

Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat dels dos membres de la parella, en el cas d'espanyols. Document d'identitat o passaport nacional vàlid en vigor en el cas de nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats que formen part de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu (art. 6.1 del Reial Decret 178/2003, de 14 de febrer). Targeta de residència a Espanya, en els restants casos.

Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad de ambos miembros de la pareja, en el caso de españoles. Documento de identidad o pasaporte nacional válido en vigor en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo (art. 6.1 del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero). Tarjeta de residencia en España, en los restantes casos.

Certificat de matrimoni o d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana (carrer Historiador Chabàs, 2 de València; carrer Major, 78 de Castelló de la Plana; i avinguda Dr. Gadea, 10 d'Alacant), adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, o la seua sol·licitud formulada abans de l'1 de gener de 2008.

Certificado de matrimonio o de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana (calle Historiador Chabás, 2 de Valencia; calle Mayor, 78 de Castellón de la Plana; y avenida Dr. Gadea, 10 de Alicante), adscrito a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, o su solicitud formulada antes del 1 de enero de 2008.

Declaració responsable, que s'inclou en el model de sol·licitud, firmada pels dos membres de la parella, on consten els següents extrems:

Declaración responsable, que se incluye en el modelo de solicitud, firmada por ambos miembros de la pareja, en la que consten los siguientes extremos:

No ser propietaris de cap habitatge a la localitat on està ubicat l'habitatge llogat.

No ser propietarios de ninguna vivienda en la localidad donde está ubicada la vivienda alquilada.

No tindre parentiu de consanguinitat fins al quart grau ni d'afininitat fins al segon grau amb la persona arrendadora ni ser descendents de la persona arrendatària.

No tener parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado ni de afininidad hasta el segundo grado con la persona arrendadora ni ser descendientes de la persona arrendataria.

Estar ocupant com a habitatge aquella per a la qual sol·liciten la subvenció.

Estar ocupando como vivienda aquella para la que solicitan la subvención.

No conviure amb ascendents.

No convivir con ascendientes.

-Declaració responsable d'altres subvencions sol·licitades o concedides per a l'any 2007 pel mateix concepte i per al mateix habitatge firmada pels dos membres de la parella, que s'inclou en el model de sol·licitud.

Declaración responsable de otras subvenciones solicitadas o concedidas para el año 2007 por el mismo concepto y para la misma vivienda firmada por ambos miembros de la pareja, que se incluye en el modelo de solicitud.

Contractes d'arrendament formalitzats per escrit que estigueren vigents l'any 2007 en què haurà de constar la identitat dels contractants, la identificació de la finca arrendada, la duració pactada, la renda inicial del contracte i les altres clàusules que les parts hagueren lliurement acordat.

Contratos de arrendamiento formalizados por escrito que estuviesen vigentes en el año 2007 en los que deberá constar la identidad de los contratantes, la identificación de la finca arrendada, la duración pactada, la renta inicial del contrato y las demás cláusulas que las partes hubieran libremente acordado.

Cas que les despeses de comunitat i administració així com les que es produïsquen en concepte de contribucions i arbitris es troben incloses en el preu de l'arrendament que figure en el contracte i no consten desglossades, declaració conjunta de la persona arrendadora i l'arrendatària, en què s'expresse l'import anual d'estes despeses.

Para el supuesto de que los gastos de comunidad y administración, así como los que se produzcan en concepto de contribuciones y arbitrios se encuentren incluidos en el precio del arrendamiento que figure en el contrato y no consten desglosados, declaración conjunta de la persona arrendadora y la arrendataria, en la que se exprese el importe anual de dichos gastos.

Certificat d'empadronament dels dos membres de la parella a l'habitatge llogat per al qual se sol·licita l'ajuda.

Certificado de empadronamiento de ambos miembros de la pareja en la vivienda alquilada para la que se solicita la ayuda.

Tots els rebuts o justificants del pagament del lloguer satisfets durant l'any 2007 en què haurà de constar la identitat i firma de l'arrendador, la identificació de la finca arrendada, la quantitat satisfeta i el mes a què s'aplica el pagament. Este rebut podrà ser substituït per document bancari que acredite el pagament del lloguer. En defecte de l'anterior es podrà presentar una declaració responsable firmada per l'arrendador en què faça constar la quantitat abonada per l'arrendatari durant l'any 2007 així com els mesos de referència.

Todos los recibos o justificantes del pago del alquiler satisfechos durante el año 2007 en los que deberá constar la identidad y firma del arrendador, la identificación de la finca arrendada, la cantidad satisfecha y el mes al que se aplica el pago. Este recibo podrá ser sustituido por documento bancario que acredite el pago del alquiler. En defecto de lo anterior se podrá presentar una declaración responsable firmada por el arrendador en el que haga constar la cantidad abonada por el arrendatario durante el año 2007 así como los meses de referencia.

Acreditació dels ingressos dels dos membres de la parella a través de:

Acreditación de los ingresos de ambos miembros de la pareja a través de:

Declaració de l'IRPF corresponent a l'any 2006 o certificat de la sol·licitud de devolució.

Declaración del IRPF correspondiente al año 2006 o certificado de la solicitud de devolución.

Certificat expedit per l'AEAT en què conste que la persona interessada no ha presentat declaració de l'IRPF corresponent a l'any 2006 ni sol·licitud de devolució pel mateix impost. Si és procedent,

Certificado expedido por la AEAT en el que conste que la persona interesada no ha presentado declaración del IRPF correspondiente al año 2006 ni solicitud de devolución por el mismo impuesto. En su caso,

Justificació d'altres ingressos no inclosos en el certificat expedit per l'AEAT, per mitjà de l'aportació de nòmines, certificats bancaris i altres justificants documentals, relatius a l'exercici 2006.

Justificación de otros ingresos no incluidos en el certificado expedido por la AEAT, mediante la aportación de nóminas, certificados bancarios y otros justificantes documentales, relativos al ejercicio 2006.

Declaració responsable de la persona sol·licitant en què s'especifiquen i detallen els ingressos que no es puguen justificar segons els apartats anteriors, així com la seua procedència, obtinguts durant 2006.

Declaración responsable de la persona solicitante en la que se especifiquen y detallen los ingresos que no se puedan justificar según los apartados anteriores, asi como su procedencia, obtenidos durante 2006.

O alternativament:

O alternativamente:

Cas que algun dels membres de la parella tinga al seu càrrec un o més menors d'edat, documentació que ho acredite, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

En el caso de que alguno de los miembros de la pareja tenga a su cargo uno o más menores de edad, documentación acreditativa de dicho extremo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Fitxa de dades bancàries degudament firmada per ambdós membres de la parella i emplenada per l'entitat bancària en què se sol·licite l'ingrés de la subvenció, en què conste el número de compte bancari del qual siguen titulars els sol·licitants.

Ficha de datos bancarios debidamente firmada por ambos miembros de la pareja y cumplimentada por la entidad bancaria en la que se solicite el ingreso de la subvención, en la que conste el número de cuenta bancaria de la que sean titulares los solicitantes.

Declaració responsable de l'arrendador de l'habitatge llogat per al qual se sol·licita l'ajuda, relativa a l'augment de l'Índex de Preus de Consum (IPC) aplicat al lloguer satisfet durant 2007 amb indicació de l'import total mensual actualitzat. En cas de no presentar esta declaració, s'entendrà que la quantia del lloguer és l'estipulada en el contracte.

Declaración responsable del arrendador de la vivenda alquilada para la que se solicita la ayuda, relativa al aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) aplicado al alquiler satisfecho durante 2007 con indicación del importe total mensual actualizado. En caso de no presentar dicha declaración, se entenderá que la cuantía del alquiler es la estipulada en el contrato.

En el cas de no autoritzar l'IVAJ a sol·licitar a l'AEAT la informació fiscal necessària per a comprovar el compliment dels requisits econòmics exigits en les bases de la convocatòria:

En el caso de no autorizar al IVAJ a solicitar a la AEAT la información fiscal necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos económicos exigidos en las bases de la convocatoria:

(8)

IA - 16031 - 04 - E

D

IN - A4

CJAAPP - IAC

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

G

SOLICITUD DE AYUDA DE VIVIENDA JOVEN PAREJAS

Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat dels dos membres de la parella, en el cas d'espanyols. Document d'identitat o passaport nacional vàlid en vigor en el cas de nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats que formen part de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu (art. 6.1 del Reial Decret 178/2003, de 14 de febrer). Targeta de residència a Espanya, en els restants casos.

Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad de ambos miembros de la pareja, en el caso de españoles. Documento de identidad o pasaporte nacional válido en vigor en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo (art. 6.1 del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero). Tarjeta de residencia en España, en los restantes casos.

Certificat de matrimoni o d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana (carrer Historiador Chabàs, 2 de València; carrer Major, 78 de Castelló de la Plana; i avinguda Dr. Gadea, 10 d'Alacant), adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, o la seua sol·licitud formulada abans de l'1 de gener de 2008.

Certificado de matrimonio o de inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana (calle Historiador Chabás, 2 de Valencia; calle Mayor, 78 de Castellón de la Plana; y avenida Dr. Gadea, 10 de Alicante), adscrito a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, o su solicitud formulada antes del 1 de enero de 2008.

Declaració responsable, que s'inclou en el model de sol·licitud, firmada pels dos membres de la parella, on consten els següents extrems:

Declaración responsable, que se incluye en el modelo de solicitud, firmada por ambos miembros de la pareja, en la que consten los siguientes extremos:

No ser propietaris de cap habitatge a la localitat on està ubicat l'habitatge llogat.

No ser propietarios de ninguna vivienda en la localidad donde está ubicada la vivienda alquilada.

No tindre parentiu de consanguinitat fins al quart grau ni d'afininitat fins al segon grau amb la persona arrendadora ni ser descendents de la persona arrendatària.

No tener parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado ni de afininidad hasta el segundo grado con la persona arrendadora ni ser descendientes de la persona arrendataria.

Estar ocupant com a habitatge aquella per a la qual sol·liciten la subvenció.

Estar ocupando como vivienda aquella para la que solicitan la subvención.

No conviure amb ascendents.

No convivir con ascendientes.

-Declaració responsable d'altres subvencions sol·licitades o concedides per a l'any 2007 pel mateix concepte i per al mateix habitatge firmada pels dos membres de la parella, que s'inclou en el model de sol·licitud.

Declaración responsable de otras subvenciones solicitadas o concedidas para el año 2007 por el mismo concepto y para la misma vivienda firmada por ambos miembros de la pareja, que se incluye en el modelo de solicitud.

Contractes d'arrendament formalitzats per escrit que estigueren vigents l'any 2007 en què haurà de constar la identitat dels contractants, la identificació de la finca arrendada, la duració pactada, la renda inicial del contracte i les altres clàusules que les parts hagueren lliurement acordat.

Contratos de arrendamiento formalizados por escrito que estuviesen vigentes en el año 2007 en los que deberá constar la identidad de los contratantes, la identificación de la finca arrendada, la duración pactada, la renta inicial del contrato y las demás cláusulas que las partes hubieran libremente acordado.

Cas que les despeses de comunitat i administració així com les que es produïsquen en concepte de contribucions i arbitris es troben incloses en el preu de l'arrendament que figure en el contracte i no consten desglossades, declaració conjunta de la persona arrendadora i l'arrendatària, en què s'expresse l'import anual d'estes despeses.

Para el supuesto de que los gastos de comunidad y administración, así como los que se produzcan en concepto de contribuciones y arbitrios se encuentren incluidos en el precio del arrendamiento que figure en el contrato y no consten desglosados, declaración conjunta de la persona arrendadora y la arrendataria, en la que se exprese el importe anual de dichos gastos.

Certificat d'empadronament dels dos membres de la parella a l'habitatge llogat per al qual se sol·licita l'ajuda.

Certificado de empadronamiento de ambos miembros de la pareja en la vivienda alquilada para la que se solicita la ayuda.

Tots els rebuts o justificants del pagament del lloguer satisfets durant l'any 2007 en què haurà de constar la identitat i firma de l'arrendador, la identificació de la finca arrendada, la quantitat satisfeta i el mes a què s'aplica el pagament. Este rebut podrà ser substituït per document bancari que acredite el pagament del lloguer. En defecte de l'anterior es podrà presentar una declaració responsable firmada per l'arrendador en què faça constar la quantitat abonada per l'arrendatari durant l'any 2007 així com els mesos de referència.

Todos los recibos o justificantes del pago del alquiler satisfechos durante el año 2007 en los que deberá constar la identidad y firma del arrendador, la identificación de la finca arrendada, la cantidad satisfecha y el mes al que se aplica el pago. Este recibo podrá ser sustituido por documento bancario que acredite el pago del alquiler. En defecto de lo anterior se podrá presentar una declaración responsable firmada por el arrendador en el que haga constar la cantidad abonada por el arrendatario durante el año 2007 así como los meses de referencia.

Acreditació dels ingressos dels dos membres de la parella a través de:

Acreditación de los ingresos de ambos miembros de la pareja a través de:

Declaració de l'IRPF corresponent a l'any 2006 o certificat de la sol·licitud de devolució.

Declaración del IRPF correspondiente al año 2006 o certificado de la solicitud de devolución.

Certificat expedit per l'AEAT en què conste que la persona interessada no ha presentat declaració de l'IRPF corresponent a l'any 2006 ni sol·licitud de devolució pel mateix impost. Si és procedent,

Certificado expedido por la AEAT en el que conste que la persona interesada no ha presentado declaración del IRPF correspondiente al año 2006 ni solicitud de devolución por el mismo impuesto. En su caso,

Justificació d'altres ingressos no inclosos en el certificat expedit per l'AEAT, per mitjà de l'aportació de nòmines, certificats bancaris i altres justificants documentals, relatius a l'exercici 2006.

Justificación de otros ingresos no incluidos en el certificado expedido por la AEAT, mediante la aportación de nóminas, certificados bancarios y otros justificantes documentales, relativos al ejercicio 2006.

Declaració responsable de la persona sol·licitant en què s'especifiquen i detallen els ingressos que no es puguen justificar segons els apartats anteriors, així com la seua procedència, obtinguts durant 2006.

Declaración responsable de la persona solicitante en la que se especifiquen y detallen los ingresos que no se puedan justificar según los apartados anteriores, asi como su procedencia, obtenidos durante 2006.

O alternativament:

O alternativamente:

Cas que algun dels membres de la parella tinga al seu càrrec un o més menors d'edat, documentació que ho acredite, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.

En el caso de que alguno de los miembros de la pareja tenga a su cargo uno o más menores de edad, documentación acreditativa de dicho extremo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Fitxa de dades bancàries degudament firmada per ambdós membres de la parella i emplenada per l'entitat bancària en què se sol·licite l'ingrés de la subvenció, en què conste el número de compte bancari del qual siguen titulars els sol·licitants.

Ficha de datos bancarios debidamente firmada por ambos miembros de la pareja y cumplimentada por la entidad bancaria en la que se solicite el ingreso de la subvención, en la que conste el número de cuenta bancaria de la que sean titulares los solicitantes.

Declaració responsable de l'arrendador de l'habitatge llogat per al qual se sol·licita l'ajuda, relativa a l'augment de l'Índex de Preus de Consum (IPC) aplicat al lloguer satisfet durant 2007 amb indicació de l'import total mensual actualitzat. En cas de no presentar esta declaració, s'entendrà que la quantia del lloguer és l'estipulada en el contracte.

Declaración responsable del arrendador de la vivenda alquilada para la que se solicita la ayuda, relativa al aumento del Índice de Precios de Consumo (IPC) aplicado al alquiler satisfecho durante 2007 con indicación del importe total mensual actualizado. En caso de no presentar dicha declaración, se entenderá que la cuantía del alquiler es la estipulada en el contrato.

En el cas de no autoritzar l'IVAJ a sol·licitar a l'AEAT la informació fiscal necessària per a comprovar el compliment dels requisits econòmics exigits en les bases de la convocatòria:

En el caso de no autorizar al IVAJ a solicitar a la AEAT la información fiscal necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos económicos exigidos en las bases de la convocatoria:

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSO

NA SO

L·LICITANT /

EJEMPLAR PARA LA PERSO

NA SO

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :