Estadística municipal. Febrer 1933

Texto completo

(1)

/

,

ESTADISTICA

·

ANEX A LA

GA

S

ETA MUNICIPAL D

E

B

A

R

CE

LONA

X

if

r

e

s c

orr

es

p

o

n

e

nt

s a

l

mes

d

e

f

e

b

rer

d

e

193

3

lllllllll!lllllllllllllllllillll

l

i

i

i!I

I

~I

I

I

I

I

!

IIIID

m

l

l

l

!llll

l

l

lllllllllllllll

llllllllllllll

l

lltllllllll

l

lllli

l

ilniiUIIIIIIi

lllllilllllllll!llllillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllmllillliii!I:Jil¡l!llllllllmill:Ullllliilillllllllllll~t@llllllijllllllllll!lnU!IIIfllllllllllllllllllliiii!DIII!Iilllllllllllllllilmimllllll~lllllllllll

.

'

Resums demogràfics

Població de fe

t

a 31 d

e

dese

m

bre

d

e

19

3

0

:

Homes, 474S72; Dones, 530893. Total, 1005565.

Nas

cut

s

viu

s

[

l

Propor -Absoluu ciouals

Homes... 715

Dones... 708

A domicili... . . 1323

A nosocomis. . . 100

50'24 49'76 92 97 7'03

Defunc

i

on

s

[

2

Propo r-Absoluls clonals Homes... so~ Dones... 837 A domicili... I251 A nosocomis. . . 393

4909 50'91 7ti'09 23'91 Pro por· Absoluts clonals De menys d'I any.. . 88

D'I a 4 anys . . . 70

De 5 endavant ... I486 5'35 4'26 90'39 Mitjana diària, 50'82. - Natalitat per 1000 habitants, 1'41. .Mitjana diària, 58'71. - Mortalitat per IOOO habitants, 1'63' Nupcialitat per 1000 habitants, 0'37. Nascuts morts per 100 nascuts vius, 4'49. Defuncions de menys d'I any per 100 nascuts vius, 6'18.

Moviment natural

i

tran

s

termlnació

registrada

[3

Moviment natural Transterminació Mesos Diler~ncia Di(er~ncia Totals Nascuts vius Morts en més en menys A llos Uaixes (!1) més en menys en mé' en meny1

- - -

-

-Gener ....•... 1733 1801

-

68 548 253 295

-

227

-Febrer ... , ... 1-123 1644

-

221 1560 82 1478

-

1257

-Març ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Abril. ...

-

-

",

-

-

-

-

-

-

-

-Maig ...

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-Iuny ...

-

-

-

-

·.

-

-

-

-

-

-Juliol. ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Agost ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Setembre ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Octubre .. , ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Novembre ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Desembre ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Totals ... 3156 3445

-

289 2108 335 1773

-

1484

-Població

de fet

,

absoluta

i

relativa

[

4

Moviment

del

P

adró d'habitants en el mes [

5

;g 11 !I

..

a ~ Homes Total

::!":S

....

• Districtes Dones

841-

:s

!.¡¡

~ ~

ti!

.Q

- -

-

- - - - -

-

-DUerlncies Altes Baixes en més en meny Dlst.dotcs ~ ~:

!

; :

.

.

-=--=-e

3!

.

.

~

j

H. D. ¡~ H. D. ~

5

i

~ o•

..

!i o•

~....!:.. ~ _;__ ~

---[.

...

47339 48513 95852 246 389'6 I. ... 75 140 135 275

-

-

-

-

75 275

-

-II. ...

, ...

•.1:5518 45938 91456 1924'7 47'5 li. ...

50

77 106 183

-

-

-

-

59

183

-III ... 26702 32658 59360 2432'2 24'4 JIT •... 8 14 lll 27

-

-

- -

s

27

-IV ... 49357 63726 113083 257'4 439'3 IV ... 28 38 46 84 4 5 8 13 24 71

-

-v ...

.

...

52282 55156 107438 105'4 1019'3

VI. ...

40967 53230 94197 245'8 383'2 VII. ... 58069 59279 115348 391'8 294-'4

v ...

..

181 201 178 379 4 4 4 8177 371

-

-VJ ... 27 39 52 91 9 10 ~15 25 18 66

-

-VIT ... 43 84 88 172 6 16 14 30 37 142

-VIII ...

4-8772 59963 108735 586'6 185'4

vm ...

20 29 33 62

-

-

-

-

20

62

-

-IX ...

..

...

.

67900 72044 139944 2590'7

54

IX ... 61 104 97

201

4 3 3 6 57 195

-x ..

..

...

..

...

39766 40386 80152 818'4 1}7'9

x ...

..

.

29 47 39 86 - - - - 29 86 -

-- --

- -

-

-

- -

-

(2)

-..

618

.

(;ASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Nascuts

vius

,

segons

l'edat ilels pares

[

7

Edat de Ja mare

Edat del pare

"'.. g

" s

r:l ~ '""

a

~

~ .. e

s

.,. 8 -{?.

¿¡

o

~

-- ----

- -

-- --

-

-

--Menys de 20 anys... - - 2 - - - -- - - - 2

Dc 20 a 2'L. ... - 17 61[ 10 -

~

=I

-

-

3 91 Dc 2Cí a 29... - lS 206 213 25 2 1 - 4 469 Dc 30 a 3tL .. . . .. - 7 56 176 125 17 4 ,- - 2 387 Dc 35 a 30... . . - 7 47 99 62 4 - - 1 220 Dc 40 a 44... . - - 3 8 29 57 21 -- - 1 119 Dc 45 a 49... - -1

2

1

3 9 18 15 - - - 47

i\Iés de 50... -~1 - - 4 2 5 l 1 - 13 No consta... _2 _

_E

-~·~-3 _ _ 3 _ _ 1- =

--=

]~ ~ Totals.... . . 44 359¡ 466, 294] 161 50 2 1 46 1423

Nascuts vius segons

la naturalesa dels pares

' Legltims. Naturalesa del pare. Barcelona

...

¡:

..

~-a

Soturale'a Je lo mate .~ "'~

d.g

B

""

"

-¡;¡ .. ., .!!ff u ~]

:e

!2 110 ~8

3

e ·¡;

"

.;~

""'

dt e e

e

'() 2 ~-o

:2

·.g

.o., ~ <g -~

>

O::" ::

..

*~

c. o o

.,

e

~

"'"'

§.à

--.iL..L

~ .1L ...!S. ~ ~:!:.

.,,.

...

ru:.

~ Capital. ... 287

17

59

27 20 21 4 14 15 5 4 13

s

Provincia ... 16

15

9 6 1 41- 2 3 1

-Resta dc Cntalunya 46 5

45 12

6

11

1 5 9

-

1 ]

4

València .... , ... 46 5 9 61

11 11

-

2

6¡-

1 3 9 .Múrcia ... 25 3 3 9

73

5 1 13 3

-ll

1 4 Aragó ... , ... 29 2 9 11 4 53 1 2

9

-

1 4 B~tlears ... 3

- -

1 1 - 4

-

-

1

And.-Extrcmndura. 12 1 3

2

8 1 -\48 4 1 1

-

-Castella· Lleó ... 12 1 5 6 6 7 1 4 34 3

-

.

-

u

Galício.·A.!>lúrics ....

3

-

-

l

1 - - 1 1 7

-. -

1 Bascònia-Navarra .. 8

--

2 2

a

- -·

1 4

-

3

-

2 Estrnngc1s. . . U

¡·-1

-- 1 - 1 - 16 1 No consta... 3 1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 2 27

52

;:-;h4o

135

---

---Totals... . . . 409 114 12 961 88 19 11 37 72

Nascuts morts

segons

l'edat

del

s

pares

(8

Edat de la mare Edat del pnro ~ ~>-~ o ... ~ o fN <d' O)

lc "'

O) ..,. o • ~ . ,

s

g~~~a:'€-.r:J=..d~~~\"S"""'I!! "tJ

a ]

e~:s~g~~~gg~~~~~[ .t\ 8 ~

A"o o

"

" .,

o

!'

e

o

______

(

__::

-

~ ~~- ~

....e...:..

Menysdc20anys. - - -

I

-Dc 20 a 24... - - 2 1 - - - -· - - 3

De 25 a 29.... . . - - 3 8 1¡· - - - 12

De

30 à 34 ... - - 4 6 4 - -- - 14

De 35 a 39. . . - - 1 1 5 3 - - -· - 10

De 40 a 44... - - - - 2 7 2 - -·~- 11 De •Jó a 40 ... Ï - - -

21

1 - - - 3

Més de 50 anys .. 1 - - -~ - - - 1 - - - 1

No consta ...

L:: -

-

-

-

11 - - - 9 10 Totals ...

I

--=

wiM

-1Zla

~

-=1-=1-~

64

[

9

Nascuts morts

[10

sego

n

s

la naturalesa

del

s

pare

s

Natura lesa del pare

e

Barcelona

...

- -

..

,.;...

..

.!:.g

i

.'!

·a~

'ü _e

~i

~

..

a

.!!! ] ~

P:3

"'"

o ·.!'! r: .s~

"

3

"

~

.#

]'O o" 8

"

'il ;;¡

~

·-""

l.

~

o

..

G.

o

..

..

~

..

"'w

"

..

5::1

«-;;

~ {?. .... u > IXI <1:1 Cl< lllZ ¡Q

- -

-- -

-

-•194 11 2

-

1

-

-

-

2

-

- - -

-

16

57 1

·-

1

-

-

,

-

-

-

-

- -

-

2

146

3

-

4 -~ 2 1

-

-

- -

-

-

-

10

16l 1

-

-

5

-

- -

1

-

- -

- -

7

140 1

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

1 6 126

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

3

10

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-Sl

1

-

-

-

-

-1

-

2

-

- -

- -

4

90

-

-

-

-

1

- -

1 3

-

-

- -

5

15

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3ü

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-40

- - - -

- -

-

- - - 1 1 1 1

7s-;

~

~

-~

-;¡--;

!-=

61~

--=-=-=

lz

6

1423

Matrimonis,

seg

on

s

la naturale

s

a dels

cònjuges

[

11

Naixements

p

er

di

st

rict

es

i

sexes

[

6

Dl•tri~ICOI H.

o.

Totals muoltlpals

- -

- -

-I. ... iH 54 105

Il.

...

77 66

143

III. ... 29 37

66

IV ...

57

60 117

v ... , ...

55

52

107 VI. ... 43 41 84

VII. ...

114 101 215 Vlii ...

66

69

135 IX ... 110

122

232

x ...

69 50 119 Cana de salut, ellnlquot, I hoapltale, ulls I altm o5tabthnen\s bcnenca. 44

I

56 100 Total~ ... :. 7l5 708 1423 Naturalesa de l'espl>s Barcelona Ç Capi

~al

.' · · · • · · ·

I

Provmc1a ... . Res~a .de Catalunyn ... , .. . Va,le~cta ... . Murcta ... , ... , ... , ... . Aragó ... , , .. , ... . Balears ... . An~a~usia-~x~remadura ... . Gahcta-Astunes ... . Castella-Lleó ... . Bascònia-Navarra.: ... . Naturalesa de t'esposa 71 14 15 6 7 4 3 4 19 7 12 4 14 2 2 11 1 - 1 -3 12 1

1

~

=

ll 1 2

3 1

-3 -21 4 1

5 2

-3 11 -2 1 -2 2

2

3

5 1 -2 1 5 1 4

4

-3 1 1 - 2 4 -1 - 1 2 4 - 138 21 58 45 12 37

1

-2 1 2 - -1 2 2 -1 - 2 . , . -2 - --li 1 1 3

1

-1 -- 2 4 - 1 2 1 1 -1 --· - 1 - - - -

2

-9 15 4 21 4 Estrangers ... . Altres i no consta... . . 4 2 1 1 - - - 8

----

.

-Totals.... .. .. .. . .. .. H2 32 38 35 19 39 4 19 21 5 8 9 l 372

(3)

Matrimoni

s

, segons

l'edat

i

estat

civil

[

12

Solle!'es \'fdul'$ Divorciades Totals

~

o

...

"'

:;: o

"'

o o o

..

..

"'

...

"'

....

"'

o 'O

~

..

..

..

..

"

..

"

"'

"

...

""

...

""

....

....

..,

o

..

g

!

g ~ ~

g g : ~"~ ~ ~ g ~

s

g g ~ d g ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~

! ,: .:;

:

~

;

~

o

!

~

,:

~ ~

.,

~ ~ ~

.: :

;! ..

~s

"

,!l

:.

o

..,

o

:a :11

"' "'

....

"

..

..

"

"

..,

g o

,...

"'

"'

O> ?o

i

CN (')

..,

...

"'

e

...

;; C>

~

"

Q

"'

.,

"

~

~

,..

Q Çl Q Q Q

-

-

-

-

- - - - -

-..j'\088~~t!'l ... .. g~.nB8~~~~=eo~~ Set

(Do

m'"" do 20

••l"·

2

_3._

A

~

_!._

~

2

..!_

~

l._l._

A

l._l.__&_

~ ~

}

_

0

I

0

A.

_!i _

_<l_

O

l._

~ ~

2 _

2

1

De 20 a 25.. . . 21 89 18 I

=1 -

- -

129 1 1 21 89 18 2 - 130

~

o

"

o

.,

..

:! A Q Q ~

--

-

-

-

-

·-De

26

a

30.. . . 9 81 38 4 1 - - 133 9 81 38 4 1 - 133

!

De 31 a 35... I 19 17 13 l 51 -;- 1 19 17 13 1 51

~ De 36

a

40.. . . 1 3 6 4 1 l - - 16 1 2 1 3 7 4 2 1 - lS

De

41 a 50.. . . • 2 2 4 - 2 - - 10 1 1 2 2 2 4 1 3 - 12

Dc 51 a, 60......... - 1

- 1 - 1 1 1 2 2 1 - 3

De més dc 60.... . . . - - - - 1 - - - - I - - - - -~- 1 - - 1 - - - 1 - 1 - - 2 No consta.. . . - - - 1 J - - - 1 1 Totals ...

~

~

B;_'

-

M---:;:

4

-=

-:¡-

-;

~~

-.=-=

-

-;

- J

~-~

- 1

2-=-=--; --= -=:-=1-=-= --=-=-= -=1-=

a;

rn

g;-;;

- 7

~

2-=

- 1

3;

I

De

menys de 20 anys.

-1-

--

-

-

-

-

--

--

-

--

-

----

-

-¡-' -

·- -

--

---

---De

20 a 25... - - - ..._ - - -

-De

26 a 30... - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2

11

De

31 a 35... . . - 1 - - 1 - - - - 2 - - - -· - - - 1 - - 1 - - -

-1

2

:2

De

36 a 40.. . . . - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - - 2

>

lDe

.U a 50. . . - 1 2 3 1 1 2 1 3 1 _ 5

De

51 a 60... - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - 2

De

més de 60 ... - -~ - - - 1 2 - - 3 • - - - 1 - 1 - - - 1 2 1 - 4

No consta ... - - -

-J-

- - - -

- -

- -

-Totals ...

-= 2---;

-

-=

- 1¡--;¡---;

-=1-=

1

~

-=1-=-=-=

-=1-1

- J

1-~1-=r--a-=-=-=

-~

1-=-=-=

-.=-= -

1

-=

~--;

- l -1

~-;

- ]

-=

~

rne menys dc

20 anys.

-I

Dc 20 a 25 ...

-:-. Dc

26 a 30 ...

-.~ 1 Oc 3L a 35...

-a~ Dc 3(j a '10... . .

--I-

=

I

=

_

I

_

=

'= =I=

=

I=

-·1 -

- ¡,:- -

-Q

De

51

a

60.... .. .. . - 1 2 3 2 3

~

lDe

41

a

FiO.... . .

-~~ :~st-~~ .-~~·::::::

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _

1

_ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ -· _ _ - _ _ - - _ - - -

-Totals .. , ..

-=-=-=-= -; --; --=

-_=:

-.=-;

---=-= --=1-=1-=1-=

1-=1-=

1

--=-=

-.=-=-=-=-=-=

-_:-=-=---= -=1-=-=

- l

2

-=

-_:-=-a

r

De menys dc 20 anys.

j

De

De 20 26

a

a 30 25 ... . ... .

~ Dc 31 a 35 ... .

~ Dc 36 a 40 ... .

'"'I

De 41 a 50 ... .

Dc 51 a 60 ... .

De

més dc 60 ... .

tNo consta ... .. Totals .... .

2

_I

_

j _

_

2

_l

_

J _

- __ -

~

- -

2 -

-1- -

- -

-1-

2

21 89 18 1 .:_ 129 1 - - 1 - - - 21 89 1

s

2 - - - 130

9 81 40 4 l - 135 - - - 9 Sl 40 4 1 - . - - - 135

l 20 17 13 l 1 - 53 _¡,_ - - - 1 20 17 13 1 ] - - - 53

1 3 8 4 I 1 - lio - 1 2 - - - 1 3 9 4 2 .1 - - - 20

2 3 4 -- 4 - - - 13 - ...; - 1 2 1 - 4 - - - ~

21

3 4

'I

6 1 - - 17

1 - - 2 2

-¡ -,-

5 - - - - 1 - 1 - - 2 - - - 1 - - - l - 1 - l 3 2 1 - - 8

- - 1 1 2 - - 4 - - - - , - - 1 1

2 - - - 1 1 3 1 - 6

(4)

CIUTAT DE

BARCELONA

i-

....

.

I. ... . ~rr

...

.

VV ... .

-

... .

44

79

{

_2111rlcltl

vr.:-vn · ·

vrn···

rx .. ::

Hil• OIIUft·

ltment• -clons

47 2

I

6

80

7

13

140

12

13

x ...

(5)

622

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

Defuncions

Causes de mort (Nomtoclatura internacional abreujada) 1 2 3 4 6 6 7 8 9

I

10 11 12

---

----

---

r·-H.

o.H.D.H.D.H.D.H. o.H.D.H.D.H.D. H.lo.

H.ID.H.D.~

1. Febre tifoide i P.aratifoide ... - - - - · - - - 1 - - - 1--...,

2. Tifus exantemàtic ... ·

-¡:

~~~~-~-··

::.:· ·:::· :··· .... :::: :_:···: .

,_

====~=-

,-

.

-

-

--D'fèri --~1---1---1---

-7 · 1

• t

a:

... · · ..

· ..

·

....

·

.... ·

·

.. · ·

· ..

· .. · · .. ·

1 7 1 3 ·- 2 1 2 5 1 3 3 2 3 3 2 4 1 - 1

8. Gnp o mfluença ... .

9. Glànola ... · .... · ... · ... "; .. · 2 2 1 1 3 2 2 1 4 4 3 1 2 2 3 3 2 10. tuberculosi de l'aparell respiratori ... · .. ··· 3 4 4

-1 1

11. Totes les altres tuberculosis ... .'... 2 1 1 2 l 1

12. Slfilis... . . . 1

13. Paludisme (malària) ... · ... · · · I

-1

14. Altres malalties infeccioses i parasitàries... 1 1 1-1- 1

15. Càncer i tots els altres tumors malignes... . . . 4 2 1 2 - 2 5 2 1 1 3 3 1 2 1 1 3

16. Tumors no malignes o en els quals el caràcter de malignitat

I 'fi 1-

-no s espect tca ... · ... · · · !~

1 2

17. Reumatisme crònic i gota... .. . .. .. .. .. . .. .. .. -:.-:.- 1 - 1 1

18. Diabetis sacarina.... . . - 1 1 1 1 2 19. Alcoholisme crònic o agut ... - - - - -- - - -- - - -- -- - -

-20. Altres malalties generals i intoxicacions cròniques... . . 1·- - -- 1 - 1

-21. Atàxia locomotriu progressiva i paràlisi general... 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 1

-22. Hemorràgia cerebral, embòlia o trombosi cerebral. . . 3 4 I 5 7 7 4 3 2 3 3 1 2 2 2 4 4 1

51

23. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits. 3 - 1 - 1 2 1 - 3 2l 2 - 3 1 1 1 1

-24. Malalties del cor.. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 6 61 5 ll 7 7 3 9¡ 2 10 6 3 5

3

6 5 2¡ 2 4

31

25. Altres malalties de l'aparell circulatori... 1 11 3 2: 1 1 3 - 2 3 1 2 2 1 1 3 - 1 l 1 2 2 2 26. Bronquitis... 1 3 4 - 1 3 2 1 4 2 4 2 2 2 3 1 1 2 1 2 3 1 -~ 27. Pulmonia ... 1611!313 5 8 611 8 9 !HO 11 710 8 511 9 6 3 2 9 5

28. Altre~ malalties de l'aparell respiratori (excepte tuberculosi). 1 - 1 - 1 1 1 4 1- 2 2- - 2 3 .13 1 -;

29. Diarrea i enteritis... - 1 - - - 1- 1 1 1 - 1 1 - - - 1 1

30. Apendicitis.... . . - - - 2 - - 1 1 - 1 - 2

-31. Malalties del fetge i de les vies biliars ... - 1

-2

-1 -1 2 - -1 - 2 - 1 - 1 1 1

32. Altres malalties de l'aparell digestiu ... - 1 2 1 l - -- 21- 1 1 - 3 2 2 1 2 1 - 1 33.

Nefritis...

1 3 - 2 2 - : - - 3 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2'- ·- 3 1 3J. Altres malalties de l'aparell urinari i de l'aparen genital .. - - 1 - 1 - - 1 - - - 1 - 1 -35. Septicèmia i infecció puerperals... . . - - - 1- - - 1

-36. Altres malalties de l'embaràs, del part i de l'estat puerperal - - - - 1 - l - k

37. Malalties de la pell, del. teixit cel·lular, dels ossos i dels

òrgans de la locomoCIÓ... . . . - - -- - 1 38. Debilitat congènita, vicis de conformació congènita, naixe

ment prematur, etc... - 1 - 1

39. Senilitat. ... - 2 - - I 2 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 40. Suïcidi ...

---1---·---1"'--

-\U. Homicidi ... · - - - · - -- - -- - - -- - - -

-lr

42. Morts violentes o accidentals (excepte suïcidi i homicidi) . 1 - 1 ! -- - - - -~- 2 I - 1 1 1 1 - - - 1--- 2

43. Causes no especificades o mal definides... . . . 1- - - I

-Totals per sexes ... 42 1

¡;;

38 47 29 36 24 39 47 42 29 44 36 40 35 35 28 29 31 3127 22 29 23

Totals per dies.. . . . ...

a,·

85

65 63

M

-73-

76

-;¡¡;-

57 62

1

49

52

GASETA MUNICIPAL IJE BARCELONA

Defuncions

(Vege1' cartograma demogràfic, pàgs. 6zo.6zz)

(

14

DIES DEL ~!ES Totals

_1!._ ~ ~ ~ _E_ _!!... ..2!_ ~ ._E_ 2:._ ~ ....!!__ ~ 26 27 28 29 30 Sl co~~ta hr sue

- - - -- G I

!!.:,

~!'!.:.~¡!!,:~H. 0

.. H.

~

H.l!>.. H.

~

!!.:_

~

.!:!.:_

~

!!:_

!?_:.!:!:.

~

!'!.:. ~ H.

~!!_~!:!.:_~~!:!;_~H.

D. R.IE.:_ H.

n.

!:!;_ D . .2:!:._ ..E.:_ __:::_

- - - -

1 -

- - - .

1 - - 1 -

- - - -

4

1

5

---====================================-

·

==

··

====e=========,

---

1

---

·

==========~~=~~=====~-==~-~

--

---

~

==

-

___

3 - - 1 2

____

_____

1 1 - - - -

..

______________________ _

1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 - - - 1

-3 3 1 2 -1 2 1 2 2 4 2 - 2 1 2 3 1 1 1 2 3

~

1 1 2

.1 - -

4 2 1 4 - ...

=

=

=

=

=~=

1·- 2 · - - - 1 2 - - 1 - 1 2 1 -.1 - - - - 1 - l 1 - - - - -- r

-

--l----2---~---

- - - - -

·' 1

-- -- -- 2--- 1 · - - 1 1 1 - - - 1 -

1-1-

1 1 - - - 2 1 - - 1

1----1-1

-

-1 -1 - - -1 1 - 2 1 2 1 2 1 3 2 - 1 1 - 1 - 2 4 2 - 1 ~ 1 - 2 3 2 - - - - I

-

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 ... ... ... ... 1 ... 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

-- 1 -- 1- 1 -- - -- 1 - - -- - - - 1 - - - 2 - - - 2 - - -- - - -

-

--1---~~221:441334~5!~25

1477)14:24~1:57

.

- - 1 - 1 1 - 3 2 - - - 1 - 1 - 4 - -..1 1 2 · 3 1 , · -2 7 7 -2 6' 3 5 6' -2 3 3 -2!5

al

2 4 4 6.

s

5 ·- 3 2 4 6 3 3 4 2 7 2 12 - - _____

-·¡-- 2 - 21- 1 2 - 1 1 1 1 - 2'- 3 3:- - - 2 3 .__- I I - 2 3 - - - -- -- -- 2 5 -- 1 - - 2 - - 2 - 1 1 1 2 1 2 1 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - - -

-10 4 7 7 ii 5 9 2 4 1 8 1 5 5 3 H 3 7 3 6 3 3 6 5 3 3 7 2 6 5 3 2 - - - -- - - -1 - 1 - 2 1 1 - · - - - 2 2 1 1 - 4 1 1 - 1 1 1 1 3 - - 1 2 1 •J. 1 -

1--l-1-l---~--l-1--~--1-1-11---~---1---

-

1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 2 2

-1 1 - 2 -. 2 -- 1 1 1 2 1 2 - 1 1 - 1 l - 1 - 3 - 1 - - - - 2 4 1 -2 - l 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 - 2 2· 2 1 1 1 3 1 1 -- 1 l 1 1 1 1 2 2 - - - - -- -

---1----l----~---~---~--- : ---1----l----~---~---~--- - - - -- - - 1 - 1 - - - 1- 1

-- -- -- -- -- -- --

1-1----

- · - - -

- - - -

- -

2 . .

-- -- --

1 1 1 1 '

-1

1 22

49

14

1 1

11 32

7 6

1

2 6 79· "'· 34 108 30 40 188 36

12

7

15

28

42

5

7

3

=======a=====~~=~=~=~

-

====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~--1====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- 1 ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ====~~=~=~=~=====~-- ' ====~~=~=~=~=====~--

----

- -

I - - - -

-_

,_-

-1-

-3 39

55 ll 3

8,

42

2 10

3 2

l i

O

16

156

37

35 161 21 7 1 11 25

36, 2 5 5

2

2 16

1

4

61

104 25

4

1 19 74

9

16

1

5

s

182

50

26·! 67 75 349

57

10

8

26

53

78 7

5

5

5

9 19

- - - 1 - - - 1 - - - -

~---

---

-- -- 1 -- 1 -- 1· - - . , - - 1 1 1 - - 1 - 3 - 1 1--_:_ _ _ _ _ _ _ _ 1 - - - 16 9 2;)

_ _ _ _ ..:__ 1 - - - - 1 - - -- - - - ·- - - - ---i _ _ _ _ ¡ _ _ _ _ _ _:._____ 3 1 4

25 25 30 26 20!27 28 31 l!) 19 24,22 26 29 25 23 33 26 21 24 25,2J 34: 26 23 14 28123 19 33 32 36

=

=======so;

sa;

-

i644

5o

56

·

-¡.¡

59~

46

55

4s

-59

45

45

60 37 51'

52

6s --

--

-- --

1644 .

• I ,·

'

(6)

Defuncions per causes

districtes

(Vegeu cartograma demogràfic, pàgs. 6zo-6u)

(15

O!str!ete J Dlst-cicte li Districte III ~triete lV Districte V Diltrlete VI Districte VH Districte VIII Districte IX Olstrir.te X Totals

~'::';;\ ~!l .. ~~

iE'B

m:=,:f§ : ; i ' ; ? ] ;::l-;;1 : : ] j ]

=

'!,!!!

....---·---.,---

1

-·!::!...~

!

~

;_

~ ~ ~

j_j_

!

~ ~

l

~ ~

!

~- ~

!

~ ~i]_'~

~

l

~ ~

!

~

J_

l

~

Causes de mort (Nomenclatura inlci'IIaclonal abreujada) "

.=

.!l ·~ ·;:;. - - ~;~¡ .!l ·-

·a

-1·- "' " ;::;

]

¡¡ - .l!l "

I .::

I

.,

" ....

"'

" ·-

~ 0 '" I!

l. Febre tifoide i paratifoide ... _ .. : ... - 2 2 - - - 1 1 - - 1 1 1 - 1 2 3 5

2. Tifus exantemàtic ... - - - ~

-i·

~2~;

· .

: . : .

: .. : .

: ·

·

.: :. . . .

:

-3

i

-~

.

-4

I

4 11 2 -31 4

=_

4 71 -1 -8 -7 2 72 611 16 6 -_ 6 10 3

1

13 5 -5

5

1

~ ~ 6~

1

7. Diftèria ... : ... ,

8. Grip o influença ... .

9.

Glànola ... _...

_I -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. -

-

-

_ _ -

-

-

-

_ _ _ _

_

_

_

10. Tuberculosi de l'aparell respirl\tori... 7 6 1:3 9 - 9 1 1 2 3 -- 3 3 - 3 5 14: 19 5 1 ti 6 - 6 8 27 35 8 - 8 55 49 104 11. Totes les altres tuberculosis ... .'... 2 2 4 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 2 1 3 2 • 1 3 3 - 3 3 5 S - - - 14 11 25 12. Slfilis ... , ... , . . . - 1 1 - - - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 1 1 - - - 1 3 4 13. Paludisme (malària) ... - - -- - - 1 - 1 - -· -

11

-

1

~;:

~i~~!r ~~~~ee~si~~~~~o~~s~ofsa~;:::::::::::

à

~ ~

5

1

5

à

·2

,

!

-

~

=1

~

4

_:

!

5

~

·

1~

·

4

~

~

4 ;

~

à à'

1Z

1~ ~

=

~ 5~ à~ ~:

16. Tumors no malignes o en els quals el caràcter de

11

_

1

_-_

_-

I

_- _ _

_

_

1

=

l

=

_

1

I

=

=

=

a

=

a

=

=

=

gi

-=

g

malignitat no s'especifica... - - -

I

-1

¡

17. Reumatisme crònic i gota... 1 - 1 1 1 - 1 1

-18. Diabetis sacarina.. . .

1 1

- 2

1

- 2 - - - 1 - 1 2 - 2 4 1 5 - - - 1 - 1 3 1 4 1 - 1 14 2 lll

19. Alcobolisme crònic o agut... 1 - - - 1 1

20. Altres malalties generals i intoxicacions cròniques. - 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 2 1 3 4 1 5

21. Atàxia locomotriu progressiva i paràlisi general... - 3 3 - - -

-8 1 1 - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 - 1 - 1 1 -

=1

=

1 7 8 22. Hemorràgia cerebral, embòlia o trombosi cerebral. 10 7 17 15 1 16 2 lO 16 2 18 20¡ - 20 16 - 16 20 ·- 20 15 -,15 28 6 34: 16 - 16 164 18 182 23. Altres mala ties del sistema nerviós i dels òrgans dels

sentits... 4 2 6 l - l 2 3 5 3 - 3 4 - 4 4

i

5 1 - 1 7 - 7 9 3 12 6 - 6 4:1 9 50

24 . .Malaties del cor... 9 13 22 16 1 17 15 3 18 32 2 34 32 2 34 •l,o , 2 17 30, .1 31 25 1 26 31 12 43 22 - 22 227 37 264 25. Altres malalties de l'aparell circulatori... 1 15 16 2 - 2 1 2 3 6 6 12 4 - 4 4 . 2 6 5

r

6 5 1 6 4 6 10 2 - 2 34 33 67 26. Bronquitis.. . . 6 - 6 ll ·- 11 4 - 4 5 - 5 5 3 8 4: - 4: 14: 1 15 7 - 7 11 - 11 4 - 4 71 4: 75 27. Pulmonia ... 28 9 37 25 - 25 15 16 31 27 - 27 41 1 4:2 17 14 31 32 1 33 43 4 47 48 14 62 14: - 14 290 59 349 28. Altres malalties dc l'aparell respiratori (excepte

tu-berculosi).. . . 8 1 9 5 - 5 3 1 29. Diarrea i enteritis... 1 - 1 1 - 1 1 30. Apendicitis ... · · · · . · · · - - -

-4

=I

4 2

~

31. Malalties del fetge i de les vies biliars... - -

-32. Altres malaties de l'aparell digestiu... l - 1 1

=

I

1 1 5 33. Nefritis ... ~... 7 5 12 5 5 2 1

4 6

1

1

3

6 1

-2

o

3 1

5

-1

5 6

4 1

2

1

7 3 2 5 6 - 6 5 6 1 1 1 1 2

-1 - - - -

2

6

5

3

8

2 2 - 2

2 - 1 1

1

-1 - 1

-2 - ·2 1

7

2 2

2

-7

s

4

-7 14 10

-2 3

--

3

5 5

10

4 - 1 1 4 23 27

10 11 1 12 4 2· 6

7 - 7

1 3 1 1 -3 -4:

-1

3

1 1

3 4

48 16 2 19 17 62

9

3 6

7 36

16

57

19

8

2

6

53 78

34. Altres malalties de l'aparell urinari i de l'aparell

genital. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . - - - 1 1 1 - 1 - - - 2 1 3 1 - 1 - - - 1 - 1 5 2 7

35. Septicèmia i infecció puerperals... .. . .. . .. .. - 1 1 - - - ~ - - - 1 1 2 1 - 1 - - - - 1 1 - - _,_ 2 3 5

36. Altres malalties dc l'embaràs, del part i de l'estat

puerperal ... : ... , .. - - - 1 1 - - - l 2 3 - - - 1 1 - - -37. Malaties de la pell, del teixit cel·lular, dels ossos i

del> òrgans de la l9comoci6... - . - - - ·- - - 1 - - - 2 2 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - - - 2 3 5

38 ..

Debili~at

congènita, vicis de conformació congènita.,

I

nruxement prematur, etc... . . - 3 3 4 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - l - 1 1 1 - 1 - - - 8 1 9

39. Senilitat... . . -_

-_1 _-

-_

¡

=

-

-

-

1 - 1 j2 - 2 2 - 2 3 - 3 4 - 4 2 - 2 2 - 2 16 3 19

40. Suïcidi... - - -

-!~:

:~~!ci!~l~~-t~-~-~~~id~~t~~(e;;c~pt~-~tticidiiÏl~~

- - -

h

-

--

-micidi)... 1 2 3 2 1 3 1 - l - 2 2 -~- - - 6 6 - ·- - 1 1 2 2 5 7 1 - 1 8 17 2'i

~~- Causes no especificades o mal definides... 1 - 1 - - - 2 - 2 - - - -- 1 1 3 1 4 . • Totals ... .' ...

-93

-79 ;72115 4 n 9 62-; 107 ; ;

-ï;

~39 ~4~

la

16110~

-80

~82

1ó1 7158156 13!69 !95140 335102 -102'oo 393 1644

1 5

(7)

'

Districtes

munlefpals

·-!. ...

li. o • • • • o. o o o

Ili. ...

IV ...

v ...

VI. ... VII. ...

vm

.

oooo ...

lX ...

x ...

Totals ....

'

'

'

GASETA MU

N

I

C

IPA

L DE BA

R

CE

L

ONA

Def

u

nc

i

ons

p

er

di

st

ri

ctes

,

sexe, es

t

at civil, edat

i

lloc de

J

a defunció

Yoru en hospitals, cllnlques,

Estat civil estàbliments beoMics f

Totals

Bdat• pe.nitenciaris per de morts

Hom u Dones Sexe 'Edats

s

!! ~ OE IJ : VJ

..

~r :~

.~

:,¡··

H. D. geTnoteals ral~ .::: ~ .., z:!!

!l

'g ~ ~j ¡;...,. ... a De5eo H. D. íl" . "'"' _A_

~

>

~

_L _

-

B

_

~ ~ 8

;::;;, ò "

endavant ¡,....,,-:-'~ui

- - - - -

- --

-

-

"':.S

.e__

o . .,

77

9

5

172 30

29

16

2

23

2

0

4

3

9

6

6

1

60

3

5

44

1

2 76

66

5

3

119

18

32

1

4

2

9

1

2

32

-

9 5

9

5

4

2

~

1

-

-

4

53 54.

107 2

1

27

5

-

23

17

1

4

-

li

1

5

SJ

24

7

9

2

9

62

77

'

1

39

1

6 30

1

5

1 17

2

2

36

2

3

4

13

2

6

-

-

1

2

S<J.

771

1

61

26 40 15

3

J5

14 48

-

1

5

:

7

13!)

10

3

.

3

-

1

0

9J

91

1

82

25 53

lO

3 30 2

8

40 3 3

7

17

2

3

8

42

2

5

73

74

84

158 15 40

18

I

21

2l 4

0

2 1

0

1

0

13

8

3

-

-

7

79

90

169 23 40 Í5

1 18

24 47

1

9

1

lii!l 6

7

-

-

1

3

1

7l

16-!

335

4

7

92 3

2

-

4

5

5

2 6

7

-

1

4

12

30

9

7

9

61

3

5 132

50 52

102

1

5 22

12

1

6 19

2

7

-

8

3

91

-

-

-

--

--

----

--

----

---

-

-

- I

~--;;:

1

3

56

8

07

837

1644 236 405

1

52

1

4 197 229 394 17

8

8

70 1486 206 187

--

-

-Defuncions

seg

on

s

l'ed

at

,

sexe

i

es

tat

ci

vil

[

17

Edats .

De menvs d'I any.

D'l a

4 ...

....

..

De

5

a

9 ....

...

....

De

10

a

l4oo

0 0 .. . . e

15

a

19 ...

.

..

.

.

e

20

a

24 ..

.

...

e

25

a

29

...

...

D

D

D

De

30

a

34-...

..

...

De

35

a

:>U ...

Dc

40

a

44.. ...

.

e

45

a

49

.

...

.

.

De

50

a

54

.. oo

....

D

D

D D D D D D D D D N

e

55

n

59 .

...

....

e

60

a

64

..

.

.

...

.

e

65

a

69 ..

..

....

e

70

a

74 ...

.

...

.

e

75

a

79

....

....

e

80

a

84

...

..

.

..

e

85

a

89 ....

0 0 . . e 90 a 94 ...

e

95

a

99

.

.

.

..

.

..

e

100

i més ... o consta ...

Hom u

~ Cas. Vdus. co•rta No Total

---

-

- -

-5

6

--

-

-

56

39

- - -

3

0

13

-

-

-

13

9

-

-

-

9

10

-

-

-

10

,

21

-

-

-

2L

16

4

-

l

21

9

1

9

-

-

2

8

6 19

1

-

26

1

0

21

1

2

34

9

40

2

--

51

5 47

9

-

61

12

55

5

]

73

6 54

1

4

2

76

7

58 18

1

84

4

48

31

3

86

2 23

31

3

5

9

1

1

5 2

1

-

37

l

l

17

-

1

9

- 1

1

-

2

-

-

1

-

·

l

-

-

-

-

--

-

-

1

1

Dones

Sol. Cas. Vdes .•

!:ta

Total

Totals generals

---3

2

-

-

--

32

88

31

-

-

-

31

70

JO

-

-

-

1

0

23

11

-

-

-

11

20

12

1

-

-

1

3

23

14

12

-

2

28

49

8

8

-

l

17

38

4 16

1

-

21

49

6

22

2

1 31

57

9 29

7

-

4

11

79

3 21

6

2

32

83

11

23

1

4

2 50

111

7 23 18

*1

4

9

1

22

10

23

2

3

2 58

134

9

21

37

2 69 153

6 15

68

2

9

1

1

77

6 10

8

7

-

103 162

.

4

3

67

2 76

113

4

2

4

0

-

·

46

65

-

-

1

8

-

18

20

-

-

5

- 5

6

-

-

-

-

-

--

-

1

-

1

2

Totals. . .

236

1

405

- - --

152

1

14 807 1

-

- - --

9

7 22

-;

9[

- -,

3941

17

1 8

-

37

-

t - - -164:4:

• Divorciada.

Defuncions

[

18

Defuncion

s

-[

16

Df<trktn d'on ¡noce·

deix~n els morts lora dol domicili

H. D.

8

8

1

2

7

] 8

1

0

4

17

J:l 3

3

11

1

5

5

1

0

1

6

12

5 6

----SS! 86

[

19

.;

.;

Al domicili /ds NOSl>tomla Totals

Di$trletes municipals -l'I

I D. oco

.!!l

Districte<~ Fins 1 any 0'1 a 4 anys ~ 5 •ndavanl ~

S

municipals

R.

-- --

D. H. D. H. ~

- -

----I.

.

...

o • • o ••• • • • •

42 5

1

s

8 50 59

1

09

Il. ...

..

...

.

62 53 12

7

74

60 134

III.

.

.

.

...

.

..

.

.

...

29 33

1

8 30 41

71

IV ..

...

....

..

.

.

..

56

71

10

4

66

75

141

v .

..

....

...

...

.

.

7

4

7

4 . 17

1

3 91

87 178

V

I.

.

...

....

.

...

...

.. 53 49

3

3 56

52 108

VII. ...

7

0

Sl 11

1

5 8

1

96 177

VIII. ... 7

3

83

5

lO 78

93 171

IX ...

92

1

03

1

6

1

2 lOS

lllí

223

x

.

.

.

...

..

.

.

...

50 52

5

6 55

58 113

En Nosocomis sense cons

-tar la procedència ....

-

-

-

-

ll

8 101 219

1-

--Tot~~ols ...

60

1

650

88 86

S

837 1644

H. D. Total H. D. Total

~--

-I.

o . o o o • • o • • • o o o

5

l

6

2 4

6

n

.

.

.

....

.

....

.

.

8

I

9 1

4

5

IU ...

.

... 3

8

11 8

7 15

lV ... 2 1 3

3

1

4

v ...

-:-

...

11 4

15

4 3 7 VI. ... }

2

3 4 3

7

VII ... •J. 6

10

7

3

10

VÜI. ... 0 0 ••• • • 8

1

9

1

-

1

IX ...

.

... 7 7 14 7 5 1

2

x ...

.

...

.

7 1

8 2

1

1

3

Totals ....

56 32

s

s

39 31

70

H.

-

D. Total

--70

90 16

0

57

48

1

05

42 39

81

57 75 13

2

69 70

1

3

0

86 86 172

63

75 138

70 89 159

157

152 309

41 50 91

712

774

1

4

8

6

~¡j

~

)

7

2

9

11

107

139

161

182

158 169

33

5

10

2

(8)

Cau~<:s de mort (Nomenclatura internacional abreujada)

F~bre tifoide ~ paratifoide ... .

T1fus exantematlc ... .

3. Verola ... ···

4. Xarampió ... · · ·

6. Escarlatina ... ·

6. Catarro ... . 7. Diftèria ... · · ·

S. Grip o influença ... .

9: Glànola ... ··.···

O. Tuberculosi .de l'apareU respiratori. ... .

Totes les altres tuberculosis ... .

Sífilis ... · ... ···

Paludisme (malària) ... . Altres malalties infeccioses i parasitàries ... . Càncer i tots els altres tumors malignes ... . 6. TunJors no malignes o en els quals el

de malignitat no s'espec-iJica ... . 7. Reumatisme crònic i gota ... .

8. Diabetis sacarina ... .

Alcoholisme otònic o agut ... .

Malalties generals

i

intoxicacions cròniques ..

Atàxia locomotriu progressiva i paràlisi general

Hemo. cerebral, embòlia o trombosi cerebral

Altres malalties del sistema nerviós i del òrgans dels sentits ... .

Malalties del cor ... .

Altres 1!1:-Ualties de l'nparell citculatori ... .

Bronqwtls ... .

Pulmonia ... .

Altres malalties de l'aparell respiratori .tuberc?losi) .... : . ... .

29. D1arrea 1 ententls ... .

30. Apendicitis ... .

31. Malalties del fetge i de les vies bilhlrs ... .

32. Altres malalties de l'aparell digestiu ... .

33. Nefritis ... · .•... · · ·

34. Altres malalties de l'aparell urinari i de I

genital ... .

35. Septicèmia i infecció puerperals ... .

36. Altres malalties dc l'embaràs, del part i

l'estat puerperal ... .

37. Malalties de la pell, del teixit ceJ.lular, dels i dels òrgans de la locomoció ... .

38. Debilitat congènita, vicis de conformació

gènita, naixement prematur, etc ... .

39. Senilitat ... .

40. Suïcidi •...

4J. Homicidi .•...

42. Morts violentes o accidentals (excepte ,suïcidi homicidi) ... .

43. Causes no especificades o mal defi~des ... . 2

l l 2

l

10~ 2 1

Defuncions

per edats

cause

s

de mort

[20

"55

29

8 15

55

68

9 3

2

4

10

18

2

19

6

(9)

-Mortalitat infantil

[2

1

Menys 0'1 a 2 De 3 a 5 De o a 11 Totals de menys D'l De 2 De S De 4 Totals d'la 4 Totals de menys

d'l mes ~ ~ mesos d? any any ~ ~ ~ anys de 5 anys

Causes de moñ (Nomenclatura internacional abreujada)

H'

v

H D. H

t-"'

H

v

H

~

,.,~

:

1

-"'

H

o~

H

\

.E;_

H

I

D

~

~~!!'•'

!'e

D

To"'

l. Febre tifoide i paratifoide ...•..•...

2. Tifus exantemàtic ... .

3. Verola ... .

!:

if:::rlitl~~-.

·. ·.:

·.:::

:

:

: : : :

:

: :

: :

: :

: :

: :

: :

: : :

:

:

:

: :

: : : : :

:

:

: : : : :

:

:

:

:

: : :

:

:

:

:

:

:

6. Catarro ... .

7. Diftèria ...•...

8. Grip o influença ... . 9. Glànola ... .

l 1

10. Tuberculosi dc l'aparell respiratori ... ' ... .

11. Totes les altres tuberculosis ... .

- -

2

l 1

1

1 l 1

2 1

1

_

1

.

1

2

12. Sífilis ... .

-13. Paludisme (malària)... . . . - 1

14. Altres malalties infeccioses i parasitàries ... . 15. Càncer i tots els altres tumors malignes ... .

16. Tumors no malignes o en els quals el caràcter de malignitat no s'especifica. 17. Reumatisme crònic i gota ... . 18. Diabetis sacarina ... .

19. Alcoholisme crònic o agut ... . 20. Altres malalties generals i intoxicacions cròniques ... .

=

I

-=I

¡ ¡

-21. Atàxia locomotriu progressiva i paràlisi general. ... .

22. Ilemonàgia cerebral, embòlia o trombosi cerebral. ... .

·

-

¡

1

=

=I

-~

i

~

-

¡

1 ,;

23. Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits ... . 24. Malalties del cor ... . 25. Altres malalties de l'aparell circulatori ... .

_:

~I

-2

26. Bron()uitis ... .' ... . 27. Pulmonia ... . 28. Altres mala ties de l'aparell respiratori (excepte tuberculosi) ... .

29. Diarrea i enteritis... 1

30. Apendicitis ... . 31. Malalties del fetge i de les vies biliars ... . 32. Altres m:\lalties de l'apareU digestiu ... : ... .

33. Nefritis ... .

34·. Allr~s m~a~li~s de .l'aparell urinari i de l'aparell genital. ... .

1 2 4

2

35. Septl('èmt:t 1 1nfecc1ó. puerperals ... •

-?6.

Al!tcs.malalties de l'em~a~às, del part i de l'cs.tat puerperal ... - - -37. Mala\ lles de la pell, del te1x1t ceHular, dels ossos 1 dels òrgans de )a locomoció

38. Debiliwt congènita, vicis de conformació congènita, naixement prematur etc. 6 1

39. Senilitat. ... : ... .

2 . 2 } 1 3 6 7

S

'

I

4 10 5 221 16

l - 1 - 21

2 1 - 2 - 6 2

=1-

=

¡

=

= =¡

-

- ¡

-1

-

-

¡

=.::¡

=I

- -J

I

7 li

40. Suïcidí...

...

...

...

.

.

...

.

..

.

.

-

-41. Homicidi ... ·... _ _ - _ _ _

2

s

1

2

2 2 1

-

-12 1

9 38 2 8

8 2

1

1 2

1

6 16

1

1 1

1 2

1

1 2

1

1

-l 1

l

i

-!

1

1

1

=

-2

I

1

I

- ¡

-_:¡¡

1

-1 _¡

5 .3

1 1

1

1

1

1

s

1 1 1

3

2 5

l

2

1

1

5

- ¡

-

1~

"-

~

I

I

'

:

~

=

~

.1.1

7 14 5

=1

=

i

¡

1

1

;

r

1

1

10

20 30 32 36

- 1 9

~

·¡

3 5 7

1 3 - 3 5

1

1

1

2 7 3 21 - 2 2

2 , -

-

,

l - ¡

1

2 l

1

2

1

7 2

1

3

4

3

lO

1

2

1

19

3

2

12

68

5

10

2

2 1

9

42. Morts violentes .o accidentals (excep_te suïcidi i homicidi)... . . . - - - -- - -

-1

- - -

-43. Causes no especificades o mal defimdes ... - - - _ - - - ·- - -

(10)

HOSPITAl

DE LA

SANTA

CREU I SANT PAU

Mov

im

ent gene

r

al de malalts ass

i

stits

(

22

Exlsl!ncli Entrats Sortits Morts úlst~ncla ll•tades

l'I Mm tl28 Iterar

eausadet-.Malalts ...

500

295 261

51

483

13499

Malaltes ...

54:0

314

2!

8

48

558 15300

Boigs ...

329

4

4

1

328

9093

Boges ...•....

451

10

6

3 •i

52

12654

LI atzarins ...

1<J.

-

--

-

14

392

Llatzarines .... : ...

11

¡___!.

-

-

12

310

Totals ...

1845 624 519 103

.1847

51248

N

a

tural

e

sa

i

veina

t

ge

d

e

l

s i

n

g

r

essats

[23

Naturalesa Veinat

H. D. Total!' H. D. Totals

-

-

--

--

-Barcelona{Capit;ll·: · · ·

63

61

124 193

229

422

ProvmCla ... 44

34

78

55

54

109

Resta de Catalunya ...

52

57

109

21

19

40

Resta d'Espanya ...

129 159

288

25

11

36

Estrangers ...

7

3

10

~

1

2

-Totals ... 295

314

609 295

314

609

~[e.nys Do5 Del O

de 5 anys a 9 anys a 10 anys

H. D. H. D. H. D.

----

----

----Entrades ... 14 5 11 6

32

35

ortides ...

15

'

2

7

3

29 32

Defuncions ... ' .. 4 3 - 1 1

7

s

Traumàtic

s

BalxtS

Dispensaris

[

24

Malalts Visites Opera ci om; Totals

nou• o eura.· dons Majors ~[tnon delsserveis prestats

-!-Iedicina general, doctor Prats ... 77

107

-

-

184

Medicina general, doctor Estapé ...

l)7

95

-

-

182

Medicina infancia, doctor Martínez ...

-

266

-

270

536

Cort i vasos ...

48

603

16

58

725

Aparell digestiu ...

98

160

-

18

276

Cirurgia general, doctor Ri bas ...

113

334

10

. 16

473

Cirutgia general, doctor Corachan ...

113 287

-

17

417

~rurg!a ~ener3:l, doctor Soler ... 44

139

-

2

185

Cirur~1a 111fà nela ...

53

397

-

6

456

Dermato-Sifiliografia (homes) ...

68

551

-

239

85'3

Dermato-Sifiliografia ( dooes) ...

u

s

1032

-

729

1879

Urologia ...•...

27

292

-

-

319

'

Ginecologia ...

104

375

-

2

481

Obstetrícia ... ·

31

22

-

-

53

Ràdiumteràpia ...

60 200

-

2

262

Electroteràpia i Neurologia ...

200

960

-

-

1160

Oftalmologia ...

230

929

59 669

1887

Oto•rino-lari~ologia ...

238

1085

7

27

1357

Roentgenologta ...

-

338

-

-

338

Estomatologia ...

-

335

192

21

548

Traumatologia ...

-

216

-

s

224

Tisiologia (homes i dones), Dr. Reventós .

66

479

-

-

545

Tisiologia (dones), doctor Freixas ...

29

32

-

5L

112

Cir. ortopèdica. Tuberc òsteo-articular ..

37

131

·

-

-

3

171

Totals ...•

1841 9365

284 2138

13628

Edat

d

els

a

ss

i

s

t

its

[25

Dei!O DeSO De40 De 50 a 29anys a 30 anys a 49 anys a 59 anys _!!;__E:_ H. D. .2!:._,-E:_ H. D.

----

-

-

-

-58 77

47

74

53

3

7

42 36

67

79

46

56 59 24 28 23

9 6

9

8

11

6

11 7

[2

6

De 60 De

;o

DeSO Ta! als Totals

a 69 anys a 79 anys a 00 anys _!!;_I _E:_

generals

H. D. H. P. H. D .

-

---

----

-30

21

5117

3

6 295

314

609

26 20

12

7

2

2

261

248

509

6

6

- 3 - 1

51

48

99

Clas

sifi

c

ació

d

e

l

s ent

ra

ts

per

raó

d

e

la mal

altia

(

abs

tr

ac

ció f

eta

d

e

l

s boigs

)

Per curació Per de!uncló

lhistêoela anterior Ingressos

I

Ruten E!tades

H~~~

Total

~~_E:_~

Total

~~_E:_~

Total

~

-H~~_E:_~

Total

34

78

34

16

50

32, 22

54

31

-

3

H~al D~s~ To~~

1

:~7~

:~I

::

(11)

: r

:

Movime

n

t d

e

m

a

l

a

l

ts, c

l

assifi

cat

s

per cau

ses, e

dat

s

i

te

rmi

nac

i

o

n

s

[28

Causes de les defuncions (Nomenclatura internacional abreujada)

Dè 5 De 20 De 40 De 60 anys Resum ,::~~::, : 1 ~~t: Terminacions En a 10 anys a S9 anys a ¡;g anys en amunt total m .. ontorlor tractades l'U curació Per mort tractament Febre tifoide (tifus abdominal) ... .

Tifus exantemàtic ...•.. Febres intermitents i caquèxia palúdica ... . Verola ... ·.· Xarampió ... . Escarlatina ... . Catarro ... · ... . Diftèria i crup ... , ...•... Grip ... . Pell. ...•... Veneri. ... ···:·· Tuberculosi pulmonar ... . Tuberculosi de les meninges ... . Altres tuberculosis ...•... Sifilis ... . Càncer i altres tumors malignes ... . Meningitis simple ... . Hemorràgia i reblandiment cerebral. ... . Malalties orgàniques del cor ... . Bronqu~t!s agu~a ... . BronqUitis cròruca ... . Pneumònia ... · Altres malalties de l'aparell respiratori ... . Afeccions de l'estómac (menys càncer) ... . Diarrea i enteritis en menors de dos anys ... . Apendicitis i tiflitis ...•... Hèrnies, obstruccions intestinals ... . Cirrosi del fetge ... . Nefritis i mal de Bright ... . Altres malalties de la bufeta, ronyons i anexes ... . Tumors no cancerosos i altres malalties dels òrgans genitals dc la dona ...•... Scpticèmi~ puerperal {febre, peritonitis, flebitis puerperal) ... . Altres acCidents ·puerperals ...•.... Debilitat congènita i vicis de conformació ... .

6

18

2

6 1

7

2

8

9

3

57

5

5 2

5

l

11

15

14

23

1

Senilitat ... .

Altres malalti'ès... . . . 65 66

·--~_, _ _ _;..:_¡ Totals... 115 217

6

2

6

1

1

48

6

4

9

7

2 1 6

4

42

145

-

,,

__:_ ~

_ ,

- .:·

_

,

..

21 21

5

s

81 103

8 29

6

7

50 9

11 25

8 4 19

7

29

21 6

29

64

2 lJ

1

7

22

68

35 15 1

4

173 624

477 1041

4

42

13

184

37

13

59

36

8

23

86

27

83

13 8

80

60

1

4

797

1518

27 7 5S

6 9 39

6

4

3

14

3l

17

34:

156

411

29

1

7

1

3 6

2

2

1

2

4

1

20

79

15

6

97

30

4

13

29

8 19

30

7

50

11

7 61

12

4

621

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...