Mesures de prevenció i control de la Xylella fastidiosa a Catalunya

Texto completo

(1)

Presentació

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació

Mesures de prevenció i control de

la

Xylella fastidiosa

a Catalunya

Servei de Sanitat Vegetal a Girona

(2)

Mesures preventives del DARP entorn de la Xylella

Comissió tècnica: informació permanent

Grup de treball: protocol prevenció

Prospeccions intensives camp

Inspecció proveïdors: col·laboració CAR

Analítiques laboratori sanitat vegetal

- 814 any 2016

- 2285 any 2017

IRTA: seguiment i estudis vectors

Better trainings UE, cursos ...

Fulls informatius, pòsters ...

Jornades PATT, ADVs...

Cartes ajuntaments (3), diputacions, ...

(3)

INDEX: Mesures de prevenció i control de Xylella fastidiosa

 Introducció. Normativa.  On i com fer la Prospecció.

 Vivers i Centres de Jardineria

 Plantacions agràries recents i replantacions. Parcs i jardins, i altres, via pública, forest  Prospeccions sistemàtiques a plantacions d’olivera, Prunus, cítrics, vinya i Quercus,  Prospeccions en zona forestal.

 Prospeccions al voltant de zones de risc.  Prospeccions sobre insectes vectors

 Procediment de mostreig. Presa de Mostres, Profilaxis i enviament Laboratori.  Seguiment d’avisos de sospita de Xylella. Mostreig si s’escau.

(4)

Normativa a Europa

ANY

2013

Detecció i mesures oficials a Itàlia

2014

Decisió UE 2014/87 de mesures d’emergència

2015

Decisió UE 2015/789: deroga la Decisió 2014/87

- Zona infectada: 100 m radi - Zona demarcada: 10 km radi

Decisió UE 2015/2417

modifica la Decisió 2015/789

-

Passaport fitosanitari: oliveres i altres plantes hostes - Llistat plantes hoste al web de la DG SANTE

2016

Decisió UE 2016/764

modifica la Decisió 2015/789

2017

desembre

Decisió UE 2017/2352

- Zona demarcada 5 km o 1 km (casos especials)modifica la Decisió 2015/789

- Inspecció estricte: ametller, baladre, cafè, olivera, Polygala - Zones contenció: Còrsega i Illes Balears

(5)

5

(6)

Plantes hoste detectades a la UE

(7)
(8)

DECISIÓ (UE) 2015/789

(mesures emergència)

SI ES DETECTA UN FOCUS

8

Mesures d'eradicació:

Destrucció plantes infectades + plantes hostes (de la subespècie

detectada) de 100 m al voltant

Establiment de zona demarcada:

Zona infectada + zona tampó de 5 km (o 1 km)

Prohibició plantació plantes hoste en zones infectades

Vivers: prohibida venda plantes especificades (llistat gran)

(9)

Control insectes vectors

9

Phylaenus spumarius

i altres: cicadèl·lids, cercòpids...

Productes efectius (diverses fonts)

• Piretroids:

- Deltametrin

- Lambda cihalotrin

- Etofenprox ...

• Neonicotinoids:

- Imidacloprid

- Acetamiprid

- Tiametoxam

• Organo-fosforats:

- Clorpirifos

- Metilclorpirifos

- Dimetoat

• Altres (PAE)

- Azadiractin

- Piretrines

- Oli de taronja

- Spinosad

- Seguiment

- Insecticides dins i fora

de la parcel·la

(10)

ON I COM FER LA PROSPECCIÓ (I)

 1. Vivers i Centres de Jardineria

 Inscrits al REGISTRE oficial de productors i comerciants de material vegetal.  Mínim 1 visita/any. Revisar declaració. Comprovar Passaport Fitosanitari CE,

e. Visual

 Plantes prioritàries: Acacia saligna, Calicotome spinosa, Cistus monspeliensis, Ficus carica, Fraxinus angustifolia, Genista lucida, Juglans regia, Prunus avium, Prunus domestica, Rhamnis alaternus, Rosmarinus officinalis i Vitis vinifera,

 Plantes hostes d’alt risc: Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europaea, Polígala mirtifolia, Prunus dulcis,

 Mostreig simptomàtic: mostra de la planta i 3 asimptomàtiques del voltant

 Mostreig asimptomàtic: segons norma NIMF 31, fiabililitat del 99% amb nivell 5% d’infecció.

(11)

ON I COM FER LA PROSPECCIÓ (II)

 2. Plantacions agràries recents i replantacions.

 Inferiors a 2 anys o 4 en olivera i ametller, amb origen de zones de risc de Xylella  3. Plantacions a Parcs i jardins, via pública, reforestacions

 Buscar plantacions recents de Polígala myrtifòlia, buscar l’origen del material...,  4. Prospeccions en camps de producció d’olivera, ametller, cítrics i vinya

 Dirigides a plantacions envellides i poc cuidades. Inspecció s/Norma NIMF 31, 112 inspec  5. Prospeccions en boscos. Xarxa seguiment de boscos 8x8km. 20 mostres asintom.

 En tots els casos es pren sempre la mostra simptomàtica i d’insectes vectors si n’hi ha.  6. Prospeccions entorn zones risc. Descans autopistes, ports aeroports, jardins, càmpings.  7. Prospeccions sobre insectes vectors.

(12)

Presentació

Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació

Procediment de mostreig.

Presa de Mostres

(13)

PROCEDIMENT DE MOSTREIG

Observació visual dels vegetals destinats a la plantació. La observació es dirigeix a la part aèria de la planta.

Planta: Observació visual

Estat fitosanitari del conjunt de la planta. (i el conjunt de la plantació) símptomes

de pansiment.

Brots i fulles (detectar decaïment, marciment, cremats, clorosis, necrosis o

motejats).

Descartar que els símptomes siguin per altres causes. Intentar detectar Agents

del cultiu o mediambiental que ho justifiqui.

Si alguna branca s’ha assecat es recomanable realitzar tall transversal.

Enfosquiment dels vasos del xylema

Insecte vector:

Aspiració, mànegues entomològiques, o captura directa. Les trampes grogues enganxoses no son tant efectives.

(14)

PROCEDIMENT DE MOSTREIG

Les mostres consistiran en:

Teixits adults (branques i fulles). S’evitarà agafar

brots en creixement actiu.

Fulles adultes amb pecíols i branques d’espècies

de plantes perennes.

Tija i les fulles adultes en el cas d’espècies

herbàcies, on sigui possible.

Les plantes petites es poden recollir senceres.Insectes vectors

 IMPORTANT:

Es sacsejarà la mostra per assegurar que no es

portaran insectes vectors; els adults volaran quan es sacsegin les fulles i branques. És important comprovar que la mostra no conté cap insecte vector (ni adults ni juvenils).

(15)

PRESA DE MOSTRES

Mostra a recollir:

Plantes simptomàtiques: Recollir branques o brots representatius, repartits en diferents punts de la capçada, dels símptomes que continguin al menys 10-25 fulles. L’ideal és recollir tant branques amb fulles sanes com amb fulles que s’estan assecant. Es preferible brots de part vella, ja que es on es concentra més el bacteri.

Plantes asimptomàtiques: Quan s'està realitzant investigació sobre traçabilitat de planta infestada.

Vector: es recollirà 1 mostra per prospecció en el cas d’identificar-se la presència d’algun cercòpid o cicadèlid

(16)

MESURES DE PROFILAXI I PREVENCIÓ

Enviament de la mostra:

Fer arribar immediatament la mostra, a través de la Secció Territorial d’Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP corresponent.

 Posar-se els guants.

 Extreure la mostra, tallant la part en qüestió amb les tisores.

 Introduir la mostra a la bossa de plàstic.

 Lligar la bossa i identificar la mostra mitjançant una etiqueta adhesiva amb les dades indicades anteriorment.  Desinfectar el punt de l’arbre on s’ha tallat, utilitzant alcohol 70º o altre desinfectant.

 Desinfectar les tisores amb alcohol de 70º i assecar amb paper higiènic, i posar-lo dins la bossa juntament amb els guants, lligar la bossa, sense anotar-hi cap identificació.  Col·locar una cinta amb el núm. de mostra en el punt d’extracció, aproximadament d’1 m de llargada.

(17)

ENVIAMENT AL LABORATORI

Conservació de la mostra:

Les fulles i els brots que composen la mostra s’han d’embolicar en paper d’alumini, conservar en fred (4º - 8ºC) a la nevera, i transportar en una bossa de plàstic tancada, i sempre amb etiqueta identificativa.

La mostra d’insectes vectors es conservarà amb etanol 95-99% o una temperatura de -20 ºC.

Etiquetatge de la mostra:

 Identificació del lloc o parcel·la mostrejada (SIGPAC)  Municipi

 Espècie vegetal i la varietat si es pot determinar  Data i hora de la recollida de la mostra

(18)

Presentació

Simulacre d’un focus de

Xylella

en el conreu de la vinya

(19)

DETECCIÓ DEL FOCUS

 Primer avís: 27 de juliol 2017  Mostreig: 27 de juliol de 2017

Detecció al laboratori de Xylella fastidiosa: 8 d’agost de 2017

 Recopilació d’informació i organització de tasques: 8 d’agost de 2017

 Anàlisi de la situació

 ICC – Coordenades UTM

 Localització SIGPAC

 Informació nDUN, ROMA, etc.

 RVC

 Delimitació de la zona demarcada  Preparació de les visites i inspeccions

 Entrevista amb titular

 Inspecció a vivers Empordà  Inspecció a l’explotació

(20)

20

USOS SEGONS SIGPAC 2017 m2 ha Corrents i superfícies d'aigua 2.920 0,29 Vials 2.062 0,21 Improductius 2.690 0,27 Oliverar 1.398 0,14 Pastures arbustives 7.862 0,79 Terra campa 5.675 0,57 Vinya 104.412 10,44 SUPERFÍCIE TOTAL 127.019 12,70

(21)

21

USOS SEGONS SIGPAC 2017 Ha Corrents i superfícies d'aigua 168,123 Vials 203,793 Edificacions 15,075 Forestal 635,904 Fruiter de closca 5,085 Fruiter 115,428 Improductius 294,732 Hivernacles i cultius sota plàstic 0,171 Oliverar 484,832 Pastures amb arbrat 704,154 Pastures arbustives 2166,962 Pastius 149,536 Terra campa 2726,918 Horta 35,109 Associació fruiter-vinya 0,267 Vinya 904,591 Associació oliverar-vinya 1,487 Zona urbana 170,412 SUPERFÍCIE TOTAL 8782,579

(22)

PLA DE MESURES CAUTELARS

 Delimitació preliminar de la zona infectada

 Prohibició d’entrada i sortida de material vegetal sensible

 Restricció d’entrada de persones  Nou mostreig (>100 m de radi)  Aspiració d’insectes vectors  Tractament (Lambda cihalotrin)  Eliminació de les plantes sensibles  Tractament herbicida i mecànic  Cultiu trampa al voltant immediat  Trampes cromàtiques

 Determinació preliminar de la zona tampó

 Prospecció zona tampó

 Immobilització cautelar de les plantes sensibles dels vivers

 Presa de mostres de cada espècie sensible

 Aspiració per cada lloc on es trobin les espècies sensibles

 Trampes cromàtiques

 Inventari de plantes hostes  Registrar informació relativa al

control de Xylella

(23)

23

PLA D’ERADICACIÓ

 Delimitació oficial: zona infectada

 Arrencada i crema (11,01 ha vinya i oliveres)

 Arrencada i crema de les Polygala myrtifolia (casa privada)

 Tractament fitosanitari per eliminar insectes vectors, si s’escau

 Nous mostrejos i prospeccions

ZONA INFECTADA

USOS SEGONS SIGPAC 2017 m2 ha Corrents i superfícies d'aigua 4.383 0,44 Vials 2.669 0,27 Improductius 2.690 0,27 Oliverar 4.056 0,41 Pastures arbustives 8.328 0,83 Terra campa 34.353 3,44 Vinya 106.101 10,61 SUPERFÍCIE TOTAL 162.580 16,26

(24)

24

 Delimitació oficial: zona tampó 1-5km  Restricció del moviment de les

plantes sensibles dels 3 vivers

(143.000 arbres de menys de 30 cm de perímetre).

 Prospecció intensiva en quadricules de 100 x 100 m, el primer km, i 1.000 x 1.000 els següents 4 km. S’estima que es prendran un total de 1.084

mostres i 542 aspiracions

 Aplicació de mesures preventives en les explotacions que tinguin espècies sensibles i bones pràctiques

agrícoles

ZONA TAMPÓ (5km)

PLA D’ERADICACIÓ

Al primer km surten 439 quadrats de 100x100, àrea de 398,40ha Zona tampó 103 quadrats de 1.000x1.000, àrea de 8.226 ha

(25)

INDEMNITZACIONS

 Cost de la indemnització d’arrencada: 53.050 € per la vinya arrencada i 3.206,5 € per les oliveres arrencades. El cost total és de 56.256,5 € .

 Cost de la indemnització per a les restriccions de moviment de les plantes hostes dels 3 vivers de la zona tampó s’haurà de concretar.

 El cost aproximat del “Pla de dotació de personal i recursos materials” estimat en aquest simulacre serà de 200.000 €/any. En aquests càlculs no estan

inclosos:

 Costos de la indemnització per a les restriccions de moviment de plantes hostes

(26)

CONCLUSIONS

Globalització. L’origen de la infecció probablement es troba en les Polygales franceses.

Xylella expansió lenta. Es considera el focus en expansió. Possible eradicació.

Xylella polífaga. Poc coneixement de la malaltia, del vector i relació amb

hostes.

 Elevat nombre de controls i mostreig.

Normativa estricta per eradicar. Elevat cost. Vivers.Introducció d’un element nou en la producció.

Canvis en el maneig del cultiu (control vector i/o malaltia). AE.Canvis en la producció material vegetal (termoteràpia vivers)

Xylella polífaga. Pressió social afectació a moltes empreses i societat. Les entitats ecologistes manifestaran el seu malestar

(27)

PROPOSTES: Organització

 Determinació de funcions i responsabilitats clares per a cada tasca.

 Pla de mesures cautelars específic i detallat de les accions a emprendre fins a la confirmació.

 Consensuar programes i formats d’extracció de dades.

Informes. Establir una sèrie de punts mínims que ha de contenir l’informe.  Definir nivells de risc de la plaga.

 (Intercepcció, brot en expansió, brot expandit)

 Protocol de presa de mostres segons nivell de risc fitosanitari.  Crear un comitè d’experts permanent.

(28)

PROPOSTES: Actuació

 Definir un pressupost d’indemnització (restricció de moviments dels vivers)  Pla de dotació de personal i recursos materials

Formació del Personal i elaboració de material de suport a la formacióManual de bones pràctiques agrícoles i cultiu de planta ornamental.

 Agricultura Ecològica, plantes valor cultural, social o científic.

 Pla de propostes per al coneixement de la plaga segons desenvolupament.  Pla de comunicació

(29)

29

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :