• No se han encontrado resultados

L educació secundària obligatòria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "L educació secundària obligatòria"

Copied!
18
1
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)
(2)

L’educació secundària

obligatòria

TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA

• Laica i catalana

• Pedagogia activa i personalitzada

• Pluralista i democràtica

• Atenta a la diversitat i individualitat de l’alumne/a

• Preocupada per la convivència i l’adquisició

d’hàbits

(3)

L’educació secundària

obligatòria

• En els dos primers cursos es manté la coherència

amb l’educació primària, per garantir una

transició adequada i la continuïtat del procés educatiu de l’alumne.

• I els dos darrers cursos se centren en la

consolidació del procés d’adquisició de les competències bàsiques de l’ensenyament obligatori.

(4)

L’educació secundària

obligatòria

ÀMBITS MATÈRIES

Àmbit lingüístic

Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengües estrangeres

Àmbit matemàtic Matemàtiques.

Àmbit cientificotecnològic CN: Física i química CN: Biologia i geologia Tecnologia TIC (informàtica) Àmbit social CS: Geografia i història Emprenedoria Cultura clàssica Àmbit artístic Música

Educació visual i plàstica. Àmbit d’educació física Educació física

Àmbit de cultura i valors Cultura i valors ètics/ Religió

Es treballa des de diferents àmbits que s’associen a les matèries:

(5)

L’educació secundària

obligatòria

ÀMBITS I COMPETÈNCIES TRANSVERSALS A TOT L’APRENENTATGE

Àmbit digital Competència digital

Àmbit personal

Competència d’aprendre a aprendre Competència social i ciutadana

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

La competència digital es treballa de manera

transversal des de totes les matèries i la competència

(6)

L’educació secundària

obligatòria

EL CRÈDIT SÍNTESI

De 1r a 3r, l’alumne/a ha de realitzar un crèdit de síntesi, que consisteix en la realització d’un

conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’han de fer en equip i que estan concebudes per desenvolupar la transversalitat de les

competències bàsiques treballades en les

diferents matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

(7)

L’educació secundària

obligatòria

EL PROJECTE DE RECERCA

• Al quart curs de l’etapa, l’alumne/a haurà de

realitzar un projecte de recerca en equip, que ha

d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, sota el guiatge

(8)

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs

Llengua i literatura catalana 3 3 3 3

Llengua i literatura castellana 3 3 3 3

Llengua estrangera: anglès 3 4 3 3

Matemàtiques 3 4 4 4

Ciències de la naturalesa 3 3 4

-Ciències socials 3 3 3 3

Tecnologia 2 2 2

-Educació visual i plàstica 2 - 2

-Música 2 2 -

-Educació física 2 2 2 2

Religió / Cultura valors ètics 1 1 1 1

Tutoria 1 1 1 1

Matèries específiques (francès/empren. 3r) 2 2 2

-Matèries optatives - - - 10

TOTAL HORES CURRICULARS 30 30 30 30

COMPLEMENTÀRIES

Anglès 2 2 2 2

Català (1r i 3r) / Castellà (2n i 4t) 1 1 1 1

TOTAL HORES SETMANALS 33 33 33 33

Treball de síntesi 1 1 1 -Projecte de recerca - - - 1 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES MATÈRIES

(9)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTES CONCRETS DE L’ESCOLA

NIVELLS DE DIVERSITAT

PROJECTE 1 X 1

PROJECTE D’ANGLÈS

PROJECTE DE FRANCÈS

TUTORIA ENTRE IGUALS

ESCOLA DE VOLEIBOL

(10)

L’educació secundària

obligatòria

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT PER NIVELLS

Els/les alumnes es divideixen en tres grups, de

caràcter flexible, per tal de treballar la diversitat en ritmes d’aprenentatge, però per arribar a

assolir uns mateixos objectius bàsics.

El NIVELL BÀSIC

El NIVELL MITJÀ

(11)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTE 1 X 1

• La metodologia d’aprenentatge és a través de la

competència digital: eduquem EN i AMB

competències digitals.

• Incorporem una nova eina de treball: cada

alumne/a treballa amb el seu ordinador.

• Els llibres digitals substitueixen els llibres de text.

• Mantenim, però, com a suport en algunes

matèries uns quaderns d’estudi, de manera que combinem la metodologia tradicional amb la digital.

(12)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTE D’ANGLÈS

• L’escola ofereix 2 h més d’anglès a la setmana.

• L’objectiu que es pretén assolir, a més de reforçar

aquesta matèria, és que el nostre alumnat pugui accedir a les proves d’obtenció dels certificats oficials de la Universitat de Cambridge:

-KET (nivell bàsic)

(13)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTE DE FRANCÈS

• A partir de 1r d’ESO s’introdueix el francès com a

segona llengua estrangera.

• L’objectiu final és que els nostres nois i noies

siguin capaços de comunicar-se en francès, una llengua romànica molt propera a la nostra.

(14)

L’educació secundària

obligatòria

SUPORT A MATÈRIES INSTRUMENTALS

• L’escola ofereix unes classes de suport a les

matèries de català i castellà.

• Són classes de caràcter obligatori que

complementen la matèria comuna.

• S’hi treballa la competència comunicativa:

- lectura

- comprensió i interpretació de textos. - expressió oral i escrita

(15)

L’educació secundària

obligatòria

TUTORIA ENTRE IGUALS

• És un projecte que es basa en una estratègia

educativa per a la convivència escolar i com a

prevenció de l’assetjament escolar.

• S’estableixen parelles d’alumnes de 1r i 3r i de 2n

i 4t, de manera que els més grans fan un acompanyament dels més petits per tal de facilitar-los el procés d’integració, afavorir l’autoestima i esdevenir un referent.

(16)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTE EDUCACIÓ EN VALORS

• És un projecte transversal que es treballa de

manera pactada i conjunta des de totes les àrees i durant tot el curs, fent especial ressò a valors com el respecte, la tolerància, la solidaritat...

• L’objectiu fonamental és fer dels nostres alumnes

(17)

L’educació secundària

obligatòria

ESPORTS: ESCOLA DE VOLEIBOL

• El dep. d’Ed. Física organitza diversos grup de

voleibol de diferents categories que participen en els tornejos que organitza la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró.

• Els entrenaments es duen a terme al pati de

l’escola:

- els dimecres a la tarda

(18)

L’educació secundària

obligatòria

SERVEI DE BIBLIOTECA

• A partir de les 17:15 de la tarda, la biblioteca

resta oberta a tots aquells/es alumnes que la vulguin utilitzar com a lloc d’estudi, de recerca d’informació, de lectura, per fer els deures...

• A la seva disposició sempre s’hi troba un

professor/a, amb l’objectiu d’ajudar-los en cas de qualsevol dubte i d’educar-los en els valors de respecte i ordre.

Referencias

Documento similar

En eixe sentit serà necessari que l'alumne i l'alumna aconseguisquen un adequat nivell d'integració i equilibri entre la dimensió cognitiva i l'afectiva.. L'alumnat ha de

Tot i així, aquest àmbit en el present Pla 2017- 2021 impulsa un ampli desplegament de mesures que tenen com a objectiu reduir l’atur juvenil, promoure una ocu- pació de qualitat

L’objectiu principal d’aquest estudi és, en primer lloc, identificar quines estratègies pedagògiques són les més adequades per atendre les necessitats i interessos dins l’aula

Per altra banda, pel que fa a l’enregistrament i postproducció de vídeo, l’objectiu no és enfocar el treball cap a aquest àmbit ni haver de dedicar-hi massa

de les arts decoratives, la iconologia, la història cultural i social, l’estil i el problema del canvi estilístic, els cànons i els valors en la història i en l’art,

a) Mantenir la condició de beneficiari mentre duri la vigència del conveni. b) Fer-se càrrec de les obligacions derivades de l’activitat que porta a terme, i en especial, les

En relació amb aquesta darrera idea, en no existir una norma explícita sobre l’encaix de l’escola dins l’àmbit penitenciari, ha acabat produint-se que, segons el

***3769** SERNA BERNÁ, MARIA PILAR 1 9,717 SUPERA LA FASE DE CONCURS.. UEO CASTELLÓ DE

El teorema de Bolzano asegura que si una función f(x) es continua a lo largo del intervalo cerrado [a,b] y tiene valores de signo contrario en ambos extremos, entonces

Abans de començar el tràmit telemàtic, per tal de tindre preparada tota la documentació, podeu emplenar la sol·licitud i el compte justificatiu d'ajudes econòmiques

És recomanable tenir coneixements de física i interès per la seva història.. Objectius

Paraules clau Canvi tecnològic digital esbiaixador d’habilitats, competències digitals i treball, organització en xarxa del treball, noves formes de gestió dels recursos humans,

En aquest context normatiu, l’assignació de lloc escolar a l’alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i

Llengua i literatura valenciana Processos de Producció Agrària Cultura Clàssica. Àmbit Soci-lingüís c

NATURALES, CIENCIAS SOCIALES, BIOLOGIA Y GEOLOGIA, FISICA Y QUIMICA, GEOGRAFIA E HISTORIA.

Disposa de dos espais de treball degudament equipats que permeten el desenvolupament integral de projectes vinculats a aquest àmbit, com a forma i complement de la metodologia

Disposa de dos espais de treball degudament equipats que permeten el desenvolupament integral de projectes vinculats a aquest àmbit, com a forma i complement de la metodologia

Aquest àmbit inclou la reorganització del Servei d’Informació i Atenció Ciutadana, les actuacions que cal seguir per millorar la coordinació amb les diferents unitats i els

Facultat d’Economia i Empresa Facultat de Belles Arts Facultat de Biologia Facultat de Farmàcia Facultat de Física Facultat de Geologia Facultat de Química 7. Parc Científic

La indefinició entre el bé i el mal és un tema que Stevenson desenvolupa fins a un extrem a la novel·la L’estrany cas del Dr. Hyde, en què el respectable doctor Jekyll es

Els protagonistes de les obres de Vallverdú són preferentment masculins i, tot i que no sempre, gene- ralment joves, valents, vius, audaços, destinats a superar totes les proves

La suma d’ambdues coses fa que els canvis que es produeixen després de l’abandonament de la parcel·la derivin, primer molt ràpidament, després de forma més lenta, cap a un

En general la seva poesia presenta uns recursos que van des de la contínua pràctica de formes com el decasíl·lab a la disposició dramàtica de les escenes de molts dels

JUAN COMENIUS INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PERE BOÏL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA LA SÈNIA INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA RAMON LLULL. GREGORI MAYANS