L educació secundària obligatòria

Texto completo

(1)
(2)

L’educació secundària

obligatòria

TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA

• Laica i catalana

• Pedagogia activa i personalitzada

• Pluralista i democràtica

• Atenta a la diversitat i individualitat de l’alumne/a

• Preocupada per la convivència i l’adquisició

d’hàbits

(3)

L’educació secundària

obligatòria

• En els dos primers cursos es manté la coherència

amb l’educació primària, per garantir una

transició adequada i la continuïtat del procés educatiu de l’alumne.

• I els dos darrers cursos se centren en la

consolidació del procés d’adquisició de les competències bàsiques de l’ensenyament obligatori.

(4)

L’educació secundària

obligatòria

ÀMBITS MATÈRIES

Àmbit lingüístic

Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengües estrangeres

Àmbit matemàtic Matemàtiques.

Àmbit cientificotecnològic CN: Física i química CN: Biologia i geologia Tecnologia TIC (informàtica) Àmbit social CS: Geografia i història Emprenedoria Cultura clàssica Àmbit artístic Música

Educació visual i plàstica. Àmbit d’educació física Educació física

Àmbit de cultura i valors Cultura i valors ètics/ Religió

Es treballa des de diferents àmbits que s’associen a les matèries:

(5)

L’educació secundària

obligatòria

ÀMBITS I COMPETÈNCIES TRANSVERSALS A TOT L’APRENENTATGE

Àmbit digital Competència digital

Àmbit personal

Competència d’aprendre a aprendre Competència social i ciutadana

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

La competència digital es treballa de manera

transversal des de totes les matèries i la competència

(6)

L’educació secundària

obligatòria

EL CRÈDIT SÍNTESI

De 1r a 3r, l’alumne/a ha de realitzar un crèdit de síntesi, que consisteix en la realització d’un

conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’han de fer en equip i que estan concebudes per desenvolupar la transversalitat de les

competències bàsiques treballades en les

diferents matèries per a l’aplicació i resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

(7)

L’educació secundària

obligatòria

EL PROJECTE DE RECERCA

• Al quart curs de l’etapa, l’alumne/a haurà de

realitzar un projecte de recerca en equip, que ha

d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, sota el guiatge

(8)

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs

Llengua i literatura catalana 3 3 3 3

Llengua i literatura castellana 3 3 3 3

Llengua estrangera: anglès 3 4 3 3

Matemàtiques 3 4 4 4

Ciències de la naturalesa 3 3 4

-Ciències socials 3 3 3 3

Tecnologia 2 2 2

-Educació visual i plàstica 2 - 2

-Música 2 2 -

-Educació física 2 2 2 2

Religió / Cultura valors ètics 1 1 1 1

Tutoria 1 1 1 1

Matèries específiques (francès/empren. 3r) 2 2 2

-Matèries optatives - - - 10

TOTAL HORES CURRICULARS 30 30 30 30

COMPLEMENTÀRIES

Anglès 2 2 2 2

Català (1r i 3r) / Castellà (2n i 4t) 1 1 1 1

TOTAL HORES SETMANALS 33 33 33 33

Treball de síntesi 1 1 1 -Projecte de recerca - - - 1 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES MATÈRIES

(9)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTES CONCRETS DE L’ESCOLA

NIVELLS DE DIVERSITAT

PROJECTE 1 X 1

PROJECTE D’ANGLÈS

PROJECTE DE FRANCÈS

TUTORIA ENTRE IGUALS

ESCOLA DE VOLEIBOL

(10)

L’educació secundària

obligatòria

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT PER NIVELLS

Els/les alumnes es divideixen en tres grups, de

caràcter flexible, per tal de treballar la diversitat en ritmes d’aprenentatge, però per arribar a

assolir uns mateixos objectius bàsics.

El NIVELL BÀSIC

El NIVELL MITJÀ

(11)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTE 1 X 1

• La metodologia d’aprenentatge és a través de la

competència digital: eduquem EN i AMB

competències digitals.

• Incorporem una nova eina de treball: cada

alumne/a treballa amb el seu ordinador.

• Els llibres digitals substitueixen els llibres de text.

• Mantenim, però, com a suport en algunes

matèries uns quaderns d’estudi, de manera que combinem la metodologia tradicional amb la digital.

(12)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTE D’ANGLÈS

• L’escola ofereix 2 h més d’anglès a la setmana.

• L’objectiu que es pretén assolir, a més de reforçar

aquesta matèria, és que el nostre alumnat pugui accedir a les proves d’obtenció dels certificats oficials de la Universitat de Cambridge:

-KET (nivell bàsic)

(13)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTE DE FRANCÈS

• A partir de 1r d’ESO s’introdueix el francès com a

segona llengua estrangera.

• L’objectiu final és que els nostres nois i noies

siguin capaços de comunicar-se en francès, una llengua romànica molt propera a la nostra.

(14)

L’educació secundària

obligatòria

SUPORT A MATÈRIES INSTRUMENTALS

• L’escola ofereix unes classes de suport a les

matèries de català i castellà.

• Són classes de caràcter obligatori que

complementen la matèria comuna.

• S’hi treballa la competència comunicativa:

- lectura

- comprensió i interpretació de textos. - expressió oral i escrita

(15)

L’educació secundària

obligatòria

TUTORIA ENTRE IGUALS

• És un projecte que es basa en una estratègia

educativa per a la convivència escolar i com a

prevenció de l’assetjament escolar.

• S’estableixen parelles d’alumnes de 1r i 3r i de 2n

i 4t, de manera que els més grans fan un acompanyament dels més petits per tal de facilitar-los el procés d’integració, afavorir l’autoestima i esdevenir un referent.

(16)

L’educació secundària

obligatòria

PROJECTE EDUCACIÓ EN VALORS

• És un projecte transversal que es treballa de

manera pactada i conjunta des de totes les àrees i durant tot el curs, fent especial ressò a valors com el respecte, la tolerància, la solidaritat...

• L’objectiu fonamental és fer dels nostres alumnes

(17)

L’educació secundària

obligatòria

ESPORTS: ESCOLA DE VOLEIBOL

• El dep. d’Ed. Física organitza diversos grup de

voleibol de diferents categories que participen en els tornejos que organitza la Direcció d’Esports de l’Ajuntament de Mataró.

• Els entrenaments es duen a terme al pati de

l’escola:

- els dimecres a la tarda

(18)

L’educació secundària

obligatòria

SERVEI DE BIBLIOTECA

• A partir de les 17:15 de la tarda, la biblioteca

resta oberta a tots aquells/es alumnes que la vulguin utilitzar com a lloc d’estudi, de recerca d’informació, de lectura, per fer els deures...

• A la seva disposició sempre s’hi troba un

professor/a, amb l’objectiu d’ajudar-los en cas de qualsevol dubte i d’educar-los en els valors de respecte i ordre.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :