Trabajo Momento de Inercia

Texto completo

(1)

MOMENTO DE INERCIA MOMENTO DE INERCIA INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA CIVIL FÍSICA EXPERIMENTAL FÍSICA EXPERIMENTAL CARLOS JOEL PORRAS CARLOS JOEL PORRAS

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

La resistencia qe n cer!" en r"taci#n "!"ne a$ ca%&i" 'e s (e$"ci'a' 'e )ir"* La resistencia qe n cer!" en r"taci#n "!"ne a$ ca%&i" 'e s (e$"ci'a' 'e )ir"* se c"n"ce c"%" %"%ent" 'e inercia* en e$ si)iente e+!eri%ent" se ana$i,ar- e$ se c"n"ce c"%" %"%ent" 'e inercia* en e$ si)iente e+!eri%ent" se ana$i,ar- e$ %"%ent" 'e inercia 'e "&.et"s c"%" c"%" 'isc" / ani$$"* res!ecti(a%ente* !ara $" %"%ent" 'e inercia 'e "&.et"s c"%" c"%" 'isc" / ani$$"* res!ecti(a%ente* !ara $" anteri"r* 'is!"ne%"s 'e n %"nta.e es!ecia$* en '"n'e tene%"s $"s e$e%ent"s anteri"r* 'is!"ne%"s 'e n %"nta.e es!ecia$* en '"n'e tene%"s $"s e$e%ent"s necesari"s !ara $"s t"%a 'e 'at"s / s an-$isis res!ecti("0

necesari"s !ara $"s t"%a 'e 'at"s / s an-$isis res!ecti("0 MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

Es $a %e'i'a 'e $a inercia r"taci"na$ 'e n cer!"0 Es na %a)nit' esca$ar qe Es $a %e'i'a 'e $a inercia r"taci"na$ 'e n cer!"0 Es na %a)nit' esca$ar qe re1$e.a $a 'istri&ci#n 'e %asas 'e n cer!" " n siste%a 'e !art2c$as en re1$e.a $a 'istri&ci#n 'e %asas 'e n cer!" " n siste%a 'e !art2c$as en r"taci#n* res!ect" a$ e.e r2)i'"0 Es e$ (a$"r 'e %"%ent" an)$ar $"n)it'ina$ en n r"taci#n* res!ect" a$ e.e r2)i'"0 Es e$ (a$"r 'e %"%ent" an)$ar $"n)it'ina$ en n s#$i'" r2)i'"0

s#$i'" r2)i'"0 E$

E$ %"%"%e%entnt" " 'e 'e ininercerciaia* * tata%&%&i3i3n n 'e'en"n"%i%inana'" '" SeSe))n'n'" " M"M"%e%entnt" " 'e 'e 4r4rea*ea* Se)n'" M"%ent" 'e Inercia " M"%ent" 'e Inercia 'e 4rea* es na !r"!ie'a' Se)n'" M"%ent" 'e Inercia " M"%ent" 'e Inercia 'e 4rea* es na !r"!ie'a' )e"%3trica 'e secci#n trans(ersa$ 'e $"s e$e%ent"s estrctra$es0

)e"%3trica 'e secci#n trans(ersa$ 'e $"s e$e%ent"s estrctra$es0 E$ M"%ent" 'e Inercia s"$" 'e!en'e 'e5

E$ M"%ent" 'e Inercia s"$" 'e!en'e 'e5

• La )e"%etr2a 'e$ cer!"0La )e"%etr2a 'e$ cer!"0 •

• La !"sici#n 'e$ e.e 'e )ir"0La !"sici#n 'e$ e.e 'e )ir"0 •

• N" 'e!en'e 'e $a 1er,a qe inter(ienen en e$ %"(i%ient"0N" 'e!en'e 'e $a 1er,a qe inter(ienen en e$ %"(i%ient"0 •

• E$ E$ %"%"%e%entnt" " 'e 'e ininerercicia a 'e'e&e &e seser r eses!e!ec2c21i1ica%ca%entente e reres!es!ectct" " n n e.e.e e 'e'e

r"taci#n 'a'"0 r"taci#n 'a'"0

Para na %asa Pnta$ Para na %asa Pnta$

Esa re$aci#n 'e $a %asa !nta$* (iene a ser $a &ase !ara t"'"s $"s 'e%-s Esa re$aci#n 'e $a %asa !nta$* (iene a ser $a &ase !ara t"'"s $"s 'e%-s %"%ent"s 'e inercia* !est" qe n "&.et" se !e'e c"nstrir a !artir 'e na %"%ent"s 'e inercia* !est" qe n "&.et" se !e'e c"nstrir a !artir 'e na c"$ecci#n 'e !nt"s %ateria$es0

c"$ecci#n 'e !nt"s %ateria$es0

E$ M"%ent" 'e Inercia 'e n "&.et" "r'inari" E$ M"%ent" 'e Inercia 'e n "&.et" "r'inari"

(2)

In("$cra na 'istri&ci#n 'e %asa a na 'istancia c"ntina%ente (aria&$e 'e ca$qier e.e 'e r"taci#n* e$ c-$c$" 'e$ %"%ent" 'e inercia* )enera$%ente in("$cra e$ c-$c$" 'i1erencia$* $a 'isci!$ina 'e $as %ate%-ticas qe !e'e %ane.ar  ta$es (aria&$es c"ntinas0 Pest" qe e$ %"%ent" 'e inercia 'e na %asa !nta$ se 'e1ine !"r5

Ent"nces* $a c"ntri&ci#n a$ %"%ent" 'e inercia !"r n e$e%ent" 'e %asa in1initesi%a$ '% tiene $a %is%a 1"r%a0 A esta c$ase 'e e$e%ent" 'e %asa se $e $$a%a n e$e%ent" 'i1erencia$ 'e %asa / s %"%ent" 'e inercia est- 'a'" !"r5

N"te qe e$ e$e%ent" 'i1erencia$ 'e$ %"%ent" 'e inercia 'I 'e&e estar sie%!re 'e1ini'" c"n res!ect" a n es!ec21ic" e.e 'e r"taci#n0 La s%a s"&re t"'"s est"s e$e%ent"s se $$a%a inte)ra$ s"&re $a %asa0

(3)

O6JETIVOS GENERAL

 Ana$i,ar e$ c"%!"rta%ient" 'e na %asa en 'escens"* can'" en n siste%a r"taci"na$* se 'e.a )irar $i&re%ente 'ic7a %asa0

ESPECÍFICOS

8 Ana$i,ar si $a %asa qe est- !esta en e$ e.e 'e r"taci#n* a1ecta e$ %"(i%ient" 'escen'ente 'e cierta %asa qe !en'e 'e n 7i$"0

8 Deter%inar si in1$/e " n" $a !"sici#n 'e $a %asa qe est- s"&re e$ e.e 'e r"taci#n* en e$ %"(i%ient" 'escen'ente 'e na %asa c"$)ante0

MONTAJE Fente5 7tt!599:::;0!r70e'9$a&1isi9%ana$9;st<=>Part<=>E+!eri%ent<=>>?0!'1  ;0 Cr"n#%etr" =0 6ase @0 Disc" 0 Bi$" 0 P"$ea 0 P"rta %asas 0 Masas 'e ;>> / ;> )r0 ?0 Re)$a $ar)a

(4)

PROCEDIMIENTO E+!eri%ent" I

;0 U&icar e$ %"nta.e antes %enci"na'"* en $a %esa 'e$ $a&"rat"ri"* 'e ta$ %anera qe se !'iera e1ectar $a t"%a 'e 'at"s* en cant" a tie%!" qe tar'e en rec"rrer na 'istancia 'e > c%0

=0 Para esta e+!eri%entaci#n se t"%# n 'isc"* c/a %asa es 'e ;*@ ) / 'e ra'i" ;=* c%0

@0 Se !r"ce'i# a $a t"%a 'e 'at"s* 'eter%inan'" n 'istancia !ara t"'as $as t"%as 'e 'at"s* 'e > c% Ha$tra* tenien'" esta 'istancia* se t"%ar"n $"s tie%!"s c"rres!"n'ientes a $as %asas 'e ;>> / ;> )r0

0 Se !r"%e'iar"n $"s tie%!"s qe tar'a&an estas %asas en 'escen'er esta 'istancia* res!ecti(a%ente !ara ca'a na 'e $as %asas0

E+!eri%ent" II

;0 Para este e+!eri%ent" se &ic# e$ eqi!" 'e $a %is%a %anera Hc"%" $a !ri%era e+!eriencia0

=0 A7"ra se a'ici"n# %asa a $a /a e+istente s"&re e$ e.e 'e r"taci#n* est" se $")r# t"%an'" n ani$$" 'e ;*@; )0

@0 Se !r"ce'i# 'e i)a$ %anera a $a t"%a 'e $"s tie%!"s qe tar'a&an en rec"rrer esta 'istancia 'e > c%* $as %asas 'e ;>> / 'e ;> )r0

E+!eri%ent" III

;0 E$ %"nta.e se &ic# 'e i)a$ %anera a$ 'e$ e+!eri%ent" ; / =0

=0 La %asa &ica'a s"&re e$ e.e 'e r"taci#n 'e$ siste%a H'ist" 'e !$-stic"* 'e %anera (ertica$ s"&re 'ic7" e.e0

@0 La t"%a 'e 'at"s se rea$i,# !ara $a %is%a 'istancia anteri"r%ente %enci"na'a / $as %asas 'e ;>> / ;> )r0

(5)

 AN4LISIS DE DATOS

DATOS A TENER EN CUENTA5

Ta&$as 'e 'at"s !ara ca'a e+!eri%ent"5 Pri%er e+!eri%ent"

ALTURA VS TIEMPO

(6)

Se)n'" e+!eri%ent"5

ALTURA VS TIEMPO

EXP. II PARA MASAS DE 0,10 Y 0,15 kg

(7)

ALTURA VS TIEMPO

EXP. III PARA MASAS DE 0,10 Y 0,15 kg

CONCLUSIONES

8 A$ tener %a/"r %asa c"$)ante* este tar'ar- %en"r tie%!" en rec"rrer $a a$tra esta&$eci'a H> c%* c"%" se !e'e a!reciar en $a )r-1ica 'e$ !ri%er  %"%ent" 'e t"%a 'e 'at"s en e$ ca$ s"$a%ente se (ar2" $a %asa c"$)ante0 8 Can'" se tiene %a/"r %asa s"&re e$ e.e 'e r"taci#n* c"%" se !e'e

a!reciar !ara $a t"%a 'e 'at"s 'e $a se)n'a e+!eriencia* se !e'e ana$i,ar qe est" in1$/e 'irecta%ente en e$ tie%!" qe tar'e en 'escen'er  e$ tra/ect" 'e > c%* si $" c"%!ara%"s c"n e$ !ri%er e+!eri%ent" se n"ta qe $a %asa c"$)ante 'is%in/# s ra!i'e,0

8 A$ 'is!"ner e$ 'isc" 'e %anera (ertica$* an can'" ten2a $a %is%a %asa s"&re e$ e.e 'e r"taci#n* qe !ara $a !ri%era e+!eriencia* se e(i'enci# qe $a %asa c"$)ante a%ent" s ra!i'e,* a$can,an'" as2 tie%!"s in1eri"res c"n res!ect" a$ !ri%er %"%ent" 'e t"%a 'e 'at"s0

 APLICACIONES A LA INGENIERÍA

E$ %"%ent" 'e inercia es n 1act"r i%!"rtante a c"nsi'erar en cant" a $a c"nstrcci#n* !es 'e&e%"s tener c"nciencia 'e c"%" $as (i)as H!"r e.e%!$" se c"%!"rtan en cant" a $a ten'encia a )irar !ara ta$ 'istri&ci#n 'e %asa0 En )enera$ en $"s c-$c$"s es i%!"rtante enc"ntrar $"s (a$"res %-+i%"s / %2ni%"s 'e$ %"%ent" 'e inercia !ara tener n c"ntr"$ 'e c#%" !"ner / qe (i)a 'e&e%"s c"$"car 'e acer'" a $" qe se reqiere0

EJEMPLO5

Una (ari$$a 'e$)a'a 'e ; % 'e $"n)it' tiene na %asa 'es!recia&$e0 Se c"$"can  %asas 'e; ) ca'a na* sita'as a >0>* >0=* >0>* >0* / ;0> % 'e n" 'e $"s

(8)

e+tre%"s0 Ca$c$ar e$ %"%ent" 'e inercia 'e$ siste%a res!ect" 'e n e.e !er!en'ic$ar a $a (ari$$a qe !asa a tra(3s 'e5

• Un e+tre%"

• De $a se)n'a %asa • De$ centr" 'e %asa

(9)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :