art contemporani

Top PDF art contemporani:

Art contemporani, per què no?

Art contemporani, per què no?

... Aquest projecte sorgeix com a conseqüència d’un replantejament de la metodologia emprada en l'educació de les arts visuals en les aules de Primària. Tot i que a l’etapa d’Infantil s’acostuma a treballar l’art d’una forma ...

20

Art contemporani xinès en el segle XXI : introducció a la pugna entre la creació i el mercat a través de cinc artistes destacats i les seves cotitzacions en les subhastes

Art contemporani xinès en el segle XXI : introducció a la pugna entre la creació i el mercat a través de cinc artistes destacats i les seves cotitzacions en les subhastes

... l’art contemporani a la RP Xina La política de reforma i obertura del règim xinès iniciada per Deng Xiaoping a partir del 1978 és el punt de partida de l’art contemporani a la ...l’“Star Art Group”, ...

53

Posada en funcionament de Fabra i Coats : fàbrica de creació i centre d'art contemporani de Barcelona : mesura de govern

Posada en funcionament de Fabra i Coats : fàbrica de creació i centre d'art contemporani de Barcelona : mesura de govern

... Així doncs, Fabra i Coats incorpora en el mateix equipament el programa de Fàbrica de Creació i el de Centre d’Art Contemporani. Estem convençuts que la convivència d’ambdós programes serà un estímul que generarà ...

13

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2013, el compte de pèrdues i g[r] ...

40

Comptes anuals 2012 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2012 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 3 l de desembre de 2012, el compte de pèrdue[r] ...

40

Comptes anuals 2014 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2014 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, [r] ...

41

Liquidació del pressupost 2015 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Liquidació del pressupost 2015 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

... Informe de la Intervenció de l' Ajuntament de Barcelona de la liquidació del pressupost de I'exercici 2015 del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona... Ajuntament de Barcelo[r] ...

35

Estatuts del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona [2015 text no oficial]

Estatuts del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona [2015 text no oficial]

... a) L'ampliació del Consorci amb noves entitats públiques o privades. b) L'aprovació deis pressupostos anuals d'ingressos i despeses, les bases d'execució i el compte general. c) La m[r] ...

14

Comptes anuals 2017 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2017 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2017, i es presenten d'acord ambles disposicions legals vigents en materia [r] ...

55

Comptes anuals 2016 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2016 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Opinió:_Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera [r] ...

123

Comptes anuals 2015 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2015 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Els comptes anuals s'han obtingut deis registres comptables tancats a 31 de desembre de 2015, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en materia comptable, a[r] ...

114

BAUMKUNST. L'Arbre com a objecte, subjecte i territori d'experimentació en l'art contemporani

BAUMKUNST. L'Arbre com a objecte, subjecte i territori d'experimentació en l'art contemporani

... Però, paradoxalment, els roures només ocupen aproximadament un 2% de la superfície de boscos d’Alema- nya, i a més a més, aquests pocs exemplars emmalalteixen a conseqüència de la contaminació industrial de l’atmosfera i ...

483

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Museu d’Art Contemporani de Barcelona 2006-2007

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Museu d’Art Contemporani de Barcelona 2006-2007

... 2. En els supòsits d’excedència per cura de fills, tant si ho és per naturalesa com per adop- ció o acolliment permanent o preadoptiu, es podrà gaudir d’una excedència la durada de la qu[r] ...

8

Liquidació del pressupost 2016 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Liquidació del pressupost 2016 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

... lalet:ln~ de Uibreterla SI. Productede l'Arrcndloment Anq u es Urbane:s Turism~de Ib rcel ... Altres rendes de béns Immob les: cess.iód'obres ¡ ~tles. Altres rendes de be ns Im[r] ...

44

Nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programes culturals: informe

Nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programes culturals: informe

... d'Art Contemporani es va posar en marxa el setembre de 2012, com "una institució multidisciplinar que té com a objectiu la producció, difusió i exhibició de projectes artístics contemporanis; espai de diàleg i ...

7

Memòria 2015

Memòria 2015

... El gener de 2015 es van celebrar a Milà les activitats de cloenda del projecte europeu MeLa – European Museums in an age of migrations, finançat per la Comissió Europea (European Research Area. 7th Framework Programme). ...

252

La Municipal. Núm. 012 (1991)

La Municipal. Núm. 012 (1991)

... seu d'Art Contemporani són fruit també, de la feliç col·laboració entre la generositat dels nostres grans artistes, la voluntat política. dels governs locals i regionals i,[r] ...

49

Jo   Individu i espiritualitat al Japó contemporani   A propòsit de la tetralogia 'El Rata' de Haruki Murakami

Jo Individu i espiritualitat al Japó contemporani A propòsit de la tetralogia 'El Rata' de Haruki Murakami

... Un dels handicaps que presenta aquest treball és que, tal com hem dit, no hi ha estudis acadèmics sobre el tema de recerca que volem dur a terme, per la qual cosa, aquest treball es bast[r] ...

115

Plan estratégico para la creación del departamento y mejoramiento del recurso humano de la prensa munipal de agua potable, aseo y alcantarillado Cyambe (EMAPAC)

Plan estratégico para la creación del departamento y mejoramiento del recurso humano de la prensa munipal de agua potable, aseo y alcantarillado Cyambe (EMAPAC)

... Art.17.­ El registro digital de asistencia deberá realizarse con el debido cuidado de manera que las huellas digitales queden registradas con absoluta claridad. Las marcas defectuosas, confusas, engañosas, ...

162

La interpretación de los contratos privados en el Ordenamiento Jurídico español

La interpretación de los contratos privados en el Ordenamiento Jurídico español

... Ahora bien, el principio de protección de consumidores ha desbordado el ámbito de las relaciones de éstos con empresarios desde las dos partes de los contratos de consumo. Así, la tutela del consumidor se extiende hoy a ...

26

Show all 3672 documents...