avaluació per competències

Top PDF avaluació per competències:

Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica  Avaluació per competències en la Física i Química

Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica Avaluació per competències en la Física i Química

En primer lloc, fer referència a l’estat de la qüestió el qual ha implicat una recerca exhaustiva d’informació i la sinterització d’aquells apartats que s’han considerat adient per tal de respondre als quatre objectius generals, plantejats a l’inici del treball. Existeix infinita informació referent a l’origen i història de l’avaluació educativa, així com diferents taules comparatives entre avaluació tradicional i avaluació autèntica. Per aquesta raó, s’han seleccionat les part més productives de cada autor i s’ha obtingut l’estat de la qüestió. En ell s’ha fet referència significativa a la necessitat d’aplicar una avaluació per competències per tal d’abastir a tota la diversitat de l’alumnat i aconseguir major nombre de metes individualitzades partint de diferents nivells de coneixements. No es tracta de que tots els alumnes siguin avaluats per igual amb la finalitat d’aconseguir una mateixa meta; sinó de la necessitat d’establir diferents avaluacions per tal d’aconseguir metes diferents i que cada una d’elles sigui igual d’important dintre de les seves pròpies capacitats, habilitats, destreses i competències.
Mostrar más

60 Lee mas

Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals

Avaluació per competències a la universitat: les competències transversals

Aquest apartat el dedicarem a contextualitzar els arguments exposats en el capítol anterior. La nostra intenció és mostrar com els supòsits i les opinions expressades al voltant de la funció de la universitat en la socie- tat de la informació i el coneixement, la nova cultura de l’aprenentatge que comença a emergir en el marc de la docència universitària i el treball per competències que se’n deriva s’han concretat en accions adreçades a assolir les fites formatives i educatives de la Universitat del segle xxi. Tanmateix, cal tenir present que el conjunt d’accions que presentarem a continuació s’ha d’emmarcar dins d’un projecte institucional d’innovació docent (PID-2008) subvencionat pel Programa d’Innovació i Millora Do- cent (PMID). Atès que en aquest projecte s’han endegat diverses accions més o menys relacionades amb els processos d’aprenentatge i avaluació de les competències transversals a la Universitat, en aquest apartat hem se- leccionat les que mantenen una relació més directa amb aquesta temàtica. Les accions seleccionades són representatives de les diferents fases que formaven part del projecte d’innovació i, a grans trets, fan referència al procés de definició i concreció de les competències transversals explici- tades per la Universitat de Barcelona; també, als nivells d’aprenentatge que permeten el seguiment del procés d’adquisició d’aquestes competèn- cies per part de l’alumnat i, finalment, al pla d’avaluació de les compe- tències transversals que es pretén impulsar a la Facultat de Formació del Professorat per normalitzar-ne el seu procés d’ensenyament i avaluació. Vegem-ne cadascuna d’aquestes accions més detalladament.
Mostrar más

62 Lee mas

Avaluació per competències Com avaluar per dimensions i competències sense ser abduït?

Avaluació per competències Com avaluar per dimensions i competències sense ser abduït?

En funció de les necessitats de la situació , s’implicaran uns o altres atributs a la recerca de la millor solució (Tejada, 1999a).. Enfoc holístic o integral.[r]

29 Lee mas

Síntesi, caracterització i avaluació de receptors esquaramídics per al reconeixement d’anions

Síntesi, caracterització i avaluació de receptors esquaramídics per al reconeixement d’anions

Els nitrogens lleugerament nucleofílics de les anilines no són molt reactius en aquestes condicions, per tant es fa ús d’un catalitzador com el triflat de zinc. Sense la presència del catalitzador, la reacció s’hauria de dur a terme a elevada temperatura provocant l’obtenció d’una barreja de productes. S’utilitza etanol com a dissolvent ja què altres alcohols podrien provocar una reacció de transesterificació amb els esquaramido-ésters i modificar la seva reactivitat.

32 Lee mas

Avaluació d'una intervenció basada en mindfulness per a pacients amb fibromiàlgia

Avaluació d'una intervenció basada en mindfulness per a pacients amb fibromiàlgia

La fibromiàlgia és una afectació de dolor crònic que afecta al 2.9% de la població. Les intervencions basades en mindfulness han mostrat ser efectives per tal síndrome. El present estudi, busca avaluar els efectes d’una intervenció basada en mindfulness de 6 setmanes per a pacients amb fibromiàlgia. Van participar 9 pacients diagnosticats amb fibromiàlgia. Es va realitzar un estudi quasiexperimental amb mesures pretest-postest amb grup únic. Com a instruments d’avaluació es van utilitzar: FIQR, FSDC, DASS-21, SCS-12, 5Q-5D-5L i l’FMMQ-15. L’anàlisi estadística, mostra millores en l’estat clínic, cognitiu, la qualitat de vida i la capacitat de mindfulness, però no en l’estat emocional. Les diferències no resulten estadísticament significatives. L’estudi senyala que el mindfulness pot ser una intervenció apropiada per a pacients amb fibromiàlgia. Tanmateix, en futures investigacions, caldria millorar les limitacions de validesa interna que presenta l’estudi.
Mostrar más

26 Lee mas

Competències professionals en Educació per a la Sostenibilitat des de la Complexitat: plantejament i instrument d’avaluació

Competències professionals en Educació per a la Sostenibilitat des de la Complexitat: plantejament i instrument d’avaluació

En aquest sentit i des de la perspectiva sistèmica, es tracta d’un viatge continu entre identitats i relacions, aconseguint que els processos d’ensenyament-aprenentatge esdevinguin una plataforma per a aprendre i construir entramats on són tan importants les entitats com els vincles que s’estableixen entre elles i les relacions causals que es generen (Bonil, 2011). Es planteja la necessitat d’estimular la reflexió crítica sobre la pròpia visió del món i sobre les disciplines creadores de coneixement tot promovent una perspectiva de canvi continu, obert i gens dogmàtic (Morin, 2001a). Una perspectiva des d’on els fenòmens deixen de veure’s com una imatge estàtica i passen a convertir-se en un relat on convergeixen multitud de mirades (Genina Calafell, 2010; Espinet, Orellana, Bonil Gargallo, & Pujol, 2003). Això significa entendre els fenòmens com a espais de confluència de múltiples causes i efectes que interaccionen entre si en una trama multidimensional que evoluciona sota una component d’atzar i indeterminació. En aquest escenari, la irreversibilitat adquireix un caràcter fonamental ja que l’evolució del sistema s’orienta en un eix temporal.
Mostrar más

287 Lee mas

Experiència per a la integració compartida de competències genèriques a les assignatures d experimentació en enginyeria química

Experiència per a la integració compartida de competències genèriques a les assignatures d experimentació en enginyeria química

APRENDIZAJE AUTÓNOMO TRABAJO EN EQUIPO EFICAZ ORAL Y ESCRITA... Análisis de la situación actual.[r]

37 Lee mas

Competències professionals

Competències professionals

Tal i com s’observa a la imatge superior, es destaquen diverses competències que són realitzades per la majoria d’universitats. Totes les universitats excepte la UdB i la UdG es caracteritzen per obtenir totes les competències instrumentals. La competència que no és utilitzada per totes les universitats és la Instr-C6 que correspon al coneixement d’una segona llengua. Per tal de decidir si una universitat disposa d’aquesta competència o no, s’ha tingut en compte únicament si dins del seu pla d’estudis inclou la matèria d’alguna llengua estrangera. No s’ha tingut en compte si la universitat disposa de sortides a l’estranger com ERASMUS.
Mostrar más

111 Lee mas

Avaluació de CluStream com a algorisme de micro agregació per a streams de dades

Avaluació de CluStream com a algorisme de micro agregació per a streams de dades

Per a l’execució del treball s’ha decidit emprar el programari MOA. Aquest software està orientat a l’extracció de dades stream i per això conté eines per a l’avaluació de les dades així com a conjunts d’algorismes. MOA està basat en WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) [2], un projecte encaminat a l’estudi i aplicació de mètodes d’aprenentatge màquina on gràcies a l’anàlisi automàtic de gran volum de dades s’aconsegueix decidir quin tipus d’informació té major rellevància. Al igual que WEKA, MOA està desenvolupat amb Java.
Mostrar más

35 Lee mas

Avaluació de la tècnica de fitoextracció per a la reducció de concentracions de metalls pesants en sòls contaminats per la indústria minera

Avaluació de la tècnica de fitoextracció per a la reducció de concentracions de metalls pesants en sòls contaminats per la indústria minera

Quan un àtom és excitat, degut al moviment d’un electró que pertany a un nivell energètic intern, podrà tornar al seu estat normal transferint un altre electró d’un nivell més extern fins al nivell intern vacant. L’energia d’aquesta transició pot aparèixer com a raigs X o ser utilitzada per treure un altre electró d’una òrbita més exterior. Si apareix una emissió de raigs X, els seus valors de longitud d’ona seran característics de l’element i les seves intensitats seran proporcionals al nombre d’àtoms excitats. D’aquesta forma, es poden utilitzar els mètodes d’emissió de raigs X per realitzar determinacions qualitatives i quantitatives (Willard, 1991).
Mostrar más

138 Lee mas

Les competències transversals al grau en Llengua i Literatura Catalanes de la UOC : guies de formació i avaluació, setembre 2012

Les competències transversals al grau en Llengua i Literatura Catalanes de la UOC : guies de formació i avaluació, setembre 2012

En efecte, l’anàlisi, per exemple, la tractem implícitament en la majoria d’assignatures de llengua i literatura, com ara aquelles que inclouen l’anàlisi morfològica o sintàctica o el comentari de text literari. En el cas de la CT3, però, el que pretenem és desenvolupar de manera explícita i més dirigida les habilitats analítiques dels estudiants. En aquest sentit, la redacció de l’objectiu d’anàlisi (“Anàlisi i interpretació de material (dades o textos de naturalesa complexa i sovint ambigua”) és important, perquè introdueix una granularitat que poques vegades trobem en documents semblants. En primer lloc, es relaciona l’anàlisi amb la interpretació del material, de manera que no ens quedem en la simple descripció de fenòmens o objectes, sinó que volem arribar a entendre’ls. En segon lloc, quan parlem de “material” especifiquem “dades o textos”, amb la qual cosa incloem tota la gamma d’objectes d'estudi del nostre grau. Finalment, expressa una voluntat clara que els nostre estudiants siguin capaços de copsar la complexitat i els matisos d’allò que estudien i saber explicar-los.
Mostrar más

113 Lee mas

RÚBRICA PER A L AVALUACIÓ DEL TFG PER PART DE LES PERSONES QUE FORMEN PART DEL TRIBUNAL Grau en Pedagogia

RÚBRICA PER A L AVALUACIÓ DEL TFG PER PART DE LES PERSONES QUE FORMEN PART DEL TRIBUNAL Grau en Pedagogia

Aquest document, que té per objectiu ser un informe d’avaluació de la presentació del TFG ha de ser complimentat per cadascun dels membres del tribunal avaluador. Les persones que integrin el tribunal han de lliurar a la Coordinació l’avaluació conjunta consensuant una qualificació per al TFG. El valor de la qualificació que es derivi de l’aplicació d’aquesta rúbrica serà del 40% de la qualificació final del TFG.

5 Lee mas

Anàlisi citogenètica en pèrdues gestacionals i avaluació del cribatge prenatal per ecografia per a la detecció d'alteracions cromosòmiques

Anàlisi citogenètica en pèrdues gestacionals i avaluació del cribatge prenatal per ecografia per a la detecció d'alteracions cromosòmiques

troben dos casos (1.3%) d’anomalies cromosòmiques. Van den Veyver i coŀls (2009) apliquen un array amb BACs i un d’oligonucleòtids en 309 mostres de líquid amniòtic i biòpsia de còrion trobant un canvi en una CNV amb significació clínica en un 6%. Kleeman i coŀls (2009) troben en 50 fetus malformats amb un cariotip normal un 2% de desequilibri i Vialard coŀls (2009) en 39 fetus amb DC múltiples amb cariotip normal o amb reorganitzacions per caracteritzar detecten un 15,4% d’anomalies. Tyreman i coŀls (2009) i Valduga i coŀls (2010) troben un 9% i 10% de desequilibris genòmics respectivament, ambdós autors identifiquen alteracions genòmiques en fetus amb malformacions que són diferents a les alteracions detectades en les sèries postnatals en casos malformats. Per tant determinades anomalies podrien passar desapercebudes amb arrays que estan dissenyats per estudis postnatals. És necessari dur a terme estudis addicionals en fetus malformats amb la finalitat de facilitar la implementació d’un array dirigit més sensible (Valduga i coŀls, 2010). Coppinger i coŀls (2009) troben que l’array-CGH detecta una taxa de desequilibri genòmic clínicament significatiu similar ja sigui utilitzant un array dirigit o un de tot el genoma. El disseny d’un arrayCGH de BAC que conté només clons de regions conegudes amb significació clínica en 94 amniocentesis referides per diferents indicacions va mostrar un 21,3% d’anomalies genètiques (Park i coŀls, 2010).Hillman i coŀls (2010) fan una revisió de tots els treballs publicats sobre l’aplicació de l’array en prenatal concloent que quan la indicació és la detecció ecogràfica d’un defecte congènit i cariotip normal es detecta un 5.2% d’anomalies.
Mostrar más

181 Lee mas

Simul@: una experiència per al desenvolupament de competències transversals en la formació de docents en educació física en mons 3D

Simul@: una experiència per al desenvolupament de competències transversals en la formació de docents en educació física en mons 3D

Les competències transversals són aquelles compe- tències genèriques, comunes a la majoria de professions i que es relacionen amb la posada en pràctica integrada d’aptituds, trets de personalitat, coneixements adquirits i també valors (Cela, Arias, & Esteve, 2009). Les com- petències transversals s’aprenen bàsicament en entorns laborals. L’aprenentatge de competències transversals a la universitat és un sistema complex, que requereix el canvi de metodologies docents i el suport d’entorns tecnològics que simulin situacions professionals, la qual cosa pot augmentar l’eficàcia dels processos d’aprenen- tatge. Una part important de la formació universitària té un caràcter professionalitzador, com per exemple la formació de docents, els graus de la qual tenen unes di- rectrius pròpies orientades totalment a l’exercici profes- sional en el centre escolar. A més de les competències específiques que s’espera que l’estudiant adquireixi en finalitzar el grau, en la nostra universitat s’ha establert un conjunt de competències de caràcter transversal amb què poder afavorir i garantir la formació integral de tots els titulats, abordant l’àmbit més personal i participatiu d’aquests.
Mostrar más

9 Lee mas

Avaluació de diferents fonts de sucre per a la segona fermentació dels vins escumosos

Avaluació de diferents fonts de sucre per a la segona fermentació dels vins escumosos

La concentració de sucres en el licor de tiratge de cada tipologia de vi escumós natural elaborat haurien d'haver donat un valor pròxim a 22g/L, ja que aquesta és la quantitat adient perquè l’ampolla augmenti les atmosferes necessàries per arribar a la pressió adequada per un vi escumós (entre 6 i 7atm, considerant que perdrem una atmosfera durant el desgorjat). Com es pot veure a la Taula 6, en el lot de sucre blanc, sucre morè de canya integral i most concentrat no rectificat, en tots els casos, la barreja de tiratge està pròxima a 22g/L. Per tant,es considera que la mescla de sucres és la correcta. Ara bé, en el cas de la mel la concentració de sucres ha estat inferior, això pot ser degut a un error de càlcul o que la concentració de sucre que indica la fitxa tècnica és menor. Igualment, a aquest lot se l’hi donarà conformitat per seguir endavant amb l’estudi, ja que només afectarà a la pressió final en ampolla (en principi s’obtindrà 0,25 bars menys que la resta de lots)
Mostrar más

84 Lee mas

Posada en marxa i avaluació del funcionament d'un fotobiorreactor per a la producció de microalgues

Posada en marxa i avaluació del funcionament d'un fotobiorreactor per a la producció de microalgues

Com es mostrava en la Taula 4.4.1, la mostra de l’entrada no estava filtrada; en canvi, la dels fotobiorreactors, sí. Per tant, en els fotobiorreactors només es quantificarà la matèria orgànica soluble. Aquesta decisió s’ha pres perquè, com s’ha vist en l’explicació de la planta pilot, l’aigua dels fotobiorreactors, després de passar pels tancs de recepció, se’n va a un decantador, on, amb l’ajuda d’un coagulador, hi ha una etapa de separació sòlid-líquid en què s’obté aigua clarificada i biomassa (matèria orgànica no soluble). El que ens mostren les anàlisis dels fotobiorreactors de la Figura 5.4.1. és aquesta aigua clarificada amb la matèria orgànica soluble.
Mostrar más

67 Lee mas

avaluació

avaluació

3 un dels inconvenients de l’organització jeràrquica és que com més gran és l’empresa més llarg és el recorregut i, per tant, més lent.. 4 el model d’organització funcional suposa menor[r]

5 Lee mas

Avaluació de models basats en intel·ligència artificial per a la predicció espacial del risc d'incendi forestal

Avaluació de models basats en intel·ligència artificial per a la predicció espacial del risc d'incendi forestal

S’han utilitzat set dels models obtinguts anteriorment: kNN amb 12 veïns, màquines de vectors de suport amb kernel gaussià, arbres de decisió, Random forest, AdaBoost, bayesià ingenu gaussià i xarxes neuronals amb una sola capa oculta de 10 unitats. El mètode emprat ha estat el de votació (en anglès, voting), consistent en obtenir la predicció de cadascun dels models inicials i assignar com a predicció final aquella que assoleix més vots. N’existeixen dues variant: majoria (en anglès, majority o hard voting) on es classifica d’acord amb l’etiqueta de la classe majoritària i probabilitats mitjanes ponderades (en anglès, weighted average probabilites o soft voting) on s’obté la classe a partir de la mitjana de les probabilitats calculades per a cada model inicial. S’han obtingut resultats similars en ambdues variants del mètode augmentant en un 0,7% l’exactitud de la validació creuada del millor dels models inicials i un 3,6% pel que fa a l’exactitud mitjana dels models inicials. Per contra, l’exactitud obtinguda amb el conjunt de test és un 2,7% superior a la mitjana dels algorismes inicials i també superior a cadascun d’aquests excepte en el cas de la xarxa neuronal, que supera a l’exactitud de la combinació de mètodes en un 1,02%. La següent taula i les matrius de confusió que l’acompanyen mostren aquests resultats.
Mostrar más

97 Lee mas

Avaluació de diferents tècniques d'aplicació per a la reducció de la contaminació en els tractaments fitosanitaris

Avaluació de diferents tècniques d'aplicació per a la reducció de la contaminació en els tractaments fitosanitaris

Malgrat això, s’ha esmentat sempre la possibilitat que els broquets d’injecció d’aire puguin tenir una eficàcia biològica inferior als broquets hidràulics tradicio- nals. La comparació de l’eficàcia biològica entre els diferents tipus de broquets ha estat duta a terme per diferents autors en diversos països, tant en conreus arboris com herbacis (Heinkel et al., 2000, Ramsdale i Messermith, 2001, Frießleben et al., 2003, Balsari et al., 2001 i 2005) i, en general, els resultats són encoratjadors, amb una eficàcia biològica similar dels broquets d’injecció d’aire quan es compara amb els broquets hidràulics tradicionals, o amb altres sistemes de reducció de la deriva, com l’adaptació del flux d’aire del polvoritzador (Cross et al., 2002). En alguns casos, però, els resultats indiquen una eficàcia inferior dels broquets d’injecció d’aire, per exemple en el control d’algunes plagues de fruiters (Lešnik et al., 2005). En el cas d’aplicacions herbicides, la utilització d’aquest tipus de broquets amb gotes més grans pot suposar també problemes d’eficàcia biològica, ja que l’eficàcia dels herbicides està relacionada amb la mida de les gotes (Knoc- he, 1994). D’acord amb la revisió duta a terme per aquest autor, amb gotes més petites s’incrementa l’eficàcia principalment dels herbicides sistèmics i de les apli- cacions dirigides contra espècies monocotiledònies. Segons Wolf (2002) és de preveure que les pèrdues d’eficàcia a causa de la utilització de broquets d’injecció d’aire siguin inferiors a les causades per altres condicions de l’aplicació com el moment de fer el tractament o les condicions ambientals.
Mostrar más

232 Lee mas

Disseny d'un programa de capacitació en competències bàsiques TIC per alumnes de secundària

Disseny d'un programa de capacitació en competències bàsiques TIC per alumnes de secundària

Per altra banda, l ‟ any 2004 la Comissió Europea creà un grup de treball per tal de reflexionar sobre les competències clau que haurien d‟ adquirir els ciutadans europeus mitjançant la formació al llarg de la vida per tal que Europa arribi a ser “l ‟ economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de tenir un creixement econòmic sostenible amb més i millors treballs i amb una major cohesió social” (Grup de Treball B de la Comissió Europea, 2004, 3). Aquest grup de treball, anomenat Grup de Treball B Competències Clau, elaborà un informe provisional on es definia competència com la combinació de destreses, coneixements, aptituds i actituds, i a la inclusió de la disposició per aprendre a més del saber com” (Grup de Treball B de la Comissió Europea, 2004, 5). En aquest document també es defineix el concepte de competència clau com aquelles que “representen un paquet multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per la seva realització i desenvolupament personal, inclusió i ocupació. Aquestes haurien d‟ haver estat desenvolupades al final de l ‟ ensenyança o formació obligatòria, i haurien d‟ actuar com la base per a un posterior aprenentatge com a part d‟ un aprenentatge al llarg de la vida” (Grup de Treball B de la Comissió Europea, 2004, 7).
Mostrar más

333 Lee mas

Show all 4489 documents...