• No se han encontrado resultados

Balanç de situació

Balanç de situació del vot electrònic

Balanç de situació del vot electrònic

... Aquesta situació és molt beneficiosa per a la millora continuada de la implementació (tecnològica i legislativa) perquè cada govern aprèn de les experiències pròpies i també de les experiències dels altres ...

39

Comptes anuals 2012 i balanç de situació 2011-2012 del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

Comptes anuals 2012 i balanç de situació 2011-2012 del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

... m. Inversions financeres permanents Fiances l dipòsits constltuils a llarg termini.. 260 FIANCES CONSTITU!DES A LLARG TERMitlI.[r] ...

10

Comptes anuals 2009 de la Fundació Mies van der Rohe

Comptes anuals 2009 de la Fundació Mies van der Rohe

... El balanç de situació es presenta, bàsicament, d’acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l’Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1[r] ...

16

Comptes anuals 2012 (juntament amb l'informe de l'auditoria)

Comptes anuals 2012 (juntament amb l'informe de l'auditoria)

... • Balanç de situació. El compte de resultats es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més [r] ...

31

Comptes anuals 2014 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2014 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, [r] ...

41

Comptes anuals 2012 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2012 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 3 l de desembre de 2012, el compte de pèrdue[r] ...

40

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

... Hem auditat els comptes anuals del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2013, el compte de pèrdues i g[r] ...

40

Memòria econòmica de Tabasa 2009

Memòria econòmica de Tabasa 2009

... el balanç de situació a 31 de desembre de 2009, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat en ...

53

Barcelona Cultura. Balanç 2012

Barcelona Cultura. Balanç 2012

... Família, i les activitats per a escolars organitzades per l’Institut d’Educació de Barcelona amb la col·laboració de diversos centres de recerca. Totes les iniciatives han contribuït a fer que més 12.500 persones s’hagin ...

306

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Maig 2004

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Maig 2004

... La situació de domini anticiclònic no es manté amb massa força i ja 18 s’intueix la formació d’una baixa al sud-oest de la península Ibèrica que fa que el dia 19 torni a ploure en alguns punts del Pirineu i pre- ...

28

Balanç temporada 2012-2013

Balanç temporada 2012-2013

... finançats amb bons resultats i el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona ens permetrà mantenir la nostra activitat i engegar de cara a la temporada vinent noves línies d’acció que[r] ...

11

Balanç temporada 2013-2014

Balanç temporada 2013-2014

... • activitats per a nenes i nens de 0 a 5 anys (el projecte d’ escoles bressol -juntament amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Graner, fàbrica de creació- i les prop[r] ...

17

Balanç temporada 2010-2011

Balanç temporada 2010-2011

... trames i derives flamenc empíric la dansa no fa por Dan Dan Dansa curs professors ballem una pel·li tot dansa. dansa en família.[r] ...

21

Barcelona Cultura. Balanç 2013

Barcelona Cultura. Balanç 2013

... Poner el acento en el retorno social de la impor- tante inversión cultural que la ciudad ha hecho debe ser la clave para hacer crecer Barcelona como gran equipamiento cultural.. De hec[r] ...

65

Estudi de la situació de l’Educació Estadística a l’Etapa de Primària

Estudi de la situació de l’Educació Estadística a l’Etapa de Primària

... la situació de l’Educació Estadística: “En tenim una idea aproximada, poc seriosa, però dóna la impressió que no és un tema al que se li doni molta importància a Matemàtiques a ...

56

Barcelona Cultura. Balanç 2014

Barcelona Cultura. Balanç 2014

... To complete this view of the cultural life in Barcelona in 2014, visit barcelonadadescultura.bcn.cat , the website on the city’s cultural data and indicators that presents, in a sing[r] ...

133

Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025: la situació als districtes i la situació dels col·lectius específics

Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025: la situació als districtes i la situació dels col·lectius específics

... Aquesta situació és més similar a la dels districtes com Sant Andreu i Sant Martí si es tenen en compte les dades de l’Estudi d’ocupació dels habitatges a Barcelona l'any 2015, on els habitatges amb ús d'habitatge ...

471

Informe anual de les empreses i institucions municipals 2001

Informe anual de les empreses i institucions municipals 2001

... Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros). Balanç Compte de pèrdues i guanys[r] ...

210

Balanç 1999-2003

Balanç 1999-2003

... el balanç energètic de la ciutat de Barcelona s’utilitza una eina informàtica específica de modelització que analitza la matriu de consums energètics de la ciutat per formats (gas natural, electricitat, gasos ...

27

Balanç 2007

Balanç 2007

... la situació era d’un enorme dèficit: pressupostos mínims, edificis i col·leccions en estat força precari, reduït nombre de visitants, escas- sa incidència ...

150

Show all 10000 documents...

Related subjects