Barcelona Activa

Top PDF Barcelona Activa:

BARCELONA ACTIVA UN ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN

BARCELONA ACTIVA UN ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN

Barcelona Activa es un innovador medio de innovación. O sea, una empresa pública dedicada a la construcción de un entorno favorecedor del emprendimiento y la innovación empresarial a partir de una serie de dispositivos institucionales, espaciales y culturales en el marco de una política pública impulsada desde el Ayuntamiento de Barcelona, dirigida y realizada con amplia autonomía por un equipo de innovadores institucionales con espíritu de aventura. Hasta qué punto las aspiraciones de generar emprendimiento se han visto reflejadas en la realidad, tras dos décadas de andadura, es algo que requiere una respuesta objetivable a través de la investigación. En las páginas de este texto se encuentran los datos y los análisis que fundamentan las conclusiones a las que hemos llegado un equipo de economistas universitarios tras 15 meses de investigación. Pero para entender los resultados de este proyecto institucional conviene situar la experiencia de Barcelona Activa en el contexto histórico que le da origen‖. (Valderrama, 2013)
Mostrar más

17 Lee mas

Barcelona Activa: 20 anys activant el futur

Barcelona Activa: 20 anys activant el futur

El Cibernàrium fou la resposta de Barcelona Activa a la necessitat imminent de difondre i capacitar les persones en l’ús de les noves tec- nologies. Posat en marxa l’abril de 1999 en col·laboració amb la Villette de Paris, el Cibernà- rium oferia, des de les seves instal·lacions a l’actual Parc Tecnològic Barcelona Nord, una atractiva oferta de formació i de divulgació tec- nològica concentrada en dos grans àmbits. En primer lloc, els espais Formació, Empresa i Idees acollien, i acullen avui dia, una oferta formativa flexible, de molt curta durada i diferents nivells per conèixer les noves tecnologies i aprendre a uti- litzar-les. En segon lloc, les sales de navegació on line i off line, en les quals, a més de navegar per Internet de forma gratuïta, es pot consultar, en un espai de disseny futurista, un catàleg de més de 120 audiovisuals que il·lustren amb exemples con- crets i testimonis reals com Internet pot canviar la nostra vida.
Mostrar más

93 Lee mas

LA INNOVACIÓN COMO ENFOQUE EMPRESARIAL EN BARCELONA ACTIVA

LA INNOVACIÓN COMO ENFOQUE EMPRESARIAL EN BARCELONA ACTIVA

La empresa visitada en Barcelona y la cual se tomó como caso para la línea de investigación 4 Barcelona Activa, nace en 1986 impulsando el crecimiento económico de la ciudad de Barcelona, se crea como una sociedad anónima municipal con un formato jurídico privado. Su único propietario es el ayuntamiento (alcaldía) de Barcelona; con más de 29 años de trayectoria está constituida por un concejo administrativo con un representante de la cámara de comercio, un representante de las universidades y un representante del sindicato. De esta forma se aleja de las acciones del alcalde, independientemente de quien esté en el poder (Información tomada del funcionario Mark Saenz de Barcelona Activa).
Mostrar más

16 Lee mas

Bases per a una nova Barcelona Activa : sessions de reflexió estratègica participativa per a la concreció del nou model de Barcelona Activa

Bases per a una nova Barcelona Activa : sessions de reflexió estratègica participativa per a la concreció del nou model de Barcelona Activa

Barcelona Activa, l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona, ha realitzat un procés de reflexió estratègica que permet traçar un full de ruta pels propers anys, tot reforçant el seu rol d’agència de desenvolupament local. Així, des de la Direcció General, i comptant amb la participació de les Direccions Executives, s’ha definit una primera proposta de missió, uns valors i unes línies estratègiques que senten les bases de l’estratègia.

26 Lee mas

Carta de servicios de Barcelona Activa [2017]

Carta de servicios de Barcelona Activa [2017]

La Carta de servicios de Barcelona Activa se dirige a las personas, entidades, empresas y organizaciones interesadas en conocer aspectos fundamentales de sus objetivos y compromisos relacionados con la oferta de servicios a la ciudadanía. La carta de servicios ayuda a que la ciudadanía conozca qué ofrece Barcelona Activa, a la vez que acerca la Administración pública a las personas que son usuarias:

12 Lee mas

Estatuts de Barcelona Activa [2017 text refós]

Estatuts de Barcelona Activa [2017 text refós]

Barcelona Activa, SAU SPM té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona, així com de les entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen i que tinguin la condició de poders adjudicadors, als efectes previstos a la normativa de contractació del sector públic i resta obligat a realitzar els treballs que aquestes li encarreguin que s’articularan mitjançant encàrrecs de gestió.

6 Lee mas

Pla d'acció de Barcelona Activa: 2004-2007

Pla d'acció de Barcelona Activa: 2004-2007

L’Ajuntament de Barcelona, tot i no tenir competències específiques en matèria d’innovació, ha posat en marxa un ampli nombre de polítiques i instruments que incideixen decisivament en els àmbits clau favorables a la innovació. En aquest sentit es poden mencionar iniciatives com: la simplificació de tràmits i l’administració on-line; l’impuls d’ infrastructures de telecomunicacions i accions per facilitar l’accés a la banda ampla; una llarga trajectòria en l’impuls a la iniciativa emprenedora a través de Barcelona Activa; la creació de la societat de capital—risc Barcelona Emprèn per a projectes empresarials amb un alt contingut innovador; la col·laboració amb les universitats; la divulgació de la cultura científica; el suport a la creació d’infrastructures tecnològiques i Parcs Científics com el Parc Científic de Barcelona, el Parc de Recerca Biomèdica, el Portal del Coneixement, etc; el projecte 22@bcn per impulsar el desenvolupament d’un districte productiu amb empreses d’alt contingut tecnològic o innovador; la posada en marxa d’un Pla d’Innovació que ha promogut els processos d’innovació en la gestió municipal; l’impuls de nous grans projectes i esdeveniments de dimensió mundial com el Fòrum 2004.
Mostrar más

38 Lee mas

Pressupost anual 2018 de Barcelona Activa, S.A.

Pressupost anual 2018 de Barcelona Activa, S.A.

En el marc de la nova llei del SOC s’avançarà cap a la integració d’actuacions i la descentralització de les polítiques. Es continuarà amb els grups de treball sobre model d’orientació, sistemes d’informació i avaluació, en el marc del protocol de col·laboració Barcelona Activa – SOC. Tot plegat per tal d’avançar en l’establiment d’un model d’oficina local d’ocupació i una xarxa d’oficines locals d’ocupació (una per a cada Districte com a mínim) amb un catàleg general de serveis comú a totes les oficines i amb serveis i accions específiques per a cada districte, es començarà per posar en marxa una experiència pilot a un districte que sigui considerat prioritari, per gradualment estendre el model al conjunt de la ciutat. Per operativitzar la prova pilot, es potenciarà la coordinació i els serveis compartits entre diferents actors que treballen en temes d’ocupació: institucions (SOC, Barcelona Activa, etc.), entitats del Tercer Sector, empreses i Ajuntament. D’altra banda es definirà el catàleg de serveis a prestar: prospecció, orientació, tutoria, intermediació, etc. Finalment es definirà l’estructura, les funcions i els recursos òptims de l’Oficina.
Mostrar más

24 Lee mas

Barcelona Activa, més a prop del ciutadà

Barcelona Activa, més a prop del ciutadà

La responsable de l’àrea econ mica ha posat en valor que “el centre d’aquest nou model és la persona”. Així, els serveis han passat de l’atenció grupal a l’assessorament personalitzat, un mètode “molt més eficient per aconseguir que el ciutadà que ve a Barcelona Activa passi de ser aturat a ser candidat” a trobar feina.

7 Lee mas

EMPRESA BARCELONA ACTIVA, SU DESARROLLO SOBRE LA

EMPRESA BARCELONA ACTIVA, SU DESARROLLO SOBRE LA

Barcelona Activa, es la organización ejecutora de las políticas de promoción económica desde hace más de 25 años, desde 1986 impulsa el crecimiento económico de Barcelona y su ámbito de influencia apoyando a las empresas, a la iniciativa emprendedora y el empleo. Al mismo tiempo, promociona la ciudad internacionalmente y en excelente entorno para la actividad económica y el progreso social basados en una misión que consiste en ser la organización referente al servicio de las políticas de apoyo a la empresa. Los autores Ammetller, G., Montes, I., Millat, E., Fernández, M., Ardevol, J., Llados, M., Rodríguez, I., Torrent, J & Vilaseca, J (2007) dicen: “ ha atendido 4.293 empresas mediante sus servicios y programas de apoyo empresarial, que se integrarán en la OAE (Oficina de Atención a la Empresa) y cuenta con un modelo mixto de servicios, quienes acompañan a las personas emprendedoras desde que tienen una idea de negocio hasta que ponen en marcha su empresa es así que ha acompañado 2.653 proyectos emprendedores. Además, 132 empresas y 15 proyectos se han instalado en sus incubadoras como Almogavers Business Factory el cual es un equipamiento de incubación inaugurado el 1 de junio de 2011 para empresas de nueva creación y espacios de expendeduría como son el centro para la iniciativa Emprendedora Glories, Convent de Sant Agusti”.(p. 8). En esta cita textual se mencionan los diferentes programas de apoyo y cifras que ha obtenido la empresa Barcelona Activa en el transcurso de su historia generando servicios a una idea de negocio que han tenido varias personas y a su vez estas iniciativas que los han impulsado a generar centros para que desarrollen las ideas.
Mostrar más

17 Lee mas

Com tramitar telemàticament una societat a Barcelona Activa

Com tramitar telemàticament una societat a Barcelona Activa

Todas las cuestiones que surjan por la interpretación de estos Estatutos, en las relaciones entre la Sociedad y los socios, y entre éstos por su condición de tales, y en la medida en que lo permitan las disposiciones vigentes, se someterán necesariamente al arbitraje institucional del TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA, de l'Asociació Catalana d'Arbitratje, encomendando al mismo la designación de árbitros y la administración del arbitraje, de acuerdo con su

23 Lee mas

Estatuts de Barcelona Activa [2011 text no oficial]

Estatuts de Barcelona Activa [2011 text no oficial]

Objeto Social: Articulo 3.- El objeto social de la Sociedad es el de fomentar, facilitar, promocionar e impulsar toda clase de actuaciones, generadoras de ocupación y de actividad economica.- Dentro de este objeto se comprenden, entre otras, las siguientes actividades:- Promover estudios y analisis de la situación economica orientados a una mayor eficaz movilización de recursos y promoción de la ocupación.- Evaluar y coordinar las iniciativas promovidas, tanto para el sector público como para el privado, encaminadas al fomento de la actividad económica y al estimulo de inversiones generadoras de ocupación.- Promover los programas de fomento de la ocupación y del conocimiento de las ventajas y ayudas a que pueden acogerse las empresas.- Creación y gestión de centros desoporte y de servicios para las empresas, preferentemente las de nueva creación.- Habilitación de locales para la ubicación fisica de empresas tanto industriales como de servicios.- Suministro de servicios generales y logisticos para las empresas, tanto en las instaladas en los centros de soporte como a las del resto de la ciudad.- Dar servicios de asesoramiento en los diferentes ambitos empresariales, en especial, en cuanto a la referencia a la creación y puesta en marcha de empresas.- Gestionar los instrumentos y trámites necesarios que sean oportunos para facilitar la creación de nuevas empresas.- Ayudar a las empresas instaladas en los centros de soporte a su implantación definitiva una vez normalizadas y plenamente competitivas.- Realización de aquellas otras actividades que el Ajuntament de Barcelona le pueda encargar en los ámbitos del fomento de la actividad económica y generación de ocupación.
Mostrar más

8 Lee mas

Conveni de col·laboració entre Barcelona Activa, Gremi d'Hotels de Barcelona, Diputació de Barcelona i Deloitte Consulting S.L. per al desenvolupament de la pimera edició del programa futurisme

Conveni de col·laboració entre Barcelona Activa, Gremi d'Hotels de Barcelona, Diputació de Barcelona i Deloitte Consulting S.L. per al desenvolupament de la pimera edició del programa futurisme

D’altra part, Mireia Solsona i Garriga, en nom i representació, com a Vicepresidenta 1ª i Presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb CIF P-0800000P. Les seves facultats de representació deriven de la Refosa 1/2015 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (núm. 5/15), de data 8 de gener de 2015 modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). Actua assistida per la Secretària delegada Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació (núm. 12577/13) de data 16 de desembre de 2013, i publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.
Mostrar más

10 Lee mas

MARKETING DIGITAL UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA EN BARCELONA ACTIVA

MARKETING DIGITAL UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA EN BARCELONA ACTIVA

Teniendo en cuenta este contexto y la información analizada con el instrumento de diagnostico a través de la observación, se hace una revisión de la literatura sobre Marketing Digital, donde se busca describir el impacto de esta línea de investigación 5 con la competitividad de Barcelona Activa. Por consiguiente, aplicaremos el conocimiento y experiencia adquirida mediante el Periplo Internacional en el Seminario Innovación empresarial y emprendimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, exponiendo la metodología de investigación utilizada, los principales resultados de la investigación en las visitas realizadas, y por último, se exponen las conclusiones desde un punto de vista objetivo.
Mostrar más

16 Lee mas

Barcelona Activa : l'agència de desenvolupament econòmic i local de l'Ajuntament de Barcelona

Barcelona Activa : l'agència de desenvolupament econòmic i local de l'Ajuntament de Barcelona

i el desenvolupament local per promoure la millora de la quali- tat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, respo- nent a les diferents necessitats de les persones en el seu

5 Lee mas

Carta de serveis de Barcelona Activa [2017]

Carta de serveis de Barcelona Activa [2017]

Impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva de l’economia plural, que inclou, entre altres, l’economia social i solidària.

12 Lee mas

La Inversió estrangera a l'àrea de Barcelona. 2002

La Inversió estrangera a l'àrea de Barcelona. 2002

La irrupción de las nuevas tecnologías es responsable, en parte, del cambio económico que experimenta la ciudad. Los nuevos sectores económicos emergentes dentro de la economía condicionan en gran medida el desarrollo urbanístico y plantean la necesidad de otros servicios. Los proyectos urbanísticos actualmente en marcha potenciarán las oportunidades de negocio emergentes y el desarrollo urbano. El área de Barcelona es un nucleo muy importante de atracción de inversión extranjera, especialmente en la industria y en servicios avanzados. Hace dos años publicamos por primera vez este estudio, en un intento de crear un nuevo instrumento para captar la valoración y las perspectivas de las empresas extranjeras en el área de Barcelona. Ahora se presenta esta segunda edición, elaborada conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona a través de la Agencia de Desarrollo Local Barcelona Activa y el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Cataluña, a la que se han incorporado algunas mejoras para facilitar su lectura así como la comparación con el estudio anterior.
Mostrar más

64 Lee mas

Identitat i posicionament de Barcelona. Un relat coral [versió en català, castellà i anglès]

Identitat i posicionament de Barcelona. Un relat coral [versió en català, castellà i anglès]

Some cities are universally admired, attracting high-value visitors, capturing and retaining the best talent and infusing their citizens with a healthy pride of belonging. Until not long ago, it was only large capitals that could belong to this select group of cities. But thanks to technological changes and new social and economic trends, it is now possible for cities built on a more human scale –with great capabilities– can stand out by cooperating and networking with other global cities, while also competing on an equal basis with the large capitals. Barcelona possesses many of the necessary conditions and aims to become a benchmark for this new generation of high-profile global cities.
Mostrar más

144 Lee mas

La Inversión extranjera en el área de Barcelona. 2001

La Inversión extranjera en el área de Barcelona. 2001

Para Jorge Carulla, Barcelona cuenta con una serie de factores muy positivos que facilitaron la decisión de establecer aquí su sede central. Destacan la calidad de vida, la facilidad de accesos, el nivel de implantación de Internet, unos costes de vida relativamente bajos y la existencia de una importante comunidad internacional, así como las perspectivas de atraer personal cualificado de fuera. También la considera una ciudad abierta y cosmopolita, donde la marca Barcelona representa un sello de identidad característico. Barcelona muestra también algunas debilidades, como la escasez de espacios para oficinas o la falta de personal cualificado, lo que aumenta los costes al tener que incorporar personal del exterior.
Mostrar más

56 Lee mas

El sector turístico en Barcelona

El sector turístico en Barcelona

El área de influencia de Barcelona es un rica suma de referencias turísticas que la configu- ran como un poderoso referente internacional dotado de excelentes infraestructuras que actúan al servicio de un amplio territorio. Y es que Barcelona es mucho más que la ciudad. Su provincia ofrece un mundo de posibilidades para gozar del ocio, la cultura y la naturaleza. Las tres marcas turísticas de la pro- vincia de Barcelona (Costa Barcelona, Paisaje de Barcelona y Barcelona Pirineos) y sus dieciocho espacios turísticos incluyen mar y playas, paisajes de interior, arte y patrimonio cultural y enoturismo, además de la riqueza de un importante pasado industrial, de tradiciones y de actividad comercial, entre otros atractivos.
Mostrar más

32 Lee mas

Show all 10000 documents...