Bases de dades

Top PDF Bases de dades:

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

Les BBDD multimèdia representen una extensió del concepte de base de dades. La seva raó de ser és la mateixa, però afegint la capacitat de tractar elements multimèdia. Hem vist que n’hi ha igualment de diversos tipus, i que el paradigma de la orientació a objectes, tan comú avui en dia en la programació de software, és una de les millors maneres de gestionar objectes multimèdia. Les bases de dades serien un un concepte abstracte si no fos pels sistemes gestors de bases de dades. Aquestes eines són les que proporcionen els mecanismes per a gestionar les BBDD de forma integral, des de la seva creació fins a la destrucció, passant pel seu manteniment, no només de la seva estructura sinó de les dades contingudes. Hem pogut veure amb detall les seves funcionalitats i alguns exemples de SGBD reals que existeixen en el mercat.
Mostrar más

54 Lee mas

Bases de dades, febrer 2007

Bases de dades, febrer 2007

Les bases de dades són el mètode preferit per a l’emmagatzemament estructu- rat de dades. Les grans aplicacions multiusuari, els telèfons mòbils o les agen- des electròniques utilitzen tecnologia de bases de dades per a assegurar la integritat de les dades i facilitar la tasca tant dels usuaris com dels programa- dors que les van desenvolupar.

10 Lee mas

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Continuarem amb el disseny lògic, que ens permetrà transformar el model conceptual en un model lògic. Concretament en aquesta assignatura ens cen- trarem en el model lògic relacional, és a dir, el model lògic que utilitzen les bases de dades relacionals.

6 Lee mas

Generació automàtica de l'esquema de bases de dades objectes relacional d'una aplicació a partir del seu diagrama de dades

Generació automàtica de l'esquema de bases de dades objectes relacional d'una aplicació a partir del seu diagrama de dades

Utils.assocNNToFile és el mètode encarregat d’adaptar les associacions d’agregació n a n a un entorn de bases de dades Objecte-relacional. Aquestes associacions tenen la particularitat de que cal crear una taula d’objectes amb dues columnes, una per cada tipus d’objecte participant. Per ho tant, el que fa aquest mètode és un recorregut del vector d’associacions n a n, i per a cadascuna d’elles genera un guió de creació d’una taula d’aquest tipus, on el nom de la taula serà el nom de la pròpia associació (agregant “_nt” per a indicar que es tracta d’un objecte taula), els noms dels atributs seran els noms dels objectes participants i el tipus d’aquests seran els mateixos noms agregant la clàusula “_t” doncs és la que indica al nostre estàndard que estem parlant d’un tipus objecte. Cada taula s’afegeix al fitxer de l’script que es va crear al mètode classeToFile(). Tant si s’ha afegit com si no alguna taula d’associacions n a n aquest mètode afegirà les següents clàusules al final del fitxer script :
Mostrar más

61 Lee mas

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

Tant les tècniques de modelització conceptual que es fan servir en l'àmbit pro- fessional, com les bases de dades i els fitxers actuals, no donen gaires facilitats per a considerar el temps com un element caracteritzador de la informació. En els anys vinents això canviarà, però mentrestant, la responsabilitat d'incloure el temps als SI correspon al dissenyador. Per exemple, es podria dissenyar un fitxer que contingués les dades actuals, sense cap atribut que fes referència al temps, i un fitxer històric en què cada enregistrament d'informació anés acompanyat d'una data i una hora.
Mostrar más

36 Lee mas

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

A partir dels problemes que presenten els fitxers de dades tradicionals, justifica- rem l'ús de les bases de dades, de les quals exposarem objectius, característiques, avantatges i inconvenients. Així mateix, identificarem els elements que compo- nen un sistema de base de dades, fent especial atenció als diferents tipus d'usuari.

12 Lee mas

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

o Intel·ligència. Les funcionalitats de les bases de dades han anat augmentant de forma considerable, degut a que gran part de la semàntica de les dades que es trobava dispersa en els programes ha anat migrant cap als servidors de bases de dades. Es busquen sistemes gestors de bases de dades que s’autoafinin, evitant el nombre elevat de paràmetres o opcions de configuració. També s’ha de tenir en compte que aspectes com la incertesa i el temps s’han anat incorporant a les bases de dades. Sorgint així les bases de dades actives, deductives, multimèdia, temporals, difuses, magatzems de dades (datawarehousing), mineria de dades (datamining), suportar l’accés a dades poc estructurades, etc.
Mostrar más

71 Lee mas

Comparativa entre Xindice i eXist com a sistemes de bases de dades XML natives

Comparativa entre Xindice i eXist com a sistemes de bases de dades XML natives

És conegut per tothom que les bases de dades són una part fonamental de totes les organitzacions, doncs en elles s’emmagatzema informació que serà utilitzada per aquestes. A més cal dir que XML és part del present i segurament el futur de l’administració de dades ja que ha permès trencar certes barreres i crear un format estàndard per a processar informació. Doncs bé, XML està provocant l’aparició de noves tecnologies, entre elles l’aparició d’una nova generació de bases de dades que encara que ara per ara es troben en una fase d’investigació i desenvolupament, en un futur poden ser una alternativa a les bases de dades relacionals. Són les anomenades “ native XML database” , les bases de dades XML natives (BD:XML)..
Mostrar más

69 Lee mas

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Aquest projecte pretén aprofundir en l’intercanvi d’informació des de diferents tipus d’aplicacions client i una base de dades relacional. L’enfocament del projecte s’ha concretat en un llenguatge clarament en expansió com és XML i en una base de dades relacional com és Microsoft SQL – SERVER. Des d’aquest projecte fem una defensa de les avantatges que comporta la utilització de XML i, en quant a la base de dades, les conclusions del projecte serien bastant similars si se'n hagués utilitzat qualsevol altra com ORACLE, INFORMIX, My-SQL... No és objectiu d’aquest projecte l’anàlisi dels Sistemes Gestors de Bases de Dades. Segurament la implementació d’un Servei d’emmagatzemament de dades a Internet requeriria la implementació de moltes més tasques a part dels interfaces que s’han desenvolupat però, aquí, s’ha mostrat un punt de partida. En altres punts d’aquesta memòria s’indiquen possibles vies d’ampliació.
Mostrar más

61 Lee mas

Bases de dades XML natives per gestionar documents MPEG 7

Bases de dades XML natives per gestionar documents MPEG 7

Aquest exemple consta de varies parts. Primer de tot li demanem que trobi, entre els documents emmagatzemats, els que tenen estructura que s’ajusta a l’estàndard MPEG7. Un cop trobats tots aquests documents localitzem la seva posició dintre del conjunt de la base de dades, ja que en principi, si no s’indica cap ruta específica, totes les consultes se fan sobre tots els documents que tenim emmagatzemats. Un cop tenim un document i la seva ruta absoluta ja podem localitzar cadascun dels seus elements. En aquest primer cas hem obtingut el títol de cada òpera. Al final, per cadascun dels resultats obtinguts creem un element de tipus document que conté la ruta absoluta del document i el títol de l’òpera que descriu.
Mostrar más

60 Lee mas

Bases de dades II, febrer 2011

Bases de dades II, febrer 2011

També volem que els usuaris no hagin de fer canvis quan es modifica la des- cripció lògica o l’esquema de la BD; per exemple, quan s’hi afegeixen/supri- meixen entitats o interrelacions, atributs, etc. I encara més: volem que els diferents processos usuaris puguin tenir diferents visions lògiques d’una mateixa BD i que aquestes visions es puguin mantenir al màxim d’independents de la BD i entre si. Aquest tipus d’independència, que dóna flexibilitat i elasticitat als can- vis lògics, s’anomena independència lògica de les dades.

28 Lee mas

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Al capítol 2 es realitza una introducció a la web semàntica tot analitzant els diferents elements que constitueixen la pila de la web semàntica. El capítol 3 està dedicat al disseny de la ontologia. Tot seguit el capítol 4 ens introdueix als magatzems de dades semàntics. Els Capítols 5 i 6 estan dedicats a l'estudi de funcionalitats de Virtuoso i OWLIM, respectivament. En el capítol 7 s'explica el procés d'importació de l'ontologia a VirtuosoDB. El capítol 8 està dedicat a les conclusions i finalment en l'annex es documenta la funcionalitat realitzada amb VirtuosoDB
Mostrar más

72 Lee mas

La capa de persistènica : Java Data Objects

La capa de persistènica : Java Data Objects

L’arquitectura de components EJB (Enterprise Java Beans), ha estat dissenyada per treballar en servidor d’aplicacions Java, i que per tant, permet la distribució d’aplicacions. EJB proporciona dos tipus de components per desenvolupar aplicacions distribuïdes. Entre la seva arquitectura d’EJB trobem un suport de persistència dels objectes, CMP ( Container Managed Persistence), cap a bases de dades. Aquest suport permet administrar la persistència de cada component definit a EJB. Aquest fet és degut gràcies a què fa servir l’API JCA, una interfície adaptadora de recursos, que també forma part d’EJB. Tota la gestió dels objectes és molt avançada, permet múltiples connexions a les dades i sistemes de caches, gràcies a la pròpia natura de distribució de components d’EJB. També permet gestionar rollbacks en operacions de la base de dades, degut al seu sistema de cache que treballa amb les operacions i les dades. El sistema pot treballar sobre múltiples plataformes al treballar sobre Java. JDO pot ser implementat com eina dintre de l’arquitectura EJB. Això potser interessant depenent de les necessitats de l’aplicació. La relació amb EJB/CMP no és del tot contraposada, sinó que a vegades pot ser complementaria, en benefici de l’aplicació. El problema que trobem és la complexitat del treball i els requeriments i recursos que necessita per treballar.
Mostrar más

80 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

“Els projectes habituals de bases de dades estàndard es caracteritzen per tenir la majoria de problemes resolts i així, en general, els problemes es limiten a estudiar la tecnologia i executar el projecte. En el món SIG però, cada projecte és un problema nou que cal resoldre i que, en molts casos, està al llindar de la innovació tecnològica, com demostra el fet que diversos projectes de recerca, com el GALILEO, tenen una component SIG. A mes, per treballar amb un SIG cal tenir algunes nocions de cartografia i coneixements de geometria.”

60 Lee mas

Anàlisi i comparativa de frameworks dins de les 3 capes (Vista Model Dades) d'una arquitectura
típica JEE

Anàlisi i comparativa de frameworks dins de les 3 capes (Vista Model Dades) d'una arquitectura típica JEE

Durant el document s’ha parlat de la portabilitat entre Bases de Dades i entre servidors d’aplicacions; però, què passa si un dia decidim canviar de FW de persistència? Aleshores serà important que el que tenim fet amb un FW sigui fàcilment reutilitzable pel nou FW al que volem anar. Això s’aconsegueix mitjançant la utilització

62 Lee mas

Anàlisi de les necessitats de recursos sanitaris en els pacients amb ictus a Barcelona

Anàlisi de les necessitats de recursos sanitaris en els pacients amb ictus a Barcelona

S‟ha realitzat un estudi observacional en la població de Barcelona durant el període 2000- 2011 i amb projeccions per als anys 2015 i 2020. Mitjançant les bases de dades del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) de centres d‟Aguts i Sociosanitaris (SS), desprès de seleccionar els codis corresponents a pacients afectats per ictus, s‟ha analitzat l‟evolució de les hospitalitzacions produïdes segons sexe, edat, estada mitjana, tipologia d‟ictus i destinació a l‟alta. S‟ha emprat el padró i el registre central d‟assegurats (RCA), com a denominador per al càlcul de les taxes d‟incidència hospitalària, les dades del registre de mortalitat per valorar l‟evolució dels èxitus i també dades de l‟Institut d‟Estadística de Catalunya (IDESCAT) per la realització de projeccions poblacionals.
Mostrar más

158 Lee mas

Creació d'un magatzem de dades

Creació d'un magatzem de dades

Aquest bloc presenta el disseny físic realitzat seguint l'anàlisi anterior. Inclou els models de bases de dades i l'arquitectura dels processos de càrrega. També es descriu l'arquitectura de programari i maquinari necessari pel correcte funcionament del nou sistema. Finalment es detallen els informes creats responent a la demanda dels usuaris.

63 Lee mas

Com es troben dades estadístiques, setembre 2010

Com es troben dades estadístiques, setembre 2010

El Sistema Estadístic Europeu és coordinat per l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea. Aquesta agència recull dades estadístiques de tota la Unió Europea i també de cadascuna de les agències dels països membres. Les dades resultants es poden consultar a Eurostat. Inclou altres bases de dades com COMEXT sobre comerç exterior i producció.

14 Lee mas

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

Asterisk ofereix la possibilitat d'emmagatzemar les dades dels fitxers de configuració en Bases de Dades, facilitant així la gestió de la configuració a programes externs, o dit d'una altra manera, aquest sistema ens permet gestionar dinàmicament l'entorn d'aquest sense tenir que reiniciar el servidor cada cop que fem un canvi. En la literatura relacionada s'hi refereix a aquesta característica com a RealTime per la manera en que s'actualitzen les dades.

61 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Molts d’aquests sistemes permeten la integració amb altres aplicacions, fet que multiplica el seu potencial. Són eines que consten d’una interfície gràfica que permet l’explotació de les dades generades moltes vegades per un SIG, tot i que no amb les mateixes prestacions. Podríem dir que un Desktop Mapping Systems és una extensió d’un Sistema de Gestió de Bases de Dades, que permet treballar amb dades georeferenciades, i que a diferencia dels SIG, entre altres característiques, no permet la creació de nous mapes per digitalització, escanejat, vectorització, ús de GPS incorporació de dades geomètriques no estructurades. En el gràfic anterior, s’aprecia un DMS que genera un mapa de proximitat al voltant d’un punt donat.
Mostrar más

59 Lee mas

Show all 10000 documents...