Bases de dades -- Disseny

Top PDF Bases de dades -- Disseny:

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Disseny de bases de dades, setembre 2012

El disseny de bases de dades és un procés complex que permet obtenir una implementació d’una base de dades a partir dels requisits inicials dels usuaris del sistema d’informació. Aquest procés guia el dissenyador de bases de dades per diferents etapes amb l’objectiu de segmentar un problema de considerable complexitat en diferents subproblemes de menys complexitat.

6 Lee mas

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

El ràpid creixement d'XML ha propiciat el naixement de moltes eines que faciliten el processat d'aquest tipus de documents com parsers XML, bindings XML o XSLT. Però cap d'aquestes eines cobreix la necessitat de consultar la gran quantitat d'informació emmagatzemada en les bases de dades XML natives. Xquery és un llenguatge que permet definir de forma ràpida i compacta, consultes o recorreguts complexos sobre col·leccions de dades en XML. No és un llenguatge procedimental sinó un llenguatge funcional, el que significa que, cada consulta és una expressió que s'avalua i retorna un resultat. Les expressions es poden combinar entre elles de manera flexible per crear-ne de noves més complexes, i el més important, amb més contingut semàntic.
Mostrar más

72 Lee mas

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

En resum, els interfaces i els arxius XML és poden millorar i aquesta tasca podria ser l’objectiu de properes línies de treball. L’objectiu d’aquest projecte no era fer els millors interfaces possibles que fossin capaços d’interpretar qualsevol cas o arxius XML amb un gran nombre de possibilitats, si no demostrar que aquesta metodologia de treball era viable i podia donar uns resultats satisfactoris. Crec que això s’ha aconseguit i per tant com a conclusió final podem afirmar que, dintre del disseny d’aplicacions, és pot aconseguir un alt nivell d’abstracció de la base de dades relacional utilitzant mecanismes d’intercanvi d’informació com XML. Això és molt important, sobretot dintre del mon d’Internet, ja que permet que aplicacions totalment diferents utilitzin les dades d’un mateix nucli únicament generant i interpretant arxius XML. A més, aquesta independència permet que qui gestioni la base de dades pugui arribar a canviar el SGBD sense que la resta d’aplicacions se’n assabentin.
Mostrar más

61 Lee mas

Disseny i implementació d'una base de dades relacional

Disseny i implementació d'una base de dades relacional

Base de dades: Una base de dades és un conjunt estructurat de dades. Conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent, i accessibles des d'un o més programes o aplicacions, de manera que qualsevol d'aquestes dades pot ésser extreta del conjunt i actualitzada, sense afectar ni l'estructura del conjunt ni les altres dades. El programari especialitzat que gestiona aquestes dades s'anomena Sistema Gestor de Bases de Dades (en angles, DBMS). Perquè un programa sigui considerat un SGBD, ha de complir les propietats ACID.
Mostrar más

78 Lee mas

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

Veiem, doncs, que els conjunts�de�fitxers�interrelacionats ens plantegen cer- tes dificultats. Els programaris tradicionals de gestió de fitxers, els File Manage- ment Systems, no s'ocupen de les possibles interrelacions entre fitxers, i les dei- xen en mans dels usuaris informàtics. Al final dels anys setanta van començar a sortir al mercat programaris especialitzats en aquests conjunts complexos de dades sota el nom de Database Management Systems o Sistemes de gestió de BD (SGBD). Els SGBD són bastant més sofisticats que els sistemes de gestió de fitxers, i el seu objectiu és facilitar l'ús de les BD, el disseny, la programació, el manteniment, la utilització simultània per molts usuaris, etc.
Mostrar más

36 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

SQL: Lenguaje pensado para describir, crear, actualizar y consultar bases de datos. Fue concebido por IBM a finales de los años setenta y estandarizado por ANSI e ISO en el año 1986 (el último estándar del SQL es de 1999). Actualmente lo utilizan casi todos los SGBD del mercado (incluso algunos SGBD no relacionales y algunos sistemas de ficheros).

61 Lee mas

Disseny i implementació d'una base de dades relacional per a la gestió d'incidències de productes

Disseny i implementació d'una base de dades relacional per a la gestió d'incidències de productes

Per suportar els magatzems de dades podem triar entre sistemes ROLAP i sistemes MOLAP. En els sistemes ROLAP es fan servir bases de dades relacionals dissenyades explícitament per suportar els requeriments dels magatzems de dades. Per aconseguir-ho es fan servir unes estructures especials anomenades d’estrella i de floc de neu. El sistemes MOLAP per contra treballen directament en estructures multidimensionals. A grans trets els avantatges i desavantatges d’un sistema respecte de l’altre són que els sistemes ROLAP poden treballar amb grans volums de dades, mentre que els sistemes MOLAP tenen un major rendiment. Per aquest motiu en els últims anys han sorgit sistemes híbrids anomenats HOLAP que permeten barrejar tots dos sistemes en funció del tipus de dades que s’han de fer servir.
Mostrar más

66 Lee mas

Disseny i desenvolupament d'una base de dades de mariners i vaixells del Masnou

Disseny i desenvolupament d'una base de dades de mariners i vaixells del Masnou

En la primera fase s’ha fet un estudi de les fonts disponibles sobre l’objecte a ser registrat i representat a la base de dades: mariners i vaixells del Masnou. Això ha permès conèixer millor quina mena de dades tenim per fornir la base de dades resultant. Tot seguit, s’han analitzat les necessitats informacionals dels usuaris externs de l’Arxiu en aquest aspecte, tot analitzant les consultes i demandes més freqüents. I també les necessitats que té el personal de l’Arxiu i del Museu, ja que la base de dades també ha de servir per donar resposta a necessitats de caire més intern. Per acabar la fase d’anàlisi, s’han cercat precedents i bases de dades similars. Concretament, hem analitzat com organitzen la informació de mariners i vaixells l’Arxiu del Port de Tarragona i l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona.
Mostrar más

73 Lee mas

Generació automàtica de l'esquema de bases de dades objectes relacional d'una aplicació a partir del seu diagrama de dades

Generació automàtica de l'esquema de bases de dades objectes relacional d'una aplicació a partir del seu diagrama de dades

L’objectiu d’aquest projecte de fi de carrera és obtenir una aplicació en llenguatge JAVA amb capacitat de generar a partir d’un diagrama de classes la seva representació en un esquema d’una base de dades objecte-relacional Oracle 9i. Per aconseguir-ho s’aprofita la capacitat de les eines de disseny UML ( eines CASE) per a generar fitxers XMI, que són subconjunts del llenguatge XML per a la descripció de models UML i que contenen la informació del diagrama de classes dintre de les marques típiques dels fitxers XML. L’aplicació JAVA rep com a entrada aquest fitxer XMI. Manté en memòria el fitxer en forma d’un arbre de nodes aplicant un model de processament DOM per a XML del qual disposa el llenguatge JAVA mitjançant el seu API JAXP. Així l’aplicació es capaç de recórrer tot el document recollint unes dades determinades. Un cop recorregut tot el document s’analitzen les dades recollides i es classifiquen segons el seu tipus. Quan ja es tenen totes les dades classificades es passa a reconstruir la informació del document analitzat dins d’un fitxer script amb les sentències SQL necessàries per a la creació de l’esquema de la base de dades. Per tant, l’aplicació en llenguatge JAVA rep d’entrada un fitxer XMI i genera de sortida un fitxer pla al que se li dona extensió SQL. Aquest fitxer SQL està capacitat per a plasmar els tipus objecte, relacions d’herència simple i relacions d’associació d’agregació i de referència que s’hagin descrit al diagrama de classes. L’aplicació tracta fitxers XMI generats pel programa Poseidon for UML, abans de provar-ho amb altres eines CASE caldrà comprovar si els fitxers XMI que generen aquestes eines contenen les mateixes marques.
Mostrar más

61 Lee mas

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

Explicarem el concepte de model de dades que permet aconseguir el procés d'abs- tracció que condueix del món real al món de les dades, distingint entre l'esquema i l'estat de la base de dades, i introduirem els diferents tipus d'abstracció que faci- liten la representació de les dades en el disseny de bases de dades. Mostrarem com s'organitzen les dades de manera persistent en els suports d'emmagatzematge se- cundari i veurem com el sistema de gestió de bases de dades (SGBD) hi accedeix seguint l'esquema general del procés d'execució d'una consulta.
Mostrar más

12 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

El projecte suposa el disseny i construcció de diferents parts d’un procés: la construcció del magatzem corporatiu i els magatzems departamentals, el procés d’importació de dades de les bases de dades transaccionals de producció al magatzem departamental, el procés de tractament de dades i traspàs del magatzem corporatiu als diferents magatzems departamentals i finalment, la creació d’un entorn de consulta de les dades per part de l’usuari final que no requereixi coneixements específics sobre bases de dades.

45 Lee mas

Implantació d'una solució SIG per a
l'ajuda a la presa de decisions per
l'explotació de recursos del subsòl

Implantació d'una solució SIG per a l'ajuda a la presa de decisions per l'explotació de recursos del subsòl

De la capa d’altimetria del topogràfic 1:5000 de l’ICC cal extreure’n les corbes de nivell i les cotes altimètriques. Per realitzar aquest procés cal incorporar el fitxer bt5mv20f257111xar02.dxf a la TOC i posteriorment realitzar una exportació de dades. En primer lloc, per incorporar el fitxer cal prémer el botó afegir capa , o bé des de la barra d’eines seleccionar Vista – Afegir capa. Posteriorment, es mostra la finestra de diàleg Afegir capa on cal seleccionar el tipus d’origen de la informació. Com es tracta d’informació emmagatzemada en un dispositiu local, cal seleccionar Fitxer i tipus de fitxer gvSIG driver dxf amb el que es mostren els arxius que tenen aquest format i que es troben en el directori escollit.
Mostrar más

60 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Per sota de la capa BASE que és la que estem modelant hi haurà dues capes més. La capa STAGE i la capa IMP que a nivell físic les modelarem amb Schema propi a la base de dades. Les dades del sistemes operatius s’importaran 1:1 a la capa IMP on tenim una imatge exacte de la interfície d’import del magatzem de dades. Per convenció no deixarem entrar cap dada al magatzem sinó és a través d’aquesta capa. En aquesta capa totes les taules modelades tenen els camps del tipus Varchar2 la grandària del qual s’adapta al camp que volem importar i es sobredimensiona de manera que puguem importar els registres fins a aquesta capa gairebé sempre. En aquesta capa tampoc tenim cap constraint implementat ni cap relació entre les taules.
Mostrar más

50 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Com comentàvem en la secció anterior, la taula model_C inclou dades referents als diferents models que ens podem trobar de comptadors i els seus fabricants. Caldria esmentar al client la possibilitat d’explotar les possibilitats d’aquesta taula ampliant les dades sobre el fabricant, el preu de compra, els costos d’instal·lació entre d’altres. La connexió existent amb els clients, les zones o els consums fa que aquestes dades més detallades puguin ser molt útils.

37 Lee mas

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Aquests documents, suportats tradicionalment en paper i en alguns llocs, a partir de les últimes dècades del passat segle, en suport electrònic estan sotmesos a normes i procediments per al seu tractament i constituïxen les fonts primàries i secundàries fonamentals per a la presa de decisió en la salut a nivell clínic, operatiu i estratègic. El caràcter obert i públic de les xarxes de transmissió de dades i les vulnerabilitats existents en els serveis i protocols utilitzats, així com la facilitat del seu ús amb fins il·lícits, tant per intrusos com per usuaris legítims de les mateixes, facilita la realització d'atacs i l'ocurrència d'incidents que afecten la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.
Mostrar más

135 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

El model de dades permet relacionar atributs gràfics i alfanumèrics (diuen què i com és l'element). Aquestes relacions, s'estableixen tant des del punt de vista posicional (diuen on està l'element), com topològic (informen sobre la ubicació de l'element en relació als altres elements). El nombre clau identificador (únic per a cada objecte de la categoria), és emmagatzemat tant en l'arxiu o mapa d'objectes, com en la taula d'atributs, el que garanteix una correspondència estricta entre els atributs gràfics i els alfanumèrics.

60 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

El projecte comença amb una anàlisi acurada de les dades que se’ns han proporcionat, a fi i a efecte de definir les Dimensions i Atributs per una costat i els Indicadors per una altre costat. Arribats a aquest punt, el següent pas es definir els Informes que facilitarem al nostre client i d’acord a les seves necessitats. Finalitzarem aquesta part amb una repassada de les fonts de dades.

55 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Quan ens endinsem dins d'un projecte de magatzem de dades, no parlem únicament de construir un repositori per unificar les dades sinó que moltes vegades necessitem «normalitzar» i netejar les dades que ens venen dels diferents orígens per tal de mostrar una visió unificada, més pròxima als usuaris finals.

60 Lee mas

Disseny i implementació d'una base de dades relacional per a un concessionari de vehicles

Disseny i implementació d'una base de dades relacional per a un concessionari de vehicles

Aquesta funció s’utilitzarà per a desar la capçalera de les reparacions dels vehicles que es realitzen als tallers. Tots els identificadors han de tenir un valor corresponent a les taules relaciones, si no es així o succeeix algun error, es produirà una excepció, i el procés es cancel·larà. Si tot funciona correctament, la funció ens retornarà l’Identificador de reparació on s’han desat les dades

99 Lee mas

Bases de dades, febrer 2007

Bases de dades, febrer 2007

A continuació aprofundirem en el model anomenat relacional (el més usat als nostres dies), proporcionant els mètodes i eines que ens permetin representar necessitats d’emmagatzemament i consulta de dades en aquest model. Des- prés, estudiarem a fons el llenguatge de consultes estructurat SQL, imprescin- dible per a treballar amb bases de dades relacionals, tant si és directament com mitjançant qualsevol llenguatge de programació.

10 Lee mas

Show all 10000 documents...