Bases de dades -- Disseny -- TFC

Top PDF Bases de dades -- Disseny -- TFC:

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Enginyer superior d’Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Se- guretat informàtica a la Universi- tat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en Intel·ligència artificial i sistemes informàtics a la Universi- dad Nacional de Educación a Dis- tancia (UNED). Actualment és pro- fessor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i fa els seus estudis de doc- torat al grup DEIC de la UAB en temes de privacitat i mineria de dades.

6 Lee mas

Disseny i desenvolupament d'una base de dades de mariners i vaixells del Masnou

Disseny i desenvolupament d'una base de dades de mariners i vaixells del Masnou

En la primera fase s’ha fet un estudi de les fonts disponibles sobre l’objecte a ser registrat i representat a la base de dades: mariners i vaixells del Masnou. Això ha permès conèixer millor quina mena de dades tenim per fornir la base de dades resultant. Tot seguit, s’han analitzat les necessitats informacionals dels usuaris externs de l’Arxiu en aquest aspecte, tot analitzant les consultes i demandes més freqüents. I també les necessitats que té el personal de l’Arxiu i del Museu, ja que la base de dades també ha de servir per donar resposta a necessitats de caire més intern. Per acabar la fase d’anàlisi, s’han cercat precedents i bases de dades similars. Concretament, hem analitzat com organitzen la informació de mariners i vaixells l’Arxiu del Port de Tarragona i l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona.
Mostrar más

73 Lee mas

Disseny i implementació d'una base de dades relacional

Disseny i implementació d'una base de dades relacional

Base de dades: Una base de dades és un conjunt estructurat de dades. Conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent, i accessibles des d'un o més programes o aplicacions, de manera que qualsevol d'aquestes dades pot ésser extreta del conjunt i actualitzada, sense afectar ni l'estructura del conjunt ni les altres dades. El programari especialitzat que gestiona aquestes dades s'anomena Sistema Gestor de Bases de Dades (en angles, DBMS). Perquè un programa sigui considerat un SGBD, ha de complir les propietats ACID.
Mostrar más

78 Lee mas

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

Explicarem el concepte de model de dades que permet aconseguir el procés d'abs- tracció que condueix del món real al món de les dades, distingint entre l'esquema i l'estat de la base de dades, i introduirem els diferents tipus d'abstracció que faci- liten la representació de les dades en el disseny de bases de dades. Mostrarem com s'organitzen les dades de manera persistent en els suports d'emmagatzematge se- cundari i veurem com el sistema de gestió de bases de dades (SGBD) hi accedeix seguint l'esquema general del procés d'execució d'una consulta.
Mostrar más

12 Lee mas

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

Veiem, doncs, que els conjunts�de�fitxers�interrelacionats ens plantegen cer- tes dificultats. Els programaris tradicionals de gestió de fitxers, els File Manage- ment Systems, no s'ocupen de les possibles interrelacions entre fitxers, i les dei- xen en mans dels usuaris informàtics. Al final dels anys setanta van començar a sortir al mercat programaris especialitzats en aquests conjunts complexos de dades sota el nom de Database Management Systems o Sistemes de gestió de BD (SGBD). Els SGBD són bastant més sofisticats que els sistemes de gestió de fitxers, i el seu objectiu és facilitar l'ús de les BD, el disseny, la programació, el manteniment, la utilització simultània per molts usuaris, etc.
Mostrar más

36 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

SQL: Lenguaje pensado para describir, crear, actualizar y consultar bases de datos. Fue concebido por IBM a finales de los años setenta y estandarizado por ANSI e ISO en el año 1986 (el último estándar del SQL es de 1999). Actualmente lo utilizan casi todos los SGBD del mercado (incluso algunos SGBD no relacionales y algunos sistemas de ficheros).

61 Lee mas

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

En resum, els interfaces i els arxius XML és poden millorar i aquesta tasca podria ser l’objectiu de properes línies de treball. L’objectiu d’aquest projecte no era fer els millors interfaces possibles que fossin capaços d’interpretar qualsevol cas o arxius XML amb un gran nombre de possibilitats, si no demostrar que aquesta metodologia de treball era viable i podia donar uns resultats satisfactoris. Crec que això s’ha aconseguit i per tant com a conclusió final podem afirmar que, dintre del disseny d’aplicacions, és pot aconseguir un alt nivell d’abstracció de la base de dades relacional utilitzant mecanismes d’intercanvi d’informació com XML. Això és molt important, sobretot dintre del mon d’Internet, ja que permet que aplicacions totalment diferents utilitzin les dades d’un mateix nucli únicament generant i interpretant arxius XML. A més, aquesta independència permet que qui gestioni la base de dades pugui arribar a canviar el SGBD sense que la resta d’aplicacions se’n assabentin.
Mostrar más

61 Lee mas

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

El ràpid creixement d'XML ha propiciat el naixement de moltes eines que faciliten el processat d'aquest tipus de documents com parsers XML, bindings XML o XSLT. Però cap d'aquestes eines cobreix la necessitat de consultar la gran quantitat d'informació emmagatzemada en les bases de dades XML natives. Xquery és un llenguatge que permet definir de forma ràpida i compacta, consultes o recorreguts complexos sobre col·leccions de dades en XML. No és un llenguatge procedimental sinó un llenguatge funcional, el que significa que, cada consulta és una expressió que s'avalua i retorna un resultat. Les expressions es poden combinar entre elles de manera flexible per crear-ne de noves més complexes, i el més important, amb més contingut semàntic.
Mostrar más

72 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

El projecte suposa el disseny i construcció de diferents parts d’un procés: la construcció del magatzem corporatiu i els magatzems departamentals, el procés d’importació de dades de les bases de dades transaccionals de producció al magatzem departamental, el procés de tractament de dades i traspàs del magatzem corporatiu als diferents magatzems departamentals i finalment, la creació d’un entorn de consulta de les dades per part de l’usuari final que no requereixi coneixements específics sobre bases de dades.

45 Lee mas

Eina de col·laboració en grup

Eina de col·laboració en grup

Cada usuari te un nom i una paraula de pas amb els que poden entrar al sistema. Un cop allà, tenen la opció de modificar les dades pròpies, així com la paraula de pas. També pot veure els detalls dels altres usuaris del sistema. Un moderador, a més, te privilegis per a poder modificar i esborrar usuaris que ell mateix hagi creat, així com crear-ne de nous. Per a facilitar-li aquestes tasques, te la capacitat addicional de llistar els usuaris que ell mateix hagi creat. Un administrador pot fer el mateix que un moderador, però els seus privilegis engloben tots els usuaris, i per tant, te un cas d’us addicional que es el de llistar tots els usuaris del sistema.
Mostrar más

52 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Tal com comentat, no es tan fàcil. No es tracta només les dades que tenim dels diferents sistemes informàtics de l’empresa, sinó que ens veiem obligats a manipular aquest dades per que siguin coherents amb totes les dades del magatzem. Hem de normalitzar les dades. Per fer aquest procés, tenim unes eines per a la Extracció, Transformació i Carrega (Eines ETL) de les dades a la nostre magatzem.

55 Lee mas

Bases de dades II, febrer 2011

Bases de dades II, febrer 2011

A les BD prerelacionals, les interrelacions entre els registres eren representades per punters (més o menys físics) i el programador emprava aquestes interrela- cions explícitament. Aquest tipus de programació s’anomena programació na- vegacional perquè el programa explicita els camins (p unters) que vol recórrer per a obtenir els conjunts de dades que l’interessen. En canvi, a les BD rela- cionals no s’indica el camí, sinó l’element que es vol obtenir. Aleshores es pot dir que es tracta d’una programació declarativa.

28 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

“Els projectes habituals de bases de dades estàndard es caracteritzen per tenir la majoria de problemes resolts i així, en general, els problemes es limiten a estudiar la tecnologia i executar el projecte. En el món SIG però, cada projecte és un problema nou que cal resoldre i que, en molts casos, està al llindar de la innovació tecnològica, com demostra el fet que diversos projectes de recerca, com el GALILEO, tenen una component SIG. A mes, per treballar amb un SIG cal tenir algunes nocions de cartografia i coneixements de geometria.”

60 Lee mas

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

que podem construir amb ells ens permet fer una fàcil correspondència amb el llenguatge de programació que es volia fer servir per a la implementació (Java). Això implica que l'especificació, el disseny i la codificació s'ha realitzat completament orientada a objectes. Així mateix, UML cobreix també la part de documentació corresponent a l'arquitectura del sistema i els seus detalls i l'expressió de requisits. Per el desenvolupament de l’especificació s’ha fet servir una eina CASE, el Visual Paradigm for UML de l’empresa Visual Paradigm (http://www.visual-paradigm.com). Aquesta eina permet automatitzar la construcció, el posterior manteniment i la documentació del programari, ja que dona suport en aquestes activitats. A més amb Visual Paradigm for UML es pot fer servir la notació UML, el que permet fer servir aquesta eina per realitzar els diagrames de casos d’ús, de classes i de seqüència. Ens em decantat Visual Paradigm for UML sobre altres eines CASE per ser un programari amb el que es contava amb una certa experiència i es tenien coneixements sobre les seves possibilitats i les seves limitacions.
Mostrar más

135 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Tots aquests processos servirien per entrar les dades històriques. En un sistema “viu” haurem de crear també la interfície i procediment per entrar les dades posteriors. Ho podem fer de diferents maneres, ja sigui anar ampliant l’excel inicial amb noves columnes amb nous mesos i noves files amb nous immobles posats en venta o podem crear un format especial.

43 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Com comentàvem en la secció anterior, la taula model_C inclou dades referents als diferents models que ens podem trobar de comptadors i els seus fabricants. Caldria esmentar al client la possibilitat d’explotar les possibilitats d’aquesta taula ampliant les dades sobre el fabricant, el preu de compra, els costos d’instal·lació entre d’altres. La connexió existent amb els clients, les zones o els consums fa que aquestes dades més detallades puguin ser molt útils.

37 Lee mas

"Bases generals per a una didàctica del disseny"

"Bases generals per a una didàctica del disseny"

La didàctica respon la pregunta com ensenyar? i s’encarrega de concretar les direc - trius teòriques de la pedagogia en la pràctica educativa. En aquest context, doncs, la didàc - tica del disseny és una didàctica específica, una especialització de les ciències de l’educació, aplicable a una disciplina acadèmica concreta: el disseny; perquè la didàctica específica no és una didàctica aplicada, sinó una didàctica aplicable (González 2002: 14; citant Fernández 1994: 19) que s’ocupa, a grans trets, de l’anàlisi i la teorització curricular i de l’aplicació a l’aula.
Mostrar más

13 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Donat el volum de dades relativament petit i que l’actualització només és necessària a nivell mensual no és aconsellable un procés de càrrega en forma de deltes. En un model d’aquest tipus en el procés d’extracció només es carreguen les dades noves o modificades dels sistemes operatius des de la última actualització. Tot i així en el cas de GlobalHard farem un import complert mensual la matinada del primer dia de cada mes. Donat el volum de dades reduït la finestra de temps necessària per fer-lo és més que suficient. En cas de requerir-ho sempre podem en el futur canviar a un procés basat en deltes tot i que això suposa un nivell de complexitat força major en tot el procés d’extracció i càrrega del magatzem.
Mostrar más

50 Lee mas

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

o Intel·ligència. Les funcionalitats de les bases de dades han anat augmentant de forma considerable, degut a que gran part de la semàntica de les dades que es trobava dispersa en els programes ha anat migrant cap als servidors de bases de dades. Es busquen sistemes gestors de bases de dades que s’autoafinin, evitant el nombre elevat de paràmetres o opcions de configuració. També s’ha de tenir en compte que aspectes com la incertesa i el temps s’han anat incorporant a les bases de dades. Sorgint així les bases de dades actives, deductives, multimèdia, temporals, difuses, magatzems de dades (datawarehousing), mineria de dades (datamining), suportar l’accés a dades poc estructurades, etc.
Mostrar más

71 Lee mas

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

La intenció de la biblioteca és la de que els usuaris del nou servei tinguin accés a ell a través de terminals informàtics ubicats en diferents punts de l’edifici de la biblioteca i, probablement, a través d’Internet des de qualsevol part del món. Per motius de seguretat s’ha optat per limitar els accessos als documents a aquelles persones que es registrin com a usuaris de la biblioteca. La base de dades ha de mantenir un llistat d’aquests usuaris amb les corresponents contrasenyes. Està previst utilitzar alguna tecnologia web per programar l’aplicació que utilitzarà la BD, de manera que pugui ser utilitzada tant dins com fora de la biblioteca.
Mostrar más

54 Lee mas

Show all 10000 documents...