Bases de dades -- Disseny -- TFM

Top PDF Bases de dades -- Disseny -- TFM:

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Enginyer superior d’Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Se- guretat informàtica a la Universi- tat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en Intel·ligència artificial i sistemes informàtics a la Universi- dad Nacional de Educación a Dis- tancia (UNED). Actualment és pro- fessor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i fa els seus estudis de doc- torat al grup DEIC de la UAB en temes de privacitat i mineria de dades.

6 Lee mas

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

Explicarem el concepte de model de dades que permet aconseguir el procés d'abs- tracció que condueix del món real al món de les dades, distingint entre l'esquema i l'estat de la base de dades, i introduirem els diferents tipus d'abstracció que faci- liten la representació de les dades en el disseny de bases de dades. Mostrarem com s'organitzen les dades de manera persistent en els suports d'emmagatzematge se- cundari i veurem com el sistema de gestió de bases de dades (SGBD) hi accedeix seguint l'esquema general del procés d'execució d'una consulta.
Mostrar más

12 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

SQL: Lenguaje pensado para describir, crear, actualizar y consultar bases de datos. Fue concebido por IBM a finales de los años setenta y estandarizado por ANSI e ISO en el año 1986 (el último estándar del SQL es de 1999). Actualmente lo utilizan casi todos los SGBD del mercado (incluso algunos SGBD no relacionales y algunos sistemas de ficheros).

61 Lee mas

Disseny i desenvolupament d'una base de dades de mariners i vaixells del Masnou

Disseny i desenvolupament d'una base de dades de mariners i vaixells del Masnou

En la primera fase s’ha fet un estudi de les fonts disponibles sobre l’objecte a ser registrat i representat a la base de dades: mariners i vaixells del Masnou. Això ha permès conèixer millor quina mena de dades tenim per fornir la base de dades resultant. Tot seguit, s’han analitzat les necessitats informacionals dels usuaris externs de l’Arxiu en aquest aspecte, tot analitzant les consultes i demandes més freqüents. I també les necessitats que té el personal de l’Arxiu i del Museu, ja que la base de dades també ha de servir per donar resposta a necessitats de caire més intern. Per acabar la fase d’anàlisi, s’han cercat precedents i bases de dades similars. Concretament, hem analitzat com organitzen la informació de mariners i vaixells l’Arxiu del Port de Tarragona i l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona.
Mostrar más

73 Lee mas

Disseny i implementació d'una base de dades relacional

Disseny i implementació d'una base de dades relacional

OLAP (On-Line Analytical Processing) : és l’acrònim en anglès de processament analític en línia. És una solució utilitzada en el camp de la Intel·ligència de Negocis, que consisteix en consultes a estructures multi dimensionals (o Cubs OLAP) que contenen dades resumits de grans Bases de Dades o Sistemes Transaccionals (OLTP o OnLine Transaction Processing ). S’utilitza en informes de negocis de vendes, màrqueting, informes de direcció, mineria de dades i àrees similars. Programari: el programari és el producte final obtingut que integra tant els elements software necessari per a executar el programa com els manuals i el codi font.
Mostrar más

78 Lee mas

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

Veiem, doncs, que els conjunts�de�fitxers�interrelacionats ens plantegen cer- tes dificultats. Els programaris tradicionals de gestió de fitxers, els File Manage- ment Systems, no s'ocupen de les possibles interrelacions entre fitxers, i les dei- xen en mans dels usuaris informàtics. Al final dels anys setanta van començar a sortir al mercat programaris especialitzats en aquests conjunts complexos de dades sota el nom de Database Management Systems o Sistemes de gestió de BD (SGBD). Els SGBD són bastant més sofisticats que els sistemes de gestió de fitxers, i el seu objectiu és facilitar l'ús de les BD, el disseny, la programació, el manteniment, la utilització simultània per molts usuaris, etc.
Mostrar más

36 Lee mas

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

En resum, els interfaces i els arxius XML és poden millorar i aquesta tasca podria ser l’objectiu de properes línies de treball. L’objectiu d’aquest projecte no era fer els millors interfaces possibles que fossin capaços d’interpretar qualsevol cas o arxius XML amb un gran nombre de possibilitats, si no demostrar que aquesta metodologia de treball era viable i podia donar uns resultats satisfactoris. Crec que això s’ha aconseguit i per tant com a conclusió final podem afirmar que, dintre del disseny d’aplicacions, és pot aconseguir un alt nivell d’abstracció de la base de dades relacional utilitzant mecanismes d’intercanvi d’informació com XML. Això és molt important, sobretot dintre del mon d’Internet, ja que permet que aplicacions totalment diferents utilitzin les dades d’un mateix nucli únicament generant i interpretant arxius XML. A més, aquesta independència permet que qui gestioni la base de dades pugui arribar a canviar el SGBD sense que la resta d’aplicacions se’n assabentin.
Mostrar más

61 Lee mas

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

(RDF datasets) compleixen aquest requisit. Un conjunt de dades RDF és una col·lecció de grafs on tots, excepte un, tenen associada una IRI. Els grafs que tenen associada una IRI s'anomenen grafs amb nom (named graph) i el seu nom és la IRI. El graf que no té associada cap IRI es denomina el graf predeterminat del conjunt de dades i pot ser buit. Molts són els possibles usos que poden tenir els conjunts de dades RDF, un d'ells és mantenir actualitzat l'estat de múltiples fonts RDF.

72 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

El projecte suposa el disseny i construcció de diferents parts d’un procés: la construcció del magatzem corporatiu i els magatzems departamentals, el procés d’importació de dades de les bases de dades transaccionals de producció al magatzem departamental, el procés de tractament de dades i traspàs del magatzem corporatiu als diferents magatzems departamentals i finalment, la creació d’un entorn de consulta de les dades per part de l’usuari final que no requereixi coneixements específics sobre bases de dades.

45 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic

Es pot pal·liar els efectes d’una sobrecàrrega distribuint les feines de procés que requereixin molts recursos puntualment. D’aquesta manera reduïm considerablement el temps de resposta per aquestes peticions i descarreguem el sistema de puntes de feina. Si fem una ullada a l’apartat anterior, on hem generat una consulta força complexa amb SQL, veurem que sovint hem utilitzat unes funcions que incorpora el llenguatge com ara AVG. Aquestes funcions agregades són molt útils a nivell de procés de dades però requereixen de molts recursos del sistema per a dur-se a terme.
Mostrar más

37 Lee mas

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Els documents XML, opcionalment, poden estar validats. Es diu validar, en el sentit que ha de complir una estructura predeterminda: l’esquema o DTD (Document Type Definition).Un document DTD és una descripció d'estructura i sintaxi d'un document XML o SGML. La seva funció bàsica és la descripció del format de dades, per a usar un format comú i mantenir la consistència entre tots els documents que utilitzin el mateix DTD. D'aquesta forma, aquests documents poden ser validats, coneixen l'estructura dels elements i la descripció de les dades que porta amb si cada document, i poden a més compartir la mateixa descripció i forma de validació dintre d'un grup de treball que usa el mateix tipus d'informació.
Mostrar más

135 Lee mas

Eina de col·laboració en grup

Eina de col·laboració en grup

Cada usuari te un nom i una paraula de pas amb els que poden entrar al sistema. Un cop allà, tenen la opció de modificar les dades pròpies, així com la paraula de pas. També pot veure els detalls dels altres usuaris del sistema. Un moderador, a més, te privilegis per a poder modificar i esborrar usuaris que ell mateix hagi creat, així com crear-ne de nous. Per a facilitar-li aquestes tasques, te la capacitat addicional de llistar els usuaris que ell mateix hagi creat. Un administrador pot fer el mateix que un moderador, però els seus privilegis engloben tots els usuaris, i per tant, te un cas d’us addicional que es el de llistar tots els usuaris del sistema.
Mostrar más

52 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

El model de dades permet relacionar atributs gràfics i alfanumèrics (diuen què i com és l'element). Aquestes relacions, s'estableixen tant des del punt de vista posicional (diuen on està l'element), com topològic (informen sobre la ubicació de l'element en relació als altres elements). El nombre clau identificador (únic per a cada objecte de la categoria), és emmagatzemat tant en l'arxiu o mapa d'objectes, com en la taula d'atributs, el que garanteix una correspondència estricta entre els atributs gràfics i els alfanumèrics.

60 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Tal com comentat, no es tan fàcil. No es tracta només les dades que tenim dels diferents sistemes informàtics de l’empresa, sinó que ens veiem obligats a manipular aquest dades per que siguin coherents amb totes les dades del magatzem. Hem de normalitzar les dades. Per fer aquest procés, tenim unes eines per a la Extracció, Transformació i Carrega (Eines ETL) de les dades a la nostre magatzem.

55 Lee mas

Disseny i implementació d'un web com a repositori documental per a una investigació històrica

Disseny i implementació d'un web com a repositori documental per a una investigació històrica

El capítol segon està dedicat a l’anàlisi dels requeriments del producte i s’obri amb l’estat de la qüestió en què cal definir-lo. S’ha elaborat a partir de dos eixos fonamentals, un de caràcter més teòric i l’altre pràctic. Així tenim, per una banda, la seua inscripció en les anomenades Humanitats digitals, i, per altra banda, la comparació amb altres webs amb les quals té característiques comunes. El segon apartat se centra a determinar quin és el públic objectiu al que s’adreça el web i el perfil dels usuaris, que serveix per a orientar el disseny del web. El tercer apartat especifica els continguts que acollirà el web. En tractar-se d’un repositori documental, aquesta qüestió resulta molt rellevant, ja que l’estructura del web ve marcada por la classificació dels documents que són presentats a l’ususari d’una manera ordenada. El quart i últim apartat de la fase d’anàlisi és un informe de caràcter jurídic sobre la propietat intel·lectual dels continguts, en base al qual no hi hauria inconvenients legals per a la seua publicació en les condicions concretes del present repositori documental.
Mostrar más

46 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Quan ens endinsem dins d'un projecte de magatzem de dades, no parlem únicament de construir un repositori per unificar les dades sinó que moltes vegades necessitem «normalitzar» i netejar les dades que ens venen dels diferents orígens per tal de mostrar una visió unificada, més pròxima als usuaris finals.

60 Lee mas

Plataforma blended learning Ajuntament de Roses (Girona)

Plataforma blended learning Ajuntament de Roses (Girona)

La present memòria és el resultat final de dos anys intensos d’aprenentatge (individual i col·laboratiu), un munt d’hores de dedicació (continguts mai abordats prèviament, formes d‘aprenentatge innovadores, eines desconegudes, ...), la realització de nombrosos treballs en grup (principalment en las assignatures del itinerari triat: Disseny Tecno-pedagògic), l’assoliment de nous conceptes tals com metodologies i procediments - adients en la resolució de casos pràctics de projectes d’elearning (en les assignatures optatives del itinerari de Direcció de la formació), una participació activa en diversos fòrums i debats, i una infinitat de reptes constants, en el Màster en Educació i TIC de la UOC.
Mostrar más

139 Lee mas

Disseny i implementació d'una base de dades relacional per a un concessionari de vehicles

Disseny i implementació d'una base de dades relacional per a un concessionari de vehicles

Aquesta funció s’utilitzarà per a desar la capçalera de les reparacions dels vehicles que es realitzen als tallers. Tots els identificadors han de tenir un valor corresponent a les taules relaciones, si no es així o succeeix algun error, es produirà una excepció, i el procés es cancel·larà. Si tot funciona correctament, la funció ens retornarà l’Identificador de reparació on s’han desat les dades

99 Lee mas

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

La intenció de la biblioteca és la de que els usuaris del nou servei tinguin accés a ell a través de terminals informàtics ubicats en diferents punts de l’edifici de la biblioteca i, probablement, a través d’Internet des de qualsevol part del món. Per motius de seguretat s’ha optat per limitar els accessos als documents a aquelles persones que es registrin com a usuaris de la biblioteca. La base de dades ha de mantenir un llistat d’aquests usuaris amb les corresponents contrasenyes. Està previst utilitzar alguna tecnologia web per programar l’aplicació que utilitzarà la BD, de manera que pugui ser utilitzada tant dins com fora de la biblioteca.
Mostrar más

54 Lee mas

Implantació d'una solució SIG per a
l'ajuda a la presa de decisions per
l'explotació de recursos del subsòl

Implantació d'una solució SIG per a l'ajuda a la presa de decisions per l'explotació de recursos del subsòl

Aquests dos sistemes de representació de dades es refereixen a models bidimensionals, però existeix la possibilitat d’incorporar una tercera dimensió a partir dels Models Digitals del Terreny (MDT), que permeten ser implementats tant en raster com en vectorial. La tipologia especial dels MDT és un model d’elevacions on la tercera variable es refereix a l’alçada (la cota). Es tracta d’una tècnica que possibilita la representació d’una variable contínua, freqüentment l’alçada, en un gràfic tridimensional. Com es mostra en la figura 3, els models vectorials es representen amb una xarxa irregular de triangles (TIN) i els models raster amb una matriu regular.
Mostrar más

60 Lee mas

Show all 10000 documents...