Bases de dades -- Gestió

Top PDF Bases de dades -- Gestió:

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

Dins del món del desenvolupament del software hi ha un grau important de reconeixement dels avantatges que pot aportar la tecnologia d’Orientació a l’Objecte. Moltes aplicacions necessiten mecanismes per tractar amb nous tipus complexes i per treballar en entorns distribuïts de manera més eficient i segura. El món dels sistemes de gestió de bases de dades no pot quedar al marge de les necessitats de las noves aplicacions i noves maneres de treballar (entorns client/servidor, concurrència, processos distribuïts, etc.).

59 Lee mas

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

Informix va ser desenvolupat fa 15 anys per la companyia Informix. Durant els anys 90 va ser el segon SGBD més popular, després d’Oracle. Malgrat tot, l’any 2000, degut a una sèrie d’errors en la gestió de la companyia, aquesta va desaparèixer. IBM va adquirir l’any 2001 el software Informix per a així quedar-se amb la quota de mercat i els clients. Es clar que la intenció d’IBM no és la d’oferir als seus clients dos productes similars; en aquest sentit l’estratègia consisteix a integrar progressivament Informix en el sistema gestor propi d’IBM, el DB2. Una de les primeres accions és la de deixar de donar suport tècnic a les versions antigues d’Informix per tal que els seus usuaris migrin cap a alguna versió de DB2.
Mostrar más

54 Lee mas

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

Un mateix món real pot ser vist, concebut, modelitzat, de maneres diferents per diferents observadors (fins i tot per un mateix observador) segons el seu entorn o marc de referència. Per exemple, no veu de la mateixa manera l'àmbit de la gestió d'un centre universitari un professor que un administratiu de se- cretaria. Tenen marcs de referència diferents. No estan interessats en els ma- teixos conceptes. El professor, a diferència de l'administratiu, no necessitarà conèixer l'import de la matrícula, no voldrà distingir les abstraccions estudiant amb beca i estudiant sense beca. Els professors estaran interessats en la qualifi- cació numèrica, mentre que el servei administratiu potser només tindrà en compte la forma textual de la qualificació.
Mostrar más

36 Lee mas

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

Comunicació. Imparteix docència en els Estudis de Periodisme i de Comunicació Audiovisual. Participa en màsters oficials i en programes de doctorat del Departament de Comunicació. Coordina el Grup de Recerca de Documentació Digital i Comunicació Interactiva i forma part del Grup de Recerca de Periodisme, tots dos grups reconeguts per la UPF i l'últim per la Generalitat de Catalunya. Fundador i codirector del primer màster que s'imparteix íntegrament al web sobre documentació digital, l'anuari Hipertext.net i coeditor del weblog sobre documentació digital Servei d'Alerta. Participa en el màster interuniversitari de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra sobre Gestió de continguts digitals.
Mostrar más

12 Lee mas

Bases de dades II, febrer 2011

Bases de dades II, febrer 2011

El motor de l’SGBD, allò que sempre s’executa al servidor, sol tenir mòduls, com a mínim, per a les funcions següents: la interpretació de l’SQL, l’optimització de consultes, la gestió de vistes, la gestió de me- mòries intermèdies (buffers), la gestió de l’espai de la memòria externa, els mètodes d’accés (per exemple, els índexs), la gestió de processos (multitasca, paral·lelisme), la gestió de transaccions, disparadors i pro- cediments emmagatzemats, el control de l’accés concurrent (per exemple, la gestió de bloquejos), el manteniment de diaris d’actualit- zacions (log), la creació de còpies de seguretat ( backup) i restauració/re- cuperació, i el control de la seguretat/privacitat.
Mostrar más

28 Lee mas

Implementació d'un procés de gestió d'incidents per a complir amb la nova regulació de protecció de dades

Implementació d'un procés de gestió d'incidents per a complir amb la nova regulació de protecció de dades

Segons el reglament, és molt important que les empreses tinguin clarament identificat la base legal sobre la que desenvolupen els tractaments de les dades ja que els interessats podran exigir-ne informació. El nou reglament garanteix el dret dels interessats a ser esborrats dels sistemes, a rebre evidències dels accessos o a rebre una còpia de les dades que s’estan tractant. A més a més, quan hi ha un consentiment d’ús, aquest ha de ser inequívoc. Per tant, les organitzacions han d’adaptar els seus sistemes per tal d’incloure l’acceptació del consentiment i tenir uns sistemes a on es puguin fer esborrats parcials de les bases de dades en cas de necessitat.
Mostrar más

50 Lee mas

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

Des de que es va començar a introduir la informàtica per automatitzar la gestió de les empreses en la dècada dels setanta, les bases de dades s’han convertit en un producte estratègic de primer ordre al convertir-se en els fonaments dels sistemes d’informació, especialment, amb el que fa referència a la presa de decisions de les empreses. L’evolució dels sistemes d’informació ha tingut una repercussió considerable en la gestió de les dades, desplaçant el centre de gravetat de la informàtica, que estava situat en el procés, fins a la estructuració de les dades. Actualment, les bases de dades estan evolucionant degut a l’aparició de nous reptes en la gestió de la informació, un d’ells les bases de dades multimèdia. Les bases de dades multimèdia poden veure’s com una adaptació de les bases de dades relacionals en front de les noves necessitats, com ara l’emmagatzematge de components multimèdia.
Mostrar más

71 Lee mas

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Un cop ja comentats quins són els objectius d’aquest projecte i quines són les característiques del llenguatge XML, passem a detallar com s’han implementat les eines que interpreten i generen els fitxers XML (interfaces de traspàs). En principi, calia triar una base de dades relacional on fer la gestió de les dades i un llenguatge amb el qual implementar els interfaces. Em vaig decidir per SQL-Server 2000 com a base de dades relacional i pels Procediments Emmagatzemats d’SQL-Server com a eina de programació. Els procediments emmagatzemats utilitzen bàsicament llenguatge SQL i s’executen dintre de la mateixa base de dades, per la qual cosa són molt ràpids. Vaig triar aquesta base de dades per que vaig llegir alguns comentaris sobre la incorporació d’eines de gestió XML a la versió 2000 i em vaig decidir a provar-les. De la mateixa forma, s’hagués pogut utilitzar altres base de dades relacionals i/o altres llenguatges de programació.
Mostrar más

61 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Molts d’aquests sistemes permeten la integració amb altres aplicacions, fet que multiplica el seu potencial. Són eines que consten d’una interfície gràfica que permet l’explotació de les dades generades moltes vegades per un SIG, tot i que no amb les mateixes prestacions. Podríem dir que un Desktop Mapping Systems és una extensió d’un Sistema de Gestió de Bases de Dades, que permet treballar amb dades georeferenciades, i que a diferencia dels SIG, entre altres característiques, no permet la creació de nous mapes per digitalització, escanejat, vectorització, ús de GPS incorporació de dades geomètriques no estructurades. En el gràfic anterior, s’aprecia un DMS que genera un mapa de proximitat al voltant d’un punt donat.
Mostrar más

59 Lee mas

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

L’esquema següent reflexa els diversos vincles del model de dades SIG municipal. Per una banda, les eines (software) de tractament i consulta de la informació cartografia amb estructura SIG i els aplicatius de gestió alfanumèrics es troben enllaçats a una base de dades georeferenciada que es utilitzada bàsicament per assegurar la integritat de les dades. Aquesta base de dades de georeferència alimenta directament la cartografia SIG i valida l’entrada de dades alfanumèriques dels diferents àmbits temàtics (Cadastre i Planejament Urbanístic) amb l’objectiu que la informació gràfica coincideixi amb l’alfanumèrica. Finalment la base de dades de georeferència es lliga amb les bases de dades corporatives.
Mostrar más

60 Lee mas

Administració oberta: una perspectiva interna

Administració oberta: una perspectiva interna

Organitzatiu: a més del lideratge polític i directiu, el lideratge dels comandament intermedis és molt important per l’èxit: un programa d’obertura de dades necessita que les diferents administracions, organismes i departaments gestionin les seves dades amb un procés transparent i organitzat per recollir les dades, garantir la seguretat, el control de la qualitat i la publicació. Per portar a terme aquestes tasques cal tenir o desenvolupar processos de negocis de gestió de les dades clars i tenir equips amb els perfils i coneixements tècnics adequats per entendre i treballar amb dades (formats, metadades, APIs, bases de dades ..). També és imprescindible el compromís entre les administracions de tots els nivells per establir normes comuns i eliminar els obstacles a la interoperabilitat i a l’intercanvi de dades, i per això són necessaris mecanismes de col·laboració interinstitucional. A més de tots aquestes elements vinculats “a la oferta” de dades, les administracions necessiten les estructures i les capacitats per comprometre’s amb les comunitats que reutilitzen les dades (desenvolupadors, companyies, organitzacions no governamentals, altes organismes, ciutadans ...). Capacitat: l’experiència dels països capdavanters en obertura de dades demostra que les iniciatives d’obertura de dades tenen un major impacte si s’utilitza un enfoc d’ecosistema, i això voli dir que el govern no només inverteix en proporcionar dades, sinó també en el marc polític i normatiu, la preparació de l’organització, fomentar les capacitats tant de l’administració com del sector infomediari, la implicació i participació ciutadana, la innovació i la infraestructura tecnològica. Els governs han de tenir un rol multidimensional i crear formes de col·laboració amb totes les parts interessades. Pel que fa al model organitzatiu, Alberto Ortiz també indica que inaugurar un portal de dades obertes suposa posar en marxa un nou servei públic que haurà de tenir el seus recursos, diferents perfils de persones, procediments i indicadors, i que experimentarà les dificultats inherents a totes les matèries transversals. En aquest sentit assenyala que és necessari un nucli central que, a la vegada que gestioni el servei, faci calar el canvi cultural a tota la organització i per això indica que es necessari el més alt lideratge per dirigir aquest servei i la necessitat de posar la unitat responsable de les dades sota el mandat d’una institució transversal i amb poder suficient, assignada a un departament de Presidència o d’Alcaldia.
Mostrar más

129 Lee mas

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

Asterisk ofereix la possibilitat d'emmagatzemar les dades dels fitxers de configuració en Bases de Dades, facilitant així la gestió de la configuració a programes externs, o dit d'una altra manera, aquest sistema ens permet gestionar dinàmicament l'entorn d'aquest sense tenir que reiniciar el servidor cada cop que fem un canvi. En la literatura relacionada s'hi refereix a aquesta característica com a RealTime per la manera en que s'actualitzen les dades.

61 Lee mas

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Les dades de tipus matricial o raster, representen el contingut dels propis elements geogràfics. L'espai es divideix en un reticle format per cel·les de forma regular, exclusives i indivisibles. La seva localització es realitza mitjançant la seva posició en una matriu de files-columnes. Cada cel·la té un valor o codi assignat d'acord amb la seva informació temàtica. Forma una col·lecció ordenada de píxels el valor dels quals és la mitjana ponderada de la intensitat d'un fenomen sobre les corresponents àrees de l'espai real.

60 Lee mas

GesCOM : Eina de gestió i centralització de dades per a comerços

GesCOM : Eina de gestió i centralització de dades per a comerços

Quan vaig decidir fer el disseny i l’anàlisi d’un programari per la gestió i centralització de dades per a comerços, no havia fet mai cap projecte d’aquest tipus, però tenia alguns coneixements previs sobre la gestió de comerços ja que conec gent del meu entorn que treballa en aquest àmbit. La majoria d’aquests comerços es troben amb la problemàtica que no tenen les dades centralitzades en un sistema informàtic. Per aquest motiu, vaig trobar especialment interessant planificar, analitzar i dissenyar una aplicació que gestionés i centralitzés les dades per a aquest àmbit.
Mostrar más

78 Lee mas

Descobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP

Descobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP

A banda de les dificultats en quant a mètodes relacionats amb la implementació de les classes, el problema que més temps ha requerit durant la implementació del codi ha estat la impossibilitat de treballar amb entorns de xarxa reals on implementar i provar el protocol SNMP en switchos i routers. No hem tingut accés a switchos Cisco (o similars) en els que poguéssim habilitar el SNMP i extreure la seva informació (taula ARP, ports, etc). Tampoc hem aconseguit que en l’entorn professional de l’autor es pogués facilitar la informació SNMP d’un switch real, degut a les comprensibles reticències de seguretat. La simulació de switchos amb Packet Tracer tampoc ens ha servit per no poder extreure els OIDS del switch de l’entorn de Packet Tracer. Finalment es va provar de crear a mà el fitxer pulblic.snmprec i simular-lo com a qualsevol altre dispositiu de la simulació amb Docker, però no es va aconseguir que el fitxer tingués el format correcte per a poder tractar les dades. Per tant, el desenvolupament s’ha realitzat en entorn domèstic, provant- lo en tres domicilis diferents, però no s’ha pogut provar en entorns grans amb diferents nivells de xarxa. Queda pendent doncs com a següent pas en el desenvolupament d’aquesta aplicació poder aprofundir en el tractament de la informació SNMP dels elements de xarxa com switchos i routers, i com aquesta informació pot enriquir l’aplicació i el mapa generat.
Mostrar más

60 Lee mas

Memòria 2016

Memòria 2016

En l'àmbit de la formació, un dels fets més destacables és la continuïtat del nou sistema de gestió de la formació a l’Ajuntament mitjançant el SAP RH iniciat el 2015. A través de la intranet corporativa, cada persona va poder seleccionar i planificar la formació que podia cursar d'acord amb el seu lloc de feina. Aquesta primera demanda es va efectuar al llarg de la primera quinzena del mes de maig i, entre el 17 de maig i el 5 de juny, els caps van poder validar els cursos prèviament seleccionats.

55 Lee mas

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

La informació i els recursos de les tecnologies de la informació (TI) són elements crítics per al benestar social, polític i econòmic de la ciutadania de Barcelona. En el cas de l’Admi- nistració local, fan possible que l’Ajuntament proporcioni serveis de qualitat a la ciutadania, generen i divulguen coneixement, i faciliten el creixement i la millora de la productivitat. Per a l’Ajuntament, és important maximitzar la qualitat i la seguretat de les seves dades i dels sistemes d’informació; desenvolupar i aplicar una gestió coherent entre els re- cursos d’informació i les polítiques de gestió amb la voluntat de tenir sempre informada la ciutadania; protegir els seus drets com a subjectes; millorar la productivitat, l’efi- ciència, l’efectivitat i el retorn públic dels seus projectes, i promoure la innovació res- ponsable. A més, a mesura que la tecnologia evoluciona, és important que les institucions públiques gestionin els sistemes d’informació de manera que s’identifiquin i és minimitzin els riscos de seguretat i privacitat associats a les noves capacitats dels sistemes mateixos. Les tecnologies de gestió de la informació també proporcionen oportunitats signifi- catives per al Govern local. La integració profunda de les TI amb les competències locals i els seus processos, juntament amb l’economia digital, combinades amb la in- terconnexió creixent de la tecnologia i dels serveis públics, han canviat la forma com compartim informació i l’ús i la percepció de les tecnologies, i han transformat defi- nitivament les expectatives i els usos de la ciutadania. Per donar resposta a les expec- tatives ciutadanes i facilitar la innovació, cal que l’Ajuntament de Barcelona es continuï transformant a fi d’assimilar i adoptar la re- volució digital, desenvolupar i mantenir un
Mostrar más

40 Lee mas

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons

Per la ciutadania, les dades municipals són una font de riquesa que pot contribuir a trencar el cicle de la pobresa i pot ser la base del desenvolupament humà sostenible. L’accés als continguts públics és un dret democràtic bàsic que contribueix a disminuir l’escletxa digital i capacita per decidir i actuar lliurement a la vida social, laboral i el lleure, des d’un punt de vista individual i/o col·lectiu. La correcta gestió i difusió d’aquestes dades ha de possibilitar al ciutadà tenir més formació d’opinió i voluntat de participació en els assumptes locals, garantir el retorn a la societat de la inversió pública, facilitar el control de l’administració municipal per part d’aquest, accelerar la descoberta de coneixement, fomentar el treball en col·laboració, encoratjar la innovació, la qual cosa enriqueix l’educació i estimula l’economia, incrementar la productivitat i ajudar a trobar noves solucions per abordar els reptes de les noves societats constantment canviants, augmentar la competitivitat i promoure l’avenç del coneixement a nivell global.
Mostrar más

34 Lee mas

Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona

Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona

Tot servei nou ha de començar amb una anàlisi estratègica d’opcions per determinar si ha de ser construït dins de l’organització, per part de proveïdors externs o mitjançant un equip mixt. Així mateix, s’haurà de determinar el mètode de desenvolupament que cal utilitzar (per defecte, Agile) i la possibilitat de crear, utilitzar o reutilitzar programari lliure. Com a part d’aquest procés, és necessari veure les implicacions de l’elecció de tecnologies i metodologies quant a la gestió i formació de personal intern i extern de l’Ajuntament.

23 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

En alguns punts concrets o hi havia dubtes sobre l’estructura s’ha demanat més informació als usuaris per poder aclarir com es tractaran les dades (veure apartat anterior, Departament de marketing) sobre les que s’ha de fonamentar el nostre sistema d’informació conjunt.

45 Lee mas

Show all 10000 documents...