Bases de dades -- Gestió

Top PDF Bases de dades -- Gestió:

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

Avaluació de SQL : 1999 respecte les característiques orientades a objectes que suporta i la seva implementació en sistemes de gestió de Bases de Dades

... de gestió de bases de dades no pot quedar al marge de les necessitats de las noves aplicacions i noves maneres de treballar (entorns client/servidor, concurrència, processos distribuïts, ...

59

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

... Informix va ser desenvolupat fa 15 anys per la companyia Informix. Durant els anys 90 va ser el segon SGBD més popular, després d’Oracle. Malgrat tot, l’any 2000, degut a una sèrie d’errors en la gestió de la ...

54

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

... Un mateix món real pot ser vist, concebut, modelitzat, de maneres diferents per diferents observadors (fins i tot per un mateix observador) segons el seu entorn o marc de referència. Per exemple, no veu de la mateixa ...

36

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

... Comunicació. Imparteix docència en els Estudis de Periodisme i de Comunicació Audiovisual. Participa en màsters oficials i en programes de doctorat del Departament de Comunicació. Coordina el Grup de Recerca de ...

12

Bases de dades II, febrer 2011

Bases de dades II, febrer 2011

... la gestió de vistes, la gestió de me- mòries intermèdies (buffers), la gestió de l’espai de la memòria externa, els mètodes d’accés (per exemple, els índexs), la gestió de processos ...

28

Implementació d'un procés de gestió d'incidents per a complir amb la nova regulació de protecció de dades

Implementació d'un procés de gestió d'incidents per a complir amb la nova regulació de protecció de dades

... Segons el reglament, és molt important que les empreses tinguin clarament identificat la base legal sobre la que desenvolupen els tractaments de les dades ja que els interessats podran exigir-ne informació. El nou ...

50

Bases de dades multimedia

Bases de dades multimedia

... la gestió de les empreses en la dècada dels setanta, les bases de dades s’han convertit en un producte estratègic de primer ordre al convertir-se en els fonaments dels sistemes d’informació, ...

71

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

Generació, actualització y consulta de bases de dades relacionals utilitzant XML (Servei d'emmagatzemament de dades a internet)

... de dades relacional on fer la gestió de les dades i un llenguatge amb el qual implementar els ...de dades relacional i pels Procediments Emmagatzemats d’SQL-Server com a eina de ...de ...

61

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

... les dades generades moltes vegades per un SIG, tot i que no amb les mateixes ...de Gestió de Bases de Dades, que permet treballar amb dades georeferenciades, i que a diferencia dels ...

59

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

... de dades SIG ...de gestió alfanumèrics es troben enllaçats a una base de dades georeferenciada que es utilitzada bàsicament per assegurar la integritat de les ...de dades de georeferència ...

60

Administració oberta: una perspectiva interna

Administració oberta: una perspectiva interna

... de dades necessita que les diferents administracions, organismes i departaments gestionin les seves dades amb un procés transparent i organitzat per recollir les dades, garantir la seguretat, el ...

129

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

Desenvolupament de sistemes integrats de veuip i missatgeria instantània

... les dades dels fitxers de configuració en Bases de Dades, facilitant així la gestió de la configuració a programes externs, o dit d'una altra manera, aquest sistema ens permet gestionar ...

61

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal aplicat a les necessitats d'una població qualsevol

... Les dades de tipus matricial o raster, representen el contingut dels propis elements geogràfics. L'espai es divideix en un reticle format per cel·les de forma regular, exclusives i indivisibles. La seva ...

60

GesCOM : Eina de gestió i centralització de dades per a comerços

GesCOM : Eina de gestió i centralització de dades per a comerços

... la gestió i centralització de dades per a comerços, no havia fet mai cap projecte d’aquest tipus, però tenia alguns coneixements previs sobre la gestió de comerços ja que conec gent del meu entorn ...

78

Descobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP

Descobriment automàtic d'equips en xarxa basat en SNMP

... A banda de les dificultats en quant a mètodes relacionats amb la implementació de les classes, el problema que més temps ha requerit durant la implementació del codi ha estat la impossibilitat de treballar amb entorns de ...

60

Memòria 2016

Memòria 2016

... En l'àmbit de la formació, un dels fets més destacables és la continuïtat del nou sistema de gestió de la formació a l’Ajuntament mitjançant el SAP RH iniciat el 2015. A través de la intranet corporativa, cada ...

55

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons

... seves dades i dels sistemes d’informació; desenvolupar i aplicar una gestió coherent entre els re- cursos d’informació i les polítiques de gestió amb la voluntat de tenir sempre informada la ...

40

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons

Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons

... les dades municipals són una font de riquesa que pot contribuir a trencar el cicle de la pobresa i pot ser la base del desenvolupament humà ...correcta gestió i difusió d’aquestes dades ha de ...

34

Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona

Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona

... Tot servei nou ha de començar amb una anàlisi estratègica d’opcions per determinar si ha de ser construït dins de l’organització, per part de proveïdors externs o mitjançant un equip mixt. Així mateix, s’haurà de ...

23

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

... En alguns punts concrets o hi havia dubtes sobre l’estructura s’ha demanat més informació als usuaris per poder aclarir com es tractaran les dades (veure apartat anterior, Departament de marketing) sobre les que ...

45

Show all 10000 documents...